15.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 13/13


Tiesas (virspalāta) 2010. gada 16. novembra spriedums (Oberlandesgericht Stuttgart (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Eiropas apcietināšanas ordera izpilde, kas izdots pret Gaetano Mantello,

(Lieta C-261/09) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās - Eiropas apcietināšanas orderis - Pamatlēmums 2002/584/TI - 3. panta 2. punkts - Ne bis in idem - Jēdziens “tas pats nodarījums” - Iespēja izpildes tiesu iestādei atteikt Eiropas apcietināšanas ordera izpildi - Galīgs spriedums izsniegšanas dalībvalstī - Narkotisku vielu nelikumīga glabāšana - Narkotisku vielu nelikumīga tirdzniecība - Noziedzīga organizācija)

2011/C 13/20

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Stuttgart

Lietas dalībnieks pamata procesā

Gaetano Mantello

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Oberlandesgericht Stuttgart — Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 1. lpp.) 3. panta 2. panta interpretācija — Ne bis in idem princips valsts līmenī — Izpildes dalībvalsts tiesu iestādes tiesības atteikties izpildīt Eiropas apcietināšanas orderi, kas izdots sakarā ar kriminālvajāšanu par darbībām, par kuru vienu daļu jau ir spēkā stājies tiesas spriedums izdošanas dalībvalstī — Jēdziens “tādas pašas darbības” — Situācija, kad visi Eiropas apcietināšanas ordera pamatā esošie fakti izdošanas dalībvalsts izmeklēšanas iestādēm bija zināmi jau pirmās tiesvedības laikā, bet tie netika izmantoti izmeklēšanas stratēģijas apsvērumu dēļ

Rezolutīvā daļa:

Saistībā ar Eiropas apcietināšanas ordera izdošanu un izpildi Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm 3. panta 2. punktā ietvertais jēdziens “tas pats nodarījums” ir autonoms Savienības tiesību jēdziens.

Tādos apstākļos kā pamata lietā esošie, kad, atbildot uz informācijas pieprasījumu, kuru pamatlēmuma 15. panta 2. punkta izpratnē ir veikusi izpildes tiesu iestāde, izsniegšanas tiesu iestāde, piemērojot savas valsts tiesības un ievērojot prasības, kas izriet no jēdziena “tas pats nodarījums”, kas ir paredzēts pamatlēmuma 3. panta 2. punktā, ir skaidri konstatējusi, ka atbilstoši tās tiesību sistēmai iepriekšējais spriedums nav uzskatāms par galīgu spriedumu, kurš attiecas uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas ir minēti apcietināšanas orderī, un ka līdz ar to nepastāv šķēršļi apcietināšanas orderī paredzētajai kriminālvajāšanai, izpildes tiesu iestādei nav nekāda pamatojuma attiecībā uz šādu spriedumu piemērot obligātas neizpildes pamatus, kas ir paredzēti iepriekš minētajā 3. panta 2. punktā.


(1)  OV C 220, 12.09.2009.