29.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 189/10


Žaloba podaná 25. apríla 2013 — Holandské kráľovstvo/Európska komisia

(Vec C-223/13)

2013/C 189/20

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Holandské kráľovstvo (v zastúpení: M. K. Bulterman a J. Langer, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy žalobcu

v prvom rade zrušiť nariadenie Komisie (EÚ) č. 93/2013 z 1. februára 2013, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien, pokiaľ ide o stanovenie indexov cien bývania vo vlastnom obydlí (Ú. v. EÚ L 33, s. 14), v rozsahu, v akom sa nedá článok 4 ods. 1 nariadenia č. 93/2013 oddeliť od jeho ostatných ustanovení,

subsidiárne zrušiť článok 4 ods. 1 nariadenia č. 93/2013,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

 

Prvý žalobný dôvod:

Je založený na porušení článku 5 ods. 3 nariadenia č. 2494/95 (1) resp. judikatúry Súdneho dvora, keďže podľa článku 4 ods. 1 nariadenia č. 93/2013 sa určuje Eurostat ako subjekt, ktorý vydáva právne záväznú príručku a nie Komisia ako inštitúcia EÚ.

 

Druhý žalobný dôvod:

Je založený na porušení článku 338 ods. 1 ZFEÚ, keďže podľa článku 4 ods. 1 nariadenia č. 93/2013 sa na zhrnutie štatistických informácií použije metodická príručka a nie jeden z právnych nástrojov uvedených v článku 288 ZFEÚ.

 

Tretí žalobný dôvod:

Je založený na porušení článku 5 ods. 3 a článku 14 ods. 3 nariadenia č. 2494/95 v spojení s článkom 5a rozhodnutia 1999/468 (2), keďže v článku 4 ods. 1 nariadenia č. 93/2013 je upravené iné konanie než konanie s následným preskúmaním predpísané podľa nariadenia č. 2494/95.

 

Štvrtý žalobný dôvod:

Je založený na porušení článku 290 a 291 ZFEÚ v spojení s nariadením č. 182/2011 (3), keďže pri zostavení a vypracovaní metodickej príručky nebolo stanovené konanie podľa článku 290 ZFEÚ alebo jedno z konaní stanovených v nariadení č. 182/2001.


(1)  Ú. v. ES L 257, s. 1; Mim. vyd. 10/001, s. 39.

(2)  Rozhodnutie Rady z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, s. 23; Mim. vyd. 01/003, s. 124).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, s. 13).