24.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 42/47


EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 16. januar 2007 — Frankin m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-3/06) (1)

(Tjenestemænd - administrationens bistandspligt - afslag - overførsel af pensionsrettigheder optjent i Belgien)

(2007/C 42/83)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Jacques Frankin (Sorée, Belgien) m.fl. (ved avocats G. Bouneou og F. Frabetti)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved L. Lozano Palacios og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels annullation af Kommissionens afslag på de af sagsøgerne indgivne ansøgninger om bistand i forbindelse med overførslen af de pensionsrettigheder, de havde optjent i Belgien, dels en påstand om erstatning

Konklusion

1)

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

2)

Hver part bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 74 af 25.3.2006, s. 33.