2008R0101 — SV — 25.02.2008 — 000.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 101/2008

av den 4 februari 2008

om ändring av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

(EGT L 031, 5.2.2008, p.15)


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 056, 29.2.2008, s. 65  (101/08)
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 101/2008

av den 4 februari 2008

om ändring av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapenEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen ( 1 ), särskilt artikel 122, och

av följande skäl:

(1)

Några medlemsstater eller deras behöriga myndigheter har begärt ändring av bilagorna till förordning (EEG) nr 574/72.

(2)

De föreslagna ändringarna utgår från de beslut som fattats av de berörda medlemsstaterna eller deras behöriga myndigheter som utser de myndigheter som ansvarar för tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet enligt gemenskapsrätten.

(3)

De system som ska beaktas vid beräkningen av de genomsnittliga årliga kostnaderna för vårdförmåner enligt artiklarna 94 och 95 i förordning (EEG) nr 574/72 förtecknas i bilaga 9 till den förordningen.

(4)

Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare har lämnat ett enhälligt yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Bilagorna 1–7, 9 och 10 till förordning (EEG) nr 574/72 ska ändras på det sätt som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA

Bilagorna 1–7 och bilagorna 9 och 10 till förordning (EEG) nr 574/72 ska ändras på följande sätt:

1. I bilaga 1 ska avsnitt ”S. ÖSTERRIKE” ersättas med följande:

”S.   ÖSTERRIKE

1. Bundesminister für Soziales und Konsumentschutz (förbundsministern för social trygghet och konsumentskydd), Wien

2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (förbundsministern för ekonomi och arbetsmarknadsfrågor), Wien

3. Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (förbundsministern för hälso- och sjukvård samt familje- och ungdomsfrågor), Wien

4. Särskilda system för offentligt anställda: Bundeskanzler (förbundskansler), Wien, eller den berörda delstatsregeringen.”

2. Bilaga 2 ska ändras på följande sätt:

a) I avsnitt ”R. NEDERLÄNDERNA” ska punkt 5 ersättas med följande:

”5. Familjeförmåner:

Den allmänna lagen om familjeförmåner (Algemene Kinderbijslagwet):

a) Då personen med rätt till förmåner är bosatt i Nederländerna:

Socialförsäkringsinstitutionens distriktskontor (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) där personen är bosatt.

b) Då personen med rätt till förmåner är bosatt utanför Nederländerna men hans arbetsgivare är bosatt eller etablerad i Nederländerna:

Socialförsäkringsinstitutionens distriktskontor (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank ) där arbetsgivaren är bosatt eller etablerad.

c) I andra fall:

Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen

Barnomsorgslagen (Wet Kinderopvang):

Skattekontoret/Förmåner (Belastingsdienst/Toeslagen).”

b) Avsnitt ”T. POLEN” ska ändras på följande sätt:

i) Punkt 2 a, b, c och d ska ersättas med följande:

”a) För personer som senast har varit anställda eller egenföretagare, med undantag av egenföretagande jordbrukare, och för yrkesmilitärer och anställda som har fullgjort andra tjänstgöringsperioder än de som anges i c i, c ii, d i, d ii, e i och e ii:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialförsäkringsinstitution – ZUS) – lokalkontoret i Łódź – för personer som har fullgjort

a) uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Spanien, Portugal, Italien, Grekland, Cypern eller Malta

b) polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Spanien, Portugal, Italien, Grekland, Cypern eller Malta

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialförsäkringsinstitution) – lokalkontoret i Nowy Sącz – för personer som har fullgjort

a) uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Österrike, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Slovenien eller Schweiz

b) polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Österrike, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Slovenien eller Schweiz

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialförsäkringsinstitution – ZUS) – lokalkontoret i Opole – för personer som har fullgjort

a) uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Tyskland

b) polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Tyskland

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialförsäkringsinstitution – ZUS) – lokalkontoret i Szczecin – för personer som har fullgjort

a) uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Lettland eller Estland

b) polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Lettland eller Estland

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialförsäkringsinstitution – ZUS) – I Oddział w Warszawie — Centrale Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (kontor I i Warszawa – centralkontoret för internationella avtal) – för personer som har fullgjort

a) uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Belgien, Bulgarien, Frankrike, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Rumänien eller Förenade kungariket

b) polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Belgien, Bulgarien, Frankrike, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Rumänien eller Förenade kungariket

b) För personer som senast har varit egenföretagande jordbrukare och som inte har fullgjort de tjänstgöringsperioder som avses i c i, c ii, d i, d ii, e i, e ii:

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialförsäkringskassan för jordbruket – KRUS) – regionkontoret i Warszawa – för personer som har fullgjort

a) uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Österrike, Danmark, Finland eller Sverige

b) polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Österrike, Danmark, Finland eller Sverige

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialförsäkringskassan för jordbruket – KRUS) – regionkontoret i Tomaszów Mazowiecki – för personer som har fullgjort

a) uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Spanien, Italien eller Portugal

b) polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Spanien, Italien eller Portugal

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialförsäkringskassan för jordbruket – KRUS) – regionkontoret i Częstochowa– för personer som har fullgjort

a) uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Frankrike, Belgien, Luxemburg, Nederländerna eller Schweiz

b) polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Frankrike, Belgien, Luxemburg, Nederländerna eller Schweiz

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialförsäkringskassan för jordbruket – KRUS) – regionkontoret i Nowy Sącz – för personer som har fullgjort

a) uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Slovenien, Slovakien, Bulgarien eller Rumänien

b) polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Slovenien, Slovakien, Bulgarien eller Rumänien

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialförsäkringskassan för jordbruket – KRUS) – regionkontoret i Poznań – för personer som har fullgjort

a) uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Förenade kungariket, Irland, Grekland, Malta eller Cypern

b) polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Förenade kungariket, Irland, Grekland, Malta eller Cypern

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialförsäkringskassan för jordbruket – KRUS) – regionkontoret i Ostrów Wielkopolski – för personer som har fullgjort

a) uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Tyskland

b) polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Tyskland

c) För yrkesmilitärer och anställda inom det militära kontraspionaget och den militära underrättelsetjänsten:

i) när det gäller invaliditetspension, om den senaste perioden fullgjordes i militär tjänst som anställd vid det militära kontraspionaget eller den militära underrättelsetjänsten,

ii) när det gäller ålderspension, om den tjänstgöringsperiod som avses i c–e är totalt minst 10 år för personer som slutat sin tjänst före den 1 januari 1983, eller 15 år för personer som slutat sin tjänst efter den 31 december 1982,

iii) när det gäller efterlevandepension, om villkoret i c i eller c ii uppfylls

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret för militärpensioner i Warszawa),

d) För anställda inom polisväsendet, säkerhetstjänsten, den interna säkerhetsbyrån, underrättelsetjänsten (offentliga säkerhetstjänster), byrån för korruptionsbekämpning, gränsskyddet, regeringens säkerhetstjänst och det nationella brandväsendet:

i) när det gäller invaliditetspension, om den senaste perioden fullgjordes inom ett av de organ som anges

ii) när det gäller ålderspension, om den tjänstgöringsperiod som avses i c–e är totalt minst 10 år för personer som slutat sin tjänst före den 1 april 1983, eller15 år för personer som slutat sin tjänst efter den 31 mars 1983

iii) när det gäller efterlevandepension, om villkoret i d i eller d ii uppfylls:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Pensionskassan vid inrikes- och förvaltningsministeriet i Warszawa).”

ii) Punkt 3 b ii ska ersättas med följande:

”ii Vid familjeförsörjarens arbetsoförmåga eller dödsfall:

 För personer som var anställda eller egenföretagare (utom egenföretagande jordbrukare) när försäkringsfallet inträffade och för personer som var arbetslösa akademiker som var anvisade till utbildning eller praktik när försäkringsfallet inträffade:

 De enheter vid socialförsäkringsinstitutionen (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som anges i 2 a

 För personer som var egenföretagande jordbrukare) när försäkringsfallet inträffade:

 De enheter vid socialförsäkringskassan för jordbruket (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) som anges i 2 b

 För yrkesmilitärer och anställda enligt 2 c, om försäkringsfallet inträffade under en tjänstgöringsperiod i militär tjänst eller inom ett av de organ som anges i 2 c:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret för militärpensioner i Warszawa)

 För de anställda som anges i 2 d, om försäkringsfallet inträffade under en tjänstgöringsperiod inom ett av de organ som anges i 2 d:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Pensionskassan vid inrikes- och förvaltningsministeriet i Warszawa)

 För kriminalvårdspersonal, om försäkringsfallet inträffade under en sådan tjänstgöringsperiod:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (kriminalvårdens pensionskassa i Warszawa)

 För domare och åklagare: Särskilda enheter inom justitieministeriet”

iii) Punkt 4 g ska ersättas med följande:

”g) För pensionstagare

 som har rätt till förmåner från socialförsäkringssystemet för anställda och egenföretagare, utom egenföretagande jordbrukare:

 De enheter vid socialförsäkringsinstitutionen (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som anges i 2 a

 som har rätt till förmåner från socialförsäkringssystemet för jordbrukare:

 De enheter vid socialförsäkringskassan för jordbruket (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) som anges i 2 b

 som har rätt till förmåner från pensionsförsäkringssystemet för yrkesmilitärer eller från pensionsförsäkringssystemet för de anställda som anges i 2 c:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret för militärpensioner i Warszawa)

 som har rätt till förmåner från pensionsförsäkringssystemet för de anställda som anges i 2 d:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskassan vid inrikes- och förvaltningsministeriet i Warszawa)

 som har rätt till förmåner från pensionsförsäkringssystemet för kriminalvårdspersonal:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (kriminalvårdens pensionskassa i Warszawa)

 som är f.d. domare och åklagare:

 Specialiserade enheter inom justitieministeriet.”

3. Bilaga 3 ska ändras på följande sätt:

a) I avsnitt ”R. NEDERLÄNDERNA” ska punkt 5 ersättas med följande:

”5.   Familjeförmåner

a) Den allmänna lagen om familjeförmåner (Algemene Kinderbijslagwet):

Socialförsäkringsinstitutionens distriktskontor (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank ) där familjemedlemmen är bosatt

b) Barnomsorgslagen (Wet Kinderopvang):

Skattekontoret/Förmåner (Belastingsdienst/Toeslagen)”

b) Avsnitt ”T. POLEN” ska ändras på följande sätt:

i) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Invaliditet, ålderdom och dödsfall (pensioner)

a) För personer som senast har varit anställda eller egenföretagare (utom egenföretagande jordbrukare och yrkesmilitärer och anställda som har fullgjort andra tjänstgöringsperioder än de som avses i c, d och e:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialförsäkringsinstitution – ZUS) – kontoret i Łódź – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Spanien, Portugal, Italien, Grekland, Cypern eller Malta

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialförsäkringsinstitution – ZUS) – kontoret i Nowy Sącz – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Österrike, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Slovenien eller Schweiz

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialförsäkringsinstitution – ZUS) – kontoret i Opole – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder,inklusive perioder som senast fullgjorts i Tyskland

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialförsäkringsinstitution – ZUS) – kontoret i Szczecin – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Lettland eller Estland

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialförsäkringsinstitution – ZUS) – I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (kontor I i Warszawa – centralkontoret för internationella avtal) – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Belgien, Bulgarien, Frankrike, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Rumänien eller Förenade kungariket

b) För personer som senast har varit egenföretagande jordbrukare och som inte har varit yrkesmilitärer eller anställda enligt c, d och e:

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialförsäkringskassan för jordbruket – KRUS) – regionkontoret i Warszawa – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Österrike, Danmark, Finland eller Sverige

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialförsäkringskassan för jordbruket – KRUS) – regionkontoret i Tomaszów Mazowiecki – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Spanien, Italien eller Portugal

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialförsäkringskassan för jordbruket – KRUS) – regionkontoret i Częstochowa – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Frankrike, Belgien, Luxemburg, Nederländerna eller Schweiz

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialförsäkringskassan för jordbruket – KRUS) – regionkontoret i Nowy Sącz – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Slovenien, Slovakien, Bulgarien eller Rumänien

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialförsäkringskassan för jordbruket – KRUS) – regionkontoret i Poznań – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Förenade kungariket, Irland, Grekland, Malta eller Cypern

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialförsäkringskassan för jordbruket – KRUS) – regionkontoret i in Ostrów Wielkopolski – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Tyskland

c) För yrkesmilitärer och anställda vid det militära kontraspionaget och den militära underrättelsetjänsten när det gäller polska tjänstgöringsperioder och utländska försäkringsperioder:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret för militärpensioner i Warszawa), om det är den behöriga institution som avses i bilaga 2 punkt 2 c,

d) för anställda vid polisväsendet, säkerhetstjänsten, den interna säkerhetsbyrån, underrättelsetjänsten, (offentliga säkerhetstjänster), byrån för korruptionsbekämpning, gränsskyddet, regeringens säkerhetstjänst, och det nationella brandväsendet, när det gäller polska tjänstgöringsperioder och utländska försäkringsperioder:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa SprawWewnętrznych i Administracji w Warszawie (Pensionskassan vid inrikes- och förvaltningsministeriet i Warszawa), om det är den behöriga institution som avses i bilaga 2 punkt 2 d

e) För kriminalvårdspersonal när det gäller polska tjänstgöringsperioder och utländska försäkringsperioder:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (kriminalvårdens pensionskassa i Warszawa) om det är den behöriga institution som avses i bilaga 2 punkt 2 e

f) För domare och åklagare:

Särskilda enheter inom justitieministeriet

g) för personer som har fullgjort uteslutande utländska försäkringsperioder:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialförsäkringsinstitution – ZUS) – kontoret i Łódź – för personer som har fullgjort utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Spanien, Portugal, Italien, Grekland, Cypern eller Malta

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialförsäkringsinstitution – ZUS) – kontoret i Nowy Sącz – för personer som fullgjort utländska försäkringsperioder inklusive perioder som senast fullgjorts i Österrike, Tjeckien, Ungern, Slovakien eller Slovenien

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialförsäkringsinstitution – ZUS) – kontoret i Opole – för personer som har fullgjort utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Tyskland

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialförsäkringsinstitution – ZUS) – kontoret i Szczecin – för personer som har fullgjort utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Lettland eller Estland

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialförsäkringsinstitution – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (kontor I i Warszawa – centralkontoret för internationella avtal) – för personer som har fullgjort utländska försäkringsperioder,inklusive perioder som senast fullgjorts i Belgien, Bulgarien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Rumänien eller Förenade kungariket.”

ii) Punkt 3 b ska ersättas med följande:

”b) Kontantförmåner:

i) Vid sjukdom:

 De lokalkontor för Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialförsäkringsinstitution – ZUS) som är behöriga på bosättnings- eller vistelseorten

 De regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialförsäkringskassan för jordbruket – KRUS) som är behöriga på bosättnings- eller vistelseorten

ii) Vid familjeförsörjarens invaliditet eller dödsfall:

 För personer som senast har varit anställda eller egenföretagare (utom egenföretagande jordbrukare):

 De enheter vid socialförsäkringsinstitutionen (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som anges i 2 a

 För personer som senast har varit egenföretagande jordbrukare:

 De enheter vid socialförsäkringskassan för jordbruket (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) som anges i 2 b

 För yrkesmilitärer och anställda enligt punkt 2 c, när det gäller polska tjänstgöringsperioder, om den sista perioden gäller tjänstgöring inom ett av de organ som anges i punkt 2 c, och utländska försäkringsperioder:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret för militärpensioner i Warszawa), om den är den behöriga institution som anges i bilaga 2 punkt 3 b ii tredje strecksatsen

 För anställda enligt 2 d, när det gäller polska tjänstgöringsperioder, om den senaste perioden fullgjordes inom ett av de organ som anges i 2 d och utländska försäkringsperioder:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Pensionskassan vid inrikes- och förvaltningsministeriet i Warszawa), om det är den behöriga institution som avses i bilaga 2 punkt 3 b ii fjärde strecksatsen

 För kriminalvårdspersonal när det gäller polska tjänstgöringsperioder, om den senaste perioden har varit en sådan tjänstgöringsperiod, och utländska försäkringsperioder:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (kriminalvårdens pensionskassa i Warszawa) om det är den behöriga institution som avses i bilaga 2 punkt 3 b ii femte strecksatsen

 För domare och åklagare:

 Särskilda enheter inom justitieministeriet

 För personer som har fullgjort uteslutande utländska försäkringsperioder:

 De enheter vid socialförsäkringsinstitutionen (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som anges i 2 g”

iii) Punkt 4 g ska ersättas med följande:

”g) För pensionstagare

 som har rätt till förmåner från socialförsäkringssystem för anställda och egenföretagare, utom egenföretagande jordbrukare:

 De enheter vid socialförsäkringsinstitutionen (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som anges i 2 a,

 som har rätt till förmåner från socialförsäkringssystemet för jordbrukare:

 De enheter vid socialförsäkringskassan för jordbruket (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) som anges i 2 b

 som har rätt till förmåner från pensionsförsäkringssystemet för yrkesmilitärer eller från pensionsförsäkringssystemet för de anställda som anges i 2 c:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret för militärpensioner i Warszawa)

 som har rätt till förmåner från pensionsförsäkringssystemet för de anställda som anges i 2 d:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskassan vid inrikes- och förvaltningsministeriet i Warszawa)

 som har rätt till förmåner från pensionsförsäkringssystemet för kriminalvårdspersonal:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (kriminalvårdens pensionskassa i Warszawa)

 som har rätt till förmåner från pensionsförsäkringssystemet för domare och åklagare:

 Särskilda enheter inom justitieministeriet

 för personer som uppbär uteslutande utländsk pension:

 De enheter vid socialförsäkringsinstitutionen (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som anges i 2 g)”

4. I bilaga 4 i avsnitt ”S. ÖSTERRIKE” ska punkt 3 ersättas med följande:

”3. Familjeförmåner

a) Familjeförmåner med undantag av Kinderbetreuungsgeld (barnomsorgsbidrag):

Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend (förbundsministeriet för hälso- och sjukvård samt familje- och ungdomsfrågor), Wien

b) Kinderbetreuungsgeld (barnomsorgsbidrag):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (distriktsjukkassan i Niederösterreich) – behörig institution för barnomsorgsbidrag.”

5. Bilaga 5 ska ändras på följande sätt:

a)  ►C1  Avsnitt ”14. BELGIEN–LUXEMBURG” ska ersättas med följande:

”14.   BELGIEN–LUXEMBURG ◄

a) 

b) 

c) Avtalet av den 28 januari 1961 om återbetalning av socialförsäkringsavgifter.

d) 

e) Avtalet av den 16 april 1976 om avstående från återbetalning av kostnader för administrativa kontroller och läkarundersökningar, som antogs enligt artikel 105.2 i tillämpningsförordningen.

f) …”

b) Avsnitt ”48. BULGARIEN–SLOVAKIEN” ska ersättas med följande:

”48.   BULGARIEN–SLOVAKIEN

Ingen.”

c) Avsnitt ”89. DANMARK–NEDERLÄNDERNA” ska ersättas med följande:

”89.   DANMARK–NEDERLÄNDERNA

a) Avtal av den 12 december 2006 om återbetalning av kostnader för vårdförmåner som utgetts i enlighet med förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72

b) Skriftväxling av den 30 mars och den 25 april 1979 om artikel 70.3 i förordningen och artikel 105.2 i tillämpningsförordningen (avstående från återbetalning av kostnader för förmåner som utgetts enligt artikel 69 i förordningen och kostnader för administrativa kontroller och läkarundersökningar).”

d) Avsnitt ”113. TYSKLAND–POLEN” ska ersättas med följande:

”113.   TYSKLAND–POLEN

a) Avtalet av den 11 januari 1977 om genomförandet av konventionen av den 9 oktober 1975 om ålderspensioner och förmåner vid olycksfall i arbetet

b) 

c) Artikel 26 i avtalet av den 24 oktober 1996 om avstående från återbetalning av kostnader för läkarundersökningar, observation och resor för läkare och försäkrade personer med avseende på kontantförmåner vid sjukdom och moderskap.”

6. Bilaga 6 ska ändras på följande sätt:

a) Avsnitt ”B. BULGARIEN” ska ersättas med följande:

”B.   BULGARIEN

1. Gentemot Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket: Direkt utbetalning.

2. Gentemot Tyskland: Utbetalning genom förbindelseorgan.”

b) Avsnitt ”T. POLEN” ska ersättas med följande:

”T.   POLEN

Direkt utbetalning.”

7. I bilaga 7 ska avsnitt ”B. BULGARIEN” ersättas med följande:

”B.   BULGARIA

Българска народна банка (Bulgariens centralbank), София”

8. I bilaga 9 ska avsnitt ”B. BULGARIEN” ersättas med följande:

”B.   BULGARIEN

Den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner ska beräknas med beaktande av de vårdförmåner som utges i enlighet med lagen om sjukförsäkring, hälsolagen och lagen om integration av människor med funktionshinder.”

9. Bilaga 10 ska ändras på följande sätt:

a) Avsnitt ”B. BULGARIEN” ska ersättas med följande:

”B.   BULGARIEN

1. För tillämpningen av artiklarna 14c, 14d.3 och 17 i förordningen:

 Национална агенция за приходите (Byrån för statliga inkomster), София

2. Vid tillämpning av artikel 6.1 i tillämpningsförordningen:

 Национална агенция за приходите (Byrån för statliga inkomster), София

3. Vid tillämpning av:

a) Artiklarna 8 och 38.1 i tillämpningsförordningen:

 Министерство на здравеопазването (Hälsovårdsministeriet), София

 Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan), София

 Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София

b) Artiklarna 10b, 11.1, 11a.1, 12a, 13.3, 14.1, 14.2, 14.3, och 109 i tillämpningsförordningen:

 Национална агенция за приходите (Byrån för statliga inkomster), София

4. För tillämpningen av artiklarna 70.1, 80.2, 81, 82.2 och 110 i tillämpningsförordningen:

 Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София

5. Vid tillämpning av artikel 86.2 i tillämpningsförordningen:

 Агенция за социално подпомагане (Byrån för socialt bistånd), София

6. Vid tillämpning av artiklarna 102.2 och 113.2 i tillämpningsförordningen:

 Министерство на здравеопазването (Hälsovårdsministeriet), София

 Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan), София”

b) I avsnitt ”E. TYSKLAND” ska punkt 2 ersättas med följande:

”2. Vid tillämpning av:

 Artiklarna 14.1 a, 14b.1 i förordningen och, vid överenskommelser enligt artikel 17 i förordningen och artikel 11 i tillämpningsförordningen

 Artiklarna 14a.1 a, 14b.2 och, vid överenskommelser enligt artikel 17 i förordningen och artikel 11a i tillämpningsförordningen

 Artiklarna 14.2, 14.3, 14a.2-4 och 14c a och vid överenskommelser enligt artikel 17 i förordningen, i samband med artikel 12a i tillämpningsförordningen:

 

i) Personer som omfattas av sjukförsäkring:

 Den institution hos vilken personen är försäkrad, och när det gäller kontroller även tullmyndigheterna

ii) Personer som inte omfattas av sjukförsäkring, och heller inte av något tjänstepensionssystem:

 Den behöriga pensionsförsäkringsinstitutionen, och när det gäller kontroller även tullmyndigheterna

iii) Personer som inte omfattas av sjukförsäkring, men som omfattas av ett tjänstepensionssystem:

 Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (samorganisation för administration av yrkesbaserade pensionssystem), Köln, och när det gäller kontroller även tullmyndigheterna”

c) I avsnitt ”S. ÖSTERRIKE” ska punkt 1 ersättas med följande:

”1. Tillämpning av artiklarna 14.1 b, 14a.1 b och 17 i tillämpningsförordningen:

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (förbundsministern för social trygghet och konsumentskydd) i samförstånd med Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (förbundsministern för hälso- och sjukvård samt familje- och ungdomsfrågor) i samförstånd med respektive offentlig förvaltning med avseende på särskilda system för offentligt anställda och i samförstånd med respektive pensionsinstitution med avseende på pensionssystem för fria yrken (Kammern der Freien Berufe).”

d) Avsnitt ”T. POLEN” ska ändras på följande sätt:

i) Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Vid tillämpning av artikel 38.1 i tillämpningsförordningen:

a) För personer som senast har varit anställda eller egenföretagare, med undantag av egenföretagande jordbrukare och för yrkesmilitärer och tjänstemän som har fullgjort andra tjänstgöringsperioder än de som anges i bilaga 2 punkt 2 c i, c ii, d i, d ii, e i och e ii:

De enheter inom socialförsäkringsinstitutionen ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som anges i bilaga 3 punkt 2 a

b) För personer som senast har varit egenföretagande jordbrukare och inte har fullgjort tjänstgöringsperioder som anges i bilaga 2 punkt 2 c i, c ii, d i, d ii, e i och e ii:

De enheter inom socialförsäkringskassan för jordbruket KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) som anges i bilaga 3 punkt 2 b

c) För yrkesmilitärer, tjänstemän inom det militära kontraspionaget och den militära underrättelsetjänsten:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret för militärpensioner i Warszawa), om det är den behöriga institution som avses i 2.2 c,

d) För anställda inom polisväsendet, säkerhetstjänsten, den interna säkerhetsbyrån, underrättelsetjänsten (offentliga säkerhetstjänster), byrån för korruptionsbekämpning, gränsskyddet, regeringens säkerhetstjänst och nationella brandväsendet:

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskassan vid inrikes- och förvaltningsministeriet i Warszawa), om det är den behöriga institution som anges i bilaga 2 punkt 2 d

e) För kriminalvårdspersonal:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (kriminalvårdens pensionskassa i Warszawa), om det är den behöriga institution som anges i bilaga 2 punkt 2 e

f) För domare och åklagare:

Särskilda enheter inom justitieministeriet

g) För personer som har fullgjort uteslutande utländska försäkringsperioder:

De enheter inom socialförsäkringsinstitutionen ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som anges i bilaga 3 punkt 2 g”

ii) Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6. Vid tillämpning av artikel 70.1 i tillämpningsförordningen:

Långtidsförmåner:

i) För personer som senast har varit anställda eller egenföretagare, med undantag av egenföretagande jordbrukare och för yrkesmilitärer och tjänstemän som har fullgjort andra tjänstgöringsperioder än de som anges i bilaga 2 punkt 2 c i, c ii, d i, d ii, e i och e ii:

De enheter inom socialförsäkringsinstitutionen ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som anges i bilaga 3 punkt 2 a

ii) För personer som senast har varit egenföretagande jordbrukare och inte har fullgjort tjänstgöringsperioder som anges i bilaga 2 punkt 2 c i, c ii, d i, d ii, e i och e ii:

De enheter inom socialförsäkringskassan för jordbruket KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) som anges i bilaga 3 punkt 2 b

iii) För yrkesmilitärer, tjänstemän inom det militära kontraspionaget och den militära underrättelsetjänsten:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret för militärpensioner i Warszawa), om det är den behöriga institution som avses i bilaga 2 punkt 2 c,

iv) För anställda som anges i punkt 5 d:

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskassan vid inrikes- och förvaltningsministeriet i Warszawa), om det är den behöriga institution som anges i bilaga 2 punkt 2 d

v) För kriminalvårdspersonal:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (kriminalvårdens pensionskassa i Warszawa), om det är den behöriga institution som anges i bilaga 2 punkt 2 e

vi) För domare och åklagare:

Särskilda enheter inom justitieministeriet

vii) För personer som har fullgjort uteslutande utländska försäkringsperioder:

De enheter inom socialförsäkringsinstitutionen ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som anges i bilaga 3 punkt 2 g”

iii) Punkt 10 ska ersättas med följande:

”10. Vid tillämpning av artikel 91.2 i tillämpningsförordningen:

a) Vid tillämpning av artikel 77 i förordningen:

Regionalt socialkontor på den försäkrades bosättnings- eller vistelseort

b) Vid tillämpning av artikel 78 i förordningen:

i) För personer som senast har varit anställda eller egenföretagare, med undantag av egenföretagande jordbrukare och för yrkesmilitärer och tjänstemän som har fullgjort andra tjänstgöringsperioder än de som anges i bilaga 2 punkt 2 c i, c ii, d i, d ii, e i och e ii:

De enheter inom socialförsäkringsinstitutionen ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som anges i bilaga 3 punkt 2 a

ii) För personer som senast har varit egenföretagande jordbrukare och inte har fullgjort tjänstgöringsperioder som anges i bilaga 2 punkt 2 c i, c ii, d i, d ii, e i och e ii:

De enheter inom socialförsäkringskassan för jordbruket KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) som anges i bilaga 3 punkt 2 b

iii) För yrkesmilitärer, tjänstemän inom det militära kontraspionaget och den militära underrättelsetjänsten:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret för militärpensioner i Warszawa), om det är den behöriga institution som anges i bilaga 2 punkt 2 c

iv) För anställda som anges i punkt 5 d:

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskassan vid inrikes- och förvaltningsministeriet i Warszawa), om det är den behöriga institution som anges i bilaga 2 punkt 2 d

v) För kriminalvårdspersonal:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (kriminalvårdens pensionskassa i Warszawa), om det är den behöriga institution som anges i bilaga 2 punkt 2 e

vi) För f.d. domare och åklagare:

Specialiserade enheter inom justitieministeriet”( 1 ) EGT L 74, 27.3.1972, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 311/2007 (EUT L 82, 23.3.2007, s. 6).