2008R0101 — LV — 25.02.2008 — 000.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 101/2008

(2008. gada 4. februāris),

ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā

(OV L 031, 5.2.2008, p.15)


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 056, 29.2.2008, lpp 65  (101/08)
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 101/2008

(2008. gada 4. februāris),

ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas KopienāEIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1972. gada 21. marta Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā ( 1 ), un jo īpaši tās 122. pantu,

tā kā:

(1)

Dažas dalībvalstis vai to kompetentas iestādes ir pieprasījušas izdarīt grozījumus Regulas (EEK) Nr. 574/72 pielikumos.

(2)

Ierosinātie grozījumi izriet no lēmumiem, ko pieņēmušas attiecīgās dalībvalstis vai to kompetentās iestādes, kas nosaka, kuras iestādes ir atbildīgas par to, ka sociālā nodrošinājuma tiesību aktus īsteno saskaņā ar Kopienas tiesībām.

(3)

Shēmas, kas jāņem vērā, aprēķinot pabalstu vidējās gada izmaksas saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 574/72 94. un 95. pantu, ir uzskaitītas minētās regulas 9. pielikumā.

(4)

Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvā komisija ir sniegusi vienprātīgu atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Regulas (EEK) Nr. 574/72 1. līdz 7. pielikumu un 9. un 10. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 574/72 1. līdz 7. pielikumu un 9. un 10. pielikumu groza šādi:

1. Regulas 1. pielikuma iedaļu “S. AUSTRIJA” aizstāj ar šādu:

“S.   AUSTRIJA

1.  Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (federālais sociālās drošības un patērētāju aizsardzības ministrs), Vīne.

2.  Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (federālais ekonomikas un darba ministrs), Vīne.

3.  Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (federālais veselības, ģimenes un jaunatnes lietu ministrs), Vīne.

4. Īpašas shēmas attiecībā uz civildienesta ierēdņiem: Bundeskanzler (federālais kanclers), Vīne, vai attiecīgās federālās zemes valdība.”

2. Regulas 2. pielikumu groza šādi:

a) iedaļā “R. NĪDERLANDE” 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Ģimenes pabalsti:

Vispārīgais bērna pabalstu likums (Algemene Kinderbijslagwet):

a) ja perona, kurai ir tiesības uz pabalstu, dzīvo Nīderlandē:

Sociālās apdrošināšanas iestādes vietējais birojs (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank), kas atrodas rajonā, kurā attiecīgā persona dzīvo;

b) ja persona, kurai ir tiesības uz pabalstu, nedzīvo Nīderlandē, bet šīs personas darba devējs darbojas vai ir reģistrēts Nīderlandē:

Sociālās apdrošināšanas iestādes vietējais birojs (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank), kas atrodas rajonā, kurā attiecīgais darba devējs darbojas vai ir reģistrēts;

c) pārējos gadījumos:

Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100,1180 BH Amstelveen.

Bērna aprūpes likums (Wet Kinderopvang):

nodokļu iestāde/pabalstu dienests (Belastingsdienst/Toeslagen).”;

b) iedaļu “T. POLIJA” groza šādi:

i) 2. punkta a), b), c) un d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) personām, kuras nesen bijušas darbinieki vai pašnodarbinātas, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus, un profesionāliem karavīriem un virsniekiem, kuri pabeiguši dienesta periodus, kas nav minēti c) apakšpunkta i) un ii) daļā, d) apakšpunkta i) un ii) daļā, e) apakšpunkta i) un ii) daļā:

1.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) nodaļa Lodzā – personām, kuras pabeigušas:

a) vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Spānijas, Portugāles, Itālijas, Grieķijas, Kipras vai Maltas teritorijā;

b) Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Spānijā, Portugālē, Itālijā, Grieķijā, Kiprā vai Maltā;

2.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) nodaļa Novi Sončā – personām, kuras pabeigušas:

a) vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Austrijas, Čehijas, Ungārijas, Slovākijas, Slovēnijas vai Šveices teritorijā;

b) Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Austrijā, Čehijā, Ungārijā, Slovākijā, Slovēnijā vai Šveicē;

3.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) nodaļa Opolē – personām, kuras pabeigušas:

a) vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Vācijas teritorijā;

b) Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Vācijā;

4.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) nodaļa Ščecinā – personām, kuras pabeigušas:

a) vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Dānijas, Somijas, Zviedrijas, Lietuvas, Latvijas vai Igaunijas teritorijā;

b) Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Dānijā, Somijā, Zviedrijā, Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā;

5.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I nodaļa Varšavā – Centrālais starptautisko nolīgumu birojs) – personām, kuras pabeigušas:

a) vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Beļģijas, Bulgārijas, Francijas, Īrijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Rumānijas vai Apvienotās Karalistes teritorijā;

b) Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Beļģijā, Bulgārijā, Francijā, Īrijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Rumānijā vai Apvienotajā Karalistē;

b) personām, kuras nesen bijušas pašnodarbināti lauksaimnieki un kuras nav pabeigušas c) apakšpunkta i) un ii) daļā, d) apakšpunkta i) un ii) daļā, e) apakšpunkta i) un ii) daļā minētos periodus:

1.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Varšavā – personām, kuras pabeigušas:

a) vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Austrijas, Dānijas, Somijas vai Zviedrijas teritorijā;

b) Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Austrijā, Dānijā, Somijā vai Zviedrijā;

2.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Tomašuvā Mazoveckā – personām, kuras pabeigušas:

a) vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Spānijas, Itālijas vai Portugāles teritorijā;

b) Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Spānijā, Itālijā vai Portugālē;

3.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) – reģionālā nodaļa Čenstohovā – personām, kuras pabeigušas:

a) vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Francijas, Beļģijas, Luksemburgas, Nīderlandes vai Šveices teritorijā;

b) Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Francijas, Beļģijas, Luksemburgas, Nīderlandes vai Šveices teritorijā;

4.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Novi Sončā – personām, kuras pabeigušas:

a) vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Čehijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Slovēnijas, Slovākijas, Bulgārijas vai Rumānijas teritorijā;

b) Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Čehijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Slovēnijā, Slovākijā, Bulgārijā vai Rumānijā;

5.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Poznaņā – personām, kuras pabeigušas:

a) vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Grieķijā, Maltā vai Kiprā;

b) Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Grieķijā, Maltā vai Kiprā;

6.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Ostrovā Veļkopoļskā – personām, kuras pabeigušas:

a) vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Vācijas teritorijā;

b) Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Vācijā;

c) profesionāliem karavīriem, militārā pretizlūkošanas dienesta darbiniekiem un militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbiniekiem:

i) invaliditātes pensijas gadījumā, ja pēdējais periods ir bijis militārā dienesta periods militārā pretizlūkošanas dienesta virsnieku un militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbinieka statusā;

ii) vecuma pensijas gadījumā, ja no c) līdz e) apakšpunktā minētais kopējais dienesta periods ir vismaz 10 gadi personām, kuras atvaļinātas no dienesta pirms 1983. gada 1. janvāra, vai 15 gadi personām, kuras atvaļinātas no dienesta pēc 1982. gada 31. decembra;

iii) apgādnieka zaudējuma pensijas gadījumā, ja ir izpildīti c) apakšpunkta i) vai ii) daļas nosacījumi:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Militāro pensiju birojs Varšavā);

d) policijas darbiniekiem, Valsts aizsardzības biroja darbiniekiem, Iekšējās drošības aģentūras darbiniekiem, Ārējā izlūkdienesta aģentūras darbiniekiem (valsts drošības dienestu), Centrālā korupcijas novēršanas biroja darbiniekiem, robežsargiem, Valdības drošības dienesta darbiniekiem, un Valsts ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem:

i) invaliditātes pensijas gadījumā, ja pēdējais ir bijis dienesta periods vienā no uzskaitītajām struktūrām;

ii) vecuma pensijas gadījumā, ja no c) līdz e) apakšpunktā minētais kopējais dienesta periods ir vismaz: 10 gadi personām, kuras atvaļinātas no dienesta pirms 1983. gada 1. aprīļa, vai 15 gadi personām, kuras atvaļinātas no dienesta pēc 1983. gada 31. marta;

iii) apgādnieka zaudējuma pensijas gadījumā, ja ir izpildīti d) apakšpunkta i) vai ii) daļas nosacījumi:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas Pensiju birojs Varšavā);”;

ii) 3. punkta b) apakšpunkta ii) daļu aizstāj ar šādu:

“ii) galvenā apgādnieka invaliditāte vai nāve:

 personām, kuras apdrošināšanas gadījuma iestāšanās laikā ir bijušas darbinieki vai pašnodarbinātas (izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus), un personām, kuras apdrošināšanas gadījuma iestāšanās laikā ir bijušas apmācībā vai praksē norīkoti nenodarbināti augstskolu absolventi:

 Sociālās apdrošināšanas pārvaldes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 2. punkta a) apakšpunktā,

 personām, kuras apdrošināšanas gadījumā iestāšanās laikā ir bijušas pašnodarbināti lauksaimnieki:

 Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) nodaļas, kas uzskaitītas 2. punkta, b) apakšpunktā,

 2. punkta c) apakšpunktā uzskaitītajiem profesionāliem karavīriem un virsniekiem, ja apdrošināšanas gadījums iestājas militārā dienesta laikā vai dienējot vienā no 2. punkta c) apakšpunktā minētajām struktūram:

  Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Militāro pensiju birojs Varšavā),

 2. punkta d) apakšpunktā minētajām amatpersonām apdrošināšanas gadījums iestājas dienesta laikā, kuru pilda vienā no 2. punkta d) apakšpunktā minētajām struktūrām:

  Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas Pensiju birojs Varšavā),

 ieslodzījuma vietu apsardzes dienesta darbiniekiem, ja apdrošināšanas gadījums iestājas šāda dienesta laikā:

  Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (eslodzījuma vietu apsardzes dienesta Pensiju birojs Varšavā),

 tiesnešiem un prokuroriem: Tieslietu ministrijas īpašas struktūras.”;

iii) 4. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g) pensionāriem:

 kuriem ir tiesības uz pabalstiem no darbinieku un pašnodarbināto sociālās apdrošināšanas sistēmas, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus:

 Sociālās apdrošināšanas iestādes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 2. punkta a) apakšpunktā,

 kam ir tiesības uz pabalstiem no lauksaimnieku sociālās apdrošināšanas sistēmas:

 Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) nodaļas, kas uzskaitītas 2. punkta, b) apakšpunktā,

 kam ir tiesības uz pabalstiem no profesionālo karavīru pensiju aizsardzības sistēmas vai no 2. punkta c) apakšpunktā minēto darbinieku pensiju nodrošināšanas sistēmas:

  Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Militāro pensiju birojs Varšavā),

 kam ir tiesības uz pabalstiem no 2. punkta d) apakšpunktā minēto darbinieku pensiju aizsardzības sistēmas:

  Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas Pensiju birojs Varšavā),

 kam ir tiesības uz pabalstiem no ieslodzījuma vietu apsardzes dienesta darbinieku pensiju aizsardzības sistēmas:

  Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (eslodzījuma vietu apsardzes dienesta Pensiju birojs Varšavā),

 kas ir bijušie tiesneši un prokurori:

 Tieslietu ministrijas īpašas struktūras.”

3. 3. pielikumu groza šādi:

a) Iedaļā “R. NĪDERLANDE” 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Ģimenes pabalsti

a) Vispārīgais bērna pabalstu likums (Algemene Kinderbijslagwet):

Sociālās apdrošināšanas iestādes vietējais birojs (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank), kas atrodas rajonā, kurā attiecīgais ģimenes loceklis dzīvo;

b) Bērna aprūpes likums (Wet Kinderopvang):

nodokļu iestāde/pabalstu dienests (Belastingsdienst/Toeslagen).”

b) Iedaļu “T. POLIJA” groza šādi:

i) 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Invaliditāte, vecums un apgādnieka zaudējums (pensijas)

a) personām, kuras nesen ir bijušas darbinieki vai pašnodarbinātie, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus un profesionālos karavīrus un virsniekus, kuri ir pabeiguši dienesta periodus, kas nav minēti c), d) un e) apakšpunktā:

1.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) nodaļa Lodzā – personām, kuras ir pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kuri nesen pabeigti Spānijā, Portugālē, Itālijā, Grieķijā, Kiprā vai Maltā;

2.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) birojs Novi Sončā – personām, kuras ir pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kuri nesen pabeigti Austrijā, Čehijā, Ungārijā, Slovākijā, Slovēnijā vai Šveicē;

3.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) birojs Opolē – personām, kuras ir pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kuri nesen pabeigti Vācijā;

4.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) birojs Ščecinā – personām, kuras ir pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kuri nesen pabeigti Dānijā, Somijā, Zviedrijā, Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā;

5.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) I Oddział w WarszawieCentralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I nodaļa Varšavā – Centrālais starptautisko nolīgumu birojs) – personām, kuras pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kuri nesen pabeigti Beļģijā, Bulgārijā, Francijā, Īrijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Rumānijā vai Apvienotajā Karalistē.

b) personām, kuras nesen bijušas pašnodarbināti lauksaimnieki un kuras nav bijušas c), d), e) apakšpunktā minētie profesionālie karavīri vai virsnieki:

1.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Varšavā – personām, kuras pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Austrijā, Dānijā, Somijā vai Zviedrijā;

2.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Tomašuvā Mazoveckā – personām, kuras pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Spānijā, Itālijā vai Portugālē;

3.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Čenstohovā – personām, kuras pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Francijā, Beļģijā, Luksemburgā, Nīderlandē vai Šveicē;

4.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Novi Sončā – personām, kuras pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Čehijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Slovēnijā, Slovākijā, Bulgārijā vai Rumānijā;

5.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Poznaņā – personām, kuras pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Grieķijā, Maltā vai Kiprā;

6.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Ostrovā Veļkopoļskā – personām, kuras pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Vācijā;

c) profesionāliem karavīriem, Militārā pretizlūkošanas dienesta darbiniekiem un Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbiniekiem Polijā pildīta dienesta periodu gadījumā un ārvalstu apdrošināšanas periodu gadījumā:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Militāro pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

d) policijas darbiniekiem, Valsts aizsardzības biroja darbiniekiem, Iekšējās drošības aģentūras darbiniekiem, Ārējā izlūkdienesta aģentūras (valsts drošības dienestu) darbiniekiem Centrālā korupcijas novēršanas biroja darbiniekiem, robežsargiem, Valdības drošības dienesta darbiniekiem un Valsts ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem Polijā pildīta dienesta un ārvalstu apdrošināšanas periodu gadījumā:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas Pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta d) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

e) ieslodzījuma vietu apsardzes dienesta darbiniekiem Polijā pildīta dienesta un ārvalstu apdrošināšanas periodu gadījumā:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (eslodzījuma vietu apsardzes dienesta Pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta e) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

f) tiesnešiem un prokuroriem:

Tieslietu ministrijas īpašas struktūras;

g) personām, kuras pabeigušas vienīgi ārvalstu apdrošināšanas periodus:

1.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestāde – ZUS) nodaļa Lodzā – personām, kuras ir pabeigušas ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Spānijā Portugālē, Itālijā, Grieķijā, Kiprā vai Maltā;

2.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) birojs Novi Sončā – personām, kuras pabeigušas ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Austrijā, Čehijā, Ungārijā, Slovākijā vai Slovēnijā;

3.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) birojs Opolē – personām, kuras ir pabeigušas ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Vācijā;

4.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) birojs Ščecinā – personām, kuras ir pabeigušas ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Dānijā, Somijā, Zviedrijā, Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā;

5.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) I Oddział w WarszawieCentralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I nodaļa Varšavā – Centrālais starptautisko nolīgumu birojs) – personām, kuras ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Beļģijā, Bulgārijā, Francijā, Īrijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Rumānijā vai Apvienotajā Karalistē.”

ii) 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b) naudas pabalsti:

i) slimības gadījumā:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) teritoriālās struktūrvienības, kuru teritoriālajā piekritībā ir apdrošinātās personas dzīvesvieta vai uzturēšanas vieta,

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālās nodaļas, kuru teritoriālajā piekritībā ir apdrošinātās personas dzīvesvietas vai uzturēšanās vieta;

ii) galvenā apgādnieka invaliditāte vai nāve:

 personām, kuras nesen ir bijušas darbinieki vai pašnodarbinātie (izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus):

 Sociālās apdrošināšanas iestādes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 2. punkta a) apakšpunktā,

 personām, kuras nesen ir bijušas pašnodarbināti lauksaimnieki:

 Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) nodaļas, kas uzskaitītas 2. punkta b) apakšpunktā,

 profesionāliem karavīriem un virsniekiem, kas minēti 2. punkta c) apakšpunktā, Polijā pildīta militārā dienesta periodu gadījumā, ja pēdējais periods ir bijis militārā dienesta vai dienesta periods kādā no 2. punkta c) apakšpunktā minētajām struktūrām, un ārvalstu apdrošināšanas periodu gadījumā:

  Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Militāro pensiju birojs Varšavā), ja tas ir kompetentā iestāde, kas minēta 2. pielikuma 3. punkta b) apakšpunkta ii) daļas trešajā ievilkumā,

 virsniekiem, kas minēti 2. punkta d) apakšpunktā, Polijā pildīta dienesta periodu gadījumā, ja pēdējais ir bijis dienesta periods vienā no 2. punkta d) apakšpunktā uzskaitītajām struktūrām, un ārvalstu apdrošināšanas periodu gadījumā:

  Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas Pensiju birojs Varšavā), ja tas ir kompetentā iestāde, kas minēta 2. pielikuma 3. punkta b) apakšpunkta ii) daļas ceturtajā ievilkumā,

 ieslodzījuma vietu apsardzes dienesta darbiniekiem Polijā pildīta dienesta periodu gadījumā, ja pēdējais ir bijis minētā dienesta periods, un ārvalstu apdrošināšanas periodu gadījumā:

  Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (eslodzījuma vietu apsardzes dienesta Pensiju birojs Varšavā), ja tas ir kompetentā iestāde, kas minēta 2. pielikuma 3. punkta b) apakšpunkta ii) daļas piektajā ievilkumā,

 tiesnešiem un prokuroriem:

 Tieslietu ministrijas īpašas struktūras,

 personām, kuras pabeigušas vienīgi ārvalstu apdrošināšanas periodus:

 Sociālās apdrošināšanas iestādes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 2. punkta g) apakšpunktā.”

iii) 4. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g) pensionāriem:

 kuriem ir tiesības uz pabalstiem no darbinieku un pašnodarbināto sociālās apdrošināšanas sistēmas, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus:

 Sociālās apdrošināšanas iestādes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 2. punkta a) apakšpunktā,

 kuriem ir tiesības uz pabalstiem no lauksaimnieku sociālās apdrošināšanas sistēmas:

 Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) nodaļas, kas uzskaitītas 2. punkta, b) apakšpunktā,

 kuriem ir tiesības uz pabalstiem no profesionālo karavīru pensiju aizsardzības sistēmas vai no 2. punkta c) apakšpunktā minēto darbinieku pensiju nodrošināšanas sistēmas:

  Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Militāro pensiju birojs Varšavā),

 kuriem ir tiesības uz pabalstiem no 2. punkta d) apakšpunktā minēto virsnieku pensiju aizsardzības sistēmas:

  Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas Pensiju birojs Varšavā),

 kuriem ir tiesības uz pabalstiem no ieslodzījuma vietu apsardzes dienesta darbinieku pensiju aizsardzības sistēmas:

  Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (eslodzījuma vietu apsardzes dienesta Pensiju birojs Varšavā),

 kuriem ir tiesības uz pabalstiem no tiesnešu un prokuroru pensiju aizsardzības sistēmas:

 Tieslietu ministrijas īpašas struktūras,

 personām, kuras saņem vienīgi ārvalstu pensijas:

 Sociālās apdrošināšanas iestādes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 2. punkta g) apakšpunktā.”

4. 4. pielikumu groza šādi:

Iedaļā “S. AUSTRIJA” 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Ģimenes pabalsti

a) ģimenes pabalsti, izņemot bērna aprūpes pabalstu (Kinderbetreuungsgeld):

Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend (Federālā veselības, ģimenes un jaunatnes lietu ministrija), Vīne;

b) bērna aprūpes pabalsts (Kinderbetreuungsgeld):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse

(Lejasaustrijas apgabala slimokase) – kompetentais centrs bērna aprūpes pabalstu jautājumos.”

5. 5. pielikumu groza šādi:

►C1  a) Iedaļu “14. BEĻĢIJA – LUKSEMBURGA” aizstāj ar šādu:

“14.   BEĻĢIJA – LUKSEMBURGA ◄

a) [..];

b) [..];

c) 1961. gada 28. janvāra Nolīgums par sociālās apdrošināšanas iemaksu atgūšanu;

d) [..];

e) 1976. gada 16. aprīļa Nolīgums par atteikšanos kompensēt administratīvo pārbaužu un medicīniskās izmeklēšanas izmaksas, kurš pieņemts saskaņā ar īstenošanas regulas 105. panta 2. punktu;

f) [..]”.

b) Iedaļu “48. BULGĀRIJA – SLOVĀKIJA” aizstāj ar šādu:

“48.   BULGĀRIJA – SLOVĀKIJA

Nav.”

c) Iedaļu “89. DĀNIJA – NĪDERLANDE” aizstāj ar šādu:

“89.   DĀNIJA – NĪDERLANDE

a) 2006. gada 12. decembra Nolīgums par natūrā piešķirtu pabalstu izmaksu atmaksāšanu saskaņā ar Regulu Nr. 1408/71 un Regulu Nr. 574/72.

b) 1979. gada 30. marta un 25. aprīļa vēstuļu apmaiņa par Regulas 70. panta 3) punktu un īstenošanas regulas 105. panta 2. punktu (atteikšanās kompensēt saskaņā ar regulas 69. pantu piešķirto pabalstu izmaksas un administratīvo pārbaužu un medicīnisko izmeklēšanu izmaksas).”

d) Iedaļu “113. VĀCIJA – POLIJA” aizstāj ar šādu:

“113.   VĀCIJA – POLIJA

a) 1977. gada 11. janvāra nolīgums par to, kā īstenot 1975. gada 9. oktobra Konvenciju par vecuma pensijām un par pabalstiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā;

b) [..];

c) 26. pants 1996. gada 24. oktobra Nolīgumā par atteikšanos segt izmaksas par medicīnisko pārbaužu, novērošanas maksājumiem un par ārstu un apdrošināto personu ceļa izdevumiem, lai saņemtu naudas pabalstus slimības un maternitātes gadījumā.”

6. 6. pielikumu groza šādi:

a) Iedaļu “B. BULGĀRIJA” aizstāj ar šādu:

“B.   BULGĀRIJA

1. Norēķinos ar Beļģiju, Čehiju, Dāniju, Igauniju, Grieķiju, Spāniju, Franciju, Īriju, Itāliju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Luksemburgu, Ungāriju, Maltu, Nīderlandi, Austriju, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Slovēniju, Slovākiju, Somiju, Zviedriju un Apvienoto Karalisti: tiešais maksājums.

2. Norēķinos ar Vāciju: maksājumi ar sadarbības struktūras starpniecību.”

b) Iedaļu “T. POLIJA” aizstāj ar šādu:

“T.   POLIJA

Tiešais maksājums.”

7. 7. pielikumu groza šādi:

Iedaļu “B. BULGĀRIJA” aizstāj ar šādu:

“B.   BULGĀRIJA

Българска Народна Банка (Bulgārijas Valsts banka), Sofija.”

8. 9. pielikumu groza šādi:

Iedaļu “B. BULGĀRIJA” aizstāj ar šādu:

“B.   BULGĀRIJA

Pabalstu natūrā vidējās gada izmaksas aprēķina, ņemot vērā pabalstus natūrā, kas piešķirti saskaņā ar Likumu par veselības apdrošināšanu, Likumu par veselības aizsardzību un Likumu par invalīdu integrēšanu.”

9. 10. pielikumu groza šādi:

a) Iedaļu “B. BULGĀRIJA” aizstāj ar šādu:

“B.   BULGĀRIJA

1. Lai piemērotu regulas 14.c pantu, 14.d panta 3. punktu un 17. pantu:

  Национална агенция за приходите (Valsts ieņēmumu aģentūra), Sofija.

2. Lai piemērotu īstenošanas regulas 6. panta 1. punktu:

  Национална агенция за приходите (Valsts ieņēmumu aģentūra), Sofija.

3. Lai piemērotu:

a) īstenošanas regulas 8. pantu un 38. panta 1. punktu:

  Министърът на здравеопазването (Veselības aizsardzības ministrija), Sofija,

  Национална здравноосигурителна каса (Valsts slimokase), Sofija,

  Националеносигурителенинститут (Valsts sociālā nodrošinājuma iestāde), Sofija;

b) īstenošanas regulas 10.b pants, 11. panta 1. punkts, 11.a panta 1. punkts, 12.a pants, 13. panta 3. punkts, 14. panta 1., 2. un 3. punkts un 109. pants:

  Национална агенция за приходите (Valsts ieņēmumu aģentūra), Sofija.

4. Lai piemērotu īstenošanas regulas 70. panta 1. punktu, 80. panta 2. punktu, 81. pantu, 82. panta 2. punktu un 110. pantu:

  Националеносигурителенинститут (Valsts sociālā nodrošinājuma iestāde), Sofija.

5. Lai piemērotu īstenošanas regulas 86. panta 2. punktu:

  Агенция за социално подпомагане (Sociālās palīdzības aģentūra), Sofija.

6. Lai piemērotu īstenošanas regulas 102. panta 2. punktu un 113. panta 2. punktu:

  Министърът на здравеопазването (Veselības aizsardzības ministrija), Sofija,

  Национална здравноосигурителна каса (Valsts slimokase), Sofija.”

b) Iedaļā “E. VĀCIJA” 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Lai piemērotu:

 regulas 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 14.b panta 1. punktu un gadījumā, ja ir vienošanās saskaņā ar regulas 17. pantu, kopā ar īstenošanas regulas 11. pantu,

 14.a panta 1. punkta a) apakšpunktu, 14.b panta 2. punktu un gadījumā, ja ir vienošanās saskaņā ar regulas 17. pantu, kopā ar īstenošanas regulas 11.a pantu,

 regulas 14. panta 2. punktu, 3. punktu, 14.a panta 2., 3. un 4. punktu un 14.c panta a) apakšpunktu, un gadījumā, ja ir vienošanās saskaņā ar regulas 17. pantu, kopā ar īstenošanas regulas 12.a pantu:

 

i) personas, kas ir veselības apdrošināšanas subjekti:

 iestāde, kurā attiecīgā persona ir apdrošināta, kā arī muitas iestādes sakarā ar kontroli;

ii) personas, kas nav veselības apdrošināšanas subjekti un kuras nepiedalās arodapvienību pensiju shēmā:

 kompetentā pensiju apdrošināšanas iestāde, kā arī muitas iestādes attiecībā uz kontroli;

iii) personas, kas nav veselības apdrošināšanas subjekti, bet kuras piedalās arodapvienību pensiju shēmā:

  Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (Arodapvienību pensiju shēmu konsorcijs) Ķelnē, kā arī muitas iestādes attiecībā uz kontroli.”

c) Iedaļā “S. AUSTRIJA” 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Regulas 14. panta 1. punkta b) apakšpunkta, 14.a panta 1. punkta b) apakšpunkta un 17. panta piemērošanai:

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (Sociālā nodrošinājuma un patērētāju aizsardzības federālajam ministram) vienojoties ar Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (Federālo veselības, ģimenes un jaunatnes lietu ministru), un vienojoties ar attiecīgo valsts iestādi attiecībā uz civildienesta ierēdņu speciālajām shēmām, un vienojoties ar attiecīgo pensiju iestādi attiecībā uz brīvo profesiju apvienību pensiju shēmām (Kammern der Freien Berufe).”

d) Iedaļu “T. POLIJA” groza šādi:

i) 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Lai piemērotu īstenošanas regulas 38. panta 1. punktu:

a) personām, kuras nesen bijušas darbinieki vai pašnodarbinātas, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus, un profesionāliem karavīriem un virsniekiem, kuri pabeiguši dienesta periodus, kas nav minēti 2. pielikuma 2. punkta c) apakšpunkta i) un ii) daļā, d) apakšpunkta i) un ii) daļā, e) apakšpunkta i) un ii) daļā:

Oficiālās apdrošināšanas iestādes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 3. pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā;

b) personām, kuras nesen bijušas pašnodarbināti lauksaimnieki un kuras nav pabeigušas dienesta periodus, kas minēti 2. pielikuma 2. punkta c) apakšpunkta i) un ii) daļā, d) apakšpunkta i) un ii) daļā, e) apakšpunkta i) un ii) daļā:

Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) nodaļas, kas uzskaitītas 3. pielikuma 2. punkta b) apakšpunktā;

c) profesionāliem karavīriem, Militārā pretizlūkošanas dienesta darbiniekiem un Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbiniekiem:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Militāro pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

d) policijas darbiniekiem, Valsts aizsardzības biroja darbiniekiem, Iekšējās drošības aģentūras darbiniekiem, Ārējā izlūkdienesta aģentūras (valsts drošības dienestu) darbiniekiem, Centrālā korupcijas novēršanas biroja darbiniekiem, robežsargiem, Valdības drošības dienesta darbiniekiem un Valsts ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem:

Zakład EmerytalnoRentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas Pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta d) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

e) ieslodzījuma vietu apsardzes dienesta darbiniekiem:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (eslodzījuma vietu apsardzes dienesta Pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta e) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

f) tiesnešiem un prokuroriem:

Tieslietu ministrijas īpašas struktūras;

g) personām, kuras pabeigušas vienīgi ārvalstu apdrošināšanas periodus:

sociālās apdrošināšanas iestādes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 3. pielikuma 2. punkta g) apakšpunktā.”

ii) 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6. Lai piemērotu īstenošanas regulas 70. panta 1. punktu:

ilgtermiņa pabalsti:

i) personām, kuras nesen bijušas darbinieki vai pašnodarbinātas, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus, un profesionāliem karavīriem un virsniekiem, kuri pabeiguši dienesta periodus, kas nav minēti 2. pielikuma 2. punkta c) apakšpunkta i) un ii) daļā, d) apakšpunkta i) un ii) daļā, e) apakšpunkta i) un ii) daļā:

sociālās apdrošināšanas iestādes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 3. pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā;

ii) personām, kuras nesen bijušas pašnodarbināti lauksaimnieki un kuras nav pabeigušas dienesta periodus, kas minēti 2. pielikuma 2. punkta c) apakšpunkta i) un ii) daļā, d) apakšpunkta i) un ii) daļā, e) apakšpunkta i) un ii) daļā:

Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) nodaļas, kas uzskaitītas 3. pielikuma 2. punkta b) apakšpunktā;

iii) profesionāliem karavīriem, Militārā pretizlūkošanas dienesta darbiniekiem un Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbiniekiem:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Militāro pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

iv) 5. panta d) apakšpunktā minētie darbinieki:

Zakład EmerytalnoRentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas Pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta d) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

v) ieslodzījuma vietu apsardzes dienesta darbiniekiem:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (eslodzījuma vietu apsardzes dienesta Pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta e) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

vi) tiesnešiem un prokuroriem:

Tieslietu ministrijas īpašas struktūras;

vii) personām, kuras pabeigušas vienīgi ārvalstu apdrošināšanas periodus:

sociālās apdrošināšanas iestādes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 3. pielikuma 2. punkta g) apakšpunktā.”

iii) 10. punktu aizstāj ar šādu:

“10. Lai piemērotu īstenošanas regulas 91. panta 2. punktu:

a) lai piemērotu Regulas 77. pantu:

sociālās politikas reģionālais centrs, kas ir kompetentā iestāde attiecībā uz to personu dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu, kurām ir tiesības uz pabalstu;

b) lai piemērotu Regulas 78. pantu:

i) personām, kuras nesen bijušas darbinieki vai pašnodarbinātas, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus, un profesionāliem karavīriem un virsniekiem, kuri pabeiguši dienesta periodus, kas nav minēti 2. pielikuma 2. punkta c) apakšpunkta i) un ii) daļā, d) apakšpunkta i) un ii) daļā, e) apakšpunkta i) un ii) daļā:

sociālās apdrošināšanas iestādes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 3. pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā;

ii) personām, kuras nesen bijušas pašnodarbināti lauksaimnieki un kuras nav pabeigušas dienesta periodus, kas minēti 2. pielikuma 2. punkta c) apakšpunkta i) un ii) daļā, d) apakšpunkta i) un ii) daļā, e) apakšpunkta i) un ii) daļā:

Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) nodaļas, kas uzskaitītas 3. pielikuma 2.punkta b) apakšpunktā;

iii) profesionāliem karavīriem, Militārā pretizlūkošanas dienesta darbiniekiem un Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbiniekiem:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Militāro pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

iv) 5. panta d) apakšpunktā minētie darbinieki:

Zakład EmerytalnoRentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas Pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta d) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

v) ieslodzījuma vietu apsardzes dienesta darbiniekiem:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (eslodzījuma vietu apsardzes dienesta Pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta e) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

vi) tiesnešiem un prokuroriem:

Tieslietu ministrijas īpašas struktūras.”( 1 ) OV L 74, 27.3.1972., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 311/2007 (OV L 82, 23.3.2007., 6. lpp.).