2008R0101 — FI — 25.02.2008 — 000.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 101/2008,

annettu 4 päivänä helmikuuta 2008,

sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

(EYV L 031, 5.2.2008, p.15)


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EYV L 056, 29.2.2008, s. 65  (101/08)
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 101/2008,

annettu 4 päivänä helmikuuta 2008,

sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisestaEUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä 21 päivänä maaliskuuta 1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 ( 1 ) ja erityisesti sen 122 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotkin jäsenvaltiot tai niiden toimivaltaiset viranomaiset ovat pyytäneet muutoksia asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteisiin.

(2)

Ehdotetut muutokset johtuvat kyseisten jäsenvaltioiden tai niiden toimivaltaisten viranomaisten tekemistä päätöksistä, joissa nimetään viranomaiset, jotka vastaavat sen varmistamisesta, että sosiaaliturvalainsäädäntö pannaan täytäntöön yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

(3)

Järjestelmät, jotka otetaan huomioon laskettaessa luontoisetuuksien keskimääräistä vuosikustannusta asetuksen (ETY) N:o 574/72 94 ja 95 artiklan mukaisesti, luetellaan kyseisen asetuksen liitteessä 9.

(4)

Siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta on antanut asiasta yksimielisen lausunnon,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteet 1–7 sekä liitteet 9 ja 10 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteet 1–7, 9 ja 10 seuraavasti:

1) Korvataan liitteessä 1 oleva jakso ”S. ITÄVALTA” seuraavasti:

”S.   ITÄVALTA

1. Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (liittovaltion sosiaali- ja kuluttajansuoja-asioiden ministeri), Wien.

2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (liittovaltion talous- ja työministeri), Wien.

3. Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (liittovaltion terveys-, perhe- ja nuorisoasiainministeri), Wien.

4. Virkamiesten erityisjärjestelmät: Bundeskanzler (liittokansleri), Wien, tai kyseisen osavaltion hallitus.”

2) Muutetaan liite 2 seuraavasti:

a) Korvataan jaksossa ”R. ALANKOMAAT” 5 kohta seuraavasti:

”5. Perhe-etuudet:

Algemene Kinderbijslagwet (yleinen lapsilisälaki):

a) jos asianomainen henkilö asuu Alankomaissa:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (sosiaalivakuutuspankin aluetoimisto), jonka alueella hän asuu

b) jos etuuksiin oikeutettu henkilö asuu Alankomaiden ulkopuolella mutta hänen työnantajansa asuu Alankomaissa tai hänellä on siellä toimipaikka:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (sosiaalivakuutuspankin aluetoimisto), jonka alueella työnantaja asuu tai jonne hän on sijoittautunut

c) muissa tapauksissa:

Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen

Wet Kinderopvang (laki lasten päivähoidosta):

Belastingsdienst/Toeslagen (verovirasto/etuusosasto)”

b) Muutetaan jakso ”T. PUOLA” seuraavasti:

i) Korvataan 2 kohdan a–d alakohta seuraavasti:

”a) henkilöt, jotka ovat äskettäin työskennelleet palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä, sekä sellaiset ammattisotilaat ja virkamiehet, joiden osalta on täyttynyt muita kuin liitteessä 2 olevan 2 kohdan c alakohdan i alakohdassa, c alakohdan ii alakohdassa, d alakohdan i alakohdassa, d alakohdan ii alakohdassa, e alakohdan i alakohdassa ja e alakohdan ii alakohdassa mainittuja palveluskausia:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Łódźin paikallistoimisto – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia

a) yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Espanjan, Portugalin, Italian, Kreikan, Kyproksen tai Maltan alueella;

b) Puolassa ja ulkomailla, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Espanja, Portugali, Italia, Kreikka, Kypros tai Malta.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Nowy Sączin aluetoimisto – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia

a) yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Itävallan, Tšekin, Unkarin, Slovakian, Slovenian tai Sveitsin alueella;

b) Puolassa ja ulkomailla, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Itävalta, Tšekki, Unkari, Slovakia, Slovenia tai Sveitsi.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Opolen aluetoimisto – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia

a) yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Saksan alueella;

b) Puolassa ja ulkomailla, Saksassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina.

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Szczecinin aluetoimisto – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia

a) yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Tanskan, Suomen, Ruotsin, Liettuan, Latvian tai Viron alueella;

b) vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Tanska, Suomi, Ruotsi, Liettua, Latvia tai Viro.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I paikallistoimisto, Varsova – kansainvälisten sopimusten keskustoimisto), kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia

a) yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Belgian, Bulgarian, Ranskan, Irlannin, Luxemburgin, Alankomaiden, Romanian tai Yhdistyneen kuningaskunnan alueella;

b) vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Belgia, Bulgaria, Ranska, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Romania tai Yhdistynyt kuningaskunta;

b) henkilöt, jotka ovat äskettäin toimineet itsenäisinä viljelijöinä ja joiden osalta ei ole täyttynyt c alakohdan i alakohdassa, c alakohdan ii alakohdassa, d alakohdan i alakohdassa, d alakohdan ii alakohdassa, e alakohdan i alakohdassa ja e alakohdan ii alakohdassa mainittuja palveluskausia:

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maataloustyöntekijöiden sosiaalivakuutuskassa – KRUS) – Varsovan alueellinen yksikkö – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia

a) yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Itävallan, Tanskan, Suomen tai Ruotsin alueella;

b) vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Itävalta, Tanska, Suomi tai Ruotsi.

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maataloustyöntekijöiden sosiaalivakuutuskassa – KRUS) – Tomaszów Mazowieckin alueellinen yksikkö – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia

a) yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Espanjan, Italian tai Portugalin alueella;

b) vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Espanja, Italia tai Portugali.

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maataloustyöntekijöiden sosiaalivakuutuskassa – KRUS) – Częstochowan alueellinen yksikkö – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia

a) yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Ranskan, Belgian, Luxemburgin, Alankomaiden tai Sveitsin alueella;

b) vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Ranska, Belgia, Luxemburg, Alankomaat tai Sveitsi.

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maataloustyöntekijöiden sosiaalivakuutuskassa – KRUS) – Nowy Sączin alueellinen yksikkö – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia

a) yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Slovenian, Slovakian, Bulgarian tai Romanian alueella;

b) vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Tšekki, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Slovenia, Slovakia, Bulgaria tai Romania.

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maataloustyöntekijöiden sosiaalivakuutuskassa – KRUS) – Poznańin alueellinen yksikkö – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia

a) yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin, Kreikan, Maltan tai Kyproksen alueella;

b) vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Kreikka, Malta tai Kypros.

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maataloustyöntekijöiden sosiaalivakuutuskassa – KRUS) – Ostrów Wielkopolskin alueellinen yksikkö – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia

a) yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Saksan alueella;

b) vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Saksassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina;

c) ammattisotilaat, sotilaallisen vastavakoiluyksikön virkamiehet ja sotilastiedustelupalvelun virkamiehet:

i) työkyvyttömyyseläkkeen osalta, jos viimeinen kausi on ollut palveluskausi asevoimissa sotilaallisen vastavakoiluyksikön virkamiehenä tai sotilastiedustelupalvelun virkamiehenä;

ii) vanhuuseläkkeen osalta, jos c–e alakohdassa mainittu palveluskausi on yhteensä vähintään 10 vuotta ennen 1 päivää tammikuuta 1983 palveluksesta eronneiden osalta tai 15 vuotta 31 päivän joulukuuta 1982 jälkeen palveluksesta eronneiden osalta;

iii) perhe-eläkkeen osalta, jos c kohdan i alakohdan tai c kohdan ii alakohdan ehto täyttyy:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova);

d) poliisit, valtion turvallisuuspalvelun virkamiehet, sisäisen turvallisuuslaitoksen virkamiehet, ulkomaan tiedustelulaitoksen virkamiehet (julkiset turvallisuuspalvelut), korruptiontorjunnan keskusviraston virkamiehet, rajavartiolaitoksen virkamiehet, hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehet ja kansallisen palokunnan palomiehet:

i) työkyvyttömyyseläkkeen osalta, jos viimeinen kausi on ollut palveluskausi, joka on täyttynyt henkilön toimiessa jossakin edellä luetelluista toimista;

ii) vanhuuseläkkeen osalta, jos c–e alakohdassa mainittu palveluskausi on yhteensä vähintään 10 vuotta ennen 1 päivää huhtikuuta 1983 palveluksesta eronneiden osalta, tai 15 vuotta 31 päivän maaliskuuta 1983 palveluksesta eronneiden osalta;

iii) perhe-eläkkeen osalta, jos d kohdan i alakohdan tai d kohdan ii alakohdan ehto täyttyy:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos, Varsova).”

ii) Korvataan 3 kohdan b alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii) pääasiallisen palkansaajan työkyvyttömyys tai kuolema:

 henkilöt, jotka toimivat palkattuina työntekijöinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina (itsenäisiä maanviljelijöitä lukuun ottamatta) riskin toteutumishetkellä, ja henkilöt, jotka olivat työttömiä vastavalmistuneita osallistumassa koulutukseen tai harjoitteluun riskin toteutumishetkellä:

 2 kohdan a alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt,

 henkilöt, jotka toimivat itsenäisinä maanviljelijöinä riskin toteutumishetkellä:

 2 kohdan b alakohdassa luetellut KRUS:n (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – maataloustyöntekijöiden sosiaalivakuutuskassa) yksiköt,

 ammattisotilaat ja 2 kohdan c alakohdassa mainitut virkamiehet, jos riski toteutui asepalveluskauden aikana tai palveluskauden aikana jossakin 2 kohdan c alakohdassa luetellussa toimessa:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova),

 2 kohdan d alakohdassa mainitut virkamiehet, jos riski toteutui palveluskauden aikana jossakin 2 kohdan d alakohdassa luetellussa toimessa:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos, Varsova),

 vanginvartijat, jos riski toteutui tällaisen palveluskauden aikana:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vankeinhoidon eläkelaitos, Varsova),

 tuomarit ja syyttäjät:

 oikeusministeriön erikoisyksiköt.”

iii) Korvataan 4 kohdan g alakohta seuraavasti:

”g) eläkkeensaajat,

 joilla on oikeus etuuksiin palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaalivakuutusjärjestelmästä, itsenäisiä viljelijöitä lukuun ottamatta:

 2 kohdan a alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt,

 joilla on oikeus etuuksiin viljelijöiden sosiaalivakuutusjärjestelmästä:

 2 kohdan b alakohdassa luetellut KRUS:n (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – maataloustyöntekijöiden sosiaalivakuutuskassa) yksiköt,

 joilla on oikeus etuuksiin ammattisotilaiden eläkejärjestelmästä tai 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen virkamiesten eläkejärjestelmästä:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova),

 joilla on oikeus etuuksiin 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen virkamiesten eläkejärjestelmästä:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos, Varsova),

 joilla on oikeus etuuksiin vanginvartijoiden eläkejärjestelmästä:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vankeinhoidon eläkelaitos, Varsova),

 jotka ovat entisiä tuomareita ja syyttäjiä:

 oikeusministeriön erikoisyksiköt.”

3) Muutetaan liite 3 seuraavasti:

a) Korvataan jaksossa ”R. ALANKOMAAT” 5 kohta seuraavasti:

”5.   Perhe-etuudet

a) Algemene Kinderbijslagwet (yleinen lapsilisälaki):

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (sosiaalivakuutuspankin aluetoimisto, jonka alueella perheenjäsen asuu;

b) Wet Kinderopvang (laki lasten päivähoidosta):

Belastingsdienst/Toeslagen (verovirasto/etuusosasto).”

b) Muutetaan jakso ”T. PUOLA” seuraavasti:

i) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Työkyvyttömyys, vanhuus ja kuolema (eläkkeet)

a) henkilöt, jotka ovat äskettäin työskennelleet palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä, sekä ammattisotilaat ja virkamiehet, joiden osalta on täyttynyt muita kuin c, d ja e alakohdassa mainittuja palveluskausia:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Łódźin paikallistoimisto – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Espanja, Portugali, Italia, Kreikka, Kypros tai Malta

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Nowy Sączin paikallistoimisto – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Itävalta, Tšekki, Unkari, Slovakia, Slovenia tai Sveitsi

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Opolen paikallistoimisto – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Saksassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Szczecinin paikallistoimisto – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Tanska, Suomi, Ruotsi, Liettua, Latvia tai Viro

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I paikallistoimisto, Varsova – kansainvälisten sopimusten keskustoimisto), kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Belgia, Bulgaria, Ranska, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Romania tai Yhdistynyt kuningaskunta;

b) henkilöt, jotka ovat äskettäin toimineet itsenäisinä viljelijöinä ja jotka eivät ole toimineet c, d ja e alakohdassa tarkoitettuina ammattisotilaina tai virkamiehinä:

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maataloustyöntekijöiden sosiaalivakuutuskassa – KRUS) – Varsovan alueellinen yksikkö – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Itävalta, Tanska, Suomi tai Ruotsi

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maataloustyöntekijöiden sosiaalivakuutuskassa – KRUS) – Tomaszów Mazowieckin alueellinen yksikkö – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Espanja, Italia tai Portugali

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maataloustyöntekijöiden sosiaalivakuutuskassa – KRUS) – Częstochowan alueellinen yksikkö – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Ranska, Belgia, Luxemburg, Alankomaat tai Sveitsi

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maataloustyöntekijöiden sosiaalivakuutuskassa – KRUS) – Nowy Sączin alueellinen yksikkö – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Tšekki, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Slovenia, Slovakia, Bulgaria tai Romania

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maataloustyöntekijöiden sosiaalivakuutuskassa – KRUS) – Poznańin alueellinen yksikkö – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Kreikka, Malta tai Kypros

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maataloustyöntekijöiden sosiaalivakuutuskassa – KRUS) – Ostrów Wielkopolskin alueellinen yksikkö – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Saksassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina;

c) ammattisotilaat, sotilaallisen vastavakoiluyksikön virkamiehet ja sotilastiedustelupalvelun virkamiehet puolalaisten palveluskausien ja ulkomaisten vakuutuskausien osalta:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 2 kohdan c alakohdassa mainittu toimivaltainen laitos;

d) poliisit, valtion turvallisuuspalvelun virkamiehet, sisäisen turvallisuuslaitoksen virkamiehet, ulkomaan tiedustelulaitoksen virkamiehet (julkiset turvallisuuspalvelut), korruptiontorjunnan keskusviraston virkamiehet, rajavartiolaitoksen virkamiehet, hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehet ja kansallisen palokunnan palomiehet puolalaisten palveluskausien ja ulkomaisten vakuutuskausien osalta:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 2 kohdan d alakohdassa mainittu toimivaltainen laitos;

e) vanginvartijat puolalaisten palveluskausien ja ulkomaisten vakuutuskausien osalta:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vankeinhoidon eläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 2 kohdan e alakohdassa mainittu toimivaltainen laitos;

f) tuomarit ja syyttäjät:

oikeusministeriön erikoisyksiköt;

g) henkilöt, joilla on yksinomaan ulkomailla täyttyneitä vakuutuskausia:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Łódźin paikallistoimisto – kun henkilöllä on ulkomailla täyttyneitä vakuutuskausia, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Espanja, Portugali, Italia, Kreikka, Kypros tai Malta

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Nowy Sączin paikallistoimisto – kun henkilöllä on ulkomailla täyttyneitä vakuutuskausia, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Itävalta, Tšekki, Unkari, Slovakia tai Slovenia

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Opolen paikallistoimisto – kun henkilöllä on ulkomailla täyttyneitä vakuutuskausia, Saksassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Szczecinin paikallistoimisto – kun henkilöllä on ulkomailla täyttyneitä vakuutuskausia, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Tanska, Suomi, Ruotsi, Liettua, Latvia tai Viro

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I paikallistoimisto, Varsova – kansainvälisten sopimusten keskustoimisto), kun henkilöllä on ulkomailla täyttyneitä vakuutuskausia, seuraavissa valtioissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina: Belgia, Bulgaria, Ranska, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Romania tai Yhdistynyt kuningaskunta.”

ii) Korvataan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b) rahaetuudet:

i) sairaus:

 ZUS:n – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) – alueelliset toimistot, joiden alueelliseen toimivaltaan asuin- tai oleskelupaikka kuuluu,

 KRUS:n – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maataloustyöntekijöiden sosiaalivakuutuskassa) – alueelliset toimipisteet, joiden alueelliseen toimivaltaan asuin- tai oleskelupaikka kuuluu;

ii) pääasiallisen palkansaajan työkyvyttömyys tai kuolema:

 henkilöt, jotka ovat äskettäin työskennelleet palkattuna työntekijänä tai ammatinharjoittajana (itsenäisiä viljelijöitä lukuun ottamatta):

 2 kohdan a alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt,

 henkilöt, jotka ovat äskettäin työskennelleet itsenäisinä viljelijöinä:

 2 kohdan b alakohdassa luetellut KRUS:n (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – maataloustyöntekijöiden sosiaalivakuutuskassa) yksiköt,

 ammattisotilaat ja 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut virkamiehet puolalaisten palveluskausien osalta, jos viimeinen kausi on ollut asepalveluskausi tai palveluskausi, joka on täyttynyt henkilön toimiessa jossakin 2 kohdan c alakohdassa luetelluista toimista, ja ulkomaisten vakuutuskausien osalta:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa mainittu toimivaltainen laitos,

 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut virkamiehet puolalaisten palveluskausien osalta, jos viimeinen kausi on ollut palveluskausi, joka on täyttynyt henkilön toimiessa jossakin 2 kohdan d alakohdassa luetelluista toimista, ja ulkomaisten vakuutuskausien osalta:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan neljännessä luetelmakohdassa mainittu toimivaltainen laitos,

 vanginvartijat puolalaisten palveluskausien osalta, jos viimeinen kausi on ollut kyseinen palveluskausi, ja ulkomaisten vakuutuskausien osalta:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vankeinhoidon eläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan viidennessä luetelmakohdassa mainittu toimivaltainen laitos,

 tuomarit ja syyttäjät:

 oikeusministeriön erikoisyksiköt,

 henkilöt, joilla on yksinomaan ulkomailla täyttyneitä vakuutuskausia:

 2 kohdan g alakohdassa luetellut ZUS:n (ZakładUbezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt.”

iii) Korvataan 4 kohdan g alakohta seuraavasti:

”g) sellaisia eläkkeensaajia varten,

 joilla on oikeus etuuksiin palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaalivakuutusjärjestelmästä, itsenäisiä viljelijöitä lukuun ottamatta:

 2 kohdan a alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt,

 joilla on oikeus etuuksiin viljelijöiden sosiaalivakuutusjärjestelmästä:

 2 kohdan b alakohdassa luetellut KRUS:n (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – maataloustyöntekijöiden sosiaalivakuutuskassa) yksiköt,

 joilla on oikeus etuuksiin ammattisotilaiden eläkejärjestelmästä tai 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen virkamiesten eläkejärjestelmästä:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova),

 joilla on oikeus etuuksiin 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen virkamiesten eläkejärjestelmästä:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos, Varsova),

 joilla on oikeus etuuksiin vanginvartijoiden eläkejärjestelmästä:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vankeinhoidon eläkelaitos, Varsova),

 joilla on oikeus etuuksiin tuomareiden ja syyttäjien eläkejärjestelmästä:

 oikeusministeriön erikoisyksiköt,

 niitä henkilöitä varten, jotka saavat yksinomaan ulkomaisia eläkkeitä:

 2 kohdan g alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt.”

4) Korvataan liitteessä 4 olevan jakson ”S. ITÄVALTA” 3 kohta seuraavasti:

”3. Perhe-etuudet

a) Perhe-etuudet Kinderbetreuungsgeldiä (lapsenhoitoavustusta) lukuun ottamatta:

Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend (liittovaltion terveys-, perhe- ja nuorisoasiainministeriö), Wien.

b) Kinderbetreuungsgeld (lapsenhoitoavustus):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Alaitävallan sairausvakuutuskassa) – toimivaltainen keskus lapsenhoitoavustusta varten.”

5) Muutetaan liite 5 seuraavasti:

►C1  a) Korvataan jakso ”14. BELGIA – LUXEMBURG” seuraavasti:

”14.   BELGIA – LUXEMBURG ◄

a) 

b) 

c) Sopimus sosiaaliturvamaksujen takaisinsuorittamisesta, tehty 28 päivänä tammikuuta 1961.

d) 

e) Täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan 2 kohdan mukaisesti 16 päivänä huhtikuuta 1976 tehty sopimus hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannusten korvauksista luopumisesta.

f) …”

b) Korvataan jakso ”48. BULGARIA – SLOVAKIA” seuraavasti:

”48.   BULGARIA – SLOVAKIA

Ei mitään.”

c) Korvataan jakso ”89. TANSKA – ALANKOMAAT” seuraavasti:

”89.   TANSKA – ALANKOMAAT

a) Sopimus, tehty 12 päivänä joulukuuta 2006, asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 mukaisesti myönnettyjen luontoisetuuksien kustannusten korvaamisesta.

b) Kirjeenvaihto 30 päivältä maaliskuuta ja 25 päivältä huhtikuuta 1979, joka koskee asetuksen 70 artiklan 3 kohtaa ja täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan 2 kohtaa (sellaisten etuuksien kustannusten korvaamisesta luopuminen, jotka on maksettu asetuksen 69 artiklan mukaisesti, ja luopuminen hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannusten korvaamisesta).”

d) Korvataan jakso ”113. SAKSA – PUOLA” seuraavasti:

”113.   SAKSA – PUOLA

a) Vanhuuseläkkeistä ja työtapaturmiin liittyvistä etuuksista 9 päivänä lokakuuta 1975 tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta 11 päivänä tammikuuta 1977 tehty sopimus.

b) 

c) Lääkärintarkastus-, seuranta- ja lääkärien ja vakuutettujen henkilöiden matkakulujen maksamisen lykkäämisestä rahaetuuksia varten sairauden ja äitiyden osalta 24 päivänä lokakuuta 1996 tehdyn sopimuksen 26 artikla.”

6) Muutetaan liite 6 seuraavasti:

a) Korvataan jakso ”B. BULGARIA” seuraavasti:

”B.   BULGARIA

1. Asiat Belgian, Tšekin, Tanskan, Viron, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Irlannin, Italian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Puolan, Portugalin, Romanian, Slovenian, Slovakian, Suomen, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa: suora maksu.

2. Asiat Saksan kanssa: maksu yhteyselinten kautta.”

b) Korvataan jakso ”T. PUOLA” seuraavasti:

”T.   PUOLA

Suora maksu.”

7) Korvataan liitteessä 7 oleva jakso ”B. BULGARIA” seuraavasti:

”B.   BULGARIA

Българска народна банка (Bulgarian kansallispankki), София.”

8) Korvataan liitteessä 9 oleva jakso ”B. BULGARIA” seuraavasti:

”B.   BULGARIA

Luontoisetuuksien keskimääräinen vuosittainen kustannus lasketaan ottamalla huomioon sairausvakuutuslainsäädännön, terveyslainsäädännön ja vammaisten integroitumista koskevan lainsäädännön mukaisesti maksetut luontoisetuudet.”

9) Muutetaan liite 10 seuraavasti:

a) Korvataan jakso ”B. BULGARIA” seuraavasti:

”B.   BULGARIA

1. Sovellettaessa asetuksen 14 c artiklaa, 14 d artiklan 3 kohtaa ja 17 artiklaa:

 Национална агенция за приходите (kansallinen verovirasto), София.

2. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohtaa:

 Национална агенция за приходите (kansallinen verovirasto), София.

3. Sovellettaessa

a) täytäntöönpanoasetuksen 8 artiklaa ja 38 artiklan 1 kohtaa:

 Министерство на здравеопазването (terveysministeriö), София

 Национална здравноосигурителна каса (kansallinen sairausvakuutuskassa), София

 Национален осигурителен институт (kansallinen sosiaaliturvalaitos), София;

b) täytäntöönpanoasetuksen 10 b artiklaa, 11 artiklan 1 kohtaa, 11 a artiklan 1 kohtaa, 12 a artiklaa, 13 artiklan 3 kohtaa, 14 artiklan 1–3 kohtaa sekä 109 artiklaa:

 Национална агенция за приходите (kansallinen verovirasto), София.

4. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 70 artiklan 1 kohtaa, 80 artiklan 2 kohtaa, 81 artiklaa, 82 artiklan 2 kohtaa ja 110 artiklaa:

 Национален осигурителен институт (kansallinen sosiaaliturvalaitos), София.

5. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 86 artiklan 2 kohtaa:

 Агенция за социално подпомагане (sosiaalihuoltolaitos), София.

6. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohtaa ja 113 artiklan 2 kohtaa:

 Министерство на здравеопазването (terveysministeriö), София

 Национална здравноосигурителна каса (kansallinen sairausvakuutuskassa), София.”

b) Korvataan jaksossa ”E. SAKSA” 2 kohta seuraavasti:

”2. Sovellettaessa

 asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 14 b artiklan 1 kohdan säännöksiä sekä asetuksen 17 artiklan mukaisesti tehtyjen sopimusten kohdalla yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan säännösten kanssa,

 asetuksen 14 a artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 14 b artiklan 2 kohdan säännöksiä sekä asetuksen 17 artiklan mukaisesti tehtyjen sopimusten kohdalla yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan säännösten kanssa,

 asetuksen 14 artiklan 2 kohdan, 14 artiklan 3 kohdan, 14 a artiklan 2–4 kohdan ja 14 c artiklan a kohdan säännöksiä sekä asetuksen 17 artiklan mukaisesti tehtyjen sopimusten kohdalla yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 12 a artiklan kanssa:

 

i) sairausvakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt:

 laitos, jossa heidät on vakuutettu, ja myös tulliviranomaiset tarkastusten osalta;

ii) henkilöt, jotka eivät kuulu sairausvakuutuksen eivätkä ammattijärjestöjen eläkejärjestelmien piiriin:

 toimivaltainen eläkevakuutuslaitos, ja myös tulliviranomaiset tarkastusten osalta;

iii) henkilöt, jotka eivät kuulu sairausvakuutuksen piiriin, mutta kuuluvat ammattijärjestöjen eläkejärjestelmien piiriin:

 Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (ammattijärjestöjen eläkejärjestelmien konsortio), Köln, ja myös tulliviranomaiset tarkastusten osalta.”

c) Korvataan jaksossa ”S. ITÄVALTA” 1 kohta seuraavasti:

”1. Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, 14 a artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 17 artiklaa:

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (liittovaltion sosiaali- ja kuluttajansuoja-asioiden ministeri), Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugendin (liittovaltion terveys-, perhe- ja nuorisoasiainministeri) kanssa tehtävän sopimuksen perusteella, asianomaisen julkishallinnon virkamiesten erityisjärjestelmien osalta ja asianomaisen eläkelaitoksen kanssa tehtävän sopimuksen perusteella vapaiden ammattien yhteenliittymien (Kammern der Freien Berufe) eläkejärjestelmien osalta.”

d) Muutetaan jakso ”T. PUOLA” seuraavasti:

i) Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 38 artiklan 1 kohtaa:

a) sellaisia henkilöitä varten, jotka ovat äskettäin työskennelleet palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä, sekä sellaisia ammattisotilaita ja virkamiehiä varten, joiden osalta on täyttynyt muita kuin liitteessä 2 olevan 2 kohdan c alakohdan i alakohdassa, c alakohdan ii alakohdassa, d alakohdan i alakohdassa, d alakohdan ii alakohdassa, e alakohdan i alakohdassa ja e alakohdan ii alakohdassa mainittuja palveluskausia:

liitteessä 3 olevan 2 kohdan a alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt;

b) sellaisia henkilöitä varten, jotka ovat äskettäin toimineet itsenäisinä viljelijöinä ja joiden osalta ei ole täyttynyt liitteessä 2 olevan 2 kohdan c alakohdan i alakohdassa, c alakohdan ii alakohdassa, d alakohdan i alakohdassa, d alakohdan ii alakohdassa, e alakohdan i alakohdassa ja e alakohdan ii alakohdassa mainittuja palveluskausia:

liitteessä 3 olevan 2 kohdan b alakohdassa luetellut KRUS:n (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) yksiköt;

c) ammattisotilaita, sotilaallisen vastavakoiluyksikön virkamiehiä ja sotilastiedustelupalvelun virkamiehiä varten:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 2 kohdan c alakohdassa mainittu toimivaltainen laitos;

d) poliiseja, valtion turvallisuuspalvelun virkamiehiä, sisäisen turvallisuuslaitoksen virkamiehiä, ulkomaan tiedustelulaitoksen virkamiehiä (julkiset turvallisuuspalvelut), korruptiontorjunnan keskusviraston virkamiehiä, rajavartiolaitoksen virkamiehiä, hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehiä ja kansallisen palokunnan palomiehiä varten:

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 2 kohdan d alakohdassa mainittu toimivaltainen laitos;

e) vanginvartijoita varten:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vankeinhoidon eläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 2 kohdan e alakohdassa mainittu toimivaltainen laitos;

f) tuomareita ja syyttäjiä varten:

oikeusministeriön erikoisyksiköt;

g) sellaisia henkilöitä varten, joilla on yksinomaan ulkomailla täyttyneitä vakuutuskausia:

liitteessä 3 olevan 2 kohdan g alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt.”

ii) Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 70 artiklan 1 kohtaa:

Pitkän aikavälin etuudet:

i) sellaisia henkilöitä varten, jotka ovat äskettäin työskennelleet palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä, sekä sellaisia ammattisotilaita ja virkamiehiä varten, joiden osalta on täyttynyt muita kuin liitteessä 2 olevan 2 kohdan c alakohdan i alakohdassa, c alakohdan ii alakohdassa, d alakohdan i alakohdassa, d alakohdan ii alakohdassa, e alakohdan i alakohdassa ja e alakohdan ii alakohdassa mainittuja palveluskausia:

liitteessä 3 olevan 2 kohdan a alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt;

ii) sellaisia henkilöitä varten, jotka ovat äskettäin toimineet itsenäisinä viljelijöinä ja joiden osalta ei ole täyttynyt liitteessä 2 olevan 2 kohdan c alakohdan i alakohdassa, c alakohdan ii alakohdassa, d alakohdan i alakohdassa, d alakohdan ii alakohdassa, e alakohdan i alakohdassa ja e alakohdan ii alakohdassa mainittuja palveluskausia:

liitteessä 3 olevan 2 kohdan b alakohdassa luetellut KRUS:n (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) yksiköt;

iii) ammattisotilaita, sotilaallisen vastavakoiluyksikön virkamiehiä ja sotilastiedustelupalvelun virkamiehiä varten:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 2 kohdan c alakohdassa mainittu toimivaltainen laitos;

iv) edellä 5 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja virkamiehiä varten:

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 2 kohdan d alakohdassa mainittu toimivaltainen laitos;

v) vanginvartijoita varten:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vankeinhoidon eläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 2 kohdan e alakohdassa mainittu toimivaltainen laitos;

vi) tuomareita ja syyttäjiä varten:

oikeusministeriön erikoisyksiköt;

vii) sellaisia henkilöitä varten, joilla on yksinomaan ulkomailla täyttyneitä vakuutuskausia:

liitteessä 3 olevan 2 kohdan g alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt.”

iii) Korvataan 10 kohta seuraavasti:

”10. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 91 artiklan 2 kohtaa:

a) sovellettaessa asetuksen 77 artiklaa:

sosiaalitoimen alueellinen keskus, jonka toimivaltaan etuuksiin oikeutetun henkilön asuin- tai oleskelupaikka kuuluu;

b) sovellettaessa asetuksen 78 artiklaa:

i) sellaisia henkilöitä varten, jotka ovat äskettäin työskennelleet palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä, sekä sellaisia ammattisotilaita ja virkamiehiä varten, joiden osalta on täyttynyt muita kuin liitteessä 2 olevan 2 kohdan c alakohdan i alakohdassa, c alakohdan ii alakohdassa, d alakohdan i alakohdassa, d alakohdan ii alakohdassa, e alakohdan i alakohdassa ja e alakohdan ii alakohdassa mainittuja palveluskausia:

liitteessä 3 olevan 2 kohdan a alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt

ii) sellaisia henkilöitä varten, jotka ovat äskettäin toimineet itsenäisinä viljelijöinä ja joiden osalta ei ole täyttynyt liitteessä 2 olevan 2 kohdan c alakohdan i alakohdassa, c alakohdan ii alakohdassa, d alakohdan i alakohdassa, d alakohdan ii alakohdassa, e alakohdan i alakohdassa ja e alakohdan ii alakohdassa mainittuja palveluskausia:

liitteessä 3 olevan 2 kohdan b alakohdassa luetellut KRUS:n (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) yksiköt

iii) ammattisotilaita, sotilaallisen vastavakoiluyksikön virkamiehiä ja sotilastiedustelupalvelun virkamiehiä varten:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 2 kohdan c alakohdassa mainittu toimivaltainen laitos

iv) edellä 5 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja virkamiehiä varten:

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 2 kohdan d alakohdassa mainittu toimivaltainen laitos

v) vanginvartijoita varten:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vankeinhoidon eläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 2 kohdan e alakohdassa mainittu toimivaltainen laitos

vi) entisiä tuomareita ja syyttäjiä varten:

oikeusministeriön erikoisyksiköt.”( 1 ) EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 311/2007 (EUVL L 82, 23.3.2007, s. 6).