4.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 202/65


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 17 юли 2009 година

за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/16 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки

(ЕЦБ/2009/18)

(2009/595/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“), и по-специално членове 12.1, 14.3 и 26.4 от него,

като взе предвид приноса на Генералния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) съгласно второто и третото тире на член 47.2 от Устава на ЕСЦБ,

като има предвид, че:

(1)

Насоки ЕЦБ/2009/10 от 7 май 2009 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (1) позволяват достъп до операциите на открития пазар и до ликвидните улеснения с постоянен достъп на Евросистемата за кредитни институции, които, с оглед на техния особен институционален характер съгласно общностното право, подлежат на проверка със сравним стандарт с надзора от страна на компетентните национални институции.

(2)

Решение ЕЦБ/2009/16 от 2 юли 2009 г. относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени облигации (2) предвижда създаването на програма за закупуване на обезпечени облигации.

(3)

Насоки ЕЦБ/2006/16 от 10 ноември 2006 г. относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (3) се нуждаят от изменение, за да отразят тези изменения в паричната политика,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Изменения

Насоки ЕЦБ/2006/16 се изменят, както следва:

1.

В член 1, параграф 1 се добавя следното определение:

„и)

„кредитна институция“ означава: а) кредитна институция по смисъла на членове 2 и 4, параграф 1, буква а) от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена) (4), както са въведени в националното законодателство, която подлежи на надзор от компетентен орган; или б) друга кредитна институция по смисъла на член 101, параграф 2 от Договора, подлежаща на проверка със сравним стандарт с надзора от страна на компетентен орган.

2.

Приложения IV до VIII към Насоки ЕЦБ/2006/16 се изменят в съответствие с приложението към настоящите насоки.

Член 2

Влизане в сила

Настоящите насоки влизат в сила на 1 юли 2009 година.

Член 3

Адресати

Настоящите насоки се прилагат по отношение на всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 17 юли 2009 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 123, 19.5.2009 г., стр. 99.

(2)  ОВ L 175, 4.7.2009 г., стр. 18.

(3)  ОВ L 348, 11.12.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения IV до VIII към Насоки ЕЦБ/2006/16 се изменят, както следва:

1.

Таблицата „Активи“ в приложение IV се заменя със следната таблица:

„АКТИВИ

Балансова позиция (2)

Категоризиране на съдържанието на балансовите позиции

Принцип на оценка

Обхват на приложение (3)

Активи

1.

1.

Злато и вземания в злато

Физическо злато, т.е. кюлчета, монети, слитъци, късове на съхранение или „на път“. Монетарно злато, като салда по сметките на виждане в злато (неразпределени сметки), срочни депозити и вземания в злато, произтичащи от следните транзакции: i) транзакции за повишаване или понижаване на пробата; и ii) промяна на разположението или чистотата на златото, когато има разлика повече от един работен ден между изписването и получаването

Пазарна стойност

Задължително

2.

2.

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Вземания от контрагенти, които са резиденти извън еврозоната, включително от международни и наднационални институции и централни банки извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

 

 

2.1.

2.1.

Вземания от Международния валутен фонд (МВФ)

а)

Права на тираж в рамките на резервния транш (нето)

Национална квота минус салда в евро на разположение на МВФ. Сметка № 2 на МВФ (сметка в евро за административни разходи) може да бъде включена в тази позиция или в позиция „Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро“

а)

Права на тираж в рамките на резервния транш (нето)

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

Задължително

б)

Специални права на тираж

Притежавани специални права на тираж (бруто)

б)

Специални права на тираж

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

Задължително

в)

Други вземания

Общи кредитни споразумения, заеми по специални кредитни споразумения, депозити в рамките на Улеснението за намаляване на бедността и стимулиране на растежа

в)

Други вземания

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

Задължително

2.2.

2.2.

Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи

а)

Салда в банки извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива „Други финансови активи“

Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити, обратни репо-сделки

а)

Салда в банки извън еврозоната

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

Задължително

б)

Инвестиции в ценни книжа извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива „Други финансови активи“

Облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар, капиталови инструменти, притежавани като част от валутните резерви — всичките издадени от резиденти извън еврозоната

б) i)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, притежавани до падеж

Пазарна цена и пазарен обменен курс

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Задължително

б) ii)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, притежавани до падеж

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка и пазарен обменен курс

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Задължително

б) iii)

Нетъргуеми ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка и пазарен обменен курс

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Задължително

б) iv)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена и пазарен обменен курс

Задължително

в)

Външни заеми (депозити) извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива „Други финансови активи“

в)

Външни заеми

Депозити по номинална стойност, конвертирани по пазарен обменен курс

Задължително

г)

Други външни активи

Банкноти и монети, издадени извън еврозоната

г)

Други външни активи

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

Задължително

3.

3.

Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

а)

Инвестиции в ценни книжа в еврозоната, различни от тези по позиция в актива „Други финансови активи“

Облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар, капиталови инструменти, притежавани като част от валутните резерви — всичките издадени от резиденти в еврозоната

а) i)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, притежавани до падеж

Пазарна цена и пазарен обменен курс

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Задължително

а) ii)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, притежавани до падежа)

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка и пазарен обменен курс

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Задължително

а) iii)

Нетъргуеми ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка и пазарен обменен курс

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Задължително

а) iv)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена и пазарен обменен курс

Задължително

б)

Други вземания от резиденти в еврозоната, различни от тези по позиция в актива „Други финансови активи“

Заеми, депозити, обратни репо-сделки, други кредити

б)

Други вземания

Депозити и друго кредитиране по номинална стойност, конвертирани по пазарен обменен курс

Задължително

4.

4.

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

 

 

 

4.1.

4.1.

Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми

а)

Салда в банки извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива „Други финансови активи“

Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити. Обратни репо-сделки във връзка с управлението на ценни книжа, деноминирани в евро

а)

Салда в банки извън еврозоната

Номинална стойност

Задължително

б)

Инвестиции в ценни книжа извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива „Други финансови активи“

Капиталови инструменти, облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар — всичките издадени от резиденти извън еврозоната

б) i)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, притежавани до падеж

Пазарна цена

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Задължително

б) ii)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, притежавани до падеж

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Задължително

б) iii)

Нетъргуеми ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Задължително

б) iv)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена

Задължително

в)

Заеми извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива „Други финансови активи“

в)

Заеми извън еврозоната

Депозити по номинална стойност

Задължително

г)

Ценни книжа, различни от тези по позиция в актива „Други финансови активи“, емитирани от лица, извън еврозоната

Ценни книжа, издадени от наднационални или международни организации, например Европейската инвестиционна банка, независимо от тяхното географско местоположение

г) i)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, притежавани до падеж

Пазарна цена

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Задължително

г) ii)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, притежавани до падеж

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Задължително

г) iii)

Нетъргуеми ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Задължително

4.2.

4.2.

Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове II (ERM II)

Кредитиране в съответствие с условията на Механизма на обменните курсове II (ERM II)

Номинална стойност

Задължително

5.

5.

Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

Позиции 5.1 до 5.5: транзакции в зависимост от съответните инструменти на паричната политика, описани в приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7 от 31 август 2000 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (4)

 

 

5.1.

5.1.

Основни операции по рефинансиране

Обичайни обратни транзакции за осигуряване на ликвидност със седмична честота и обикновено едноседмичен падеж

Номинална стойност или цена на придобиване при репо-сделка

Задължително

5.2.

5.2.

Дългосрочни операции по рефинансиране

Обичайни обратни транзакции за осигуряване на ликвидност с месечна честота и обикновено с тримесечен падеж

Номинална стойност или цена на придобиване при репо-сделка

Задължително

5.3.

5.3.

Обратни операции за фино регулиране

Обратни транзакции, осъществявани ad hoc за целите на финото регулиране

Номинална стойност или цена на придобиване при репо-сделка

Задължително

5.4.

5.4.

Структурни обратни операции

Обратни транзакции, насочени към коригиране на структурната позиция на Евросистемата спрямо финансовия сектор

Номинална стойност или цена на придобиване при репо-сделка

Задължително

5.5.

5.5.

Пределно кредитно улеснение

Улеснение за предоставяне на овърнайт ликвидност с предварително определена лихва срещу допустими активи (ликвидно улеснение с постоянен достъп)

Номинална стойност или цена на придобиване при репо-сделка

Задължително

5.6.

5.6.

Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения (margin calls)

Допълнителен кредит към кредитни институции, произтичащ от нарастването на стойността на базовите активи по отношение на друг кредит за тези кредитни институции

Номинална стойност или цена на придобиване

Задължително

6.

6.

Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро

Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити, обратни репо-сделки във връзка с управлението на портфейли от ценни книжа по позиция в актива „Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро“, включително транзакции, произтичащи от трансформирането на предишни резерви в чуждестранна валута в еврозоната и други вземания. Кореспондентски сметки при кредитни институции в еврозоната, намиращи се в друга държава-членка. Други вземания и операции, които не са свързани с операциите по паричната политика на Евросистемата. Всякакви вземания, произтичащи от операции по паричната политика, инициирани от НЦБ преди присъединяването към Евросистемата

Номинална стойност или цена на придобиване

Задължително

7.

7.

Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

 

 

 

7.1.

7.1.

Ценни книжа, притежавани за целите на паричната политика

Ценни книжа, емитирани в еврозоната, притежавани за целите на паричната политика. Дългови сертификати на ЕЦБ, закупени за целите на финото регулиране

i)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, притежавани до падеж

Пазарна цена

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Задължително

ii)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, притежавани до падеж

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Задължително

iii)

Нетъргуеми ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Задължително

7.2.

7.2.

Други ценни книжа

Ценни книжа, различни от тези по позиция в актива 7.1 „Ценни книжа, притежавани за целите на паричната политика“ и по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“; облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар, притежавани окончателно, включително държавни ценни книжа отпреди създаването на Икономическия и паричен съюз, деноминирани в евро. Капиталови инструменти

i)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, притежавани до падежа)

Пазарна цена

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Задължително

ii)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, притежавани до падеж

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Задължително

iii)

Нетъргуеми ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Задължително

iv)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена

Задължително

8.

8.

Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро

Вземания от правителството отпреди създаването на Икономическия и паричен съюз (нетъргуеми ценни книжа, заеми)

Депозити/заеми по номинална стойност, нетъргуеми ценни книжа по цена на придобиване

Задължително

9.

Вътрешни за Евросистемата вземания (+)

 

 

 

9.1.

Дялово участие в ЕЦБ (+)

Позиция само в баланса на НЦБ

Капиталовият дял в ЕЦБ на всяка НЦБ съгласно Договора и съответния алгоритъм за участие в капитала на ЕЦБ и вноски съгласно член 49.2 от Устава на ЕСЦБ

Цена на придобиване

Задължително

9.2.

Вземания, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви (+)

Позиция само в баланса на НЦБ

Деноминирани в евро вземания от ЕЦБ по отношение на първоначалното и последващото прехвърляне на валутни резерви, съгласно разпоредбите на Договора

Номинална стойност

Задължително

9.3.

Вземания, свързани със записи на заповед, обезпечаващи издаването на дългови сертификати на ЕЦБ (+)  (+)

Позиция само в баланса на ЕЦБ.

Записи на заповед, издадени от НЦБ във връзка със споразумението за взаимно обезпечаване при издаване на дългови сертификати от ЕЦБ

Номинална стойност

Задължително

9.4.

Нетни вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата (+),  (1)

За НЦБ: нетно вземане, свързано с прилагането на алгоритъма за разпределяне на банкнотите, т.е. включително вътрешните за Евросистемата салда във връзка с емисията на банкноти на ЕЦБ, компенсаторната сума и нейния изравняващ счетоводен запис, както са определени в Решение ЕЦБ/2001/16 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на участващите държави-членки от финансова 2002 година (5)

За ЕЦБ: вземания, свързани с емисията на банкноти на ЕЦБ, съгласно Решение ЕЦБ/2001/15

Номинална стойност

Задължително

9.5.

Други вземания в рамките на Евросистемата (нето) (+)

Нетна позиция на следните подпозиции:

 

 

а)

Нетни вземания, произтичащи от салдата по сметките в TARGET2 и кореспондентските сметки на НЦБ, т.е. нетната стойност на вземанията и задълженията (вж. също позиция в пасива „Други задължения в рамките на Евросистемата (нето)“)

а)

Номинална стойност

Задължително

б)

Вземане, свързано с разликата между паричния доход, подлежащ на консолидиране и преразпределяне. Отнася се само за периода между осчетоводяването на паричния доход като част от процедурите в края на годината и неговия сетълмент в последния работен ден на януари всяка година

(b)

Номинална стойност

Задължително

в)

Други вътрешни за Евросистемата вземания, които могат да възникнат, включително междинно разпределяне на дохода на ЕЦБ от евробанкноти между НЦБ (1)

в)

Номинална стойност

Задължително

9.

10.

Позиции в процес на сетълмент

Салда по сетълмент сметки (вземания), включително чекове в процес на осребряване

Номинална стойност

Задължително

9.

11.

Други активи

 

 

 

9.

11.1.

Монети от еврозоната

Евромонети, ако НЦБ не е законният емитент

Номинална стойност

Задължително

9.

11.2.

Материални и нематериални дълготрайни активи

Земя и сгради, обзавеждане и оборудване (включително компютърно оборудване), софтуер

Цена на придобиване минус амортизация

Период на амортизация:

компютри и свързан с тях хардуер/софтуер и моторни превозни средства:

4 години

оборудване, обзавеждане и инсталации в сградите:

10 години

сгради и капитализирани разходи за основни ремонти:

25 години

Капитализиране на разходите: ограничено (под 10 000 евро без ДДС: не се капитализират)

Препоръчително

9.

11.3.

Други финансови активи

дялови участия и инвестиции в дъщерни дружества; акции, притежавани по стратегически/политически причини

ценни книжа, включително акции и други финансови инструменти и баланси (например срочни депозити и разплащателни сметки), притежавани като целеви портфейл

обратни репо-сделки с кредитни институции във връзка с управлението на портфейли от ценни книжа по тази позиция

а)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена

Препоръчително

б)

Дялови участия и неликвидни акции, както и всякакви други капиталови инструменти, притежавани като постоянни инвестиции

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Препоръчително

в)

Инвестиция в дъщерни дружества или значителни участия

Нетна стойност на актива

Препоръчително

г)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, притежавани до падеж

Пазарна цена

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Препоръчително

д)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, притежавани до падеж или притежавани като постоянна инвестиция

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Препоръчително

е)

Нетъргуеми ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

Препоръчително

ж)

Салда в банки и заеми

Номинална стойност, конвертирани по пазарен обменен курс, ако салдата и депозитите са деноминирани в чуждестранни валути

Препоръчително

9.

11.4.

Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

Резултати от преоценка на валутни форуърди, валутни суапове, лихвени суапове, споразумения за лихвен форуърд, форуърдни транзакции с ценни книжа, валутни спот транзакции от датата на сделката до датата на сетълмента

Нетна позиция между форуърд и спот, по пазарен обменен курс

Задължително

9.

11.5.

Начисления и разходи за бъдещи периоди

Доход, който все още не е дължим, но може да бъде отнесен към отчетния период. Разходи за бъдещи периоди и платени начислени лихви (т.е. начислени лихви, закупени с ценна книга)

Номинална стойност, чуждестранна валута, конвертирана по пазарен курс

Задължително

9.

11.6.

Други

Аванси, заеми и други второстепенни позиции. Временни сметки за преоценка (само балансови позиции през годината: нереализирани загуби към датите на преоценка в течение на годината, които не са отразени в съответните сметки за преоценка по позиция на пасива „Сметки за преоценка“). Заеми на доверителна основа. Инвестиции, свързани с депозити в злато на клиенти. Монети, деноминирани в национални за еврозоната валутни единици. Текущи разходи (нетна натрупана загуба), загуба от предходната година преди покриването й. Нетни пенсионни активи

Номинална стойност или цена на придобиване

Препоръчително

Временни сметки за преоценка

Разлика от преоценка между средната стойност на придобиване и пазарната стойност, валута, конвертирана по пазарен курс

Инвестиции, свързани с депозити в злато на клиенти Пазарна стойност

Временни сметки за преоценка: задължително

Пазарна стойност

Инвестиции, свързани с депозити в злато на клиенти: задължително

12.

Загуба за годината

 

Номинална стойност

Задължително

2.

Таблицата „Консолидиран седмичен финансов отчет на Евросистемата: формат за публикуване след приключване на тримесечието“ в приложение V се заменя със следната таблица:

Консолидиран седмичен финансов отчет на Евросистемата: формат за публикуване след приключване на тримесечието

(милиони евро)

Активи (6)

Салдо към …

Разлики спрямо предходната седмица поради:

Пасиви

Салдо към …

Разлики спрямо предходната седмица поради:

транзакции

преоценки в края на тримесечието

транзакции

преоценки в края на тримесечието

1.

Злато и вземания в злато

2.

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

2.1.

Вземания от МВФ

2.2.

Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи

3.

Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

4.

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

4.1.

Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми

4.2.

Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове II (ERM II)

5.

Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

5.1.

Основни операции по рефинансиране

5.2.

Дългосрочни операции по рефинансиране

5.3.

Обратни операции за фино регулиране

5.4.

Структурни обратни операции

5.5.

Пределно кредитно улеснение

5.6.

Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения (margin calls)

6.

Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро

7.

Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

7.1.

Ценни книжа, притежавани за целите на паричната политика

7.2.

Други ценни книжа

8.

Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро

9.

Други активи

 

 

 

1.

Банкноти в обращение

2.

Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

2.1.

Разплащателни сметки, покриващи системата за минимални резерви

2.2.

Депозитно улеснение

2.3.

Срочни депозити

2.4.

Обратни операции за фино регулиране

2.5.

Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения (margin calls)

3.

Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро

4.

Емитирани дългови сертификати

5.

Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

5.1.

Сектор „Държавно управление“

5.2.

Други задължения

6.

Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

7.

Задължения към резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

8.

.адължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

8.1.

Депозити, салда и други задължения

8.2.

Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове II (ERM II)

9.

Кореспондираща позиция на специалните права на тираж, предоставени от МВФ

10.

Други задължения

11.

Сметки за преоценка

12.

Капитал и резерви

 

 

 

Общо активи

 

 

 

Общо пасиви

 

 

 

Totals/sub-totals may not add up, due to rounding.

3.

Таблицата „Консолидиран седмичен финансов отчет на Евросистемата: формат за публикуване през тримесечието“ в приложение VI се заменя със следната таблица:

Консолидиран седмичен финансов отчет на Евросистемата: формат за публикуване през тримесечието

(милиони евро)

Активи (7)

Салдо към …

Разлики спрямо предходната седмица поради транзакции

Пасиви

Салдо към …

Разлики спрямо предходната седмица поради транзакции

1.

Злато и вземания в злато

2.

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

2.1.

Вземания от МВФ

2.2.

Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи

3.

Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

4.

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

4.1.

Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми

4.2.

Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове II (ERM II)

5.

Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

5.1.

Основни операции по рефинансиране

5.2.

Дългосрочни операции по рефинансиране

5.3.

Обратни операции за фино регулиране

5.4.

Структурни обратни операции

5.5.

Пределно кредитно улеснение

5.6.

Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения (margin calls)

6.

Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро

7.

Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

7.1.

Ценни книжа, притежавани за целите на паричната политика

7.2.

Други ценни книжа

8.

Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро

9.

Други активи

 

 

1.

Банкноти в обращение

2.

Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

2.1.

Разплащателни сметки, покриващи системата за минимални резерви

2.2.

Депозитно улеснение

2.3.

Срочни депозити

2.4.

Обратни операции за фино регулиране

2.5.

Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения (margin calls)

3.

Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро

4.

Емитирани дългови сертификати

5.

Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

5.1.

Сектор „Държавно управление“

5.2.

Други задължения

6.

Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

7.

Задължения към резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

8.

Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

8.1.

Депозити, салда и други задължения

8.2.

Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове II (ERM II)

9.

Кореспондираща позиция на специалните права на тираж, предоставени от МВФ

10.

Други задължения

11.

Сметки за преоценка

12.

Капитал и резерви

 

 

Общо активи

 

 

Общо пасиви

 

 

Възможно е общите суми/подсуми да не съответстват на сборовете от отделните позиции поради закръгляване.

4.

Таблицата „Консолидиран годишен баланс на Евросистемата“ в Приложение VII се заменя със следната таблица:

Консолидиран годишен баланс на Евросистемата

(милиони евро)

Активи (8)

Отчетна година

Предходна година

Пасиви

Отчетна година

Предходна година

1.

Злато и вземания в злато

2.

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

2.1.

Вземания от МВФ

2.2.

Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи

3.

Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

4.

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

4.1.

Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми

4.2.

Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове II (ERM II)

5.

Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

5.1.

Основни операции по рефинансиране

5.2.

Дългосрочни операции по рефинансиране

5.3.

Обратни операции за фино регулиране

5.4.

Структурни обратни операции

5.5.

Пределно кредитно улеснение

5.6.

Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения (margin calls)

6.

Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро

7.

Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

7.1.

Ценни книжа, притежавани за целите на паричната политика

7.2.

Други ценни книжа

8.

Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро

9.

Други активи

 

 

1.

Банкноти в обращение

2.

Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

2.1.

Разплащателни сметки, покриващи системата за минимални резерви

2.2.

Депозитно улеснение

2.3.

Срочни депозити

2.4.

Обратни операции за фино регулиране

2.5.

Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения (margin calls)

3.

Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро

4.

Емитирани дългови сертификати

5.

Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

5.1.

Сектор „Държавно управление“

5.2.

Други задължения

6.

Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

7.

Задължения към резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

8.

Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

8.1.

Депозити, салда и други задължения

8.2.

Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове II (ERM II)

9.

Кореспондираща позиция на специалните права на тираж, предоставени от МВФ

10.

Други задължения

11.

Сметки за преоценка

12.

Капитал и резерви

 

 

Общо активи

 

 

Общо пасиви

 

 

Възможно е общите суми/подсуми да не съответстват на сборовете от отделните позиции поради закръгляване.

5.

Таблицата „Годишен баланс на централна банка“ в Приложение VIII се заменя със следното:

Годишен баланс на централна банка  (9)

(милиони евро)

Активи (11)

Отчетна година

Предходна година

Пасиви

Отчетна година

Предходна година

1.

Злато и вземания в злато

2.

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

2.1.

Вземания от МВФ

2.2.

Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи

3.

Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

4.

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

4.1.

Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми

4.2.

Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове II (ERM II)

5.

Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

5.1.

Основни операции по рефинансиране

5.2.

Дългосрочни операции по рефинансиране

5.3.

Обратни операции за фино регулиране

5.4.

Структурни обратни операции

5.5.

Пределно кредитно улеснение

5.6.

Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения (margin calls)

6.

Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро

7.

.Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

7.1.

Ценни книжа, притежавани за целите на паричната политика

7.2.

Други ценни книжа

8.

Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро

9.

Вътрешни за Евросистемата вземания

9.1.

Дялово участие в ЕЦБ

9.2.

Вземания, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви

9.3.

Вземания, свързани със записи на заповед, обезпечаващи издаването на дългови сертификати на ЕЦБ

9.4.

Нетни вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата*

9.5.

Други вземания в рамките на Евросистемата (нето)*

10.

Позиции в процес на сетълмент

11.

Други активи

11.1.

Монети от еврозоната

11.2.

Материални и нематериални дълготрайни активи

11.3.

Други финансови активи

11.4.

Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

11.5.

Accruals and prepaid expenses (*)

11.6.

Други

12.

Загуба за годината

 

 

1.

Банкноти в обращение*

2.

Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

2.1.

Разплащателни сметки, покриващи системата за минимални резерви

2.2.

Депозитно улеснение

2.3.

Срочни депозити

2.4.

Обратни операции за фино регулиране

2.5.

Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения (margin calls)

3.

Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро

4.

Емитирани дългови сертификати

5.

Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

5.1.

Сектор „Държавно управление“

5.2.

Други задължения

6.

Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

7.

Задължения към резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

8.

Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

8.1.

Депозити, салда и други задължения

8.2.

Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове II (ERM II)

9.

Кореспондираща позиция на специалните права на тираж, предоставени от МВФ

10.

Вътрешни за Евросистемата задължения

10.1.

Задължения, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви

10.2.

Задължения, свързани със записи на заповед, обезпечаващи издаването на дългови сертификати на ЕЦБ

10.3.

Нетни задължения във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата*

10.4.

Други задължения в рамките на Евросистемата (нето)*

11.

Позиции в процес на сетълмент

12.

Други задължения

12.1.

Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

12.2.

Начисления и доходи за бъдещи периоди*

12.3.

Други

13.

Провизии

14.

Сметки за преоценка

15.

Капитал и резерви

15.1.

Капитал

15.2.

Резерви

16.

Печалба за годината

 

 

Общо активи

 

 

Общо пасиви

 

 

Възможно е общите суми/подсуми да не съответстват на сборовете от отделните позиции поради закръгляване.


(1)  Позиция, подлежаща на хармонизиране. Виж съображение 4 от настоящите насоки.

(2)  Номерирането в първата колона се отнася до форматите на балансите, представени в приложения V, VI и VII, (седмични финансови отчети и консолидиран годишен баланс на Евросистемата). Номерирането във втората колона се отнася до формата на баланса, представен в приложение VIII (годишен баланс на централна банка). Позициите, обозначени с „+“, са консолидирани в седмичните финансови отчети на Евросистемата.

(3)  Правилата за структуриране и оценка, изброени в настоящото приложение, се считат за задължителни за отчетите на ЕЦБ и за всички съществени активи и пасиви в отчетите на НЦБ за целите на Евросистемата, т.е. съществени за функционирането на Евросистемата.

(4)  ОВ L 310, 11.12.2000 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 337, 20.12.2001г., стр. 55.“

(6)  Таблицата на активите може също така да бъде публикувана над таблицата на пасивите. “

(7)  Таблицата на активите може също така да бъде публикувана над таблицата на пасивите.“

(8)  Таблицата на активите може също така да бъде публикувана над таблицата на пасивите.“

(9)  Оповестяването във връзка с евробанкнотите в обращение, олихвяването на вътрешни за Евросистемата нетни вземания/задължения, произтичащи от разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата, както и във връзка с паричния доход следва да бъде хармонизирано в публикуваните годишни финансови отчети на НЦБ. Позициите, които подлежат на хармонизиране, са обозначени със звездичка в приложения IV, VIII и IХ

(10)  Като алтернатива централните банки могат да публикуват точните суми в евро или суми, закръглени по различен начин.

(11)  Таблицата на активите може също така да бъде публикувана над таблицата на пасивите.“