29.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 189/10


2013. április 25-én benyújtott kereset — Holland Királyság kontra Európai Bizottság

(C-223/13. sz. ügy)

2013/C 189/20

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Holland Királyság (képviselők: M. K. Bultermann és J. Langer)

Alperes: Európai Bizottság

Kereseti kérelmek

A Bíróság elsődlegesen semmisítse meg a sajátlakás-árindexek létrehozása tekintetében a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2013. február 1-jei 93/2013/EU bizottsági rendeletet (HL L 33., 14. o.), amennyiben a 93/2013 rendelet 4. cikkének (1) bekezdése nem választható el e rendelet többi rendelkezésétől;

másodlagosan semmisítse meg a 93/2013 rendelet 4. cikkének (1) bekezdését;

a Bizottságot kötelezze az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

 

Első jogalap:

A 2494/95 rendelet (1) 5. cikke (3) bekezdésének és a Bíróság ítélkezési gyakorlatának a megsértése, amennyiben a 93/2013 rendelet 4. cikkének (1) bekezdése nem a Bizottságot mint az Európai Unió szervét határozza meg olyan intézményként, amely jogi szempontból kötelező kézikönyvet állít össze, hanem az Eurostatot.

 

Második jogalap:

Az EUMSZ 338. cikk (1) bekezdésének megsértése, amennyiben a 93/2013 rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében a statisztikai információk összeállítása céljából nem az EUMSZ 288. cikkben felsorolt valamely jogintézményt, hanem egy kézikönyvet alkalmaztak.

 

Harmadik jogalap:

A 2494/95 rendeletnek — az 1999/468 határozat (2) 5a. cikkével összefüggésben értelmezett — 5. cikke (3) bekezdése és 14. cikke (3) bekezdése megsértése, amennyiben a 93/2013 rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében a 2494/95 rendelet szerint szükséges ellenőrzéssel történő szabályozási eljárástól eltérő eljárás szerepel.

 

Negyedik jogalap:

A 182/2011 rendelettel (3) összefüggésben értelmezett EUMSZ 290. cikk és EUMSZ 291. cikk megsértése, amennyiben a kézikönyv összeállítása és kidolgozása tekintetében nem az EUMSZ 290. cikk szerinti, illetve nem a 182/2011 rendeletben szereplő valamelyik eljárást írták elő.


(1)  HL L 257., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 10. fejezet, 1. kötet, 39. o.

(2)  A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (HL L 184., 23. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 124. o.).

(3)  A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 55., 13. o.).