4.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 202/65


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2009. gada 17. jūlijs),

ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/16 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā

(ECB/2009/18)

(2009/595/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus (tālāk tekstā – “ECBS Statūti”) un jo īpaši to 12.1., 14.3. un 26.4. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas (ECB) Ģenerālpadomes ieguldījumu saskaņā ar ECBS Statūtu 47.2. panta otro un trešo ievilkumu,

tā kā:

(1)

2009. gada 7. maija Pamatnostādne ECB/2009/10, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetāras politikas instrumentiem un procedūrām (1), Eurosistēmas atklātā tirgus operācijām un pastāvīgajām iespējām ļauj piekļūt kredītiestādēm, uz kurām, ņemot vērā to īpašo institucionālo statusu Kopienas tiesībās, attiecas kontrole, kas līdzvērtīga kompetentās iestādes veiktajai uzraudzībai.

(2)

2009. gada 2. jūlija Lēmums ECB/2009/16 par nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas īstenošanu (2) nosaka, ka tiek izveidota programma nodrošināto obligāciju pirkšanai.

(3)

Lai atspoguļotu šīs pārmaiņas politikā, jāgroza 2006. gada 10. novembra Lēmums ECB/2006/16 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Grozījumi

Pamatnostādni ECB/2006/16 groza šādi.

1)

Pamatnostādnes 1. panta 1. punktu papildina ar šādu definīciju:

“i)

“kredītiestāde” ir a) kredītiestāde, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādātā redakcija) (4) 2. pantā un 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā, kā tie ieviesti nacionālajos tiesību aktos, ko uzrauga kompetentā iestāde; vai b) cita kredītiestāde Līguma 101. panta 2. punkta izpratnē, uz kuru attiecas kontrole, kas līdzvērtīga kompetentās iestādes veiktajai uzraudzībai.

2)

Pamatnostādnes ECB/2006/16 IV līdz VIII pielikumu groza saskaņā ar šīs pamatnostādnes pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī pamatnostādne stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

3. pants

Adresāti

Šo pamatnostādni piemēro visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2009. gada 17. jūlijā.

ECB Padomes vārdā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 123, 19.5.2009., 99. lpp.

(2)  OV L 175, 4.7.2009., 18. lpp.

(3)  OV L 348, 11.12.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.”


PIELIKUMS

Pamatnostādnes ECB/2006/16 IV līdz VIII pielikumu groza šādi.

1.

IV pielikuma tabulu “Aktīvi” aizstāj ar šādu tabulu:

“AKTĪVI

Bilances postenis (2)

Bilances posteņu satura sistematizācija

Vērtēšanas princips

Piemērošanas apjoms (3)

Aktīvi

1.

1.

Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi

Zelts materiālā veidā, t. i., stieņi, monētas, plātnes, tīrradņi krājumos vai “ceļā”. Nemateriāls zelts, piemēram, atlikumi zelta pieprasījuma kontos (kopkontos), termiņnoguldījumi un prasības par zelta saņemšanu, kas radušās no šādiem darījumiem: i) vērtības paaugstināšanās vai pazemināšanās darījumi un ii) zelta atrašanās vietas vai raudzes mijmaiņas darījumi, ja starp darījuma noslēgšanu un norēķina dienu ir vairāk par vienu darba dienu

Tirgus vērtība

Obligāti

2.

2.

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem

Ārvalstu valūtā denominētas prasības pret darījumu partneriem, kas rezidē ārpus euro zonas, iekļaujot starptautiskās un pārnacionālās iestādes un centrālās bankas ārpus euro zonas

 

 

2.1.

2.1.

Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) debitoru parādi

a)

Aizņēmumtiesības no rezerves kvotas (neto)

Valsts kvota bez SVF rīcībā esošiem atlikumiem euro. SVF kontu Nr. 2 (euro kontu administratīvajiem izdevumiem) var iekļaut šajā postenī vai postenī “Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem”

a)

Aizņēmumtiesības no rezerves kvotas (neto)

Nominālvērtība, pārrēķina pēc ārvalsts valūtas tirgus kursa

Obligāti

b)

Īpašās aizņēmumtiesības

Kopējais īpašo aizņēmumtiesību turējums (bruto)

b)

Īpašās aizņēmumtiesības

Nominālvērtība, pārrēķina pēc ārvalsts valūtas tirgus kursa

Obligāti

c)

Pārējās prasības

Vispārējais aizņemšanās mehānisms (GAB), aizdevumi saskaņā ar īpašiem aizņemšanās mehānismiem, noguldījumi Nabadzības samazināšanas un izaugsmes iespēju (PRGF) programmā

c)

Pārējās prasības

Nominālvērtība, pārrēķina pēc ārvalsts valūtas tirgus kursa

Obligāti

2.2.

2.2.

Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi

a)

Atlikumi bankās ārpus euro zonas, kas nav atlikumi aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

Norēķina konti, termiņnoguldījumi, aizņēmumi uz dienu, reversie repo darījumi

a)

Atlikumi bankās ārpus euro zonas

Nominālvērtība, pārrēķina pēc ārvalsts valūtas tirgus kursa

Obligāti

b)

Vērtspapīru ieguldījumi ārpus euro zonas, kas nav ieguldījumi aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

Parādzīmes un obligācijas, vekseļi, nulles kupona obligācijas, īstermiņa parādzīmes, kapitāla instrumenti, kas tiek turēti kā daļa no ārējām rezervēm, kurus visus emitējuši ārpus euro zonas rezidenti

b)i)

Tirgojami vērtspapīri, kas netiek turēti līdz termiņa beigām

Tirgus cena un ārvalsts valūtas maiņas kurss

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

b)ii)

Tirgojami vērtspapīri, kas tiek turēti līdz termiņa beigām

Uz cenu attiecas samazinājums un valūtas tirgus kurss

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

b)iii)

Netirgojami vērtspapīri

Uz cenu attiecas samazinājums un valūtas tirgus kurss

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

b)iv)

Tirgojami kapitāla instrumenti

Tirgus cena un ārvalsts valūtas maiņas kurss

Obligāti

c)

Ārējie kredīti (noguldījumi) ārpus euro zonas, kas nav kredīti aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

c)

Ārējie kredīti

Noguldījumi pēc nominālvērtības, ko pārrēķina pēc valūtas tirgus kursa

Obligāti

d)

Pārējie ārējie aktīvi

Ārpus euro zonas banknotes un monētas

d)

Pārējie ārējie aktīvi

Nominālvērtība, pārrēķina pēc ārvalsts valūtas tirgus kursa

Obligāti

3.

3.

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem

a)

Vērtspapīru ieguldījumi euro zonā, kas nav ieguldījumi aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

Parādzīmes un obligācijas, vekseļi, nulles kupona obligācijas, īstermiņa parādzīmes, kapitāla instrumenti, kas tiek turēti kā daļa no ārējām rezervēm, kurus visus emitējuši euro zonas rezidenti

a)i)

Tirgojami vērtspapīri, kas netiek turēti līdz termiņa beigām

Tirgus cena un ārvalsts valūtas maiņas kurss

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

a)ii)

Tirgojami vērtspapīri, kas tiek turēti līdz termiņa beigām

Uz cenu attiecas samazinājums un valūtas tirgus kurss

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

a)iii)

Netirgojami vērtspapīri

Uz cenu attiecas samazinājums un valūtas tirgus kurss

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

a)iv)

Tirgojami kapitāla instrumenti

Tirgus cena un ārvalsts valūtas maiņas kurss

Obligāti

b)

Pārējās prasības pret euro zonas rezidentiem, kas nav prasības aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

Kredīti, noguldījumi, reversie repo darījumi, sīki aizdevumi

b)

Pārējās prasības

Noguldījumi un citi kredīti pēc nominālvērtības, ko pārrēķina pēc valūtas tirgus kursa

Obligāti

4.

4.

Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem

 

 

 

4.1.

4.1.

Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi

a)

Atlikumi bankās ārpus euro zonas, kas nav atlikumi aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

Norēķina konti, termiņnoguldījumi, aizņēmumi uz dienu. Reversie repo darījumi saistībā ar euro denominētu vērtspapīru pārvaldību

a)

Atlikumi bankās ārpus euro zonas

Nominālvērtība

Obligāti

b)

Vērtspapīru ieguldījumi ārpus euro zonas, kas nav ieguldījumi aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

Kapitāla instrumenti, parādzīmes un obligācijas, vekseļi, bezkupona obligācijas, īstermiņa parādzīmes, visus emitējuši ārpus euro zonas rezidenti

b)i)

Tirgojami vērtspapīri, kas netiek turēti līdz termiņa beigām

Tirgus cena

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

b)ii)

Tirgojami vērtspapīri, kas tiek turēti līdz termiņa beigām

Uz cenu attiecas samazinājums

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

b)iii)

Netirgojami vērtspapīri

Uz cenu attiecas samazinājums

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

b)iv)

Tirgojami kapitāla instrumenti

Tirgus cena

Obligāti

c)

Kredīti ārpus euro zonas, kas nav ieguldījumi aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

c)

Kredīti ārpus euro zonas

Noguldījumi pēc nominālvērtības

Obligāti

d)

Vērtspapīri, ko emitējušas iestādes ārpus euro zonas, kas nav vērtspapīri aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

Vērtspapīri, ko emitējušas pārnacionālas vai starptautiskas organizācijas, piem., Eiropas Investīciju banka, neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas

d)i)

Tirgojami vērtspapīri, kas netiek turēti līdz termiņa beigām

Tirgus cena

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

d)ii)

Tirgojami vērtspapīri, kas tiek turēti līdz termiņa beigām

Uz cenu attiecas samazinājums

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

d)iii)

Netirgojami vērtspapīri

Uz cenu attiecas samazinājums

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

4.2.

4.2.

Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros

Aizdevumi saskaņā ar ERM II nosacījumiem

Nominālvērtība

Obligāti

5.

5.

Kredīti euro euro zonas kredītiestādēm saistībā ar monetārās politikas operācijām

Posteņi no 5.1. līdz 5.5.: darījumi atbilstoši attiecīgajiem monetārās politikas instrumentiem, kas aprakstīti I pielikumā 2000. gada 31. augusta Pamatnostādnei ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (4)

 

 

5.1.

5.1.

Galvenās refinansēšanas operācijas

Regulāri likviditāti nodrošinoši iknedēļas reversie darījumi, kuru termiņš parasti ir viena nedēļa

Nominālvērtība vai repo izmaksas

Obligāti

5.2.

5.2.

Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas

Regulāri likviditāti nodrošinoši ikmēneša reversie darījumi, kuru termiņš parasti ir trīs mēneši

Nominālvērtība vai repo izmaksas

Obligāti

5.3.

5.3.

Precizējošās reverse operācijas

Reversie darījumi, kas veikti kā ad hoc darījumi precizēšanas nolūkos

Nominālvērtība vai repo izmaksas

Obligāti

5.4.

5.4.

Strukturālās reversās operācijas

Reversie darījumi, kuru mērķis ir saskaņot Eurosistēmas strukturālo pozīciju vis à vis finanšu sektoram

Nominālvērtība vai repo izmaksas

Obligāti

5.5.

5.5.

Aizdevumu iespēja uz nakti

Diennakts likviditātes instrumenti ar noteiktu procentu likmi pret atbilstīgajiem aktīviem (pastāvīgā iespēja)

Nominālvērtība vai repo izmaksas

Obligāti

5.6.

5.6.

Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti

Papildu kredīts kredītiestādēm, kas rodas no pakārtoto aktīvu vērtības pieauguma, attiecībā pret citu kredītu šīm pašām kredītiestādēm

Nominālvērtība vai cena

Obligāti

6.

6.

Citas prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm

Norēķina konti, termiņnoguldījumi, aizņēmumi uz dienu, reversie repo darījumi saistībā ar vērtspapīru portfeļu pārvaldību saskaņā ar aktīvu posteni “Euro zonas rezidentu vērtspapīri, kas denominēti euro”, ieskaitot darījumus, kas rodas no euro zonas bijušo ārvalstu valūtas rezervju pārveidošanas, un citas prasības. Korespondentkonti ārvalsts kredītiestādē euro zonā. Citas prasības un operācijas, kas nav saistītas ar Eurosistēmas monetārās politikas operācijām. Prasības, kas radušās no monetārās politikas operācijām, kuras uzsākusi NCB pirms pievienošanās Eurosistēmai

Nominālvērtība vai cena

Obligāti

7.

7.

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

 

 

 

7.1.

7.1.

Monetārās politikas nolūkiem turētie vērtspapīri

Euro zonā emitēti vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas nolūkiem. ECB parāda sertifikāti, kas nopirkti precizēšanas vajadzībām

i)

Tirgojami vērtspapīri, kas netiek turēti līdz termiņa beigām

Tirgus cena

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

ii)

Tirgojami vērtspapīri, kas tiek turēti līdz termiņa beigām

Uz cenu attiecas samazinājums

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

iii)

Netirgojami vērtspapīri

Uz cenu attiecas samazinājums

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

7.2.

7.2.

Pārējie vērtspapīri

Vērtspapīri, kas nav iekļauti aktīvu postenī 7.1. “Monetārās politikas nolūkiem turētie vērtspapīri” un aktīvu postenī 11.3. “Pārējie finanšu aktīvi”; euro denominētas parādzīmes un obligācijas, vekseļi, bezkupona obligācijas, tieši turēti naudas tirgus vērtspapīri, t. sk. valdības vērtspapīri, kas radušies laikā pirms EMS. Kapitāla instrumenti

i)

Tirgojami vērtspapīri, kas netiek turēti līdz termiņa beigām

Tirgus cena

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

ii)

Tirgojami vērtspapīri, kas tiek turēti līdz termiņa beigām

Uz cenu attiecas samazinājums

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

iii)

Netirgojami vērtspapīri

Uz cenu attiecas samazinājums

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

iv)

Tirgojami kapitāla instrumenti

Tirgus cena

Obligāti

8.

8.

Valdības parāds euro

Prasības pret valsti, kas radušās pirms EMS (netirgojamie vērtspapīri, aizdevumi)

Noguldījumi/aizdevumi pēc nominālvērtības, netirgojamie vērtspapīri pēc cenas

Obligāti

9.

Eurosistēmas iekšējās prasības (+)

 

 

 

9.1.

Līdzdalības daļa ECB (+)

Tikai NCB bilances postenis

Katras NCB kapitāla daļa ECB saskaņā ar Līgumu un attiecīgo parakstītā kapitāla atslēgu un iemaksas saskaņā ar ECBS Statūtu 49.2. pantu

Cena

Obligāti

9.2.

Prasības, kas ekvivalentas ārvalstu rezervju pārvedumam (+)

Tikai NCB bilances postenis

Prasības euro pret ECB attiecībā uz sākotnējiem (un papildu) ārvalstu rezervju pārvedumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem

Nominālvērtība

Obligāti

9.3.

Prasības, kas saistītas ar īstermiņa parādzīmēm, lai finansētu ECB parāda sertifikātu emisiju (+)

Tikai ECB bilances postenis.

NCB izdotās īstermiņa parādzīmes saskaņā ar atbalsta līgumu attiecībā uz ECB parāda sertifikātiem

Nominālvērtība

Obligāti

9.4.

Neto prasības, kas saistītas ar euro banknošu sadali Eurosistēmā (+) (1)

Attiecībā uz NCB: neto prasības, kas saistītas ar banknošu izvietošanas atslēgas piemērošanu, t. i., iekļaujot ar ECB banknošu emisiju saistītos Eurosistēmas iekšējos atlikumus, kompensācijas summa un to līdzsvarojošais grāmatvedības ieraksts, kas noteikts ar 2001. gada 6. decembra lēmumu ECB/2001/16 par iesaistīto dalībvalstu NCB monetāro ienākumu sadalījumu no 2002. finanšu gada (5)

Attiecībā uz ECB: prasības saistībā ar ECB veikto banknošu emisiju saskaņā ar Lēmumu ECB/2001/15

Nominālvērtība

Obligāti

9.5.

Pārējās prasības Eurosistēmā (neto) (+)

Šādu apakšposteņu neto pozīcija

 

 

a)

neto prasības, kas rodas no TARGET2 kontu un NCB korespondentkontu atlikumiem, t. i., prasību un saistību neto skaitlis – skatīt arī pasīvu posteni “Citas pasīvi Eurosistēmā (neto)”

a)

Nominālvērtība

Obligāti

b)

prasības starpības dēļ starp apkopoto un pārdalīto monetāro ienākumu. Attiecas tikai uz periodu starp monetārā ienākuma iegrāmatošanu kā daļu no gada beigu procedūras un norēķinu katra gada janvāra pēdējā darba dienā

b)

Nominālvērtība

Obligāti

c)

citas Eurosistēmas iekšējās prasības, kas var rasties, iekļaujot ECB ienākuma no euro banknotēm pagaidu sadalījumu NCB (1)

c)

Nominālvērtība

Obligāti

9.

10.

Posteņi, kuros notiek norēķins

Norēķina kontu atlikumi (prasības), ietverot iekasējamo čeku plūsmu

Nominālvērtība

Obligāti

9.

11.

Pārējie aktīvi

 

 

 

9.

11.1.

Euro zonas monētas

Euro monētas, ja NCB nav juridiskais emitents

Nominālvērtība

Obligāti

9.

11.2.

Materiālie un nemateriālie pamatlīdzekļi

Zeme un ēkas, mēbeles un iekārtas, ietverot datoriekārtas, programmatūra

Izmaksas, atskaitot amortizāciju

Amortizācijas likmes:

datori un ar tiem saistītā aparatūra/programmatūra un motorizētie transportlīdzekļi

4 gadi

iekārtas, mēbeles un augi ēkā:

10 gadi

ēkas un kapitalizēti būtiski atjaunošanas izdevumi:

25 gadi

Izdevumu kapitalizācija: limitēta (nesasniedzot EUR 10 000, atskaitot PVN, nav kapitalizējami)

Iesaka

9.

11.3.

Citi finanšu aktīvi

Līdzdalība un ieguldījumi meitasuzņēmumos, akcijas, kas tiek turētas stratēģiskiem/politikas mērķiem

Vērtspapīri, t. sk. akcijas, un citi finanšu instrumenti un atlikumi (piem., noguldījumi ar noteiktu termiņu un norēķinu konti), kas tiek turēti kā iezīmēts portfelis

Reversā repo darījumi ar kredītiestādēm saistībā ar vērtspapīru portfeļu pārvaldīšanu saskaņā ar šo posteni

a)

Tirgojami kapitāla instrumenti

Tirgus cena

Iesaka

b)

Līdzdalība un nelikvīdas kapitāla daļas, un jebkuri citi akciju instrumenti, kas tiek turēti kā pastāvīgs ieguldījums

Cena pakļauta samazinājumam

Iesaka

c)

Ieguldījumi filiālēs vai būtiska līdzdalība

Tīrā aktīvu vērtība

Iesaka

d)

Tirgojami vērtspapīri, kas netiek turēti līdz termiņa beigām

Tirgus cena

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Iesaka

e)

Tirgojami vērtspapīri, kas klasificēti kā tādi, kas tiek turēti līdz termiņa beigām vai tiek turēti kā pastāvīgs ieguldījums

Cena pakļauta samazinājumam

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Iesaka

f)

Netirgojami vērtspapīri

Cena pakļauta samazinājumam

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Iesaka

g)

Atlikumi bankās un kredīti

Nominālvērtība, kas izteikta atbilstoši valūtas kursa tirgus likmei, ja atlikumi vai noguldījumi ir ārvalstu valūtās

Iesaka

9.

11.4.

Ārpusbilances instrumentu pārvērtēšanas atšķirības

Nestandartizētu ārvalstu valūtas nākotnes darījumu, ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumu, procentu likmes mijmaiņas līgumu, nestandartizētu procentu likmes nākotnes līgumu, nestandartizētu nākotnes darījumu ar vērtspapīriem un ārvalstu valūtas tūlītēju darījumu pārvērtēšanas rezultāti no darījuma dienas līdz norēķinu dienai

Neto pozīcija starp nākotnes un pašreizējo brīdi pēc ārvalstu valūtas tirgus kursa

Obligāti

9.

11.5.

Uzkrātie procenti un iepriekš samaksātie izdevumi

Ienākumi, kas nav saņemti, bet ir attiecināmi uz konkrēto pārskata periodu. Iepriekš apmaksātie izdevumi un uzkrātie procenti (t. i., uzkrātie procenti, kas nopirkti kopā ar vērtspapīru)

Nominālvērtība, ārvalsts valūtu pārrēķina pēc tirgus kursa

Obligāti

9.

11.6.

Dažādi

Avansi, aizdevumi un citi mazie posteņi. Pārvērtēšanas pagaidu konti (tikai bilances postenis gada laikā: nerealizētie zaudējumi pārvērtēšanas datumos gada laikā, kas nav ietverti attiecīgos pārvērtēšanas kontos atbilstīgi pasīvu postenim “Pārvērtēšanas konti”). Aizdevumi, kas piešķirti uz trasta pamata. Ieguldījumi, kas saistīti ar klienta zelta noguldījumiem. Monētas, kas denominētas nacionālajās (euro zonas) valūtas vienībās. Kārtējie izdevumi (neto uzkrātie zaudējumi), iepriekšējā gada zaudējumi (pirms sadales). Neto pensiju aktīvi

Nominālvērtība vai cena

Iesaka

Pārvērtēšanas pagaidu konti

Pārvērtēšanas starpība starp vidējo cenu un tirgus vērtību, ārvalsts valūtu pārrēķina pēc tirgus kursa

Pārvērtēšanas pagaidu konti: Obligāti

Ieguldījumi, kas saistīti ar klienta zelta noguldījumiem

Tirgus vērtība

Ieguldījumi, kas saistīti ar klienta zelta noguldījumiem: Obligāti

12.

Gada zaudējumi

 

Nominālvērtība

Obligāti

2.

Tabula V pielikumā ar nosaukumu “Eurosistēmas konsolidētais nedēļas finanšu pārskats: forma, ko izmanto publikācijai pēc ceturkšņa beigām” tiek aizstāta ar šādu:

Eurosistēmas konsolidētais nedēļas finanšu pārskats: forma, ko izmanto publikācijai pēc ceturkšņa beigām

(miljonos euro)

Aktīvi (6)

Atlikums …

Starpība salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu sakarā ar

Pasīvi

Atlikums …

Starpība salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu sakarā ar

darījumiem

ceturkšņa beigu korekcijām

darījumiem

ceturkšņa beigu korekcijām

1.

Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi.

2.

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem

2.1.

SVF debitoru parādi

2.2.

Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi

3.

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem

4.

Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem

4.1.

Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi

4.2.

Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros

5.

Kredīti euro euro zonas kredītiestādēm saistībā ar monetārās politikas operācijām

5.1.

Galvenās refinansēšanas operācijas

5.2.

Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas

5.3.

Precizējošās reverse operācijas

5.4.

Strukturālās reversās operācijas

5.5.

Aizdevumu iespēja uz nakti

5.6.

Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti

6.

Citas prasības euro pret euro zonas

7.

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

7.1.

Monetārās politikas nolūkiem turētie vērtspapīri

7.2.

Pārējie vērtspapīri

8.

Valdības parāds euro

9.

Pārējie aktīvi

 

 

 

1.

Banknotes apgrozībā

2.

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām

2.1.

Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)

2.2.

Noguldījumu iespēja

2.3.

Termiņnoguldījumi

2.4.

Precizējošās reverse operācijas

2.5.

Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi

3.

Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm

4.

Emitētie parāda vērtspapīri

5.

Euro saistības pret citiem euro zonas rezidentiem

5.1.

Valdība

5.2.

Pārējie pasīvi

6.

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

7.

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

8.

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem

8.1.

Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības

8.2.

Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

9.

Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros

10.

Pārējie pasīvi

11.

Pārvērtēšanas konti

12.

Kapitāls un rezerves

 

 

 

Aktīvi kopā

 

 

 

Pasīvi kopā

 

 

 

Noapaļošanas dēļ kopējās summas un starpsummas var neatbilst.

3.

Tabula VI pielikumā ar nosaukumu “Eurosistēmas konsolidētais nedēļas finanšu pārskats: forma, ko izmanto publikācijai ceturkšņa laikā” tiek aizstāta ar šādu:

Eurosistēmas konsolidētais nedēļas finanšu pārskats: forma, ko izmanto publikācijai ceturkšņa laikā

(miljonos euro)

Aktīvi (7)

Atlikums …

Starpība salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu sakarā ar

Pasīvi

Atlikums …

Starpība salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu sakarā ar

1.

Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi.

2.

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem

2.1.

SVF debitoru parādi

2.2.

Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi

3.

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem

4.

Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem

4.1.

Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi

4.2.

Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros

5.

Kredīti euro euro zonas kredītiestādēm saistībā ar monetārās politikas operācijām

5.1.

Galvenās refinansēšanas operācijas

5.2.

Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas

5.3.

Precizējošās reverse operācijas

5.4.

Strukturālās reversās operācijas

5.5.

Aizdevumu iespēja uz nakti

5.6.

Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti

6.

Citas prasības euro pret euro zonas

7.

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

7.1.

Monetārās politikas nolūkiem turētie vērtspapīri

7.2.

Pārējie vērtspapīri

8.

Valdības parāds euro

9.

Pārējie aktīvi

 

 

1.

Banknotes apgrozībā

2.

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām

2.1.

Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)

2.2.

Noguldījumu iespēja

2.3.

Termiņnoguldījumi

2.4.

Precizējošās reverse operācijas

2.5.

Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi

3.

Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm

4.

Emitētie parāda vērtspapīri

5.

Euro saistības pret citiem euro zonas rezidentiem

5.1.

Valdība

5.2.

Pārējie pasīvi

6.

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

7.

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

8.

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem

8.1.

Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības

8.2.

Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

9.

Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros

10.

Pārējie pasīvi

11.

Pārvērtēšanas konti

12.

Kapitāls un rezerves

 

 

Aktīvi kopā

 

 

Pasīvi kopā

 

 

Noapaļošanas dēļ kopējās summas un starpsummas var neatbilst.

4.

Tabulu “Eurosistēmas konsolidētā gada bilance” VII pielikumā aizstāj ar šādu:

Eurosistēmas konsolidētā gada bilance

(miljonos euro)

Aktīvi (8)

Pārskata gads

Iepriekšējais gads

Pasīvi

Pārskata gads

Iepriekšējais gads

1.

Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi.

2.

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem

2.1.

SVF debitoru parādi

2.2.

Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi

3.

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem

4.

Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem

4.1.

Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi

4.2.

Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros

5.

Kredīti euro euro zonas kredītiestādēm saistībā ar monetārās politikas operācijām

5.1.

Galvenās refinansēšanas operācijas

5.2.

Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas

5.3.

Precizējošās reverse operācijas

5.4.

Strukturālās reversās operācijas

5.5.

Aizdevumu iespēja uz nakti

5.6.

Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti

6.

Citas prasības euro pret euro zonas

7.

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

7.1.

Monetārās politikas nolūkiem turētie vērtspapīri

7.2.

Pārējie vērtspapīri

8)

Valdības parāds euro

9.

Pārējie aktīvi

 

 

1.

Banknotes apgrozībā

2.

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām

2.1.

Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)

2.2.

Noguldījumu iespēja

2.3.

Termiņnoguldījumi

2.4.

Precizējošās reverse operācijas

2.5.

Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi

3.

Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm

4.

Emitētie parāda vērtspapīri

5.

Euro saistības pret citiem euro zonas rezidentiem

5.1.

Valdība

5.2.

Pārējie pasīvi

6.

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

7.

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

8.

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem

8.1.

Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības

8.2.

Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

9.

Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros

10.

Pārējie pasīvi

11.

Pārvērtēšanas konti

12.

Kapitāls un rezerves

 

 

Aktīvi kopā

 

 

Pasīvi kopā

 

 

Noapaļošanas dēļ kopējās summas un starpsummas var neatbilst.

5.

Tabulu “Centrālās bankas gada bilance” VIII pielikumā aizstāj ar šādu:

Centrālās bankas gada bilance  (9)

(miljonos euro)

Aktīvi (11)

Pārskata gads

Iepriekšējais gads

Pasīvi

Pārskata gads

Iepriekšējais gads

1.

Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi.

2.

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem

2.1.

SVF debitoru parādi

2.2.

Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi

3.

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem

4.

Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem

4.1.

Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi

4.2.

Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros

5.

Kredīti euro euro zonas kredītiestādēm saistībā ar monetārās politikas operācijām

5.1.

Galvenās refinansēšanas operācijas

5.2.

Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas

5.3.

Precizējošās reverse operācijas

5.4.

Strukturālās reversās operācijas

5.5.

Aizdevumu iespēja uz nakti

5.6.

Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti

6.

Citas prasības euro pret euro zonas

7.

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

7.1.

Monetārās politikas nolūkiem turētie vērtspapīri

7.2.

Pārējie vērtspapīri

8.

Valdības parāds euro

9.

Eurosistēmas iekšējās prasības

9.1.

Līdzdalības daļa ECB

9.2.

Prasības, kas ekvivalentas ārvalstu rezervju pārvedumam

9.3.

Prasības, kas saistītas ar īstermiņa parādzīmēm, lai finansētu ECB parāda sertifikātu emisiju

9.4.

Neto prasības, kas saistītas ar euro banknošu sadali Eurosistēmā (*)

9.5.

Pārējās prasības Eurosistēmā (neto) (*)

10.

Posteņi, kuros notiek norēķins

11.

Pārējie aktīvi

11.1.

Euro zonas monētas

11.2.

Materiālie un nemateriālie pamatlīdzekļi

11.3.

Pārējie finanšu aktīvi

11.4.

Ārpusbilances instrumentu pārvērtēšanas atšķirības

11.5.

Uzkrātie procenti un iepriekš samaksātie izdevumi (*)

11.6.

Dažādi

12.

Gada zaudējumi

 

 

1.

Banknotes apgrozībā (*)

2.

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām

2.1.

Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)

2.2.

Noguldījumu iespēja

2.3.

Termiņnoguldījumi

2.4.

Precizējošās reverse operācijas

2.5.

Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi

3.

Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm

4.

Emitētie parāda vērtspapīri

5.

Euro saistības pret citiem euro zonas rezidentiem

5.1.

Valdība

5.2.

Pārējie pasīvi

6.

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

7.

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

8.

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem

8.1.

Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības

8.2.

Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

9.

Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros

10.

Pārējie pasīvi

10.1.

Pasīvi equivalent to the transfer of foreign reserves

10.2.

Pasīvi related to promissory notes backing the issuance of ECB debt certificates

10.3.

Net Pasīvi related to the allocation of euro banknotes within the Eurosystem (*)

10.4.

Pārējie pasīvi within the Eurosystem (net) (*)

11.

Items in course of settlement

12.

Pārējie pasīvi

12.1.

Ārpusbilances instrumentu pārvērtēšanas atšķirības

12.2.

Uzkrātie procenti un iepriekš saņemtais ienākums

12.3.

Dažādi

13.

Uzkrājums

14.

Pārvērtēšanas konti

15.

Kapitāls un rezerves

15.1.

Kapitāls

15.2.

Rezerves

16.

Gada peļņa

 

 

Aktīvi kopā

 

 

Pasīvi kopā

 

 

Noapaļošanas dēļ kopējās summas un starpsummas var neatbilst.


(1)  Postenis jāharmonizē. Sk. šīs pamatnostādnes 4. apsvērumu.

(2)  Numerācija pirmajā slejā attiecas uz bilances formām, kas sniegtas V, VI un VII pielikumā (Eurosistēmas nedēļas finanšu pārskati un gada konsolidētā bilance). Numerācija otrajā slejā attiecas uz bilances formu, kas sniegta VIII pielikumā (centrālās bankas gada bilance). Posteņi, kas apzīmēti ar “(+)”, Eurosistēmas nedēļas finanšu pārskatos ir konsolidēti.

(3)  Grāmatvedības principi, kas uzskaitīti šajā pielikumā, ir obligāti ECB kontiem un visiem būtiskajiem aktīviem un pasīviem NCB kontos Eurosistēmas nolūkos, t. i., tiem, kas ir būtiski Eurosistēmas darbībai.

(4)  OV L 310, 11.12.2000., 1. lpp.

(5)  OV L 337, 20.12.2001., 55. lpp.”

(6)  Aktīvu tabulu var publicēt arī virs pasīvu tabulas.”

(7)  Aktīvu tabulu var publicēt arī virs pasīvu tabulas.”

(8)  Aktīvu tabulu var publicēt arī virs pasīvu tabulas.”

(9)  Tādas informācijas nodošana atklātībai, kas saistīta ar apgrozībā esošām euro banknotēm, atlīdzību par Eurosistēmas iekšējām tīrajām prasībām/saistībām, kas radušās no euro banknošu izvietošanas Eurosistēmā, un monetārajiem ienākumiem, ir jāsaskaņo NCB publicējamos gada finanšu pārskatos. Saskaņojamie posteņi ir norādīti ar zvaigznīti IV, VIII un IX pielikumā.

(10)  Centrālās bankas var publicēt arī precīzas euro summas, vai summas, kas noapaļotas citā veidā.

(11)  Aktīvu tabulu var publicēt arī virs pasīvu tabulas.”