4.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/65


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 17 lipca 2009 r.

zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych

(EBC/2009/18)

(2009/595/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 i art. 26 ust. 4,

uwzględniając udział Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zgodnie z art. 47 ust. 2, tiret drugie i trzecie Statutu ESBC,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wytyczne EBC/2009/10 z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1) udostępniły operacje otwartego rynku oraz operacje kredytowo-depozytowe Eurosystemu instytucjom kredytowym, które – ze względu na swój specyficzny charakter instytucjonalny w prawie wspólnotowym – podlegają kontroli o standardzie porównywalnym do nadzoru prowadzonego przez właściwe organy krajowe.

(2)

Decyzja EBC/2009/16 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu zakupu zabezpieczonych obligacji (2) przewiduje realizację programu zakupu zabezpieczonych obligacji.

(3)

Wytyczne EBC/2006/16 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (3) wymagają wprowadzenia zmian odzwierciedlających wspomniane nowe kierunki działań,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Zmiany wytycznych EBC/2006/16

W wytycznych EBC/2006/16 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 1 dodaje się definicję w brzmieniu:

„i)

»instytucja kredytowa« – a) instytucję kredytową w rozumieniu art. 2 i art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przekształcona) (4), zgodnie z odpowiednią implementacją tej dyrektywy do krajowego porządku prawnego, podlegającą nadzorowi wykonywanemu przez właściwy organ; lub b) inną instytucję kredytową, o której mowa w art. 101 ust. 2 Traktatu, podlegającą kontroli o standardzie porównywalnym do nadzoru prowadzonego przez właściwe organy krajowe.

2)

zmiany w załącznikach IV–VIII do wytycznych EBC/2006/16 wyszczególniono w załączniku do niniejszych wytycznych.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsze wytyczne stosuje się do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 17 lipca 2009 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 123 z 19.5.2009, s. 99.

(2)  Dz.U. L 175 z 4.7.2009, s. 18.

(3)  Dz.U. L 348 z 11.12.2006, s. 1.

(4)  Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.”;


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach IV–VIII do wytycznych EBC/2006/16 wprowadza się następujące zmiany:

1)

tabela zatytułowana „Aktywa” w załączniku IV otrzymuje brzmienie:

„AKTYWA

Pozycja bilansu (2)

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

Zakres zastosowania (3)

Aktywa

1.

1.

Złoto i należności w złocie

Złoto jako kruszec, tj. sztabki, monety, przedmioty pozłacane, samorodki, w skarbcu albo w transporcie do skarbca. Złoto nie w postaci kruszcu, np. salda na rachunkach złota a vista i na lokatach terminowych, należności w złocie z tytułu następujących transakcji: (i) transakcje przeniesienia do wyższej/niższej kategorii jakości; oraz (ii) transakcje swapowe na lokalizację lub próbę złota – jeżeli pomiędzy dniem wydania a dniem otrzymania mija co najmniej jeden dzień roboczy

Wartość rynkowa

Obowiązkowe

2.

2.

Należności od rezydentów spoza strefy euro wyrażone w walutach obcych

Należności od partnerów operacji spoza strefy euro, w tym instytucji międzynarodowych i ponadnarodowych oraz banków centralnych spoza strefy euro, wyrażone w walutach obcych

 

 

2.1.

2.1.

Należności od Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW)

a)

Prawa ciągnienia w ramach transzy rezerwowej (netto)

Udział przypadający na dane państwo minus salda w euro znajdujące się w dyspozycji MFW. Rachunek MFW nr 2 (prowadzony w euro na wydatki administracyjne) może być zaliczony do tej pozycji lub do pozycji »Zobowiązania wobec rezydentów spoza strefy euro wyrażone w euro«

a)

Prawa ciągnienia w ramach transzy rezerwowej (netto)

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

b)

Specjalne prawa ciągnienia

Posiadane zasoby specjalnych praw ciągnienia (brutto)

b)

Specjalne prawa ciągnienia

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

c)

Pozostałe należności

Porozumienie państw G10 w sprawie przekazania MFW środków na pokrycie kredytów (GAB), pożyczki udzielane na podstawie specjalnych porozumień kredytowych, lokaty w ramach instrumentu kredytowego zwanego „Poverty Reduction and Growth Facility” (PRGF)

c)

Pozostałe należności

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

2.2.

2.2.

Środki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne

a)

Środki w bankach spoza strefy euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe, transakcje z przyrzeczeniem odkupu

a)

Środki w bankach spoza strefy euro

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

b)

Inwestycje w papiery wartościowe poza strefą euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

Skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego, instrumenty kapitałowe wchodzące w skład rezerw walutowych – wszystkie wyemitowane przez podmioty spoza strefy euro

b) (i)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowe

b) (ii)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

b) (iii)

Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowe

b) (iv)

Zbywalne instrumenty udziałowe

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

Obowiązkowe

c)

Kredyty zagraniczne (depozyty) poza strefą euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

c)

Kredyty zagraniczne

Depozyty – wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

d)

Pozostałe aktywa zagraniczne

Banknoty i monety spoza strefy euro

d)

Pozostałe aktywa zagraniczne

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

3.

3.

Należności od rezydentów strefy euro wyrażone w walutach obcych

a)

Inwestycje w papiery wartościowe w strefie euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

Skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego, instrumenty kapitałowe wchodzące w skład rezerw walutowych – wszystkie wyemitowane przez rezydentów strefy euro

a) (i)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowe

a) (ii)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowe

a) (iii)

Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowe

a) (iv)

Zbywalne instrumenty udziałowe

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

Obowiązkowe

b)

Pozostałe należności od rezydentów strefy euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

Kredyty, depozyty, transakcje z przyrzeczeniem odkupu, kredyty różne

b)

Pozostałe należności

Depozyty i pozostałe kredyty – wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

4.

4.

Należności od rezydentów spoza strefy euro wyrażone w euro

 

 

 

4.1.

4.1.

Środki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty

a)

Środki w bankach spoza strefy euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe. Transakcje z udzielonym przyrzeczeniem zakupu (reverse repo) dla celów związanych z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych wyrażonych w euro

a)

Środki w bankach spoza strefy euro

Wartość nominalna

Obowiązkowe

b)

Inwestycje w papiery wartościowe poza strefą euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

Instrumenty udziałowe, skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego – wszystkie wyemitowane przez podmioty spoza strefy euro

b) (i)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowe

b) (ii)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowe

b) (iii)

Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowe

b) (iv)

Zbywalne instrumenty udziałowe

Cena rynkowa

Obowiązkowe

c)

Kredyty poza strefą euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

c)

Kredyty poza strefą euro

Depozyty według wartości nominalnej

Obowiązkowe

d)

Papiery wartościowe nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«, wyemitowane przez podmioty spoza strefy euro

Papiery wartościowe wyemitowane przez instytucje ponadnarodowe lub międzynarodowe, np. Europejski Bank Inwestycyjny, bez względu na ich siedzibę

d) (i)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowe

d) (ii)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowe

d) (iii)

Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowe

4.2.

4.2.

Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II

Kredyty na warunkach ERM II

Wartość nominalna

Obowiązkowe

5.

5.

Kredyty udzielone instytucjom kredytowym strefy euro związane z operacjami polityki pieniężnej, wyrażone w euro

Pozycje 5.1 do 5.5: transakcje zgodnie z odpowiednimi instrumentami polityki pieniężnej opisanymi w załączniku I do wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (4)

 

 

5.1.

5.1.

Podstawowe operacje refinansujące

Standardowe transakcje z przyrzeczeniem odkupu zapewniające płynność finansową przeprowadzane z częstotliwością tygodniową i tygodniowym terminem zapadalności

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowe

5.2.

5.2.

Długoterminowe operacje refinansujące

Standardowe transakcje z przyrzeczeniem odkupu zapewniające płynność finansową przeprowadzane z częstotliwością miesięczną i trzymiesięcznym terminem zapadalności

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowe

5.3.

5.3.

Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu przeprowadzane jako transakcje ad-hoc dla celów dostrajania

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowe

5.4.

5.4.

Strukturalne operacje z przyrzeczeniem odkupu

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu dostosowujące pozycję strukturalną Eurosystemu w stosunku do sektora finansowego

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowe

5.5.

5.5.

Kredyty marginalne

Jednodniowy instrument zapewniający płynność finansową po określonym z góry oprocentowaniu pod zastaw kwalifikowanych aktywów (instrument o charakterze stałym)

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowe

5.6.

5.6.

Kredyty związane z depozytem zabezpieczającym

Dodatkowe kredyty udzielone instytucjom kredytowym wynikające ze wzrostu wartości aktywów związanych z innymi kredytami udzielonymi tym instytucjom

Wartość nominalna lub koszt

Obowiązkowe

6.

6.

Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro wyrażone w euro

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe, transakcje z przyrzeczeniem odkupu związane z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych ujętych w pozycji »Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów strefy euro wyrażone w euro«, w tym transakcje wynikające z przeniesienia byłych rezerw walutowych strefy euro oraz inne należności. Rachunki korespondencyjne w zagranicznych instytucjach kredytowych strefy euro. Pozostałe należności i operacje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej Eurosystemu. Wszelkie należności wynikające z operacji polityki pieniężnej inicjowanych przez KBC przed wejściem do Eurosystemu

Wartość nominalna lub koszt

Obowiązkowe

7.

7.

Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów strefy euro wyrażone w euro

 

 

 

7.1.

7.1.

Papiery wartościowe utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną

Papiery wartościowe wyemitowane w strefie euro, utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną. Certyfikaty dłużne EBC zakupione w celach związanych z dostrajaniem

(i)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowe

(ii)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowe

(iii)

Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowe

7.2.

7.2.

Pozostałe papiery wartościowe

Papiery wartościowe nieujęte w pozycji aktywów 7.1 »Papiery wartościowe utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną« oraz w pozycji aktywów 11.3 »Pozostałe aktywa finansowe«; skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego utrzymywane na zasadzie pełnych praw, w tym rządowe papiery wartościowe pochodzące sprzed przystąpienia do Europejskiej Unii Walutowej, wyrażone w euro. Instrumenty udziałowe

(i)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowe

(ii)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowe

(iii)

Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowe

(iv)

Zbywalne instrumenty udziałowe

Cena rynkowa

Obowiązkowe

8.

8.

Zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych wyrażone w euro

Należności od instytucji rządowych i samorządowych sprzed przystąpienia do Europejskiej Unii Walutowej (niezbywalne papiery wartościowe, kredyty)

Depozyty/kredyty według wartości nominalnej, niezbywalne papiery wartościowe po kosztach

Obowiązkowe

9.

Należności wzajemne Eurosystemu(+)

 

 

 

9.1.

Udziały partycypacyjne w EBC+)

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansach KBC

Udziały kapitałowe każdego KBC w EBC zgodnie z Traktatem oraz odpowiednim kluczem kapitałowym i wkładami określonymi w art. 49 ust. 2 Statutu ESBC

Koszt

Obowiązkowe

9.2.

Należności odpowiadające transferom rezerw walutowych+)

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansach KBC

Wyrażone w euro należności od EBC związane z początkowymi i dodatkowymi transferami rezerw walutowych zgodnie z postanowieniami Traktatu

Wartość nominalna

Obowiązkowe

9.3.

Należności z tytułu skryptów dłużnych zabezpieczających emisje certyfikatów dłużnych EBC +)

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansie EBC

Skrypty dłużne emitowane przez KBC certyfikatami powiązaniu z certyfikatami dłużnymi EBC

Wartość nominalna

Obowiązkowe

9.4.

Należności netto z tytułu alokacji banknotów euro w Eurosystemie+), (1)

W odniesieniu do KBC: należności netto związane z zastosowaniem klucza alokacji banknotów, tj. obejmujące wzajemne salda Eurosystemu związane z emisją banknotów przez EBC, kwotę kompensacyjną i zapis bilansujący zgodnie z definicjami zawartymi w decyzji EBC/2001/16 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich od roku finansowego 2002 (5)

W odniesieniu do EBC: należności związane z emisją banknotów przez EBC, zgodnie z decyzją EBC/2001/15

Wartość nominalna

Obowiązkowe

9.5.

Pozostałe należności wzajemne Eurosystemu (netto)+)

Pozycja netto następujących kategorii:

 

 

a)

należności netto związane z saldami na rachunkach systemu TARGET2 oraz rachunkach korespondencyjnych KBC, tzn. kwota netto należności i zobowiązań (zob. także pozycja pasywów: »Pozostałe zobowiązania wzajemne Eurosystemu (netto)«)

a)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

b)

należności wynikające z różnicy pomiędzy przychodami pieniężnymi, które mają być połączone i podlegają redystrybucji. Pozycja ta ma znaczenie tylko w okresie pomiędzy księgowaniem przychodów pieniężnych w ramach procedur na koniec roku, a ich rozliczeniem w ostatnim dniu roboczym miesiąca stycznia danego roku

b)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

c)

inne potencjalne należności w ramach Eurosystemu, w tym tymczasowy podział dochodu z tytułu emisji pieniądza przez EBC na rzecz krajowych banków centralnych (1)

c)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

9.

10.

Pozycje w trakcie rozrachunku

Salda rachunków rozliczeniowych (należności), w tym inkaso czeków

Wartość nominalna

Obowiązkowe

9.

11.

Pozostałe aktywa

 

 

 

9.

11.1.

Monety strefy euro

Monety euro, o ile oficjalnym emitentem nie jest KBC

Wartość nominalna

Obowiązkowe

9.

11.2.

Aktywa rzeczowe i wartości niematerialne i prawne

Grunty i budynki, meble i sprzęt, w tym sprzęt komputerowy, oprogramowanie

Koszt minus amortyzacja

Okresy amortyzacji:

komputery i związane z nimi oprogramowanie i sprzęt oraz pojazdy mechaniczne:

4 lat

sprzęt, meble i instalacje w budynkach:

10 lat

budynki, kapitalizowane główne wydatki remontowe:

25 lat

Kapitalizacja wydatków: oparta na limicie; poniżej 10 000 euro bez podatku VAT – brak kapitalizacji

Zalecane

9.

11.3.

Pozostałe aktywa finansowe

Udziały i inwestycje w podmioty zależne; instrumenty udziałowe, których posiadanie jest uzasadnione względami strategii/polityki

Papiery wartościowe, w tym instrumenty udziałowe, oraz inne instrumenty finansowe i salda (np. depozyty terminowe i rachunki bieżące) należące do wyodrębnionych portfeli

-Transakcje z przyrzeczeniem odkupu z instytucjami kredytowymi w związku z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych ujętych w ramach niniejszej pozycji

a)

Zbywalne instrumenty udziałowe

Cena rynkowa

Zalecane

b)

Udziały partycypacyjne i niepłynne akcje oraz pozostałe instrumenty utrzymywane jako stała inwestycja

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Zalecane

c)

Inwestycje w podmiotach zależnych lub znaczące udziały

Wartość aktywów netto

Zalecane

d)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Zalecane

e)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności lub utrzymywane jako stała inwestycja

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Zalecane

f)

Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Zalecane

g)

Środki w bankach i kredyty

Wartość nominalna, przeliczana po kursie rynkowym w przypadku środków lub depozytów wyrażonych w walutach obcych

Zalecane

9.

11.4.

Różnice z przeszacowania instrumentów pozabilansowych

Wyniki przeszacowania terminowych transakcji walutowych, swapów walutowych, swapów procentowych, transakcji FRA, transakcji terminowych na papiery wartościowe, kasowych transakcji walutowych od dnia transakcji do dnia rozliczenia

Pozycja netto pomiędzy wartością terminową a wartością kasową, przeliczana po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

9.

11.5.

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Dochód, który nie jest należny w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, ale może być do niego przypisany. Wydatki opłacone z góry oraz narosłe odsetki zapłacone (tj. odsetki narosłe zakupione wraz z papierem wartościowym)

Wartość nominalna, przeliczana po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

9.

11.6.

Różne

Zaliczki, pożyczki, inne drobne pozycje. Rewaluacyjne rachunki przejściowe (pozycja bilansu tylko w trakcie roku: niezrealizowane straty w momencie przeszacowania w czasie roku, które nie zostały uwzględnione w ramach odpowiednich rachunków rewaluacyjnych w pozycji pasywów: »Rachunki rewaluacyjne«). Kredyty udzielone na zasadzie powiernictwa. Inwestycje związane z klientowskimi lokatami w złocie. Monety (w strefie euro) wyrażone w walutach krajowych. Bieżące wydatki (zakumulowana strata netto), strata z ubiegłego roku przed pokryciem. Aktywa emerytalne netto

Wartość nominalna lub koszt

Zalecane

Rewaluacyjne rachunki przejściowe

Różnica z przeszacowania pomiędzy kosztem średnim a wartością rynkową, waluty obce przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Rewaluacyjne rachunki przejściowe: obowiązkowe

Inwestycje związane z klientowskimi lokatami w złocie

Wartość rynkowa

Inwestycje związane z klientowskimi lokatami w złocie: obowiązkowe

12.

Strata za dany rok

 

Wartość nominalna

Obowiązkowe

2)

tabela »Skonsolidowane tygodniowe sprawozdanie finansowe Eurosystemu – format używany do publikacji po zakończeniu kwartału« w załączniku V otrzymuje brzmienie:

Skonsolidowane tygodniowe sprawozdanie finansowe Eurosystemu – format używany do publikacji po zakończeniu kwartału

(w milionach EUR)

Aktywa (6)

Saldo na dzień …

Różnica w porównaniu do ostatniego tygodnia wynikająca z:

Pasywa

Saldo na dzień …

Różnica w porównaniu do ostatniego tygodnia wynikająca z:

transakcji

korekt na koniec kwartału

transakcji

korekt na koniec kwartału

1.

Złoto i należności w złocie

2.

Należności od rezydentów spoza strefy euro wyrażone w walutach obcych

2.1.

Należności od MFW

2.2.

Środki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne

3.

Należności od rezydentów strefy euro wyrażone w walutach obcych

4.

Należności od rezydentów spoza strefy euro wyrażone w euro

4.1.

Środki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty

4.2.

Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II

5.

Kredyty udzielone instytucjom kredytowym strefy euro związane z operacjami polityki pieniężnej, wyrażone w euro

5.1.

Podstawowe operacje refinansujące

5.2.

Długoterminowe operacje refinansujące

5.3.

Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu

5.4.

Strukturalne operacje z przyrzeczeniem odkupu

5.5.

Kredyty marginalne

5.6.

Kredyty związane z depozytem zabezpieczającym

6.

Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro wyrażone w euro

7.

Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów strefy euro wyrażone w euro

7.1.

Papiery wartościowe utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną

7.2.

Pozostałe papiery wartościowe

8.

Zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych wyrażone w euro

9.

Pozostałe aktywa

 

 

 

1.

Banknoty w obiegu

2.

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro związane z operacjami polityki pieniężnej wyrażone w euro

2.1.

Rachunki bieżące systemu rezerwy obowiązkowej

2.2.

Depozyty

2.3.

Depozyty terminowe

2.4.

Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu

2.5.

Depozyty związane z depozytem zabezpieczającym

3.

Inne zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro wyrażone w euro

4.

Emisja certyfikatów dłużnych EBC

5.

Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro wyrażone w euro

5.1.

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

5.2.

Pozostałe pasywa

6.

Zobowiązania wobec rezydentów spoza strefy euro wyrażone w euro

7).

Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro wyrażone w walutach obcych

8.

Zobowiązania wobec rezydentów spoza strefy euro wyrażone w walutach obcych

8.1.

Depozyty, salda i inne zobowiązania

8.2.

Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II

9.

Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia przyznawanych przez MFW

10.

Pozostałe pasywa

11.

Rachunki rewaluacyjne

12.

Kapitał i rezerwy

 

 

 

Aktywa ogółem

 

 

 

Pasywa ogółem

 

 

 

Poszczególne pozycje mogą nie sumować się do kwot ogółem z uwagi na zaokrąglenia.

3)

tabela „Skonsolidowane tygodniowe sprawozdanie finansowe Eurosystemu”: format używany do publikacji w trakcie kwartału w załączniku VI otrzymuje brzmienie:

Skonsolidowane tygodniowe sprawozdanie finansowe Eurosystemu – format używany do publikacji w trakcie kwartału

(w milionach EUR)

Aktywa (7)

Saldo na dzień …

Różnica w porównaniu do ostatniego tygodnia wynikająca z transakcji

Pasywa

Saldo na dzień …

Różnica w porównaniu do ostatniego tygodnia wynikająca z transakcji

1.

Złoto i należności w złocie

2.

Należności od rezydentów spoza strefy euro wyrażone w walutach obcych

2.1.

Należności od MFW

2.2.

Środki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne

3.

Należności od rezydentów strefy euro wyrażone w walutach obcych

4.

Należności od rezydentów spoza strefy euro wyrażone w euro

4.1.

Środki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty

4.2.

Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II

5.

Kredyty udzielone instytucjom kredytowym strefy euro związane z operacjami polityki pieniężnej, wyrażone w euro

5.1.

Podstawowe operacje refinansujące

5.2.

Długoterminowe operacje refinansujące

5.3.

Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu

5.4.

Strukturalne operacje z przyrzeczeniem odkupu

5.5.

Kredyty marginalne

5.6.

Kredyty związane z depozytem zabezpieczającym

6.

Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro wyrażone w euro

7.

Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów strefy euro wyrażone w euro

7.1.

Papiery wartościowe utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną

7.2.

Pozostałe papiery wartościowe

8.

Zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych wyrażone w euro

9.

Pozostałe aktywa

 

 

1.

Banknoty w obiegu

2.

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro związane z operacjami polityki pieniężnej wyrażone w euro

2.1.

Rachunki bieżące systemu rezerwy obowiązkowej

2.2.

Depozyty

2.3.

Depozyty terminowe

2.4.

Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu

2.5.

Depozyty związane z depozytem zabezpieczającym

3.

Inne zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro wyrażone w euro

4.

Emisja certyfikatów dłużnych EBC

5.

Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro wyrażone w euro

5.1.

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

5.2.

Pozostałe pasywa

6.

Zobowiązania wobec rezydentów spoza strefy euro wyrażone w euro

7.

Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro wyrażone w walutach obcych

8.

Zobowiązania wobec rezydentów spoza strefy euro wyrażone w walutach obcych

8.1.

Depozyty, salda i inne zobowiązania

8.2.

Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II

9.

Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia przyznawanych przez MFW

10.

Pozostałe pasywa

11.

Rachunki rewaluacyjne

12.

Kapitał i rezerwy

 

 

Aktywa ogółem

 

 

Pasywa ogółem

 

 

Poszczególne pozycje mogą nie sumować się do kwot ogółem z uwagi na zaokrąglenia.

4)

tabela „Skonsolidowany bilans roczny Eurosystemu” zawarta w załączniku VII otrzymuje brzmienie:

Skonsolidowany bilans roczny Eurosystemu

(w milionach EUR)

Aktywa (8)

Rok bieżący

Rok ubiegły

Pasywa

Rok bieżący

Rok ubiegły

1.

Złoto i należności w złocie

2.

Należności od rezydentów spoza strefy euro wyrażone w walutach obcych

2.1.

Należności od MFW

2.2.

Środki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne

3.

Należności od rezydentów strefy euro wyrażone w walutach obcych

4.

Należności od rezydentów spoza strefy euro wyrażone w euro

4.1.

Środki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty

4.2.

Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II

5.

Kredyty udzielone instytucjom kredytowym strefy euro związane z operacjami polityki pieniężnej, wyrażone w euro

5.1.

Podstawowe operacje refinansujące

5.2.

Długoterminowe operacje refinansujące

5.3.

Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu

5.4.

Strukturalne operacje z przyrzeczeniem odkupu

5.5.

Kredyty marginalne

5.6.

Kredyty związane z depozytem zabezpieczającym

6.

Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro wyrażone w euro

7.

Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów strefy euro wyrażone w euro

7.1.

Papiery wartościowe utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną

7.2.

Pozostałe papiery wartościowe

8.

Zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych wyrażone w euro

9.

Pozostałe aktywa

 

 

1.

Banknoty w obiegu

2.

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro związane z operacjami polityki pieniężnej wyrażone w euro

2.1.

Rachunki bieżące systemu rezerwy obowiązkowej

2.2.

Depozyty

2.3.

Depozyty terminowe

2.4.

Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu

2.5.

Depozyty związane z depozytem zabezpieczającym

3.

Inne zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro wyrażone w euro

4.

Emisja certyfikatów dłużnych EBC

5.

Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro wyrażone w euro

5.1.

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

5.2.

Pozostałe pasywa

6.

Zobowiązania wobec rezydentów spoza strefy euro wyrażone w euro

7.

Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro wyrażone w walutach obcych

8.

Zobowiązania wobec rezydentów spoza strefy euro wyrażone w walutach obcych

8.1.

Depozyty, salda i inne zobowiązania

8.2.

Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II

9.

Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia przyznawanych przez MFW

10.

Pozostałe pasywa

11.

Rachunki rewaluacyjne

12.

Kapitał i rezerwy

 

 

Aktywa ogółem

 

 

Pasywa ogółem

 

 

Poszczególne pozycje mogą nie sumować się do kwot ogółem z uwagi na zaokrąglenia.

5)

tabela „Bilans roczny banku centralnego” zawarta w załączniku VIII otrzymuje brzmienie:

Bilans roczny banku centralnego  (9)

(w milionach EUR)

Aktywa (11)

Rok bieżący

Rok ubiegły

Pasywa

Rok bieżący

Rok ubiegły

1.

Złoto i należności w złocie

2.

Należności od rezydentów spoza strefy euro wyrażone w walutach obcych

2.1.

Należności od MFW

2.2.

Środki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne

3.

Należności od rezydentów strefy euro wyrażone w walutach obcych

4.

Należności od rezydentów spoza strefy euro wyrażone w euro

4.1.

Środki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty

4.2.

Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II

5.

Kredyty udzielone instytucjom kredytowym strefy euro związane z operacjami polityki pieniężnej, wyrażone w euro

5.1.

Podstawowe operacje refinansujące

5.2.

Długoterminowe operacje refinansujące

5.3.

Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu

5.4.

Strukturalne operacje z przyrzeczeniem odkupu

5.5.

Kredyty marginalne

5.6.

Kredyty związane z depozytem zabezpieczającym

6.

Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro wyrażone w euro

7.

Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów strefy euro wyrażone w euro

7.1.

Papiery wartościowe utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną

7.2.

Pozostałe papiery wartościowe

8.

Zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych wyrażone w euro

9.

Należności wzajemne Eurosystemu

9.1.

Udziały w EBC

9.2.

Należności odpowiadające transferom rezerw zagranicznych

9.3.

Należności związane ze skryptami dłużnymi zabezpieczającymi emisje certyfikatów dłużnych EBC

9.4.

Należności netto związane z alokacją banknotów euro w Eurosystemie (*)

9.5.

Pozostałe należności wzajemne Eurosystemu (netto) (*)

10.

Pozycje w trakcie rozrachunku

11.

Pozostałe aktywa

11.1.

Monety strefy euro

11.2.

Aktywa rzeczowe i wartości niematerialne i prawne

11.3.

Pozostałe aktywa finansowe

11.4.

Różnice z przeszacowania instrumentów pozabilansowych

11.5.

Rozliczenia międzyokresowe czynne (*)

11.6.

Różne

12.

Strata za dany rok

 

 

1.

Banknoty w obiegu (*)

2.

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro związane z operacjami polityki pieniężnej wyrażone w euro

2.1.

Rachunki bieżące systemu rezerwy obowiązkowej

2.2.

Depozyty

2.3.

Depozyty terminowe

2.4.

Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu

2.5.

Depozyty związane z depozytem zabezpieczającym

3.

Inne zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro wyrażone w euro

4.

Emisja certyfikatów dłużnych EBC

5.

Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro wyrażone w euro

5.1.

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

5.2.

Pozostałe pasywa

6.

Zobowiązania wobec rezydentów spoza strefy euro wyrażone w euro

7.

Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro wyrażone w walutach obcych

8.

Zobowiązania wobec rezydentów spoza strefy euro wyrażone w walutach obcych

8.1.

Depozyty, salda i inne zobowiązania

8.2.

Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II

9.

Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia przyznawanych przez MFW

10.

Zobowiązania wzajemne Eurosystemu

10.1.

Zobowiązania odpowiadające transferom rezerw zagranicznych

10.2.

Zobowiązania związane ze skryptami dłużnymi zabezpieczającymi emisje certyfikatów dłużnych EBC

10.3.

Zobowiązania netto związane z alokacją banknotów euro w Eurosystemie (*)

10.4.

Pozostałe zobowiązania wzajemne Eurosystemu (netto) (*)

11.

Pozycje w trakcie rozrachunku

12.

Pozostałe pasywa

12.1.

Różnice z przeszacowania instrumentów pozabilansowych

12.2.

Rozliczenia międzyokresowe bierne (*)

12.3.

Różne

13.

Rezerwy celowe

14.

Rachunki rewaluacyjne

15.

Kapitał i rezerwy

15.1.

Kapitał

15.2.

Rezerwy

16.

Zysk za dany rok

 

 

Aktywa ogółem

 

 

Pasywa ogółem

 

 

Poszczególne pozycje mogą nie sumować się do kwot ogółem z uwagi na zaokrąglenia.


(1)  Pozycja, która powinna zostać ujednolicona. Zob. motyw 4 niniejszych wytycznych.

(2)  Numeracja w pierwszej kolumnie odnosi się do formatów bilansu określonych w załącznikach V, VI i VII (tygodniowe sprawozdania finansowe i skonsolidowany bilans roczny Eurosystemu). Numeracja w drugiej kolumnie odnosi się do formatu bilansu określonego w załączniku VIII (bilans roczny banku centralnego). Pozycje oznaczone znakiem »+)« są skonsolidowane w tygodniowym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu.

(3)  Zasady układu i wyceny wyszczególnione w niniejszym załączniku są obowiązkowe dla rachunkowości EBC oraz wszystkich odniesieniu do wszystkich istotnych aktywów i pasywów w rachunkowości KBC sporządzanej dla celów Eurosystemu (tj. istotnych dla działania Eurosystemu).

(4)  Dz.U. L 310 z 11.12.2000, s. 1.

(5)  Dz.U. L 337 z 20.12.2001, s. 55.”

(6)  Tabela aktywów może także być zamieszczona ponad tabelą pasywów.”

(7)  Tabela aktywów może także być zamieszczona ponad tabelą pasywów.”

(8)  Tabela aktywów może także być zamieszczona ponad tabelą pasywów.”

(9)  Ujawniane w publikacyjnych rocznych sprawozdaniach finansowych KBC informacje dotyczące banknotów euro w obiegu, wynagrodzenia z tytułu należności/zobowiązań wzajemnych netto Eurosystemu wynikających z alokacji banknotów euro w ramach Eurosystemu oraz dochodów pieniężnych powinny być zharmonizowane. W załącznikach IV, VIII i IX pozycje, które powinny być zharmonizowane oznaczono gwiazdką.

(10)  Banki centralne mogą podawać albo dokładne kwoty w euro, albo kwoty zaokrąglone na różne sposoby.

(11)  Tabela aktywów może także być zamieszczona ponad tabelą pasywów.”