4.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/65


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2009,

kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2006/16 muuttamisesta

(EKP/2009/18)

(2009/595/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 26.4 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin (EKP) yleisneuvoston EKPJ:n perussäännön 47.2 artiklan toisen ja kolmannen luetelmakohdan mukaisen myötävaikutuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen muuttamisesta 7 päivänä toukokuuta 2009 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2009/10 (1) sallitaan pääsy eurojärjestelmän avomarkkinaoperaatioihin ja maksuvalmiusjärjestelmään sellaisille luottolaitoksille, jotka ovat toimivaltaisten kansallisten viranomaisten suorittamaa valvontaa vastaavan tarkastusmenettelyn alaisia, ottaen huomioon näiden laitosten erityisen aseman yhteisön oikeudessa.

(2)

Katettujen joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman toteutuksesta 2 päivänä heinäkuuta 2009 tehdyllä päätöksellä EKP/2009/16 (2) perustetaan ohjelma katettujen joukkovelkakirjalainojen ostoja varten.

(3)

Kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä 10 päivänä marraskuuta 2006 annettuja suuntaviivoja EKP/2006/16 (3) on tarpeen muuttaa, jotta ne heijastaisivat tätä kehitystä,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan suuntaviivoja EKP/2006/16 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan seuraava määritelmä:

”i)

’luottolaitoksella’ tarkoitetaan joko a) luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY (uudelleenlaadittu teksti) (4), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä, 2 artiklan ja 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan määritelmän mukaista toimivaltaisen viranomaisen valvonnan alaista luottolaitosta tai b) perustamissopimuksen 101 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua, toimivaltaisen kansallisen viranomaisen valvontaa vastaavan tarkastusmenettelyn alaista muuta laitosta.

2)

Suuntaviivojen EKP/2006/16 liitteitä IV ja VIII muutetaan näiden suuntaviivojen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

3 artikla

Adressaatit

Näitä suuntaviivoja sovelletaan kaikkiin eurojärjestelmän keskuspankkeihin.

Annettu Frankfurt am Mainissa 17 päivänä heinäkuuta 2009.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL L 123, 19.5.2009, s. 99.

(2)  EUVL L 175, 4.7.2009, s. 18.

(3)  EUVL L 348, 11.12.2006, s. 1.

(4)  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.”


LIITE

Muutetaan suuntaviivojen EKP/2006/16 liitteitä IV–VIII seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä IV oleva taulukko ”Saamiset” seuraavasti:

”SAAMISET

Tase-erä (2)

Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

Soveltamisala (3)

Saamiset

1.

1.

Kulta ja kultasaamiset

Fyysinen kulta eli kultaharkot, -rahat, -levyt ja -kimpaleet, joko varastoitu tai ”matkalla”. Investointikulta (ei-fyysinen kulta), esimerkiksi kulta avistatileillä (yhteistileillä), määräaikaistalletukset ja seuraavista liiketoimista johtuvat kultasaamiset: i) kultapitoisuuden muuttumiset ja ii) sijaintipaikkaa tai laatua koskevat kultaswapit, joissa luovutusajankohdan ja vastaanottoajankohdan väliin jää vähintään yksi pankkipäivä.

Markkinahintaan

Pakollinen

2.

2.

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolella olevilta vastapuolilta, kansainväliset ja ylikansalliset laitokset sekä euroalueeseen kuulumattomat keskuspankit mukaan luettuina.

 

 

2.1.

2.1.

Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF)

a)

Varanto-osuuteen kuuluvat nosto-oikeudet (netto)

Kansallinen kiintiö, josta vähennetään IMF:n hallussa olevat euromääräiset talletukset. IMF:n tili 2 (hallinnollisten kulujen eurotili) voidaan joko sisällyttää tähän erään tai erään ”Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle”.

a)

Varanto-osuuteen kuuluvat nosto-oikeudet (netto)

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

b)

Erityiset nosto-oikeudet

Erityiset nosto-oikeudet (brutto).

b)

Erityiset nosto-oikeudet

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

c)

Muut saamiset

GAB-rahoitusjärjestelyt, erityisiin lainajärjestelyihin kuuluvat lainat, köyhyyden vähentämisen ja kasvun nopeuttamisen ohjelman piiriin kuuluvat talletukset.

c)

Muut saamiset

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

2.2.

2.2.

Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset

a)

Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa, lukuun ottamatta erään ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat luotot, takaisinmyyntisopimukset

a)

Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

b)

Arvopaperisijoitukset euroalueen ulkopuolella, lukuun ottamatta erään ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

Euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseenlaskemat joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat, rahamarkkinapaperit ja osakkeet tai osuudet, joita hoidetaan osana valuuttavarantoja.

b)i)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

b)ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvon alentuminen huomioon ottaen ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

b)iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvon alentuminen huomioon ottaen ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

b)iv)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet tai osuudet

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Pakollinen

c)

Valuuttamääräiset lainat (talletukset) euroalueen ulkopuolelle, lukuun ottamatta erään ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

c)

Valuuttamääräiset lainat

Talletukset nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

d)

Muut valuuttamääräiset saamiset

Setelit ja metallirahat euroalueen ulkopuolelta.

d)

Muut valuuttamääräiset saamiset

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

3.

3.

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

a)

Arvopaperisijoitukset euroalueella, lukuun ottamatta erään ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat, rahamarkkinapaperit ja osakkeet ja osuudet, joita hoidetaan osana valuuttavarantoja.

a)i)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

a)ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvon alentuminen huomioon ottaen ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

a)iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvon alentuminen huomioon ottaen ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

a)iv)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet tai osuudet

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Pakollinen

b)

Muut saamiset euroalueelta, lukuun ottamatta erään ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

Lainat, talletukset, takaisinmyyntisopimukset, sekalainen luotonanto

b)

Muut saamiset

Talletukset ja muut lainat nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

4.

4.

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

 

 

 

4.1.

4.1.

Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

a)

Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa, lukuun ottamatta erään ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat luotot. Euromääräisten arvopaperien hoitoon liittyvät takaisinmyyntisopimukset.

a)

Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa

Nimellisarvoon

Pakollinen

b)

Arvopaperisijoitukset euroalueen ulkopuolella, lukuun ottamatta erään ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

Euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseenlaskemat osakkeet tai osuudet, joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat ja rahamarkkinapaperit

b)i)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

b)ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

b)iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

b)iv)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja osuudet

Markkinahintaan

Pakollinen

c)

Lainat euroalueen ulkopuolelle, lukuun ottamatta erään ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

c)

Lainat euroalueen ulkopuolelle

Talletukset nimellisarvoon

Pakollinen

d)

Euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseen laskemat arvopaperit, lukuun ottamatta erään ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

Ylikansallisten tai kansainvälisten organisaatioiden (esim. Euroopan investointipankki) liikkeeseen laskemat arvopaperit organisaation maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

d)i)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

d)ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

d)iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

4.2.

4.2.

ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset

Luotonanto ERM II:n ehdoilla.

Nimellisarvoon

Pakollinen

5.

5.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille

Erät 5.1–5.5: eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 31 päivänä elokuuta 2000 annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 (4) liitteessä I tarkoitettujen rahapoliittisten välineiden mukaiset liiketoimet.

 

 

5.1.

5.1.

Perusrahoitusoperaatiot

Säännölliset likviditeettiä lisäävät käänteisoperaatiot, jotka toteutetaan viikoittain ja joissa sovellettava normaali juoksuaika on viikko.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

5.2.

5.2.

Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot

Säännölliset likviditeettiä lisäävät käänteisoperaatiot, jotka toteutetaan kuukausittain ja joissa sovellettava normaali juoksuaika on kolme kuukautta.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

5.3.

5.3.

Käänteiset hienosäätöoperaatiot

Käänteisoperaatiot, joilla hienosäädetään markkinoita tarvittaessa.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

5.4.

5.4.

Käänteiset rakenteelliset operaatiot

Käänteisoperaatiot, joilla vaikutetaan eurojärjestelmän rakenteelliseen asemaan rahoitussektoriin nähden.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

5.5.

5.5.

Maksuvalmiusluotot

Yön yli -likviditeetti vakuuskelpoisia arvopapereita vastaan etukäteen vahvistetulla korolla (maksuvalmiusjärjestelmä).

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

5.6.

5.6.

Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot

Luottolaitoksille myönnetyt lisäluotot, jotka aiheutuvat näille luottolaitoksille aiemmin myönnettyjen luottojen vakuutena olevien arvopaperien arvonnoususta.

Nimellisarvoon tai hankintahintaan

Pakollinen

6.

6.

Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat luotot, vastaavien erään ”Euromääräiset arvopaperit euroalueelta” kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon liittyvät takaisinmyyntisopimukset, mukaan lukien transaktiot, jotka johtuvat euroalueen aikaisempien valuuttavarantojen muuntamisesta, ja muut saamiset. Kirjeenvaihtajapankkimallin tilit ei-kotimaisissa euroalueen luottolaitoksissa. Muut saamiset ja operaatiot, jotka eivät liity eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin. Sellaisista rahapoliittisista operaatioista johtuvat saamiset, jotka kansalliset keskuspankit ovat aloittaneet ennen niiden liittymistä eurojärjestelmään.

Nimellisarvoon tai hankintahintaan

Pakollinen

7.

7.

Euromääräiset arvopaperit euroalueelta

 

 

 

7.1.

7.1.

Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit

Euroalueella liikkeeseen lasketut arvopaperit, joita pidetään rahapolitiikan harjoittamista varten. Hienosäätöoperaatioita varten hankitut EKP:n velkakirjat

i)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

7.2.

7.2.

Muut arvopaperit

Muut kuin eriin 7.1 ”Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit” ja 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvat arvopaperit; joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat, suoraan pidettävät rahamarkkinapaperit, mukaan lukien julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat euromääräiset arvopaperit ajalta ennen EMUa. Osakkeet ja osuudet.

i)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

iv)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet tai osuudet

Markkinahintaan

Pakollinen

8.

8.

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Saamiset julkisyhteisöiltä ajalta ennen EMUa (ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit, lainat)

Talletukset/lainat nimellisarvoon, ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit hankintahintaan

Pakollinen

9.

Eurojärjestelmän sisäiset saamiset (+)

 

 

 

9.1.

Osuudet EKP:ssä (+)

Vain kansallisten keskuspankkien taseissa.

Kunkin kansallisen keskuspankin perustamissopimuksen mukainen osuus EKP:n pääomasta ja käytetty jakoperuste sekä EKPJ:n perussäännön 49.2 artiklan mukaiset osuudet.

Hankintahintaan

Pakollinen

9.2.

Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset (+)

Vain kansallisten keskuspankkien taseissa.

Perustamissopimuksen määräysten mukaisiin ensimmäisiin ja myöhempiin valuuttavarantojen siirtoihin perustuvat euromääräiset saamiset EKP:ltä.

Nimellisarvoon

Pakollinen

9.3.

EKP:n velkasitoumusten liikkeellelaskun perusteella annettuihin velkakirjoihin liittyvät saamiset (+)

Vain EKP:n taseessa.

Kansallisten keskuspankkien antamat velkakirjat EKP:n velkasitoumuksia koskevan back-to-back-sopimuksen perusteella.

Nimellisarvoon

Pakollinen

9.4.

Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset (+), (  (1)

Kansallisille keskuspankeille: seteleiden jakoperusteen soveltamiseen liittyvä nettosaaminen, sisältäen EKP:n liikkeeseen laskemiin seteleihin sisältyvät eurojärjestelmän sisäiset saamiset sekä rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen 6 päivänä joulukuuta 2001 tehdyssä päätöksessä EKP/2001/16 (5) tarkoitetun hyvityksen ja sen täsmäyttämiseksi tehtävän kirjauksen.

EKP:lle: EKP:n liikkeeseen laskemiin seteleihin liittyvät päätöksen EKP/2001/15 mukaiset saamiset.

Nimellisarvoon

Pakollinen

9.5.

Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) (+)

Seuraavien alaerien nettopositiot:

 

 

a)

TARGET2-tilien ja kansallisten keskuspankkien vastaavien tilien saldoista johtuvat nettosaamiset eli saamisten ja velkojen yhteismäärä – katso myös erä ”Muut velat eurojärjestelmän sisällä (netto)”

a)

Nimellisarvoon

Pakollinen

b)

Saamiset, jotka perustuvat yhteenlaskettavan ja jaettavan rahoitustulon erotukseen. Merkityksellisiä ainoastaan vuoden lopun toimiin kuuluvan rahoitustulon kirjaamisen jälkeen ennen sen maksua jokaisen vuoden tammikuun viimeisenä päivänä.

b)

Nimellisarvoon

Pakollinen

c)

Muut mahdolliset eurojärjestelmän sisäiset saamiset, myös EKP:n euroseteleistä saaman tulon väliaikainen jakaminen kansallisille keskuspankeille (1)

c)

Nominal value

Pakollinen

9.

10.

Selvitettävänä olevat erät

Selvitystilien saldot (saamiset), mukaan lukien selvitettävänä olevat sekit.

Nimellisarvoon

Pakollinen

9.

11.

Muut saamiset

 

 

 

9.

11.1.

Euroalueen metallirahat

Eurokolikot, jos kansallinen keskuspankki ei ole niiden laillinen liikkeellelaskija

Nimellisarvoon

Pakollinen

9.

11.2.

Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus

Maa-alueet ja rakennukset, kalusto, mukaan lukien atk-laitteistot, ohjelmistot

Hankintahintaan poistot vähennettyinä

Poistojen jaksotus:

Tietokoneet ja niihin liittyvät laitteet ja ohjelmistot sekä moottoriajoneuvot:

4 vuotta

Kalusto ja rakennelmat:

10 vuotta

Rakentaminen ja aktivoidut suurehkot kunnostusmenot:

25 vuotta

Menojen aktivoinnissa sovelletaan raja-arvoa (mikäli meno ilman arvonlisäveroa jää alle 10 000 euron, sitä ei aktivoida)

Suositeltava

9.

11.3.

Muut rahoitusvarat

Voitto-osuudet ja sijoitukset tytäryhtiöihin sekä strategisista tai poliittisista syistä hallussa olevat osakkeet ja osuudet

Arvopaperit, mukaan luettuina osakkeet ja osuudet sekä muut rahoitusinstrumentit ja talletukset (esim. määräaikaistalletukset ja sekkitilit), joita hoidetaan korvamerkittynä salkkuna

Tähän erään kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon liittyvät takaisinmyyntisopimukset luottolaitosten kanssa.

a)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja osuudet

Markkinahintaan

Suositeltava

b)

Voitto-osuudet ja epälikvidit kantaosakkeet sekä muut osakkeet ja osuudet, jotka edustavat pysyviä investointeja

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Suositeltava

c)

Sijoitukset tytäryhtiöihin tai merkittävät osuudet yhtiöissä

Omaisuuden nettoarvoon

Suositeltava

d)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Suositeltava

e)

Eräpäivään saakka tai pysyvinä investointeina pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Suositeltava

f)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Suositeltava

g)

Pankkitalletukset ja lainat

Nimellisarvoon, muunnetaan valuutan markkinakurssiin, jos saldot tai talletukset ovat valuuttamääräisiä

Suositeltava

9.

11.4.

Taseen ulkopuolisten erien arvostuserot

Valuuttatermiinien, valuuttaswapien, koronvaihtosopimusten, korkotermiinien, arvopaperien termiinikauppojen, valuuttojen avistakauppojen tulokset kaupantekopäivästä maksun suorituspäivään.

Instrumenttien nettoaseman termiinikurssin ja avistakurssin ero käyttäen valuutan markkinakurssia

Pakollinen

9.

11.5.

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot

Toteutuneet tulot, joista ei ole saatu maksua. Maksetut ennakot ja kertyneet korot (eli arvopaperia ostettaessa mukana siirtyneet kertyneet korot).

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

9.

11.6.

Sekalaiset erät

Ennakot, lainat ja muut vähämerkityksiset erät. Väliaikainen arvonmuutostili (tase-erä ainoastaan vuoden aikana: realisoitumattomat tappiot arvostuspäivinä vuoden aikana, ellei vastattavien erässä ”Arvonmuutostilit” ole niitä koskevaa arvonmuutostiliä). Vakuudettomat lainat (loans on a trust basis). Asiakkaiden tekemiin kultatalletuksiin liittyvät sijoitukset. Euroalueen kansallisten valuuttayksiköiden määräiset kolikot. Kuluvan tilikauden tappio (kertynyt nettotappio), edellisen vuoden tappio ennen kattamista. Nettoeläkesaamiset.

Nimellisarvoon tai hankintahintaan

Suositeltava

Väliaikainen arvonmuutostili

Keskihinnan ja markkina-arvon välinen arvostusero, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Väliaikainen arvonmuutostili: Pakollinen

Asiakkaiden tekemiin kultatalletuksiin liittyvät sijoitukset

Markkinahintaan

Asiakkaiden tekemiin kulta- talletuksiin liittyvät sijoitukset Pakollinen

12.

Tilikauden tappio

 

Nimellisarvoon

Pakollinen

2)

Korvataan liitteessä V oleva taulukko ”Eurojärjestelmän konsolidoitu viikkotase: vuosineljänneksen lopussa julkaistavan taseen kaava” seuraavasti:

Eurojärjestelmän konsolidoitu viikkotase: vuosineljänneksen lopussa julkaistavan taseen kaava

(miljoonina euroina)

Vastaavaa (6)

Tase …

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna

Vastattavaa

Tase …

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna

liiketapahtumista johtuva

vuosineljänneksen lopussa tehtävistä kirjanpito-oikaisuista johtuva

liiketapahtumista johtuva

vuosineljänneksen lopussa tehtävistä kirjanpito-oikaisuista johtuva

1.

Kulta ja kultasaamiset

2.

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

2.1

Saamiset IMF:ltä

2.2

Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset

3.

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

4.

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

4.1.

Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

4.2.

ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset

5.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille

5.1

Perusrahoitusoperaatiot

5.2

Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot

5.3

Käänteiset hienosäätöoperaatiot

5.4

Käänteiset rakenteelliset operaatiot

5.5

Maksuvalmiusluotot

5.6

Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot

6.

Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta

7.

Euromääräiset arvopaperit euroalueelta

7.1

Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit

7.2.

Muut arvopaperit

8.

Muut arvopaperit

9.

Muut saamiset

 

 

 

1.

Liikkeessä olevat setelit

2.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

2.1

Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset)

2.2

Talletusmahdollisuus

2.3

Määräaikaistalletukset

2.4

Käänteiset hienosäätöoperaatiot

2.5

Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset

3.

Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

4.

Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset

5.

Euromääräiset velat muille euroalueella oleville

5.1.

Julkisyhteisöt

5.2

Muut

6.

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

7.

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

8.

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

8.1

Talletukset ja muut velat

8.2

ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat

9.

IMF:n myöntämien erityisnosto-oikeuksien vastaerä

10.

Muut velat

11.

Arvonmuutostilit

12.

Pääoma ja rahastot

 

 

 

Vastaavaa yhteensä

 

 

 

Vastattavaa yhteensä

 

 

 

Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.

3)

Korvataan liitteessä VI oleva taulukko ”Eurojärjestelmän konsolidoitu viikkotase: vuosineljänneksen kuluessa julkaistavan taseen kava” seuraavasti:

Eurojärjestelmän konsolidoitu viikkotase: vuosineljänneksen kuluessa julkaistavan taseen kaava

(miljoonina euroina)

Vastaavaa (7)

Tase

Liiketoimista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna

Vastattavaa

Tase …

Liiketoimista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna

1.

Kulta ja kultasaamiset

2.

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

2.1

Saamiset IMF:ltä

2.2

Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset

3.

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

4.

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

4.1

Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

4.2

ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset

5.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille

5.1

Perusrahoitusoperaatiot

5.2

Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot

5.3

Käänteiset hienosäätöoperaatiot

5.4

Käänteiset rakenteelliset operaatiot

5.5

Maksuvalmiusluotot

5.6

Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot

6.

Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta

7.

Euromääräiset arvopaperit euroalueelta

7.1

Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit

7.2

Muut arvopaperit

8.

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

9.

Muut saamiset

 

 

1.

Liikkeessä olevat setelit

2.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

2.1.

Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset)

2.2

Talletusmahdollisuus

2.3

Määräaikaistalletukset

2.4

Käänteiset hienosäätöoperaatiot

2.5

Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset

3.

Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

4.

Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset

5.

Euromääräiset velat muille euroalueella oleville

5.1

Julkisyhteisöt

5.2

Muut

6.

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

7.

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

8.

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

8.1

Talletukset ja muut velat

8.2

ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat

9.

IMF:n myöntämien erityisnosto-oikeuksien vastaerä

10.

Muut velat

11.

Arvonmuutostilit

12.

Pääoma ja rahastot

 

 

Vastaavaa yhteensä

 

 

Vastattavaa yhteensä

 

 

Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.

4)

Korvataan liitteessä VII oleva taulukko ”Eurojärjestelmän konsolidoitu vuositase” seuraavasti:

Eurojärjestelmän konsolidoitu vuositase

(miljoonina euroina)

Vastaavaa (8)

Tilivuosi

Edellisvuosi

Vastattavaa

Tilivuosi

Edellisvuosi

1.

Kulta ja kultasaamiset

2.

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

2.1.

Saamiset IMF:ltä

2.2

Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset

3.

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

4.

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

4.1

Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

4.2

ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset

5.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille

5.1

Perusrahoitusoperaatiot

5.2

Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot

5.3

Käänteiset hienosäätöoperaatiot

5.4

Käänteiset rakenteelliset operaatiot

5.5

Maksuvalmiusluotot

5.6

Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot

6.

Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta

7.

Euromääräiset arvopaperit euroalueelta

7.1

Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit

7.2

Muut arvopaperit

8.

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

9.

Muut saamiset

 

 

1.

Liikkeessä olevat setelit

2.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

2.1

Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset)

2.2

Talletusmahdollisuus

2.3

Määräaikaistalletukset

2.4

Käänteiset hienosäätöoperaatiot

2.5

Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset

3.

Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

4.

Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset

5.

Euromääräiset velat muille euroalueella oleville

5.1

Julkisyhteisöt

5.2

Muut

6.

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

7.

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

8.

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

8.1

Talletukset ja muut velat

8.2

ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat

9.

IMF:n myöntämien erityisnosto-oikeuksien vastaerä

10.

Muut velat

11.

Arvonmuutostilit

12.

Pääoma ja rahastot

 

 

Vastaavaa yhteensä

 

 

Vastattavaa yhteensä

 

 

Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.

5.

Korvataan liitteessä VIII oleva taulukko ”Keskuspankin vuositase” seuraavasti:

Keskuspankin vuositase  (9)

(miljoonina euroina)

Vastaavaa (11)

Tilivuosi

Edellinen vuosi

Vastattavaa

Tilivuosi

Edellinen vuosi

1.

Kulta ja kultasaamiset

2.

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

2.1

Saamiset IMF:ltä

2.2

Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset

3.

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

4.

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

4.1

Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

4.2

ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset

5.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille

5.1

Perusrahoitusoperaatiot

5.2

Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot

5.3.

Käänteiset hienosäätöoperaatiot

5.4

Käänteiset rakenteelliset operaatiot

5.5

Maksuvalmiusluotot

5.6

Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot

6.

Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta

7.

Euromääräiset arvopaperit euroalueelta

7.1

Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit

7.2

Muut arvopaperit

8.

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

9.

Eurojärjestelmän sisäiset saamiset

9.1

Osuudet EKP:ssa

9.2

Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset

9.3

EKP:n velkasitoumusten liikkeellelaskun perusteella annettuihin velkakirjoihin liittyvät velat

9.4.

Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset (*)

9.5

Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) (*)

10.

Selvitettävänä olevat erät

11.

Muut saamiset

11.1

Euroalueen metallirahat

11.2

Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus

11.3

Muut rahoitusvarat

11.4

Taseen ulkopuolisten erien arvostuserot

11.5

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot (*)

11.6

Sekalaiset erät

12.

Tilikauden tappio

 

 

1.

Liikkeessä olevat setelit (*)

2.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

2.1

Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset)

2.2

Talletusmahdollisuus

2.3

Määräaikaistalletukset

2.4

Käänteiset hienosäätöoperaatiot

2.5

Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset

3.

Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

4.

Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset

5.

Euromääräiset velat muille euroalueella oleville

5.1

Julkisyhteisöt

5.2

Muut

6.

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

7.

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

8.

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

8.1

Talletukset ja muut velat

8.2

ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat

9.

IMF:n myöntämien erityisnosto-oikeuksien vastaerä

10.

Eurojärjestelmän sisäiset velat

10.1

Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat velat

10.2

EKP:n velkasitoumusten liikkeellelaskun perusteella annettuihin velkakirjoihin liittyvät velat

10.3

Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettovelat (*)

10.4

Muut velat eurojärjestelmän sisällä (netto) (*)

11.

Selvitettävänä olevat erät

12.

Muut

12.1

Taseen ulkopuolisten erien arvostuserot

12.2

Siirtovelat ja saadut ennakot (*)

12.3

Sekalaiset erät

13.

Varaukset

14.

Arvonmuutostilit

15.

Pääoma ja rahastot

15.1

Pääoma

15.2

Rahastot

16.

Tilikauden voitto

 

 

Vastaavaa yhteensä

 

 

Vastattavaa yhteensä

 

 

Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.


(1)  Yhdenmukaistettavat erät. Katso tämän päätöksen johdanto-osan 4 kappale.

(2)  Numerointi ensimmäisessä sarakkeessa viittaa tasekaavoihin, jotka annetaan liitteissä V, VI ja VII (viikkotaseet ja eurojärjestelmän konsolidoitu vuositase). Numerointi toisessa sarakkeessa viittaa tasekaavoihin, jotka annetaan liitteessä VIII (kansallisen keskuspankin vuositase). Merkinnällä ”+” merkityt erät yhdistellään eurojärjestelmän viikkotaseissa.

(3)  Tässä liitteessä luetellut taseen sisältöä ja arvostamista koskevat säännökset katsotaan pakollisiksi EKP:n kirjanpidossa ja kansallisten keskuspankkien kirjanpidossa niiden saamisten ja velkojen kohdalla, jotka ovat olennaisia eurojärjestelmän tarkoituksen ja toiminnan kannalta.

(4)  EYVL L 310, 11.12.2000, s. 1.

(5)  EYVL L 337, 20.12.2001, s. 55.”

(6)  Taulukko ”vastaavaa” voidaan julkaista myös taulukon ”vastattavaa” yläpuolella.”

(7)  Taulukko ”vastaavaa” voidaan julkaista myös taulukon ”vastattavaa” yläpuolella.”

(8)  Taulukko ”vastaavaa” voidaan julkaista myös taulukon ”vastattavaa” yläpuolella.”

(9)  Liikkeessä olevia euroseteleitä, euroseteleiden kohdistamisesta eurojärjestelmän sisällä johtuville eurojärjestelmän sisäisille nettomääräisille saamisille/veloille suoritettavaa korkoa sekä rahoitustuloa koskevat julkaistavat tiedot tulisi yhdenmukaistaa kansallisten keskuspankkien vuosittain julkaistavissa tilinpäätöksissä. Yhdenmukaistettavat erät on merkitty tähdellä liitteissä IV, VIII ja IX.

(10)  Keskuspankit voivat vaihtoehtoisesti julkaista täsmälliset tai eri tavalla pyöristetyt euromääräiset summat.

(11)  Taulukko ”vastaavaa” voidaan julkaista myös taulukon ”vastattavaa” yläpuolella.”