15.1.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 13/13


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.11.2010 (Oberlandesgericht Stuttgartin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Sellaisen eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpano, jonka kohteena on Gaetano Mantello

(Asia C-261/09) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa - Eurooppalainen pidätysmääräys - Puitepäätös 2002/584/YOS - 3 artiklan 2 alakohta - Ne bis in idem - ”Saman teon” käsite - Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta vastaavalla oikeusviranomaisella oleva mahdollisuus kieltäytyä tämän määräyksen täytäntöönpanosta - Pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa annettu lainvoimainen tuomio - Huumausaineiden hallussapito - Huumausaineiden kauppa - Rikollisjärjestö)

2011/C 13/20

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Stuttgart

Pääasian asianosainen

Gaetano Mantello

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Oberlandesgericht Stuttgart — Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS (EUVL L 190, s. 1) 3 artiklan 2 alakohdan tulkinta — Non bis in idem -periaate kansallisella tasolla — Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta vastaavalla oikeusviranomaisella oleva mahdollisuus kieltäytyä panemasta täytäntöön tätä määräystä, joka on annettu syytetoimenpiteiden toteuttamiseksi sellaisista teoista, joista osasta on jo annettu lainvoimainen tuomio pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa — ”Saman teon” käsite — Tilanne, jossa kaikki eurooppalaisen pidätysmääräyksen perustana olevat teot olivat pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion tutkintaviranomaisten tiedossa ensimmäisen rikosprosessin aikana mutta joita ei käytetty tutkintataktisista syistä

Tuomiolauselma

Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 3 artiklan 2 alakohtaan sisältyvä ”saman teon” käsite on eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisen ja täytäntöönpanon kannalta unionin oikeuden itsenäinen käsite.

Pääasiassa kyseessä olevien kaltaisissa olosuhteissa, joissa pidätysmääräyksen antanut oikeusviranomainen on puitepäätöksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun, pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta vastaavan oikeusviranomaisen esittämään tiedonsaantipyyntöön antamassaan vastauksessa kansallisen oikeutensa mukaisesti ja ”saman teon” käsitteestä, sellaisena kuin se sisältyy mainittuun 3 artiklan 2 alakohtaan, seuraavia vaatimuksia noudattaen todennut nimenomaisesti, että sen oikeusjärjestyksen mukaisesti annettu aikaisempi tuomio ei ollut pidätysmääräyksessä tarkoitetuista teoista annettu lainvoimainen tuomio eikä siis ollut esteenä tässä pidätysmääräyksessä mainituille syytetoimenpiteille, pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta vastaavalla oikeusviranomaisella ei ole mitään syytä soveltaa kyseisen tuomion perusteella ehdotonta kieltäytymisperustetta, josta säädetään mainitussa 3 artiklan 2 alakohdassa.


(1)  EUVL C 220, 12.9.2009.