2008R0101 — PL — 25.02.2008 — 000.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 101/2008

z dnia 4 lutego 2008 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

(Dz.U. L 031, 5.2.2008, p.15)


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 056, 29.2.2008, s. 65  (101/08)
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 101/2008

z dnia 4 lutego 2008 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we WspólnocieKOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie ( 1 ), w szczególności jego art. 122,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niektóre państwa członkowskie lub ich właściwe władze zażądały wprowadzenia zmian w załącznikach do rozporządzenia (EWG) nr 574/72.

(2)

Proponowane zmiany wynikają z decyzji podjętych przez zainteresowane państwa członkowskie lub ich właściwe władze wyznaczające władze odpowiedzialne za zagwarantowanie, że ustawodawstwo dotyczące zabezpieczenia społecznego jest wykonywane zgodnie z prawem wspólnotowym.

(3)

Systemy, które powinny zostać uwzględnione przy obliczaniu średnich rocznych kosztów świadczeń rzeczowych zgodnie z art. 94 i 95 rozporządzenia (EWG) nr 574/72, zostały wymienione w załączniku 9 do tego rozporządzenia.

(4)

Komisja Administracyjna ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących wydała jednomyślną opinię,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

W załącznikach 1–7 oraz w załącznikach 9 i 10 do rozporządzenia (EWG) nr 574/72 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK

W załącznikach 1–7, 9 i 10 do rozporządzenia (EWG) nr 574/72 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku 1 sekcja „S. AUSTRIA” otrzymuje brzmienie:

„S.   AUSTRIA

1. Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz, (Federalny Minister ds. Społecznych i Ochrony Konsumenta), Wiedeń.

2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Federalny Minister Gospodarki i Pracy), Wiedeń.

3. Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (Federalny Minister Zdrowia, Rodziny i Młodzieży), Wiedeń.

4. Specjalne systemy dla urzędników służby cywilnej: Bundeskanzler (Kanclerz Federalny), Wiedeń, lub właściwy rząd landu.”;

2) w załączniku 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) w sekcji „R. NIDERLANDY” pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Świadczenia rodzinne:

ogólna ustawa o zasiłku rodzinnym (Algemene Kinderbijslagwet):

a) gdy osoba uprawniona do świadczeń zamieszkuje w Niderlandach:

lokalne biuro Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) w dystrykcie, w którym zamieszkuje zainteresowany;

b) gdy osoba uprawniona do świadczeń zamieszkuje poza terytorium Niderlandów, ale jej pracodawca zamieszkuje lub ma siedzibę w Niderlandach:

lokalne biuro Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) w dystrykcie, w którym pracodawca zamieszkuje lub ma siedzibę;

c) inne przypadki:

Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen;

ustawa o opiece na dzieckiem (Wet Kinderopvang):

Urząd Podatkowy/Służby ds. Świadczeń (Belastingsdienst/Toeslagen).”;

b) w sekcji „T. POLSKA” wprowadza się następujące zmiany:

(i) punkt 2 lit. a), b), c) i d) otrzymują brzmienie:

„a) dla osób, które w ostatnim czasie wykonywały pracę najemną lub prowadziły działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek, oraz dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, którzy zakończyli okresy służby inne niż wymienione w lit. c) ppkt (i), lit. c) ppkt (ii), lit. d) ppkt (i), lit. d) ppkt (ii), lit. e) ppkt (i) oraz lit. e) ppkt (ii):

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — Oddział w Łodzi — dla osób, które ukończyły:

a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Grecji, Cypru lub Malty;

b) polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, w Grecji, na Cyprze lub Malcie;

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — Oddział w Nowym Sączu — dla osób, które ukończyły:

a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Austrii, Republiki Czeskiej, Węgier, Słowacji, Słowenii lub Szwajcarii;

b) polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Austrii, Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Słowacji, Słowenii lub w Szwajcarii;

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — Oddział w Opolu — dla osób, które ukończyły:

a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Niemiec;

b) polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Niemczech;

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — Oddział w Szczecinie – dla osób, które ukończyły:

a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Danii, Finlandii, Szwecji, Litwy, Łotwy lub Estonii;

b) polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Danii, Finlandii, Szwecji, na Litwie, Łotwie lub w Estonii;

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych — dla osób, które ukończyły:

a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Belgii, Bułgarii, Francji, Irlandii, Luksemburga, Niderlandów, Niemiec, Rumunii lub Zjednoczonego Królestwa;

b) polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Belgii, Bułgarii, Francji, Irlandii, Luksemburgu, Niderlandach, Rumunii lub Zjednoczonym Królestwie;

b) dla osób, które w ostatnim czasie były rolnikami prowadzącymi działalność na własny rachunek oraz które nie ukończyły okresów służby wymienionych w lit. c) ppkt (i), lit. c) ppkt (ii), lit. d) ppkt (i), lit. d) ppkt (ii), lit. e) ppkt (i), lit. e) ppkt (ii):

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — Oddział Regionalny w Warszawie — dla osób, które ukończyły:

a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium: Austrii, Danii, Finlandii lub Szwecji;

b) polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w: Austrii, Danii, Finlandii lub Szwecji;

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — Oddział Regionalny w Tomaszowie Mazowieckim — dla osób, które ukończyły:

a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium: Hiszpanii, Włoch lub Portugalii;

b) polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w: Hiszpanii, Włoszech lub Portugalii;

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — Oddział Regionalny w Częstochowie — dla osób, które ukończyły:

a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium: Francji, Belgii, Luksemburga, Niderlandów lub Szwajcarii;

b) polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie we: Francji, w Belgii, Luksemburgu, Niderlandach lub Szwajcarii;

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — Oddział Regionalny w Nowym Sączu — dla osób, które ukończyły:

a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium: Republiki Czeskiej, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Słowenii, Słowacji, Bułgarii lub Rumunii;

b) polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w: Republice Czeskiej, Estonii, na Łotwie, Litwie, Węgrzech, Słowenii, Słowacji, Bułgarii lub Rumunii.

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — Oddział Regionalny w Poznaniu — dla osób, które ukończyły:

a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium: Zjednoczonego Królestwa, Irlandii, Grecji, Malty lub Cypru;

b) polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w: Zjednoczonym Królestwie, Irlandii, Grecji, na Malcie lub Cyprze.

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — Oddział Regionalny w Ostrowie Wielkopolskim — dla osób, które ukończyły:

a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Niemiec;

b) polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Niemczech;

c) dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego:

(i) w przypadku renty inwalidzkiej, jeżeli ostatni okres był okresem służby wojskowej jako funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego i funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego;

(ii) w przypadku emerytury, jeżeli okres służby wymieniony w lit. c)–e) wynosi łącznie co najmniej: 10 lat w przypadku zwolnionych ze służby przed dniem 1 stycznia 1983 r., lub 15 lat w przypadku zwolnionych ze służby przed dniem 31 grudnia 1982 r.;

(iii) w przypadku renty rodzinnej, jeżeli spełniony jest warunek określony w lit. c) ppkt (i) lub lit. c) ppkt (ii):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie;

d) dla funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu (służb bezpieczeństwa publicznego), funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej:

(i) w przypadku renty inwalidzkiej, jeżeli ostatni okres był okresem służby w jednej z wymienionych formacji;

(ii) w przypadku emerytury, jeżeli okres służby wymieniony w lit. c)–e) wynosi łącznie co najmniej: 10 lat w przypadku zwolnionych ze służby przed dniem 1 kwietnia 1983 r., lub 15 lat w przypadku zwolnionych ze służby przed dniem 31 marca 1983 r.;

(iii) w przypadku renty rodzinnej, jeżeli spełniony jest warunek określony w lit. d) ppkt (i) lub lit. d) ppkt (ii):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie;”;

(ii) punkt 3 lit. b) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie:

„(ii) inwalidztwo lub śmierć żywiciela rodziny:

 dla osób, które wykonywały pracę najemną lub prowadziły działalność na własny rachunek (z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek) w momencie realizacji ryzyka i dla osób, które były bezrobotnymi absolwentami skierowanymi na szkolenie lub staż w momencie realizacji ryzyka:

 jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w pkt 2 lit. a),

 dla osób, które były rolnikami prowadzącymi działalność na własny rachunek w momencie realizacji ryzyka:

 jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymienione w pkt 2 lit. b),

 dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy wymienionych w pkt 2 lit. c), jeżeli realizacja ryzyka nastąpiła w okresie służby wojskowej lub służby w jednej z formacji wymienionych w pkt 2 lit. c):

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie,

 dla funkcjonariuszy wymienionych w pkt 2 lit. d), jeżeli realizacja ryzyka nastąpiła w okresie służby w jednej z formacji wymienionych w pkt 2 lit. d):

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie,

 dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, jeżeli realizacja ryzyka nastąpiła w okresie służby:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie,

 dla sędziów i prokuratorów: specjalne jednostki Ministerstwa Sprawiedliwości.”;

(iii) punkt 4 lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g) dla emerytów i rencistów:

 którzy są uprawnieni do świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych dla pracowników najemnych i osób prowadzących działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek:

 jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w pkt 2 lit. a),

 którzy są uprawnieni do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego dla rolników:

 jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymienione w pkt 2 lit. b),

 którzy są uprawnieni do świadczeń z systemu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych lub z systemu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy wymienionych w pkt 2 lit. c):

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie,

 którzy są uprawnieni do świadczeń z systemu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy wymienionych w pkt 2 lit. d):

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie,

 którzy są uprawnieni do świadczeń z systemu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie,

 będących byłymi sędziami i prokuratorami:

 specjalne jednostki Ministerstwa Sprawiedliwości.”;

3) w załączniku 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) w sekcji „R. NIDERLANDY” pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Świadczenia rodzinne

a) ogólna ustawa o zasiłku rodzinnym (Algemene Kinderbijslagwet):

lokalne biuro Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) w dystrykcie, w którym zamieszkuje członek rodziny;

b) ustawa o opiece nad dzieckiem (Wet Kinderopvang):

Urząd Podatkowy/Służby ds. Świadczeń (Belastingsdienst/Toeslagen).”;

b) w sekcji „T. POLSKA” wprowadza się następujące zmiany:

(i) punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Inwalidztwo, starość i śmierć (emerytury i renty)

a) dla osób, które w ostatnim czasie wykonywały pracę najemną lub prowadziły działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek, oraz dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, którzy ukończyli okresy służby inne niż wymienione w lit. c), d) i e):

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — Oddział w Łodzi — dla osób, które ukończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, Grecji, na Cyprze lub Malcie;

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — Oddział w Nowym Sączu — dla osób, które ukończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie: w Austrii, Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Słowacji, Słowenii lub Szwajcarii;

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — Oddział w Opolu — dla osób, które ukończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Niemczech;

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — Oddział w Szczecinie — dla osób, które ukończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Danii, Finlandii, Szwecji, na Litwie, Łotwie lub w Estonii;

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych — dla osób, które ukończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Belgii, Bułgarii, Francji, Irlandii, Luksemburgu, Niderlandach, Rumunii lub Zjednoczonym Królestwie;

b) dla osób, które w ostatnim czasie były rolnikami prowadzącymi działalność na własny rachunek oraz które nie były żołnierzami zawodowymi lub funkcjonariuszami, wymienionymi w lit. c), d) i e):

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — Oddział Regionalny w Warszawie — dla osób, które ukończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w: Austrii, Danii, Finlandii lub Szwecji;

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — Oddział Regionalny w Tomaszowie Mazowieckim — dla osób, które ukończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w: Hiszpanii, Portugalii lub we Włoszech;

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — Oddział Regionalny w Częstochowie — dla osób, które ukończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie we: Francji, w Belgii, Luksemburgu, Niderlandach lub Szwajcarii;

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — Oddział Regionalny w Nowym Sączu — dla osób, które ukończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w: Republice Czeskiej, Estonii, na Łotwie, Litwie, Węgrzech, w Słowenii, Słowacji, Bułgarii lub Rumunii;

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — Oddział Regionalny w Poznaniu — dla osób, które ukończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w: Zjednoczonym Królestwie, Irlandii, Grecji, na Malcie lub Cyprze;

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — Oddział Regionalny w Ostrowie Wielkopolskim — dla osób, które ukończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Niemczech;

c) dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego w przypadku polskich okresów służby i zagranicznych okresów ubezpieczenia:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. c);

d) dla funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu (służb bezpieczeństwa publicznego), funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w przypadku polskich okresów służby i zagranicznych okresów ubezpieczenia:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. d);

e) dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w przypadku polskich okresów służby i zagranicznych okresów ubezpieczenia:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. e);

f) dla sędziów i prokuratorów:

specjalne jednostki Ministerstwa Sprawiedliwości;

g) dla osób, które ukończyły wyłącznie zagraniczne okresy ubezpieczenia:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — Oddział w Łodzi — dla osób, które ukończyły zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, Grecji, na Cyprze lub Malcie;

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — Oddział w Nowym Sączu — dla osób, które ukończyły zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Austrii, Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Słowacji lub Słowenii;

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — Oddział w Opolu — dla osób, które ukończyły zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Niemczech;

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — Oddział w Szczecinie — dla osób, które ukończyły zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Danii, Finlandii, Szwecji, na Litwie, Łotwie lub w Estonii;

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych — dla osób, które ukończyły zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Belgii, Bułgarii, Francji, Irlandii, Luksemburgu, Niderlandach, Rumunii lub Zjednoczonym Królestwie.”;

(ii) punkt 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) świadczenia pieniężne:

(i) w przypadku choroby:

 biura terenowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe dla miejsca zamieszkania lub pobytu,

 oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) właściwe dla miejsca zamieszkania lub pobytu;

(ii) inwalidztwo lub śmierć żywiciela rodziny:

 dla osób, które w ostatnim czasie wykonywały pracę najemną lub prowadziły działalność na własny rachunek (z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek):

 jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w pkt 2 lit. a),

 dla osób, które w ostatnim czasie były rolnikami prowadzącymi działalność na własny rachunek:

 jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymienione w pkt 2 lit. b),

 dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy wymienionych w pkt 2 lit. c), w przypadku polskich okresów służby wojskowej, jeżeli ostatni okres był okresem służby wojskowej lub służby w jednej z formacji wymienionych w pkt 2 lit. c), oraz zagranicznych okresów ubezpieczenia:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 3 lit. b) ppkt (ii) tiret trzecie,

 dla funkcjonariuszy wymienionych w pkt 2 lit. d) w przypadku polskich okresów służby wojskowej, jeżeli ostatni okres był okresem służby w jednej z formacji wymienionych w pkt 2 lit. d), oraz zagranicznych okresów ubezpieczenia:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 3 lit. b) pkt (ii) tiret czwarte,

 dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w przypadku polskich okresów służby, jeżeli ostatni okres był okresem wspomnianej służby, oraz zagranicznych okresów ubezpieczenia:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 3 lit. b) ppkt (ii) tiret piąte,

 dla sędziów i prokuratorów:

 specjalne jednostki Ministerstwa Sprawiedliwości,

 dla osób, które ukończyły wyłącznie zagraniczne okresy ubezpieczenia:

 jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w pkt 2 lit. g).”;

(iii) punkt 4 lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g) dla emerytów i rencistów:

 uprawnionych do świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych dla pracowników najemnych i osób prowadzących działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek:

 jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w pkt 2 lit. a);

 uprawnionych do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego dla rolników:

 jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymienione w pkt 2 lit. b);

 uprawnionych do świadczeń z systemu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych lub z systemu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy wymienionych w pkt 2 lit. c):

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie;

 uprawnionych do świadczeń z systemu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy, wymienionych w pkt 2 lit. d):

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie;

 uprawnionych do świadczeń z systemu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Straży Więziennej:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie;

 uprawnionych do świadczeń z systemu zabezpieczenia emerytalnego dla sędziów i prokuratorów:

 specjalne jednostki Ministerstwa Sprawiedliwości;

 dla osób pobierających wyłącznie emerytury i renty zagraniczne:

 jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w pkt 2 lit. g).”;

4) w załączniku 4 wprowadza się następujące zmiany:

w sekcji „S. AUSTRIA” pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Świadczenia rodzinne:

a) świadczenia rodzinne z wyjątkiem zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem (Kinderbetreuungsgeld):

Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend (Federalne Ministerstwo Zdrowia, Rodziny i Młodzieży), Wiedeń;

b) zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem (Kinderbetreuungsgeld):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych Dolnej Austrii) — właściwy ośrodek ds. zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem.”;

5) w załączniku 5 wprowadza się następujące zmiany:

►C1  a) sekcja „14. BELGIA – LUKSEMBURG” otrzymuje brzmienie:

„14.   BELGIA – LUKSEMBURG ◄

a) 

b) 

c) Umowa z dnia 28 stycznia 1961 r. w sprawie odzyskiwania składek na zabezpieczenie społeczne;

d) 

e) Umowa z dnia 16 kwietnia 1976 r. w sprawie odstąpienia od zwrotu kosztów kontroli administracyjnych i badań lekarskich, zawarta na podstawie art. 105 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego;

f) …”;

b) sekcja „48. BUŁGARIA – SŁOWACJA” otrzymuje brzmienie:

„48.   BUŁGARIA – SŁOWACJA

Żadne.”;

c) sekcja „89. DANIA – NIDERLANDY” otrzymuje brzmienie:

„89.   DANIA – NIDERLANDY

a) Umowa z dnia 12 grudnia 2006 r. o zwrocie kosztów świadczeń rzeczowych na podstawie rozporządzeń 1408/71 i 574/72;

b) wymiana listów z dnia 30 marca i 25 kwietnia 1979 r. dotyczących art. 70 ust. 3 rozporządzenia i art. 105 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (odstąpienie od zwrotu kosztów świadczeń wypłacanych zgodnie z art. 69 rozporządzenia oraz kosztów kontroli administracyjnych i badań lekarskich).”;

d) sekcja „113. NIEMCY – POLSKA” otrzymuje brzmienie:

„113.   NIEMCY – POLSKA

a) Porozumienie z dnia 11 stycznia 1977 r. w sprawie realizacji umowy z dnia 9 października 1975 r. o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym.

b) 

c) artykuł 26 porozumienia z dnia 24 października 1996 r. dotyczący rezygnacji z wzajemnego zwrotu kosztów kontrolnych badań lekarskich, obserwacji, przejazdu lekarzy i ubezpieczonych – dla celów świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa.”;

6) w załączniku 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) sekcja „B. BUŁGARIA” otrzymuje brzmienie:

„B.   BUŁGARIA

1. Relacje z Belgią, Republiką Czeską, Danią, Estonią, Grecją, Hiszpanią, Francją, Irlandią, Włochami, Cyprem, Łotwą, Litwą, Luksemburgiem, Węgrami, Maltą, Niderlandami, Austrią, Polską, Portugalią, Rumunią, Słowenią, Słowacją, Finlandią, Szwecją i ze Zjednoczonym Królestwem: wypłata bezpośrednia.

2. Relacje z Niemcami: wypłata za pośrednictwem instytucji łącznikowych.”;

b) sekcja „T. POLSKA” otrzymuje brzmienie:

„T.   POLSKA

Wypłata bezpośrednia.”;

7) w załączniku 7 wprowadza się następujące zmiany:

sekcja „B. BUŁGARIA” otrzymuje brzmienie:

„B.   BUŁGARIA

Българска Народна Банка (Bułgarski Bank Narodowy), София.”;

8) w załączniku 9 wprowadza się następujące zmiany:

sekcja „B. BUŁGARIA” otrzymuje brzmienie:

„B.   BUŁGARIA

Średni roczny koszt świadczeń rzeczowych oblicza się z uwzględnieniem świadczeń rzeczowych udzielonych zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawą o zdrowiu i ustawą o integracji osób niepełnosprawnych.”;

9) w załączniku 10 wprowadza się następujące zmiany:

a) sekcja „B. BUŁGARIA” otrzymuje brzmienie:

„B.   BUŁGARIA

1. Do celów stosowania art. 14c, art. 14d ust. 3 i art. 17 rozporządzenia:

 Национална агенция за приходите (Krajowa Agencja ds. Dochodów), София.

2. Do celów stosowania art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego:

 Национална агенция за приходите (Krajowa Agencja ds. Dochodów), София.

3. Do celów stosowania:

a) artykuł 8 i art. 38 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego:

 Министерство на здравеопазването (Ministerstwo Zdrowia), София;

 Национална здравноосигурителна каса (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), София;

 Национален осигурителен институт (Krajowy Zakład Zabezpieczenia Społecznego), София;

b) artykuł 10b, art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1, art. 12a, art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 1, 2 i 3 i art. 109 rozporządzenia wykonawczego:

 Национална агенция за приходите (Krajowa Agencja ds. Dochodów), София.

4. Do celów stosowania art. 70 ust. 1, art. 80 ust. 2, art. 81, art. 82 ust. 2, i art. 110 rozporządzenia wykonawczego:

 Национален осигурителен институт (Krajowy Zakład Zabezpieczenia Społecznego), София.

5. Do celów stosowania art. 86 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego:

 Агенция за социално подпомагане (Agencja Pomocy Społecznej), София.

6. Do celów stosowania art. 102 ust. 2 i art. 113 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego:

 Министерство на здравеопазването (Ministerstwo Zdrowia), София,

 Национална здравноосигурителна каса (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), София.”;

b) w sekcji „E. NIEMCY” pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do celów stosowania:

 art. 14 ust. 1 lit. a) i art. 14b ust. 1 rozporządzenia oraz w przypadku umów zawartych na podstawie art. 17 rozporządzenia w związku z art. 11 rozporządzenia wykonawczego,

 art. 14a ust. 1 lit. a) i art. 14b ust. 2 oraz w przypadku umów zawartych na podstawie art. 17 rozporządzenia w związku z art. 11a rozporządzenia wykonawczego,

 art. 14 ust. 2, 14 ust. 3, 14a ust. 2–4 i art. 14c lit. a) oraz w przypadku umów zawartych na podstawie art. 17 rozporządzenia w związku z art. 12a rozporządzenia wykonawczego:

 

(i) osoby ubezpieczone na wypadek choroby:

 instytucja, w której te osoby są ubezpieczone, a także organy celne w odniesieniu do kontroli;

(ii) osoby nieposiadające ubezpieczenia na wypadek choroby i nieobjęte zawodowym programem emerytalnym:

 właściwy zakład ubezpieczeń emerytalnych, a także organy celne w odniesieniu do kontroli;

(iii) osoby nieposiadające ubezpieczenia na wypadek choroby i objęte zawodowym programem emerytalnym:

 Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (Konsorcjum zawodowych programów emerytalnych), Köln, a także organy celne w odniesieniu do kontroli.”;

c) w sekcji „S. AUSTRIA” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do celów stosowania art. 14 ust. 1 lit. b), art. 14a ust. 1 lit. b) i art. 17 rozporządzenia:

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (Federalny Minister ds. Społecznych i Ochrony Konsumenta) w porozumieniu z Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (Federalnym Ministrem Zdrowia, Rodziny i Młodzieży) w porozumieniu z odpowiednimi organami administracji publicznej w odniesieniu do specjalnych systemów dla urzędników służby cywilnej i w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami emerytalnymi w odniesieniu do systemów emerytalnych stowarzyszeń wolnych zawodów (Kammern der Freien Berufe).”;

d) w sekcji „T. POLSKA” wprowadza się następujące zmiany:

(i) punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do celów stosowania art. 38 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego:

a) dla osób, które w ostatnim czasie wykonywały pracę najemną lub prowadziły działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek, oraz dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, którzy ukończyli okresy służby inne niż wymienione w załączniku 2 pkt 2 lit. c) ppkt (i), lit. c) ppkt (ii), lit. d) ppkt (i), lit. d) ppkt (ii), lit. e) ppkt (i) oraz lit. e) ppkt (ii):

jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w załączniku 3 pkt 2 lit. a);

b) dla osób, które w ostatnim czasie były rolnikami prowadzącymi działalność na własny rachunek i nie ukończyły okresów służby wymienionych w załączniku 2 pkt 2 lit. c) ppkt (i), lit. c) ppkt (ii), lit. d) ppkt (i), lit. d) ppkt (ii), lit. e) ppkt (i) oraz lit. e) ppkt (ii):

jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymienione w załączniku 3 pkt 2 lit. b);

c) dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. c);

d) dla funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu (służb bezpieczeństwa publicznego), funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. d);

e) dla funkcjonariuszy Służby Więziennej:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. e);

f) dla sędziów i prokuratorów:

specjalne jednostki Ministerstwa Sprawiedliwości;

g) dla osób, które ukończyły wyłącznie zagraniczne okresy ubezpieczenia:

jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w załączniku 3 pkt 2 lit. g).”;

(ii) punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do celów stosowania art. 70 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego:

świadczenia długoterminowe:

(i) dla osób, które w ostatnim czasie wykonywały pracę najemną lub prowadziły działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek, oraz dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, którzy ukończyli okresy służby inne niż wymienione w załączniku 2 pkt 2 lit. c) ppkt (i), lit. c) ppkt (ii), lit. d) ppkt (i), lit. d) ppkt (ii), lit. e) ppkt (i) oraz lit. e) ppkt (ii):

jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w załączniku 3 pkt 2 lit. a);

(ii) dla osób, które w ostatnim czasie były rolnikami prowadzącymi działalność na własny rachunek i nie ukończyły okresów służby wymienionych w załączniku 2 pkt 2 lit. c) ppkt (i), lit. c) ppkt (ii), lit. d) ppkt (i), lit. d) ppkt (ii), lit. e) ppkt (i) oraz lit. e) ppkt (ii):

jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymienione w załączniku 3 pkt 2 lit. b);

(iii) dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. c);

(iv) dla funkcjonariuszy wymienionych w pkt 5 lit. d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. d);

(v) dla funkcjonariuszy Służby Więziennej:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. e);

(vi) dla sędziów i prokuratorów:

specjalne jednostki Ministerstwa Sprawiedliwości;

(vii) dla osób, które ukończyły wyłącznie zagraniczne okresy ubezpieczenia:

jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w załączniku 3 pkt 2 lit. g).”;

(iii) punkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Do celów stosowania art. 91 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego:

a) do celów stosowania art. 77 rozporządzenia:

regionalne centrum polityki społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej do świadczeń;

(b) do celów stosowania art. 78 rozporządzenia:

(i) dla osób, które w ostatnim czasie wykonywały pracę najemną lub prowadziły działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek, oraz dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, którzy ukończyli okresy służby inne niż wymienione w załączniku 2 pkt 2 lit. c) ppkt (i), lit. c) ppkt (ii), lit. d) ppkt (i), lit. d) ppkt (ii), lit. e) ppkt (i) oraz lit. e) ppkt (ii):

jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w załączniku 3 pkt 2 lit. a);

(ii) dla osób, które w ostatnim czasie były rolnikami prowadzącymi działalność na własny rachunek i nie ukończyły okresów służby wymienionych w załączniku 2 pkt 2 lit. c) ppkt (i), lit. c) ppkt (ii), lit. d) ppkt (i), lit. d) ppkt (ii), lit. e) ppkt (i) oraz lit. e) ppkt (ii):

jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymienione w załączniku 3 pkt 2 lit. b);

(iii) dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. c);

(iv) dla funkcjonariuszy wymienionych w pkt 5 lit. d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. d);

(v) dla funkcjonariuszy Służby Więziennej:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. e);

(vi) dla byłych sędziów i prokuratorów:

specjalne jednostki Ministerstwa Sprawiedliwości.”( 1 ) Dz.U. L 74 z 27.3.1972, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 311/2007 (Dz.U. L 82 z 23.3.2007, s. 6).