4.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/65


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 17 juli 2009

om ändring av riktlinje ECB/2006/16 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet

(ECB/2009/18)

(2009/595/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), särskilt artiklarna 12.1, 14.3 och 26.4,

med beaktande av Europeiska centralbankens allmänna råds medverkan enligt artikel 47.2 andra och tredje strecksatserna i ECBS-stadgan, och

av följande skäl:

(1)

Riktlinje ECB/2009/10 av den 7 maj 2009 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (1) ger kreditinstitut, som på grund av sin specifika institutionella karaktär enligt gemenskapsrätten omfattas av tillsyn som är likvärdig med den tillsyn som de behöriga nationella myndigheterna utför, tillträde till Eurosystemets öppna marknadstransaktioner och stående faciliteter.

(2)

Genom beslut ECB/2009/16 av den 2 juli 2009 om genomförandet av programmet för köp av säkerställda obligationer (2) inrättas ett program för köp av säkerställda obligationer.

(3)

Riktlinje ECB/2006/16 av den 10 november 2006 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (3) behöver ändras för att spegla dessa förändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Riktlinje ECB/2006/16 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.1 ska följande definition läggas till:

”i)

kreditinstitut: antingen a) ett kreditinstitut enligt artikel 2 och artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (4), såsom detta har genomförts i nationell lagstiftning, som är föremål för tillsyn av en behörig myndighet, eller b) ett annat kreditinstitut enligt artikel 101.2 i fördraget som omfattas av likvärdig tillsyn som den tillsyn som en behörig myndighet utövar.

2.

Bilagorna IV–VIII till riktlinje ECB/2006/16 ska ändras i enlighet med bilagan till den här riktlinjen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna riktlinje träder i kraft den 1 juli 2009.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje ska tillämpas på alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 17 juli 2009.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 123, 19.5.2009, s. 99.

(2)  EUT L 175, 4.7.2009, s. 18.

(3)  EUT L 348, 11.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.”


BILAGA

Bilagorna IV–VIII till riktlinje ECB/2006/16 ska ändras på följande sätt:

1.

Tabellen ”Tillgångar” i bilaga IV ska ersättas med följande:

”TILLGÅNGAR

Balansräkningspost (2)

Beskrivning av balansposten

Värderingsprincip

Tillämpning (3)

Tillgångar

1.

1.

Guld och guldfordringar

Fysiskt guld (dvs. tackor, mynt, plåtar, klimpar) i lager eller “på ingående”. Icke-fysiskt guld, t.ex. tillgodohavanden på guldavistakonton (ej fördelade konton) eller i visstidsdeposition samt fordringar i guld härrörande från följande transaktioner: i) upp- eller nedgraderingstransaktioner och ii) plats- eller renhetssvappar i guld där skillnaden mellan frisläppande och erhållande är mer än en öppethållandedag

Marknadskurs

Obligatorisk

2.

2.

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet

Fordringar i utländsk valuta på motparter hemmahörande utanför euroområdet, inbegripet mellan- och överstatliga institutioner samt centralbanker utanför euroområdet

 

 

2.1

2.1

Fordringar på Internationella valutafonden (IMF)

a)

Dragningsrätter inom reservtranchen (netto)

Den nationella kvoten minus tillgodohavanden i euro som IMF förfogar över. IMF:s konto nr 2 (eurokonto för administrativa omkostnader) får inräknas i denna post eller i posten “Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet”

a)

Dragningsrätter inom reservtranchen (netto)

Nominellt värde, omräknat till aktuell valutakurs

Obligatorisk

b)

Särskilda dragningsrätter

Innehav av särskilda dragningsrätter (brutto)

b)

Särskilda dragningsrätter

Nominellt värde, omräknat till aktuell valutakurs

Obligatorisk

c)

Övriga fordringar

Det allmänna lånearrangemanget, lån enligt särskilda låneavtal, inlåning inom ramen för IMF:s Poverty Reduction and Growth Facility

c)

Övriga fordringar

Nominellt värde, omräknat till aktuell valutakurs

Obligatorisk

2.2

2.2

Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar

a)

Tillgodohavanden hos banker utanför euroområdet (som inte ingår i tillgångsposten “Övriga finansiella tillgångar”)

Löpande räkningar, inlåning med fast löptid, dagslån, omvända repor

a)

Tillgodohavanden hos banker utanför euroområdet

Nominellt värde, omräknat till aktuell valutakurs

Obligatorisk

b)

Investeringar i värdepapper utanför euroområdet (som inte ingår i tillgångsposten “Övriga finansiella tillgångar”)

Skuldsedlar och obligationer, växlar, nollkupong¬obligationer och penningmarknadspapper, egetkapitalinstrument som hålls som en del av valutareserven, alla utgivna av hemmahörande utanför euroområdet

b) i)

Andra omsättningsbara instrument än sådana som innehas till förfallodagen

Andra omsättningsbara instrument än sådana som innehas till förfallodagen

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

b) ii)

Omsättningsbara instrument som klassas som ”innehas till förfallodagen”

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster och aktuell valutakurs

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

b) iii)

Ej omsättningsbara värdepapper

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster och aktuell valutakurs

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

b) iv)

Omsättningsbara egetkapitalinstrument

Marknadskurs och aktuell valutakurs

Obligatorisk

c)

Andra externa lån (inlåning) utanför euroområdet än sådana som ingår i tillgångsposten “Övriga finansiella tillgångar”

c)

Externa lån

Inlåning till nominellt värde, omräknad till aktuell valutakurs

Obligatorisk

d)

Övriga externa tillgångar

Sedlar och mynt från länder utanför euroområdet

d)

Övriga externa tillgångar

Nominellt värde, omräknat till aktuell valutakurs

Obligatorisk

3.

3.

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

a)

Investeringar i värdepapper inom euroområdet (som inte ingår i tillgångsposten “Övriga finansiella tillgångar”)

Skuldsedlar och obligationer, växlar, nollkupong¬obligationer och penningmarknadspapper, egetkapitalinstrument som hålls som en del av valutareserven, alla utgivna av hemmahörande i euroområdet

a) i)

Andra omsättningsbara instrument än sådana som innehas till förfallodagen

Marknadskurs och aktuell valutakurs

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

a) ii)

Omsättningsbara instrument som klassas som ”innehas till förfallodagen”

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster och aktuell valutakurs

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

a) iii)

Ej omsättningsbara värdepapper

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster och aktuell valutakurs

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

a) iv)

Omsättningsbara egetkapitalinstrument

Marknadskurs och aktuell valutakurs

Obligatorisk

b)

Övriga fordringar på hemmahörande i euroområdet (som inte ingår i tillgångsposten “Övriga finansiella tillgångar”)

Lån, inlåning, omvända repor, och diverse utlåning

b)

Övriga fordringar

Inlåning till övrig utlåning till nominellt värde, omräknade till aktuell valutakurs

Obligatorisk

4.

4.

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet

 

 

 

4.1

4.1

Banktillgodohavanden, värdepapper och lån

a)

Tillgodohavanden hos banker utanför euroområdet (som inte ingår i tillgångsposten “Övriga finansiella tillgångar”)

Löpande räkningar, inlåning med fast löptid, dagslån. Omvända repor med anknytning till hanteringen av värde-papper noterade i euro

a)

Tillgodohavanden hos banker utanför euroområdet

Nominellt värde

Obligatorisk

b)

Investeringar i värdepapper utanför euroområdet (som inte ingår i tillgångsposten “Övriga finansiella tillgångar”)

Egetkapitalinstrument, skuldsedlar och obligationer, växlar, noll¬kupong¬obligationer och penningmarknadspapper, utgivna av hemmahörande utanför euroområdet

b) i)

Andra omsättningsbara instrument än sådana som innehas till förfallodagen

Marknadskurs

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

b) ii)

Omsättningsbara instrument som klassas som ”innehas till förfallodagen”

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

b) iii)

Ej omsättningsbara värdepapper

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

b) iv)

Omsättningsbara egetkapitalinstrument

Marknadskurs

Obligatorisk

c)

Andra lån utanför euroområdet än sådana som ingår i tillgångsposten “Övriga finansiella tillgångar”

c)

Lån utanför euroområdet

Inlåning till nominellt värde

Obligatorisk

d)

Värdepapper emitterade av enheter utanför euroområdet (som inte ingår i tillgångsposten “Övriga finansiella tillgångar”)

Värdepapper utgivna av över- eller mellanstatliga organisationer som t.ex. Europeiska investeringsbanken, oberoende av deras geografiska belägenhet

d) i)

Andra omsättningsbara instrument än sådana som innehas till förfallodagen

Marknadskurs

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

d) ii)

Omsättningsbara instrument som klassas som ”innehas till förfallodagen”

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

d) iii)

Ej omsättningsbara värdepapper

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

4.2

4.2

Fordringar som uppkommit inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2

Utlåning enligt villkoren för ERM2

Nominellt värde

Obligatorisk

5.

5.

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner

Posterna 5.1–5.5: Transaktioner avseende de olika penningpolitiska instrument som beskrivs i bilaga I till riktlinje ECB/2000/7 av den 31 augusti 2000 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (4)

 

 

5.1

5.1

Huvudsakliga refinansieringstransaktioner

Regelbundna likviditetsskapande reverserade transaktioner som genomförs veckovis, oftast med en veckas löptid

Nominellt värde eller repokostnaden

Obligatorisk

5.2

5.2

Långfristiga refinansieringstransaktioner

Regelbundna likviditetsskapande reverserade transaktioner som genomförs månadsvis, oftast med tre månaders löptid

Nominellt värde eller repokostnaden

Obligatorisk

5.3

5.3

Finjusterande reverserade transaktioner

Reverserade transaktioner som genomförs vid behov i finjusteringssyfte

Nominellt värde eller repokostnaden

Obligatorisk

5.4

5.4

Strukturella reverserade transaktioner

Reverserade transaktioner som justerar Eurosystemets strukturella ställning gentemot den finansiella sektorn

Nominellt värde eller repokostnaden

Obligatorisk

5.5

5.5

Utlåningsfacilitet

Facilitet för likviditet över natten till i förväg fastställd ränta mot godtagbara tillgångar som säkerhet (stående facilitet)

Nominellt värde eller repokostnaden

Obligatorisk

5.6

5.6

Fordringar avseende marginalsäkerheter

Tilläggskredit till kreditinstitut härrörande från värdeökningar för underliggande tillgångar avseende annan kredit till dessa kreditinstitut

Nominellt värde eller anskaffningskostnad

Obligatorisk

6.

6.

Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet

Löpande räkningar, inlåning med fast löptid, dagslån, omvända repor med anknytning till förvaltningen av värdepappersportföljer i tillgångsposten “Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet” (inbegripet transaktioner till följd av omvandling av euroområdets tidigare valutareserver) samt övriga fordringar. Korrespondentkonton hos icke inhemska kreditinstitut i euroområdet. Övriga fordringar och transaktioner som inte hör samman med penning¬politiska transaktioner i Eurosystemet. Eventuella fordringar som härrör från en nationell centralbanks penningpolitiska transaktioner innan den blev medlem av Eurosystemet

Nominellt värde eller anskaffningskostnad

Obligatorisk

7.

7.

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

 

 

 

7.1

7.1

Värdepapper som innehas i penning¬politiska syften

Värdepapper som emitterats i euroområdet och innehas i penningpolitiska syften. ECB-skuldcertifikat inköpta i finjusteringssyfte

i)

Andra omsättningsbara instrument än sådana som innehas till förfallodagen

Marknadskurs

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

ii)

Omsättningsbara instrument som klassas som ”innehas till förfallodagen”

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

iii)

Ej omsättningsbara värdepapper

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster

Eventuella över- och underkurser avskrivs

Obligatorisk

7.2

7.2

Andra värdepapper

Andra värdepapper än sådana som ingår i tillgångsposterna 7.1 “Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften” och 11.3 “Övriga finansiella tillgångar”; skuldsedlar och obligationer, växlar, nollkupongobligationer, penningmarknadspapper som innehas i fast räkning, inbegripet statspapper från tiden före EMU, denominerade i euro, egetkapitalinstrument

i)

Andra omsättningsbara instrument än sådana som innehas till förfallodagen

Marknadskurs

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

ii)

Omsättningsbara instrument som klassas som ”innehas till förfallodagen”

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Obligatorisk

iii)

Ej omsättningsbara värdepapper

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster

Eventuella över- och underkurser avskrivs

Obligatorisk

iv)

Omsättningsbara egetkapitalinstrument

Marknadskurs

Obligatorisk

8.

8.

Fordringar i euro på den offentliga sektorn

Fordringar på den offentliga sektorn härrörande från tiden före EMU (ej omsättningsbara värdepapper, lån)

In- och utlåning till nominellt värde, ej omsättningsbara värdepapper till anskaffningskostnaden

Obligatorisk

9.

Fordringar inom Eurosystemet (+)

 

 

 

9.1

Andel i ECB (+)

Balanspost endast för nationella centralbanker.

Varje nationell centralbanks andel i ECB:s kapital enligt fördraget och respektive fördelningsnyckel samt överföringar i enlighet med artikel 49.2 i stadgan

Anskaffningskostnad

Obligatorisk

9.2

Fordringar motsvarande överföring av valutareserver (+)

Balanspost endast för nationella centralbanker.

Fordringar i euro på ECB avseende de första (och de därpå följande) fördragsenliga överföringarna av valutareserver

Nominellt värde

Obligatorisk

9.3

Fordringar med anknytning till skuldebrev som täcker emission av ECB-skuldcertifikat (+)

Balanspost endast för ECB.

Skuldebrev utgivna av nationella centralbanker p.g.a. back-to-back-avtalet i samband med ECB-skuldcertifikat

Nominellt värde

Obligatorisk

9.4

Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet (+) (1)

För de nationella centralbankerna: nettofordringar relaterade till tillämpningen av fördelningsnyckeln för sedlar, dvs. inbegripet balanser inom Eurosystemet i samband med ECB:s sedelutgivning, utjämningsbeloppen och deras motposter i enlighet med beslut ECB/2001/16 av den 6 december 2001 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002 (5)

För ECB: fordringar relaterade till ECB:s sedelutgivning enligt beslut ECB/2001/15

Nominellt värde

Obligatorisk

9.5

Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) (+)

Nettopositionen för följande delposter:

 

 

a)

Nettofordringar härrörande från TARGET-konton och motsvarande konton tillhörande de nationella centralbankerna, dvs. nettot av fordringar och skulder – se även skuldposten “Övriga skulder inom Eurosystemet (netto)”

a)

Nominellt värde

Obligatorisk

b)

Fordringar på grund av skillnader mellan monetära inkomster som ska läggas samman och återfördelas. Gäller endast tidsperioden mellan bok¬föringen av monetära inkomster i samband med årsslutet och avräkningen den sista arbetsdagen i januari varje år

b)

Nominellt värde

Obligatorisk

c)

Andra fordringar inom Eurosystemet som kan uppkomma, inbegripet den interimistiska fördelningen på de nationella centralbankerna av ECB:s inkomster från utelöpande sedlar (1)

c)

Nominellt värde

Obligatorisk

9.

10.

Poster under avveckling

Saldon på avvecklingskonton (fordringar), inbegripet ej inlösta checkar

Nominellt värde

Obligatorisk

9.

11.

Övriga tillgångar

 

 

 

9.

11.1.

Euroområdets mynt

Euromynt som inte har en nationell centralbank som laglig utgivare

Nominellt värde

Obligatorisk

9.

11.2.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Mark och byggnader, möbler och inventarier inbegripet datorutrustning, datorprogramvara

Anskaffningskostnad minus avskrivning

Avskrivningstid:

Datorer och tillhörande maskin- och programvara samt motorfordon:

4 år

Inventarier, möbler och maskiner i byggnader:

10 år

Byggnader och större kapitaliserade utgifter för renovering:

25 år

Kapitalisering av utgifter: beloppsbaserat (under 10 000 euro exkl. moms: ingen kapitalisering)

Rekommenderad

9.

11.3.

Övriga finansiella tillgångar

Andelar och investeringar i dotterbolag, aktier som innehas av strategiska orsaker eller policyskäl

Värdepapper inklusive aktier och andra finansiella instrument och saldon (t.ex. inlåning med fast löptid och avistakonton) som innehas som en öronmärkt portfölj

Omvända repor med kreditinstitut i samband med förvaltningen av värdepappersportföljer i denna post

a)

Omsättningsbara egetkapitalinstrument

Marknadskurs

Rekommenderad

b)

Andelar och illikvida aktier samt egetkapitalinstrument som innehas som permanenta investeringar

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster

Rekommenderad

c)

Investeringar i dotterbolag eller betydande intressen

Substansvärde

Rekommenderad

d)

Andra omsättningsbara instrument än sådana som innehas till förfallodagen

Marknadskurs

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Rekommenderad

e)

Omsättningsbara instrument som klassas som ”innehas till förfallodagen” eller som innehas som permanent investering

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Rekommenderad

f)

Ej omsättningsbara värdepapper

Anskaffningskostnad minus eventuella förluster

Eventuella över- eller underkurser amorteras

Rekommenderad

g)

Banktillgodohavanden och lån

Nominellt värde, omräknat till aktuell valutakurs om tillgodohavandena är i utländsk valuta

Rekommenderad

9.

11.4

Omvärderingseffekter för instrument utanför balansräkningen

Omvärderingsresultat för valutaterminer, valutasvappar, räntesvappar, FRA-kontrakt, värdepappersterminer, valutatransaktioner avista från och med affärsdagen till likviddagen

Nettopositionen mellan termin och avista till marknadsvalutakursen

Obligatorisk

9.

11.5

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

Inkomster som förfaller till betalning i framtiden men som avser rapporteringsperioden. Förutbetalda kostnader och upplupen ränta (dvs. upplupen ränta inköpt med ett värdepapper)

Nominellt värde, utländsk valuta omräknad till marknadskursen

Obligatorisk

9.

11.6

Diverse

Förskott, lån, andra mindre poster. Temporärt värderegleringskonto (balanspost bara under året; orealiserade förluster på omvärderingsdagar under året som inte täcks av respektive värderegleringskonton i skuldposten “Värderegleringskonton”). Lån på förtroendebasis. Investeringar med anknytning till kunders guldinlåning. Mynt i nationell (euroområdes-) valuta. Löpande kostnader (ackumulerad nettoförlust), föregående års förlust före täckning. Nettopensionstillgångar

Nominellt värde eller anskaffningskostnad

Rekommenderad

Temporära värderegleringskonton

Omvärderingsskillnaden mellan genomsnittskostnaden och marknadsvärdet; utländsk valuta omräknad till marknadskursen

Temporära värderegleringskonton: Obligatorisk

Investeringar med anknytning till kunders guldinlåning

Marknadskurs

Investeringar med anknytning till kunders guldinlåning: Obligatorisk

12.

Årets förlust

 

Nominellt värde

Obligatorisk

2.

Tabellen med rubriken ”Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning: Uppställningsform för publicering närmast efter kvartalsslut” i bilaga V ska ersättas med följande:

Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning: Uppställningsform för publicering närmast efter kvartalsslut

(miljoner EUR)

Tillgångar (6)

Ställning per den …

Förändringar jämfört med föregående vecka avseende

Skulder

Ställning per den …

Förändringar jämfört med föregående vecka avseende

transaktioner

justeringar vid kvartalets slut

transaktioner

justeringar vid kvartalets slut

1.

Guld och guldfordringar

2.

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet

2.1

Fordringar på IMF

2.2

Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar

3.

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

4.

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet

4.1

Banktillgodohavanden, värdepapper och lån

4.2

Fordringar som uppkommit inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2

5.

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner

5.1

Huvudsakliga refinansieringstransaktioner

5.2

Långfristiga refinansieringstransaktioner

5.3

Finjusterande reverserade transaktioner

5.4

Strukturella reverserade transaktioner

5.5

Utlåningsfacilitet

5.6

Fordringar avseende marginalsäkerheter

6.

Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet

7.

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

7.1

Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften

7.2

Andra värdepapper

8.

Fordringar i euro på den offentliga sektorn

9.

Övriga tillgångar

 

 

 

1.

Utelöpande sedlar

2.

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner

2.1

Löpande räkningar (inklusive kassakrav)

2.2

Inlåningsfacilitet

2.3

Inlåning med fast löptid

2.4

Finjusterande reverserade transaktioner

2.5

Inlåning relaterad till marginalsäkerheter

3.

Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet

4.

Emitterade skuldcertifikat

5.

Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet

5.1

Offentlig sektor

5.2

Övriga skulder

6.

Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet

7.

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet

8.

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet

8.1

Inlåning, saldon och övriga skulder

8.2

Skulder som uppkommit inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2

9.

Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF

10.

Övriga skulder

11.

Värderegleringskonton

12.

Kapital och reserver

 

 

 

Summa tillgångar

 

 

 

Summa skulder

 

 

 

Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.

3.

Tabellen med rubriken ”Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning: Uppställningsform för publicering under kvartalet” i bilaga VI ska ersättas med följande:

Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning: Uppställningsform för publicering under kvartalet

(miljoner EUR)

Tillgångar (7)

Ställning per den …

Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner

Skulder

Ställning per den …

Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner

1.

Guld och guldfordringar

2.

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet

2.1

Fordringar på IMF

2.2

Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar

3.

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

4.

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet

4.1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet

4.2

Fordringar som uppkommit inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2

5.

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner

5.1

Huvudsakliga refinansieringstransaktioner

5.2

Långfristiga refinansieringstransaktioner

5.3

Finjusterande reverserade transaktioner

5.4

Strukturella reverserade transaktioner

5.5

Utlåningsfacilitet

5.6

Fordringar avseende marginalsäkerheter

6.

Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet

7.

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

7.1

Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften

7.2

Andra värdepapper

8.

Fordringar i euro på den offentliga sektorn

9.

Övriga tillgångar

 

 

1.

Utelöpande sedlar

2.

Skulder i euro till kreditinstitut i euro¬området relaterade till penningpolitiska transaktioner

2.1

Löpande räkningar (inklusive kassakrav)

2.2

Inlåningsfacilitet

2.3

Inlåning med fast löptid

2.4

Finjusterande reverserade transaktioner

2.5

Inlåning relaterad till marginalsäkerheter

3.

Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet

4.

Emitterade skuldcertifikat

5.

Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet

5.1

Offentlig sektor

5.2

Övriga skulder

6.

Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet

7.

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet

8.

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet

8.1

Inlåning, saldon och övriga skulder

8.2

Skulder som uppkommit inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2

9.

Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF

10.

Övriga skulder

11.

Värderegleringskonton

12.

Kapital och reserver

 

 

Summa tillgångar

 

 

Summa skulder

 

 

Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.

4.

Tabellen med rubriken ”Eurosystemets konsoliderade årsbalansräkning” i bilaga VII ska ersättas med följande:

Eurosystemets konsoliderade årsbalansräkning

(miljoner EUR)

Tillgångar (8)

Rapporteringsår

Föregående år

Skulder

Rapporteringsår

Föregående år

1.

Guld och guldfordringar

2.

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet

2.1

Fordringar på IMF

2.2

Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar

3.

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

4.

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet

4.1

Banktillgodohavanden, värdepapper och lån

4.2

Fordringar som uppkommit inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2

5.

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner

5.1

Huvudsakliga refinansieringstransaktioner

5.2

Långfristiga refinansieringstransaktioner

5.3

Finjusterande reverserade transaktioner

5.4

Strukturella reverserade transaktioner

5.5

Utlåningsfacilitet

5.6

Fordringar avseende marginalsäkerheter

6.

Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet

7.

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

7.1

Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften

7.2

Andra värdepapper

8.

Fordringar i euro på den offentliga sektorn

9.

Övriga tillgångar

 

 

1.

Utelöpande sedlar

2.

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner

2.1

Löpande räkningar (inklusive kassakrav)

2.2

Inlåningsfacilitet

2.3

Inlåning med fast löptid

2.4

Finjusterande reverserade transaktioner

2.5

Inlåning relaterad till marginalsäkerheter

3.

Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet

4.

Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet

5.

Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet

5.1

Offentlig sektor

5.2

Offentlig sektor

6.

Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet

7.

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet

8.

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet

8.1

Inlåning, saldon och övriga skulder

8.2

Skulder som uppkommit inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2

9.

Skulder som uppkommit inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2

10.

Övriga skulder

11.

Värderegleringskonton

12.

Kapital och reserver

 

 

Summa tillgångar

 

 

Summa skulder

 

 

Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.

5.

Tabellen med rubriken ”Årsbalansräkning för en centralbank” i bilaga VIII ska ersättas med följande:

Årsbalansräkning för en centralbank  (9)

(miljoner EUR)

Tillgångar (11)

Rapporteringsår

Föregående år

Skulder

Rapporteringsår

Föregående år

1.

Guld och guldfordringar

2.

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet

2.1

Fordringar på IMF

2.2

Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar

3.

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

4.

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet

4.1

Banktillgodohavanden, värdepapper och lån

4.2

Fordringar som uppkommit inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2

5.

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner

5.1

Huvudsakliga refinansieringstransaktioner

5.2

Långfristiga refinansieringstransaktioner

5.3

Finjusterande reverserade transaktioner

5.4

Strukturella reverserade transaktioner

5.5

Utlåningsfacilitet

5.6

Fordringar avseende marginalsäkerheter

6.

Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet

7.

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

7.1

Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften

7.2

Andra värdepapper

8.

Fordringar i euro på den offentliga sektorn

9.

Fordringar inom Eurosystemet

9.1

Andel i ECB

9.2

Fordringar motsvarande överföring av valutareserver

9.3

Fordringar med anknytning till skuldebrev som täcker emission av ECB-skuldcertifikat

9.4

Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet (*)

9.5

Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) (*)

10.

Poster under avveckling

11.

Övriga tillgångar

11.1

Euroområdets mynt

11.2

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

11.3

Övriga finansiella tillgångar

11.4

Marknadsvärde derivatinstrument

11.5

Marknadsvärde derivatinstrument (*)

11.6

Diverse

12.

Årets förlust

 

 

1.

Årets förlust (*)

2.

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner

2.1

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner

2.2

Inlåningsfacilitet

2.3

Inlåning med fast löptid

2.4

Finjusterande reverserade transaktioner

2.5

Inlåning relaterad till marginalsäkerheter

3.

Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet

4.

Emitterade skuldcertifikat

5.

Skulder i euro till övriga hemmahörande i euro¬området

5.1

Offentlig sektor

5.2

Övriga skulder

6.

Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet

7.

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet

8.

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet

8.1

Inlåning, saldon och övriga skulder

8.2

Skulder som uppkommit inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2

9.

Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF

10.

Skulder inom Eurosystemet

10.1

Skulder motsvarande överföring av valutareserver

10.2

Skulder med anknytning till skuldebrev som täcker emission av ECB-skuldcertifikat

10.3

Nettoskulder relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet (*)

10.4

Övriga skulder inom Eurosystemet (netto) (*)

11.

Poster under avveckling

12.

Övriga skulder

12.1

Marknadsvärde derivatinstrument

12.2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (*)

12.3

Diverse

13.

Avsättningar

14.

Värderegleringskonton

15.

Kapital och reserver

15.1

Kapital

15.2

Reserver

16.

Årets vinst

 

 

Summa tillgångar

 

 

Summa skulder

 

 

Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.


(1)  Post som bör harmoniseras. Se skäl 4 i denna riktlinje.

(2)  Siffrorna i den första kolumnen avser balansräkningens utformning enligt bilagorna V, VI och VII (Eurosystemets veckobalansräkning och konsoliderade årsbalansräkning). Siffrorna i den andra kolumnen avser balansräkningens utformning i bilaga VIII (årsbalansräkning för en centralbank). De poster som försetts med ett ’(+)’ konsolideras i Eurosystemets veckobalansräkning.

(3)  Reglerna för sammanställning och värdering som framgår av denna bilaga ska betraktas som obligatoriska för ECB:s bokföring och för alla materiella tillgångar och skulder i de nationella centralbankernas bokföring som är väsentliga för Eurosystemet (dvs. väsentliga för Eurosystemets funktion).

(4)  EGT L 310, 11.12.2000, s. 1.

(5)  EGT L 337, 20.12.2001, s. 55.”

(6)  Tillgångarna får också publiceras ovanför skulderna.”

(7)  Tillgångarna får också publiceras ovanför skulderna.”

(8)  Tillgångarna får också publiceras ovanför skulderna.”

(9)  Rapporteringsreglerna om utelöpande eurosedlar, förräntningen av nettosaldot av fordringar och skulder inom Eurosystemet till följd av tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet och monetära inkomster ska harmoniseras i de nationella centralbankernas offentliga årsbokslut. De poster som ska harmoniseras är markerade med en asterisk i bilagorna IV, VIII och IX.

(10)  Centralbanker kan även publicera det exakta beloppet i euro eller belopp som avrundats på annat sätt.

(11)  Tillgångarna får också publiceras ovanför skulderna.”