ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 280E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

49 årgången
18 november 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   (Meddelanden)

 

EUROPAPARLAMENTET

 

SESSIONEN 2005–2006

 

Måndag 14 november 2005

2006/C 280E/1

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Uttalande av talmannen

Inkomna dokument

Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Parlamentets sammansättning

Utskottens och delegationernas sammansättning

Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Avtalstexter översända av rådet

Framställningar

Arbetsplan

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Globaliseringens sociala dimension (debatt)

Omställning till digital teknik (debatt)

Hemliga interneringscentra i Europa (debatt)

Ordning för import av bananer (debatt)

Tjänstepensionsdirektiv (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

11

 

Tisdag 15 november 2005

2006/C 280E/2

PROTOKOLL

13

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Anslagsöverföringar

Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Den nordliga dimensionen (ingivande av resolutionsförslag)

Presentation av revisionsrättens årsrapport – 2004 (debatt)

Lagstiftnings- och arbetsprogram för år 2006 (debatt)

Meddelande från talmannen

Omröstning

Spridning av bästa praxis och övervakning av införandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Alleuropeiskt, landbaserat, allmänt tillgängligt, radiobaserat personsökningssystem ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Gemensamma organisationen av marknaden för utsäde * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Gemensamma organisationen av marknaden för humle * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Gemensamma organisationen av marknaden för vin * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ändring av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) så att banken kan finansiera insatser i Mongoliet * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Visum för olympiska och/eller paralympiska vinterspelen 2006 i Turin ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Social trygghet för anställda och deras familjemedlemmar som flyttar inom gemenskapen ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Europeisk ål (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

En medlemsstats kränkning av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Globaliseringens sociala dimension (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Parlamentets sammansättning

Europeisk kemikaliemyndighet, långlivade organiska föroreningar (REACH) ***I – Ändring av direktiv 67/548/EEG om farliga ämnen (REACH) ***I (debatt)

EU:s tillsynsmyndigheter (debatt)

Frågestund (frågor till kommissionen)

2005, Paketet Utvidgning II (debatt)

Information till passagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning ***I (debatt)

Kärnkraftverket Bohunice V1 i Slovakien * – Användningen av ekonomiska resurser för avveckling av kärnkraftverk (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

27

BILAGA I

29

BILAGA II

34

ANTAGNA TEXTER

41

P6_TA(2005)0417Program för spridning av goda rutiner och övervakning av införandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 2256/2003/EG i syfte att förlänga programmet över 2006 för spridning av goda rutiner och övervakning av införandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) (KOM(2005) 0347 – C6-0247/2005 – 2005/0144(COD))

41

BILAGA IEUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr .../2005/EG

41

BILAGA II

45

P6_TA(2005)0418Alleuropeiskt, landbaserat, allmänt tillgängligt, radiobaserat personsökningssystem ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband för det samordnade införandet av alleuropeisk, landbaserad, allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökning i gemenskapen (KOM(2005) 0361 – C6-0248/2005 – 2005/0147(COD))

45

BILAGAEUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/.../EG av den ... om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband för det samordnade införandet av alleuropeisk, landbaserad, allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökning i gemenskapen

46

P6_TA(2005)0419Gemensamma organisationen av marknaden för utsäde *Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde (KOM(2005)0384 – C6-0285/2005 – 2005/0164(CNS))

47

P6_TA(2005)0420Gemensamma organisationen av marknaden för humle *Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för humle (KOM(2005)0386 – C6-0287/2005 – 2005/0162(CNS))

48

P6_TA(2005)0421Gemensamma organisationen av marknaden för vin *Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (KOM(2005)0395 – C6-0286/2005 – 2005/0160(CNS))

48

P6_TA(2005)0422Ändring av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) så att banken kan finansiera insatser i Mongoliet *Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ändring av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) så att banken kan finansiera insatser i Mongoliet (KOM(2005)0342 – C6-0280/2005 – 2005/0139(CNS))

49

P6_TA(2005)0423Visum för vinter-OS och/eller Paralympics i Turin 2006 ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att förenkla viseringsansökningar och utfärdande av viseringar för medlemmar av den olympiska familjen som deltar i Olympiska och paralympiska vinterspelen 2006 i Turin (KOM(2005) 0412 – C6-0275/2005 – 2005/0169(COD))

50

BILAGAEUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr .../2005 av den ... om åtgärder för att förenkla viseringsansökningar och utfärdande av viseringar för de medlemmar av den olympiska familjen som deltar i Olympiska och/eller Paralympiska vinterspelen 2006 i Turin

50

P6_TA(2005)0424Social trygghet för anställda och deras familjemedlemmar som flyttar inom gemenskapen ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, samt av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 (KOM(2004)0830 – C6-0002/2005 – 2004/0284(COD))

56

P6_TC1-COD(2004)0284Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 november 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2006 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, samt av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71

57

BILAGA

58

P6_TA(2005)0425Europeisk ålEuropaparlamentets resolution om utarbetande av gemenskapens handlingsplan för återhämtning av europeisk ål (2005/2032(INI))

63

P6_TA(2005)0426En medlemsstats eventuella kränkning av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegierEuropaparlamentets resolution om en medlemsstats eventuella kränkning av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier (2005/2187(INI))

64

P6_TA(2005)0427Globaliseringens sociala dimensionEuropaparlamentets resolution om globaliseringens sociala dimension (2005/2061(INI))

65

 

Onsdag 16 november 2005

2006/C 280E/3

PROTOKOLL

71

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Situationen i Irak efter folkomröstningen om konstitutionen (debatt)

Klimatförändringar – Seger i kampen mot den globala klimatförändringen (debatt)

Omröstning

Information till passagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning ***I (omröstning)

Kärnkraftverket Bohunice V1 i Slovakien * (omröstning)

Den nordliga dimensionen (omröstning)

Omställning till digital teknik (omröstning)

Användningen av ekonomiska resurser för avveckling av kärnkraftverk (omröstning)

Seger i kampen mot den globala klimatförändringen (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

De politiska gruppernas sammansättning

Europeiska rådets informella möte (debatt)

Nyligen gjorda uttalanden av Irans president Mahmoud Ahmadinejad (debatt)

Frågestund (frågor till rådet)

Uttalande av talmannen

Humana normer för fångstmetoder för vissa djurarter ***I (debatt)

Vapenexport – Icke-spridning av massförstörelsevapen – Försvarsupphandlingar (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

80

BILAGA I

82

BILAGA II

89

ANTAGNA TEXTER

98

P6_TA(2005)0428Information till passagerare om den faktiska flygtransportörens identitet ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, och om medlemsstaternas utbyte av säkerhetsinformation (KOM(2005)0048 – C6-0046/2005 – 2005/0008 (COD))

98

P6_TC1-COD(2005)0008Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 november 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning samt om upphävande av artikel 9, direktiv 2004/36/EG

98

BILAGAGemensamma kriterier för att på gemenskapsnivå överväga ett införande av verksamhetsförbud på grund av säkerhetsskäl

107

P6_TA(2005)0429Kärnkraftverket Bohunice V1 i Slovakien *Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om genomförande av protokoll nr 9 om kärnkraftverket Bohunice V1 i Slovakien, som bifogades Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (KOM (2004)0624 – C6-0205/2004 – 2004/0221(CNS))

108

P6_TA(2005)0430Den nordliga dimensionenEuropaparlamentets resolution om framtiden för den nordliga dimensionen

113

P6_TA(2005)0431Övergång till digitala sändningarEuropaparlamentets resolution om en snabbare övergång från analoga till digitala sändningar

115

P6_TA(2005)0432Avveckling av kärnkraftverkEuropaparlamentets resolution om användningen av de ekonomiska resurserna för avveckling av kärnkraftverk (2005/2027(INI))

117

P6_TA(2005)0433Seger i kampen mot den globala klimatförändringenEuropaparlamentets resolution om seger i kampen mot den globala klimatförändringen (2005/2049 (INI))

120

 

Torsdag 17 november 2005

2006/C 280E/4

PROTOKOLL

128

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Fastställelse av parlamentarisk immunitet

Omröstning

Europeisk kemikaliemyndighet, långlivade organiska föroreningar (REACH) ***I (omröstning)

Ändring av direktiv 67/548/EEG om farliga ämnen (REACH) ***I (omröstning)

Humana normer för fångstmetoder för vissa djurarter ***I (omröstning)

Vapenexport (omröstning)

Utnyttjande av solidaritetsfonden: Stormen i Nordeuropa (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Förslag till ändringsbudget nr 7/2005 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Icke-spridning av massförstörelsevapen (omröstning)

Försvarsupphandlingar (omröstning)

Nyligen gjorda uttalanden av Irans president Mahmoud Ahmadinejad (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

Meddelande från talmannen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

En utvecklingsstrategi för Afrika (debatt)

Europeiska gemenskapens utvecklingspolitik – Dokument om europeiskt samförstånd (debatt)

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

Tillgång till humanitärt bistånd i Kashmir (debatt)

Filippinerna (dödsdomen mot den europeiska medborgaren Francisco Larrañaga) (debatt)

Burma/Myanmar (debatt)

Omröstning

Tillgång till humanitärt bistånd i Kashmir (omröstning)

Filippinerna (dödsdomen mot den europeiska medborgaren Francisco Larraňaga (omröstning)

Burma/Myanmar (omröstning)

En utvecklingsstrategi för Afrika (omröstning)

Europeiska gemenskapens utvecklingspolitik – Dokument om europeiskt samförstånd (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

Budgetkalender

Föredragningslista för nästa sammanträdesperiod

Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Utskottens och delegationernas sammansättning

Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Beslut om vissa dokument

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

143

BILAGA I

145

BILAGA II

172

ANTAGNA TEXTER

302

P6_TA(2005)0434REACH ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet samt ändring av direktiv 1999/45/EG och förordning (EG) nr .../... [om långlivade organiska föroreningar] (KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

302

P6_TC1-COD(2003)0256Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 november 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet samt ändring av direktiv 1999/45/EG

303

BILAGA IALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR BEDÖMNING AV ÄMNEN OCH UTARBETANDE AV KEMIKALIESÄKERHETSRAPPORTER

388

BILAGA IAANVISNINGAR OM SAMMANSTÄLLNINGEN AV SÄKERHETSDATABLAD

398

BILAGA IBKEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNINGAR FÖR BEREDNINGAR

408

BILAGA ICKRITERIER FÖR INFASNINGSÄMNEN SOM REGISTRERATS I MÄNGDER PÅ MELLAN 1 OCH 10 TON PER TILLVERKARE ELLER IMPORTÖR OCH FÖR VILKA DEN FULLSTÄNDIGA INFORMATIONEN ENLIGT BILAGA V KRÄVS

409

BILAGA IIUNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSPLIKTEN i ENLIGHET MED ARTIKEL 4.1 A

410

BILAGA IIIUNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSPLIKTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 4.1 B

415

BILAGA IV

416

BILAGA VSTANDARDINFORMATIONSKRAV FÖR ÄMNEN SOM TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS I MÄNGDER PÅ MINST 1 TON

420

BILAGA VIYTTERLIGARE STANDARDINFORMATIONSKRAV FÖR ÄMNEN SOM TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS I MÄNGDER PÅ MINST 10 TON

424

BILAGA VIIYTTERLIGARE STANDARDINFORMATIONSKRAV FÖR ÄMNEN SOM TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS I MÄNGDER PÅ MINST 100 TON

428

BILAGA VIIIYTTERLIGARE STANDARDINFORMATIONSKRAV FÖR ÄMNEN SOM TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS I MÄNGDER PÅ MINST 1000 TON

432

BILAGA IXALLMÄNNA REGLER FÖR ANPASSNING AV DET STANDARDTESTBATTERI SOM ANGES I BILAGORNA V–VIII

435

BILAGA X

438

BILAGA XIALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR NEDSTRÖMSANVÄNDARE OM BEDÖMNING AV ÄMNEN OCH UTARBETANDE AV KEMIKALIESÄKERHETSRAPPORTER

438

BILAGA XII–XVI

439

BILAGA XVIILÅNGLIVADE ORGANISKA FÖRENINGAR (POP)

439

P6_TA(2005)0435ÄNDRING AV DIREKTIV 67/548/EEG OM FARLIGA ÄMNEN (REACH) ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (KOM (2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD))

440

P6_TC1-COD(2003)0257Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 november 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/.../EG om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../... om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

440

P6_TA(2005)0436VapenexportEuropaparlamentets resolution om rådets sjätte årliga rapport enligt tillämpningsbestämmelse 8 i Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport (2005/2013(INI))

443

P6_TA(2005)0437Mobilisering av solidaritetsfondenEuropaparlamentets resolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om mobilisering av Europeiska unionens solidaritetsfond enligt punkt 3 i det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2002 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om finansieringen av Europeiska unionens solidaritetsfond som komplettering till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (KOM(2005)0401 – C6-0277/2005 – 2005/2171(ACI))

450

BILAGAEUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

451

P6_TA(2005)0438Förslag till ändringsbudget nr 7/2005 *Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2005 för budgetåret 2005 (Stormen i norra Europa) (13489/2005 – C6-0358/2005 – 2005/2172(BUD))

452

P6_TA(2005)0439Icke-spridning av massförstörelsevapenEuropaparlamentets resolution om icke-spridning av massförstörelsevapen: en roll för Europaparlamentet (2005/2139(INI))

453

P6_TA(2005)0440FörsvarsupphandlingarEuropaparlamentets resolution om grönboken om försvarsupphandlingar (2005/2030(INI))

463

P6_TA(2005)0441Nyligen gjorda uttalanden av Irans president Mahmoud AhmadinejadEuropaparlamentets resolution om Iran

468

P6_TA(2005)0442Tillgång till humanitärt bistånd i KashmirEuropaparlamentets resolution om Kashmir

469

P6_TA(2005)0443Filippinerna (dödsdomen mot den europeiska medborgaren Francisco Larrañaga)Europaparlamentets resolution om Filippinerna

472

P6_TA(2005)0444Burma/MyanmarEuropaparlamentets resolution om Burma

473

P6_TA(2005)0445En utvecklingsstrategi för AfrikaEuropaparlamentets resolution om en utvecklingsstrategi för Afrika (2005/2142(INI))

475

P6_TA(2005)0446Revideringen av förklaringen om Europeiska gemenskapens utvecklingspolitikEuropaparlamentets resolution om förslaget till gemensam förklaring av rådet, Europaparlamentet och kommissionen om Europeiska unionens utvecklingspolitik Europeiskt samförstånd (2004/2261(INI))

484

SV

 


I (Meddelanden)

EUROPAPARLAMENTET

SESSIONEN 2005–2006

Måndag 14 november 2005

18.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 280/1


PROTOKOLL

(2006/C 280 E/01)

SAMMANTRÄDETS GÅNG

ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES

Talman

1.   Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.05.

2.   Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

3.   Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om de attentat som ägde rum i Amman den 9 november 2005. Han meddelade att han hade framfört parlamentets kondoleanser till både Jordaniens myndigheter och till offrens familjer.

Parlamentet höll en tyst minut för offren.

4.   Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1)

från parlamentets utskott

1.1)

betänkanden:

Betänkande om användningen av de ekonomiska resurserna för avveckling av kärnkraftverk (2005/2027(INI)) - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Harms Rebecca (A6-0279/2005).

* Betänkande om förslaget till rådets förordning om genomförande av protokoll nr 9 om kärnkraftverket Bohunice V1 i Slovakien, som bifogades Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (KOM(2004) 0624 - C6-0205/2004 - 2004/0221(CNS)) - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Harms Rebecca (A6-0282/2005).

Betänkande om utarbetande av gemenskapens handlingsplan för återhämtning av europeisk ål (2005/2032(INI)) - Fiskeriutskottet

Föredragande: Maat Albert Jan (A6-0284/2005).

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (KOM(2003)0644 [02] - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)) - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Sacconi Guido (A6-0285/2005).

Betänkande om grönboken om försvarsupphandlingar (2005/2030(INI)) - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Wuermeling Joachim (A6-0288/2005).

Betänkande om rådets sjätte årliga rapport enligt tillämpningsbestämmelse 8 i Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport (2005/2013(INI)) - Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Romeva i Rueda Raül (A6-0292/2005).

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, samt av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 (KOM (2004)0830 - C6-0002/2005 - 2004/0284(COD)) - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Toia Patrizia (A6-0293/2005).

* Betänkande om förslaget till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde (KOM(2005)0384 - C6-0285/2005 - 2005/0164(CNS)) - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Daul Joseph (A6-0295/2005).

Betänkande om icke-spridning av massförstörelsevapen: en roll för Europaparlamentet (2005/2139(INI)) - Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Kristovskis Ģirts Valdis (A6-0297/2005).

* Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) så att banken kan finansiera insatser i Mongoliet (KOM(2005)0342 - C6-0280/2005 - 2005/0139(CNS)) - Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Berès Pervenche (A6-0298/2005).

* Betänkande om förslaget till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för humle (KOM(2005)0386 - C6-0287/2005 - 2005/0162(CNS)) - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Daul Joseph (A6-0299/2005).

* Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (KOM(2005)0395 - C6-0286/2005 - 2005/0160(CNS)) - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Daul Joseph (A6-0300/2005).

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 2256/2003/EG i syfte att förlänga programmet över 2006 för spridning av bästa praxis och övervakning av införandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) (KOM (2005)0347 - C6-0247/2005 - 2005/0144(COD)) - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Chichester Giles (A6-0302/2005).

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband för det samordnade införandet av alleuropeisk, landbaserad, allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökning i gemenskapen (KOM(2005) 0361 - C6-0248/2005 - 2005/0147(COD)) - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Chichester Giles (A6-0303/2005).

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om införande av humana normer för fångstmetoder för vissa djurarter (KOM(2004)0532 - C6-0100/2004 - 2004/0183(COD)) - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Scheele Karin (A6-0304/2005).

Betänkande om EU:s lagstiftning och marknader på området för elektronisk kommunikation 2004 (2005/2052(INI)) - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Toia Patrizia (A6-0305/2005).

Betänkande om globaliseringens sociala dimension (2005/2061(INI)) - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Brejc Mihael (A6-0308/2005).

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, och om medlemsstaternas utbyte av säkerhetsinformation (KOM(2005)0048 - C6-0046/2005 - 2005/0008 (COD)) - Utskottet för transport och turism

Föredragande: De Veyrac Christine (A6-0310/2005).

Betänkande om EU-regionernas roll i utvecklingen av regionalpolitiken (2004/2257(INI)) - Utskottet för regional utveckling

Föredragande: Triantaphyllides Kyriacos (A6-0311/2005).

Betänkande om Seger i kampen mot den globala klimatförändringen (2005/2049(INI)) - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Wijkman Anders (A6-0312/2005).

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att förenkla viseringsansökningar och utfärdande av viseringar för medlemmar av den olympiska familjen som deltar i Olympiska och paralympiska vinterspelen 2006 i Turin (KOM (2005)0412 - C6-0275/2005 - 2005/0169(COD)) - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Zappalà Stefano (A6-0313/2005).

Betänkande om tillämpningen av EG:s konkurrensregler på sjötransporter (2005/2033(INI)) - Utskottet för transport och turism

Föredragande: Kratsa-Tsagaropoulou Rodi (A6-0314/2005).

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet samt ändring av direktiv 1999/45/EG och förordning (EG) om långlivade organiska föroreningar (KOM(2003)0644 [01] - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)) - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Sacconi Guido (A6-0315/2005).

Betänkande om en medlemsstats eventuella kränkning av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier (2005/2187(INI)) - Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Gargani Giuseppe (A6-0316/2005).

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om funktionshindrade personers rättigheter i samband med flygresor (KOM(2005)0047 - C6-0045/2005 - 2005/0007(COD)) - Utskottet för transport och turism

Föredragande: Evans Robert (A6-0317/2005).

Betänkande om en utvecklingsstrategi för Afrika (2005/2142(INI)) - Utskottet för utveckling

Föredragande: Martens Maria (A6-0318/2005).

Betänkande om förslaget till gemensam förklaring av rådet, Europaparlamentet och kommissionen om Europeiska unionens utvecklingspolitik ”Dokument om europeiskt samförstånd” (2004/2261(INI)) - Utskottet för utveckling

Föredragande: Wijkman Anders (A6-0319/2005).

2)

från ledamöterna

2.1)

muntliga frågor (artikel 108 i arbetsordningen):

Giles Chichester och Etelka Barsi-Pataky, för utskottet ITRE, till kommissionen: Omställning till digital teknik (B6-0333/2005) (O-0083/2005)

Nikolaos Sifunakis, för utskottet CULT, till rådet: Olympisk fred (B6-0335/2005) (O-0084/2005)

Martine Roure och Maria Berger för PSE-gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg för Verts/ALEgruppen, Diana Wallis och Sarah Ludford för ALDE-gruppen, till kommissionen: Införande av straffrättsliga påföljder vid överträdelser av gemenskapsrätten (B6-0336/2005) (O-0085/2005/rev.2)

Jo Leinen, för utskottet AFCO, och Janusz Lewandowski, för utskottet BUDG, till rådet: Utkast till interinstitutionellt avtal om rambestämmelser för EU:s tillsynsmyndigheter (KOM(2005) 0059 - 2005/2035(ACI) (B6-0337/2005) (O-0093/2005)

Ieke van den Burg och Othmar Karas, för utskottet ECON, till kommissionen: Skäl för medlemsstaternas bristfälliga genomförande av tjänstepensionsdirektivet (B6-0338/2005) (O-0094/2005)

Maria Martens, för utskottet DEVE, till rådet: Utveckling och idrott (B6-0340/2005) O-0078/2005

Maria Martens, för utskottet DEVE, till kommissionen: Utveckling och sport (B6-0341/2005) O-0079/2005

2.2)

muntliga frågor inför frågestunden (artikel 109 i arbetsordningen) (B6-0339/2005)

Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Purvis John, Attwooll Elspeth, Vanhecke Frank, Ashworth Richard James, Corbett Richard, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Papadimoulis Dimitrios, Lundgren Nils, Davies Chris, Sjöstedt Jonas, Moraes Claude, Seppänen Esko, Figueiredo Ilda, Olajos Péter, Hutchinson Alain, McGuinness Mairead, Stihler Catherine, Mitchell Gay, Bowis John, Parish Neil, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, Tannock Charles, Kirkhope Timothy, Posselt Bernd, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi- Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Dimitrakopoulos Giorgos, Staes Bart, Karas Othmar, Aubert Marie-Hélène, Aylward Liam, Rocard Michel, Deva Nirj, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Figueiredo Ilda, Kinnock Glenys, Désir Harlem, Stihler Catherine, Arif Kader, Ryan Eoin, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Wuermeling Joachim, Papadimoulis Dimitrios, Moraes Claude, Bushill-Matthews Philip, Karatzaferis Georgios, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Paleckis Justas Vincas, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Batzeli Katerina, de Grandes Pascual Luis, Sjöstedt Jonas, Olajos Péter, Martin David, Ford Glyn, Tajani Antonio, Iturgaiz Angulo Carlos José, Seppänen Esko, McAvan Linda, McGuinness Mairead, Hutchinson Alain, Bowis John, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Montoro Romero Cristobal, Ayala Sender Inés, Evans Robert, Westlund Åsa, Hedh Anna, Herranz García María Esther, Fjellner Christofer, Isler Béguin Marie Anne, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi

2.3)

förslag till ändring av arbetsordningen (artikel 202 i arbetsordningen)

— Corbett Richard - Förslag om att ändra artikel 80 i arbetsordningen (B6-0582/2005).

hänvisat till

ansvarigt utskott: AFCO

2.4)

skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Sylwester Chruszcz och Andrzej Tomasz Zapałowski, om överdrivet höga roamingavgifter i EU (64/2005),

Bruno Gollnisch, om fängelseförhållandena för Tarek Aziz (65/2005),

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen och Carl Lang, om de etniska upploppen i Frankrike och på andra håll Europa (66/2005).

5.   Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande under onsdagen skulle underteckna följande rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet, i enlighet med artikel 68 i parlamentets arbetsordning:

Europaparlamentets och rådets rekommendation om filmarvet och konkurrenskraften i därtill kopplade branscher (3625/2/2005 - C6-0377/2005 - 2004/0066(COD))

Europaparlamentets och rådets direktiv om återförsäkring och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG samt direktiven 98/78/EG och 2002/83/EG (3639/5/2005 - C6-0379/2005 - 2004/0097(COD))

Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring för tjugosjunde gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (polycykliska aromatiska kolväten i extender oils och däck) (3641/1/2005 - C6-0378/2005 - 2004/0036(COD))

Europaparlamentets och rådets direktiv om rättelse av direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (3655/1/2005 - C6-0387/2005 - 2005/0100(COD))

6.   Parlamentets sammansättning

Behöriga tyska myndigheter hade meddelat att Roland Gewalt utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Ingo Schmitt med verkan från och med den 27 oktober 2005.

Josep Borrell Fontelles (talman) påminde om bestämmelserna i artikel 3.5 i arbetsordningen.

7.   Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av PPE-DE-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

utskottet TRAN: Roland Gewalt.

delegationen för förbindelserna med Sydafrika: Roland Gewalt.

På begäran av PSE-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

utskottet ENVI: Matthias Groote i stället för Norbert Glante.

utskottet ITRE: Norbert Glante.

delegationen för förbindelserna med Japan: Matthias Groote.

På begäran av IND/DEM-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

utskottet AFCO: Bernard Piotr Wojciechowski

delegationen för förbindelserna med Vitryssland: Bernard Piotr Wojciechowski.

8.   Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som antagits av parlamentet under sammanträdesperioderna juni I och juli 2005 hade delats ut.

9.   Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen.

10.   Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 191.5 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:

Den 7 november 2005

Angelos Psifis (nr 818/2005);

Pereidis (Association Constructive Macédoine ”L'Aristote”) (nr 819/2005);

Konstantinos Dolkas (nr 820/2005);

Apostolos Kondylis (nr 821/2005);

Spiridon Nasopoulos (nr 822/2005);

Giorgios Papagiannakopoulos (nr 823/2005);

Dimitrios Terzis (nr 824/2005);

Panagiotis Georgiadis (nr 825/2005);

Stefanos Tanimanidis (World Council of Pontian Hellenism) (med ytterligare 2 underskrifter) (nr 826/2005);

Mark Bookham (Independent Light Dues Forum) (nr 827/2005);

Vasilios Tsetsos (nr 828/2005);

André Geminet (nr 829/2005);

Marc Abrahamovski (Association d'intérêt public Vie Verte ”Ticoulet”) (med ytterligare 323 underskrifter) (nr 830/2005);

Elisabeth Balland (nr 831/2005);

Isabelle Plessis (Collectif ”une réglementation pour les camping-cars”) (med ytterligare 186 underskrifter) (nr 832/2005);

Miguel Amorós Amorós (nr 833/2005);

José Luis Fernández Muñiz (Asociación de Piloñeses por Soto-Penagos y otros tendidos) (PASPOT) (med ytterligare 300 underskrifter) (nr 834/2005);

Adolfo Bosch Lería (nr 835/2005);

Giampaolo Carollo (Verdi per la Pace) (med ytterligare 10 underskrifter) (nr 836/2005);

Abílio Adelino do Vale Gonçalves Lima (nr 837/2005);

Samuel Martin-Sosa Rodriguez (nr 838/2005);

Johannes Tollmann (nr 839/2005);

Gerda Glebe Visconti (nr 840/2005);

Siegfried Berthge (nr 841/2005);

Clare M.B. Symes (nr 842/2005);

Brian Eastoe (nr 843/2005);

Angela Mason (nr 844/2005);

Agnieszka Morzyk (med ytterligare 2 underskrifter) (nr 845/2005);

Maria E.J.A.C Sultains-Bours (nr 846/2005);

J. Rens (nr 847/2005);

Miroslav Novotný (nr 848/2005);

Sean Hussey (nr 849/2005);

Giuseppe Papadia (Associazione Papà Separati ONLUS (med ytterligare 10.524 underskrifter) (nr 850/2005);

Sarah Ludford (avec 237 underskrifter) (nr 851/2005);

Gábor Nagy (Budapest Trade Union of Firefighters) (med ytterligare 276 underskrifter) (nr 852/2005);

Monks (med ytterligare 25 underskrifter) (nr 853/2005);

Pentti Likka Olavi Kurkela (nr 854/2005);

Edgard Krebs (nr 855/2005);

Sagrario Heres Sedeño (Plataforma Pro Santamaría) (nr 856/2005).

11.   Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna november I och II (PE 364.133/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 132 i arbetsordningen:

Sammanträdena den 14.11.2005–17.11.2005

måndagen

inga ändringar

tisdagen

inga ändringar

onsdagen

Rådet begärde att debatten om klimatförändringar (punkterna 28 och 29 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) skulle äga rum efter i stället för före debatten om Irak (punkt 30 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista).

Parlamentet godkände denna begäran.

torsdagen

inga ändringar

Sammanträdena den 30.11.2005–01.12.2005

inga ändringar

Arbetsplanen var därmed fastställd.

12.   Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Nikolaos Sifunakis, Eugenijus Gentvilas, Ilda Figueiredo, Bruno Gollnisch, Georgios Karatzaferis, Hélène Flautre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Catherine Stihler, Ashley Mote, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Vytautas Landsbergis, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Katalin Lévai, Proinsias De Rossa, Milan Gaľa, Mojca Drčar Murko, Richard Corbett, Koenraad Dillen, Ana Maria Gomes, Carl Schlyter, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Catherine Guy-Quint, Marios Matsakis, James Hugh Allister och Justas Vincas Paleckis.

13.   Globaliseringens sociala dimension (debatt)

Betänkande om globaliseringens sociala dimension [2005/2061(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Mihael Brejc (A6-0308/2005).

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) och Poul Nyrup Rasmussen (Föredragande: av yttrande från utskottet AFET).

ORDFÖRANDESKAP: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vice talman

Talare: Anna Záborská för PPE-DE-gruppen, Ole Christensen för PSE-gruppen, Jan Jerzy Kułakowski för ALDE-gruppen, Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Georgios Karatzaferis för IND/DEM-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, och Carl Lang, grupplös.

Mihael Brejc redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Thomas Mann, Harald Ettl, Alfonso Andria, Georgios Toussas, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Gunnar Hökmark, Kader Arif, Helmuth Markov, Seán Ó Neachtain, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Joseph Muscat och Vladimír Špidla.

ORDFÖRANDESKAP: Pierre MOSCOVICI

Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.11 i protokollet av den 15.11.2005.

14.   Omställning till digital teknik (debatt)

Muntlig fråga ställd av Giles Chichester och Etelka Barsi-Pataky, för utskottet ITRE, till kommissionen (O-0083/2005): Omställning till digital teknik (B6-0333/2005)

Etelka Barsi-Pataky utvecklade den muntliga frågan.

Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Ivo Belet för PPE-DE-gruppen, Norbert Glante för PSE-gruppen, Nikolaos Vakalis, Reino Paasilinna, Ruth Hieronymi, Francisca Pleguezuelos Aguilar, John Purvis, Nikolaos Sifunakis, Malcolm Harbour och Vladimír Špidla.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

Etelka Barsi-Pataky, för utskottet ITRE, om en snabbare övergång från analoga till digitala sändningar (B6-0583/2005).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 16.11.2005.

15.   ”Hemliga interneringscentra” i Europa (debatt)

Uttalande av kommissionen: ”Hemliga interneringscentra” i Europa

Franco Frattini (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Carlos Coelho för PPE-DE-gruppen, Martine Roure för PSE-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, och Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT

Vice talman

Talare: Ryszard Czarnecki, grupplös, Stefano Zappalà, Stavros Lambrinidis, Ignasi Guardans Cambó, Kathalijne Maria Buitenweg, Erik Meijer, Barbara Kudrycka, Giovanni Claudio Fava, Johannes Voggenhuber, Claude Moraes, Bernat Joan i Marí, Panagiotis Beglitis, Józef Pinior och Franco Frattini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

16.   Ordning för import av bananer (debatt)

Uttalande av kommissionen: Ordning för import av bananer

Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Fernando Fernández Martín för PPE-DE-gruppen, Erika Mann för PSE-gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för IND/DEM-gruppen, och María Esther Herranz García.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vice talman

Talare: Glenys Kinnock, Manuel Medina Ortega och Mariann Fischer Boel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

17.   Tjänstepensionsdirektiv (debatt)

Muntlig fråga ställd av Ieke van den Burg och Othmar Karas, för utskottet ECON, till kommissionen: Skäl för medlemsstaternas bristfälliga genomförande av tjänstepensionsdirektivet (B6-0338/2005) (O-0094/2005)

Ieke van den Burg och Othmar Karas utvecklade den muntliga frågan.

Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Harald Ettl för PSE-gruppen, Sharon Bowles för ALDE-gruppen, Graham Booth för IND/DEM-gruppen, och Katerina Batzeli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

18.   Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes (”Föredragningslista” PE 364.133/OJMA).

19.   Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.45.

Julian Priestley

Generalsekreterare

Josep Borrell Fontelles

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev under:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fourtou, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hamon, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Observatörer:

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


Tisdag 15 november 2005

18.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 280/13


PROTOKOLL

(2006/C 280 E/02)

SAMMANTRÄDETS GÅNG

ORDFÖRANDESKAP: Ingo FRIEDRICH

Vice talman

1.   Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.

Talare: Michael Gahler tog upp den strejk som taxichaufförerna i Strasbourg genomförde på måndagen och kritiserade att tyska taxibilar inte tilläts köra in på parlamentsområdet, vilket han betraktade som diskriminering. (Talmannen svarade att det inte hade fattats något sådant beslut och att frågan skulle hänvisas till behöriga organ.)

2.   Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1)

från rådet och kommissionen

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om lagring av uppgifter som behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och om ändring av direktiv 2002/58/EG (KOM(2005)0438 - C6-0293/2005 - 2005/0182(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: LIBE

 

rådgivande utskott: ITRE, IMCO

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för interkulturell dialog (2008) (KOM(2005)0467 - C6-0311/2005 - 2005/0203(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: CULT

 

rådgivande utskott: AFET, DEVE, BUDG, EMPL, LIBE, FEMM

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Direktiv om en marin strategi) (KOM(2005)0505 - C6-0346/2005 - 2005/0211(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: ENVI

 

rådgivande utskott: TRAN, PECH

Förslag till anslagsöverföring DEC 55/2005 - Avsnitt III - Kommissionen (SEK(2005)1378 - C6-0347/2005 - 2005/2200(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: BUDG

Förslag till anslagsöverföring DEC 57/2005 - Avsnitt III - Kommissionen (SEK(2005)1377 - C6-0348/2005 - 2005/2201(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: BUDG

Förslag till rådets beslut om gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (programperiod 2007-2013) (KOM(2005)0304 - C6-0349/2005 - 2005/0129(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott: AGRI

 

rådgivande utskott: ENVI, REGI

Förslaget till rådets beslut om ingående av tilläggsprotokollet till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (12075/2005 - C6-0350/2005 - 2005/0152(AVC))

hänvisat till

ansvarigt utskott: DEVE

 

rådgivande utskott: INTA

Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume II - Parts I and II (SEC (2005)1159 - C6-0351/2005 - 2005/2090(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

 

rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume I - Consolidated reports on implementation of the budget and consolidated financial statements (SEC(2005)1158 - C6- 0352/2005 - 2005/2090(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

 

rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Förslag till rådets förordning om ingående av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen (KOM(2005)0502 - C6-0353/2005 - 2005/0206(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott: PECH

 

rådgivande utskott: DEVE, BUDG

Förslag till rådets förordning om upphävande av förordning (EG) nr 3690/93 om ett gemenskapssystem för fastställande av bestämmelser om vilka uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser (KOM(2005)0499 - C6-0354/2005 - 2005/0205(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott: PECH

 

rådgivande utskott: JURI

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa (KOM (2005)0447 - C6-0356/2005 - 2005/0183(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: ENVI

 

rådgivande utskott: ITRE, JURI

Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. Commission européenne: Comptes annuels définitifs des autres institutions - exercice 2004 - Volume III - Parlement européen (N6-0027/2005 [01] - C6-0357/2005 - 2005/2091(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

 

rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Förslag till ändringsbudget nr 7 för budgetåret 2005 - Allmän inkomst- och utgiftsberäkning - Avsnitt III - kommissionen (13489/2005 - C6-0358/2005 - 2005/2172(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: BUDG

 

rådgivande utskott: REGI

Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - Council (N6-0027/2005 [02] - C6-0359/2005 - 2005/2092(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

 

rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - Court of Justice (N6-0027/2005 [03] - C6-0360/2005 - 2005/2093(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

 

rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - Court of Auditors (N6-0027/2005 [04] - C6-0361/2005 - 2005/2094(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

 

rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - Economic and Social Committee (N6-0027/2005 [05] - C6-0362/2005 - 2005/2095(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

 

rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - Committee of the Regions (N6-0027/2005 [06] - C6-0363/2005 - 2005/2096(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

 

rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - European Ombudsman (N6-0027/2005 [07] - C6-0364/2005 - 2005/2042(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

 

rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - European Data Protection Supervisor (N6-0027/2005 [08] - C6-0365/2005 - 2005/2208(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

 

rådgivande utskott: JURI, LIBE

3.   Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade granskat förslaget till anslagsöverföring DEC 33/2005 från Europeiska kommissionen (C6-0307/2005 - SEK(2005)1187).

Utskottet hade, efter att ha mottagit rådets yttrande, beslutat att i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen av den 25 juni 2002 godkänna överföringen i sin helhet.

*

* *

Budgetutskottet hade granskat förslaget till anslagsöverföring DEC 36/2005 från Europeiska kommissionen (C6-0316/2005 - SEK(2005)1190).

Utskottet hade, efter att ha mottagit rådets yttrande, beslutat att i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen av den 25 juni 2002 godkänna överföringeni sin helhet.

*

* *

Budgetutskottet hade granskat förslaget till anslagsöverföring DEC 37/2005 från Europeiska kommissionen (C6-0313/2005 - SEK(2005)1191).

Utskottet hade, efter att ha mottagit rådets yttrande, beslutat att i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen av den 25 juni 2002 godkänna överföringen i sin helhet.

*

* *

Budgetutskottet hade granskat förslaget till anslagsöverföring DEC 55/2005 från Europeiska kommissionen (C6-0347/2005 - SEK(2005)1378).

Utskottet hade, efter att ha mottagit rådets yttrande, beslutat att i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen av den 25 juni 2002 godkänna överföringen i sin helhet, förutsatt att en överenskommelse nås mellan budgetmyndighetens båda grenar vid trepartsmötet den 26 oktober 2005.

*

* *

Budgetutskottet hade granskat förslaget till anslagsöverföring DEC 57/2005 från Europeiska kommissionen (C6-0348/2005 - SEK(2005)1377).

Utskottet hade, efter att ha mottagit rådets yttrande, beslutat att i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen av den 25 juni 2002 godkänna överföringen i sin helhet.

4.   Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.

TILLGÅNG TILL HUMANITÄRT BISTÅND I KASHMIR

Elizabeth Lynne, Cecilia Malmström och Nicholson of Winterbourne för ALDE-gruppen om den humanitära situationen i Kashmir (B6-0591/2005),

Pasqualina Napoletano och Emilio Menéndez del Valle för PSE-gruppen om tillgång till humanitärt bistånd i Kashmir (B6-0594/2005),

James Elles, Simon Coveney och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen om tillgång till humanitärt bistånd i Kashmir (B6-0597/2005),

Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis och Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen om den humanitära situationen i Kashmir (B6-0600/2005),

Cem Özdemir, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Gérard Onesta och Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen om tillgång till humanitärt bistånd i Kashmir (B6-0603/2005),

Eoin Ryan för UEN-gruppen om tillgång till humanitärt bistånd i Kashmir (B6-0607/2005).

II.

FILIPPINERNA (DÖDSDOMEN MOT DEN EUROPEISKA MEDBORGAREN FRANCISCO LARRAÑAGA)

Pasqualina Napoletano och María Elena Valenciano Martínez-Orozco för PSE-gruppen om Filippinerna: dödsdomen mot den europeiska medborgaren Francisco Larrañaga (B6-0595/2005),

Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen om dödsstraffet på Filippinerna (B6-0598/2005),

Willy Meyer Pleite för GUE/NGL-gruppen om dödsdomen mot den spanska medborgaren Francisco Larrañaga på Filippinerna (B6-0601/2005),

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda och Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen om Filippinerna (B6-0604/2005),

Sarah Ludford för ALDE-gruppen om dödsdomen mot en europeisk medborgare på Filippinerna (B6-0605/2005).

III.

BURMA/MYANMAR

Cecilia Malmström och Frédérique Ries för ALDE-gruppen om Burma/Myanmar (B6-0592/2005),

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock och Marc Tarabella för PSE-gruppen om de mänskliga rättigheterna i Burma (B6-0593/2005),

Simon Coveney, Charles Tannock och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen om de mänskliga rättigheterna i Burma/Myanmar (B6-0596/2005),

Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen om situationen i Burma (B6-0599/2005),

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda och Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen om Burma (B6-0602/2005),

Konrad Szymański för UEN-gruppen om Burma/Myanmar (B6-0606/2005).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 142 i arbetsordningen.

5.   Den nordliga dimensionen (ingivande av resolutionsförslag)

Debatten ägde rum den 8.9.2005(punkt 4 i protokollet av den 8.9.2005).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

Diana Wallis och Paavo Väyrynen för ALDE-gruppen, om den nordliga dimensionen, inför ministermötet den 21 november 2005 (B6-0584/2005),

Alexander Stubb för PPE-DE-gruppen, om framtiden för den nordliga dimensionen (B6-0586/2005),

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka och Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, om den nordliga dimensionen inför ministermötet den 21 november 2005 (B6-0587/2005),

Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson och André Brie för GUE/NGL-gruppen, om den nordliga dimensionen inför ministermötet den 21 november 2005 (B6-0588/2005),

Jan Marinus Wiersma, Riitta Myller och Reino Paasilinna för PSE-gruppen, om framtiden för den nordliga dimensionen (B6-0589/2005),

Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas och Anna Elzbieta Fotyga för UEN-gruppen, om den nordliga dimensionen (B6-0590/2005).

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 16.11.2005.

6.   Presentation av revisionsrättens årsrapport - 2004 (debatt)

Hubert Weber, revisionsrättens ordförande, redogjorde för revisionsrättens årsrapport.

Talare: Siim Kallas (kommissionens vice ordförande)

Talare: José Javier Pomés Ruiz för PPE-DE-gruppen, Dan Jørgensen för PSE-gruppen, Jan Mulder för ALDEgruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Jeffrey Titford för IND/DEM-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Alexander Stubb, Szabolcs Fazakas, Margarita Starkevičiūtė, Nils Lundgren, Simon Busuttil, Herbert Bösch, Markus Ferber, Terence Wynn et Hubert Weber.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.05, i väntan på kommissionens ordförande, och återupptogs kl. 10.15.)

ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES

Talman

7.   Lagstiftnings- och arbetsprogram för år 2006 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Lagstiftnings- och arbetsprogram för år 2006

José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-DE-gruppen, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, Silvana Koch-Mehrin för ALDE-gruppen, Pierre Jonckheer för Verts/ALE-gruppen, Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för IND/DEM-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, och Jean-Claude Martinez, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA

Vice talman

Talare: Ingeborg Gräßle, Jan Andersson, Diana Wallis, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Toussas, Frank Vanhecke, John Bowis, Poul Nyrup Rasmussen, vilken inledde sitt anförande med att beklaga att så få ledamöter var närvarande i plenisalen (talmannen svarade honom att han skulle vidarebefordra denna kommentar till de behöriga organen), Sophia in 't Veld, Maria Berger, Elizabeth Lynne, Amalia Sartori, Richard Corbett, Joseph Daul, Genowefa Grabowska, Csaba Őry, Markus Pieper, Alexander Radwan och José Manuel Barroso.

Då de resolutionsförslag som lagts fram inte fanns tillgängliga, skulle de tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 14.12.2005.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.10, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.15.)

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO

Vice talman

8.   Meddelande från talmannen

Vid måndagens utskottssammanträde antog budgetutskottet följande två betänkanden:

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om mobilisering av Europeiska unionens solidaritetsfond enligt punkt 3 i det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2002 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om finansieringen av Europeiska unionens solidaritetsfond som komplettering till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet [KOM(2005)0401 - C6-0277/2005 - 2005/2171(ACI)]

(Föredragande: Reimer Böge) (A6-0320/2005)

och

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2005 för budgetåret 2005 (Stormen i norra Europa) [13489/2005 - C6-0358/2005 - 2005/2172(BUD)]

(Föredragande: Salvador Garriga Polledo) (A6-0321/2005).

Dessa betänkanden skulle gå till omröstning den 17.11.2005 i enlighet med artikel 131 i arbetsordningen.

*

* *

Talare: Lissy Gröner krävde att den pågående utställningen i parlamentets byggnad skulle avbrytas, eftersom den, enligt hennes åsikt, var kränkande för kvinnor (talmannen svarade att detta krav skulle vidarebefordras till kvestorerna); Geoffrey Van Orden uppmanade rådet och kommissionen att utöva påtryckning på de libyska myndigheterna för att få de bulgariska sjuksköterskor och den palestinske läkare som för närvarande hålls fängslade i Libyen frisläppta; Hannes Swoboda för PSE-gruppen uttryckte sitt stöd för Geoffrey Van Ordens krav; Bernd Posselt kommenterade Lissy Gröners inlägg (talmannen försäkrade honom om att kvestorerna skulle ta ställning till denna fråga helt opartiskt).

9.   Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilaga I till protokollet.

9.1   Spridning av bästa praxis och övervakning av införandet av informationsoch kommunikationsteknik (IKT) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 2256/2003/EG i syfte att förlänga programmet över 2006 för spridning av bästa praxis och övervakning av införandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) [KOM(2005)0347 - C6-0247/2005 - 2005/0144(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Giles Chichester (A6-0302/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0417)

9.2   Alleuropeiskt, landbaserat, allmänt tillgängligt, radiobaserat personsökningssystem ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband för det samordnade införandet av alleuropeisk, landbaserad, allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökning i gemenskapen [KOM(2005)0361 - C6-0248/2005 - 2005/0147(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Giles Chichester (A6-0303/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0418)

9.3   Gemensamma organisationen av marknaden för utsäde * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde [KOM(2005)0384 - C6-0285/2005 - 2005/0164(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Joseph Daul (A6-0295/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0419)

9.4   Gemensamma organisationen av marknaden för humle * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för humle [KOM(2005)0386 - C6-0287/2005 - 2005/0162(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Joseph Daul (A6-0299/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0420)

9.5   Gemensamma organisationen av marknaden för vin * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin [KOM(2005)0395 - C6-0286/2005 - 2005/0160(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Joseph Daul (A6-0300/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0421)

9.6   Ändring av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) så att banken kan finansiera insatser i Mongoliet * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) så att banken kan finansiera insatser i Mongoliet [KOM(2005)0342 - C6-0280/2005 - 2005/0139(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Pervenche Berès (A6-0298/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0422)

9.7   Visum för olympiska och/eller paralympiska vinterspelen 2006 i Turin ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att förenkla viseringsansökningar och utfärdande av viseringar för medlemmar av den olympiska familjen som deltar i Olympiska och paralympiska vinterspelen 2006 i Turin [KOM(2005)0412 - C6-0275/2005 - 2005/0169 (COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Stefano Zappalà (A6-0313/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0423)

9.8   Social trygghet för anställda och deras familjemedlemmar som flyttar inom gemenskapen ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, samt av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tilllämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 [KOM(2004)0830 - C6-0002/2005 - 2004/0284(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Patrizia Toia (A6-0293/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Patrizia Toia (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0424)

9.9   Europeisk ål (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förvaltningen av europeisk ål: utarbetande av en gemenskapens handlingsplan [2005/2032 (INI)] - Fiskeriutskottet

Föredragande: Albert Jan Maat (A6-0284/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Albert Jan Maat (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0425)

9.10   En medlemsstats kränkning av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om en medlemsstats eventuella kränkning av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier [ 2005/2187(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Giuseppe Gargani (A6-0316/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0426)

9.11   Globaliseringens sociala dimension (omröstning)

Betänkande om globaliseringens sociala dimension [2005/2061(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Mihael Brejc (A6-0308/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0427)

Inlägg om omröstningen:

Philip Bushill-Matthews lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 5, vilket beaktades.

10.   Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Giuseppe Gargani - A6-0316/2005

Bruno Gollnisch

Betänkande Mihael Brejc - A6-0308/2005

Andreas Mölzer, Frank Vanhecke och Mairead McGuinness

11.   Rättelser till avgivna röster

Rättelserna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilaga II ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.50 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES

Talman

12.   Justering av protokollet från föregående sammanträde

Manuel Medina Ortega hade låtit meddela att han hade varit närvarande men att hans namn inte förekom på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

*

* *

Talare: Bernard Piotr Wojciechowski gjorde ett personligt uttalande till följd av Ana Maria Gomes inlägg om den pågående utställningen i parlamentsbyggnaden.

13.   Parlamentets sammansättning

Behöriga italienska myndigheter hade meddelat att Giovanni Procacci utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Michele Santoro med verkan från och med den 15.11.2005.

Talmannen påminde om bestämmelserna i artikel 3.5 i arbetsordningen.

Parlamentet noterade i enlighet med artikel 13.3 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet denna utnämning.

14.   Europeisk kemikaliemyndighet, långlivade organiska föroreningar (REACH) ***I - Ändring av direktiv 67/548/EEG om farliga ämnen (REACH) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet samt ändring av direktiv 1999/45/EG och förordning (EG) (om långlivade organiska föroreningar) [KOM(2003) 0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Guido Sacconi (A6-0315/2005).

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier [KOM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Guido Sacconi (A6-0285/2005).

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande), Stavros Dimas (ledamot av kommissionen) och Lord Bach (rådets tjänstgörande ordförande).

Guido Sacconi redogjorde för sina betänkanden (A6-0315/2005 och A6-0285/2005).

Talare: Hiltrud Breyer yttrade sig om föredragandens redogörelse.

Talare: Christofer Fjellner (Föredragande: av yttrande från utskottet INTA), Elisa Ferreira (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Thomas Mann (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Lena Ek (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Hartmut Nassauer (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Kurt Lechner (föredragande av yttrande från utskottet JURI) och Hiltrud Breyer (föredragande av yttrande från utskottet FEMM).

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO

Vice talman

Talare: David Hammerstein Mintz (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Satu Hassi (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Ria Oomen-Ruijten för PPE-DE-gruppen, Werner Langen, vilken yttrade sig om Satu Hassis inlägg, Robert Goebbels för PSE-gruppen, Lena Ek för ALDE-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Jonas Sjöstedt för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Liam Aylward för UEN-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka och Hélène Goudin.

ORDFÖRANDESKAP: Miroslav OUZKÝ

Vice talman

Talare: Mogens N.J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas och Paul Rübig.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.1 i protokollet av den 17.11.2005 och punkt 4.2 i protokollet av den 17.11.2005.

15.   EU:s tillsynsmyndigheter (debatt)

Muntlig fråga ställd av Jo Leinen och Janusz Lewandowski, förutskottet AFCO, till rådet (O-0093/2005): Utkast till interinstitutionellt avtal om rambestämmelser för EU:s tillsynsmyndigheter (KOM(2005)0059 - 2005/2035(ACI) (B6-0337/2005)

Georgios Papastamkos (ersättare för frågeställaren) och Janusz Lewandowski utvecklade den muntliga frågan.

Lord Bach (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Maria da Assunção Esteves för PPE-DE-gruppen, Richard Corbett för PSE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Lord Bach och Louis Michel (ledamot av kommissionen).

Då de resolutionsförslag som lagts fram inte fanns tillgängliga, skulle de tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.15 i protokollet av den 1.12.2005.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vice talman

16.   Frågestund (frågor till kommissionen)

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B6-0339/2005).

Talare: David Martin och Mairead McGuinness yttrade sig om indelningen av frågorna.

Första delen

Fråga 37 (Manuel Medina Ortega): Beskattning av flygpassagerartrafik.

Peter Mandelson (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Manuel Medina Ortega, Josu Ortuondo Larrea och Agnes Schierhuber.

Fråga 38 (Sarah Ludford): Dataskydd, EU:s databaser.

Olli Rehn (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Sarah Ludford.

Fråga 39 (Giorgos Dimitrakopoulos): Kosovo.

Olli Rehn besvarade frågan samt följdfrågor från Giorgos Dimitrakopoulos och Bart Staes.

Andra delen

Fråga 40 (Bart Staes): FLEGT:s inverkan på skyddet av de sociala rättigheterna och miljön i utvecklingsländer.

Louis Michel (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Bart Staes, John Bowis och Agnes Schierhuber.

Fråga 41 (Othmar Karas): Utvecklingssamarbete.

Louis Michel besvarade frågan samt en följdfråga från Othmar Karas.

Fråga 42 (Marie-Hélène Aubert): Val i Demokratiska republiken Kongo.

Louis Michel besvarade frågan samt en följdfråga från Marie-Hélène Aubert.

Frågorna 43-45 skulle erhålla skriftliga svar.

Fråga 46 (Sajjad Karim): Större insyn och ansvarsskyldighet i WTO-förhandlingarna.

Peter Mandelson besvarade frågan samt följdfrågor från David Martin, James Hugh Allister och Paul Rübig.

Fråga 47 (Hélène Goudin): Tullsänkningar på thailändska räkor.

Peter Mandelson besvarade frågan.

Fråga 48 (Ilda Figueiredo): Svårigheter inom skoindustrin.

Peter Mandelson besvarade frågan samt följdfrågor från Ilda Figueiredo, David Martin och Anne E. Jensen.

Fråga 54 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Omstruktureringsprognoser.

Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Fråga 55 (Joachim Wuermeling): Fri rörlighet för arbetstagare.

Vladimír Špidla besvarade frågan samt följdfrågor från Manfred Weber och Claude Moraes.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar.

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 20.15 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Vice talman

17.   2005, Paketet ”Utvidgning II”(debatt)

Uttalande av kommissionen: 2005, Paketet ”Utvidgning II”

Olli Rehn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Elmar Brok för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, István Szent-Iványi för ALDE-gruppen, Joost Lagendijk för Verts/ALE-gruppen, Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Sarah Ludford, Gisela Kallenbach, Georgios Papastamkos, Borut Pahor, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Doris Pack, Guido Podestà, Bernd Posselt och Olli Rehn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

18.   Information till passagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, och om medlemsstaternas utbyte av säkerhetsinformation [KOM(2005)0048 - C6-0046/2005 - 2005/0008(COD)] - Utskottet för transport och turism

Föredragande: Christine De Veyrac (A6-0310/2005).

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) och Derek Twigg (rådets tjänstgörande ordförande).

Christine De Veyrac redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Jörg Leichtfried för PSE-gruppen, Jeanine Hennis-Plasschaert för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Bernard Piotr Wojciechowski för IND/DEM-gruppen, Fernand Le Rachinel, grupplös, Corien Wortmann-Kool, Ulrich Stockmann, Alyn Smith, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Zsolt László Becsey, Robert Evans, Gilles Savary, Jacques Barrot och Derek Twigg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.1 i protokollet av den 16.11.2005.

19.   Kärnkraftverket Bohunice V1 i Slovakien * - Användningen av ekonomiska resurser för avveckling av kärnkraftverk (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om genomförande av protokoll nr 9 om kärnkraftverket Bohunice V1 i Slovakien, som bifogades Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien [KOM(2004)0624 - C6-0205/2004 - 2004/0221(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Rebecca Harms (A6-0282/2005).

Betänkande om användningen av de ekonomiska resurserna för avveckling av kärnkraftverk [2005/2027 (INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Rebecca Harms (A6-0279/2005).

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen).

Rebecca Harms redogjorde för sina betänkanden (A6-0282/2005 och A6-0279/2005).

Talare: Ján Hudacký för PPE-DE-gruppen, Edit Herczog för PSE-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, Umberto Pirilli för UEN-gruppen, Sergej Kozlík, grupplös, Romana Jordan Cizelj, Reino Paasilinna, Šarūnas Birutis, Vladimír Remek, Kathy Sinnott, Paul Rübig, Hannes Swoboda, Marios Matsakis, Erik Meijer, Peter Baco, Zita Pleštinská, Miloš Koterec och Andris Piebalgs.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 16.11.2005.

20.   Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes (”Föredragningslista” PE 364.133/OJME).

21.   Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 00.10.

Julian Priestley

Generalsekreterare

Josep Borrell Fontelles

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev under:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Observatörer:

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


BILAGA I

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Förkortningar och symboler

+

antogs

förkastades

bortföll

T

drogs tillbaka

ONU (..., ..., ...)

omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

EO (..., ..., ...)

elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

delad

delad omröstning

särsk.

särskild omröstning

äf

ändringsförslag

komp.

kompromissändringsförslag

m. d.

motsvarande del

S

ändringsförslag om strykning

=

identiska ändringsförslag

res.

resolutionsförslag

gem. res.

gemensamt resolutionsförslag

sluten

sluten omröstning

1.   Spridning av bästa praxis och övervakning av införandet av informationsoch kommunikationsteknik (IKT) ***I

Betänkande: Gilles CHICHESTER (A6-0302/2005)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

 

+

 

2.   Alleuropeiskt, landbaserat, allmänt tillgängligt, radiobaserat personsökningssystem ***I

Betänkande: Gilles CHICHESTER (A6-0303/2005)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

 

+

 

3.   Gemensamma organisationen av marknaden för utsäde *

Betänkande: Joseph DAUL (A6-0295/2005)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

 

+

 

4.   Gemensamma organisationen av marknaden för humle *

Betänkande: Joseph DAUL (A6-0299/2005)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

600, 20, 14

Begäran om omröstning med namnupprop

PPE-DE: slutomröstning

5.   Gemensamma organisationen av marknaden för vin *

Betänkande: Joseph DAUL (A6-0300/2005)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

 

+

 

6.   Ändring av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) så att banken kan finansiera insatser i Mongoliet *

Betänkande: Pervenche BERÈS (A6-0298/2005)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

 

+

 

7.   Visum för olympiska och/eller paralympiska vinterspelen 2006 i Turin ***I

Betänkande: Stefano ZAPPALÀ (A6-0313/2005)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

 

+

 

8.   Social trygghet för anställda och deras familjemedlemmar som flyttar inom gemenskapen ***I

Betänkande: Patrizia TOIA (A6-0293/2005)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

 

+

 

9.   Europeisk ål

Betänkande: Albert Jan MAAT (A6-0284/2005)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

 

+

 

10.   En medlemsstats kränkning av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier

Betänkande: Giuseppe GARGANI (A6-0316/2005)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

 

+

 

11.   Globaliseringens sociala dimension

Betänkande: Mihael BREJC (A6-0308/2005)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

punkt 2

2

PPE-DE

 

 

efter punkt 4

8

GUE/NGL

 

 

punkt 5

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2/ONU

+

323, 264, 56

3/ONU

112, 483, 47

punkt 6

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2/EO

+

347, 287, 8

3

+

 

punkt 7

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt 9

9

GUE/NGL

 

 

efter punkt 10

10

GUE/NGL

delad

 

 

1/EO

+

322, 305, 16

2

 

3/EO

+

318, 315, 12

efter punkt 15

13

Verts/ALE

EO

205, 407, 27

punkt 16

3

PPE-DE

 

 

efter punkt 19

12

PSE

 

+

 

punkt 20

punkt

originaltexten

särsk./EO

+

341, 289, 14

punkt 22

4

PPE-DE

 

 

efter punkt 23

14

Verts/ALE

 

 

15

Verts/ALE

 

+

 

efter punkt 24

11

GUE/NGL

 

 

efter punkt 31

16

Verts/ALE

EO

264, 375, 7

punkt 32

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

efter punkt 33

17

Verts/ALE

 

+

 

punkt 34

5

PPE-DE

ONU

+

357, 266, 17

ändrat muntligen

efter punkt 34

18

Verts/ALE

 

+

 

19

Verts/ALE

 

+

 

punkt 37

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

 

skäl A

6

GUE/NGL

delad

 

 

1

 

2

 

1

PPE-DE

 

 

skäl B

7

GUE/NGL

 

 

omröstning: resolutionen (i sin helhet)

 

+

 

Begäran om omröstning med namnupprop

PPE-DE: äf 5, punkt 5 - andra delen, punkt 5 - tredje delen

Begäran om delad omröstning

ALDE, PPE-DE

punkt 5

Första delen:”Europaparlamentet anser ... sociala integrering”

Andra delen:”Parlamentet konstaterar ... bli en framgång”

Tredje delen: ordet ”radikalt”

PPE-DE

punkt 6

Första delen:”Europaparlamentet uppmanar ... att EU:s”

Andra delen:”handels-, jordbruks- och utrikes-”

Tredje delen:”-politik är förenlig med ... millennieutvecklingsmålen”

punkt 7

Första delen:”Europaparlamentet anser att ... bekämpa fattigdomen”

Andra delen:”genom en mycket mer ... och bistånd”

punkt 32

Första delen:”Europaparlamentet anser att små ... typ av företag”

Andra delen:”Europaparlamentet begär ... globala ekonomin”

punkt 37

Första delen:”Europaparlamentet framhåller behovet ... i detta hänseende”

Andra delen:”Parlamentet anser ... demokratiskt deltagande”

Verts/ALE

äf 6

Första delen:”(text utgår)”

Andra delen:”Globaliseringen skapar ... hela världen”

äf 10

Första delen:”10a Europaparlamentet uppmanar ... diskriminering bekämpas”

Andra delen:”Att fördela den skapade ... bostadsförhållanden”

Tredje delen:”Att föra en social ... sysselsättningspolitiken”

Begäran om särskild omröstning

PPE-DE: punkt 20

Övrigt

Philip Bushill-Matthews lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 5:

34.

Europaparlamentet stöder kommissionens ansträngningar för att göra multinationella företag medvetna om sitt sociala ansvar, vilka hittills har haft mycket begränsad effekt.


BILAGA II

RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP

1.   Betänkande Daul A6-0299/2005

Ja-röster: 600

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-röster: 20

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Allister, Mote

PPE-DE: Deva

Nedlagda röster: 14

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Rogalski, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

PPE-DE: Kuźmiuk, Ouzký, Podkański

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

2.   Betänkande Brejc A6-0308/2005

Ja-röster: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Nej-röster: 264

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Laperrouze, Lehideux, Ortuondo Larrea, Ries, Väyrynen

GUE/NGL: Henin, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Nedlagda röster: 56

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote

PPE-DE: Brepoels, Papastamkos

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Betänkande Brejc A6-0308/2005

Ja-röster: 112

ALDE: Busk, in 't Veld, Jensen, Malmström, Neyts-Uyttebroeck, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Falbr, Fava, Jørgensen, Koterec, Kristensen, Rasmussen, Tabajdi, Thomsen

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-röster: 483

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Meijer, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Nedlagda röster: 47

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

PPE-DE: Beazley

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Betänkande Brejc A6-0308/2005

Ja-röster: 357

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, de Villiers

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Leichtfried, Peillon, Pinior

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Nej-röster: 266

ALDE: Chiesa, Samuelsen, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Schenardi

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nedlagda röster: 17

ALDE: Resetarits

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PSE: Kósáné Kovács

Verts/ALE: van Buitenen

Rättelser till avgivna röster

Nej-röster: Jörg Leichtfried


ANTAGNA TEXTER

 

P6_TA(2005)0417

Program för spridning av goda rutiner och övervakning av införandet av informations-och kommunikationsteknik (IKT) ***I

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 2256/2003/EG i syfte att förlänga programmet över 2006 för spridning av goda rutiner och övervakning av införandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) (KOM(2005)0347 - C6-0247/2005 - 2005/0144(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0347) (1),

med beaktande av artiklarna 251.2 och 157.3 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0247/2005),

med beaktande av artikel 51 och artikel 43.1 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0302/2005).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

BILAGA I

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr .../2005/EG av den ... om ändring av beslut nr 2256/2003/EG i syfte att förlänga programmet över 2006 för spridning av goda rutiner och övervakning av införandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 157.3,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2)

och av följande skäl:

(1)

Genom beslut nr 2256/2003/EG (3) införs Modinisprogrammet för övervakning av handlingsplanen eEurope 2005, spridning av goda rutiner och förbättrad nät- och informationssäkerhet för perioden mellan den 1 januari 2003 och den 31 december 2005.

(2)

Beslut nr 2256/2003/EG ändrades genom beslut nr 787/2004/EG i syfte att anpassa referensbeloppen till Europeiska unionens utvidgning.

(3)

I sin resolution av den 9 december 2004 om informations- och kommunikationstekniken (IKT) i ett framtidsperspektiv (4) uppmanade rådet kommissionen att börja förbereda en uppföljning av handlingsplanen eEurope 2005, som en viktig del i den nya agendan för informationssamhället efter 2005.

(4)

I kommissionens meddelande av den 19 november 2004, ”Viktiga frågor för det europeiska informationssamhället efter 2005”, redogörs det för de frågor som en europeisk strategi för informationssamhället fram till 2010 måste behandla. Meddelandet vill uppmuntra till en mer omfattande användning av IKT och förespråkar fortsatt politiskt engagemang i IKT-frågor, vilket bland annat omfattar behovet av övervakning och utbyte av goda rutiner. Detta meddelande var utgångspunkten för den debatt som ledde till att det 2005 antogs ett nytt initiativ för informationssamhället, med start 2006.

(5)

I kommissionens meddelande av den 2 februari 2005 till Europeiska rådets vårmöte ”Att arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning - Nystart för Lissabonstrategin”, tillkännagavs detta nya initiativ, ”i2010 - Det europeiska informationssamhället”, som syftar till att driva på införandet av IKT.

(6)

I kommissionens meddelande av den 1 juni 2005, ”i2010 - Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning”, redogörs det för de viktigaste prioriteringarna i en femårsstrategi för att främja en öppen och konkurrenskraftig digital ekonomi. Genom att främja utbytet av goda rutiner och övervaka hur IKT-baserade tjänster införs kommer man även framöver att kunna bidra till debatten med alla berörda parter och medlemsstaterna, till exempel inom ramen för den öppna samordningsmetoden.

(7)

I förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande av ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007-2013) föreslås ett ramprogram för gemenskapens insatser för konkurrenskraft och innovation, som skall täcka perioden 2007-2013 och sammanlänka enskilda gemenskapsåtgärder som främjar företagsamhet, små och medelstora företag, industrins konkurrenskraft, innovation, informations- och kommunikationsteknik, miljöteknik och intelligent energi, inbegripet åtgärder som omfattas av beslut nr 2256/2003/EG.

(8)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (5) fastställs gemensamma ramar för en systematisk produktion av gemenskapsstatistik om informationssamhället. Sådan statistik omfattar de uppgifter som behövs för den riktmärkning som pågår inom ramen för eEurope, men är också av betydelse för de strukturindikatorer som behövs för övervakningen av medlemsstaternas resultat, och för att skapa en enhetlig grund för en analys av informationssamhället.

(9)

Under de tolv månader från det att handlingsplanen eEurope 2005 löper ut till dess att ramprogrammet för 2007 inleds måste införandet av IKT inom näringslivet övervakas och stödjas genom fortsatt riktmärkning och statistisk analys utgående från strukturindikatorer, och genom utbyte av goda rutiner. De åtgärder för benchmarking, goda rutiner och samordning som vidtas inom ramen för programmet under 2006 kommer att bidra till uppnåendet av målen i ovannämnda kommissionsmeddelanden av den 2 februari 2005 och den 1 juni 2005.

(10)

Mekanismerna för övervakning och för utbyte av erfarenheter, riktmärkning, spridning av goda rutiner och analys av informationssamhällets ekonomiska och samhälleliga konsekvenser bör även tillämpas under 2006 om man vill kunna uppnå målen i kommissionens meddelande av den 2 februari 2005, dvs. att främja införandet av IKT som en uppföljning av eEurope-strategin, och målen i kommissionens meddelande av den 1 juni 2005.

(11)

Beslut nr 2256/2003/EG bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut nr 2256/2003/EG ändras härmed på följande sätt:

1.

Följande artikel skall införas:

”Artikel 1a

1.   Programmet för 2006 skall innebära en fortsatt övervakning av hur informations- och kommunikationstekniken (IKT) införs och utnyttjas i alla näringslivets sektorer samt spridning av goda rutiner; programmet skall ha följande mål:

a)

Övervaka de resultat som uppnås i och av medlemsstaterna och jämföra dessa resultat med de bästa i världen genom att i möjligaste mån använda offentlig statistik.

b)

Stödja medlemsstaternas insatser för att stimulera användningen av IKT på nationell, regional eller lokal nivå genom analys av goda rutiner och komplementerande samverkan för att utveckla mekanismer för utbyte av erfarenheter.

c)

Analysera de ekonomiska och samhälleliga följderna av informationssamhället för att underlätta politiska diskussioner, i synnerhet när det gäller konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning samt i fråga om social integration.

2.   Verksamheten inom programmet skall utgöras av sektorsövergripande åtgärder som kompletterar gemenskapsåtgärder inom andra områden. Ingen av dessa åtgärder får medföra överlappningar med andra gemenskapsprogram inom dessa områden. De åtgärder som inom ramen för programmet vidtas för benchmarking, goda rutiner och samordningspolitik skall syfta till att uppnå de mål som satts upp i kommissionens meddelande av den 2 februari 2005 till Europeiska rådets vårmöte, ”Att arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning - Nystart för Lissabonstrategin”, dvs. att främja införandet av IKT som en uppföljning av eEurope-strategin och att särskilt främja bredband, e-förvaltning, e-handel, ehälsovård och e-lärande, och de mål som satts upp i kommissionens meddelande av den 1 juni 2005, ”i2010 - Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning”, dvs. att främja en öppen och konkurrenskraftig digital ekonomi.

3.   Programmet skall även tillhandahålla en gemensam ram för kompletterande samverkan på europeisk nivå för de olika aktörerna på nationell, regional och lokal nivå.”

2.

Följande artikel skall införas:

”Artikel 2a

För att de mål som avses i artikel 1a skall uppnås, skall följande åtgärdskategorier upprättas:

a)

Åtgärd 1

Övervakning och jämförelse av resultat

Insamling och analys av uppgifter på grundval av indikatorer för benchmarking enligt definitionen i rådets resolution av den 18 februari 2003 om genomförandet av handlingsplanen eEurope 2005, bl.a. regionala indikatorer i tillämpliga fall, och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (6).

b)

Åtgärd 2

Spridning av goda rutiner

Studier i syfte att kartlägga goda rutiner på nationell, regional och lokal nivå, vilka bidrar till ett framgångsrikt införande av IKT inom hela näringslivet.

Stöd till målinriktade konferenser, seminarier och workshops, spridning av resultat, informationsoch kommunikationsinsatser till stöd för målen i kommissionens meddelande av den 2 februari 2005 till Europeiska rådets vårmöte, ”Att arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning - Nystart för Lissabonstrategin”, dvs. att främja införandet av IKT som en uppföljning av eEuropestrategin, och de mål som satts upp i kommissionens meddelande av den 1 juni 2005, ”i2010 - Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning”, dvs. att främja en öppen och konkurrenskraftig digital ekonomi, som syftar till att främja samarbete och utbyte av erfarenheter och goda rutiner i enlighet med artikel 1a.1 b.

c)

Åtgärd 3

Analys och strategisk diskussion

Stöd till sociala och ekonomiska experters arbete i syfte att ge kommissionen bidrag avseende en framåtblickande politisk analys.

3.

Artikel 4 första stycket skall ersättas med följande:

”Programmet skall omfatta perioden den 1 januari 2003-31 december 2006.

Finansieringsramen för genomförandet av detta program skall vara 30 160 000 euro.”

4.

Bilagan skall ersättas med den text som återges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den ...

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 27 oktober 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 november 2005.

(3)  EUT L 336, 23.12.2003, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr 787/2004/EG (EUT L 138, 30.4.2004, s. 12).

(4)  EUT C 62, 12.3.2005, s. 1.

(5)  EUT L 143, 30.4.2004, s. 49.

(6)  EUT L 143, 30.4.2004, s. 49.”

BILAGA II

BILAGA

Flerårigt program för övervakning av eEurope, spridning av goda rutiner och förbättrad nät- och informationssäkerhet (Modinis)

Preliminär fördelning av utgifter 2003-2005

Procenttal av den totala budgeten per kategori och år

 

2003

2004

2005

Totalt 2003-2005

Åtgärd 1 - Övervakning och jämförelse av resultat

12 %

14 %

14 %

40 %

Åtgärd 2 - Spridning av goda rutiner

8 %

10 %

12 %

30 %

Åtgärd 3 - Analys och strategisk diskussion

2 %

3 %

3 %

8 %

Åtgärd 4 - Förbättrad nät- och informationssäkerhet

17 %

5 %

0 %

22 %

Procentandel av det totala beloppet

39 %

32 %

29 %

100 %


Preliminär fördelning av utgifter 2006

Procenttal av den totala budgeten per kategori och år

 

2006

Åtgärd 1 - Övervakning och jämförelse av resultat

55 %

Åtgärd 2 - Spridning av goda rutiner

30 %

Åtgärd 3 - Analys och strategisk diskussion

15 %

Åtgärd 4 - Förbättrad nät- och informationssäkerhet

0 %

Procentandel av det totala beloppet

100 %

P6_TA(2005)0418

Alleuropeiskt, landbaserat, allmänt tillgängligt, radiobaserat personsökningssystem ***I

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband för det samordnade införandet av alleuropeisk, landbaserad, allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökning i gemenskapen (KOM (2005)0361 - C6-0248/2005 - 2005/0147(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0361) (1),

med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0248/2005),

med beaktande av artikel 51 och artikel 43.1 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0303/2005).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/.../EG av den ... om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband för det samordnade införandet av alleuropeisk, landbaserad, allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökning i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 90/544/EEG (4) skulle medlemsstaterna senast den 31 december 1992 ange fyra kanaler på frekvensbandet 169,4-169,8 MHz för den alleuropeiska, landbaserade, allmänt tillgängliga, radiobaserade personsökningstjänsten (nedan kallad ”ERMES”) samt så snabbt som möjligt utarbeta planer så att den alleuropeiska, allmänt tillgängliga, radiobaserade personsökningstjänsten kan uppta hela bandet 169,4-169,8 MHz i takt med den kommersiella efterfrågan.

(2)

Användningen av spektrumbandet 169,4-169,8 MHz för ERMES i gemenskapen har minskat eller till och med upphört, vilket innebär att detta band för närvarande inte utnyttjas effektivt av ERMES och skulle kunna utnyttjas bättre för att tillgodose andra gemenskapspolitiska behov.

(3)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (5) inrättades politiska och rättsliga ramar inom gemenskapen för att säkerställa samordning av policystrategier och i förekommande fall harmoniserade villkor när det gäller tillgång till och effektiv användning av det radiospektrum som krävs för att upprätta en välfungerande inre marknad. Det beslutet gör det möjligt för kommissionen att anta tekniska genomförandeåtgärder för att säkerställa harmoniserade villkor för tillgång till och effektiv användning av spektrumbandet.

(4)

Eftersom frekvensbandet 169,4-169,8 MHz är lämpligt för tillämpningar som är till nytta för personer med funktionshinder eller handikapp, och med tanke på att främjande av sådana tillämpningar utgör ett gemenskapspolitiskt mål tillsammans med det generella målet att säkerställa en välfungerande inre marknad, har kommissionen i enlighet med artikel 4.2 i radiospektrumbeslutet gett Europeiska postoch telesammanslutningen (nedan kallad ”CEPT”) i uppdrag att bland annat undersöka tillämpningar som kan utgöra stöd till personer med funktionshinder.

(5)

I enlighet med uppdraget har CEPT utarbetat en ny frekvensplan och en kanalfördelning som gör det möjligt att låta sex typer av utvalda tillämpningar dela på bandet i syfte att tillgodose flera gemenskapspolitiska behov.

(6)

Av dessa skäl och i enlighet med målen i radiospektrumbeslutet bör direktiv 90/544/EEG upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 90/544/EEG skall upphöra att gälla med verkan från och med den ... (6)

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den ...

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 27 oktober 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avgivet efter ett icke-obligatoriskt samråd den 17 november 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 november 2005.

(4)  EGT L 310, 9.11.1990, s. 28.

(5)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.

(6)  EUT: Fyll i datumet för detta direktivs offentliggörande i EUT.

P6_TA(2005)0419

Gemensamma organisationen av marknaden för utsäde *

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde (KOM(2005)0384 - C6-0285/2005 - 2005/0164(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0384) (1),

med beaktande av artikel 36 och artikel 37.2 tredje stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0285/2005),

med beaktande av artikel 51 och artikel 43.1 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0295/2005).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.

Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.

Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0420

Gemensamma organisationen av marknaden för humle *

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för humle (KOM(2005)0386 - C6-0287/2005 - 2005/0162(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0386) (1),

med beaktande av artikel 36 och artikel 37.2 tredje stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0287/2005),

med beaktande av artikel 51 och artikel 43.1 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0299/2005).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.

Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.

Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0421

Gemensamma organisationen av marknaden för vin *

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (KOM(2005) 0395 - C6-0286/2005 - 2005/0160(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0395) (1),

med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0286/2005),

med beaktande av artikel 51 och artikel 43.1 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0300/2005).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.

Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.

Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0422

Ändring av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) så att banken kan finansiera insatser i Mongoliet *

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ändring av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) så att banken kan finansiera insatser i Mongoliet (KOM(2005)0342 - C6-0280/2005 - 2005/0139(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2005)0342) (1),

med beaktande av artikel 181a i EG-fördraget,

med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0280/2005),

med beaktande av artikel 51, artikel 83.7 och artikel 43.1 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0298/2005).

1.

Europaparlamentet godkänner ändringen av avtalet.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Mongoliet parlamentets ståndpunkt.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0423

Visum för vinter-OS och/eller Paralympics i Turin 2006 ***I

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att förenkla viseringsansökningar och utfärdande av viseringar för medlemmar av den olympiska familjen som deltar i Olympiska och paralympiska vinterspelen 2006 i Turin (KOM(2005)0412 - C6-0275/2005 - 2005/0169(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0412) (1),

med beaktande av artikel 251.2 och artikel 62.2 a och b ii i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0275/2005),

med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0313/2005).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr .../2005 av den ... om åtgärder för att förenkla viseringsansökningar och utfärdande av viseringar för de medlemmar av den olympiska familjen som deltar i Olympiska och/eller Paralympiska vinterspelen 2006 i Turin

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 a och b ii,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 1295/2003 av den 15 juli 2003 om åtgärder för att förenkla viseringsansökningar och utfärdande av visering för de medlemmar av den olympiska familjen som deltar i Olympiska spelen eller Paralympiska spelen 2004 i Aten (2) inrättades en särskild tillfällig ordning för undantag från de normala viseringsförfarandena för de medlemmar av den olympiska familjen som skulle delta i Olympiska och/eller Paralympiska spelen i Aten 2004 så att det skulle vara möjligt för Grekland att som första Schengenstat i området utan inre gränser uppfylla sitt åtagande enligt den olympiska stadgan och stå som värd för Olympiska och Paralympiska spelen.

(2)

I förordning (EG) nr 1295/2003 fastställs särskilda bestämmelser om förenklade förfaranden för ansökan om enhetliga viseringar, utfärdande av viseringarna till medlemmarna av den olympiska familjen och förenklade gränskontroller för denna personkategori. Förordningen innehåller också bestämmelser om att en rapport om utvärdering av förordningen skall översändas till Europaparlamentet och rådet.

(3)

Kommissionen angav i sin utvärdering att förordning (EG) nr 1295/2003 tillämpats med framgång och undantagsordningen fungerat bra och effektivt och att undantagsordningen är en lämplig metod för att reglera inresa och vistelse under kortare tid för de medlemmar av den olympiska familjen som deltar i spelen inom Schengenområdet utan inre gränser.

(4)

Europeiska unionen bör därför införa en liknande undantagsordning inför Olympiska och Paralympiska vinterspelen 2006, så att Italien kan stå som värd för spelen i enlighet med sitt åtagande enligt den olympiska stadgan utan att säkerheten inom Schengenområdet utan inre gränser äventyras.

(5)

Även om viseringstvång fortfarande skall gälla för de medlemmar av den olympiska familjen som är medborgare i de tredjeländer som omfattas av viseringstvång enligt rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (3) bör en tillfällig undantagsordning införas inför Olympiska och Paralympiska vinterspelen 2006.

(6)

Undantagets räckvidd bör begränsas till de bestämmelser i regelverket som avser ansökan om och utfärdande av visering samt viseringens utformning. Kontrollerna vid de yttre gränserna bör också anpassas i den mån det är nödvändigt för att ta hänsyn till den anpassning av viseringsordningen som gjorts.

(7)

De medlemmar av den olympiska familjen som deltar i Olympiska och/eller Paralympiska vinterspelen 2006 bör ansöka om visering via de ansvariga organisationerna till organisationskommittén för Olympiska spelen, samtidigt som de ansöker om ackreditering. I ansökan om ackreditering bör anges grundläggande uppgifter om de berörda personerna, som fullständigt namn, kön, födelsedatum, födelseort och födelseland, passnummer och typ av pass samt det datum då passet upphör att gälla, samt eventuell uppgift om att personen har ett uppehållstillstånd som utfärdats av en Schengenstat, vilken typ av uppehållstillstånd det är fråga om samt det datum då tillståndet upphör att gälla. Ansökningarna bör överlämnas till behöriga viseringsmyndigheter i Italien.

(8)

Organisationskommittén för Olympiska och Paralympiska vinterspelen 2006 utfärdar ackrediteringskort till medlemmar i den olympiska familjen i enlighet med gällande bestämmelser i italiensk lagstiftning. Ackrediteringskortet är en mycket säker handling som ger tillträde till tävlingsarenorna samt andra arrangemang under Olympiska och Paralympiska spelen 2006, med tanke på att spelen kan komma att utgöra mål för terroristattacker. Det faktum att en visering utfärdats markeras med ett nummer som skrivs in på ackrediteringskortet.

(9)

Bestämmelserna i denna förordning utesluter inte att en medlem i den olympiska familjen lämnar in en individuell viseringsansökan i enlighet med relevanta bestämmelser i Schengenregelverket.

(10)

I de fall då inga specifika undantag anges i denna förordning bör relevanta bestämmelser i Schengenregelverket i fråga om viseringar eller kontroller vid medlemsstaternas yttre gränser tillämpas. De medlemmar av den olympiska familjen som är tredjelandsmedborgare som omfattas av viseringskrav och som har ett uppehållstillstånd eller ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som utfärdats av en av medlemsstaterna som tillämpar Schengenregelverket fullt ut omfattas inte av denna förordning. I de fall då medlemmar av den olympiska familjen förväntas uppehålla sig i Schengenområdet utan inre gränser längre än de 90 dagar som viseringen tillåter kan de italienska myndigheterna utfärda tillfälliga uppehållstillstånd i enlighet med italiensk lag.

(11)

Det bör föreskrivas att det efter det att Olympiska och Paralympiska vinterspelen 2006 har avslutats skall göras en utvärdering av hur tillämpningen av den undantagsordning som införs genom denna förordning har fungerat.

(12)

Det är nödvändigt och lämpligt, för att förverkliga det grundläggande målet om att underlätta utfärdande av visering för medlemmarna i den olympiska familjen, att besluta om detta tillfälliga undantag från vissa bestämmelser i Schengenregelverket. I enlighet med proportionalitetsprincipen i artikel 5 tredje stycket i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(13)

När det gäller Island och Norge utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (4), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 punkt B i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 (5) om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet.

(14)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig i Danmark. Eftersom denna förordning utgör en vidareutveckling av Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, skall Danmark, i enlighet med artikel 5 i nämnda protokoll, inom en tid av sex månader efter det att denna förordning har antagits besluta huruvida landet skall genomföra förordningen i sin nationella lagstiftning.

(15)

Denna förordning utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (6). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig i Förenade kungariket.

(16)

Denna förordning utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelregelverket (7). Irland deltar därför inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig i Irland.

(17)

När det gäller Schweiz utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 4.1 i rådets beslut 2004/860/EG av den 25 oktober 2004 (8) om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av det avtalet och om provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i det.

(18)

Alla bestämmelser i denna förordning, utom artikel 9, syftar till en vidareutveckling av Schengenregelverket eller har på annat sätt har samband med Schengenregelverket i den mening som avses i artikel 3.2 i 2003 års anslutningsakt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel I

SYFTE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs särskilda bestämmelser om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i Schengenregelverket beträffande ansökan om och utfärdande av viseringar samt beträffande enhetliga viseringar för medlemmarna i den olympiska familjen under Olympiska och Paralympiska vinterspelen 2006.

Utöver dessa särskilda bestämmelser skall alla andra relevanta bestämmelser i Schengenregelverket om ansökan om och utfärdande av enhetlig visering tillämpas.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

”ansvariga organisationer”: de officiella organisationer som med avseende på åtgärderna för att förenkla förfaranden för ansökan om och utfärdande av visering för de medlemmar av den olympiska familjen som deltar i Olympiska och/eller Paralympiska vinterspelen 2006 har rätt att i enlighet med OS-stadgan överlämna förteckningar över medlemmar av den olympiska familjen till organisationskommittén för Olympiska och Paralympiska spelen 2006 för utfärdande av ackrediteringskort för spelen.

2.

”medlem av den olympiska familjen”: varje person som är medlem av Internationella olympiska kommittén, Internationella paralympiska kommittén, de internationella förbunden, de nationella olympiska och paralympiska kommittéerna, organisationskommittéerna för Olympiska spelen och nationella organisationer, såsom idrottare, domare, tränare och andra idrottsfunktionärer, sjukvårdspersonal som är knuten till lag eller enskilda idrottare, ackrediterade journalister, högre tjänstemän, givare, sponsorer eller andra officiella gäster, vilka godtar att följa OS-stadgan, vilka handlar under kontroll av och högsta myndighet från Internationella olympiska kommittén och vilka finns med de ansvariga organisationernas förteckningar samt är ackrediterade av organisationskommittén för Olympiska och Paralympiska spelen 2006 för att delta i Olympiska och/eller Paralympiska spelen 2006.

3.

”ackrediteringskort”: kort utfärdade av organisationskommittén för Olympiska och Paralympiska vinterspelen 2006 i enlighet med Ordinanza n. 3463 del Presidente del Consiglio dei Ministri av den 9 september 2005 (GU n. 219, 20.9.2005). Det är fråga om två säkra handlingar, dels ett ackrediteringskort för Olympiska spelen och dels ett ackrediteringskort för Paralympiska spelen, med foto av innehavaren, uppgift om att innehavaren är medlem av den olympiska familjen och om att innehavaren har tillträde till de platser där idrottstävlingarna äger rum och till övriga arrangemang under spelen.

4.

”under Olympiska och Paralympiska spelen”: perioden från och med den 10 januari 2006 till och med den 26 mars 2006 när det gäller Olympiska vinterspelen 2006 och perioden från och med den 10 februari 2006 till och med den 19 april 2006 när det gäller Paralympiska vinterspelen 2006.

5.

”organisationskommittén för Olympiska och Paralympiska vinterspelen 2006”: den kommitté som inrättades den 27 december 1999 i enlighet med artikel 12 i Italiens civillag (RD 16/3/1942 n. 262) och vars uppgift är att organisera Olympiska och Paralympiska vinterspelen 2006 i Turin och som beviljar ackreditering för de medlemmar av den olympiska familjen som deltar i spelen.

6.

”behöriga viseringsmyndigheter”: de italienska myndigheter som har i uppdrag att granska ansökningar och utfärda viseringar till medlemmar av den olympiska familjen.

Kapitel II

UTFÄRDANDE AV VISERING

Artikel 3

Villkor

Visering får endast utfärdas enligt denna förordning om den berörda personen uppfyller följande villkor:

a)

Personen skall vara utsedd av en de ansvariga organisationerna och ackrediterad av organisationskommittén för Olympiska och Paralympiska vinterspelen 2006 för att delta i Olympiska och/eller Paralympiska spelen 2006.

b)

Personen skall inneha en giltig resehandling som tillåter passerande av de yttre gränserna i enlighet med artikel 5 i konventionen av den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (9) (nedan kallad ”Schengenkonventionen”).

c)

Personen får inte finnas registrerad på spärrlista.

d)

Personen får inte anses utgöra ett hot mot någon av medlemsstaternas allmänna ordning, inre säkerhet eller internationella förbindelser.

Artikel 4

Inlämnande av ansökan

1.   När en ansvarig organisation upprättar förteckningar över de personer som har valts ut för att delta i Olympiska och/eller Paralympiska vinterspelen 2006, kan den tillsammans med ansökan om ackrediteringskort för de utvalda personerna lämna in en samlad ansökan om visering för de medlemmar av den olympiska familjen som omfattas av viseringskrav i enlighet med förordning (EG) nr 539/2001, utom för de personer som redan har ett uppehållstillstånd som utfärdats av en Schengenstat.

2.   Den samlade viseringsansökan för de berörda personerna skall översändas till organisationskommittén för Olympiska och Paralympiska vinterspelen 2006 tillsammans med ansökan om ackrediteringskort i enlighet med det förfarande som har fastställts av organisationskommittén.

3.   Endast en viseringsansökan per person skall göras för personer som deltar i Olympiska och/eller Paralympiska vinterspelen 2006.

4.   Organisationskommittén för Olympiska och Paralympiska vinterspelen 2006 skall snarast översända de samlade viseringsansökningarna till behöriga viseringsmyndigheter tillsammans med kopior av ansökningarna om utfärdande av ackrediteringskort för de berörda personerna, med angivande av deras fullständiga namn, nationalitet, kön, födelsedatum och födelseort, passnummer, typ av pass samt det datum då passet upphör att gälla.

Artikel 5

Behandling av den samlade viseringsansökan och typ av visering som utfärdas

1.   Visering skall utfärdas av behöriga viseringsmyndigheter efter kontroll av att alla villkor i artikel 3 är uppfyllda.

2.   Den utfärdade viseringen är en enhetlig visering för flera inresor som tillåter en vistelse på nittio (90) dagar under Olympiska och/eller Paralympiska vinterspelen 2006.

3.   Om den berörda medlemmen av den olympiska familjen inte uppfyller villkoren i artikel 3 c eller d får de behöriga viseringsmyndigheterna utfärda en visering med geografiskt begränsad giltighet i enlighet med artikel 16 i Schengenkonventionen.

Artikel 6

Viseringens utformning

1.   Viseringen skall bestå av två nummer som anges på ackrediteringskortet. Det första numret skall vara viseringsnumret. Om viseringen är en enhetlig visering skall numret bestå av sju (7) tecken, nämligen bokstaven C följd av sex (6) siffror. En visering med geografiskt begränsad giltighet skall bestå av åtta (8) tecken, nämligen bokstäverna IT följda av sex (6) siffror. Det andra numret skall vara den berörda personens passnummer.

2.   De behöriga viseringsmyndigheterna skall översända viseringsnumren till organisationskommittén för Olympiska och Paralympiska vinterspelen 2006 som därefter utfärdar ackrediteringskort.

Artikel 7

Kostnadsfri visering

De behöriga viseringsmyndigheterna skall inte ta ut några avgifter för handläggningen av viseringsansökningar och utfärdande av viseringar.

Kapitel III

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 8

Annullering av visering

Om förteckningen över de personer som föreslås delta i Olympiska och/eller Paralympiska vinterspelen 2006 ändras innan spelen börjar, skall de ansvariga organisationerna utan dröjsmål meddela organisationskommittén för Olympiska och Paralympiska vinterspelen 2006 om detta så att ackrediteringskorten för de personer som strukits från förteckningen kan dras in. Organisationskommittén skall därefter meddela de behöriga viseringsmyndigheterna numren på de aktuella viseringarna.

De behöriga viseringsmyndigheterna skall därefter annullera viseringarna för de berörda personerna. De skall omedelbart meddela gränskontrollmyndigheterna om detta, vilka i sin tur utan dröjsmål skall översända uppgifterna till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater.

Artikel 9

Kontroll vid de yttre gränserna

1.   Inresekontrollerna vid medlemsstaternas yttre gränser skall, när det gäller medlemmar av den olympiska familjen som har en visering utfärdad i enlighet med denna förordning, begränsas till en kontroll av att villkoren i artikel 3 är uppfyllda.

2.   Under Olympiska och/eller Paralympiska vinterspelen skall följande gälla:

a)

Passets första lediga blad skall förses med stämplar när det gäller de medlemmar av den olympiska familjen vars pass måste förses med inrese- och utresestämplar i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2133/2004 av den 13 december 2004 om skyldighet för medlemsstaternas behöriga myndigheter att systematiskt förse tredjelandsmedborgares resehandlingar med stämpel då medlemsstaternas yttre gränser passeras (10). Vid första inresan skall viseringsnumret anges på samma blad.

b)

Villkoren för inresa enligt artikel 5.1 c i Schengenkonventionen skall antas ha uppfyllts så snart en medlem av den olympiska familjen har blivit vederbörligen ackrediterad.

3.   Punkt 2 skall tillämpas på de medlemmar av den olympiska familjen som är tredjelandsmedborgare, oavsett om de omfattas av viseringskrav enligt förordning (EG) nr 539/2001 eller ej.

Artikel 10

Information till Europaparlamentet och rådet

Senast fyra månader efter det att Olympiska och Paralympiska vinterspelen 2006 har avslutats skall Italien översända en rapport till kommissionen om tillämpningen av denna förordning.

Utifrån den rapporten och eventuella uppgifter som inkommer från andra medlemsstater inom samma tidsfrist skall kommissionen utvärdera hur den undantagsordning för utfärdande av visering för medlemmar av den olympiska familjen som inrättas genom denna förordning har fungerat och informera Europaparlamentet och rådet om detta.

Artikel 11

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Bryssel den ...

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 november 2005.

(2)  EGT L 183, 22.7.2003, s. 1.

(3)  EGT L 81, 21.3.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 851/2005 (EGT L 141, 4.6.2005, s. 3).

(4)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(6)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(7)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(8)  EGT L 370, 17.12.2004, s. 78.

(9)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 19. Konventionen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1160/2005 (EUT L 191, 22.7.2005, s. 18).

(10)  EUT L 369, 16.12.2004, s. 5.

P6_TA(2005)0424

Social trygghet för anställda och deras familjemedlemmar som flyttar inom gemenskapen ***I

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, samt av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 (KOM (2004)0830 - C6-0002/2005 - 2004/0284(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2004)0830) (1),

med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 42 och 308 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0002/2005),

med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0293/2005).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P6_TC1-COD(2004)0284

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 november 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2006 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, samt av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 308,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Efter ikraftträdandet av Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 631/2004 (3) har förfarandena för att få tillgång till vårdförmåner vid tillfällig vistelse i en annan medlemsstat förenklats. De förenklade förfarandena bör därför utvidgas till att omfatta bestämmelserna om förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar i förordning (EEG) nr 1408/71 (4) och förordning (EEG) nr 574/72 (5).

(2)

För att ta hänsyn till ändringar av lagstiftningen i vissa medlemsstater, särskilt i de nya medlemsstaterna sedan anslutningsförhandlingarna slutfördes, bör bilagorna till förordning (EEG) nr 1408/71 anpassas .

(3)

Förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EG) nr 574/72 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

För att säkerställa rättslig säkerhet och för att skydda berörda personers berättigade förväntningar måste det föreskrivas att vissa bestämmelser om ändring av bilaga III till förordning (EEG) nr 1408/71 skall ges retroaktiv verkan från och med den 1 maj 2004.

(5)

Fördraget innehåller inga andra befogenheter än de som finns i artikel 308 för att vidta lämpliga åtgärder på området social trygghet för andra personer än anställda.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II, IIa, III, IV och VI till förordning (EEG) nr 1408/71 skall ändras på det sätt som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 574/72 ändras på följande sätt:

1.

I artikel 60 skall punkterna 5 och 6 utgå.

2.

Artikel 62 skall ersättas med följande:

”Artikel 62

Vårdförmåner vid vistelse i en annan medlemsstat än den behöriga staten

1.   För att få vårdförmåner enligt förordningens artikel 55.1 a i skall en anställd eller en egenföretagare till vårdgivaren lämna en handling utfärdad av den behöriga institutionen som styrker att han har rätt till vårdförmåner. Denna handling skall upprättas i enlighet med artikel 2. Om den berörda personen inte kan uppvisa denna handling skall han vända sig till institutionen på vistelseorten, som från den behöriga institutionen skall begära ett intyg som styrker att personen i fråga har rätt till vårdförmåner.

En handling utfärdad av den behöriga institutionen som styrker rätten till förmåner enligt förordningens artikel 55.1 a i skall i varje enskilt fall ha samma verkan gentemot vårdgivaren som nationella intyg om rättigheter för personer som är försäkrade vid institutionen på vistelseorten.

2.   Tillämpningsförordningens artikel 60.9 skall tillämpas på motsvarande sätt.”

3.

Artikel 63.2 skall ersättas med följande:

”2.   Tillämpningsförordningens artikel 60.9 skall tillämpas på motsvarande sätt.”

4.

I artikel 66.1 skall orden ”artikel 20 och 21” ersättas med ”artikel 21”.

5.

I artikel 93.1 skall hänvisningarna till artiklarna 22b och 34b utgå.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 5 a ii-ix och punkt 5 b ii och iv i bilagan skall tillämpas från och med den 1 maj 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ... den ...

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande


(1)  Yttrande avgivet den 28 september 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 november 2005.

(3)   EUT L 100, 6.4.2004, s. 1.

(4)  EGT L 149, 5.7.1971, s. 1 . Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 631/2004 och upphävd med verkan från och med den dag då tillämpningsförordningen till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 (EUT L 200, 7.6.2004, s. 1) träder i kraft.

(5)  EGT L 74, 27.3.1972, s. 1 . Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 631/2004.

BILAGA

Bilagorna till förordning (EEG) nr 1408/71 skall ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I avsnitt II skall punkten ”V. SLOVAKIEN” ersättas med följande:

”V. SLOVAKIEN

Vid fastställande av rätten till vårdförmåner enligt bestämmelserna i avdelning III kapitel I i förordningen avses med ”familjemedlem” make/maka eller minderårigt barn enligt definitionen i lagen om barnbidrag.”

2.

I bilaga II, avsnitt I, skall punkten ”H. FRANKRIKE” ersättas med följande:

”H. FRANKRIKE

1.

Kompletterande förmånssystem för egenföretagare som är verksamma inom hantverk, industri, handel eller är fria yrkesutövare, kompletterande pensionsförsäkring för egenföretagare som är fria yrkesutövare, kompletterande invaliditets- eller livförsäkring för egenföretagare som är fria yrkesutövare samt kompletterande förmåner vid ålderdom för sjukkasseanslutna läkare och annan vårdpersonal, i enlighet med artiklarna L.615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 och L.723-14 i lagen om social trygghet (Code de la sécurité sociale).

2.

Kompletterande försäkring vid sjukdom och moderskap för egenföretagare inom jordbruket, i enlighet med artikel L.727-1 i landsbygdslagen (Code rural).”

3.

Bilaga II avsnitt II skall ändras på följande sätt:

a)

Punkten ”E. ESTLAND” skall ersättas med följande:

”E. ESTLAND

a)

Bidrag vid barns födelse.

b)

Adoptionsbidrag.”

b)

Punkten ”L. LETTLAND” skall ersättas med följande:

”L. LETTLAND

a)

Bidrag vid barns födelse.

b)

Adoptionsbidrag .”

c)

Punkten ”S. POLEN” skall ersättas med följande:

”S. POLEN

Tillägg vid barns födelse (lag av den 28 november 2003 om familjeförmåner).”

4.

Bilaga IIa skall ändras på följande sätt:

a)

Under punkten ”D. TYSKLAND” skall ordet ”Inga” ersättas med följande:

”Förmåner som skall täcka levnadsomkostnader enligt grundgarantin för arbetssökande, såvida kraven när det gäller dessa förmåner inte är uppfyllda för rätt till ett tillfälligt tillägg efter det att arbetslöshetsförmåner har utgetts (artikel 24.1 i lagen om social trygghet - Sozialgesetzbuch).”

b)

Punkten ”L. LETTLAND” skall ersättas med följande:

”L. LETTLAND

a)

Statlig socialförsäkringsförmån (lag om statliga socialförsäkringsförmåner av den 1 januari 2003).

b)

Bidrag till kompensation av resekostnader för funktionshindrade med begränsad rörlighet (lag om statliga socialförsäkringsförmåner av den 1 januari 2003).”

c)

Punkten ”S. POLEN” skall ersättas med följande:

”S. POLEN

Social pension (lag av den 27 juni 2003 om social pension)”

d)

Punkten ”V. SLOVAKIEN” skall ersättas med följande:

”V. SLOVAKIEN

Justering av pensioner som enda inkomstkälla, vilken har beviljats före den 1 januari 2004 .”

5.

Bilaga III skall ändras på följande sätt:

a)

Del A skall ändras på följande sätt:

i)

Följande punkter skall utgå:

Punkterna 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297.

ii)

Följande punkter skall omnumreras på följande sätt :

BELGIEN-TYSKLAND från ”3” till ”1”.

TJECKIEN -TYSKLAND från ”26” till ” 2 ”.

TJECKIEN-CYPERN från ”33” till ” 3 ”.

TJECKIEN-LUXEMBURG från ”36” till ” 4 ”.

TJECKIEN-ÖSTERRIKE från ”40” till ” 5 ”.

TJECKIEN-SLOVAKIEN från ”44” till ” 6 ”.

DANMARK-FINLAND från ”67” till ” 7 ”.

DANMARK-SVERIGE från ”68” till ” 8 ”.

TYSKLAND-GREKLAND från ”71” till ” 9 ”.

TYSKLAND-SPANIEN från ”72” till ” 10 ”.

TYSKLAND-FRANKRIKE från ”73” till ” 11 ”.

TYSKLAND-LUXEMBURG från ”79” till ” 12 ”.

TYSKLAND-UNGERN från ”80” till ” 13 ”.

TYSKLAND-NEDERLÄNDERNA från ”82” till ” 14 ”.

TYSKLAND-ÖSTERRIKE från ”83” till ” 15 ”.

TYSKLAND-POLEN från ”84” till ” 16 ”.

TYSKLAND-SLOVENIEN från ”86” till ” 17 ”.

TYSKLAND-SLOVAKIEN från ”87” till ” 18 ”.

TYSKLAND -FÖRENADE KUNGARIKET från ”90” till ” 19 ”.

SPANIEN-PORTUGAL från ”142” till ” 20 ”.

IRLAND -FÖRENADE KUNGARIKET från ”180” till ” 21 ”.

ITALIEN-SLOVENIEN från ”191” till ” 22 ”.

LUXEMBURG-SLOVAKIEN från ”242” till ” 23 ”.

UNGERN-ÖSTERRIKE från ”248” till ” 24 ”.

UNGERN-SLOVENIEN från ”251” till ” 25 ”.

NEDERLÄNDERNA-PORTUGAL från ”267” till ” 26 ”.

ÖSTERRIKE-POLEN från ”273” till ” 27 ”.

ÖSTERRIKE-SLOVENIEN från ”275” till ” 28 ”.

ÖSTERRIKE-SLOVAKIEN från ”276” till ” 29 ”.

PORTUGAL-FÖRENADE KUNGARIKET från ”290” till ” 30 ”.

FINLAND-SVERIGE från ”298” till ” 31 ”.

iii)

Under punkten ”2. TJECKIEN-TYSKLAND” skall orden ”Ingen konvention” ersättas med följande:

”Artikel 39.1 b och c i konventionen om social trygghet av den 27 juli 2001;

Punkt 14 i slutprotokollet till konventionen om social trygghet av den 27 juli 2001.”

iv)

Under punkten ”3. TJECKIEN-CYPERN” skall ordet ”Inga” ersättas med följande:

”Artikel 32.4 i konventionen om social trygghet av den 19 januari 1999.”

v)

Under punkten ”4. TJECKIEN-LUXEMBURG” skall ordet ”Inga” ersättas med följande:

”Artikel 52.8 i konventionen av den 17 november 2000.”

vi)

Punkten ”6. TJECKIEN-SLOVAKIEN” skall ersättas med följande:

6. TJECKIEN-SLOVAKIEN

Artiklarna 12, 20 och 33 i konventionen om social trygghet av den 29 oktober 1992.”

vii)

Under punkten ”18. TYSKLAND-SLOVAKIEN” skall orden ”Ingen konvention” ersättas med följande:

”Artikel 29.1 punkterna 2 och 3 i konventionen av den 12 september 2002.

Punkt 9 i slutprotokollet till konventionen av den 12 september 2002.”

viii)

Under punkten ”23. LUXEMBURG-SLOVAKIEN” skall orden ”Ingen konvention” ersättas med följande:

”Artikel 50.5 i fördraget om social trygghet av den 23 maj 2002.”

ix)

Under punkten ”29. ÖSTERRIKE-SLOVAKIEN” skall orden ”Ingen konvention” ersättas med följande:

”Artikel 34.3 i konventionen av den 21 december 2001 om social trygghet.”

b)

Del B skall ändras på följande sätt:

i)

Följande punkter skall utgå:

Punkterna 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297.

ii)

Följande punkter skall omnumreras:

TJECKIEN-CYPERN från ”33” till ”1”.

TJECKIEN-ÖSTERRIKE från ”40” till ”2”.

TYSKLAND-UNGERN från ”80” till ”3”.

TYSKLAND-SLOVENIEN från ”86” till ”4”.

ITALIEN-SLOVENIEN från ”191” till ”5”.

UNGERN-ÖSTERRIKE från ”248” till ”6”.

UNGERN-SLOVENIEN från ”251” till ”7”.

ÖSTERRIKE-POLEN från ”273” till ”8”.

ÖSTERRIKE-SLOVENIEN från ”275” till ”9”.

ÖSTERRIKE-SLOVAKIEN från ”276” till ”10”.

iii)

Under punkten ”1. TJECKIEN-CYPERN” skall ordet ”Inga” ersättas med följande:

”Artikel 32.4 i konventionen om social trygghet av den 19 januari 1999.”

iv)

Under punkten ”10. ÖSTERRIKE-SLOVAKIEN” skall orden ”Ingen konvention” ersättas med följande:

”Artikel 34.3 i konventionen av den 21 december 2001 om social trygghet.”

6.

Bilaga IV skall ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt A skall ändras på följande sätt:

i)

Under punkten ”B. TJECKIEN” i avsnitt A skall ordet ”Inga” ersättas med följande:

”Full invaliditetspension för personer som hade en invaliditetsgrad på 100 % före 18 års ålder och som inte varit försäkrade under den tid som krävs (avsnitt 42 i lagen om pensionsförsäkring nr 155/1995).”

ii)

Under punkten ”X. SVERIGE” i avsnitt A skall ordet ”Inga” ersättas med följande:

Lagstiftning om inkomstrelaterade förmåner vid arbetsoförmåga under lång tid (Kap. 8 i den ändrade lagen (1962:381) om allmän försäkring)

b)

Avsnitt C skall ändras på följande sätt:

i)

Punkten ”B. TJECKIEN” skall ersättas med följande:

”B. TJECKIEN

Full eller partiell invaliditets- och efterlevandepension (änka, änkeman och föräldralösa) i de fall då pensionerna inte härleds från den ålderspension den avlidna skulle haft rätt till vid tidpunkten för dödsfallet.”

ii)

Under punkten ”E. ESTLAND” skall ordet ”Inget” ersättas med följande:

”Alla ansökningar om invaliditets-, ålders- och efterlevandepension för vilka

försäkringsperioder i Estland har fullgjorts till och med den 31 december 1998,

den sökandes individuella socialförsäkringsavgifter som betalats enligt estnisk lagstiftning minst uppgår till de genomsnittliga socialförsäkringsavgifterna för det berörda försäkringsåret.”

c)

I avsnitt D skall punkt 2 g ersättas med följande:

”g)

Slovakisk invaliditetspension och efterlevandepension som härleds från denna.”

7.

I bilaga VI skall punkten ”Q. NEDERLÄNDERNA” ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 b skall ersättas med följande:

”b)

Om personen enligt a har rätt till en nederländsk invaliditetspension skall den beräkning av förmåner som avses i artikel 46.2 i förordningen ske

i)

enligt bestämmelserna i lagen om försäkring mot arbetsoförmåga (WAO), om den berörda personen, innan han eller hon blev arbetsoförmögen, senast var anställd i den mening som avses i artikel 1 a i förordningen,

ii)

enligt bestämmelserna i lagen om försäkring mot arbetsoförmåga för egenföretagare (WAZ), om den berörda personen, innan han eller hon blev arbetsoförmögen, senast var verksam i någon annan form än som anställd i den mening som avses i artikel 1 a i förordningen.”

b)

Punkt 7 skall ersättas med följande:

”7.

Vid tillämpningen av avdelning II i förordningen skall en person som betraktas som anställd i den mening som avses i 1964 års lag om inkomstskatt och som på denna grund omfattas av den nationella försäkringen anses utöva verksamhet som anställd”

P6_TA(2005)0425

Europeisk ål

Europaparlamentets resolution om utarbetande av gemenskapens handlingsplan för återhämtning av europeisk ål (2005/2032(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om utarbetande av gemenskapens handlingsplan för förvaltning av europeisk ål (KOM(2003)0573),

med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6-0284/2005).

1.

Europaparlamentet begär att kommissionen så snart som möjligt uppmanar medlemsstaterna att utarbeta nationella förvaltningsplaner som bör innehålla följande:

a)

tekniska åtgärder som skall vidtas vid hinder i vattenvägar så att ålens vandringsvägar blir optimala, det vill säga uppströms till tillväxtområdena och nedströms mot havet,

b)

registrering, kontroll samt vid behov begränsningar, i de fall det är berättigat på grundval av historiska eller vetenskapliga uppgifter, av fiskeinsatser från såväl yrkes- som sportfiskares sida genom tillfälliga fiskeförbud och/eller begränsningar av fiskekapaciteten, där nationella skillnader i fiskemetoder och trovärdig självreglering måste respekteras,

c)

större utplantering av glasål och gödd odlad ål i de förvaltade områdena i de europeiska inlandsvattnen,

d)

garantier för att åluppfödningen inte blir så utbredd att den inverkar negativt på bärkraften för fisket av vild ål, antingen genom att beröva detta fiske den glasål som på naturlig väg fyller på bestånden eller genom att inte säkra den vuxna blankålens möjlighet att ta sig till lekplatserna,

e)

åtgärder för att reglera skarvbestånden för att minska dödligheten hos ål.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra ytterligare undersökningar om klimatförändringarnas roll för tillbakagången i ålbeståndet.

3.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra närmare undersökningar om eventuella hinder i världshaven för den naturliga ålvandringen till Sargassohavet.

4.

Europaparlamentet noterar Internationella havsforskningsrådets (ICES) vetenskapliga rapporter på detta område.

5.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra undersökningar om ålens hälsa och de hinder som externa effekter såsom PCB och fisksjukdomar kan få på en framgångsrik vandring och lek.

6.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra undersökningar av den biogeografiska fördelningen av bestånden av ål av denna art.

7.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra undersökningar av förorening som en faktor för bedömning av eventuella orsaker till dödligheten bland ålbestånden i sötvatten.

8.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheter att stödja förändringsprocesser, bland annat genom tillgång till Europeiska fiskerifonden.

9.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anpassa fångst- och exportpolitik för ål så att det blir tillräckligt mycket glasål för en naturlig vandring och så mycket av denna att priset blir rimligt för utplanteringen i naturliga livsmiljöer för ål, i enlighet med en hållbar fiskeförvaltning i Europa.

10.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå åtgärder för att förvalta fisket och saluföringen, och att med stöd av ett fångstregistreringssystem kontrollera de mängder glasål som saluförs för att mer effektivt kunna bekämpa det illegala fisket, som ligger bakom en avsevärd minskning av beståndet av gulål och vuxen ål.

11.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att mildra de sociala och ekonomiska konsekvenserna av en begränsning av fångster och export av glasål.

12.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt inrätta en särskild budgetpost i fiskeribudgeten för samfinansiering av omstruktureringen av inlandsfisket i Europa och för att kunna hantera följderna av en förändring inom glasålsektorn.

13.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att när handlingsplanen väl genomförts årligen informera Europaparlamentet och rådet om läget och de resultat som uppnåtts i varje medlemsstat.

14.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

P6_TA(2005)0426

En medlemsstats eventuella kränkning av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier

Europaparlamentets resolution om en medlemsstats eventuella kränkning av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier (2005/2187(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av artikel 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964 och 10 juli 1986 (1),

med beaktande av Jean-Charles Marchianis begäran om fastställelse av hans immunitet gentemot franska rättsinstanser,

med beaktande av sitt beslut av den 5 juli 2005 (2) i vilken parlamentet beslutade att fastställa Jean-Charles Marchianis immunitet,

med beaktande av artikel 121.2 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0316/2005), och av följande skäl:

A.

I dom nr 1784 av den 16 mars 2005 påstod den franska kassationsdomstolen att det inte fanns någon rättsakt, konventionstext eller konstitutionell princip som gjorde att den kunde sluta sig till att artikel 100-7 första stycket i den franska straffprocesslagen skall tillämpas på Europaparlamentets ledamöter. Kassationsdomstolen tillämpade därför inte artikel 10 i ovannämnda protokoll och vägrade därmed att låta en ledamot av Europaparlamentet med franskt medborgarskap komma i åtnjutande av artikel 100-7 första stycket i den franska straffprocesslagen, vilken tillämpas på de nationella parlamentsledamöterna.

B.

I ovannämnda beslut av den 5 juli 2005 begärde Europaparlamentet att domen av den 16 mars 2005 antingen skulle ogiltigförklaras eller återkallas och att domen under alla omständigheter förlorar sin faktiska och rättsliga verkan.

C.

Efter beslut att Europaparlamentet genom skrivelser riktat uppmärksamheten till sitt resolution av den 5 juli 2005 har Frankrikes justitieminister förklarat att eftersom kassationsdomstolens dom vunnit laga kraft finns det inget rättsmedel som gör det möjligt att ogiltigförklara eller återkalla domen enligt önskemålet i resolutionen.

D.

Protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier ingår i gemenskapens primärrätt.

E.

När den franska behöriga domstolen vägrade att tillämpa artikel 100-7 första stycket i den franska straffprocesslagen på en ledamot av Europaparlamentet med franskt medborgarskap innebar det ett åsidosättande av gemenskapens primärrätt.

F.

Av EG-domstolens rättspraxis framgår att en medlemsstat kan bli skadeståndsansvarig till följd av en dom i en nationell domstol (3).

G.

Det ankommer på kommissionen i sin egenskap av fördragens väktare att inleda det förfarande som avses i artikel 226 i EG-fördraget.

1.

Europaparlamentet beslutar att uppmana kommissionen att inleda det förfarande som avses i artikel 226 i EG-fördraget gentemot Republiken Frankrike för åsidosättande av gemenskapens primärrätt.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att genast översända denna resolution till kommissionen och behöriga myndigheter i Republiken Frankrike.


(1)  Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier, svensk specialutgåva I, s. 203 och mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl., svensk specialutgåva VIII, s. 703.

(2)  Antagna texter, P6_TA(2005)0269.

(3)  Mål C-224/01, Gerhard Köbler mot Republiken Österrike, REG 2002, s. I-10239.

P6_TA(2005)0427

Globaliseringens sociala dimension

Europaparlamentets resolution om globaliseringens sociala dimension (2005/2061(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens meddelande om Globaliseringens sociala dimension - EU:s politiska bidrag för att få fördelarna att gynna alla (KOM(2004)0383),

med beaktande av rapporten av den 24 februari 2004 från Världskommissionen för globaliseringens sociala dimension (WCSDG) med titeln ”A fair globalisation: creating opportunities for all”,

med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för utveckling (A6-0308/2005), och av följande skäl:

A.

Även om globaliseringen har många positiva aspekter och den globala marknadsekonomin, på grund av forskningsframstegen, har uppvisat stor produktionsförmåga, har utfallet av globaliseringsprocessen blivit betydande ekonomisk och social obalans både inom och mellan länder, något som leder till omfattande social oro över den höga arbetslöshet och den stora fattigdom som drabbat stora samhällsgrupper över hela världen.

B.

Globaliseringen ökar klyftan mellan rika och fattiga och man måste investera kraftigt i människor på alla samhällsnivåer och i alla åldrar för att motverka dess negativa följder.

C.

Ekonomin blir alltmer global och politiserad samtidigt som de lagstiftande institutionerna i stor utsträckning förblir nationella eller regionala. Ingen av de befintliga institutionerna utövar demokratisk övervakning av de globala marknaderna eller avhjälper grundläggande orättvisor mellan länderna.

1.

Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande, som gör det möjligt att inleda en första debatt om rapporten från WCSDG i syfte att fastställa EU:s politik i detta avseende, men räknar samtidigt med att kommissionen lägger fram mer konkreta förslag om EU:s interna och externa politik inom detta område.

2.

Europaparlamentet håller med WCSDG om att globaliseringen måste vara en process med en stark social dimension grundad på universellt gemensamma värderingar, respekt för de mänskliga rättigheterna och för individens värdighet, som är rättvis, allomfattande och demokratiskt styrd och som ger alla länder och människor möjligheter och reella fördelar, och som är kopplad till millennieutvecklingsmålen.

3.

Europaparlamentet anser att EU kan lämna ett betydande bidrag till denna process genom både sin interna och sin externa politik samt genom att på global nivå synliggöra och främja sin sociala modell och genom att uppmuntra globalt samarbete som grundar sig på ömsesidig respekt, konstruktiv dialog och erkännade av att vi alla delar samma öde.

4.

Europaparlamentet noterar att WCSDG i sin rapport har fastställt att nyttan av och kostnaderna för globaliseringen är ojämnt fördelade mellan och inom länderna. Det är bara i Asien som fördelningen har förbättrats sedan 1990-talet.

5.

Europaparlamentet anser att globaliseringen inte enbart bör innebära att EU kan sälja mer utanför Europa, utan också att särskilt utvecklingsländerna ges möjlighet att sälja mer till EU så att de kan stärka sin tillväxt, sysselsättning och sociala integrering. Parlamentet konstaterar att den gemensamma jordbrukspolitiken måste reformeras om denna aspekt av globaliseringen skall kunna bli verklighet och om kampanjen ”gör fattigdomen till historia” skall kunna bli en framgång.

6.

Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att se till att EU:s handels-, jordbruks- och utrikespolitik är förenlig med utvecklingspolitiken, såsom den fastställs i artikel 178 i fördraget, och med millennieutvecklingsmålen.

7.

Europaparlamentet anser att Europeiska unionen bör vidta konkreta åtgärder för att bekämpa fattigdomen genom en mycket mer sammanhållen politik inom jordbruk och handel, i kombination med skuldavskrivning och bistånd.

8.

Europaparlamentet betonar att det finns ett starkt inbördes samband mellan fattigdom och miljöförstörelse. Miljöproblem såsom minskad biologisk mångfald eller klimatförändringar drabbar nämligen ofta de fattigaste i samhället och förvärrar deras fattigdom, medan fattigdom i sin tur leder till ökad miljöförstörelse då det inte finns några alternativ till rovdrift på naturresurserna. Globaliseringens sociala dimension måste alltså beaktas i samband med den miljömässiga dimensionen.

9.

Europaparlamentet välkomnar rapporten om halvtidsöversynen av Lissabonstrategin och betonar att den reviderade Lissabonstrategin skulle kunna tjäna som ett användbart redskap för att ta sig an många av globaliseringens utmaningar. Parlamentet bekräftar åter sitt stöd till Lissabonstrategin, enligt vilken de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna är varandras förutsättningar. Parlamentet anser att skapandet av fler och bättre arbetstillfällen är en nödvändig förutsättning för en social och rättvis utveckling i världen. Parlamentet påpekar att några aspekter av god praxis i medlemsstaterna kan tjäna som förebild för andra delar av världen. Parlamentet konstaterar dock att de kan göra det först när medlemsstaterna lyckas genomföra de nödvändiga strukturreformerna genom att ömsesidigt stärka och anpassa sin ekonomiska utveckling, sin sysselsättning och socialpolitik. Parlamentet framhåller behovet av effektiva styrelseformer för att åstadkomma dessa reformer och uppmanar medlemsstaterna och deras regeringar att ta ansvar för att göra den reviderade Lissabonstrategin till en framgång. Parlamentet betonar vidare vikten av att medlemsstaterna samarbetar för att öka investeringarna i mänskliga resurser, forskning och innovation. Lissabonstrategins mål är minimimål som medlemsstaterna bör förplikta sig att uppfylla.

10.

Parlamentet välkomnar kommissionens erkännande av att det behövs omfattande investeringar i mänskliga resurser som innefattar människor i alla åldrar för att upprätthålla konkurrenskraften i EU. Parlamentet förväntar sig därför konkreta åtgärder och förslag som garanterar sådana investeringar och uppmanar EU att koncentrera sig på att stärka kompetensutvecklingen på alla nivåer, särskilt för okvalificerade personer, att ge arbetstagarna chansen att utnyttja de möjligheter som globaliseringen erbjuder och att erbjuda stöd till företag som främjar fortbildning för sina arbetstagare.

11.

Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att främja en social politisk agenda med följande mål:

Att utveckla ett solidariskt samhälle för alla, vilket förutsätter åtgärder till förmån för stadigvarande arbeten och respekt för arbetstagarnas rättigheter.

Att främja ett samhälle baserat på jämställdhet där alla former av diskriminering bekämpas.

Att föra en social politik som tar hänsyn till alla grupper.

Att främja deltagardemokrati som ett led i de olika åtgärderna inom den sociala politiken och sysselsättningspolitiken.

12.

Europaparlamentet understryker att effektiva arbetsmarknadsbestämmelser och socialförsäkringssystem inte kan uppnås av regeringarna själva; det är nödvändigt att även involvera arbetsmarknadens parter som har rätt att delta i beslutsprocessen både på nationell och på europeisk nivå. Parlamentet anser att arbetsgivarorganisationernas och fackföreningarnas möjligheter och förmåga att föra en konstruktiv dialog på regional nivå och i alla sektorer måste stärkas ytterligare, eftersom detta är avgörande för att man skall kunna mildra och hantera de potentiella negativa sociala följderna av omstrukturering och även en förutsättning för att EU skall kunna förutse de negativa konsekvenser och positiva möjligheter som globaliseringen för med sig.

13.

Europaparlamentet betonar betydelsen av att respektera och efterleva den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter. Vidare understryker parlamentet det inbördes beroendet och odelbarheten hos alla mänskliga rättigheter - bland annat de ekonomiska, sociala och miljömässiga - och framhåller ILO:s grundläggande arbetsnormer om avskaffande av diskriminering på arbetsplatsen, avskaffande av tvångsarbete och obligatoriskt arbete, föreningsfrihet och rätten till kollektivförhandlingar samt avskaffande av barnarbete. Parlamentet påpekar att principerna i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter och ILO:s grundläggande arbetsnormer för tillfället inte upprätthålls på vederbörligt sätt.

14.

Europaparlamentet noterar WCSDG:s uppfattning att den faktiska situationen när det gäller de grundläggande arbetsnormerna inte överensstämmer med beslut och politisk praxis. Parlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att göra allt som står i deras makt för att främja de grundläggande arbetsnormerna i både sin interna och sin externa politik och se till att ingen aspekt av denna politik hindrar genomförande av dessa standarder. Parlamentet framhåller EU:s möjlighet att främja de grundläggande arbetsnormerna genom bilaterala och regionala avtal, utveckling och externt samarbete, handelspolitik som ger möjlighet till marknadstillträde för utvecklingsländer, främjande av privata initiativ för social utveckling samt främjande av goda globala styrelseformer.

15.

Europaparlamentet kräver att de sociala rättigheterna och den sociala dialogen, respekten för de mänskliga rättigheterna, rättssäkerheten och skyddet av barnens rättigheter, särskilt deras rätt till utbildning, skall få större utrymme i EU:s olika yttre program för att demokratisering och införande av rättsstatliga principer skall prioriteras i utvecklingsländerna, vilket är en förutsättning för utveckling.

16.

Europaparlamentet begär att kommissionen genom bilaterala avtal ser till att man åtminstone respekterar ILO:s grundläggande arbetsnormer, i syfte att garantera mänskliga arbetsförhållanden och förhindra utnyttjande av kvinnor och barn i de berörda länderna.

17.

Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att bilaterala förbindelser skulle kunna handla om positiva incitament för produkter som uppfyller sociala standarder. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag om att inrätta ”gemensamma bilaterala observatorier” för att diskutera och övervaka globaliseringens sociala dimension i bilaterala avtal. Parlamentet anser även att EU bör utnyttja sina bilaterala förbindelser för att främja rekommendationerna från Världskommissionen om globaliseringens sociala dimension så att arbeten som försvinner eller omlokaliseras utanför EU inte sedan utförs i tredje världen för svältlöner, utan att det istället skapas arbetstillfällen av hög kvalitet som bidrar till att förbättra livet för arbetstagare och deras familjer i de berörda länderna.

18.

Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att se över alla sina befintliga bilaterala överenskommelser, särskilt avtal om ekonomiskt partnerskap och avtal om fiskepartnerskap, i syfte att säkra att de är fullständigt förenliga med millennieutvecklingsmålen och principen om hållbar utveckling.

19.

Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att kommissionen, rådet och medlemsstaterna skall försöka ge ILO observatörsstatus inom WTO i syfte att förbättra kvaliteten på den interinstitutionella dialogen. Parlamentet konstaterar att man tidigare, i sin resolution av den 4 juli 2002 om arbetsnormer, social styrning och globalisering  (1), har uppmanat institutionerna och medlemsstaterna att försöka åstadkomma detta och uppmanar dem nu att göra framsteg inom området. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen, rådet och medlemsstaterna att arbeta för att göra ILO:s normer bindande för WTO:s medlemmar.

20.

Europaparlamentet anser att meningsfullt arbete i linje med ILO:s agenda för meningsfullt arbete bör göras till en prioriterad fråga på nationell och global nivå samt på EU-nivå. Parlamentet betonar att för att fattigdom skall kunna utrotas fullständigt är det nödvändigt att garantera drägligt arbete, inbegripet arbetstagarnas rättigheter, socialt skydd och jämställdhet mellan kvinnor och män. Det bör dock framhållas att det målet saknas i EU:s utrikespolitik och EU:s politik inom internationell handel, ekonomi och valutafrågor.

21.

Europaparlamentet noterar att EU enligt förhandlingsmandatet från 1999 för WTO:s ministerkonferens i Seattle skulle anordna en konferens på ministernivå om frågor som rör handel, sysselsättning och de grundläggande arbetsnormerna. Parlamentet konstaterar att Europeiska unionen då förpliktade sig att genomföra denna konferens senast 2001. Parlamentet uppmanar nu kommissionen att fullgöra denna skyldighet senast juni 2006. Inför denna konferens bör en dialog inledas, särskilt med de WTO-medlemmar som är utvecklingsländer, om sambandet mellan handel, sysselsättning och grundläggande arbetsnormer.

22.

Europaparlamentet anser att EU som en global aktör bör vara en av de främsta initiativtagarna till ett program för ”meningsfullt arbete och skälig pension för alla”. Vissa miniministandarder när det gäller arbetstagarnas rättigheter och socialt skydd bör antas och erkännas som en socioekonomisk grund som kan ge långsiktigt välstånd till varje land i världen, och det vore önskvärt att anställningar, sysselsättning och ”meningsfullt arbete” blir centrala begrepp i ett nionde millennieutvecklingsmål som bör antas så snart som möjligt.

23.

Europaparlamentet håller med WCSDG om att millennieutvecklingsmålen är ett första steg i riktning mot att skapa en socioekonomisk minimigräns för den globala ekonomin och håller med kommissionen om att EU:s politik inom detta område måste bli mer enhetlig. Parlamentet räknar med att kommissionen lägger fram konkreta förslag om hur detta skall åstadkommas. Parlamentet understryker att det inte är meningsfullt att begränsa EU:s sociallagstiftning för att upprätthålla global konkurrens, och att man snarare bör öka produktiviteten och utbildningen för att upprätthålla en högre inkomstnivå i EU.

24.

Europaparlamentet uppmärksammar det faktum att regionalnivån är en bra nivå för att förbättra sociala modeller och ta sig an globaliseringens utmaningar. Parlamentet påpekar att den solidaritet som finns mellan medlemsstaterna, liksom de stärkta förbindelserna mellan EU och grannländerna till följd av den ”europeiska grannskapspolitiken”, kan tjäna som exempel för andra delar av världen. Parlamentet anser att EU:s partnerskap bör innehålla en social pelare som omfattar bland annat arbetsnormer.

25.

Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen använder EU-medel för att täcka negativa resultat och skapa nya möjligheter för mer känsliga regioner och industrisektorer samt svagare arbetstagargrupper. Parlamentet förväntar sig att kommissionen vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra att företag omlokaliserar sin verksamhet bara för att erhålla strukturmedel eller andra medel och begär att en systematisk översyn genomförs om huruvida de långsiktiga målen för fördelningen av sådana medel uppfylls.

26.

Europaparlamentet betonar att den nuvarande ekonomiska modellen i stor utsträckning är knuten till oljeresurserna och betonar att ett sådant beroende kan få negativa effekter inte bara på prisutvecklingen, på grund av brist på energiråvaror, utan framför allt på konflikter och politisk instabilitet i de producerande länderna i syd, vilket får mycket stora konsekvenser på det sociala området.

27.

Europaparlamentet betonar att rättvisehandeln är viktig för fattigdomsutrotningen på landsbygden och uppmanar kommissionen att göra en konkret uppföljning av utfästelser om att ge mer tekniskt stöd och budgetstöd för producenter som respekterar rättvis handel och deras distributörer i EU-länder.

28.

Europaparlamentet betonar att utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna bör ges assymetrisk särbehandling i WTO, så att hänsyn tas till deras relativt svaga ställning i det internationella handelssystemet.

29.

Europaparlamentet betonar att globaliseringens sociala dimension talar för en reform av WTObestämmelserna. Parlamentet betonar vidare att WTO-avtalen måste utvärderas med avseende på sina ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter, och att nödvändighetstesten i avtalet om tekniska handelshinder och andra avtal bör ersättas med test avseende hållbar utveckling.

30.

Europaparlamentet betonar att WTO måste bli föremål för en meningsfull demokratisk kontroll som inbegriper en verklig genomgång av lagstiftningen genom utvalda representanter eller parlament.

31.

Europaparlamentet betonar vikten av en enhetlig politik och håller med kommissionen om att företrädare för EU bör sträva efter större konsekvens i sina uttalanden i FN, ILO, Bretton Woods och andra internationella institutioner. Parlamentet uppmanar också kommissionen att göra ansträngningar för att säkra att andra ILO-medlemmar uppnår nödvändig politisk samstämmighet i andra internationella organisationer, särskilt i WTO. Allmänt erkända grundläggande arbetsnormer bör göras till en prioriterad fråga i dessa organisationer. Parlamentet anser att EU:s förmåga att främja en utvecklingsmodell där den sociala dimensionen, särskilt de grundläggande arbetsnormerna, ingår fullt ut skulle öka om unionens företrädare kunde visa upp en enad front i de multilaterala institutionerna.

32.

Europaparlamentet framhåller att för att sociala framsteg i tredje världen skall kunna understödjas är ett stärkt FN oundgängligt. Parlamentet uppmuntrar därför medlemsstaterna att stödja det pågående arbetet med att reformera FN. Parlamentet betonar att ett nytt och förbättrat FN:s ekonomiska och sociala råd (Ecosoc) - helst omgjort till ett råd för mänsklig utveckling med befogenhet att samordna det arbete som utförs av IMF, Världsbanken, WTO och ILO, samt FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och FN:s miljöprogram (UNEP) - krävs för att trygga den politiska samstämmighet som behövs för att uppnå millennieutvecklingsmålen och mer allmänt se till att globaliseringen fungerar som en hävstång för social utveckling.

33.

Europaparlamentet håller med WCSDG om att den parlamentariska tillsynen över det multilaterala systemet gradvis bör byggas ut. Parlamentet välkomnar förslaget om en parlamentarisk grupp som skulle verka för enhetlighet och konsekvens i den globala ekonomiska, sociala och miljörelaterade politiken och som skulle utöva integrerad tillsyn över viktiga internationella organisationer. Parlamentet betraktar detta som ett tillfälle för Europaparlamentet att bli delaktigt i den parlamentariska gruppen och att bidra till att optimera globaliseringens fördelar för alla samhällsgrupper.

34.

Europaparlamentet håller med kommissionen om att både den privata sektorn och privata initiativ, medborgarnas insatser och verksamhet samt de globala insatserna från sociala organisationer (t.ex. ickestatliga organisationer), kan bidra väsentligt till att främja god social styrning. Parlamentet välkomnar kommissionens stöd för OECD:s riktlinjer för multinationella företag, som utgör en måttstock för företagens ansvarsfulla beteende. Parlamentet stöder kommissionens förslag om att öka riktlinjernas spridning genom att hänvisa till dem i bilaterala avtal. Parlamentet håller med kommissionen om att riktlinjerna måste tilllämpas med större noggrannhet och konsekvens. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta öka kunskapen om god praxis, befintliga instrument och redskap såsom OECD:s riktlinjer.

35.

Europaparlamentet anser att små och medelstora företag inte kan undanhållas ett aktivt deltagande i den globala ekonomin och begär därför att kommissionen utarbetar former för att utveckla nätverk för denna typ av företag. Europaparlamentet begär dessutom att stadgar för europeiska bolag och kooperativa föreningar anpassas så att dessa typer av företag fullt ut kan delta i den globala ekonomin.

36.

Europaparlamentet noterar att WCSDG rekommenderar att ILO sammankallar ett globalt flerpartsforum om företagens sociala ansvar. Parlamentet konstaterar att WCSDG erkänner att det råder skepsis om huruvida system för företagens sociala ansvar verkligen har någon inverkan. Parlamentet föreslår att kommissionen ökar sina insatser för att öka kunskapen om de fördelar som socialt ansvarstagande innebär för företagen.

37.

Europaparlamentet anser att de multinationella företagens sociala och miljömässiga ansvar tydligt måste fastställas och att EU:s åtgärder på detta område bör utökas. Parlamentet anser att en konkret uppföljning av arbetet inom ramen för flerpartsforumet om företagens sociala ansvar borde ha gjorts för länge sedan och uppmanar kommissionen att offentliggöra sitt meddelande.

38.

Europaparlamentet stöder kommissionens ansträngningar för att göra multinationella företag medvetna om sitt sociala ansvar, vilka hittills har haft mycket begränsad effekt.

39.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om social märkning som bygger på kriterier som överensstämmelse med mänskliga och fackliga rättigheter, arbetsmiljö, utbildning och utveckling av arbetstagare, lika behandling samt socialt och etiskt hänsynstagande gentemot arbetstagare och medborgare i det omgivande samhället.

40.

Europaparlamentet konstaterar att den nationella migrationspolitiken i allt större utsträckning utformas för att tillgodose den inhemska arbetsmarknadens behov. Parlamentet insisterar på att migrationspolitiken bör grunda sig på den internationella konventionen om skydd för migrerande arbetstagare och deras familjemedlemmar.

41.

Europaparlamentet framhåller behovet av att utforma en migrationspolitik som grundar sig på denna konvention och som dels skulle beakta arbetsmarknadens behov och dels ge ett tillräckligt skydd för migrerande arbetstagare och deras familjer.

42.

Europaparlamentet konstaterar att migration är en viktig men också känslig fråga i globaliseringsdiskussionen som kan lösas först då medlemsstaterna har enats om ett gemensamt förfarande för erkännande och integration.

43.

Europaparlamentet framhåller behovet av att se till att människorna är bättre informerade om både fördelarna och problemen med globaliseringen samt betonar utbildningsorganens och mediernas betydelse i detta hänseende.

44.

Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet och kommissionen att avsätta nödvändiga resurser och göra nödvändiga investeringar för att främja de ovannämnda processerna.

45.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas samt ansökar- och kandidatländernas regeringar och parlament.


(1)  EUT C 271 E, 12.11.2003, s. 598.


Onsdag 16 november 2005

18.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 280/71


PROTOKOLL

(2006/C 280 E/03)

SAMMANTRÄDETS GÅNG

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA

Vice talman

1.   Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 9.00.

Talare: Véronique De Keyser yttrade sig om en incident som Ana Maria Gomes och hon själv hade utsatts för på tisdagen i samband med utställningen mot abort (talmannen svarade att han skulle föra detta vidare till presidiet).

2.   Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande betänkanden från parlamentets utskott:

Betänkande om mobilisering av Europeiska unionens solidaritetsfond enligt punkt 3 i det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2002 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om finansieringen av Europeiska unionens solidaritetsfond som komplettering till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (KOM(2005)0401 - C6-0277/2005 - 2005/2171(ACI)) - Budgetutskottet

Föredragande: Böge Reimer (A6-0320/2005).

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2005 för budgetåret 2005 (Stormen i norra Europa) (13489/2005 - C6-0358/2005 - 2005/2172(BUD)) - Budgetutskottet

Föredragande: Garriga Polledo Salvador (A6-0321/2005).

3.   Situationen i Irak efter folkomröstningen om konstitutionen (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Irak efter folkomröstningen om konstitutionen

Lord Bach (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Giorgos Dimitrakopoulos för PPE-DE-gruppen, Véronique De Keyser för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Alessandro Battilocchio, grupplös, Antonio Tajani, Lilli Gruber, James Hugh Allister, Béatrice Patrie, Józef Pinior, Panagiotis Beglitis, Lord Bach och Benita Ferrero-Waldner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.00, i väntan på att Margaret Beckett (rådets tjänstgörande ordförande) skulle anlända, och återupptogs kl. 10.10.)

ORDFÖRANDESKAP: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Vice talman

4.   Klimatförändringar - Seger i kampen mot den globala klimatförändringen (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Mot bakgrund av de skador som uppstått till följd av de nyligen inträffade orkanerna och mot bakgrund av utgången av toppmötena mellan Europeiska unionen, Kina och Indien

Betänkande om ”Seger i kampen mot den globala klimatförändringen” [2005/2049(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Anders Wijkman (A6-0312/2005).

Margaret Beckett (rådets tjänstgörande ordförande) och Stavros Dimas (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Anders Wijkman redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Paul Verges (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Cristina Gutiérrez-Cortines för PPE-DEgruppen, Gyula Hegyi för PSE-gruppen, Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen, Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, och Liam Aylward för UEN-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Janusz ONYSZKIEWICZ

Vice talman

Talare: Irena Belohorská, Peter Liese, Dorette Corbey, Alyn Smith, Roberto Musacchio, Urszula Krupa, Bruno Gollnisch, Avril Doyle, Anne Ferreira, Lena Ek, Bairbre de Brún, Georgios Karatzaferis, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Gunnar Hökmark, Justas Vincas Paleckis, Bogusław Sonik, Edite Estrela, Richard Seeber, Rebecca Harms (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Margaret Beckett och Stavros Dimas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 16.11.2005.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.55, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonios TRAKATELLIS

Vice talman

5.   Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilaga I till protokollet.

Talare:

Hannes Swoboda yttrade sig om organisationen av arbetet.

Philip Bushill-Matthews yttrade sig om hur frågestunden förlöpte.

Edith Mastenbroek yttrade sig om informationsfriheten i Tunisien och om FN:s världstoppmöte om informationssamhället (WSIS) som skulle hållas i Tunis den 16-18 november 2005.

5.1   Information till passagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, och om medlemsstaternas utbyte av säkerhetsinformation [KOM(2005)0048 - C6-0046/2005 - 2005/0008(COD)] - Utskottet för transport och turism

Föredragande: Christine De Veyrac (A6-0310/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0428)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0428)

5.2   Kärnkraftverket Bohunice V1 i Slovakien * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om genomförande av protokoll nr 9 om kärnkraftverket Bohunice V1 i Slovakien, som bifogades Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien [KOM(2004)0624 - C6-0205/2004 - 2004/0221(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Rebecca Harms (A6-0282/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0429)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0429)

Inlägg om omröstningen:

Herbert Bösch kommenterade omröstningen om ändringsförslag 12.

Rebecca Harms (föredragande) meddelade att hon ville dra tillbaka sin underskrift från betänkandet och uppmanade ledamöterna att rösta mot betänkandet.

5.3   Den nordliga dimensionen (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 och B6-0590/2005

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0584/2005

(ersätter B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 och B6-0590/2005):

inlämnat av följande ledamöter:

Alexander Stubb för PPE-DE-gruppen,

Riitta Myller för PSE-gruppen,

Diana Wallis och Paavo Väyrynen för ALDE-gruppen,

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka och Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen,

Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen,

Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Gintaras Didžiokas och Rolandas Pavilionis för UEN-gruppen.

Antogs (P6_TA(2005)0430)

Inlägg om omröstningen:

Henrik Lax lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl H, vilket beaktades.

5.4   Omställning till digital teknik (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0583/2005

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0431)

5.5   Användningen av ekonomiska resurser för avveckling av kärnkraftverk (omröstning)

Betänkande om användningen av de ekonomiska resurserna för avveckling av kärnkraftverk [2005/2027 (INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Rebecca Harms (A6-0279/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0432)

5.6   Seger i kampen mot den globala klimatförändringen (omröstning)

Betänkande om ”Seger i kampen mot den globala klimatförändringen” [2005/2049(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Anders Wijkman (A6-0312/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0433)

Inlägg om omröstningen:

Anders Wijkman (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 24, vilket beaktades.

Bernd Posselt påpekade att det fanns en skillnad mellan den tyska och engelska versionen av punkt 41.

6.   Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Rebecca Harms - A6-0282/2005

Milan Gaľa, Árpád Duka-Zólyomi och Andreas Mölzer

Betänkande Anders Wijkman - A6-0312/2005

Richard Seeber och Luca Romagnoli

7.   Rättelser till avgivna röster

Rättelserna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilaga II ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.45 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES

Talman

8.   Justering av protokollet från föregående sammanträde

Jan Marinus Wiersma hade undertecknat närvarolistan men hans namn fanns ändå inte med på denna lista.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

*

* *

Talare: Bernd Posselt yttrade sig om de utställningar som anordnas i parlamentets byggnad.

9.   De politiska gruppernas sammansättning

Giovanni Procacci hade anslutit sig till ALDE-gruppen.

10.   Europeiska rådets informella möte (debatt)

Rapport från Europeiska rådet och uttalande av kommissionen: Europeiska rådets informella möte

Jack Straw (rådets tjänstgörande ordförande) redogjorde för Europeiska rådets rapport.

José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Hans-Gert Poettering för PPE-DE-gruppen, Robert Goebbels för PSE-gruppen, Karin Riis-Jørgensen för ALDE-gruppen, Pierre Jonckheer för Verts/ALE-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Michael Henry Nattrass för IND/DEM-gruppen, Roberta Angelilli för UEN-gruppen, James Hugh Allister, grupplös, Timothy Kirkhope, Gary Titley, Marielle De Sarnez, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Armando Dionisi, Bernard Poignant, Jack Straw och Lapo Pistelli.

ORDFÖRANDESKAP: Pierre MOSCOVICI

Vice talman

Talare: Ian Hudghton, Jana Bobošíková, Margie Sudre, Christopher Beazley, vilken kommenterade fördelningen av talartiden, Nicola Zingaretti, Chris Davies, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Bogusław Sonik, Libor Rouček, Geoffrey Van Orden, Ana Maria Gomes, Douglas Alexander (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

11.   Nyligen gjorda uttalanden av Irans president Mahmoud Ahmadinejad (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Nyligen gjorda uttalanden av Irans president Mahmoud Ahmadinejad

Douglas Alexander (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS

Vice talman

Talare: Hans-Gert Poettering för PPE-DE-gruppen, Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGLgruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, och Douglas Alexander.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Lambsdorff, István Szent-Iványi, Jelko Kacin, Elizabeth Lynne, Frédérique Ries, Sophia in 't Veld, Margarita Starkevičiūtė, Philippe Morillon och Janusz Onyszkiewicz för ALDE-gruppen, om Iran (B6-0585/2005),

André Brie, Vittorio Agnoletto och Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, om Iran (B6-0608/2005),

Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen, om den iranske presidentens senaste uttalanden (B6-0609/2005),

Cristiana Muscardini, Mogens N.J. Camre och Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen, om Irans president Mahmoud Ahmadinejads senaste uttalanden (B6-0610/2005),

Angelika Beer, Monica Frassoni, Joost Lagendijk och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om Iran (B6-0611/2005),

Hans-Gert Poettering, Charles Tannock, Michael Gahler och Elmar Brok för PPE-DE-gruppen, om Irans president Mahmoud Ahmadinejads senaste uttalanden (B6-0612/2005).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.9 i protokollet av den 17.11.2005.

12.   Frågestund (frågor till rådet)

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B6-0339/2005).

Fråga 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Omstruktureringsprognoser.

Douglas Alexander (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt en följdfråga från Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Fråga 2 (Manuel Medina Ortega): Beskattning av passagerarflyg.

Douglas Alexander besvarade frågan samt följdfrågor från Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat och Philip Bradbourn.

Fråga 3 (Sarah Ludford): Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel.

Douglas Alexander besvarade frågan samt följdfrågor från Sarah Ludford och Elizabeth Lynne.

Fråga 4 (John Purvis): Punktskatter på tobak och alkohol.

Douglas Alexander besvarade frågan samt följdfrågor från John Purvis och David Martin.

Fråga 5 (Elspeth Attwooll): Brudar utan gränser.

Douglas Alexander besvarade frågan samt följdfrågor från Elspeth Attwooll och Sarah Ludford.

Fråga 6 (Frank Vanhecke): Censur av Internet i Kina.

Douglas Alexander besvarade frågan samt en följdfråga från Frank Vanhecke.

Fråga 7 (Richard James Ashworth): Revisionsrättens årsrapport.

Douglas Alexander besvarade frågan samt följdfrågor från Philip Bushill-Matthews (ersättare för frågeställaren), David Martin och Christopher Beazley.

Fråga 8 (Richard Corbett): Kommittésystemet.

Douglas Alexander besvarade frågan samt en följdfråga från Richard Corbett.

Fråga 9 (Sajjad Karim): Bristande överensstämmelse mellan ministrars inställning till balansen mellan säkerhet och de mänskliga rättigheterna.

Douglas Alexander besvarade frågan samt en följdfråga från Sajjad Karim.

Fråga 10 (Hélène Goudin): EU-ländernas försvarsbudgetar.

Douglas Alexander besvarade frågan.

Fråga 11 (Dimitrios Papadimoulis): Överenskommelse om budgetplanen för 2007-2013.

Douglas Alexander besvarade frågan samt följdfrågor från Dimitrios Papadimoulis och Esko Seppänen.

Fråga 12 (Nils Lundgren): Rättssäkerheten inom EU.

Douglas Alexander besvarade frågan.

Fråga 13 (Chris Davies): Öppenhet och insyn.

Fråga 14 (Timothy Kirkhope): Insyn i rådet.

Douglas Alexander svarade på frågorna samt följdfrågor från Chris Davies, James Hugh Allister, Richard Corbett och Timothy Kirkhope.

Fråga 15 (Jonas Sjöstedt): Fiskeavtalet med Marocko och rådets stöd till FN.

Douglas Alexander besvarade frågan samt följdfrågor från Jonas Sjöstedt och Bernd Posselt.

Frågorna 16-36 skulle erhålla skriftliga svar.

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.

13.   Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om de kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Tunisien som hade ägt rum i samband med FN:s världstoppmöte om informationssamhället.

(Sammanträdet avbröts kl. 19.15 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Miroslav OUZKÝ

Vice talman

14.   Humana normer för fångstmetoder för vissa djurarter ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om införande av humana normer för fångstmetoder för vissa djurarter [KOM(2004)0532 - C6-0100/2004 - 2004/0183(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Karin Scheele (A6-0304/2005).

Talare: Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Karin Scheele redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Horst Schnellhardt för PPE-DE-gruppen, Dorette Corbey för PSE-gruppen, Jules Maaten för ALDEgruppen, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, Jonas Sjöstedt för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Jean-Claude Martinez, grupplös, Richard Seeber, Linda McAvan, Mojca Drčar Murko, Jillian Evans, Hélène Goudin, Christofer Fjellner, Robert Evans, Margrete Auken, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer och Stavros Dimas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 17.11.2005.

15.   Vapenexport - Icke-spridning av massförstörelsevapen - Försvarsupphandlingar (debatt)

Betänkande om rådets sjätte årliga rapport enligt tillämpningsbestämmelse 8 i EU:s uppförandekod för vapenexport [2005/2013(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005).

Betänkande om icke-spridningen av massförstörelsevapen: en roll för Europaparlamentet [2005/2139(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor.

Föredragande: Ģirts Valdis Kristovskis (A6-0297/2005).

Betänkande om grönboken om försvarsupphandlingar [2005/2030(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Joachim Wuermeling (A6-0288/2005).

Raül Romeva i Rueda redogjorde för sitt betänkande (A6-0292/2005).

Ģirts Valdis Kristovskis redogjorde för sitt betänkande (A6-0297/2005).

Joachim Wuermeling redogjorde för sitt betänkande (A6-0288/2005).

Talare: Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talare: Gunnar Hökmark (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Ģirts Valdis Kristovskis (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Jas Gawronski för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma för PSEgruppen, Alexander Lambsdorff för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, vilken avslutade sitt inlägg med en förolämpning mot församlingen, Marios Matsakis, vilken förklarade sig vara djupt kränkt av Gerard Battens uttalande och bad talmannen vidta åtgärder (talmannen svarade att han skulle hänvisa frågan till presidiet), Ryszard Czarnecki, grupplös, Gitte Seeberg, Ana Maria Gomes, Marios Matsakis, Eva-Britt Svensson, Andreas Mölzer, Karl von Wogau, Manuel Medina Ortega, vilken inledde sitt inlägg med att kommentera uttalandet av Gerard Batten, Luca Romagnoli, Elmar Brok, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Helmut Kuhne, vilken inledde sitt inlägg med att kommentera uttalandet av Gerard Batten, Othmar Karas, Joel Hasse Ferreira, Zuzana Roithová, Proinsias De Rossa, vilken inledde sitt inlägg med att kommentera uttalandet av Gerard Batten, Andreas Schwab, Simon Coveney, Ģirts Valdis Kristovskis (föredragande), vilken kompletterade med ett klargörande, samt Benita Ferrero-Waldner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.4 i protokollet av den 17.11.2005.

16.   Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes (”Föredragningslista” PE 364.133/OJJE).

17.   Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.45.

Julian Priestley

Generalsekreterare

Gérard Onesta

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev under:

Adamou, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Observatörer:

Abadjiev Dimitar, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


BILAGA I

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Förkortningar och symboler

+

antogs

förkastades

bortföll

T

drogs tillbaka

ONU (..., ..., ...)

omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

EO (..., ..., ...)

elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

delad

delad omröstning

särsk.

särskild omröstning

äf

ändringsförslag

komp.

kompromissändringsförslag

m. d.

motsvarande del

S

ändringsförslag om strykning

=

identiska ändringsförslag

res.

resolutionsförslag

gem. res.

gemensamt resolutionsförslag

sluten

sluten omröstning

1.   Information till passagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning ***I

Betänkande: Christine DE VEYRAC (A6-0310/2005)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

block 1 - kompromissändringsförslag

55-82

84-117

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE och GUE/NGL

 

+

 

block 1 - kompromissändringsförslag - särskild omröstning

83

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE och GUE/NGL

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

block 2 - ändringsförslag från ansvarigt utskott

1-16

18-54

utskottet

 

 

omröstning: ändrat förslag

 

+

 

omröstning: lagstiftningsresolution

ONU

+

577, 16, 31

Ändringsförslag 17 gäller inte alla språkversioner och gick därför inte till omröstning (se artikel 51.1 d i arbetsordningen).

Begäran om delad omröstning

PPE-DE

äf 83

Första delen: punkt 1

Andra delen: punkterna 2 och 3

Begäran om omröstning med namnupprop

PPE-DE: slutomröstning

2.   Kärnkraftverket Bohunice V1 i Slovakien *

Betänkande: Rebecca HARMS (A6-0282/2005)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

ändringsförslag från ansvarigt utskott - sammanslagen omröstning

4

6

9

15

utskottet

 

+

 

ändringsförslag från ansvarigt utskott - särskild omröstning

2

utskottet

särsk.

+

 

3

utskottet

särsk.

+

 

5

utskottet

ONU

+

441, 184, 22

7

utskottet

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

8

utskottet

särsk.

+

 

10

utskottet

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

11

utskottet

särsk.

+

 

13

utskottet

särsk.

+

 

14

utskottet

särsk.

+

 

artikel 3, punkt 1

18

PPE-DE

 

T

 

12

utskottet

ONU

+

436, 190, 25

efter skäl 3

17

PPE-DE

 

T

 

1

utskottet

 

+

 

efter skäl 5

16

PSE

 

+

 

omröstning: ändrat förslag

EO

+

377, 222, 59

omröstning: lagstiftningsresolution

 

+

 

Begäran om särskild omröstning

ALDE: äf 5 och 12

Verts/ALE: äf 2, 3, 8, 11, 13 och 14

Begäran om omröstning med namnupprop

Verts/ALE: äf 5 och 12

Begäran om delad omröstning

Verts/ALE

äf 7

Första delen:”Anslag om gemenskapen ... Europeiska unionen”

Andra delen:”Dessutom bör dessa ... elförsörjningstrygghet”

äf 10

Första delen: hela texten utom orden ”för anläggande av ny produktionskapacitet och”

Andra delen: dessa ord

Övrigt

PPE-DE-gruppen har dragit tillbaka ändringsförslagen 17 och 18.

3.   Den nordliga dimensionen

Resolutionsförslag: B6-0584/2005, 0586/2005, 0587/2005, 0588/2005, 0589/2005 och 0590/2005

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

Gemensamt resolutionsförslag RC-B6-0584/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL och UEN)

efter punkt 7

1

UEN

 

+

 

skäl H

punkt

originaltexten

 

+

ändrat muntligen

omröstning: resolutionen (i sin helhet)

ONU

+

634, 17, 18

Resolutionsförslag från de politiska grupperna

B6-0584/2005

 

ALDE

 

 

B6-0586/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0587/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0588/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0589/2005

 

PSE

 

 

B6-0590/2005

 

UEN

 

 

Begäran om omröstning med namnupprop

PPE-DE slutomröstning

Övrigt

Henrik Lax lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl H:

H.

Betydelsen och effekterna av miljöpolitiken inom ramen för den nordliga dimensionen i hela området bör betonas, vilket kan exemplifieras av vattenreningsanläggningen i Sankt Petersburg. Det är emellertid nödvändigt att förbättra samarbetet mellan EU:s medlemsstater, i synnerhet för att minska eutrofieringen, och mellan EU och Ryssland för att minska riskerna för tankfartygsolyckor och riskerna i samband med oljeutvinning samt för att förbättra kärnsäkerheten och hanteringen av kärnavfall. Östersjön är redan kraftigt förorenad, och särskilt hotad i egenskap av innanhav.

4.   Digitalisering

Resolutionsförslag: B6-0583/2005

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

Resolutionsförslag B6-0583/2005 från utskottet ITRE

omröstning: resolutionen (i sin helhet)

 

+

 

5.   Användningen av ekonomiska resurser för avveckling av kärnkraftverk *

Betänkande: Rebecca HARMS (A6-0279/2005)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

efter punkt 4

1

Verts/ALE

 

+

 

2

Verts/ALE

delad

 

 

1

+

 

2/EO

+

375, 253, 23

punkt 5

5

PPE-DE

 

 

3

Verts/ALE

delad

 

 

1

+

 

2/EO

+

336, 305, 19

punkt 6

6

PPE-DE

 

 

punkt 9

7

PPE-DE

EO

316, 344, 5

punkt 16

4S

Verts/ALE

EO

172, 478, 9

omröstning: resolutionen (i sin helhet)

 

+

 

Ändringsförslag 8 ströks.

Begäran om delad omröstning

PPE-DE

äf 2

Första delen: hela texten utom orden ”och lagstiftningsinitiativ”

Andra delen: dessa ord

äf 3

Första delen: hela texten utom orden ”och undvika en återgång till statligt stöd”

Andra delen: dessa ord

6.   Seger i kampen mot den globala klimatförändringen *

Betänkande: Anders WIJKMAN (A6-0312/2005)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

punkt 1, andra strecksatsen

14/rev.

PPE-DE

 

+

 

efter punkt 1

6

Verts/ALE

delad

 

 

1

+

 

2

 

efter punkt 4

7

Verts/ALE

EO

+

339, 302, 12

punkt 5

3

REUL m.f.l.

 

 

punkt

originaltexten

särsk.

+

 

punkt 6

4

REUL m.f.l.

 

 

punkt

originaltexten

särsk.

+

 

efter punkt 7

13

GUE/NGL

 

+

 

punkt 8

1

VIDAL-QUADRAS m.f.l.

EO

+

453, 204, 12

punkt

originaltexten

 

 

punkt 11

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

punkt 13

2

PSE

 

 

efter punkt 16

18

ALDE

 

+

 

punkt 18

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt 21

5S

REUL m.f.l.

EO

306, 340, 15

punkt

originaltexten

delad

 

 

1/EO

+

349, 304, 7

2

+

 

punkt 24

punkt

originaltexten

 

+

ändrat muntligen

efter punkt 27

15

PPE-DE

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

16

PPE-DE

 

+

 

punkt 28

17

PPE-DE

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt 41

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

efter skäl C

9

GUE/NGL

 

 

10

GUE/NGL

 

 

efter skäl E

8

GUE/NGL

delad

 

 

1

 

2

 

efter skäl I

11

GUE/NGL

 

 

12

GUE/NGL

 

+

 

omröstning: resolutionen (i sin helhet)

ONU

+

450, 66, 143

Begäran om delad omröstning

IND/DEM

punkt 18

Första delen: hela texten utom orden ”gemensamma hastighetsgränsen för hela EU”

Andra delen: dessa ord

punkt 21

Första delen:”Europaparlamentet stöder ... utsläppsminskningen”

Andra delen:”Parlamentet uppmanar ... miljöskatten”

äf 17

Första delen:”Europaparlamentet anser ... handlingsplan för biomassa”

Andra delen:”och ber kommissionen ... i sitt förslag”

Verts/ALE

äf 6

Första delen: hela texten utom orden ”ett formellt mandat och”

Andra delen: dessa ord

äf 8

Första delen: hela texten utom ”är å ena sidan en ’ren’ energiform eftersom den inte innebär några växthusgasutsläpp, men å andra sidan ... den”

Andra delen: dessa ord

äf 15

Första delen:”Europaparlamentet understryker ... konkurrenskraftiga”

Andra delen:”Parlamentet anser ... tillgång till marknaden”

PPE-DE

punkt 11

Första delen: hela texten utom orden ”inte minst snedvridna stimulansåtgärder som subventioneringen av fossila bränslen” och ”lägga fram förslag till lagstiftning i syfte att få bort all sådan subventionering och istället”

Andra delen:”inte minst snedvridna ... fossila bränslen”

Tredje delen:”lägga fram förslag ... och istället”

punkt 41

Första delen: hela texten utom orden ”att på nytt tänka över lämpligheten i att parlamentet sammanträder på två skilda platser”

Andra delen: dessa ord

Begäran om omröstning med namnupprop

Verts/ALE: slutomröstning

Begäran om särskild omröstning

PPE-DE: punkterna 5 och 6

Övrigt

Anders Wijkman (PPE-DE) lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 24:

24.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att visa prov på ett klart och tydligt EU-ledarskap inför 2012-förhandlingarna genom att lägga fram särskilda lagförslag i syfte att bredda omfattningen av byggnadsdirektivet och uppdatera biobränsledirektivet så att den senaste tekniken för flexibla biobränslen (t.ex. MTHF och etyllevulinat) inbegrips, samt att införa obligatoriska och gemensamma EU-standarder för dessa nya bränslen, skapa incitament för särskilt anpassade fordon som drivs med biobränslen och införa minimigränser för blandningsproportioner - och därvid undersöka de miljömässiga fördelarna av att kräva 10 procents inblandning av biobränslen i transportbränsle - som ett led i sin översyn av ECCP.


BILAGA II

RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP

1.   Betänkande De Veyrac A6-0310/2005

Ja-röster: 577

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-röster: 16

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PPE-DE: Purvis

Verts/ALE: Hammerstein Mintz

Nedlagda röster: 31

GUE/NGL: Guidoni

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zahradil

Rättelser till avgivna röster

Ja-röster: Gérard Onesta

2.   Betänkande Harms A6-0282/2005

Ja-röster: 441

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Procacci, Ries, Schuth

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bourzai, Bozkurt, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Libicki, Pavilionis

Nej-röster: 184

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Coelho, Gklavakis, Hatzidakis, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Mavrommatis, Rack, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Varvitsiotis, Wuermeling

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Bono, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Leichtfried, Lienemann, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Thomsen, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nedlagda röster: 22

ALDE: Starkevičiūtė

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Mote

PPE-DE: Stubb

PSE: Bullmann, Mann Erika

UEN: Aylward, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Rättelser till avgivna röster

Nej-röster: Ursula Stenzel, Ville Itälä

3.   Betänkande Harms A6-0282/2005

Ja-röster: 436

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Ries, Schuth, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Krupa, Pęk, Piotrowski, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Purvis, Queiró, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Hänsch, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Pavilionis

Nej-röster: 190

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Lundgren, Nattrass, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Coelho, Deß, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, Hatzidakis, Itälä, Jarzembowski, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Liese, Matsis, Mavrommatis, Posselt, Rack, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Thyssen, Varvitsiotis

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Obiols i Germà, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Segelström, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nedlagda röster: 25

ALDE: Toia

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Speroni

NI: Mote

PSE: Bullmann, Leichtfried

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Rättelser till avgivna röster

Ja-röster: Inés Ayala Sender

Nej-röster: Ursula Stenzel, Britta Thomsen

4.   Gemensam resolution B6-0584/2005 - Den nordliga dimensionen

Ja-röster: 634

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Nej-röster: 17

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Mote

Nedlagda röster: 18

IND/DEM: Coûteaux, de Villiers, Železný

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Goepel, Landsbergis, Pieper

Verts/ALE: van Buitenen, Ždanoka

5.   Betänkande Wijkman A6-0312/2005

Ja-röster: 450

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Meijer, Ransdorf, Remek, Strož, Verges, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Salvini, Sinnott, de Villiers

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Braghetto, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Demetriou, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Queiró, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Spautz, Šťastný, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Smith

Nej-röster: 66

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Helmer, Mote, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Berend, Böge, Deß, Ehler, Fajmon, Gomolka, Gräßle, Hoppenstedt, Jarzembowski, Karas, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Lauk, Lechner, Lulling, Ouzký, Pieper, Posselt, Rack, Reul, Rübig, Schierhuber, Schnellhardt, Seeber, Škottová, Sommer, Stenzel, Strejček, Ulmer, Zahradil

UEN: Kamiński, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Voggenhuber

Nedlagda röster: 143

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Coveney, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Duchoň, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fontaine, Friedrich, Grossetête, Guellec, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Jeggle, Kamall, Kasoulides, Kirkhope, Lamassoure, Lehne, Maat, McMillan-Scott, Martens, Mathieu, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Podkański, Purvis, Radwan, Saïfi, Sonik, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zvěřina

PSE: Rothe

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Rättelser till avgivna röster

Ja-röster: Elisabeth Schroedter, Bart Staes, Heide Rühle, Caroline Lucas, Margrete Auken, Eva Lichtenberger, Johannes Voggenhuber, Satu Hassi, Hans-Peter Martin, Alain Lipietz, Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Elly de Groen-Kouwenhoven, Claude Turmes, Gisela Kallenbach, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Pierre Jonckheer, Michael Cramer, Rebecca Harms, Sepp Kusstatscher, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Mechtild Rothe

Nej-röster: Antonio Masip Hidalgo

Nedlagda röster: Jacques Toubon, Cristina Gutiérrez-Cortines


ANTAGNA TEXTER

 

P6_TA(2005)0428

Information till passagerare om den faktiska flygtransportörens identitet ***I

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, och om medlemsstaternas utbyte av säkerhetsinformation (KOM(2005)0048 - C6-0046/2005 - 2005/0008(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0048)  (1),

med beaktande av artiklarna 251.2 och 80.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0046/2005),

med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0310/2005).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P6_TC1-COD(2005)0008

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 november 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning samt om upphävande av artikel 9, direktiv 2004/36/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2),och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapens verksamhet på lufttrafikområdet bör i första hand syfta till att säkerställa ett långtgående skydd för passagerarna. Dessutom bör full hänsyn tas till de allmänna konsumentskyddskraven.

(2)

En gemenskapsförteckning över lufttrafikföretag som inte uppfyller gällande säkerhetskrav bör ställas till passagerarnas förfogande för att möjliggöra största möjliga insyn. Denna gemenskapsförteckning bör grunda sig på gemensamma kriterier som utarbetats på gemenskapsnivå.

(3)

De lufttrafikföretag som införts i denna gemenskapsförteckning bör få verksamhetsförbud. De verksamhetsförbud som införts i gemenskapsförteckningen bör tillämpas i hela den del av medlemsstaternas territorium på vilket fördraget är tillämpligt.

(4)

Lufttrafikföretag som inte har trafikrättigheter i en eller flera medlemsstater kan ändå flyga till och från gemenskapen om deras flygplan, med eller utan besättning, hyrts in av lufttrafikföretag som har sådana rättigheter. Det bör föreskrivas att ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag i gemenskapsförteckningen även gäller för sådana lufttrafikföretag, eftersom dessa annars skulle kunna flyga inom gemenskapen utan att uppfylla gällande säkerhetskrav.

(5)

Ett lufttrafikföretag som fått verksamhetsförbud skulle kunna tillåtas att utöva trafikrättigheter genom att använda flygplan som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(6)

Förfarandet för att uppdatera gemenskapsförteckningen bör möjliggöra snabba beslut för att flygpassagerarna skall ha tillgång till tillfredsställande och aktuell säkerhetsinformation och för att se till att lufttrafikföretag som har åtgärdat brister i säkerheten snarast möjligt avförs från förteckningen. Samtidigt bör förfarandena respektera lufttrafikföretagens rätt att försvara sig och bör inte påverka internationella avtal och konventioner som medlemsstaterna eller gemenskapen är part i, särskilt konventionen om internationell civil luftfart, som undertecknades i Chicago 1944. De genomförandeåtgärder som kommissionen skall besluta om när det gäller förfarandet bör särskilt tillgodose dessa krav.

(7)

När ett lufttrafikföretag har fått verksamhetsförbud bör lämpliga åtgärder vidtas för att hjälpa det berörda lufttrafikföretaget med att åtgärda de brister som ledde till verksamhetsförbudet.

(8)

I undantagsfall bör medlemsstaterna tillåtas att vidta ensidiga åtgärder. I brådskande situationer och när de ställs inför oförutsedda säkerhetsproblem bör medlemsstaterna ha möjlighet att omedelbart utfärda ett verksamhetsförbud beträffande det egna territoriet. Om kommissionen har beslutat att inte föra in ett lufttrafikföretag i gemenskapsförteckningen, bör medlemsstaterna dessutom kunna utfärda eller behålla i kraft ett verksamhetsförbud med hänvisning till ett säkerhetsproblem som inte föreligger i de andra medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör med hänsyn till gemenskapens intressen och för att företräda en gemensam hållning i fråga om luftfartssäkerhet utnyttja dessa möjligheter endast i begränsad omfattning. Detta bör inte påverka tillämpningen av artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart  (3) och av artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet  (4).

(9)

Information om säkerheten hos lufttrafikföretag bör publiceras på ett effektivt sätt, exempelvis genom användning av Internet.

(10)

För att konkurrensen på luftfartsområdet skall ge företag och passagerare största möjliga fördelar är det viktigt att konsumenterna får den information som behövs för att de skall kunna göra välgrundade val.

(11)

Till den väsentligaste informationen hör vilket eller vilka lufttrafikföretag som faktiskt utför flygningen. Resenärer som köper en flygresa, som kan vara en tur-och returresa, informeras emellertid inte alltid om vilket eller vilka lufttrafikföretag som faktiskt utför den aktuella flygresan eller de aktuella flygresorna.

(12)

Enligt rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang  (5) krävs att resenärerna skall tillhandahållas viss information, men dit hör inte information om vilket lufttrafikföretag som utför flygningen.

(13)

Enligt rådets förordning (EEG) nr 2299/89 av den 24 juli 1989 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem (6) skall resenärer som bokar en flygning via ett datoriserat bokningssystem ha rätt att få information om vilket lufttrafikföretag som skall utföra flygningen. Inom branschen förekommer emellertid, även inom den reguljära lufttrafiken, att luftfartyg hyrs ut med besättning (wet leasing) eller, vid bokningar utan datoriserat bokningssystem, att det lufttrafikföretag som sålt flygningen i sitt namn faktiskt inte utför den (code-sharing), och passageraren har därvid för närvarande inte någon lagstadgad rätt att få information om vilket lufttrafikföretag som faktiskt kommer att utföra flygningen.

(14)

Genom dessa förfaranden är det möjligt att öka flexibiliteten och ge passagerarna bättre service. Dessutom är det oundvikligt att vissa ändringar som har i synnerhet tekniska orsaker måste göras i sista minuten och detta bidrar till att öka flygsäkerheten. Denna flexibilitet bör dock gå hand i hand med en kontroll av att de bolag som faktiskt genomför flygningarna uppfyller säkerhetskraven och med öppenhet gentemot konsumenterna, i avsikt att garantera dem rätten att göra ett informerat val. Ett rimlig balans mellan lufttrafikföretagens kommersiella livskraft och passagerarnas tillgång till information bör eftersträvas.

(15)

Lufttrafikföretagen bör visa öppenhet gentemot passagerarna när det gäller säkerhetsrelaterad information. Offentliggörandet av sådan information bör bidra till passagerarnas medvetenhet om lufttrafikföretagens pålitlighet i säkerhetshänseende.

(16)

Lufttrafikföretag är skyldiga att meddela de nationella flygsäkerhetsmyndigheterna om säkerhetsbrister samt att korrigera dessa brister utan dröjsmål. Flyg-och markpersonal förväntas vidta lämpliga åtgärder när de upptäcker säkerhetsbrister. Det skulle stå i strid med flygsäkerhetens intresse om personalen bestraffades för detta, vilket följer av artikel 8.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart (7).

(17)

Förutom i samband med de situationer som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar  (8) bör passagerare erbjudas rätten till återbetalning eller ombokning i vissa andra speciella situationer som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning, om det finns en tillräckligt nära anknytning till gemenskapen.

(18)

Konsekvenserna av ändringarna rörande vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning för genomförandet av lufttransportavtalet bör, förutom att omfattas av reglerna i denna förordning, regleras genom den lagstiftning som i medlemsstaterna tillämpas på avtal samt relevant gemenskapslagstiftning, särskilt rådets direktiv 90/314/EEG och 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal  (9).

(19)

Denna förordning utgör en del av en lagstiftningsprocess i syfte att på ett effektivt och enhetligt sätt stärka flygsäkerheten i gemenskapen där Europeiska byrån för luftfartssäkerhet spelar en viktig roll. Då denna byrås befogenheter utökas, till exempel avseende luftfartyg från tredjeländer, kan dess roll enligt denna förordning utvidgas ytterligare. Särskild vikt bör fästas vid att ytterligare förbättra kvaliteten på och kvantiteten av säkerhetsinspektioner av luftfartyg och att harmonisera dessa inspektioner.

(20)

När det föreligger en säkerhetsrisk som inte har lösts av den eller de berörda medlemsstaterna bör kommissionen ha möjlighet att omedelbart anta tillfälliga åtgärder. I sådana fall bör den kommitté som biträder kommissionen i dess arbete enligt denna förordning agera i enlighet med det rådgivande förfarande som anges i artikel 3 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter  (10).

(21)

I alla andra fall bör den kommitté som biträder kommissionen i dess arbete enligt denna förordning agera i enlighet med det föreskrivande förfarande som anges i artikel 5 i beslut 1999/468/EG.

(22)

Eftersom förhållandet mellan denna förordning och artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april 2004 om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i gemenskapen  (11) annars skulle vara oklar bör den artikeln upphävas i syfte att skapa rättssäkerhet.

(23)

Medlemsstaterna bör fastställa regler om sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i kapitel III i denna förordning och se till att dessa sanktioner tillämpas. Sanktionerna, som kan vara civila eller administrativa sanktioner, bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(24)

Kommissionen bör analysera tillämpningen av denna förordning och, efter en tillräckligt lång period, avlägga rapport om hur effektiva dess bestämmelser är.

(25)

Alla behöriga civila luftfartsmyndigheter i gemenskapen får besluta att lufttrafikföretag, även om de inte är verksamma på de medlemsstaters territorium där fördraget tillämpas, kan lämna in en begäran hos en sådan myndighet om att låta sig genomgå systematiska granskningar för att kontrollera att det är sannolikt att relevanta säkerhetsnormer uppfylls.

(26)

Denna förordning bör inte hindra medlemsstaterna från att på nationell nivå och i enlighet med gemenskapsrätten upprätta ett kvalitetsmärkningssystem inom lufttrafiken grundat på kriterier som även kan omfatta andra hänsyn än minimikrav beträffande säkerheten.

(27)

I en gemensam förklaring från de båda ländernas utrikesministrar ingick Konungariket Spanien och Förenade kungariket den 2 december 1987 ett avtal om arrangemang för ökat samarbete när det gäller användningen av flygplatsen i Gibraltar. Dessa arrangemang har ännu inte trätt i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Syfte

1.   Genom denna förordning fastställs regler om

a)

upprättande och offentliggörande av en gemenskapsförteckning, baserad på gemensamma kriterier, över lufttrafikföretag som av säkerhetsskäl förbjuds att bedriva verksamhet inom gemenskapen, och om

b)

information till flygpassagerare om vilka lufttrafikföretag som utför de flygningar som dessa passagerare använder.

2.   Tillämpningen av denna förordning på flygplatsen i Gibraltar skall inte anses påverka Konungariket Spaniens och Förenade kungarikets rättsliga ståndpunkter i tvisten om suveräniteten över det territorium där flygplatsen är belägen.

3.   Denna förordning skall inte tillämpas på flygplatsen i Gibraltar förrän arrangemangen i den gemensamma förklaring som gjordes av Konungariket Spaniens och Förenade kungarikets utrikesministrar den 2 december 1987 träder i kraft. Konungariket Spanien och Förenade kungariket kommer att underrätta rådet om datumet för detta ikraftträdande.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

”lufttrafikföretag”: ett lufttransportföretag med giltig operativ licens eller motsvarande.

b)

”transportavtal”: ett avtal som avser eller omfattar lufttransporttjänster, inbegripet när transporten utgörs av två eller fler flygningar som genomförs av samma eller olika lufttrafikföretag.

c)

”den avtalsslutande parten vid lufttransporter”: det lufttrafikföretag som ingår ett transportavtal med en passagerare eller, om avtalet avser ett resepaket, en researrangör. Samtliga biljettförsäljare skall också betraktas som avtalsslutande parter vid lufttransporter.

d)

”biljettförsäljare”: den som säljer en flygbiljett och förmedlar ett transportavtal till en passagerare, oavsett om biljetten bara gäller för en flygning eller är en del av ett resepaket, dock inte ett lufttrafikföretag eller en researrangör.

e)

”lufttrafikföretag som utför flygningen”: ett lufttrafikföretag som utför eller avser att utföra en flygning enligt ett transportavtal med en passagerare, eller som ombud för en annan juridisk eller fysisk person som har ett transportavtal med denna passagerare.

f)

”verksamhetstillstånd eller tekniskt tillstånd”: varje juridisk eller administrativ handling från en medlemsstats sida, varvid ett lufttrafikföretag antingen får tillstånd att genomföra flygtjänster till och från medlemsstatens flygplatser eller använda dess luftrum, eller varvid lufttrafikföretaget kan utöva trafikrättigheter.

g)

”verksamhetsförbud”: avslag på begäran om, samt upphävande, indragning eller begränsning av ett lufttrafikföretags verksamhetstillstånd eller tekniska tillstånd av säkerhetsskäl, eller någon motsvarande säkerhetsåtgärd gentemot ett lufttrafikföretag som inte har några trafikrättigheter i gemenskapen men vars luftfartyg annars skulle kunna användas i gemenskapen under ett leasingavtal.

h)

”resepaket”: de tjänster som definieras i artikel 2.1 i direktiv 90/314/EEG.

i)

”platsreservation”: att passageraren har en biljett eller annat bevis som visar att platsreservationen har godkänts och registrerats av den avtalsslutande parten vid lufttransporter.

j)

”relevanta säkerhetsnormer”: de internationella säkerhetsnormer som ingår i Chicagokonventionen och dess bilagor samt, i tillämpliga fall, de säkerhetsnormer som ingår i relevant gemenskapslagstiftning.

KAPITEL II

Gemenskapsförteckning

Artikel 3

Upprättande av gemenskapsförteckningen

1.   I syfte att öka flygsäkerheten skall det upprättas en förteckning över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (nedan kallad ”gemenskapsförteckningen”). Varje medlemsstat skall inom sitt territorium se till att de verksamhetsförbud som finns upptagna i gemenskapsförteckningen respekteras av de lufttrafikföretag som har belagts med sådana förbud.

2.   De gemensamma kriterierna för att belägga ett lufttrafikföretag med verksamhetsförbud, vilka skall baseras på de relevanta säkerhetsnormerna, fastställs i bilagan (nedan kallade ”de gemensamma kriterierna”). Kommissionen får ändra bilagan, särskilt för att ta hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, i enlighet med förfarandet i artikel 15.3.

3.   I syfte att upprätta gemenskapsförteckningen för första gången skall alla medlemsstater, senast den ... (12), meddela kommissionen vilka lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud på deras territorium och ange orsakerna till att sådana förbud beslutats samt lämna all annan relevant information. Kommissionen skall informera de andra medlemsstaterna om dessa verksamhetsförbud.

4.   Kommissionen skall, inom en månad efter mottagandet av informationen från medlemsstaterna, på grundval av de gemensamma kriterierna besluta om verksamhetsförbud för de berörda lufttrafikföretagen och upprätta gemenskapsförteckningen över lufttrafikföretag som den belagt med verksamhetsförbud, i enlighet med förfarandet i artikel 15.3.

Artikel 4

Uppdatering av gemenskapsförteckningen

1.   Gemenskapsförteckningen skall uppdateras

a)

för att belägga ett lufttrafikföretag med verksamhetsförbud och inkludera detta lufttrafikföretag i gemenskapsförteckningen på grundval av de gemensamma kriterierna,

b)

för att avföra ett lufttrafikföretag från gemenskapsförteckningen, om den brist eller de brister i säkerheten som var anledningen till att lufttrafikföretaget fördes in i gemenskapsförteckningen har åtgärdats och det inte finns någon annan orsak att, på grundval av de gemensamma kriterierna, låta lufttrafikföretaget stå kvar i gemenskapsförteckningen,

c)

för att ändra villkoren i ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag som finns med på gemenskapsförteckningen.

2.   Kommissionen skall, på eget initiativ eller på en medlemsstats begäran, besluta att uppdatera gemenskapsförteckningen så snart som detta krävs enligt punkt 1, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 15.3 och på grundval av de gemensamma kriterierna. Kommissionen skall minst var tredje månad kontrollera om gemenskapsförteckningen bör uppdateras.

3.   Varje medlemsstat och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet skall till kommissionen överlämna all information som kan vara av betydelse för uppdateringen av gemenskapsförteckningen. Kommissionen skall vidarebefordra all relevant information till de andra medlemsstaterna.

Artikel 5

Provisoriska åtgärder för uppdatering av gemenskapsförteckningen

1.   Då det är uppenbart att ett lufttrafikföretags fortsatta verksamhet i gemenskapen sannolikt utgör en allvarlig säkerhetsrisk och att en sådan risk inte har hanterats på ett tillfredsställande sätt genom brådskande åtgärder från den eller de berörda medlemsstaternas sida i enlighet med artikel 6.1, får kommissionen provisoriskt vidta de åtgärder som avses i artikel 4.1 a eller c, i enlighet med förfarandet i artikel 15.2.

2.   Kommissionen skall så snabbt som möjligt och senast inom 10 arbetsdagar hänskjuta ärendet till den kommitté som avses i artikel 15.1 och fatta beslut om att bekräfta, ändra, återkalla eller förlänga den åtgärd som den vidtagit enligt punkt 1 i den här artikeln, i enlighet med förfarandet i artikel 15.3.

Artikel 6

Undantagsåtgärder

1.   I brådskande fall skall denna förordning inte hindra en medlemsstat från att reagera på ett oförutsett säkerhetsproblem genom att under iakttagande av de gemensamma kriterierna införa ett omedelbart verksamhetsförbud beträffande sitt eget territorium.

2.   Ett beslut av kommissionen att inte ta med ett lufttrafikföretag i gemenskapsförteckningen i enlighet med förfarandet i artikel 3.4 eller 4.2 skall inte hindra en medlemsstat från att införa eller behålla i kraft ett verksamhetsförbud mot det berörda lufttrafikföretaget på grund av ett säkerhetsproblem som särskilt berör den medlemsstaten.

3.   I de situationer som avses i punkterna 1 och 2 skall den berörda medlemsstaten omedelbart informera kommissionen, som skall informera de andra medlemsstaterna. I de situationer som avses i punkt 1 skall den berörda medlemsstaten utan dröjsmål inlämna en begäran till kommissionen om uppdatering av gemenskapsförteckningen, i enlighet med artikel 4.2.

Artikel 7

Rätten till försvar

När kommissionen antar de beslut som avses i artiklarna 3.4, 4.2 och 5 skall den se till att lufttrafikföretaget ges möjlighet att höras, varvid hänsyn skall tas till behovet av att i vissa fall vidta ett brådskande förfarande.

Artikel 8

Genomförandeåtgärder

1.   Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 15.3 vid behov anta genomförandeåtgärder i syfte att föreskriva detaljerade regler för de förfaranden som avses i detta kapitel.

2.   Kommissionen skall när den fastställer dessa åtgärder ta vederbörlig hänsyn till att beslut måste kunna fattas snabbt i samband med uppdateringen av gemenskapens förteckning och den skall vid behov ge möjlighet till ett brådskande förfarande.

Artikel 9

Offentliggörande

1.   Gemenskapsförteckningen och eventuella ändringar i den skall omedelbart offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Kommissionen och medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att underlätta allmänhetens tillgång till gemenskapsförteckningen i dess senast uppdaterade version, framför allt genom användning av Internet.

3.   De avtalsslutande parterna vid lufttransporter, civila luftfartsmyndigheter, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och flygplatser inom medlemsstaternas territorier skall genom information på sina webbplatser och, i tillämpliga fall, i sina lokaler se till att passagerarna får kännedom om gemenskapsförteckningen.

KAPITEL III

Information till passagerare

Artikel 10

Tillämpningsområde

1.   Bestämmelserna i detta kapitel skall gälla transport av passagerare med flyg, när flygningen ingår i ett transportavtal och transporten startar inom gemenskapen, och

a)

flygningen avgår från en flygplats inom en medlemsstats territorium där fördraget är tillämpligt, eller

b)

flygningen avgår från en flygplats i ett tredjeland och anländer till en flygplats inom en medlemsstats territorium där fördraget är tillämpligt, eller

c)

flygningen avgår från en flygplats i ett tredjeland och anländer till en annan sådan flygplats.

2.   Bestämmelserna i detta kapitel skall gälla oberoende av om det rör sig om ett reguljärflyg eller ickereguljärflyg, och oberoende av om flygningen utgör en del av ett resepaket eller inte.

3.   Bestämmelserna i detta kapitel skall inte påverka passagerares rättigheter enligt direktiv 90/314/EEG och förordning (EEG) nr 2299/89.

Artikel 11

Information om vilket lufttrafikföretag som utför flygningen

1.   I samband med platsreservationen skall den avtalsslutande parten vid lufttransporter informera passageraren om vilket eller vilka lufttrafikföretag som utför flygningen, oavsett på vilket sätt reservationen skett.

2.   Om namnet på det eller de lufttrafikföretag som utför flygningen ännu inte är känt vid tidpunkten för reservationen skall den avtalsslutande parten vid lufttransporter se till att passageraren informeras om namnet på det eller de lufttrafikföretag som förmodligen kommer att utföra den eller de aktuella flygningarna. I sådana fall skall den avtalsslutande parten vid lufttransporter se till att passageraren informeras om namnet på det eller de lufttrafikföretag som utför flygningen så snart som detta fastställts.

3.   Om det eller de lufttrafikföretag som skall utföra flygningen ändras efter platsreservationen skall det avtalsslutande lufttrafikföretaget, oberoende av orsaken till ändringen, omedelbart vidta alla lämpliga åtgärder för att säkra att passagerarna informeras om ändringen så snart som möjligt. Passagerarna skall under alla omständigheter informeras vid incheckningen, eller vid ombordstigningen i de fall då det inte krävs någon incheckning för anslutningsflyg.

4.   Lufttrafikföretaget eller researrangören, allt efter omständigheterna, skall se till att den berörda avtalsslutande parten vid lufttransporter informeras om vilket eller vilka lufttrafikföretag som skall utföra flygningen så snart detta blir känt, särskilt om det har skett en ändring.

5.   Om en biljettförsäljare inte har informerats om vilket lufttrafikföretag som skall utföra flygningen skall denna biljettförsäljare inte anses skyldig till att inte ha uppfyllt kraven i denna artikel.

6.   Skyldigheten för den avtalsslutande parten vid lufttransporter att informera passagerarna om vilket eller vilka lufttrafikföretag som skall utföra flygningen skall uttryckligen anges i de allmänna försäljningsvillkor som är tillämpliga på transportavtalet.

Artikel 12

Rätt till återbetalning eller ombokning

1.   Denna förordning skall inte påverka rätten till ersättning eller ombokning enligt förordning (EG) nr 261/2004.

2.   I de fall förordning (EG) nr 261/2004 inte är tillämplig och

a)

det lufttrafikföretag som skulle utföra flygningen och som meddelats passageraren har förts in i gemenskapens förteckning och belagts med verksamhetsförbud, vilket lett till att den berörda flygningen blivit inställd, eller skulle ha lett till att den blivit inställd om den berörda flygningen hade ägt rum inom gemenskapen, eller

b)

det lufttrafikföretag som skulle utföra flygningen och som meddelats passageraren har ersatts av ett annat lufttrafikföretag som förts in i gemenskapsförteckningen och har belagts med verksamhetsförbud, vilket lett till att den berörda flygningen blivit inställd, eller skulle ha lett till att den blivit inställd om den berörda flygningen hade ägt rum inom gemenskapen, skall den avtalsslutande parten vid lufttransporter,

som är part i transportavtalet, erbjuda passageraren den rätt till återbetalning eller ombokning som fastställs i artikel 8 i förordning (EG) nr 261/2004, under förutsättning att passageraren, i det fall då flygningen inte blev inställd, valde att avstå från denna flygning.

3.   Punkt 2 skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 i förordning (EG) nr 261/2004.

Artikel 13

Sanktioner

Medlemsstaterna skall säkerställa att reglerna i detta kapitel efterlevs och fastställa sanktioner vid överträdelser av dessa regler. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

KAPITEL IV

Slutbestämmelser

Artikel 14

Rapport och ändringsförslag

Kommissionen skall senast den ... (13) överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning. Rapporten skall vid behov åtföljas av förslag till ändringar av förordningen.

Artikel 15

Kommitté

1.   Kommissionen skall biträdas av den kommitté som anges i artikel 12 i förordning (EEG) nr 3922/91, nedan kallad ”kommittén”.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

4.   Kommissionen får rådgöra med kommittén i varje fråga som gäller tillämpningen av denna förordning.

5.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 16

Upphävande

Artikel 9 i direktiv 2004/36/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 17

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft tjugo dagar efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artiklarna 10, 11 och 12 skall tillämpas från och med den ... (14) och artikel 13 skall tillämpas från och med den ... (15).

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ...

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 28 september 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 november 2005.

(3)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 4. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2871/2000 (EGT L 333, 29.12.2000, s. 47).

(4)  EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1701/2003 (EUT L 243, 27.9.2003, s. 5).

(5)  EGT L 158, 23.6.1990, s. 59.

(6)  EGT L 220, 29.7.1989, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 323/1999 (EGT L 40, 13.2.1999, s. 1).

(7)  EUT L 167, 4.7.2003, s. 23.

(8)  EUT L 46, 17.2.2004, s. 1.

(9)  EGT L 95, 21.4.1993, s. 29.

(10)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  EUT L 143, 30.4.2004, s. 76.

(12)  En månad efter det att denna förordning har trätt i kraft.

(13)  Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

(14)  Sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft

(15)  Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

BILAGA

GEMENSAMMA KRITERIER FÖR ATT PÅ GEMENSKAPSNIVÅ ÖVERVÄGA ETT INFÖRANDE AV VERKSAMHETSFÖRBUD PÅ GRUND AV SÄKERHETSSKÄL

Beslut om åtgärder på gemenskapsnivå skall vidtas på grundval av en bedömning av varje enskilt fall. Beroende på omständigheterna i varje enskilt fall skall ett lufttrafikföretag eller alla lufttrafikföretag som godkänts i samma stat kunna komma ifråga för åtgärder på gemenskapsnivå.

Vid bedömningen av om ett lufttrafikföretag bör förbjudas helt eller delvis skall det utredas om lufttrafikföretaget uppfyller relevanta säkerhetsnormer, varvid hänsyn skall tas till följande:

1.

Bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos ett lufttrafikföretag:

Rapporter som visar på allvarliga säkerhetsbrister, eller ett lufttrafikföretags fortlöpande underlåtelse att ta itu med de brister som upptäckts vid rampinspektioner som genomförts inom ramen för det SAFA-program som tidigare förelagts lufttrafikföretaget.

Allvarliga säkerhetsbrister som upptäckts inom ramen för insamlingen av information i enlighet med artikel 3 i direktiv 2004/36/EG om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land.

Verksamhetsförbud som ett tredjeland har meddelat mot ett lufttrafikföretag på grund av styrkta brister med avseende på internationella säkerhetsnormer.

Styrkt information om olyckor eller allvarliga incidenter som tyder på latenta systematiska säkerhetsbrister.

2.

Bristande förmåga och/eller vilja hos ett lufttrafikföretag att ta itu med säkerhetsbrister som tar sig uttryck i följande:

Bristande öppenhet eller brist på adekvat information i rätt tid från ett lufttrafikföretags sida som svar på en förfrågan från en medlemsstats civila luftfartsmyndigheter när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets verksamhet.

Olämplig eller otillräcklig plan för avhjälpande åtgärder som ingivits som svar på en identifierad allvarlig säkerhetsbrist.

3.

Bristande förmåga och/eller vilja hos de myndigheter som ansvarar för tillsynen över ett lufttrafikföretag att ta itu med säkerhetsbrister, som tar sig uttryck i följande:

Bristande samarbete från en annan stats ansvariga myndigheters sida med en medlemsstats civila luftfartsmyndigheter, när det finns tvivel om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av ett lufttrafikföretag som licensierats eller godkänts i den aktuella staten.

Bristande förmåga hos de myndigheter som är ansvariga för tillsynen över lufttrafikföretaget att genomföra och tillämpa de relevanta säkerhetsföreskrifterna. Särskild hänsyn bör tas till

a)

revisioner och därav följande planer för avhjälpande åtgärder som utarbetats inom ramen för ICAO:s Universal Safety Oversight Audit Programme eller enligt tillämplig gemenskapslagstiftning,

b)

om verksamhetstillståndet eller det tekniska tillståndet för det lufttrafikföretag som står under den aktuella statens tillsyn tidigare har vägrats eller dragits in av en annan stat,

c)

om lufttrafikföretagets tillstånd inte har utfärdats av den ansvariga myndigheten i den stat där lufttrafikföretaget har sitt huvudsakliga driftställe.

Bristande förmåga hos de ansvariga myndigheterna i den stat där det flygplan som används av lufttrafikföretaget registrerats att utöva tillsyn över det flygplan som används av lufttrafikföretaget i överensstämmelse med den statens skyldigheter enligt Chicagokonventionen.

P6_TA(2005)0429

Kärnkraftverket Bohunice V1 i Slovakien *

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om genomförande av protokoll nr 9 om kärnkraftverket Bohunice V1 i Slovakien, som bifogades Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (KOM (2004)0624 - C6-0205/2004 - 2004/0221(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2004)0624) (1),

med beaktande av artikel 203 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0205/2004),

med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från budgetutskottet (A6-0282/2005).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.

Europaparlamentet betonar att de anslag som anges i förslaget till förordning enbart är riktgivande till dess man ingått ett avtal om budgetplanen för perioden 2007 och de därpå följande åren.

3.

Europaparlamentet begär att kommissionen, efter det att nästa budgetplan antagits, bekräftar de belopp som anges i förslaget till förordning eller, vid behov, överlämnar de justerade beloppen till Europaparlamentet och rådet för godkännande och således garanterar överensstämmelse med taken.

4.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 119 andra stycket i Euratomfördraget.

5.

Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

6.

Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

7.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PARLAMENTETS ÄNDRINGAR

Ändring 1

Skäl 3

(3) Enligt protokollet inser Europeiska unionen att avvecklingen av kärnkraftverket Bohunice V1 måste fortsätta utöver den nuvarande budgetplanen och att denna insats utgör en betydande ekonomisk börda för Slovakien. Detta kommer att beaktas i samband med beslut om fortsatt stöd från EU på detta område efter 2006.

(3) Enligt protokollet inser Europeiska unionen att avvecklingen av kärnkraftverket Bohunice V1 måste fortsätta utöver den nuvarande budgetplanen och att denna insats utgör en betydande ekonomisk börda för Slovakien. Dessutom är Europeiska unionen medveten om att avvecklingen är av sådant slag och så pass omfattande, att den kommer att fortsätta flera år utöver budgetplanen 2007-2013. Detta kommer att beaktas i samband med beslut om fortsatt stöd från EU på detta område efter 2006.

Ändring 2

Skäl 4a (nytt)

 

(4a) Europaparlamentet, rådet och kommissionen uttrycker sin erkänsla för Slovakiens insatser för att förbättra säkerheten vid kärnkraftverket Bohunice V1 före landets anslutning och konstaterar att Slovakien investerat omkring 250 000 000 euro i säkerhetsåtgärder mellan 1993 och 2000. Detta kommer att beaktas när beslut skall fattas om nivån på det ekonomiska stödet till Slovakien.

Ändring 3

Skäl 4b (nytt)

 

(4b) Medel för stöd från Europeiska unionen bör fortsätta att anslås i gemenskapens budget efter den 31 december 2013.

Ändring 4

Skäl 4c (nytt)

 

(4c) Europaparlamentet, rådet och kommissionen erkänner också och tar vederbörlig hänsyn till att Slovakien, som ett resultat av den tidiga stängningen av kärnkraftverket Bohunice V1, inte kommer att kunna erhålla alla de anslag för avvecklingen som behövs, i och med att det beslutats om en successiv utbetalning av dessa medel utgående från kärnkraftverkets ursprungliga livslängd.

Ändring 5

Skäl 5

(5) Det bör därför i gemenskapens budget anslås ett belopp på 237 miljoner euro för finansieringen av avvecklingen av kärnkraftverket Bohunice V1 under perioden 2007-2013.

(5) Det bör därför i gemenskapens budget anslås ett belopp på 400 000 000 euro för finansieringen av avvecklingen av kärnkraftverket Bohunice V1 under perioden 2007-2013.

Ändring 6

Skäl 5a (nytt)

 

(5a) I förslag som nyligen framlagts av de slovakiska myndigheterna talas det om att öka det statliga stödet till kärnkraftssektorn i Slovakien med hjälp av medel ur den nationella avvecklingsfonden. Dessa förslag bör prövas av kommissionen i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

Ändring 7

Skäl 5b (nytt)

 

(5b) Anslag ur gemenskapens budget som är avsedda för avveckling bör inte snedvrida konkurrensen för kraftföretag på energimarknaden i Europeiska unionen. Dessutom bör dessa anslag användas till att bekosta åtgärder för att uppväga bortfallet av produktionskapacitet i enlighet med gemenskapslagstiftningen i fråga om

(i)

förnybara energikällor,

(ii)

effektiv slutanvändning av energi,

(iii)

elförsörjningstrygghet.

Ändring 16

Skäl 5c (nytt)

 

(5a) Europeiska unionen och framför allt de medlemsstater som kommer att dra nytta av en stängning av kärnkraftverket Bohunice VI bör tillhandahålla det extra beloppet på 163 000 000 euro i samband med det årliga budgetförfarandet.

Ändring 8

Skäl 8a (nytt)

 

(8a) För att uppväga konsekvenserna av en tidig stängning bör avvecklingen av kärnkraftverket Bohunice V1 utföras på det sätt som bäst blir till stöd för utveckling och tillväxt i Slovakien i enlighet med Lissabonstrategin.

Ändring 9

Skäl 8b (nytt)

 

(8b) Av omsorg om högsta möjliga effektivitet bör avvecklingen av kärnkraftverket Bohunice V1 genomföras med hjälp av bästa tillgängliga tekniska sakkunskap och med vederbörlig hänsyn till karaktären på och de tekniska särdragen hos de enheter som skall stängas.

Ändring 10

Artikel 2

Syftet med det gemenskapsbidrag som skall tilldelas programmet i enlighet med denna förordning är att ekonomiskt stödja åtgärder inom ramen för avvecklingen av kärnkraftverket Bohunice V1, åtgärder för miljöuppgradering i linje med regelverket och för modernisering av den konventionella produktionskapaciteten för att ersätta de båda Bohunicereaktorernas produktionskapacitet samt andra åtgärder som följer av beslutet att stänga och avveckla detta kärnkraftverk och som bidrar till den nödvändiga omstruktureringen, miljöuppgraderingen och moderniseringen av energiproduktionen och överförings- och distributionssektorerna i Slovakien samt till att förbättra energiförsörjningstryggheten och energieffektiviteten i Slovakien.

Syftet med det gemenskapsbidrag som skall tilldelas programmet i enlighet med denna förordning är att ekonomiskt stödja åtgärder inom ramen för avvecklingen av kärnkraftverket Bohunice V1, inklusive:

 

(i)

Åtgärder för miljöuppgradering i linje med regelverket.

(ii)

Åtgärder för anläggande av ny produktionskapacitet och för modernisering av den befintliga produktionskapaciteten för att ersätta de båda Bohunicereaktorernas produktionskapacitet.

(iii)

Andra åtgärder som följer av beslutet att stänga och avveckla detta kärnkraftverk och som , samtidigt som gemenskapens regelverk i tillämpliga delar efterlevs och genomförs, bidrar till den nödvändiga omstruktureringen, miljöuppgraderingen och moderniseringen av energiproduktionen och överförings- och distributionssektorerna i Slovakien samt till att förbättra energiförsörjningstryggheten och energieffektiviteten i Slovakien.

Ändring 11

Artikel 2, stycke 1a (ny)

 

De åtgärder som skall få stöd ur gemenskapens budget skall definieras mer ingående av kommissionen 2006, efter det att kommissionen från Slovakiens myndigheter mottagit den relevanta avvecklingsplanen med all den information om avvecklingen som behövs. Kommissionen skall årligen fatta beslut om huruvida de åtgärder som skall finansieras kan godkännas med utgångspunkt från denna plan.

Ändring 12

Artikel 3, stycke 1

Finansieringsbeloppet för genomförandet av de åtgärder som nämns i artikel 2 under perioden 1 januari 2007-31 december 2013 skall vara 237 miljoner euro.

Finansieringsbeloppet för genomförandet av de åtgärder som nämns i artikel 2 under perioden 1 januari 2007-31 december 2013 skall vara 400 000 000 euro.

Ändring 13

Artikel 3, stycke 3

Anslagen kan ses över under perioden 1 januari 2007-31 december 2013 för att man skall kunna ta hänsyn till gjorda framsteg under programmets genomförande och för att man skall kunna se till att programplaneringen och fördelningen av resurserna verkligen grundas på faktiska betalningsbehov och faktisk absorberingskapacitet.

De årliga anslagen kan variera under perioden 1 januari 2007-31 december 2013 för att man skall kunna ta hänsyn till gjorda framsteg under programmets genomförande och för att man skall kunna se till att programplaneringen och fördelningen av resurserna verkligen grundas på faktiska betalningsbehov och faktisk absorberingskapacitet.

Ändring 14

Artikel 3, stycke 3a (ny)

 

Medel för ekonomiskt stöd ur gemenskapsbudgeten för de ändamål som fastställs i artikel 2 i denna förordning skall fortsätta att anslås efter den 31 december 2013.

Ändring 15

Artikel 4

Bidraget får för vissa åtgärder uppgå till 100 % av de totala utgifterna. Allt bör göras för att fortsätta den medfinansieringspraxis som etablerades under föranslutningsstödet och stödet under perioden 2004-2006 till Slovakiens avvecklingssträvanden samt för att allt efter behov attrahera medfinansiering från andra källor.

Bidraget från gemenskapen får för vissa åtgärder uppgå till 100 % av de totala utgifterna. Allt bör göras för att fortsätta den medfinansieringspraxis som etablerades under föranslutningsstödet och stödet under perioden 2004-2006 till Slovakiens avvecklingssträvanden samt för att allt efter behov attrahera medfinansiering från andra källor.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0430

Den nordliga dimensionen

Europaparlamentets resolution om framtiden för den nordliga dimensionen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av den andra handlingsplanen för den nordliga dimensionen 2004-2006, godkänd av Europeiska rådet i Bryssel den 16 och 17 oktober 2003,

med beaktande av kommissionens meddelande från den 11 mars 2003”Ett utvidgat Europeiskt grannskap: en ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och söder” (KOM(2003)0104),

med beaktande av den nordliga dimensionens roll för att genomföra EU:s och Rysslands färdplaner för inrättande av fyra gemensamma områden (gemensamt ekonomiskt område, gemensamt område för frihet, säkerhet och rättvisa, gemensamt område för yttre säkerhet samt gemensamt område för forskning, utbildning och kultur), vilka antogs vid det 15:e toppmötet mellan EU och Ryssland i Moskva den 10 maj 2005,

med beaktande av parlamentets tidigare resolutioner om den nordliga dimensionen, i synnerhet resolutionerna av den 16 januari 2003 (1) och 20 november 2003 (2) om den andra handlingsplanen för den nordliga dimensionen,

med beaktande av kommissionens årliga framstegsrapport om genomförandet av handlingsplanen för den nordliga dimensionen av den 20 maj 2005 och debatten i Europaparlamentet den 8 september 2005,

med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.

Det sittande ordförandeskapet har begärt att ett ministermöte om den nordliga dimensionen skall hållas i Bryssel den 21 november 2005 för att diskutera framtiden för den nordliga dimensionen efter det att den nuvarande handlingsplanen löper ut 2006.

B.

Kommissionen utarbetar för närvarande förslag till framtidsstrategier för den nordliga dimensionen. Dessa förslag skall antas 2006 och träda i kraft 2007.

C.

Europeiska rådet har upprepade gånger understrukit vikten av den nordliga dimensionen i Europeiska unionens politik, både internt och inom politiken för yttre förbindelser samt att Europeiska unionen måste utveckla sin grannskaps- och partnerskapspolitik och dess instrument för att sammankoppla unionens olika dimensioner på ett samstämmigt sätt.

D.

EU:s utvidgning har förändrat den geopolitiska kartan i norra Europa och flyttat EU:s geografiska fokus mot nordost, vilket innebär både nya möjligheter och utmaningar för den nordliga dimensionen, i synnerhet när det gäller att hindra att nya murar reses mellan EU och dess grannar i norr. Utvidgningen har lett till att en ny tonvikt lagts på samarbetet i Östersjöområdet, eftersom alla övriga baltiska stater förutom Ryssland är medlemmar av Europeiska unionen, vilket kommer att kräva att en särskilt Östersjöstrategi utarbetas inom ramen för den nordliga dimensionen.

E.

De strategimål som Europaparlamentet tidigare fastställt för den nordliga dimensionen har endast delvis genomförts. Parlamentets krav på ökat deltagande för folkvalda representanter genom upprättandet av forumet för den nordliga dimensionen har ännu inte tillmötesgåtts. Politiken för den nordliga dimensionen har fortfarande ingen framträdande roll och kännetecknas av bristande samordning mellan de olika aktörerna. Europaparlamentet stöder det arbete som den interna Östersjögruppen i Europaparlamentet utför för att skapa riktlinjer för ytterligare integration i Östersjöregionen och initiativet för att inrätta en EU-strategi för Östersjöregionen, framför allt som en inre pelare i den nordliga dimensionen.

F.

De viktigaste målen för den framtida politiken för den nordliga dimensionen är att skapa en gemensam ram för främjande av dialog och samarbete till förmån för ökad stabilitet, välfärd och hållbar utveckling i Nordeuropa och de arktiska områdena samt att stimulera handel, investeringar och infrastruktur, exploatera nya energikällor och underlätta människors och varors rörlighet över gränserna samtidigt som man bedriver ett nära samarbete för att bekämpa den organiserade brottsligheten, främja produktiva anställningar samt socialt och kulturellt utbyte.

G.

Sedan den nordliga dimensionen inrättades 1999 har den visat sig vara effektiv och av politiskt, ekonomiskt och socialt värde. Den nordliga dimensionen omfattar en av de regioner i Europa som erbjuder flest utmaningar, med enorma möjligheter till framtida samarbete med Ryssland, Island och Norge.

H.

Betydelsen och effekterna av miljöpolitiken inom ramen för den nordliga dimensionen i hela området bör betonas, vilket kan exemplifieras av vattenreningsanläggningen i Sankt Petersburg. Det är emellertid nödvändigt att förbättra samarbetet mellan EU:s medlemsstater, i synnerhet för att minska eutrofieringen, och mellan EU och Ryssland för att minska riskerna för tankfartygsolyckor och riskerna i samband med oljeutvinning samt för att förbättra kärnsäkerheten och hanteringen av kärnavfall. Östersjön är redan kraftigt förorenad, och särskilt hotad i egenskap av innanhav.

1.

Europaparlamentet poängterar att den nordliga dimensionen bättre måste synliggöras för att dess mål skall kunna nås och att förbättrad samordning mellan de olika aktörer som är involverade även i fortsättningen är en av de viktigaste utmaningarna. Den nordliga dimensionen bör få samma uppmärksamhet som övriga modeller för regionalt samarbete. Parlamentet uppmanar kommissionen och det nuvarande och kommande sittande ordförandeskapet att se till att fortsättningen på de pågående förhandlingarna om den nordliga dimensionen blir framgångsrik samt att fullt ut involvera Europaparlamentet i detta arbete.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta en övergripande strategi i unionens externa politik för den nordliga dimensionen, både bilateralt och multilateralt, och inkludera såväl Östersjön och området kring Barents hav som hela det arktiska området. Parlamentet understryker Rysslands särskilda ställning som en nyckelpartner samtidigt som man bör beakta den viktiga roll som de övriga nordiska grannländerna Island och Norge samt de övriga arktiska partnerna Kanada och Förenta staterna spelar. Parlamentet framhäver hur viktigt det är att fullt ut involvera de nordiska grannländerna i den europeiska grannskapspolitiken och beakta dem i förordningen om ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument.

3.

Europaparlamentet betonar att den framgångsrika anslutningen av tio nya länder, inklusive de som ingår i den nordliga dimensionen, har fört in den nordliga dimensionen i en ny fas. Kommissionen uppmanas att förse den nordliga dimensionens politik med tillräckliga resurser så att nya framtida partnerskap - bland andra åtgärder - kan planeras på transport-, logistik-, energi- och kulturområdet. Partnerskapet i sociala frågor och hälsofrågor bör få ett mer omfattande stöd. Europaparlamentet uppmanar följaktligen kommissionen att som en del av dess pågående arbete om framtiden för den nordliga dimensionen på allvar ta ställning till huruvida en egen budgetpost för den nordliga dimensionen skulle bidra till ökad synlighet, med hänsyn till att den nordliga dimensionen har karaktären av en rampolitik för det nordliga området. I ett sådant förslag måste insynen i de olika finansieringskällorna tas i beaktande och ökas, inbegripet medfinansiering från tredje parter. Parlamentet understryker att de nordliga regionernas särskilda behov måste beaktas i alla generaldirektorats verksamhet och i alla avsnitt av EU-budgeten.

4.

Europaparlamentet påminner kommissionen, rådet och medlemsstaterna om sina tidigare krav på en större roll för folkvalda representanter och parlamentsledamöter inom den nordliga dimensionen för att främja och samordna en integrering av olika fora för regionalt samarbete i norra Europa. Parlamentet förväntar sig konkreta förslag från kommissionen på detta område. Parlamentet upprepar att det stöder upprättandet av forumet för den nordliga dimensionen samt att det är berett att till fullo