22.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 223/14


Žaloba podaná 19. júla 2007 – Eurosemillas/Rada a Komisia

(Vec T-271/07)

(2007/C 223/22)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Eurosemillas, SA (Córdoba, Španielsko) (v zastúpení: L. Ortiz Blanco, advokát)

Žalované: Rada Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť rozsudok, v ktorom bude vyhovené predmetnej žalobe o náhradu škody v zmysle článku 288 ES a určený nárok žalobkyne na finančnú náhradu v celkovej výške 2 661 427 EUR (dva milióny šesťstošesťdesiatjedentisíc štyristodvadsaťsedem eur), za ktorú solidárne zodpovedajú Rada a Komisia,

zaviazať žalované na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú rovnaké ako vo veci T-217/07, Las Palmeras/Rada a Komisia.