29.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 189/10


Beroep ingesteld op 25 april 2013 — Koninkrijk der Nederlanden tegen Europese Commissie

(Zaak C-223/13)

2013/C 189/20

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Koninkrijk der Nederlanden (vertegenwoordigers: M.K. Bulterman, J. Langer, gemachtigden)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

Primair: nietigverklaring van verordening (EU) nr. 93/2013 van de Commissie van 1 februari 2013 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen, wat de vaststelling van indexcijfers van de prijzen van door de eigenaar bewoonde woningen betreft (PB 2013, L 33, blz. 14) voor zover artikel 4, lid 1, van verordening 93/2013 niet van de rest van de bepalingen van deze verordening kan worden gescheiden.

Subsidiair: nietigverklaring van artikel 4, lid 1, van verordening 93/2013.

Veroordeling van de Commissie in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

 

Middel 1:

Schending van artikel 5, lid 3, van verordening 2494/95 (1) dan wel de rechtspraak van het Hof, omdat op grond van artikel 4, lid 1, van verordening 93/2013 Eurostat wordt aangewezen als entiteit die een juridisch bindende handleiding opstelt en niet de Commissie als EU-instelling.

 

Middel 2:

Schending van artikel 338, lid 1, VWEU door in artikel 4, lid 1, van verordening 93/2013 voor de samenstelling van statistische informatie gebruik te maken van een handleiding en niet van één van de rechtsinstrumenten opgesomd in artikel 288 VWEU.

 

Middel 3:

Schending van de artikelen 5, lid 3, en 14, lid 3, van verordening 2494/95, gelezen in samenhang met artikel 5 bis van besluit 1999/468 (2), door in artikel 4, lid 1, van verordening 93/2013 een andere procedure voor te schrijven dan de regelgevingsprocedure met toetsing zoals vereist onder verordening 2494/95.

 

Middel 4:

Schending van de artikelen 290 en 291 VWEU, gelezen in samenhang met verordening 182/2011 (3), door niet de procedure volgens artikel 290 VWEU of één van de procedures zoals voorgeschreven in verordening 182/2011 voor te schrijven bij de vaststelling en bijwerking van een handleiding.


(1)  PB L 257, blz. 1.

(2)  Besluit van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184, blz. 23).

(3)  Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55, blz. 13).