ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 280E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
18 listopada 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   (komunikat)

 

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

SESJA 2005 — 2006

 

Poniedziałek 14 listopad 2005

2006/C 280E/1

PROTOKÓŁ

1

PRZEBIEG POSIEDZENIA

1

Wznowienie sesji

1

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

1

Oświadczenie Przewodniczącego

1

Składanie dokumentów

1

Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

5

Skład Parlamentu

5

Skład komisji i delegacji

5

Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

6

Teksty porozumień przekazane przez Radę

6

Petycje

6

Porządek obrad

7

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

7

Społeczny wymiar globalizacji (debata)

8

Przejście na system cyfrowy (debata)

8

Tajne ośrodki odosobnienia w Europie (debata)

9

System importu bananów (debata)

9

Dyrektywa w sprawie instytucji emerytalnych (debata)

9

Porządek dzienny następnego posiedzenia

10

Zamknięcie posiedzenia

10

LISTA OBECNOŚCI

11

 

Wtorek 15 listopad 2005

2006/C 280E/2

PROTOKÓŁ

13

PRZEBIEG POSIEDZENIA

13

Otwarcie posiedzenia

13

Składanie dokumentów

13

Przesunięcie środków

15

Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

16

Nordycki wymiar (składanie projektów rezolucji)

17

Przedstawienie rocznego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok obrachunkowy 2004 (debata)

17

Program legislacyjny i program prac na rok 2006 (debata)

17

Komunikat Przewodniczącego

18

Głosowanie

19

Upowszechnianie dobrych praktyk oraz monitorowanie wprowadzania technologii informacyjnych i komunikacyjnych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

19

Paneuropejski naziemny publiczny radiowy system przywoławczy (RMU) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

19

Wspólna organizacja rynków w sektorze nasienniczym * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

19

Wspólna organizacja rynków w sektorze chmielu * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

20

Wspólna organizacja rynku wina * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

20

Zmiana Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w celu umożliwienia EBOR finansowania operacji w Mongolii * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

20

Wizy na Zimowe Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie w Turynie w 2006 r. ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

20

Ubezpieczenie społeczne pracowników najemnych i członków ich rodzin przemieszczających się na obszarze WE ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

21

Węgorze europejskie (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

21

Naruszenie protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich przez Państwo Członkowskie (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

21

Społeczny wymiar globalizacji (głosowanie)

21

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

22

Korekty do głosowania

22

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

22

Skład Parlamentu

22

Europejska Agencja Chemikaliów, substancje trwale zanieczyszczające (REACH) ***I - Zmiana dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych (REACH)) ***I (debata)

23

Europejskie agencje regulacyjne (debata)

24

Tura pytań (pytania do Komisji)

24

2005, pakiet Rozszerzenie II (debata)

25

Informacje dla pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości obsługującego przewoźnika ***I (debata)

25

Elektrownia jądrowa Bohunice V1 na Słowacji * — Wykorzystanie zasobów finansowych przeznaczonych na likwidację elektrowni jądrowych (debata)

26

Porządek dzienny następnego posiedzenia

26

Zamknięcie posiedzenia

26

LISTA OBECNOŚCI

27

ZAŁĄCZNIK I

29

ZAŁĄCZNIK II

34

TEKSTY PRZYJĘTE

41

P6_TA(2005)0417Program rozpowszechniania dobrych praktyk i monitorowania wdrażania ICT ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 2256/2003/WE celem przedłużenia na rok 2006 programu rozpowszechniania dobrych praktyk i monitorowania wdrażania technologii teleinformatycznych (COM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

41

ZAŁĄCZNIK IDECYZJA Nr .../2005/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia zmieniająca decyzję nr 2256/2003/WE celem przedłużenia na rok 2006 programu rozpowszechniania dobrych praktyk i monitorowania wdrażania technologii teleinformatycznych (ICT)

41

ZAŁĄCZNIK II

45

P6_TA(2005)0418Publiczny radiowy system przywoławczy ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę 90/544/EWG w sprawie pasm częstotliwości wyznaczonych dla skoordynowanego wprowadzenia paneuropejskiego naziemnego publicznego radiowego systemu przywoławczego we Wspólnocie (COM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

45

ZAŁĄCZNIKDYREKTYWA 2005/.../WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia uchylająca dyrektywę 90/544/EWG w sprawie pasm częstotliwości wyznaczonych dla skoordynowanego wprowadzenia paneuropejskiego naziemnego publicznego radiowego systemu przywoławczego we Wspólnocie

46

P6_TA(2005)0419Wspólna organizacja rynków w sektorze nasienniczym *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze nasion (COM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

47

P6_TA(2005)0420Wspólna organizacja rynków w sektorze chmielu *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze chmielu (COM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

48

P6_TA(2005)0421Wspólna organizacja rynku wina *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (COM (2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

48

P6_TA(2005)0422Zmiana Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w celu umożliwienia EBOR finansowania operacji w Mongolii *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wprowadzenia zmiany do umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), umożliwiającej Bankowi finansowanie operacji w Mongolii (COM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

49

P6_TA(2005)0423Wizy na Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w 2006 r. ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków przewidzianych w celu uproszczenia procedur składania wniosków wizowych i wydawania wiz dla członków rodziny olimpijskiej biorących udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w Turynie w 2006 r. (COM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

50

ZAŁĄCZNIKROZPORZĄDZENIE (WE) nr .../2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia dotyczące środków przewidzianych w celu uproszczenia procedur składania wniosków wizowych i wydawania wiz dla członków rodziny olimpijskiej biorących udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w Turynie w 2006 r.

50

P6_TA(2005)0424Ubezpieczenie społeczne pracowników najemnych i członków ich rodzin przemieszczających się na obszarze WE ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się po Wspólnocie oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 określające procedurę wdrażania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (COM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

56

P6_TC1-COD(2004)0284Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 listopada 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się po Wspólnocie oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 określające procedurę wdrażania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71

57

ZAŁĄCZNIK

58

P6_TA(2005)0425Węgorz europejskiRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwoju wspólnotowego planu działań dotyczącego odtworzenia zasobów węgorza europejskiego (2005/2032(INI))

63

P6_TA(2005)0426Ewentualne naruszenie Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetówRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ewentualnego naruszenia Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich przez Państwo Członkowskie (2005/2187(INI))

64

P6_TA(2005)0427Społeczny wymiar globalizacjiRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie społecznego wymiaru globalizacji (2005/2061(INI))

65

 

Środa 16 listopad 2005

2006/C 280E/3

PROTOKÓŁ

71

PRZEBIEG POSIEDZENIA

71

Otwarcie posiedzenia

71

Składanie dokumentów

71

Sytuacja w Iraku po referendum konstytucyjnym (debata)

71

Zmiany klimatyczne — Powstrzymywanie globalnych zmian klimatycznych (debata)

72

Głosowanie

72

Informacje dla pasażerów korzystających z transportu lotniczego ***I (głosowanie)

73

Elektrownia Jądrowa Bohunice V1 na Słowacji * (głosowanie)

73

Nordycki wymiar Unii (głosowanie)

73

Przejście na system cyfrowy (głosowanie)

74

Wykorzystanie zasobów finansowych przeznaczonych na likwidację elektrowni jądrowych (głosowanie)

74

Powstrzymywanie globalnych zmian klimatycznych (głosowanie)

74

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

75

Korekty do głosowania

75

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

75

Skład grup politycznych

75

Nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej (debata)

75

Ostatnie oświadczenia Mahmouda Ahmadinedżada, prezydenta Iranu (debata)

76

Tura pytań (pytania do Rady)

77

Oświadczenie Przewodniczącego

78

Normy odłowu humanitarnego niektórych gatunków zwierząt ***I (debata)

78

Wywóz broni — Nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia — Zamówienia publiczne w sektorze obrony (debata)

78

Porządek dzienny następnego posiedzenia

79

Zamknięcie posiedzenia

79

LISTA OBECNOŚCI

80

ZAŁĄCZNIK I

82

ZAŁĄCZNIK II

89

TEKSTY PRZYJĘTE

98

P6_TA(2005)0428Informacje dla pasażerów korzystających z transportu lotniczego ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości obsługującego przewoźnika i przekazywania przez Państwa Członkowskie informacji dotyczących bezpieczeństwa (COM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

98

P6_TC1-COD(2005)0008Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 listopada 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych objętych zakazem prowadzenia działalności w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości obsługującego przewoźnika lotniczego oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE

98

ZAŁĄCZNIKWSPÓLNE KRYTERIA PRZY ROZPATRYWANIU ZAKAZU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA NA POZIOMIE WSPÓLNOTY

107

P6_TA(2005)0429Bohunice V1 *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady dotyczącego wdrożenia protokołu nr 9 dołączonego do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w sprawie elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji (COM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

108

P6_TA(2005)0430Pólnocny wymiar UniiRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości Wymiaru Północnego

113

P6_TA(2005)0431Przejście na nadawanie cyfroweRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyspieszenia przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe

115

P6_TA(2005)0432Likwidacja elektrowni jądrowychRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wykorzystywania zasobów finansowych przeznaczonych na likwidację elektrowni jądrowych (2005/2027(INI))

117

P6_TA(2005)0433Powstrzymywanie globalnych zmian klimatycznychRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie powstrzymywania globalnych zmian klimatycznych (2005/2049 (INI))

120

 

Czwartek 17 listopad 2005

2006/C 280E/4

PROTOKÓŁ

128

PRZEBIEG POSIEDZENIA

128

Otwarcie posiedzenia

128

Składanie dokumentów

128

Skorzystanie z immunitetu parlamentarnego

130

Głosowanie

130

Europejska Agencja Chemikaliów, substancje trwale zanieczyszczające (REACH) ***I (głosowanie)

130

Zmiana dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych (REACH) ***I (głosowanie)

131

Normy humanitarnego odłowu niektórych gatunków zwierząt ***I (głosowanie)

132

Wywóz broni (głosowanie)

132

Uruchomienie Funduszu Solidarności: Burze w Europie Północnej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

132

Projekt budżetu korygującego nr 7/2005 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

133

Nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia (głosowanie)

133

Zamówienia publiczne w sektorze obrony (głosowanie)

133

Ostatnie oświadczenia Mahmouda Ahmadinedżada, prezydenta Iranu (głosowanie)

133

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

134

Korekty do głosowania

134

Komunikat Przewodniczącego

134

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

135

Strategia Rozwoju dla Afryki (debata)

135

Wspólnotowa polityka rozwoju Konsensus europejski (debata)

135

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

136

Dostep do pomocy humanitarnej w Kaszmirze (debata)

136

Filipiny (skazanie na karę śmierci obywatela europejskiego Francisco Larrañagi) (debata)

136

Birma/Myanmar (debata)

136

Głosowanie

137

Dostęp do pomocy humanitarnej w Kaszmirze (głosowanie)

137

Filipiny (skazanie na karę śmierci obywatela europejskiego Francisco Larrañagi) (głosowanie)

137

Birma/Myanmar (głosowanie)

138

Strategia Rozwoju dla Afryki (głosowanie)

138

Wspólnotowa polityka rozwoju (głosowanie)

138

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

139

Korekty do głosowania

139

Kalendarium budżetowe

139

Porządek dzienny następnej sesji miesięcznej

139

Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

140

Skład komisji i delegacji

140

Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

140

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

141

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

142

Kalendarz następnych posiedzeń

142

Przerwa w obradach

142

LISTA OBECNOŚCI

143

ZAŁĄCZNIK I

145

ZAŁĄCZNIK II

172

TEKSTY PRZYJĘTE

302

P6_TA(2005)0434Europejska Agencja Substancji Chemicznych, substancje trwale zanieczyszczające ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń w zakresie substancji chemicznych (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Substancji Chemicznych oraz zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE i rozporządzenie (WE) nr .../... [w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych] (COM(2003)0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD))

302

P6_TC1-COD(2003)0256Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 listopada 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń w zakresie substancji chemicznych (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Substancji Chemicznych oraz zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE

303

ZAŁĄCZNIK IPRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE OCENY SUBSTANCJI I OPRACOWYWANIA RAPORTÓW BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

388

ZAŁĄCZNIK IaWSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA KART CHARAKTERYSTYKI

398

ZAŁĄCZNIK IbOCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO PREPARATU

408

ZAŁĄCZNIK IcKRYTERIA DLA SUBSTANCJI WPROWADZONYCH ZAREJESTROWANYCH W ILOŚCI POMIĘDZY 1 I 10 TON ROCZNIE PRZEZ JEDNEGO PRODUCENTA LUB IMPORTERA, DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST PEŁNA INFORMACJA OKREŚLONA W ZAŁĄCZNIKU V

409

ZAŁĄCZNIK IIWYŁĄCZENIA Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI ZGODNIE Z PRZEPISAMI ART. 4 UST. 1 LIT. (A)

410

ZAŁĄCZNIK IIIWYŁĄCZENIA Z OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA REJESTRACJI ZGODNIE Z PRZEPISAMI ART. 4 UST. 1 LIT. (b)

415

ZAŁĄCZNIK IV

416

ZAŁĄCZNIK VSTANDARDOWY ZAKRES INFORMACJI WYMAGANYCH DLA SUBSTANCJI PRODUKOWANYCH LUB IMPORTOWANYCH W ILOŚCIACH CO NAJMNIEJ JEDNEJ TONY

420

ZAŁĄCZNIK VIDODATKOWE STANDARDOWE INFORMACJE WYMAGANE DLA SUBSTANCJI PRODUKOWANYCH LUB IMPORTOWANYCH W ILOŚCIACH CO NAJMNIEJ DZIESIĘCIU TON

424

ZAŁĄCZNIK VIIDODATKOWE STANDARDOWE INFORMACJE WYMAGANE DLA SUBSTANCJI RODUKOWANYCH LUB IMPORTOWANYCH W ILOŚCIACH CO NAJMNIEJ STU TON

428

ZAŁĄCZNIK VIIIDODATKOWE STANDARDOWE INFORMACJE WYMAGANE DLA SUBSTANCJI PRODUKOWANYCH LUB IMPORTOWANYCH W ILOŚCIACH CO NAJMNIEJ TYSIĄCA TON

432

ZAŁĄCZNIK IXOGÓLNE ZASADY DOSTOSOWANIA STANDARDOWEGO SCHEMATU BADAWCZEGO OKREŚLONEGO W ZAŁĄCZNIKACH V DO VIII

435

ZAŁĄCZNIK X

438

ZAŁĄCZNIK XIPRZEPISY OGÓLNE DLA DALSZYCH UŻYTKOWNIKÓW W CELU OCENY SUBSTANCJI I PRZYGOTOWANIA RAPORTÓW BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

438

ZAŁĄCZNIKI OD XII DO XVI

439

ZAŁĄCZNIK XVIITRWAŁE ZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNE (POPs)

439

P6_TA(2005)0435Zmiana dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych (REACH) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w celu jej dostosowania do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (COM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257 (COD))

440

P6_TC1-COD(2003)0257Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 listopada 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w celu jej dostosowania do rozporządzenia (WE) nr .../... Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie substancji chemicznych

440

P6_TA(2005)0436Wywóz broniRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie szóstego rocznego sprawozdania Rady sporządzonego zgodnie z klauzulą operacyjną nr 8 Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni (2005/2013(INI))

443

P6_TA(2005)0437Uruchomienie Funduszu SolidarnościRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt. 3 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, uzupełniającego Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (COM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI))

450

ZAŁĄCZNIKDECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

451

P6_TA(2005)0438Projekt budżetu korygującego nr 7/2005Projekt Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu korygującego nr 7/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, sekcja 3 — Komisja (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD))

452

P6_TA(2005)0439Nierozprzestrzenianie broni masowego rażeniaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia: rola Parlamentu Europejskiego (2005/2139(INI))

453

P6_TA(2005)0440Zamówienia publiczne w sektorze obronyRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Zielonej Księgi na temat zamówień publicznych w sektorze obrony (2005/2030(INI))

463

P6_TA(2005)0441Niedawne oświadczenia p. Mahmuda Ahmadinedżada, prezydenta IranuRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Iranu

468

P6_TA(2005)0442Dostęp do pomocy humanitarnej w KaszmirzeRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Kaszmiru

469

P6_TA(2005)0443Filipiny (skazanie na karę śmierci obywatela europejskiego Francisco Larrañagi)Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Filipin

472

P6_TA(2005)0444Birma/MyanmarRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Birmy

473

P6_TA(2005)0445Strategia rozwoju dla AfrykiRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii rozwoju dla Afryki (2005/2142(INI))

475

P6_TA(2005)0446Wspólnotowa polityka rozwojuRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego wspólnej deklaracji Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji dotyczącej polityki Wspólnoty Europejskiej na rzecz rozwoju — Europejski konsensus (2004/2261(INI))

484


PL

 


I (komunikat)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2005 — 2006

Poniedziałek 14 listopad 2005

18.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 280/1


PROTOKÓŁ

(2006/C 280 E/01)

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

1.   Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17.05.

2.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

3.   Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący złożył oświadczenie w sprawie zamachów, które miały miejsce w Ammanie w dniu 9 listopada 2005 r. Podkreślił, że przekazał, w imieniu Parlamentu, kondolencje władzom jordańskim, jak również rodzinom ofiar.

Parlament uczcił pamięć ofiar minutą ciszy.

4.   Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1)

przez komisje parlamentarne:

1.1)

sprawozdania:

Sprawozdanie w sprawie wykorzystywania zasobów finansowych przeznaczonych na likwidację elektrowni jądrowych (2005/2027(INI)) — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Harms Rebecca (A6-0279/2005).

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady dotyczącego wdrożenia protokołu nr 9 dołączonego do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w sprawie elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji (COM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)) — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Harms Rebecca (A6-0282/2005).

Sprawozdanie w sprawie rozwoju wspólnotowego planu działań dotyczącego odtworzenia zasobów węgorza europejskiego (2005/2032(INI)) — Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: Maat Albert Jan (A6-0284/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w celu jej dostosowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (COM(2003)0644 [02] — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)) — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Sacconi Guido (A6-0285/2005).

Sprawozdanie w sprawie Zielonej Księgi na temat zamówień publicznych w dziedzinie obrony (2005/2030(INI)) — Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów —

Sprawozdawca: Wuermeling Joachim (A6-0288/2005).

Sprawozdanie w sprawie szóstego rocznego sprawozdania Rady, zgodnie z klauzulą operacyjną nr 8 Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni (2005/2013 (INI)) — Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: Romeva i Rueda Raül (A6-0292/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się po Wspólnocie oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 określające procedurę wdrażania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (COM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)) — Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawca: Toia Patrizia (A6-0293/2005).

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze nasion (COM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164 (CNS)) — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdawca: Daul Joseph (A6-0295/2005).

Sprawozdanie w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia: rola Parlamentu Europejskiego (2005/2139(INI)) — Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: Kristovskis Ģirts Valdis (A6-0297/2005).

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady o wprowadzeniu zmiany do Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), umożliwiającej Bankowi finansowanie operacji w Mongolii (COM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)) — Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Berès Pervenche (A6-0298/2005).

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze chmielu (COM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162 (CNS)) — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdawca Daul Joseph (A6-0299/2005).

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (COM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)) — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdawca Daul Joseph (A6-0300/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 2256/2003/WE celem przedłużenia na rok 2006 programu rozpowszechniania dobrych praktyk i monitorowania wdrażania technologii teleinformatycznych (COM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)) — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Chichester Giles (A6-0302/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę 90/544/EWG w sprawie pasm częstotliwości wyznaczonych dla skoordynowanego wprowadzenia paneuropejskiego naziemnego publicznego radiowego systemu przywoławczego we Wspólnocie (COM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147 (COD)) — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Chichester Giles (A6-0303/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzenia norm odłowu humanitarnego dla niektórych gatunków zwierząt (COM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)) — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Scheele Karin (A6-0304/2005).

Sprawozdanie w sprawie europejskich przepisów regulacyjnych i rynków łączności elektronicznej w 2004 r. (2005/2052(INI)) — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Toia Patrizia (A6-0305/2005).

Sprawozdanie w sprawie społecznego wymiaru globalizacji (2005/2061(INI)) — Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawca: Brejc Mihael (A6-0308/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości obsługującego przewoźnika i przekazywania przez Państwa Członkowskie informacji dotyczących bezpieczeństwa (COM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)) — Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: De Veyrac Christine (A6-0310/2005).

Sprawozdanie w sprawie roli Euroregionów w procesie rozwoju polityki regionalnej (2004/2257(INI)) — Komisja Rozwoju Regionalnego

Sprawozdawca: Triantaphyllides Kyriacos (A6-0311/2005).

Sprawozdanie w sprawie powstrzymywania zmian klimatycznych na świecie (2005/2049 (INI)) — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Wijkman Anders (A6-0312/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków przewidzianych w celu ułatwienia procedur składania wniosków wizowych i wydawania wiz dla członków rodziny olimpijskiej biorących udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich i/lub Paraolimpijskich w Turynie w 2006 r. (COM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Zappalà Stefano (A6-0313/2005).

Sprawozdanie w sprawie stosowania wspólnotowych reguł konkurencji do transportu morskiego (2005/2033(INI)) — Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Kratsa-Tsagaropoulou Rodi (A6-0314/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz zmieniające dyrektywę 1999/45/WE i rozporządzenie (WE) nr .../... w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (COM(2003)0644 [01] — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)) — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Sacconi Guido (A6-0315/2005).

Sprawozdanie w sprawie ewentualnego uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego wynikającym z Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (2005/2187(INI)) — Komisja Prawna

Sprawozdawca: Gargani Giuseppe (A6-0316/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw osób o ograniczonej możliwości poruszania się podróżujących drogą lotniczą (COM(2005)0047 — C6-0045/2005 — 2005/0007(COD)) — Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Evans Robert (A6-0317/2005).

Sprawozdanie w sprawie strategii rozwoju dla Afryki (2005/2142(INI)) — Komisja Rozwoju

Sprawozdawca: Martens Maria (A6-0318/2005).

Sprawozdanie w sprawie projektu wspólnej deklaracji Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji dotyczącej polityki rozwoju Unii Europejskiej — „Konsensusu Europejskiego” (2004/2261(INI)) — Komisja Rozwoju

Sprawozdawca: Wijkman Anders (A6-0319/2005).

2)

przez posłów:

2.1)

pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

(O-0083/2005) Giles Chichester i Etelka Barsi-Pataky w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Przejście na system cyfrowy (B6-0333/2005);

(O-0084/2005) Nikolaos Sifunakis w imieniu komisji CULT, do Rady: Rozejm olimpijski (B6-0335/2005);

(O-0085/2005/rév.2) Martine Roure i Maria Beger w imieniu grupy PSE, Kathalijne Buitenweg w imieniu grupy Verts/ALE, Diana Wallis i Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Stosowanie sankcji karnych w przypadku naruszenia prawa wspólnotowego (B6-0336/2005);

(O-0093/2005) Jo Leinen w imieniu komisji AFCO i Janusz Lewandowski w imieniu komisji BUDG, do Rady: Projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych (COM(2005)0059) procedura 2005/2035 (ACI)) (B6-0337/2005)) — 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005);

(O-0094/2005) Ieke van den Burg et Othmar Karas w imieniu komisji ECON, do Komisji: Powody niewystarczającego stosowania przez Państwa Członkowskie UE dyrektywy w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych (B6-0338/2005);

(O-0078/2005) Maria Martens w imieniu komisji DEVE, do Rady: Rozwój i sport (B6-0340/2005);

(O-0079/2005) Maria Martens w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Rozwój i sport (B6-0341/2005).

2.2)

pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 109 Regulaminu) (B6-0339/2005):

Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Purvis John, Attwooll Elspeth, Vanhecke Frank, Ashworth Richard James, Corbett Richard, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Papadimoulis Dimitrios, Lundgren Nils, Davies Chris, Sjöstedt Jonas, Moraes Claude, Seppänen Esko, Figueiredo Ilda, Olajos Péter, Hutchinson Alain, McGuinness Mairead, Stihler Catherine, Mitchell Gay, Bowis John, Parish Neil, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, Tannock Charles, Kirkhope Timothy, Posselt Bernd, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Dimitrakopoulos Giorgos, Staes Bart, Karas Othmar, Aubert Marie-Hélène, Aylward Liam, Rocard Michel, Deva Nirj, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Figueiredo Ilda, Kinnock Glenys, Désir Harlem, Stihler Catherine, Arif Kader, Ryan Eoin, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Wuermeling Joachim, Papadimoulis Dimitrios, Moraes Claude, Bushill-Matthews Philip, Karatzaferis Georgios, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Paleckis Justas Vincas, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Batzeli Katerina, de Grandes Pascual Luis, Sjöstedt Jonas, Olajos Péter, Martin David, Ford Glyn, Tajani Antonio, Iturgaiz Angulo Carlos José, Seppänen Esko, McAvan Linda, McGuinness Mairead, Hutchinson Alain, Bowis John, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Montoro Romero Cristobal, Ayala Sender Inés, Evans Robert, Westlund Åsa, Hedh Anna, Herranz García María Esther, Fjellner Christofer, Isler Béguin Marie Anne, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi.

2.3)

propozycje zmian w Regulaminie (art. 202 Regulaminu):

Corbett Richard — Projekt zmiany w regulaminie Zmiana artykułu 80 (B6-0582/2005).

odesłany

komisja przedm właśc. AFCO

2.4)

pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

Sylwester Chruszcz i Andrzej Tomasz Zapałowski, w sprawie zawyżonych opłat za połączenia roamingowe w Unii Europejskiej (64/2005);

Bruno Gollnisch, w sprawie warunków, w jakich jest przetrzymywany Tarik Aziz (65/2005);

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen i Carl Lang,w sprawie zamieszek na tle etnicznym we Francji oraz w innych miejscach w Europie (66/2005).

5.   Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 Regulaminu Parlamentu:

zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dziedzictwa filmowego i konkurencyjności związanych z nim działań przemysłowych (3625/2/2005 — C6-0377/2005 — 2004/0066(COD));

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reasekuracji oraz zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG i 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE (3639/5/2005 — C6-0379/2005 — 2004/0097(COD));

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca po raz dwudziesty siódmy dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w olejach-zmiękczaczach i oponach) (3641/1/2005 — C6-0378/2005 — 2004/0036(COD));

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (3655/1/2005 — C6-0387/2005 — 2005/0100(COD)).

6.   Skład Parlamentu

Właściwe organy niemieckie powiadomiły o powołaniu Roland Gewalta w miejsce Ingo Schmitt na posła do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 27.10.2005.

Josep Borrell Fontelles (Przewodniczący) przywołał treść postanowień art. 3 ust. 5 Regulaminu.

7.   Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy PPE-DE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisji TRAN: Roland Gewalt

Delegacja do spraw stosunków z Afryką Południową: Roland Gewalt.

Na wniosek grupy PSE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisji ENVI: Matthias Groote w miejsce Norbert Glante

komisji ITRE: Norbert Glante

Delegacja do spraw stosunków z Japonią: Matthias Groote.

Na wniosek grupy IND/DEM Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisji AFCO: Bernard Piotr Wojciechowski

Delegacja do spraw stosunków z Białorusią: Bernard Piotr Wojciechowski.

8.   Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Komunikaty Komisji o działaniach podjętych na skutek stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament w trakcie posiedzenia czerwcowego I i lipcowego 2005 zostały rozesłane.

9.   Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniający przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej.

10.   Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru z dniem wskazanym poniżej, zostały przekazane, zgodnie z art. 191 ust. 5 Regulaminu, właściwej komisji:

Dnia 07.11.2005

Angelos Psifis (nr 818/2005);

Pan Pereidis (Association Constructive Macédoine „L'Aristote”) (nr 819/2005);

Konstantinos Dolkas (nr 820/2005);

Apostolos Kondylis (nr 821/2005);

Spiridon Nasopoulos (nr 822/2005);

Giorgios Papagiannakopoulos (nr 823/2005);

Dimitrios Terzis (nr 824/2005);

Panagiotis Georgiadis (nr 825/2005);

Stefanos Tanimanidis (World Council of Pontian Hellenism) (z 2 podpisami) (nr 826/2005);

Mark Bookham (Independent Light Dues Forum) (nr 827/2005);

Vasilios Tsetsos (nr 828/2005);

André Geminet (nr 829/2005);

Marc Abrahamovski (Association d'intérêt public Vie Verte „Ticoulet”) (z 323 podpisami) (nr 830/2005);

Elisabeth Balland (nr 831/2005);

Isabelle Plessis (Collectif „une réglementation pour les camping-cars”) (z 186 podpisami) (nr 832/2005);

Miguel Amorós Amorós (nr 833/2005);

José Luis Fernández Muñiz (Asociación de Piloñeses por Soto-Penagos y otros tendidos) (PASPOT) (z 300 podpisami) (nr 834/2005);

Adolfo Bosch Lería (nr 835/2005);

Giampaolo Carollo (Verdi per la Pace) (z 10 podpisami) (nr 836/2005);

Abílio Adelino do Vale Gonçalves Lima (nr 837/2005);

Samuel Martin-Sosa Rodriguez (nr 838/2005);

Johannes Tollmann (nr 839/2005);

Gerda Glebe Visconti (nr 840/2005);

Siegfried Berthge (nr 841/2005);

Clare M.B. Symes (nr 842/2005);

Brian Eastoe (nr 843/2005);

Angela Mason (nr 844/2005);

Agnieszka Morzyk (z 2 podpisami) (nr 845/2005);

Maria E.J.A.C Sultains-Bours (nr 846/2005);

J. Rens (nr 847/2005);

Miroslav Novotný (nr 848/2005);

Sean Hussey (nr 849/2005);

Giuseppe Papadia (Associazione Papà Separati ONLUS (z 10.524 podpisami) (nr 850/2005);

Sarah Ludford (z 237 podpisami) (nr 851/2005);

Gábor Nagy (Budapest Trade Union of Firefighters) (z 276 podpisami) (nr 852/2005);

Monks (z 25 podpisami) (nr 853/2005);

Pentti Likka Olavi Kurkela (nr 854/2005);

Edgard Krebs (nr 855/2005);

Sagrario Heres Sedeño (Plataforma Pro Santamaría) (nr 856/2005).

11.   Porządek obrad

Następnym punktem porządku dziennego było ustalenie porządku obrad.

Końcowy projekt porządku dziennego posiedzeń plenarnych listopad I i II (PE 364.133/PDOJ) został rozesłany i zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 14.11.2005 — 17.11.2005

poniedziałek

bez zmian

wtorek

bez zmian

środa

wniosek Rady, aby debatę w sprawie zmian klimatycznych (punkt 28 i punkt 29 porządku dziennego) przenieść przed debatę w sprawie Iraku a nie po niej (punkt 30 porządku dziennego)

Parlament przyjął wniosek.

czwartek

bez zmian

Posiedzenia z dnia 30.11.2005 i 01.12.2005

bez zmian

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

12.   Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Nikolaos Sifunakis, Eugenijus Gentvilas, Ilda Figueiredo, Bruno Gollnisch, Georgios Karatzaferis, Hélène Flautre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Catherine Stihler, Ashley Mote, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Vytautas Landsbergis, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Katalin Lévai, Proinsias De Rossa, Milan Gaľa, Mojca Drčar Murko, Richard Corbett, Koenraad Dillen, Ana Maria Gomes, Carl Schlyter, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Catherine Guy-Quint, Marios Matsakis, James Hugh Allister i Justas Vincas Paleckis.

13.   Społeczny wymiar globalizacji (debata)

Sprawozdanie w sprawie społecznego wymiaru globalizacji [2005/2061(INI)] — Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Sprawozdawca: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

Głos zabrali: Vladimír Špidla (członek Komisji) i Poul Nyrup Rasmussen (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET).

PRZEWODNICTWO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Anna Záborská w imieniu grupy PPE-DE, Ole Christensen w imieniu grupy PSE, Jan Jerzy Kułakowski w imieniu grupy ALDE, Sepp Kusstatscher w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Georgios Karatzaferis w imieniu grupy IND/DEM, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, i Carl Lang niezrzeszony.

Mihael Brejc przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Thomas Mann, Harald Ettl, Alfonso Andria, Georgios Toussas, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Gunnar Hökmark, Kader Arif, Helmuth Markov, Seán Ó Neachtain, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Joseph Muscat i Vladimír Špidla.

PRZEWODNICTWO: Pierre MOSCOVICI

Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.11 protokołu z dnia 15.11.2005.

14.   Przejście na system cyfrowy (debata)

Pytanie ustne wnieśli: Giles Chichester i Etelkę Barsi-Pataky w imieniu komisji ITRE, do Komisji(O-0083/2005): Przejście na system cyfrowy (B6-0333/2005)

Etelka Barsi-Pataky zadała pytanie ustne.

Vladimír Špidla (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Ivo Belet w imieniu grupy PPE-DE, Norbert Glante w imieniu grupy PSE, Nikolaos Vakalis, Reino Paasilinna, Ruth Hieronymi, Francisca Pleguezuelos Aguilar, John Purvis, Nikolaos Sifunakis, Malcolm Harbour i Vladimír Špidla.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Etelka Barsi-Pataky w imieniu komisji ITRE, w sprawie przyspieszenia przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe (B6-0583/2005).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z dnia 16.11.2005.

15.   „Tajne ośrodki odosobnienia” w Europie (debata)

Oświadczenie Komisji: „Tajne ośrodki odosobnienia” w Europie

Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji) wydał oświadczenie.

Głos zabrali: Carlos Coelho w imieniu grupy PPE-DE, Martine Roure w imieniu grupy PSE, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, i Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ryszard Czarnecki niezrzeszony, Stefano Zappalà, Stavros Lambrinidis, Ignasi Guardans Cambó, Kathalijne Maria Buitenweg, Erik Meijer, Barbara Kudrycka, Giovanni Claudio Fava, Johannes Voggenhuber, Claude Moraes, Bernat Joan i Marí, Panagiotis Beglitis, Józef Pinior i Franco Frattini

Debata została zamknięta.

16.   System importu bananów (debata)

Oświadczenie Komisji: System importu bananów

Mariann Fischer Boel (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Fernando Fernández Martín w imieniu grupy PPE-DE, Erika Mann w imieniu grupy PSE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy IND/DEM, i María Esther Herranz García.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Glenys Kinnock, Manuel Medina Ortega i Mariann Fischer Boel

Debata została zamknięta.

17.   Dyrektywa w sprawie instytucji emerytalnych (debata)

Pytanie ustne wnieśli: Ieke van den Burg i Othmar Karas, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Powody niewystarczającego stosowania przez Państwa Członkowskie UE dyrektywy w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych (B6-0338/2005) (O-0094/2005)

Ieke van den Burg i Othmar Karas zadali pytanie ustne.

Charlie McCreevy (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Harald Ettl w imieniu grupy PSE, Sharon Bowles w imieniu grupy ALDE, Graham Booth w imieniu grupy IND/DEM, i Katerina Batzeli.

Debata została zamknięta.

18.   Porządek dzienny następnego posiedzenia

Ustalony został porządek dzienny jutrzejszego posiedzenia (dokument „Porządek dzienny” PE 364.133/OJMA).

19.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 21.45.

Julian Priestley

Sekretarz Generalny

Josep Borrell Fontelles

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fourtou, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hamon, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Obserwatorzy:

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


Wtorek 15 listopad 2005

18.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 280/13


PROTOKÓŁ

(2006/C 280 E/02)

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Ingo FRIEDRICH

Wiceprzewodniczący

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.

Głos zabrał Michael Gahler, który przywołując wczorajsze manifestacje strasburskich taksówkarzy, zgłasza sprzeciw wobec wprowadzenia dla taksówkarzy niemieckich zakazu wjazdu na dziedziniec Parlamentu Europejskiego, który uważa za dyskryminujący (Przewodniczący odpowiedział, że władze parlamentarne nie podjęły żadnych kroków w tej kwestii i że zostanie ona przekazana odpowiednim organom).

2.   Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1)

przez Radę i Komisję:

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związ9ku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej oraz zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE (COM(2005)0438 — C6-0293/2005 — 2005/0182(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc. LIBE

 

opinia: ITRE, IMCO

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008) (COM(2005)0467 — C6-0311/2005 — 2005/0203(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc. CULT

 

opinia: AFET, DEVE, BUDG, EMPL, LIBE, FEMM

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej) (COM(2005)0505 — C6-0346/2005 — 2005/0211(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc. ENVI

 

opinia: TRAN, PECH

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 55/2005 — Sekcja III — Komisja (SEC(2005)1378 — C6-0347/2005 — 2005/2200(GBD)).

odesłany

komisja przedm. właśc. BUDG

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 57/2005 — Sekcja III — Komisja (SEC(2005)1377 — C6-0348/2005 — 2005/2201(GBD)).

odesłany

komisja przedm. właśc. BUDG

Projekt decyzji Rady w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (Okres programowania 2007-2013) (COM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129 (CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc. AGRI

 

opinia: ENVI, REGI

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Południowej Afryki z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (12075/2005 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC)).

odesłany

komisja przedm. właśc. DEVE

 

opinia: INTA

Komisja Europejska: Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich - Rok budżetowy 2004 — Tom II — Część I i II (SEC(2005)1159 — C6-0351/2005 — 2005/2090 (DEC)).

odesłany

komisja przedm. właśc. CONT

 

opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Komisja Europejska: Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich - Rok budżetowy 2004 — Tom I — Skonsolidowane sprawozdanie z wykonania budżetu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe (SEC(2005)1158 — C6-0352/2005 — 2005/2090(DEC)).

odesłany

komisja przedm. właśc. CONT

 

opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Federacją Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Federacji Mikronezji (COM(2005)0502 — C6-0353/2005 — 2005/0206(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc. PECH

 

opinia: DEVE, BUDG

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie (WE) nr 3690/93 ustanawiające wspólnotowy system ustalający zasady dotyczące minimum informacji, jakie mają być zawarte w licencjach połowowych (COM(2005)0499 — C6-0354/2005 — 2005/0205(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc. PECH

 

opinia: JURI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i w sprawie czystszego powietrza dla Europy (COM(2005)0447 — C6-0356/2005 — 2005/0183(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc. ENVI

 

opinia: ITRE, JURI

Ten tytuł nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Commission européenne: Comptes annuels définitifs des autres institutions — exercice 2004 — Volume III — Parlement européen (N6-0027/2005 [01] — C6-0357/2005 — 2005/2091(DEC)).

odesłany

komisja przedm. właśc. CONT

 

opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Projekt budżetu korygującego nr 7 na rok budżetowy 2005 — Ogólne zestawienie dochodów i wydatków — Sekcja III — Komisja (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)).

odesłany

komisja przedm. właśc. BUDG

 

opinia: REGI

Ten tytuł nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Council (N6- 0027/2005 [02] — C6-0359/2005 — 2005/2092(DEC)).

odesłany

komisja przedm. właśc. CONT

 

opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ten tytuł nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Court of Justice (N6-0027/2005 [03] — C6-0360/2005 — 2005/2093(DEC)).

odesłany

komisja przedm. właśc. CONT

 

opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ten tytuł nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Court of Auditors (N6-0027/2005 [04] — C6-0361/2005 — 2005/2094(DEC)).

odesłany

komisja przedm. właśc. CONT

 

opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ten tytuł nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Economic and Social Committee (N6-0027/2005 [05] — C6-0362/2005 — 2005/2095(DEC)).

odesłany

komisja przedm. właśc. CONT

 

opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ten tytuł nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Committee of the Regions (N6-0027/2005 [06] — C6-0363/2005 — 2005/2096(DEC)).

odesłany

komisja przedm. właśc. CONT

 

opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ten tytuł nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — European Ombudsman (N6-0027/2005 [07] — C6-0364/2005 — 2005/2042(DEC)).

odesłany

komisja przedm. właśc. CONT

 

opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ten tytuł nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — European Data Protection Supervisor (N6-0027/2005 [08] — C6-0365/2005 — 2005/2208(DEC)).

odesłany

komisja przedm. właśc. CONT

 

opinia: JURI, LIBE

3.   Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła propozycję przesunięcia środków DEC 33/2005 Komisji Europejskiej (C6-0307/2005 — SEC(2005)1187 final).

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Komisja Budżetowa zezwoliła na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 Rozporządzenia Finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r.

*

* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła propozycję przesunięcia środków DEC 36/2005 Komisji Europejskiej (C6-0316/2005 — SEC(2005)1190 final).

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Komisja Budżetowa zezwoliła na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 Rozporządzenia Finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r.

*

* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła propozycję przesunięcia środków DEC 37/2005 Komisji Europejskiej (C6-0313/2005 — SEC(2005)1191 final).

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Komisja Budżetowa zezwoliła na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 Rozporządzenia Finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r.

*

* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła propozycję przesunięcia środków DEC 55/2005 Komisji Europejskiej (C6-0347/2005 — SEC(2005)1378 final).

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Komisja Budżetowa zezwoliła na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 Rozporządzenia Finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r., pod warunkiem zawarcia przez dwa organy władzy budżetowej porozumienia podczas negocjacji trójstronnych w dniu 26 października 2005 r.

*

* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła propozycję przesunięcia środków DEC 57/2005 Komisji Europejskiej (C6-0348/2005 — SEC(2005)1377 final).

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Komisja Budżetowa zezwoliła na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 Rozporządzenia Finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r.

4.   Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.

DOSTĘP DO POMOCY HUMANITARNEJ W KASZMIRZE

Elizabeth Lynne, Cecilia Malmström i Nicholson of Winterbourne w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji humanitarnej w Kaszmirze (B6-0591/2005),

Pasqualina Napoletano i Emilio Menéndez del Valle w imieniu grupy PSE, w sprawie Kaszmiru: dostęp do pomocy humanitarnej (B6-0594/2005),

James Elles, Simon Coveney i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie dostepu do pomocy humanitarnej w Kaszmirze (B6-0597/2005),

Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis i Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji humanitarnej w Kaszmirze (B6-0600/2005),

Cem Özdemir, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Gérard Onesta i Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie dostepu do pomocy humanitarnej w Kaszmirze (B6-0603/2005),

Eoin Ryan w imieniu grupy UEN, w sprawie dostepu do pomocy humanitarnej w Kaszmirze (B6-0607/2005).

II.

FILIPINY (SKAZANIE NA KARĘ ŚMIERCI OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ FRANCISCA LARRAÑAGI)

Pasqualina Napoletano i María Elena Valenciano Martínez-Orozco w imieniu grupy PSE, w sprawie Filipin: obywatel UE Francisco Larrañaga skazany na karę śmierci na Filipinach (B6-0595/2005)

Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie kary śmierci na Filipinach (B6-0598/2005)

Willy Meyer Pleite w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie skazania na śmierć na Filipinach obywatela Hiszpanii Francisca Larrañagi (B6-0601/2005)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda i Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Filipin (B6-0604/2005)

Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, w sprawie skazania na karę śmierci na Filipinach obywatela Unii Europejskiej (B6-0605/2005)

III.

BIRMA/MYANMAR

Cecilia Malmström i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, w sprawie Birmy/Myanmaru (B6-0592/2005)

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock i Marc Tarabella w imieniu grupy PSE, w sprawie przestrzegania praw człowieka w Birmie (B6-0593/2005)

Simon Coveney, Charles Tannock i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie przestrzegania praw człowieka w Birmie/Myanmarze (B6-0596/2005)

Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Birmie (B6-0599/2005)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda i Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Birmy (B6-0602/2005)

Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, w sprawie Birmy/Myanmaru (B6-0606/2005)

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.

5.   Nordycki wymiar (składanie projektów rezolucji)

Debata odbyła się 8.09.2005 r.(pkt 4 protokołu z dnia 08.09.2005).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Diana Wallis i Paavo Väyrynen w imieniu grupy ALDE, w sprawie nordyckiego wymiaru w perspektywie spotkania ministerialnego w dniu 21 listopada 2005 r. (B6-0584/2005),

Alexander Stubb w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie nordyckiego wymiaru (B6-0586/2005),

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka i Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie nordyckiego wymiaru w perspektywie spotkania ministerialnego w dniu 21 listopada 2005 r. (B6-0587/2005),

Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson i André Brie w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie nordyckiego wymiaru w perspektywie spotkania ministerialnego w dniu 21 listopada 2005 r. (B6-0588/2005),

Jan Marinus Wiersma, Riitta Myller i Reino Paasilinna w imieniu grupy PSE, w sprawie przyszłości nordyckiego wymiaru (B6-0589/2005),

Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas i Anna Elzbieta Fotyga w imieniu grupy UEN, w sprawie nordyckiego wymiaru (B6-0590/2005).

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 16.11.2005.

6.   Przedstawienie rocznego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok obrachunkowy 2004 (debata)

Hubert Weber, Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawił sprawozdanie roczne swojej instytucji.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji)

Głos zabrali: José Javier Pomés Ruiz w imieniu grupy PPE-DE, Dan Jørgensen w imieniu grupy PSE, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Jeffrey Titford w imieniu grupy IND/DEM, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Alexander Stubb, Szabolcs Fazakas, Margarita Starkevičiūtė, Nils Lundgren, Simon Busuttil, Herbert Bösch, Markus Ferber, Terence Wynn i Hubert Weber.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zawieszone o godz. 10.05 w oczekiwaniu na Przewodniczącego Komisji, zostało wznowione o godz. 10. 15)

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

7.   Program legislacyjny i program prac na rok 2006 (debata)

Oświadczenie Komisji: Program legislacyjny i program prac na rok 2006

José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) wydał oświadczenie.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE-DE, Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, Silvana Koch-Mehrin w imieniu grupy ALDE, Pierre Jonckheer w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, i Jean-Claude Martinez niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ingeborg Gräßle, Jan Andersson, Diana Wallis, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Toussas, Frank Vanhecke, John Bowis, Poul Nyrup Rasmussen, który na wstępie wyraził żal z powodu obecności niewielu posłów na sali obrad (Przewodniczący odpowiedział, że przekaże te uwagi właściwym organom), Sophia in 't Veld, Maria Berger, Elizabeth Lynne, Amalia Sartori, Richard Corbett, Joseph Daul, Genowefa Grabowska, Csaba Őry, Markus Pieper, Alexander Radwan i José Manuel Barroso.

Złożone projekty rezolucji, które nie są jeszcze dostępne, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 14.12.2005.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 12.10 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12.15.)

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO

Wiceprzewodniczący

8.   Komunikat Przewodniczącego

W ramach wczorajszego posiedzenia Komisja Budżetowa przyjęła następujące dwa sprawozdania:

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 3 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej uzupełniającego Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej [COM (2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)] (sprawozdawca: Reimer Böge) (A6-0320/2005)

i

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 7/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (burza w Europie Północnej) [13489/2005 - C6-0358/2005 - 2005/2172(BUD)] (sprawozdawca: Salvador Garriga Polledo) (A6-0321/2005).

Zgodnie z art. 131 Regulaminu, powyższe sprawozdania zostaną poddane pod głosowanie 17.11.2005.

*

* *

Głos zabrali: Lissy Gröner, która wnioskowała o wstrzymanie wystawy, aktualnie zorganizowanej w w budynku Parlamentu, którą uznała za zniewagę wymierzoną wobec kobiet (Przewodniczący odpowiedział, że kwestorzy zostaną powiadomieni o jej wniosku), Geoffrey Van Orden, który złożył wniosek do Rady i Komisji o wywarcie presji na władze libańskie o uwolnienie pielęgniarek bułgarskich i lekarza palestyńskiego, przetrzymywanych w Libii, Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, który udzielił wsparcia dla wniosku Geoffreya Van Ordena oraz Bernda Posselta w sprawie wniosku Lissy Gröner (Przewodniczący zapewnił, że kwestorzy rozpatrzą sprawę bezstronnie).

9.   Głosowanie

Szczegółowe wyniki głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone, itp.) zawarte są w załączniku I do protokołu.

9.1.   Upowszechnianie dobrych praktyk oraz monitorowanie wprowadzania technologii informacyjnych i komunikacyjnych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 2256/2003/WE celem przedłużenia na rok 2006 programu rozpowszechniania dobrych praktyk i monitorowania wdrażania technologii teleinformatycznych [COM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144 (COD)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Giles Chichester (A6-0302/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0417)

9.2.   Paneuropejski naziemny publiczny radiowy system przywoławczy (RMU) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę 90/544/EWG w sprawie pasm częstotliwości wyznaczonych dla skoordynowanego wprowadzenia paneuropejskiego naziemnego publicznego radiowego systemu przywoławczego we Wspólnocie [COM (2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Giles Chichester (A6-0303/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0418)

9.3.   Wspólna organizacja rynków w sektorze nasienniczym * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze nasienniczym [COM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)] — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawozdawca: Joseph Daul (A6-0295/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0419)

9.4.   Wspólna organizacja rynków w sektorze chmielu * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze chmielu [COM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)] — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawozdawca: Joseph Daul (A6-0299/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0420)

9.5.   Wspólna organizacja rynku wina * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina [COM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160 (CNS)] — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawozdawca: Joseph Daul (A6-0300/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0421)

9.6.   Zmiana Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w celu umożliwienia EBOR finansowania operacji w Mongolii * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej Umowę o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), umożliwiającej Bankowi finansowanie operacji w Mongolii [COM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0298/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0422)

9.7.   Wizy na Zimowe Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie w Turynie w 2006 r. ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu upproszczenie procedur składania wniosków wizowych i wydawania wiz dla członków rodziny olimpijskiej biorących udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w Turynie w 2006 r. [COM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Stefano Zappalà (A6-0313/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0423)

9.8.   Ubezpieczenie społeczne pracowników najemnych i członków ich rodzin przemieszczających się na obszarze WE ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się po Wspólnocie oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 określające procedurę wdrażania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 [COM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)] — Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Sprawozdawczyni: Patrizia Toia (A6-0293/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Patrizia Toia (sprawozdawczyni) złożyła oświadczenie na podstawie art. 131 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0424)

9.9.   Węgorze europejskie (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie opracowania wspólnotowego planu działań dotyczącego odbudowy zasobów węgorza europejskiego [2005/2032(INI)] — Komisja Rybołówstwa.

Sprawozdawca: Albert Jan Maat (A6-0284/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Albert Jan Maat (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 131 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0425)

9.10.   Naruszenie protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich przez Państwo Członkowskie (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ewentualnego naruszenia protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich przez Państwo Członkowskie [ 2005/2187(INI)] — Komisja Prawna. Sprawozdawca: Giuseppe Gargani (A6-0316/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0426)

9.11.   Społeczny wymiar globalizacji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie społecznego wymiaru globalizacji [2005/2061(INI)] — Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Sprawozdawca: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0427)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Philip Bushill-Matthews zaproponował poprawkę ustną do poprawki 5, która została przyjęta.

10.   Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Giuseppe Garganiego — A6-0316/2005

Bruno Gollnisch

Sprawozdanie Mihaela Brejca — A6-0308/2005

Andreas Mölzer, Frank Vanhecke i Mairead McGuinness

11.   Korekty do głosowania

Korekty do głosowania znajdują się na stronie internetowej „Séance en direct”, w części „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll call votes)” oraz w wersji wydrukowanej w załączniku 2. „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna dostępna na stronach Europarl będzie regularnie aktualizowana przez okres maksymalnie dwóch tygodni licząc od dnia głosowania.

Lista korekt do głosowania zostanie następnie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12.50 i wznowione o 15.05)

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

12.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Manuel Medina Ortega poinformował, że był obecny, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

*

* *

Głos zabrał Bernard Piotr Wojciechowski, poruszając osobistą kwestię, w związku z rzekomą wypowiedzią Any Marii Gomes, dotyczącą wystawy, która trwa obecnie w budynku Parlamentu.

13.   Skład Parlamentu

Właściwe organy włoskie powiadomiły o powołaniu Giovanniego Procacci w miejsce Michele Santoro na posła do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 15.11.2005.

Przewodniczący przypomniał o postanowieniach art. 3 ust. 5 Regulaminu.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 Aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, Parlament przyjmuje tenże fakt do wiadomości.

14.   Europejska Agencja Chemikaliów,substancje trwale zanieczyszczające (REACH) ***I - Zmiana dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych (REACH)) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny i zatwierdzania substancji chemicznych, jak również ograniczeń mających zastosowanie do tych substancji (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Produktów Chemicznych i zmiany dyrektywy 1999/45/WE i rozporządzenia __/__(WE) (substancje trwale zanieczyszczające) [COM(2003)0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca: Guido Sacconi (A6-0315/2005)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 67/548/EWG Rady w celu dostosowania do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny i zatwierdzania produktów chemicznych, jak również ograniczeń mających zastosowanie do tych substancji [COM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

Głos zabrali: Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji), Stavros Dimas (członek Komisji) i Lord Bach (urzędujący Przewodniczący Rady).

Guido Sacconi przedstawił sprawozdania (A6-0315/2005 i A6-0285/2005).

Głos zabrała Hiltrud Breyer na temat prezentacji dokonanej przez sprawozdawcę.

Głos zabrali: Christofer Fjellner (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Elisa Ferreira (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Thomas Mann (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Lena Ek (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Hartmut Nassauer (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Kurt Lechner (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI) i Hiltrud Breyer (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM).

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: David Hammerstein Mintz (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Satu Hassi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Ria Oomen-Ruijten w imieniu grupy PPE-DE, Werner Langen w związku z wystąpieniem Satu Hassi, Robert Goebbels w imieniu grupy PSE, Lena Ek w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Jonas Sjöstedt w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Liam Aylward w imieniu grupy UEN, Irena Belohorská niezrzeszona, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka i Hélène Goudin.

PRZEWODNICTWO: Miroslav OUZKÝ

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mogens N.J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas i Paul Rübig

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.1 protokołu z dnia 17.11.2005 i pkt 4.2 protokołu z dnia 17.11.2005.

15.   Europejskie agencje regulacyjne (debata)

Pytanie ustne wnieśli: Jo Leinen i Janusz Lewandowski, w imieniu komisji AFCO, do Rady (O-0093/2005): Projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych (COM(2005)0059) procedura 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005)

Georgios Papastamkos (zastępca autora) i Janusz Lewandowski zadali pytanie ustne.

Lord Bach (urzędujący Przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrali: Maria da Assunção Esteves w imieniu grupy PPE-DE, Richard Corbett w imieniu grupy PSE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Lord Bach i Louis Michel (członek Komisji).

Złożone projekty rezolucji, które nie są jeszcze dostępne, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.15 protokołu z dnia 01.12.2005.

PRZEWODNICTWO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Wiceprzewodnicząca

16.   Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0339/2005).

Głos zabrali: David Martin i Mairead McGuinness w sprawie klasyfikacji pytań.

Część pierwsza

Pytanie 37 (Manuel Medina Ortega): Opodatkowanie w zakresie transportu lotniczego pasażerów

Peter Mandelson (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Manuela Medine Ortegę, Josu Ortuondo Larreę i Agnes Schierhuber.

Pytanie 38 (Sarah Ludford): Ochrona danych, banki danych Unii Europejskiej

Olli Rehn (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Sarah Ludford.

Pytanie 39 (Giorgos Dimitrakopoulos): Kosowo

Olli Rehn udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Giorgosa Dimitrakopoulosa i Barta Staesa.

Część druga

Pytanie 40 (Bart Staes): Skutki programu FLEGT dla ochrony praw socjalnych i ochrony środowiska w krajach rozwijających się

Louis Michel (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Barta Staesa, Johna Bowisa i Agnes Schierhuber.

Pytanie 41 (Othmar Karas): Współpraca na rzecz rozwoju

Louis Michel udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Othmara Karasa.

Pytanie 42 (Marie-Hélène Aubert): Wybory w Demokratycznej Republice Konga (RDK)

Louis Michel udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Marie-Hélène Aubert.

Pytania od 43 do 45 zostaną rozpatrzone na piśmie.

Pytanie 46 (Sajjad Karim): Zwiększenie przejrzystości i kontroli demokratycznej w zakresie negocjacji w ramach WTO

Peter Mandelson udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Davida Martina, Jamesa Hugha Allistera i Paula Rübiga.

Pytanie 47 (Hélène Goudin): Zmniejszenie stawek celnych na krewetki pochodzące z Tajlandii

Peter Mandelson udzielił odpowiedzi na pytanie.

Pytanie 48 (Ilda Figueiredo): Trudności w przemyśle obuwniczym

Peter Mandelson udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Ildę Figueiredo, Davida Martina i Anne E. Jensen.

Pytanie 54 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Prognozy w zakresie restrukturyzacji

Vladimír Špidla (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Pytanie 55 (Joachim Wuermeling): Swobodny przepływ pracowników

Vladimír Špidla udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Manfreda Webera i Claude'a Moraesa.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie.

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20.15 i wznowione o 21.00)

PRZEWODNICTWO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Wiceprzewodniczący

17.   2005, pakiet „Rozszerzenie II”(debata)

Oświadczenie Komisji: 2005, pakiet „Rozszerzenie II”

Olli Rehn (członek Komisji) wydał oświadczenie.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, István Szent-Iványi w imieniu grupy ALDE, Joost Lagendijk w imieniu grupy Verts/ALE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Sarah Ludford, Gisela Kallenbach, Georgios Papastamkos, Borut Pahor, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Doris Pack, Guido Podestà, Bernd Posselt i Olli Rehn.

Debata została zamknięta.

18.   Informacje dla pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości obsługującego przewoźnika ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości obsługującego przewoźnika i przekazywania przez Państwa Członkowskie informacji dotyczących bezpieczeństwa (tekst mający znaczenie dla EOG) [COM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] — Komisja Transportu i Turystyki.

Sprawozdawczyni: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

Głos zabrali: Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) i Derek Twigg (urzędujący Przewodniczący Rady)

Christine De Veyrac przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Jörg Leichtfried w imieniu grupy PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Bernard Piotr Wojciechowski w imieniu grupy IND/DEM, Fernand Le Rachinel niezrzeszony, Corien Wortmann-Kool, Ulrich Stockmann, Alyn Smith, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Zsolt László Becsey, Robert Evans, Gilles Savary, Jacques Barrot i Derek Twigg.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.1 protokołu z dnia 16.11.2005.

19.   Elektrownia jądrowa Bohunice V1 na Słowacji * — Wykorzystanie zasobów finansowych przeznaczonych na likwidację elektrowni jądrowych (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wdrożenia protokołu nr 9 dołączonego do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w sprawie elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji [COM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Rebecca Harms (A6-0282/2005).

Sprawozdanie w sprawie wykorzystania zasobów finansowych przeznaczonych na likwidację elektrowni jądrowych [2005/2027(INI)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Rebecca Harms (A6-0279/2005).

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

Rebecca Harms przedstawiła swoje sprawozdania (A6-0282/2005 i A6-0279/2005).

Głos zabrali: Ján Hudacký w imieniu grupy PPE-DE, Edit Herczog w imieniu grupy PSE, Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Umberto Pirilli w imieniu grupy UEN, Sergej Kozlík niezrzeszony, Romana Jordan Cizelj, Reino Paasilinna, Šarūnas Birutis, Vladimír Remek, Kathy Sinnott, Paul Rübig, Hannes Swoboda, Marios Matsakis, Erik Meijer, Peter Baco, Zita Pleštinská, Miloš Koterec i Andris Piebalgs.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.2 protokołu z dnia 16.11.2005.

20.   Porządek dzienny następnego posiedzenia

Ustalony został porządek dzienny jutrzejszego posiedzenia (dokument „Porządek dzienny” PE 364.133/OJME).

21.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 0.10.

Julian Priestley

Sekretarz Generalny

Josep Borrell Fontelles

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Obserwatorzy:

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

w

wycofano

gi (..., ..., ...)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujących się)

ge (..., ..., ...,)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujących się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

ust.

ustęp

art.

artykuł

pu

punkt uzasadnienia

pr

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Przedłużenie na rok 2006 programu rozpowszechniania dobrych praktyk i monitorowania wdrażania technologii teleinformatycznych ***I

Spraw.: Gilles CHICHESTER (A6-0302/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

2.   Paneuropejski naziemny publiczny radiowy system przywoławczy (RMU) ***I

Spraw.: Gilles CHICHESTER (A6-0303/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

3.   Wspólna organizacja rynków w sektorze nasienniczym *

Spraw.: Joseph DAUL (A6-0295/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

4.   Wspólna organizacja rynków w sektorze chmielu *

Spraw.: Joseph DAUL (A6-0299/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

gi

+

600, 20, 14

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe

5.   Wspólna organizacja rynku wina *

Spraw.: Joseph DAUL (A6-0300/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

6.   Zmiana Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w celu umożliwienia EBOR finansowania operacji w Mongolii *

Spraw.: Pervenche BERÈS (A6-0298/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

7.   Wizy na Zimowe Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie w Turynie w 2006 r. ***I

Spraw.: Stefano ZAPPALÀ (A6-0313/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

8.   Ubezpieczenie społeczne pracowników najemnych i członków ich rodzin przemieszczających się na obszarze WE ***I

Spraw.: Patrizia TOIA (A6-0293/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

9.   Węgorze europejskie

Spraw.: Albert Jan MAAT (A6-0284/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

10.   Naruszenie protokołu przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich przez Państwo Członkowskie

Spraw.: Giuseppe GARGANI (A6-0316/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

11.   Społeczny wymiar globalizacji

Spraw.: Mihael BREJC (A6-0308/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

ust. 2

2

PPE-DE

 

-

 

po ust. 4

8

GUE/NGL

 

-

 

ust. 5

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2/gi

+

323, 264, 56

3/gi

-

112, 483, 47

ust. 6

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2/ge

+

347, 287, 8

3

+

 

ust. 7

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 9

9

GUE/NGL

 

-

 

po ust. 10

10

GUE/NGL

gp

 

 

1/ge

+

322, 305, 16

2

-

 

3/ge

+

318, 315, 12

po ust. 15

13

Verts/ALE

ge

-

205, 407, 27

ust. 16

3

PPE-DE

 

-

 

po ust. 19

12

PSE

 

+

 

ust. 20

ust.

tekst oryginału

go/ge

+

341, 289, 14

ust. 22

4

PPE-DE

 

-

 

po ust. 23

14

Verts/ALE

 

-

 

15

Verts/ALE

 

+

 

po ust. 24

11

GUE/NGL

 

-

 

po ust. 31

16

Verts/ALE

ge

-

264, 375, 7

ust. 32

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

po ust. 33

17

Verts/ALE

 

+

 

ust. 34

5

PPE-DE

gi

+

357, 266, 17

poprawka ustna

po ust. 34

18

Verts/ALE

 

+

 

19

Verts/ALE

 

+

 

ust. 37

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

-

 

punkt uzasadnienia A

6

GUE/NGL

gp

 

 

1

-

 

2

-

 

1

PPE-DE

 

-

 

Punkt uzasadnienia B

7

GUE/NGL

 

-

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: popr. 5, ust. 5 — część druga, ust. 5 — część trzecia

Wnioski o głosowanie podzielone

ALDE, PPE-DE

ust. 5

pierwsza część:„uważa, że globalizacja ... integracji społecznej;”

druga część:„uznaje, że warunkiem ... zreformowanie Wspólnej Polityki Rolnej”

część trzecia słowo „radykalne”

PPE-DE

ust. 6

pierwsza część:„wzywa Komisję i Radę do zapewnienia, by polityka UE”

druga część:„w dziedzinie handlu, rolnictwa i polityka zagraniczna”

trzecia część:„były zgodne z polityką w dziedzinie rozwoju ... oraz z Milenijnymi Celami Rozwoju;”

ust. 7

pierwsza część:„zachęca Unię Europejską do podjęcia ... walce z ubóstwem”

druga część:„poprzez przyjęcie bardziej spójnej ... umarzaniem długów i pomocą;”

ust. 32

pierwsza część:„wyraża pogląd, że małe ... takich przedsiębiorstw w sieci”

druga część:„wzywa także do dostosowania ... w globalnej gospodarce”

ust. 37

pierwsza część:„podkreśla potrzebę zapewnienia ... w tym zakresie”

druga część:„uważa, że deficyt demokratyczny ... po stronie obywateli”

Verts/ALE

popr. 6

pierwsza część:„mając na uwadze (skreślenie)”

druga część:„że proces ... całym świecie,”

popr. 10

pierwsza część:„wzywa Komisję ... formami dyskryminacji;”

druga część:„dystrybucja wypracowanego bogactwa ... oświatę oraz gospodarkę mieszkaniową;”

trzecia część:„polityka społeczna ... strategii socjalnych i zatrudnieniowych;”

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE: ust. 20

Różne

Philip Bushill-Matthews zaproponował poprawkę ustną do poprawki 5:

34.

odnotowuje, że wysiłki Komisji na rzecz podnoszenia wśród przedsiębiorstw wielonarodowych świadomości w zakresie ich społecznej odpowiedzialności przyniosły jak dotąd ograniczone efekty;


ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.   Sprawozdanie: Daul A6-0299/2005

rezolucja

Za: 600

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 20

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Allister, Mote

PPE-DE: Deva

Wstrzymujący się: 14

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Rogalski, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

PPE-DE: Kuźmiuk, Ouzký, Podkański

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

2.   Sprawozdanie: Brejc A6-0308/2005

ust. 5/2

Za: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Przeciw: 264

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Laperrouze, Lehideux, Ortuondo Larrea, Ries, Väyrynen

GUE/NGL: Henin, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Wstrzymujący się: 56

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote

PPE-DE: Brepoels, Papastamkos

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Sprawozdanie: Brejc A6-0308/2005

ust. 5/3

Za: 112

ALDE: Busk, in 't Veld, Jensen, Malmström, Neyts-Uyttebroeck, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Falbr, Fava, Jørgensen, Koterec, Kristensen, Rasmussen, Tabajdi, Thomsen

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 483

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Meijer, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Wstrzymujący się: 47

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

PPE-DE: Beazley

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Sprawozdanie: Brejc A6-0308/2005

popr. 5

Za: 357

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, de Villiers

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Leichtfried, Peillon, Pinior

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Przeciw: 266

ALDE: Chiesa, Samuelsen, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Schenardi

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 17

ALDE: Resetarits

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PSE: Kósáné Kovács

Verts/ALE: van Buitenen

Korekty do głosowania

Przeciw: Jörg Leichtfried


TEKSTY PRZYJĘTE

 

P6_TA(2005)0417

Program rozpowszechniania dobrych praktyk i monitorowania wdrażania ICT ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 2256/2003/WE celem przedłużenia na rok 2006 programu rozpowszechniania dobrych praktyk i monitorowania wdrażania technologii teleinformatycznych (COM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005) 0347) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 157 ust. 3 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0247/2005),

uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0302/2005),

1.

zatwierdza wniosek Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

ZAŁĄCZNIK I

DECYZJA Nr .../2005/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia... zmieniająca decyzję nr 2256/2003/WE celem przedłużenia na rok 2006 programu rozpowszechniania dobrych praktyk i monitorowania wdrażania technologii teleinformatycznych (ICT)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego artykuł 157 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją nr 2256/2003/WE (3) utworzono program MODINIS, mający na celu monitorowanie planu działań eEurope 2005, rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz poprawę bezpieczeństwa informacji i sieci w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2005 r.

(2)

Decyzja nr 2256/2003/WE została zmieniona decyzją nr 787/2004/WE dostosowującą kwoty referencyjne w celu uwzględnienia rozszerzenia Unii Europejskiej.

(3)

W rezolucji z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie przyszłości technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) (4) Rada zwróciła się do Komisji o rozpoczęcie prac przygotowawczych nad kontynuacją planu działań eEurope 2005, co stanowić ma istotny element nowego programu na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego po roku 2005.

(4)

Komunikat Komisji z dnia 19 listopada 2004 r. zatytułowany „Wyzwania stojące przed Europejskim Społeczeństwem Informacyjnym po roku 2005” zawiera analizę wyzwań, jakie należy podjąć w europejskiej strategii na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2010. W komunikacie przedstawiono argumenty za szerszym stosowaniem ICT oraz za ciągłym uwzględnianiem związanych z nimi kwestii w prowadzonej polityce, co wiąże się z koniecznością monitorowania i wymiany dobrych praktyk. Komunikat ten stanowił punkt wyjścia dla rozważań, które doprowadziły do przyjęcia w roku 2005 nowej inicjatywy na rzecz społeczeństwa informacyjnego, która wejdzie w życie w roku 2006.

(5)

W komunikacie Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej z dnia 2 lutego 2005 r., zatytułowanym „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - nowy początek strategii lizbońskiej”, ogłoszono nową inicjatywę zatytułowaną „i2010: Europejskie Społeczeństwo Informacyjne”, której celem jest stymulowanie wdrażania ICT.

(6)

W komunikacie Komisji z dnia 1 czerwca 2005 r. zatytułowanym „i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” nakreślono najważniejsze priorytety polityki w ramach pięcioletniej strategii wspierania otwartej i konkurencyjnej gospodarki cyfrowej. Dialog z podmiotami zainteresowanymi i Państwami Członkowskimi będzie nadal wspierany przez promowanie wymiany dobrych praktyk i monitorowanie wdrażania usług wykorzystujących ICT, szczególnie w kontekście otwartej metody koordynacji.

(7)

We wniosku dotyczącym decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) proponuje się utworzenie ramowego programu działań Wspólnoty w zakresie konkurencyjności i innowacji, obejmującego lata 2007-2013 i integrującego poszczególne środki wspólnotowe na rzecz przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorstw, konkurencyjności przemysłu, innowacji, technologii teleinformatycznych, technologii środowiskowych oraz inteligentnej energii, w tym środki przewidziane decyzją nr 2256/2003/WE.

(8)

Rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (5) ustanawia wspólne ramy systematycznego przygotowywania statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego. Statystyki te uwzględniają informacje wymagane w celu prowadzenia analizy porównawczej inicjatywy eEurope i są istotne w procesie tworzenia wskaźników strukturalnych wykorzystywanych do śledzenia wyników osiąganych przez Państwa Członkowskie oraz konieczne w celu stworzenia jednolitej podstawy analiz dotyczących społeczeństwa informacyjnego.

(9)

W okresie 12 miesięcy pomiędzy zakończeniem planu działań eEurope 2005 a planowanym uruchomieniem programu ramowego w roku 2007, konieczne będzie monitorowanie i wspieranie wdrażania ICT we wszystkich dziedzinach gospodarki, poprzez kontynuowanie analizy porównawczej i statystycznej w oparciu o wskaźniki strukturalne oraz poprzez wymianę najlepszych praktyk. Działania w zakresie analizy porównawczej, dobrych praktyk i koordynacji polityki podejmowane w ramach programu w roku 2006 przyczynią się do osiągania celów określonych w wymienionych powyżej komunikatach Komisji z dnia 2 lutego 2005 r. i 1 czerwca 2005 r.

(10)

Mechanizmy monitorowania i wymiany doświadczeń, a także działania w zakresie analizy porównawczej, wymiany dobrych praktyk oraz analizy gospodarczych i społecznych następstw społeczeństwa informacyjnego powinny być kontynuowane w roku 2006, aby umożliwić osiągnięcie celów określonych w komunikacie Komisji z dnia 2 lutego 2005 r., mającym na celu stymulowanie wdrażania ICT w ramach kontynuacji planu eEurope, oraz celów określonych w komunikacie Komisji z dnia 1 czerwca 2005 r.

(11)

Decyzja nr 2256/2003/WE powinna w związku z tym zostać zmieniona,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji nr 2256/2003/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

Dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 1a

1.   W ramach programu na rok 2006 kontynuuje się monitorowanie wdrażania i wykorzystania technologii teleinformatycznych (ICT) we wszystkich dziedzinach gospodarki oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk. Celami programu są:

a)

monitorowanie rezultatów osiąganych przez Państwa Członkowskie oraz porównywanie ich ze światową czołówką, w miarę możliwości przy użyciu oficjalnych statystyk;

b)

wspieranie wysiłków Państw Członkowskich w zakresie stymulowania stosowania ICT, na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, poprzez analizę dobrych praktyk oraz uzupełniające współdziałanie w zakresie rozwijania mechanizmów wymiany doświadczeń;

c)

analiza gospodarczych i społecznych następstw społeczeństwa informacyjnego w celu ułatwienia dyskusji o kierunkach działań, w szczególności w zakresie konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia oraz integracji społecznej.

2.   Podejmowane w ramach programu działania mają charakter ponadsektorowy i uzupełniają działania Wspólnoty w innych dziedzinach. Żadne z tych działań nie powiela prac realizowanych w tych dziedzinach w ramach innych programów wspólnotowych. Podejmowane w ramach przedmiotowego programu działania w zakresie analizy porównawczej, dobrych praktyk i koordynacji polityki przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w komunikacie Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej z dnia 2 lutego 2005 r., zatytułowanym „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - nowy początek strategii lizbońskiej”, którego celem jest stymulowanie wdrażania technologii teleinformatycznych w ramach kontynuacji planu eEurope, w szczególności w zakresie promowania dostępu szerokopasmowego oraz e-Rządu, e-Biznesu, e-Zdrowia i e-Kształcenia, a także do osiągnięcia celów określonych w komunikacie Komisji z dnia 1 czerwca 2005 r. zatytułowanym „i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, wspierającym otwartą i konkurencyjną gospodarkę cyfrową.

3.   Program ten zapewnia także wspólne ramy dla uzupełniającego współdziałania na poziomie europejskim poszczególnych poziomów krajowych, regionalnych i lokalnych.”

2)

Dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 2a

Dla osiągnięcia celów określonych w art. 1a podejmowane są następujące rodzaje działań:

a)

Działanie 1

Monitorowanie i porównanie osiągnięć:

gromadzenie i analiza danych na podstawie wskaźników analizy porównawczej określonych w rezolucji Rady z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wdrażania planu działań eEurope 2005, w tym, w razie potrzeby, wskaźników regionalnych, oraz na podstawie wskaźników określonych w rozporządzeniu (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczącym statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (6).

b)

Działanie 2

Rozpowszechnianie dobrych praktyk:

badania mające na celu określenie dobrych praktyk na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, przyczyniające się do udanego wdrażania ICT we wszystkich obszarach gospodarki;

wspieranie specjalistycznych konferencji, seminariów i warsztatów oraz działań w zakresie rozpowszechniania i przekazywania informacji w ramach realizacji celów określonych w komunikacie Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej z dnia 2 lutego 2005 r., zatytułowanym „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - nowy początek strategii lizbońskiej”, którego celem jest stymulowanie wdrażania ICT w ramach kontynuacji planu eEurope, oraz w komunikacie Komisji z dnia 1 czerwca 2005 r. zatytułowanym „i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, wspierającym otwartą i konkurencyjną gospodarkę cyfrową, w celu promowania współpracy oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, określonych w art. 1a ust. 1 lit b).

c)

Działanie 3

Analiza i dyskusja strategiczna:

wspieranie prac ekspertów ds. społeczeństwa i gospodarki w celu dostarczenia Komisji informacji w odniesieniu do przyszłościowej analizy polityki. *

(6)  Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 49.”"

3)

W art. 4 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„Program obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Ramy finansowe dla wdrożenia niniejszego programu ustala się niniejszym na 30 160 000 EUR.”

4)

Załącznik zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli,

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący


(1)  Opinia wydana dnia 27 października 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2005 r.

(3)  Dz.U. L 336 z 23.12.2003, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją nr 787/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 12).

(4)  Dz.U. C 62 z 12.3.2005, str. 1.

(5)  Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 49.

ZAŁĄCZNIK II

ZAŁĄCZNIK

Wieloletni program monitorowania działań w ramach inicjatywy eEurope, rozpowszechniania dobrych praktyk oraz poprawy bezpieczeństwa sieci i informacji (Modinis)

Orientacyjny podział wydatków w latach 2003 — 2005

Odsetek całości budżetu dla danej kategorii i roku

 

2003

2004

2005

Razem 2003-2005

Działanie 1 - monitorowanie i porównanie osiągnięć

12 %

14 %

14 %

40 %

Działanie 2 — rozpowszechnianie dobrych praktyk

8 %

10 %

12 %

30 %

Działanie 3 — analizy i dyskusje strategiczne

2 %

3 %

3 %

8 %

Działanie 4 — poprawa bezpieczeństwa sieci i informacji

17 %

5 %

0 %

22 %

Odsetek całości

39 %

32 %

29 %

100 %


Orientacyjny podział wydatków w roku 2006

Odsetek całości budżetu dla danej kategorii i roku

 

2006

Działanie 1 - monitorowanie i porównanie osiągnięć

55 %

Działanie 2 — rozpowszechnianie dobrych praktyk

30 %

Działanie 3 — analizy i dyskusje strategiczne

15 %

Działanie 4 — poprawa bezpieczeństwa sieci i informacji

0 %

Odsetek całości

100 %

P6_TA(2005)0418

Publiczny radiowy system przywoławczy ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę 90/544/EWG w sprawie pasm częstotliwości wyznaczonych dla skoordynowanego wprowadzenia paneuropejskiego naziemnego publicznego radiowego systemu przywoławczego we Wspólnocie (COM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005) 0361) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0248/2005),

uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0303/2005),

1.

zatwierdza wniosek Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

ZAŁĄCZNIK

DYREKTYWA 2005/.../WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia...

uchylająca dyrektywę 90/544/EWG w sprawie pasm częstotliwości wyznaczonych dla skoordynowanego wprowadzenia paneuropejskiego naziemnego publicznego radiowego systemu przywoławczego we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1):

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 90/544/EWG (4) nałożyła na Państwa Członkowskie obowiązek wyznaczenia do dnia 31 grudnia 1992 r. czterech kanałów w paśmie radiowym 169,4 do 169,8 MHz dla paneuropejskiego naziemnego publicznego radiowego systemu przywoławczego (dalej zwanego „ERMES”) i przygotowania, tak szybko jak to możliwe, planów umożliwiających paneuropejskiemu publicznemu radiowemu systemowi przywoławczemu zajęcie całego pasma 169,4 do 169,8 MHz, w zależności od zapotrzebowania rynku.

(2)

Wykorzystanie pasma 169,4 do 169,8 MHz przez ERMES zmalało lub nawet całkiem ustało we Wspólnocie tak, że pasmo to nie jest obecnie skutecznie wykorzystywane przez ERMES i mogłoby zostać lepiej wykorzystane do innych potrzeb polityki Wspólnoty.

(3)

Decyzja nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (5) ustanowiła wspólnotową politykę i ramy prawne dla zapewnienia koordynacji koncepcji politycznych, a w odpowiednich przypadkach zharmonizowała warunki dostępności i skutecznego korzystania z pasm spektrum radiowego koniecznych do utworzenia i funkcjonowania rynku wewnętrznego. Decyzja ta pozwala Komisji przyjąć techniczne środki wykonawcze w celu zapewnienia zharmonizowanych warunków dostępności i skutecznego wykorzystania pasma.

(4)

Ponieważ pasmo 169,4 do 169,8 MHz jest właściwe dla zastosowań służących osobom upośledzonym lub niepełnosprawnym, i biorąc pod uwagę to, że promowanie takich zastosowań jest jednym z celów polityki wspólnotowej wraz z ogólnym celem zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego, Komisja na mocy art. 4 ust. 2 decyzji o spektrum radiowym upoważniła Europejską Konferencję Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (dalej zwaną „CEPT”) do zbadania m.in. zastosowań związanych z pomocą dla osób niepełnosprawnych.

(5)

Zgodnie z upoważnieniem CEPT opracowała nowy plan częstotliwości i rozkładu kanałów umożliwiający dzielenie pasma przez sześć typów preferowanych zastosowań dla celów różnych potrzeb polityki Wspólnoty.

(6)

Z tych powodów oraz zgodnie z celami decyzji o spektrum radiowym dyrektywa 90/544/EWG powinna zostać uchylona,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Niniejszym uchyla się dyrektywę 90/544/EWG ze skutkiem od dnia ... (6)

Artykuł 2

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 27 października 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia wydana dnia 17 listopada 2005 r. po nieobowiązkowej konsultacji (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2005 r.

(4)  Dz.U. L 310 z 9.11.1990, str. 28.

(5)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 1.

(6)  Dz.U.: proszę wstawić datę opublikowania niniejszej dyrektywy w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0419

Wspólna organizacja rynków w sektorze nasienniczym *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze nasion (COM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0384) (1),

uwzględniając art. 36 i art. 37 ust. 2 akapit trzeci Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0285/2005),

uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0295/2005),

1.

zatwierdza wniosek Komisji,

2.

zwraca się do Rady z prośbą o informację w przypadku, gdy uznałaby ona za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu;

3.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, w przypadku, gdy uznałaby ona za stosowne zmienić w sposób znaczący wniosek Komisji;

4.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0420

Wspólna organizacja rynków w sektorze chmielu *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze chmielu (COM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0386) (1),

uwzględniając artykuł 36 i artykuł 37, ustęp 2, akapit trzeci Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0287/2005),

uwzględniając artykuł 51 i artykuł 43, ustęp 1 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0299/2005),

1.

zatwierdza wniosek Komisji;

2.

zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

4.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0421

Wspólna organizacja rynku wina *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (COM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0395) (1),

uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0286/2005),

uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0300/2005),

1.

zatwierdza wniosek Komisji;

2.

zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

4.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0422

Zmiana Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w celu umożliwienia EBOR finansowania operacji w Mongolii *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiegow sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wprowadzenia zmiany do umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), umożliwiającej Bankowi finansowanie operacji w Mongolii (COM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt decyzji Rady (COM2005)0342) (1),

uwzględniając art. 181a Traktatu WE,

uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0280/2005),

uwzględniając art. 51, art. 83 ust.7 i art.43 ust. 1 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0298/2005),

1.

zatwierdza wprowadzenie zmian do umowy;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich i Mongolii.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0423

Wizy na Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w 2006 r. ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków przewidzianych w celu uproszczenia procedur składania wniosków wizowych i wydawania wiz dla członków rodziny olimpijskiej biorących udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w Turynie w 2006 r. (COM (2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005) 0412) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 62 ust. 2 lit. a) i b) pkt ii) Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0275/2005),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0313/2005),

1.

zatwierdza wniosek Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

ZAŁĄCZNIK

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr .../2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia dotyczące środków przewidzianych w celu uproszczenia procedur składania wniosków wizowych i wydawania wiz dla członków rodziny olimpijskiej biorących udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w Turynie w 2006 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. a) i art. 62 ust. 2 lit. b) pkt (ii),

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1295/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. dotyczącym środków przewidzianych w celu uproszczenia procedur składania wniosków wizowych i wydawania wiz dla członków rodziny olimpijskiej biorących udział w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w Atenach (2) ustanowiono szczególny, tymczasowy system odstępstw od zwykłych procedur wydawania wiz członkom rodziny olimpijskiej uczestniczącym w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w Atenach w 2004 r., aby umożliwić Grecji pełnienie obowiązków gospodarza pierwszych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich zorganizowanych przez Państwo Członkowskie będące częścią obszaru Schengen bez granic wewnętrznych oraz aby pozwolić Grecji wypełnić jej zobowiązania wynikające z Karty Olimpijskiej.

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 1295/2003 ustanowiono szczególne przepisy upraszczające procedury składania wniosków o wydanie jednolitych wiz i formę, w jakiej wizy te były wydawane członkom rodziny olimpijskiej, jak również szczególne przepisy upraszczające odprawę na granicach zewnętrznych w odniesieniu do tej kategorii osób. Rozporządzenie to przewidywało ponadto sprawozdanie dotyczące oceny funkcjonowania rozporządzenia, które miało być przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(3)

W swojej ocenie Komisja stwierdziła, że wprowadzenie w życie rozporządzenia (WE) nr 1295/2003 było udane, a system odstępstw uznano za skuteczny, elastyczny i odpowiedni do celów uregulowania kwestii wjazdu i krótkoterminowego pobytu członków rodziny olimpijskiej uczestniczących w Igrzyskach w obrębie obszaru Schengen bez granic wewnętrznych.

(4)

Unia Europejska powinna zatem przyjąć podobny system odstępstw w odniesieniu do Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2006 r., aby pozwolić Włochom, jako gospodarzowi, na wypełnienie obowiązków wynikających z Karty Olimpijskiej, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa na obszarze Schengen bez granic wewnętrznych.

(5)

Mimo że utrzymany zostaje obowiązek wizowy dla członków rodziny olimpijskiej, będących obywatelami państw trzecich, którzy podlegają takiemu obowiązkowi na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu  (3), powinno zostać ustanowione tymczasowe odstępstwo na czas trwania Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2006 r.

(6)

Zakres odstępstwa powinien być ograniczony do przepisów dorobku dotyczących składania wniosków wizowych, wydawania wiz i ich formy. Podobnie, metody dokonywania odprawy na granicach zewnętrznych powinny zostać dostosowane w niezbędnym zakresie w celu uwzględnienia zmian w systemie wizowym.

(7)

Wnioski wizowe dla członków rodziny olimpijskiej biorących udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w 2006 r. powinny być składane do Komitetu Organizacyjnego Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2006 r. za pośrednictwem odpowiedzialnych organizacji w tym samym czasie, co wnioski o akredytację. Formularz wniosku o akredytację powinien zawierać podstawowe dane dotyczące zainteresowanych osób, takie jak: ich pełne imię i nazwisko, płeć, datę i miejsce urodzenia, numer, rodzaj i datę ważności ich paszportu oraz informację dotyczącą posiadania dokumentu pobytowego wydanego przez Państwo Schengen wraz z rodzajem i datą ważności tego dokumentu. Wnioski takie powinny być przekazane służbom włoskim odpowiedzialnym za wydawanie wiz.

(8)

Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2006 r. wydaje członkom rodziny olimpijskiej karty akredytacyjne zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa włoskiego. W związku z tym, że Igrzyska mogą stanowić cel ataków terrorystycznych karta akredytacyjna jest wysoce bezpiecznym dokumentem, który daje możliwość wstępu do konkretnych miejsc, w których odbywają się zawody sportowe oraz na inne wydarzenia planowane podczas Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2006 r. Wydaną wizę zamieszcza się poprzez wpisanie numeru do karty akredytacyjnej.

(9)

Niezależnie od przepisów niniejszego rozporządzenia członkowie rodziny olimpijskiej mogą składać indywidualne wnioski wizowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami dorobku Schengen.

(10)

W przypadku gdy niniejsze rozporządzenie nie ustanawia przepisów szczególnych, zastosowanie powinny mieć odpowiednie przepisy dorobku Schengen, dotyczące wiz i odpraw na granicach zewnętrznych Państw Członkowskich. Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy członków rodziny olimpijskiej, którzy są obywatelami państwa trzeciego podlegającymi obowiązkowi wizowemu, a zarazem posiadaczami dokumentu pobytowego lub tymczasowego dokumentu pobytowego wydanego przez jedno z Państw Członkowskich w pełni stosujące dorobek Schengen. W przypadku gdy pobyt w obrębie obszaru Schengen bez granic wewnętrznych planowany jest na czas dłuższy niż 90 dni, możliwe jest wydanie członkowi rodziny olimpijskiej tymczasowego dokumentu pobytowego zgodnie z prawem włoskim.

(11)

Należy ustanowić przepisy przewidujące dokonanie oceny stosowania ustaleń dotyczących odstępstw ustanowionych niniejszym rozporządzeniem po zamknięciu Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w 2006 r.

(12)

Przyjęcie tego tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dorobku Schengen jest konieczne i właściwe w celu osiągnięcia głównego celu, jakim jest ułatwienie wydawania wiz członkom rodziny olimpijskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności ustanowioną w art. 5 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu.

(13)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (4), objętych obszarem, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. (5) w sprawie niektórych warunków stosowania tej Umowy.

(14)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia przez Radę i nie jest nim związana ani nie podlega jego stosowaniu. Ponieważ jednak niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie dorobku Schengen w rozumieniu przepisów tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zgodnie z art. 5 wspomnianego Protokołu Dania w terminie sześciu miesięcy od daty przyjęcia niniejszego rozporządzenia podejmie decyzję o ewentualnym wprowadzeniu go do własnego prawa krajowego.

(15)

Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w którym Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy zgodnie z Decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen  (6). Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w związku z tym w przyjmowaniu niniejszego rozporządzenia, nie jest nim związane ani nie podlega jego stosowaniu.

(16)

Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w którym Irlandia nie uczestniczy zgodnie z Decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotycząca wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (7). Irlandia nie uczestniczy w związku z tym w przyjmowaniu niniejszego rozporządzenia, nie jest nim związana ani nie podlega jego stosowaniu.

(17)

W odniesieniu do Szwajcarii, niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, objętych obszarem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/860/WE z dnia 25 października 2004 r. (8) w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień tej Umowy.

(18)

Wszystkie przepisy niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem art. 9, opierają się na dorobku Schengen lub są w inny sposób z nim związane w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu Przystąpienia z 2003 r.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozdział I

CEL I DEFINICJE

Artykuł 1

Cel

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy szczególne wprowadzające tymczasowe odstępstwa od niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących procedur składania wniosków wizowych i wydawania wiz oraz jednolitego wzoru wizy dla członków rodziny olimpijskiej na okres trwania Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2006 r.

Poza tymi przepisami szczególnymi odpowiednie przepisy dorobku Schengen dotyczące procedur składania wniosków wizowych i wydawania wizy jednolitej pozostają w mocy.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia:

1.

„odpowiedzialne organizacje” w zakresie środków przewidzianych w celu uproszczenia procedur składania wniosków wizowych i wydawania wiz członkom rodziny olimpijskiej biorącym udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w 2006 r. oznaczają oficjalne organizacje w rozumieniu Karty Olimpijskiej, które są uprawnione do przedkładania list członków rodziny olimpijskiej Komitetowi Organizacyjnemu Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2006 r. w celu wydania kart akredytacyjnych na Igrzyska;

2.

„członek rodziny olimpijskiej” oznacza osobę, będącą członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego, Federacji Międzynarodowych, krajowych Komitetów Olimpijskich i Paraolimpijskich, Komitetów Organizacyjnych Igrzysk Olimpijskich i związków krajowych, jak na przykład sportowców, sędziów, trenerów i innych specjalistów z dziedziny sportu, personel medyczny towarzyszący ekipom lub indywidualnym sportowcom i akredytowanych przedstawicieli mediów, wyższych rangą działaczy, ofiarodawców, sponsorów lub inni oficjalnych gości, którzy wyrażają zgodę na podporządkowanie się wytycznym Karty Olimpijskiej, działają pod kontrolą i władzą zwierzchnią Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, są wpisani na listy odpowiedzialnych organizacji i są akredytowani przez Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2006 r. jako uczestnicy Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich w 2006 r.;

3.

„olimpijskie karty akredytacyjne” wydawane przez Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2006 r., zgodnie z Ordinanza n. 3643 del Presidente del Consiglio dei Ministri z dnia 9 września 2005 r. (GU nr 219 z dnia 20.9.2005) oznaczają jeden lub dwa bezpieczne dokumenty, jeden na Igrzyska Olimpijskie, drugi na Igrzyska Paraolimpijskie, z fotografią posiadacza, potwierdzające tożsamość członka rodziny olimpijskiej i upoważniające do korzystania z dostępu do obiektów, w których rozgrywają się zawody sportowe lub inne wydarzenia, zaplanowane w czasie trwania Igrzysk;

4.

„czas trwania Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich” oznacza okres od dnia 10 stycznia 2006 r. do dnia 26 marca 2006 r. dla Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2006 r. oraz okres od dnia 10 lutego 2006 r. do dnia 19 kwietnia 2006 r. dla Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w 2006 r.;

5.

„Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2006 r.” oznacza komitet ustanowiony dnia 27 grudnia 1999 r. zgodnie z art. 12 włoskiego kodeksu cywilnego (RD 16/3/1942 nr 262) w celu zorganizowania Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Turynie w 2006 r., który decyduje o akredytacji członków rodziny olimpijskiej biorących udział w tych Igrzyskach;

6.

„służby odpowiedzialne za wydawanie wiz” oznaczają służby wyznaczone we Włoszech do rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz członkom rodziny olimpijskiej.

Rozdział II

WYDAWANIE WIZ

Artykuł 3

Warunki

Wiza może zostać wydana na mocy niniejszego rozporządzenia wyłącznie w przypadku, gdy osoba zainteresowana:

a)

została wyznaczona przez jedną z odpowiedzialnych organizacji i akredytowana przez Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2006 r. jako uczestnik Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich w 2006 r.;

b)

posiada ważny dokument podróży, upoważniający do przekraczania granic zewnętrznych, o którym mowa w art. 5 Konwencji wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (9) (zwanej dalej „Konwencją z Schengen”);

c)

nie jest osobą, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu;

d)

nie jest uważana za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa narodowego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z Państw Członkowskich.

Artykuł 4

Składanie wniosku

1.   W przypadku gdy odpowiedzialna organizacja sporządza listę osób wybranych do uczestnictwa w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w 2006 r., może ona wraz z wnioskiem o przyznanie olimpijskiej karty akredytacyjnej dla wybranych osób złożyć wspólny wniosek wizowy dla tych osób, które mają obowiązek posiadania wizy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 539/2001, z wyjątkiem przypadków, gdy osoby te posiadają dokument pobytowy wydany przez Państwo należące do obszaru Schengen.

2.   Wspólne wnioski wizowe dla zainteresowanych osób przekazywane są w tym samym czasie, co wnioski o wydanie olimpijskich kart akredytacyjnych do Komitetu Organizacyjnego Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2006 r. zgodnie z ustanowioną przez niego procedurą.

3.   Dla każdego uczestnika Zimowych Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich w 2006 r. wypełniany jest jeden wniosek wizowy.

4.   Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2006 r. w najkrótszym możliwym terminie przesyła służbom odpowiedzialnym za wydawanie wiz wspólne wnioski wizowe wraz z kopiami wniosków o wydanie olimpijskiej karty akredytacyjnej zainteresowanym osobom, podając ich pełne imię i nazwisko, obywatelstwo, płeć, datę i miejsce urodzenia oraz numer, rodzaj i datę ważności ich paszportu.

Artykuł 5

Rozpatrywanie wspólnych wniosków wizowych i rodzaj wydawanej wizy

1.   Wiza wydawana jest przez służby odpowiedzialne za wydawanie wiz po rozpatrzeniu wniosku pod względem jego zgodności z warunkami określonymi w art. 3.

2.   Wydaje się jednolitą krótkoterminową wizę wielokrotnego wjazdu upoważniającą do pobytu nie dłuższego niż dziewięćdziesiąt (90) dni przez czas trwania Zimowych Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich w 2006 r.

3.   W przypadku gdy zainteresowany członek rodziny olimpijskiej nie spełnia warunków określonych w art. 3 lit. c) lub d), służby odpowiedzialne za wydawanie wiz mogą wydać wizę z ograniczoną ważnością terytorialną zgodnie z art. 16 Konwencji z Schengen.

Artykuł 6

Forma wizy

1.   Wiza ma formę dwóch liczb wpisanych do olimpijskiej karty akredytacyjnej. Pierwsza liczba jest numerem wizy. W przypadku wizy jednolitej liczba ta składa się z siedmiu (7) znaków, zawierających sześć (6) cyfr poprzedzonych literą „C”. W przypadku wizy z ograniczoną ważnością terytorialną liczba ta składa się z ośmiu (8) znaków, zawierających sześć (6) cyfr poprzedzonych literami „IT”. Druga liczba jest numerem paszportu zainteresowanej osoby.

2.   Służby odpowiedzialne za wydawanie wiz przesyłają numery wiz Komitetowi Organizacyjnemu Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2006 r. w celu wydania kart akredytacyjnych.

Artykuł 7

Zwolnienie z opłat

Rozpatrywanie wniosków wizowych i wydawanie wiz nie wiąże się z pobieraniem jakichkolwiek opłat przez służby odpowiedzialne za wydawanie wiz.

Rozdział III

PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 8

Unieważnienie wizy

W przypadku gdy lista osób zgłoszonych jako uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich w 2006 r. ulegnie zmianie przed rozpoczęciem Igrzysk, odpowiedzialne organizacje niezwłocznie informują o tym Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2006 r., aby umożliwić cofnięcie kart akredytacyjnych osób usuniętych z listy. Komitet Organizacyjny powiadamia o tym służby odpowiedzialne za wydawanie wiz i informuje je o numerach przedmiotowych wiz.

Służby odpowiedzialne za wydawanie wiz unieważniają wizy wskazanych osób. Informują one o tym natychmiast organy odpowiedzialne za dokonywanie odprawy granicznej, te z kolei niezwłocznie przesyłają tę informację do właściwych organów innych Państw Członkowskich.

Artykuł 9

Odprawa na granicach zewnętrznych

1.   Przy przekraczaniu granic zewnętrznych Państw Członkowskich, odprawa przy wjeździe dokonywana w stosunku do członków rodziny olimpijskiej, którym wydano wizy zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, ograniczona jest do sprawdzenia zgodności z warunkami określonymi w art. 3.

2.   Na czas trwania Zimowych Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich:

a)

stemple wjazdu i wyjazdu umieszczane są na pierwszej wolnej stronie paszportu tych członków rodziny olimpijskiej, których obowiązują takie stemple zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2133/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku właściwych władz Państw Członkowskich w zakresie systematycznego stemplowania dokumentów podróży obywateli państw trzecich przy przekraczaniu przez nich zewnętrznych granic Państw Członkowskich (10). Przy pierwszym wjeździe na tej samej stronie zamieszcza się numer wizy;

b)

domniemywa się, że warunki wjazdu przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. c) Konwencji z Schengen są spełnione z chwilą uzyskania należytej akredytacji przez członka rodziny olimpijskiej.

3.   Ust. 2 stosuje się do członków rodziny olimpijskiej, którzy są obywatelami państw trzecich, bez względu na to, czy podlegają oni obowiązkowi wizowemu na mocy rozporządzenia (WE) nr 539/2001.

Artykuł 10

Informowanie Parlamentu Europejskiego i Rady

Nie później niż cztery miesiące po zakończeniu Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w 2006 r., Włochy przekazują Komisji sprawozdanie dotyczące różnych aspektów realizacji niniejszego rozporządzenia.

Na podstawie tego sprawozdania i wszelkich informacji dostarczonych w tym samym terminie przez inne Państwa Członkowskie, Komisja sporządza ocenę funkcjonowania odstępstwa w zakresie wydawania wiz członkom rodziny olimpijskiej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz informuje o niej Parlament Europejski i Radę.

Artykuł 11

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w Państwach Członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli,

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2005 r.

(2)  Dz.U. L 183 z 22.7.2003, str. 1.

(3)  Dz.U. L 81 z 21.3.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 851/2005 (Dz.U. L 141 z 4.6.2005, str. 3).

(4)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 36.

(5)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

(6)  Dz.U. L 131 z 1.6.2000, str. 43.

(7)  Dz.U. L 64 z 7.3.2002, str. 20.

(8)  Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 78.

(9)  Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 19. Konwencja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1160/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 191 z 22.7.2005, str. 18).

(10)  Dz.U. L 369 z 16.12.2004, str. 5.

P6_TA(2005)0424

Ubezpieczenie społeczne pracowników najemnych i członków ich rodzin przemieszczających się na obszarze WE ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się po Wspólnocie oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 określające procedurę wdrażania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (COM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004) 0830) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 42 i 308 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0002/2005),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0293/2005),

1.

zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2004)0284

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 listopada 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się po Wspólnocie oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 określające procedurę wdrażania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej, a szczególnie artykuły 42 i 308 tego Traktatu,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia (WE) nr 631/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) procedury umożliwiające dostęp do świadczeń rzeczowych z tytułu choroby w okresie czasowego pobytu w innym Państwie Członkowskim zostały uproszczone . Dlatego celowe jest rozszerzenie uproszczonych procedur na przepisy dotyczące świadczeń rzeczowych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zawartych w rozporządzeniu (EWG) nr 1408/71 (4) i nr 574/72 (5).

(2)

W celu uwzględnienia zmian w ustawodawstwie niektórych Państw Członkowskich, a zwłaszcza w nowych Państwach Członkowskich od zakończenia negocjacji akcesyjnych należy zmienić załączniki do rozporządzenia (EWG) nr 1408/71.

(3)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 i nr 574/72.

(4)

W celu zagwarantowania pewności prawnej i ochrony należnych ekspektatyw zainteresowanych osób, należy zapewnić, że niektóre przepisy zmieniające załącznik III do rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 nabiorą skuteczności wstecznie od 1 maja 2004 r.

(5)

Traktat nie daje uprawnień innych niż wynikające z art. 308 do zastosowania odpowiednich środków w dziedzinie ubezpieczeń społecznych wobec osób innych niż osoby zatrudnione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I, II, IIa, III, IV i VI do rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 zostają zmienione zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (EWG) nr 574/72 wprowadza się następujące zmiany:

1.

W art. 60 skreśla się pkt 5 i 6.

2.

Artykuł 62 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 62

Świadczenia w naturze w razie pobytu w Państwie Członkowskim innym niż Państwo właściwe

1.   Aby otrzymać świadczenia rzeczowe na mocy art. 55 ust. 1 lit. a) pkt (i) rozporządzenia, osoba będąca pracownikiem najemnym lub zatrudniona na własny rachunek przedstawi dostawcy usług opieki dokument wystawiony przez właściwą instytucję, zaświadczający, że osoba ta jest uprawniona do świadczeń rzeczowych. Dokument ten zostanie przygotowany zgodnie z art. 2. Jeżeli dana osoba nie jest w stanie przedstawić tego dokumentu, skontaktuje się z instytucją w miejscu pobytu, która złoży wniosek do właściwej instytucji o poświadczone oświadczenie stwierdzające uprawnienia tej osoby do świadczeń rzeczowych.

Dokument wystawiony przez właściwą instytucję w celu uprawnienia do świadczeń zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. a) pkt (i) rozporządzenia w każdym indywidualnym wypadku będzie miał ten sam efekt w odniesieniu do dostawcy usług co krajowy dowód uprawnienia dla ubezpieczonych w instytucji w miejscu pobytu

2.   Artykuł 60 ust. 9 rozporządzenia wdrażającego stosuje się odpowiednio.”

3.

Artykuł 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Artykuł 60 ust. 9 rozporządzenia wdrażającego stosuje się odpowiednio.”

4.

W art. 66 ust. 1 słowa „w art. 20 i 21” zostają zastąpione słowami „w art. 21”.

5.

W art. 93 ust. 1 odesłania do art. 22b i 34b zostały skreślone.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Punkt 5 lit. a) pkt. (ii)-(ix) oraz pkt. 5 lit. b) pkt (ii) i pkt (iv) Załącznika będą obowiązywały od 1 maja 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 28 września 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2005 r.

(3)  Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 1.

(4)  Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 1 . Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 631/2004 i uchylone ze skutkiem od daty wejścia w życie rozporządzenia wdrażającego rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 200 z 7.6.2004, str. 1 ).

(5)  Dz.U. L 74 z 27.3.1972, str. 1 . Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 631/2004.

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach do rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 wprowadza się następujące zmiany:

1.

W rozdziale II załącznika I punkt„V. SŁOWACJA” otrzymuje brzmienie:

„V. SŁOWACJA

Dla potrzeb ustalania uprawnienia do świadczeń rzeczowych, na mocy przepisów rozdziału 1 tytułu III rozporządzenia, „członek rodziny” oznacza małżonka i/lub pozostające na utrzymaniu dziecko zgodnie z definicją w ustawie o zasiłkach na dziecko.”

2.

W rozdziale I załącznika II punkt„H. FRANCJA” otrzymuje brzmienie:

„H. FRANCJA

1.

Programy uzupełniających świadczeń dla osób zatrudnionych na własny rachunek w zakresie działalności rzemieślniczej, przemysłowej, handlowej lub jako wolny zawód, programy uzupełniającego ubezpieczenia emerytalnego dla osób pracujących na własny rachunek w wolnym zawodzie, programy uzupełniającego ubezpieczenia dla osób pracujących na własny rachunek w wolnym zawodzie obejmujące inwalidztwo lub śmierć oraz programy uzupełniających świadczeń emerytalnych dla najemnych lekarzy i zawodów pomocniczych zgodnie z odpowiednimi wzmiankami w art. L.615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 i L.723-14 Kodeksu Ubezpieczeń Społecznych.

2.

Programy dodatkowych ubezpieczeń chorobowych i macierzyńskich dla osób zatrudnionych na własny rachunek w rolnictwie, zgodnie ze wzmianką w art. L.727-1 Kodeksu Wiejskiego.”

3.

W rozdziale II załącznika II wprowadza się następujące zmiany:

a)

Punkt „E. ESTONIA” otrzymuje brzmienie:

„E. ESTONIA

a)

Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka

b)

Zasiłek adopcyjny”

b)

Punkt „L. ŁOTWA” otrzymuje brzmienie:

„L. ŁOTWA

a)

Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka

b)

Zasiłek adopcyjny

c)

Punkt „S. POLSKA” otrzymuje brzmienie:

„S. POLSKA

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka (ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).”

4.

W załączniku IIa wprowadza się następujące zmiany:

a)

Pod punktem „D. NIEMCY” słowo „brak” zostanie zastąpione poniższym tekstem:

„Świadczenia na pokrycie kosztów pobytu, na mocy podstawowego przepisu dla osób poszukujących pracy, chyba, że w odniesieniu do tych świadczeń spełnione są wymogi zakwalifikowania się do czasowego dodatku po otrzymaniu zasiłku dla bezrobotnych (art. 24 ust. 1 księgi II Kodeksu społecznego)”

b)

Punkt „L. ŁOTWA” otrzymuje brzmienie:

„L. ŁOTWA

a)

Państwowe świadczenie z tytułu ubezpieczeń społecznych (ustawa o państwowych świadczeniach socjalnych z 1 stycznia 2003 r.)

b)

Zasiłek z tytułu zwrotu kosztów transportu dla osób niepełnosprawnych o ograniczonej możliwości poruszania się (ustawa o państwowych świadczeniach socjalnych z 1 stycznia 2003 r.)”

c)

Punkt „S. POLSKA” otrzymuje brzmienie:

„S. POLSKA

Renta socjalna (ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej)”

d)

Punkt „V. SŁOWACJA” otrzymuje brzmienie:

„V. SŁOWACJA

Korekty rent jako wyłącznego źródła dochodu, które zostały przyznane przed 1 stycznia 2004 r.

5.

W załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a)

W części A wprowadza się następujące zmiany:

i)

Skreśla się następujące punkty:

1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297.

ii)

Poniższa numeracja zostaje zmieniona w następujący sposób :

punkt BELGIA-NIEMCY z „3” na „1”,

punkt REPUBLIKA CZESKA-NIEMCY z „26” na „ 2 ”,

punkt REPUBLIKA CZESKA-CYPR z „33” na „ 3 ”,

punkt REPUBLIKA CZESKA-LUKSEMBURG z „36” na „ 4 ”,

punkt REPUBLIKA CZESKA-AUSTRIA z „40” na „ 5 ”,

punkt REPUBLIKA CZESKA-SŁOWACJA z „44” na „ 6 ”,

punkt DANIA-FINLANDIA z „67” na „ 7

punkt DANIA-SZWECJA z „68” na „ 8 ”,

punkt NIEMCY-GRECJA z „71” na „ 9 ”,

punkt NIEMCY-HISZPANIA z „72” na „ 10 ”,

punkt NIEMCY-FRANCJA z „73” na „ 11 ”,

punkt NIEMCY-LUKSEMBURG z „79” na „ 12 ”,

punkt NIEMCY-WĘGRY z „80” na „ 13 ”,

punkt NIEMCY-HOLANDIA z „82” na „ 14 ”,

punkt NIEMCY-AUSTRIA z „83” na „ 15 ”,

punkt NIEMCY-POLSKA z „84” na „ 16 ”,

punkt NIEMCY-SŁOWENIA z „86” na „ 17 ”,

punkt NIEMCY-SŁOWACJA z „87” na „ 18 ”,

punkt NIEMCY-ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO z „90” na „ 19 ”,

punkt HISZPANIA-PORTUGALIA z „142” na „ 20 ”,

punkt IRLANDIA-ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO z „180” na „ 21 ”,

punkt WŁOCHY-SŁOWENIA z „191” na „ 22 ”,

punkt LUKSEMBURG-SŁOWACJA z „242” na „ 23 ”,

punkt WĘGRY-AUSTRIA z „248” na „ 24 ”,

punkt WĘGRY-SŁOWENIA z „251” na „ 25 ”,

punkt HOLANDIA-PORTUGALIA z „267” na „ 26 ”,

punkt AUSTRIA-POLSKA z „273” na „ 27 ”,

punkt AUSTRIA-SŁOWENIA z „275” na „ 28 ”,

punkt AUSTRIA-SŁOWACJA z „276” na „ 29 ”,

punkt PORTUGALIA-ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO z „290” na „ 30 ”oraz

punkt FINLANDIA-SZWECJA z „298” na „ 31 ”.

iii)

Pod punktem2. REPUBLIKA CZESKA- NIEMCY” słowa „brak konwencji” zostają zastąpione poniższym tekstem:

„Artykuł 39 ust. 1 lit. b) i c) umowy o ubezpieczeniach społecznych z 27 lipca 2001 r.;

Punkt 14 ostatecznego protokołu do umowy o ubezpieczeniach społecznych z 27 lipca 2001 r.”

iv)

Pod punktem3. REPUBLIKA CZESKA- CYPR” słowo „brak” zostaje zastąpione poniższym tekstem:

„Artykuł 32 ust. 4 umowy o ubezpieczeniach społecznych z 19 stycznia 1999 r.”

v)

Pod punktem4. REPUBLIKA CZESKA- LUKSEMBURG” słowo „brak” zostaje zastąpione poniższym tekstem:

„Artykuł 52 punkt 8 Konwencji z 17 listopada 2000 r.”

vi)

Punkt6. REPUBLIKA CZESKA- SŁOWACJA” otrzymuje brzmienie:

6. REPUBLIKA CZESKA- SŁOWACJA

Artykuły 12, 20 i 33 Konwencji o ubezpieczeniach społecznych z 29 października 1992 r.”

vii)

Pod punktem18. NIEMCY-SŁOWACJA” słowa „brak konwencji” zostają zastąpione poniższym tekstem:

„Artykuł 29 ust. 1, pkt 2 i 3 umowy z 12 września 2002 r.

Punkt 9 ostatecznego protokołu do umowy z 12 września 2002 r.”

viii)

Pod punktem23. LUKSEMBURG-SŁOWACJA” słowa „brak konwencji” zostają zastąpione poniższym tekstem:

„Artykuł 50 pkt 5 Traktatu o ubezpieczeniach społecznych z 23 maja 2002 r.”

ix)

Pod punktem29. AUSTRIA-SŁOWACJA” słowa „brak konwencji” zostają zastąpione poniższym tekstem:

„Artykuł 34 ust. 3 umowy z 21 grudnia 2001 r. o ubezpieczeniach społecznych”.

b)

Część B otrzymuje brzmienie:

i)

Skreśla się następujące punkty:

1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 , 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297.

ii)

Poniższa numeracja zostaje zmieniona:

punkt REPUBLIKA CZESKA-CYPR z „33” na „1”,

punkt REPUBLIKA CZESKA-AUSTRIA z „40” na „2”,

punkt NIEMCY-WĘGRY z „80” na „3”,

punkt NIEMCY-SŁOWENIA z „86” na „4”,

punkt WŁOCHY-SŁOWENIA z „191” na „5”,

punkt WĘGRY-AUSTRIA z „248” na „6”,

punkt WĘGRY-SŁOWENIA z „251” na „7”,

punkt AUSTRIA-POLSKA z „273” na „8”,

punkt AUSTRIA-SŁOWENIA z „275” na „9” oraz

punkt AUSTRIA-SŁOWACJA z „276” na „10”.

iii)

Pod punktem„1. REPUBLIKA CZESKA- CYPR” słowo „brak” zostaje zastąpione poniższym tekstem:

„Artykuł 32 ust. 4 umowy o ubezpieczeniach społecznych z 19 stycznia 1999 r.”

iv)

Pod punktem„10. AUSTRIA-SŁOWACJA” słowa „brak konwencji” zostają zastąpione poniższym tekstem:

„Artykuł 34 ust. 3 umowy z 21 grudnia 2001 r. o ubezpieczeniach społecznych”.

6.

W załączniku IV wprowadza się następujące zmiany:

a)

Rozdział A otrzymuje następujące brzmienie:

i)

Pod punktem„B. REPUBLIKA CZESKA” słowo „brak” zostaje zastąpione poniższym tekstem:

Renta z tytułu pełnego inwalidztwa dla osób, których pełne inwalidztwo powstało przed ukończeniem osiemnastego roku życia i które nie były ubezpieczone przez wymagany okres (rozdział 42 ustawy o ubezpieczeniu emerytalnym nr 155/1995 Coll.)

ii)

Pod punktem „X. Szwecja” słowo „brak” zostaje zastąpione następującym tekstem:

Ustawodawstwo dotyczące świadczeń w przypadku długotrwałej niezdolności do pracy związanych z dochodami (rozdział 8 ustawy 1962: 381 w sprawie ubezpieczeń społecznych, z późniejszymi zmianami).

b)

W części C wprowadza się następujące zmiany:

i)

Punkt„B. REPUBLIKA CZESKA” otrzymuje brzmienie:

„B. REPUBLIKA CZESKA

Renty z tytułu niezdolności do pracy (pełnej lub częściowej) oraz pośmiertne (dla wdów, wdowców i sierot), jeżeli nie wyprowadzone z wysokości emerytury, do której zmarły byłby uprawniony w chwili śmierci.”

ii)

Pod punktem„E. ESTONIA” słowo „brak” zostaje zastąpione poniższym tekstem:

„Wszystkie wnioski o renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury lub zasiłki pośmiertne, dla których:

okresy ubezpieczenia w Estonii zostały spełnione do 31 grudnia 1998 r.

osobisty podatek socjalny wnioskodawcy zapłacony zgodnie z estońskim prawem wynosi przynajmniej średnią wysokość podatku socjalnego za odpowiedni rok ubezpieczenia.”

c)

W rozdziale D pkt 2) lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g)

Słowackie renty z tytułu niezdolności do pracy i pośmiertne z niej wyprowadzone”

7.

W Załączniku VI punkt „Q. HOLANDIA”wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 4) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

Jeżeli na mocy lit. a) dana osoba jest uprawniona do holenderskiej renty z tytułu niezdolności do pracy, to obliczenie świadczeń zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia zostanie przeprowadzone:

i)

zgodnie z postanowieniami zawartymi w WAO, jeżeli przed wystąpieniem niezdolności do pracy dana osoba pracowała przynajmniej jako zatrudniony w znaczeniu art. 1 lit. a) rozporządzenia;

ii)

zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o ubezpieczeniu z tytułu niezdolności do pracy (zatrudnieni na własny rachunek), jeżeli przed wystąpieniem niezdolności do pracy dana osoba pracowała przynajmniej w charakterze innym niż jako osoba zatrudniona w znaczeniu art. 1 lit. a) rozporządzenia”

b)

pkt 7) otrzymuje brzmienie:

„7.

Do celu stosowania tytułu II rozporządzenia, osobę uznawaną za zatrudnioną w znaczeniu ustawy o podatku od wynagrodzeń z 1964 r., która jest ubezpieczona w ramach ubezpieczenia krajowego, uznaje się za prowadzącą działalność w ramach płatnego zatrudnienia”

P6_TA(2005)0425

Węgorz europejski

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwoju wspólnotowego planu działań dotyczącego odtworzenia zasobów węgorza europejskiego (2005/2032(INI))

Parlament Europejski,

uwzględniając komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowany „Rozwój wspólnotowego planu działań dotyczącego zarządzania zasobami węgorza europejskiego” (COM(2003) 0573),

uwzględniając art. 45 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0284/2005),

1.

wzywa Komisję, aby zwróciła się jak najszybciej do Państw Członkowskich o opracowanie krajowych planów zarządzania, które powinny zawierać następujące elementy:

a)

przedsięwzięcie środków technicznych, tam gdzie występują przeszkody na drogach wodnych, w celu zoptymalizowania wędrówki węgorzy, tj. kolonizacji w górę rzeki i przemieszczania się w kierunku morza,

b)

gromadzenie danych, kontrola i ewentualnie ograniczenie, tam gdzie jest to uzasadnione danymi historycznymi lub naukowymi, działalności połowowej zarówno rybaków zawodowych, jak i wędkarzy poprzez czasowe zakazy połowów lub ograniczenia ilości połowów, przy czym należy respektować krajowe różnice w metodach połowów oraz wiarygodną samoregulację,

c)

zwiększenie zarybiania węgorzem szklistym oraz tuczonym węgorzem hodowlanym zagospodarowanych obszarów europejskich wód śródlądowych,

d)

działania, które zapewnią, aby hodowla węgorza nie była nadmierna w stopniu powodującym, że połowy węgorza żyjącego w środowisku naturalnym będą utrudnione, bądź poprzez odławianie węgorzy szklistych, które zwiększają w sposób naturalny zasoby w przyrodzie bądź poprzez brak zapewnienia, aby dojrzałe węgorze srebrzyste wydostawały się na naturalne tarło,

e)

działania zmierzające do zarządzania populacją kormoranów w celu zmniejszenia śmiertelności węgorza;

2.

zwraca się do Komisji o przeprowadzenie dokładniejszych badań dotyczących wpływu zmian klimatycznych na zmniejszanie się zasobów węgorza;

3.

zwraca się do Komisji o dokładniejsze zbadanie ewentualnych zagrożeń w oceanach dla naturalnej wędrówki węgorzy do Morza Sargassowego;

4.

zwraca uwagę na sprawozdania naukowe Międzynarodowej Rady Badań Morza dotyczące tej kwestii;

5.

wzywa Komisję, aby przeprowadziła badania dotyczące stanu zdrowia węgorzy oraz zagrożeń, jakie dla pomyślnej wędrówki i tarła węgorzy stanowią czynniki zewnętrzne, takie jak polichlorowane bifenyle i choroby ryb;

6.

wzywa Komisję do przeprowadzenia badań dotyczących biogeograficznego występowania populacji węgorza;

7.

wzywa Komisję do przeprowadzenia badań mających na celu ustalenie, czy przy ocenie śmiertelności populacji węgorza w rzekach należy uwzględnić zanieczyszczenie wód;

8.

zwraca się do Komisji o przeprowadzenie badań dotyczących możliwości wsparcia procesu zmian m. in. poprzez dostęp do Europejskiego Funduszu Rybołówstwa;

9.

wzywa Komisję do takiego dostosowania polityki połowów i eksportu węgorza, aby poprzez zrównoważone zarządzanie rybołówstwem w Europie dostatecznie dużo węgorzy szklistych mogło odbywać naturalną wędrówkę oraz aby wystarczająca ilość węgorza szklistego dostępna była po rozsądnej cenie w celu zarybienia naturalnych siedlisk węgorza;

10.

wzywa Komisję do zaproponowania działań służących regulacji połowów i wprowadzania do obrotu oraz do monitorowania, za pomocą systemu dokumentacji połowów, ilości węgorza szklistego trafiającej do sprzedaży, tak aby można było skuteczniej zwalczać nielegalne połowy będące przyczyną znacznego zmniejszenia zasobów młodych i dorosłych węgorzy;

11.

wzywa Komisję do przedstawienia propozycji zaradzenia społeczno-ekonomicznym następstwom ograniczenia połowów i eksportu węgorza szklistego;

12.

zwraca się do Komisji o jak najszybsze stworzenie osobnej linii budżetowej w sektorze rybołówstwa w celu współfinansowania restrukturyzacji rybołówstwa śródlądowego w Europie oraz w celu zaradzenia następstwom zmienionej polityki w sektorze węgorza szklistego;

13.

wzywa Komisję, aby ta, po wdrożeniu planu działania, corocznie informowała Parlament Europejski i Radę o postępach i wynikach osiągniętych przez poszczególne Państwa Członkowskie;

14.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

P6_TA(2005)0426

Ewentualne naruszenie Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ewentualnego naruszenia Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich przez Państwo Członkowskie (2005/2187(INI))

Parlament Europejski,

uwzględniając art. 10 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r. oraz art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 maja 1964 r. oraz z dnia 10 lipca 1986 r. (1),

uwzględniając wnioski złożone przez Jeana-Charles'a Marchianiego, dotyczące ochrony immunitetem w ramach sprawy toczącej się przed francuskimi organami sądowymi,

uwzględniając decyzję z dnia 5 lipca 2005 r. (2), w której postanowiono wyrazić zgodę na ochronę Jeana-Charles'a Marchianiego immunitetem,

uwzględniając art. 121 ust. 2 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0316/2005),

A.

mając na uwadze, że francuski Sąd Kasacyjny nie zastosował art. 10 wyżej wymienionego Protokołu, stwierdzając w orzeczeniu nr 1784 z dnia 16 marca 2005 r., że żadne przepisy prawne lub umowa ani też żadna zasada konstytucyjna nie pozwalają mu orzec, że art. 100-7 ustęp pierwszy francuskiego kodeksu postępowania karnego stosuje się do posłów do Parlamentu Europejskiego, pozbawiając w ten sposób posła do Parlamentu Europejskiego narodowości francuskiej możliwości zastosowania przepisu art. 100-7 ustęp pierwszy francuskiego kodeksu postępowania karnego, mającego zastosowanie do posłów krajowych,

B.

mając na uwadze, że w wyżej wymienionej decyzji z dnia 5 lipca 2005 r. Parlament Europejski zwrócił się o stwierdzenie nieważności lub uchylenie orzeczenia z dnia 16 marca 2005 r. oraz o stwierdzenie, w każdym przypadku, nieważności lub uchylenie wszelkich skutków faktycznych lub prawnych wyżej wymienionego orzeczenia,

C.

mając na uwadze, że w następstwie komunikatów, w których Parlament Europejski zwrócił uwagę na wyżej wymienioną decyzję z dnia 5 lipca 2005 r., minister sprawiedliwości Republiki Francuskiej oświadczył, że ponieważ orzeczenie Sądu Kasacyjnego stało się prawomocne, nie jest prawnie dopuszczalne stwierdzenie jego nieważności lub uchylenie, o co wniósł Parlament Europejski w wyżej wymienionej rezolucji,

D.

mając na uwadze, że Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich należy do pierwotnego prawa wspólnotowego,

E.

mając na uwadze, że odmowa zastosowania art. 100-7 ustęp pierwszy francuskiego kodeksu postępowania karnego w odniesieniu do posła do Parlamentu Europejskiego narodowości francuskiej stanowi naruszenie pierwotnego prawa wspólnotowego przez właściwy organ francuskiego sądownictwa,

F.

mając na uwadze, że z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika, że Państwo Członkowskie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności w związku z orzeczeniem krajowego organu sądowego (3),

G.

mając na uwadze, że wszczęcie postępowania przewidzianego w art. 226 Traktatu WE należy do Komisji jako instytucji czuwającej nad stosowaniem postanowień Traktatu,

1.

postanawia zwrócić się do Komisji o wszczęcie, na podstawie art. 226 Traktatu WE, postępowania o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom wynikającym z pierwotnego prawa wspólnotowego przeciwko Republice Francuskiej,

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji oraz właściwym władzom Republiki Francuskiej.


(1)  Sprawa 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier, Zbiór Orzeczeń ETS 1964, str.383; sprawa 149/85, Wybot/Faure i inni, Zbiór Orzeczeń ETS 1986, str. 2391.

(2)  Teksty przyjęte z tego dnia, P6_TA(2005)0269.

(3)  Sprawa C-224/01 Köbler, Zbiór Orzeczeń ETS 2003, str. I-10239.

P6_TA(2005)0427

Społeczny wymiar globalizacji

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie społecznego wymiaru globalizacji (2005/2061(INI))

Parlament Europejski,

uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Społeczny wymiar globalizacji — wkład polityki unijnej w rozszerzenie korzyści na wszystkich” (COM(2004)0383),

uwzględniając sprawozdanie Światowej Komisji ds. Społecznego Wymiaru Globalizacji (ŚKSWG) z dnia 24 lutego 2004 r. zatytułowane „Sprawiedliwa globalizacja: tworzenie szans dla wszystkich”,

uwzględniając art. 45 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju (A6-0308/2005),

A.

mając na uwadze, że pomimo wielu pozytywnych aspektów globalizacji oraz znacznych zdolności produkcyjnych, jakie wykazała gospodarka globalna dzięki postępom nauki, proces globalizacji jest źródłem znacznych nierówności gospodarczych i społecznych, zarówno w ramach jednego kraju, jak i pomiędzy różnymi krajami, co wzbudza poważne obawy społeczne, ze względu na wysoki poziom bezrobocia i ubóstwa, które dotykają duże grupy społeczeństwa na całym świecie,

B.

mając na uwadze, że globalizacja zwiększa przepaść dzielącą bogatych i biednych oraz że zachodzi potrzeba intensywnego inwestowania w ludzi na wszystkich szczeblach społeczeństwa oraz we wszystkich kategoriach wiekowych w celu przeciwdziałania jej negatywnym skutkom,

C.

mając na uwadze, że gospodarka coraz bardziej się globalizuje i upolitycznia, a instytucje regulacyjne w dużym stopniu zachowują charakter krajowy lub regionalny; mają również na uwadze, że żadna z istniejących instytucji nie zapewnia demokratycznej kontroli rynków globalnych czy usunięcia nierówności między krajami,

1.

z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji, który umożliwia rozpoczęcie wstępnej debaty nad sprawozdaniem ŚKSWG, mającej na celu określenie polityki Unii w tym zakresie, jednocześnie oczekuje, że Komisja przedstawi bardziej konkretne propozycje dotyczące wewnętrznej i zewnętrznej polityki UE w tej dziedzinie;

2.

zgadza się z ŚKSWG, że globalizacja musi być procesem wyraźnie uwzględniającym wymiar społeczny, opartym na powszechnie uznawanych wartościach, poszanowaniu praw człowieka i godności jednostki, i musi być sprawiedliwa, nie powodująca wykluczenia i rządząca się demokratycznymi zasadami, oferować możliwości oraz zapewniać konkretne korzyści wszystkim ludziom i krajom i być powiązana z Milenijnymi Celami Rozwoju (MCR);

3.

uważa, że UE jest w stanie wnieść znaczny wkład w ten proces dzięki zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym politykom, dzięki swojemu modelowi społecznemu oraz jego rozwijaniu na szczeblu międzynarodowym i dzięki ogólnoświatowej współpracy, opartej na wzajemnym szacunku, konstruktywnym dialogu i uznaniu wspólnoty naszego losu;

4.

odnotowuje, że w sprawozdaniu ŚKSWG wskazano na nierówny podział korzyści i ciężarów związanych z globalizacją w ramach jednego kraju, jak i pomiędzy krajami świata; zauważa ponadto, że od 1990 r. sytuacja w zakresie tego podziału poprawiła się jedynie w Azji;

5.

uważa, że globalizacja nie może oznaczać wyłącznie większych możliwości sprzedaży dla UE poza Europą, lecz że należy umożliwić, w szczególności krajom trzeciego świata, zwiększenie sprzedaży w UE, w celu pobudzenia ich wzrostu gospodarczego, poziomów zatrudnienia i integracji społecznej; uznaje, że warunkiem urzeczywistnienia tego aspektu globalizacji oraz powodzenia kampanii „Niech ubóstwo przejdzie do historii” jest zreformowanie Wspólnej Polityki Rolnej;

6.

wzywa Radę i Komisję do zapewnienia, by polityka UE w dziedzinie handlu, rolnictwa i polityka zagraniczna były zgodne z polityką w dziedzinie rozwoju, określoną w art. 178 Traktatu, oraz z MCR;

7.

uważa, że Unia Europejska powinna podjąć konkretne działania w walce z ubóstwem poprzez przyjęcie bardziej spójnej polityki w dziedzinie rolnictwa i handlu w połączeniu z umarzaniem długów i pomocą;

8.

podkreśla, że istnieje duża zależność pomiędzy ubóstwem a degradacją środowiska naturalnego - problemy w dziedzinie środowiska naturalnego, takie jak zmniejszenie bioróżnorodności lub zmiany klimatyczne, mają często negatywne skutki dla najbiedniejszych warstw społecznych i zwiększają ich ubóstwo; z kolei ubóstwo prowadzi do większych degradacji w środowisku naturalnym, kiedy brak alternatywy dla nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych; z tego względu kwestia społecznego wymiaru globalizacji musi być rozpatrywana w połączeniu z problematyką ochrony środowiska naturalnego;

9.

z zadowoleniem przyjmuje średniookresowe sprawozdanie na temat przeglądu Strategii Lizbońskiej oraz podkreśla, że zrewidowana Strategia Lizbońska może być przydatnym narzędziem, umożliwiającym sprostanie wielu wyzwaniom globalizacji; ponownie wyraża swoje poparcie dla Strategii Lizbońskiej, w ramach której podkreśla się wzajemną zależność aspektów gospodarczych, społecznych i ekologicznych; uznaje, że niezbędnym warunkiem wstępnym globalnego rozwoju w kierunku sprawiedliwości społecznej jest tworzenie większej liczby lepszych miejsc prac; wskazuje, że niektóre aspekty dobrej praktyki w Państwach Członkowskich mogą stanowić wzór dla innych części świata; stwierdza jednak, że taka możliwość istnieje jedynie w przypadku, gdy Państwa Członkowskie z powodzeniem przeprowadzą konieczne reformy strukturalne poprzez wzajemne wzmocnienie i dostosowanie ich rozwoju gospodarczego oraz polityki społecznej i zatrudnienia; podkreśla potrzebę efektywnego procesu decyzyjnego w celu przeprowadzenia tych reform oraz wzywa Państwa Członkowskie i ich rządy do przyjęcia odpowiedzialności za powodzenie zrewidowanej Strategii Lizbońskiej; podkreśla ponadto znaczenie współpracy między Państwami Członkowskimi na rzecz zwiększenia inwestowania w zasoby ludzkie, badania i innowacje; uważa, że założenia Strategii Lizbońskiej wyznaczają minimalne cele, do których realizacji powinny zobowiązać się Państwa Członkowskie;

10.

z zadowoleniem przyjmuje stanowisko Komisji, która uznała, że dla zachowania konkurencyjności przez UE niezbędne są znaczne inwestycje w zasoby ludzkie, obejmujące wszystkie kategorie wiekowe w celu zagwarantowania powszechnej opieki społecznej; dlatego oczekuje konkretnych środków i propozycji na rzecz zapewnienia takich inwestycji oraz wzywa UE do skupienia się na poprawie rozwoju kwalifikacji na wszystkich szczeblach, zwłaszcza osób niewykwalifikowanych, aby umożliwić pracownikom wykorzystanie możliwości, jakie stwarza globalizacja, oraz w celu wspierania przedsiębiorstw, które podejmują się szkolenia zawodowego swoich pracowników;

11.

wzywa Radę i Komisję do promowania programu polityki społecznej opartego na następujących celach:

rozwój otwartego i spójnego społeczeństwa, co oznacza podejmowanie działań na rzecz stabilnego zatrudnienia i poszanowania praw pracowniczych,

propagowanie społeczeństwa opartego na równouprawnieniu płci oraz walce z wszelkimi formami dyskryminacji,

polityka społeczna uwzględniająca wszystkie grupy społeczne;

demokracja uczestnictwa jako element różnych strategii socjalnych i zatrudnieniowych;

12.

podkreśla, że rządy nie są w stanie samodzielnie wypracować skutecznych zasad rządzących rynkiem pracy oraz systemów opieki społecznej, konieczne jest włączenie w ten proces partnerów społecznych, którzy mają prawo do uczestniczenia w procesie decyzyjnym, tak na poziomie krajowym jak i europejskim; uważa, że należy dodatkowo zwiększyć możliwości i potencjał organizacji pracodawców i związków zawodowych w zakresie podejmowania konstruktywnego dialogu, ponieważ jest to niezbędne dla złagodzenia i eliminacji potencjalnych negatywnych społecznych konsekwencji restrukturyzacji, a także stanowi konieczny warunek, by UE mogła przewidywać negatywne skutki i pozytywne możliwości, które niesie ze sobą globalizacja;

13.

podkreśla znaczenie respektowania i stosowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (PDPCz), wzajemną zależność i niepodzielność praw człowieka, z uwzględnieniem praw ekonomicznych, społecznych i ekologicznych, oraz znaczenie Podstawowych Standardów Pracy (PSP) Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczących zniesienia dyskryminacji w miejscu pracy, zniesienia pracy przymusowej, swobody zrzeszania się i prawa do negocjacji zbiorowych oraz zakazu pracy dzieci; zwraca uwagę na fakt, że w chwili obecnej zasady zawarte w PDPCz oraz PSP nie są wprowadzane w życie w wystarczającym stopniu;

14.

odnotowuje pogląd ŚKSWG, że praktyka w zakresie PSP w rzeczywistości pozostaje w sprzeczności z decyzjami i praktykami politycznymi; wzywa Radę, Komisję i Państwa Członkowskie do podjęcia wszelkich możliwych działań promujących PSP zarówno w ich politykach wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz do zapewnienia, że żadne aspekty wyżej wymienionych polityk nie stanowią przeszkody dla wprowadzenia w życie tych standardów; dostrzega możliwość promowania PSP przez UE dzięki umowom dwustronnym i regionalnym, współpracy zewnętrznej i w zakresie rozwoju, w politykach handlowych umożliwiających krajom rozwijającym się dostęp do rynku, jak również promowaniu prywatnych inicjatyw rozwoju społecznego oraz dobrego procesu decyzyjnego na poziomie światowym;

15.

wzywa, by prawa i dialog społeczny, poszanowanie praw człowieka, prymat prawa, ochrona praw dzieci, w szczególności prawa do edukacji, zajmowały więcej miejsca w różnych programach zewnętrznych UE, by demokratyzację i tworzenie państwa prawa w krajach rozwijających się uznać za kwestie priorytetowe, bez których niemożliwy jest trwały rozwój;

16.

domaga się od Komisji zapewnienia, na drodze umów dwustronnych, przestrzegania przynajmniej PSP, w celu zapewnienia humanitarnych warunków pracy oraz zapobiegania wykorzystywaniu kobiet i dzieci w danych krajach;

17.

z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą możliwości powiązania stosunków dwustronnych z tworzeniem sprzyjających warunków dla produktów spełniających niektóre normy społeczne; z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą „wspólnych dwustronnych obserwatorów” prowadzących dyskusję i kontrolę społecznego wymiaru globalizacji w umowach dwustronnych; wierzy także, że Unia powinna wykorzystywać ramy stosunków dwustronnych do propagowania zaleceń ŚKSWG, tak, aby miejsca pracy przenoszone i lokalizowane poza UE nie stawały się zakładami wyzyskującymi siłę roboczą w krajach trzeciego świata, lecz by zamiast tego tworzono tam wysokiej jakości miejsca pracy, które pomocne będą w podnoszeniu jakości życia pracowników i ich rodzin w danych krajach;

18.

w tym kontekście wzywa Komisję do dokonania przeglądu wszystkich obowiązujących dwustronnych umów handlowych, w szczególności umów o partnerstwie gospodarczym i umów o partnerstwie w dziedzinie rybołówstwa, w celu weryfikacji ich pełnej zgodności z MCR oraz zasadą trwałego rozwoju;

19.

z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą ubiegania się przez Komisję, Radę i Państwa Członkowskie o uzyskanie dla MOP statusu obserwatora w WTO w celu poprawy jakości dialogu międzyinstytucjonalnego; zauważa, że w swojej rezolucji z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zatrudnienia, dobrego systemu rządów społecznych i globalizacji (1) Parlament wzywał instytucje i Państwa Członkowskie do podjęcia wysiłków w tym kierunku, a w chwili obecnej wzywa je do poczynienia postępów w tym zakresie; ponadto wzywa Komisję, Radę i Państwa Członkowskie do podjęcia starań na rzecz nadania standardom MOP charakteru norm obowiązujących członków WTO;

20.

uważa, że godna praca zgodnie z Agendą Godnej Pracy MOP powinna stanowić kwestię priorytetową na poziomie krajowym, UE i światowym; podkreśla, iż gwarancja godnej pracy — w tym poszanowanie praw pracowniczych, ochrona socjalna oraz równouprawnienie kobiet i mężczyzn — to sposób na walkę z ubóstwem; podkreśla jednakże, iż cel ten nie jest obecny ani w polityce zagranicznej Unii Europejskiej, ani w unijnej polityce handlu międzynarodowego, finansowej i monetarnej;

21.

odnotowuje, że w mandacie negocjacyjnym z 1999 r. dla konferencji ministerialnej WTO w Seattle, UE miała zorganizować konferencję na poziomie ministerialnym na temat handlu, zatrudnienia oraz Podstawowych Standardów Pracy; zauważa, że Unia Europejska zobowiązała się wtedy do zwołania takiej konferencji do roku 2001; obecnie wzywa Komisję do nadrobienia tego zaniedbania najpóźniej do czerwca 2006 r.; w okresie poprzedzającym konferencję powinien rozpocząć się dialog, szczególnie z krajami rozwijającymi się będącymi członkami WTO, na temat relacji między handlem, zatrudnieniem i minimalnymi standardami pracy;

22.

wierzy, że Unia Europejska jako podmiot światowy powinna być jednym z czołowych propagatorów działań podejmowanych w ramach projektu „Godna praca i emerytura dla wszystkich”; podkreśla, iż należy przyjąć pewne podstawowe standardy w zakresie praw pracowniczych i ochrony socjalnej i uznać je za społeczno-ekonomiczną podstawę osiągnięcia długoterminowego dobrobytu w każdym kraju na świecie, oraz że zatrudnienie i „godna praca” powinny zostać jak najszybciej włączone jako kluczowe kwestie do dziewiątego MCR;

23.

zgadza się z ŚKSWG, że MCR stanowią pierwszy krok w kierunku ustanowienia społeczno-gospodarczej podstawy globalnej gospodarki, zgadza się z Komisją, że należy zwiększyć spójność polityki UE w tym zakresie; oczekuje, że Komisja przedstawi konkretne propozycje osiągnięcia tego celu; podkreśla, że bezcelowe jest ograniczanie dorobku prawnego UE w dziedzinie socjalnej w celu zachowania konkurencyjności na światowym rynku, należałoby raczej poprawić wydajność i edukację w celu utrzymania wyższych dochodów w UE;

24.

zwraca uwagę na fakt, że szczebel regionalny jest odpowiedni dla poprawy modeli społecznych i sprostania wyzwaniom globalizacji; zaznacza, że obecna solidarność Państw Członkowskich oraz wzmocnienie stosunków między UE a krajami sąsiednimi dzięki'europejskiej polityce sąsiedztwa mogą służyć innym częściom świata za przykład; uważa, że partnerstwa UE powinny uwzględniać filar społeczny, obejmujący między innymi standardy pracy;

25.

oczekuje, że Komisja wykorzysta fundusze unijne w celu przezwyciężenia negatywnych skutków oraz otwarcia nowych perspektyw dla bardziej narażonych regionów i sektorów przemysłu oraz słabszych grup pracowników, oczekuje, że Komisja podejmie odpowiednie działania w celu powstrzymania przedsiębiorstw przed przenoszeniem działalności wyłącznie w celu uzyskania funduszy strukturalnych lub innych funduszy oraz domaga się systematycznych przeglądów mających na celu określenie stopnia realizacji długofalowych celów związanych z podziałem takich środków;

26.

podkreśla, że obecny model ekonomiczny jest ściśle związany z zasobami ropy i że taka zależność może mieć szkodliwy wpływ nie tylko na rozwój cen spowodowany brakiem substancji energetycznych, ale przede wszystkim na konflikty i brak stabilności politycznej w krajach producentów z półkuli południowej, co pociąga za sobą poważne skutki społeczne;

27.

podkreśla znaczenie uczciwego handlu w działaniach na rzecz likwidacji ubóstwa na obszarach wiejskich i nalega, aby Komisja w konkretny sposób wypełniała zobowiązania większego wsparcia technicznego i finansowego dla producentów wyrobów zgodnych z zasadami uczciwego handlu i ich dystrybutorów w krajach UE;

28.

podkreśla, że rozwój najmniej rozwiniętych krajów wymaga stałego stosowania wobec nich asymetrycznego podejścia w WTO, uwzględniającego ich relatywnie słabą pozycję w międzynarodowym systemie handlu;

29.

podkreśla, że ze względu na społeczny wymiar globalizacji konieczne jest zreformowanie systemu WTO; ponadto podkreśla, że porozumienia WTO należy ocenić w kontekście ich konsekwencji w dziedzinie gospodarczej, społecznej i środowiska naturalnego oraz że testy niezbędności wykonywane w ramach umowy o technicznych barierach dla handlu oraz innych porozumień należy zastąpić testami oceniającymi kwestię trwałości;

30.

podkreśla, że należy poddać WTO ścisłej kontroli demokratycznej, obejmującej rzeczywistą kontrolę legislacyjną ze strony wybieralnych przedstawicieli lub parlamentów;

31.

podkreśla znaczenie spójności polityki i zgadza się z Komisją w kwestii, że UE powinna dążyć do bardziej konsekwentnego wyrażania swojego stanowiska na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, MOP, Bretton Woods oraz innych instytucji międzynarodowych; wzywa także Komisję do podjęcia działań na rzecz zapewnienia, że pozostałe państwa członkowskie MOP osiągną niezbędną zbieżność polityczną w innych organizacjach międzynarodowych, w szczególności w WTO; uważa, że powszechnie uznawane minimalne standardy pracy powinny stać się priorytetem tych organizacji; uważa, że wpływ UE na promowanie modelu rozwoju w pełni uwzględniającego wymiar społeczny, w szczególności PSP, zwiększyłby się dzięki wspólnemu występowaniu w instytucjach zaangażowanych w wielostronne procesy decyzyjne;

32.

podkreśla, że dla wspierania społecznego postępu w krajach trzeciego świata, konieczne jest wzmocnienie ONZ; zachęca zatem Państwa Członkowskie do wspierania trwających prac na rzecz zreformowania ONZ; podkreśla, że nowa i wzmocniona Rada Ekonomiczno-Społeczna ONZ (ECOSOC) — najlepiej powołana na nowo jako Rada na rzecz Rozwoju Ludności upoważniona do koordynowania prac Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, Światowej Organizacji Handlu i Światowej Organizacji Pracy, a także Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP)) — niezbędna jest do zapewnienia spójności politycznej, a ta z kolei konieczna jest do zrealizowania MCR oraz, bardziej ogólnie, zapewnienia, że globalizacja stanie się dźwignią postępu społecznego;

33.

zgadza się z ŚKSWG, że należy stopniowo rozszerzać nadzór parlamentarny nad systemem wielostronnym; z zadowoleniem przyjmuje propozycję utworzenia grupy parlamentarnej zajmującej się spójnością i zgodnością ogólnoświatowych polityk — gospodarczej, społecznej i w zakresie środowiska naturalnego, co powinno zapewnić zintegrowany nadzór najważniejszych organizacji międzynarodowych; propozycję tę postrzega jako możliwość zaangażowania Parlamentu Europejskiego w prace grupy parlamentarnej oraz przyczynienia się do zapewnienia możliwie największych korzyści z globalizacji wszystkim grupom społecznym;

34.

podziela stanowisko Komisji, że sektor prywatny i prywatne inicjatywy, tworzenie oraz mobilizacja grup wspólnego interesu i globalnych środków przez zróżnicowane instytucje społeczne (np. organizacje pozarządowe) mogą wnieść znaczący wkład w promowanie dobrego systemu rządów społecznych; z zadowoleniem przyjmuje poparcie Komisji dla Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, które określają wzorce odpowiedzialnego postępowania w biznesie; popiera propozycję Komisji dotyczącą szerszego wdrożenia Wytycznych poprzez zawieranie odniesień do nich w umowach dwustronnych; zgadza się z Komisją, że wdrażanie Wytycznych należy przeprowadzić w sposób bardziej rygorystyczny i konsekwentny; wzywa Komisję do dalszego podnoszenia świadomości odnośnie dobrych praktyk, istniejących instrumentów i narzędzi, takich jak Wytyczne OECD;

35.

wyraża pogląd, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą być wykluczone z aktywnego udziału w globalnej gospodarce i z tego względu nalega, by Komisja dostarczyła bodźców do łączenia się takich przedsiębiorstw w sieci; wzywa także do dostosowania statutów europejskich spółek i spółdzielni, aby umożliwić tego typu przedsiębiorstwom pełny udział w globalnej gospodarce;

36.

zauważa, że ŚKSWG zaleca zwołanie przez MOP ogólnoświatowego wielostronnego forum w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (SOP); zauważa, że ŚKSWG potwierdza istnienie sceptycyzmu odnośnie rzeczywistego wpływu programów związanych z SOP; proponuje podjęcie przez Komisję dalszych działań podnoszących świadomość i propagujących argumenty wspierające stosowanie SOP przez biznes;

37.

uważa, że odpowiedzialność społeczna i środowiskowa grup wielonarodowych powinna być jasno ustalona oraz że działalność UE w tych dziedzinach powinna zostać wzmocniona; uważa, że już dawno należało w konkretny sposób kontynuować pracę Europejskiego forum podmiotów zainteresowanych społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) i wzywa Komisję do opublikowania komunikatu w tej sprawie;

38.

wspiera wysiłki Komisji na rzecz podnoszenia wśród przedsiębiorstw wielonarodowych świadomości w zakresie ich społecznej odpowiedzialności, które to wysiłki przyniosły jak dotąd ograniczone efekty;

39.

zwraca się do Komisji o przedstawienie propozycji dotyczącej nadawania produktom oznaczeń o wyprodukowaniu ich w społecznie akceptowanych warunkach (social labelling) na podstawie takich kryteriów, jak przestrzeganie praw człowieka i praw związków zawodowych, jakość środowiska pracy, kształcenie i rozwój pracowników, równe traktowanie oraz socjalne i etyczne uznanie dla pracowników i obywateli w otaczającej społeczności;

40.

odnotowuje, że krajowe polityki migracyjne podporządkowane są w coraz większym stopniu potrzebom wewnętrznych rynków pracy; nalega, by polityki migracyjne opierały się na Międzynarodowej konwencji w sprawie ochrony praw wszystkich pracowników migrujących oraz członków ich rodzin;

41.

podkreśla potrzebę określenia polityk w zakresie migracji, opartych na tej Konwencji, które z jednej strony uwzględniałby potrzeby rynków pracy, a z drugiej strony wystarczająco chroniły prawa pracowników migrujących i ich rodzin;

42.

odnotowuje, że migracja stanowi istotne i zarazem newralgiczne zagadnienie w debacie na temat globalizacji, które może zostać rozstrzygnięte wyłącznie, jeżeli Państwa Członkowskie uzgodnią wspólną procedurę uznawania i integracji;

43.

podkreśla potrzebę zapewnienia ludziom lepszego dostępu do informacji na temat korzyści i wyzwań związanych z globalizacją oraz podkreśla znaczenie instytucji edukacyjnych i mediów w tym zakresie;

44.

wzywa Radę i Komisję, by zapewniły niezbędne środki i inwestycje na wspieranie powyższych procesów;

45.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz krajom przystępującym i kandydującym.


(1)  Dz.U. C 271 z 12.11.2003, str. 598.


Środa 16 listopad 2005

18.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 280/71


PROTOKÓŁ

(2006/C 280 E/03)

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA

Wiceprzewodniczący

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.

Głos zabrała Véronique De Keyser w sprawie incydentu, którego stała się ofiarą wraz z Aną Marią Gomes w ramach wczorajszej wystawy przeciwko aborcji (Przewodniczący odpowiedział, że poinformuje o tym Prezydium).

2.   Składanie dokumentów

Komisje parlamentarne złożyły następujące sprawozdania:

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt. 3 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, uzupełniającego Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (COM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)) — Komisja Budżetowa.

Sprawozdawca: Böge Reimer (A6-0320/2005).

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 7/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (Huragan w Europie Północnej) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)) — Komisja Budżetowa.

Sprawozdawca: Garriga Polledo Salvador (A6-0321/2005).

3.   Sytuacja w Iraku po referendum konstytucyjnym (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja w Iraku po referendum konstytucyjnym

Lord Bach (urzędujący Przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Giorgos Dimitrakopoulos w imieniu grupy PPE-DE, Véronique De Keyser w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Alessandro Battilocchio niezrzeszony, Antonio Tajani, Lilli Gruber, James Hugh Allister, Béatrice Patrie, Józef Pinior, Panagiotis Beglitis, Lord Bach i Benita Ferrero-Waldner.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 10 w oczekiwaniu na Margaret Beckett (Urzędująca Przewodnicząca Rady), zostało wznowione o godz. 10.10.)

PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Wiceprzewodnicząca

4.   Zmiany klimatyczne — Powstrzymywanie globalnych zmian klimatycznych (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: W świetle szkód spowodowanych przez niedawne huragany i rezultatów szczytów pomiędzy Unią Europejską, Chinami i Indiami

Sprawozdanie w sprawie „Powstrzymywania globalnych zmian klimatycznych” [2005/2049(INI)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

Margaret Beckett (Urzędująca Przewodnicząca Rady) i Stavros Dimas (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Anders Wijkman przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Paul Verges (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Cristina Gutiérrez-Cortines w imieniu grupy PPE-DE, Gyula Hegyi w imieniu grupy PSE, Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, i Liam Aylward w imieniu grupy UEN.

PRZEWODNICTWO: Janusz ONYSZKIEWICZ

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Irena Belohorská, Peter Liese, Dorette Corbey, Alyn Smith, Roberto Musacchio, Urszula Krupa, Bruno Gollnisch, Avril Doyle, Anne Ferreira, Lena Ek, Bairbre de Brún, Georgios Karatzaferis, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Gunnar Hökmark, Justas Vincas Paleckis, Bogusław Sonik, Edite Estrela, Richard Seeber, Rebecca Harms (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Margaret Beckett i Stavros Dimas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 16.11.2005.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.55 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.05.)

PRZEWODNICTWO: Antonios TRAKATELLIS

Wiceprzewodniczący

5.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone, itp.) zawarte są w załączniku 1 do protokołu.

Głos zabrali::

Hannes Swoboda w sprawie organizacji prac;

Philip Bushill-Matthews, w sprawie przebiegu tury pytań;

Edith Mastenbroek, w sprawie swobody informacji w Tunezji i w sprawie Światowego Szczytu Społeczeństwa Infromacyjnego organizowanego przez ONZ w Tunisie w dniach od 16 do 18.11.2005 r.

5.1.   Informacje dla pasażerów korzystających z transportu lotniczego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości obsługującego przewoźnika i przekazywania przez Państwa Członkowskie informacji dotyczących bezpieczeństwa (tekst mający znaczenie dla EOG) [COM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] — Komisja Transportu i Turystyki.

Sprawozdawczyni: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0428)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0428)

5.2.   Elektrownia Jądrowa Bohunice V1 na Słowacji * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wdrożenia protokołu nr 9 dołączonego do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w sprawie elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji [COM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Rebecca Harms (A6-0282/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0429)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0429)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Herbert Bösch, w sprawie poprawki 5;

Rebecca Harms (sprawozdawczyni) zaznaczyła, że pragnie wycofać swój podpis złożony pod sprawozdaniem i zaproponowała, by posłowie głosowali przeciwko sprawozdaniu.

5.3   Nordycki wymiar Unii (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 i B6-0590/2005

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0584/2005

(zastępujący B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 i B6-0590/2005):

złożony przez następujących posłów:

Alexander Stubb w imieniu grupy PPE-DE,

Riitta Myller w imieniu grupy PSE,

Diana Wallis i Paavo Väyrynen w imieniu grupy ALDE,

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka i Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE,

Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL,

Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Gintaras Didžiokas i Rolandas Pavilionis w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2005)0430)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Henrik Lax zaproponował poprawkę ustną do punktu uzasadnienia H, która została przyjęta.

5.4.   Przejście na system cyfrowy (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0583/2005

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0431)

5.5.   Wykorzystanie zasobów finansowych przeznaczonych na likwidację elektrowni jądrowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wykorzystania zasobów finansowych przeznaczonych na likwidację elektrowni jądrowych [2005/2027(INI)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawczyni: Rebecca Harms (A6-0279/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0432)

5.6.   Powstrzymywanie globalnych zmian klimatycznych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie powstrzymywania globalnych zmian klimatycznych [2005/2049(INI)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0433)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Anders Wijkman (sprawozdawca) zaproponował poprawkę ustną do ustępu 24, która została przyjęta;

Bernd Posselt zwrócił uwagę na różnice występujące w ustępie 41 między niektórymi wersjami lingwistycznymi.

6.   Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Rebecci Harms — A6-0282/2005

Milan Gaľa, Árpád Duka-Zólyomi i Andreas Mölzer

Sprawozdanie Andersa Wijkmana — A6-0312/2005

Richard Seeber i Luca Romagnoli

7.   Korekty do głosowania

Korekty do głosowania znajdują się na stronie internetowej „Séance en direct”, w części „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll call votes)” oraz w wersji wydrukowanej w załączniku 2. „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna dostępna na stronach Europarl będzie regularnie aktualizowana przez okres maksymalnie dwóch tygodni licząc od dnia głosowania.

Lista korekt do głosowania zostanie następnie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12.45 i wznowione o 15.05)

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

8.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Jan Marinus Wiersma podpisał listę obecności, ale jego nazwisko na niej nie figuruje.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

*

* *

Głos zabrał Bernd Posselt w sprawie wystaw zorganizowanych w budynku Parlamentu Europejskiego.

9.   Skład grup politycznych

Giovanni Procacci został członkiem grupy ALDE.

10.   Nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej (debata)

Sprawozdanie Rady Europejskiej i oświadczenie Komisji: Nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej

Jack Straw (urzędujący Przewodniczący Rady) przedstawił sprawozdanie Rady Europejskiej.

José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) wydał oświadczenie.

Głos zabrali: Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, Robert Goebbels w imieniu grupy PSE, Karin Riis-Jørgensen w imieniu grupy ALDE, Pierre Jonckheer w imieniu grupy Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Michael Henry Nattrass w imieniu grupy IND/DEM, Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN, James Hugh Allister niezrzeszony, Timothy Kirkhope, Gary Titley, Marielle De Sarnez, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Armando Dionisi, Bernard Poignant, Jack Straw i Lapo Pistelli.

PRZEWODNICTWO: Pierre MOSCOVICI

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ian Hudghton, Jana Bobošíková, Margie Sudre, Christopher Beazley, w sprawie określenia czasu wystąpienia, Nicola Zingaretti, Chris Davies, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Bogusław Sonik, Libor Rouček, Geoffrey Van Orden, Ana Maria Gomes, Douglas Alexander (urzędujący Przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso.

Debata została zamknięta.

11.   Ostatnie oświadczenia Mahmouda Ahmadinedżada, prezydenta Iranu (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Ostatnie oświadczenia Mahmouda Ahmadinedżada, prezydenta Iranu

Douglas Alexander (urzędujący Przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, i Douglas Alexander

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Lambsdorff, István Szent-Iványi, Jelko Kacin, Elizabeth Lynne, Frédérique Ries, Sophia in 't Veld, Margarita Starkevičiūtė, Philippe Morillon i Janusz Onyszkiewicz w imieniu grupy ALDE, w sprawie Iranu (B6-0585/2005);

André Brie, Vittorio Agnoletto i Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Iranu (B6-0608/2005);

Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE, w sprawie ostatnich oświadczeń Mahmouda Ahmadinedżada, prezydenta Iranu (B6-0609/2005);

Cristiana Muscardini, Mogens N.J. Camre i Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN, w sprawie ostatnich oświadczeń Mahmouda Ahmadinedżada, prezydenta Iranu (B6-0610/2005);

Angelika Beer, Monica Frassoni, Joost Lagendijk i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Iranu (B6-0611/2005);

Hans-Gert Poettering, Charles Tannock, Michael Gahler i Elmar Brok w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie ostatnich oświadczeń Mahmouda Ahmadinedżada, prezydenta Iranu (B6-0612/2005).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.9 protokołu z dnia 17.11.2005.

12.   Tura pytań (pytania do Rady)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B6-0339/2005).

Pytanie 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Prognozy w zakresie restrukturyzacji.

Douglas Alexander (urzędujący Przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Marię Panayotopoulos-Cassiotou.

Pytanie 2 (Manuel Medina Ortega): Opodatkowanie w zakresie transportu lotniczego pasażerów.

Douglas Alexander udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Manuela Medina Ortegę, Josepha Muscata i Philipa Bradbourna.

Pytanie 3 (Sarah Ludford): Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi.

Douglas Alexander udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Sarah Ludford i Elizabeth Lynne.

Pytanie 4 (John Purvis): Akcyza na tytoń i alkohol.

Douglas Alexander udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Johna Purvisa i Davida Martina.

Pytanie 5 (Elspeth Attwooll): Żony bez granic.

Douglas Alexander udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Elspeth Attwooll i Sarah Ludford.

Pytanie 6 (Frank Vanhecke): Cenzura internetu w Chinach.

Douglas Alexander udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Franka Vanhecke'a.

Pytanie 7 (Richard James Ashworth): Sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Douglas Alexander udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Philipa Bushill-Matthewsa (zastępca autora), Davida Martina i Christophera Beazley.

Pytanie 8 (Richard Corbett): Komitologia

Douglas Alexander udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Richarda Corbetta.

Pytanie 9 (Sajjad Karim): Różnice w wypowiedziach ministrów brytyjskich, dotyczących oceny równowagi, którą należy znaleźć między bezpieczeństwem a prawami człowieka.

Douglas Alexander udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Sajjada Karima.

Pytanie 10 (Hélène Goudin): Budżet obronny państw Unii Europejskiej.

Douglas Alexander udzielił odpowiedzi na pytanie.

Pytanie 11 (Dimitrios Papadimoulis): Porozumienie w sprawie perspektyw finansowych na lata 2007-2013.

Douglas Alexander udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Dimitriosa Papadimoulisa i Esko Seppänen.

Pytanie 12 (Nils Lundgren): Prawo do rzetelnego procesu w Unii Europejskiej.

Douglas Alexander udzielił odpowiedzi na pytanie.

Pytanie 13 (Chris Davies): Przejrzystość i otwartość.

Pytanie 14 (Timothy Kirkhope): Przejrzystość w Radzie.

Douglas Alexander odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające postawione przez Chrisa Daviesa, Jamesa Hugh Allistera, Richarda Corbetta i Timothiego Kirkhope'a.

Pytanie 15 (Jonas Sjöstedt): Umowa dotycząca rybołówstwa i wsparcia Rady na łonie Narodów Zjednoczonych.

Douglas Alexander udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Jonasa Sjöstedta i Bernda Posselta.

Pytania od 16 do 36 zostaną rozpatrzone na piśmie.

Tura pytań do Rady została zamknięta.

13.   Oświadczenie Przewodniczącego

W związku ze Światowym Szczytem Społeczeństwa Informacyjnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Przewodniczący złożył oświadczenie w sprawie pogwałcenia praw człowieka w Tunezji.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19.15 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Miroslav OUZKÝ

Wiceprzewodniczący

14.   Normy odłowu humanitarnego niektórych gatunków zwierząt ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej normy odłowu humanitarnego dla niektórych gatunków zwierząt [COM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca: Karin Scheele (A6-0304/2005)

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Karin Scheele przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Horst Schnellhardt w imieniu grupy PPE-DE, Dorette Corbey w imieniu grupy PSE, Jules Maaten w imieniu grupy ALDE, Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE, Jonas Sjöstedt w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Jean-Claude Martinez niezrzeszony, Richard Seeber, Linda McAvan, Mojca Drčar Murko, Jillian Evans, Hélène Goudin, Christofer Fjellner, Robert Evans, Margrete Auken, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer i Stavros Dimas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.3 protokołu z dnia 17.11.2005.

15.   Wywóz broni — Nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia — Zamówienia publiczne w sektorze obrony (debata)

Sprawozdanie w sprawie Szóstego rocznego sprawozdania Rady sporządzonego zgodnie z klauzulą operacyjną nr 8 Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni [2005/2013(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych.

Sprawozdawca: Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005)

Sprawozdanie w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia: rola Parlamentu Europejskiego [2005/2139(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych.

Sprawozdawca: Ģirts Valdis Kristovskis (A6-0297/2005)

Sprawozdanie w sprawie Zielonej Księgi dotyczącej zamówień publicznych w sektorze obrony [2005/2030 (INI)] — Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.

Sprawozdawca: Joachim Wuermeling (A6-0288/2005)

Raül Romeva i Rueda przedstawił sprawozdanie (A6-0292/2005).

Ģirts Valdis Kristovskis przedstawił sprawozdanie (A6-0297/2005).

Joachim Wuermeling przedstawił sprawozdanie (A6-0288/2005).

Głos zabrała Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Głos zabrali: Gunnar Hökmark (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Ģirts Valdis Kristovskis (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Jas Gawronski w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Alexander Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, zakończył swoje wystąpienie, ubliżając Zgromadzeniu, Marios Matsakis, który poczuł się głęboko urażony wypowiedzią Gerarda Battena i złożył wniosek do Przewodniczącego o podjęcie działań w związku z powyższym (Przewodniczący odpowiedział, że poinformuje Prezydium o tej kwestii), Ryszard Czarnecki niezrzeszony, Gitte Seeberg, Ana Maria Gomes, Marios Matsakis, Eva-Britt Svensson, Andreas Mölzer, Karl von Wogau, Manuel Medina Ortega, najpierw w sprawie wystąpienia Gerarda Batten a, Luca Romagnoli, Elmar Brok, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Helmut Kuhne, najpierw w sprawie wystąpienia Gerarda Battena, Othmar Karas, Joel Hasse Ferreira, Zuzana Roithová, Proinsias De Rossa, najpierw w sprawie wystąpienia Gerarda Battena, Andreas Schwab, Simon Coveney, Ģirts Valdis Kristovskis (sprawozdawca), aby przedstawić szczegóły oraz Benita Ferrero-Waldner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.4 protokołu z dnia 17.11.2005.

16.   Porządek dzienny następnego posiedzenia

Ustalony został porządek dzienny jutrzejszego posiedzenia (dokument „Porządek dzienny” PE 364.133/OJJE).

17.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.45.

Julian Priestley

Sekretarz Generalny

Gérard Onesta

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Obserwatorzy:

Abadjiev Dimitar, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

w

wycofano

gi (..., ..., ...)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujących się)

ge (..., ..., ...,)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujących się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

ust.

ustęp

art.

artykuł

pu

punkt uzasadnienia

pr

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Informowanie pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości obsługującego przewoźnika ***I

Spraw.: Christine DE VEYRAC (A6-0310/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Głosowanie łączne 1 - poprawki kompromisowe

55-82

84-117

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE i GUE/NGL

 

+

 

Głosowanie łączne 1 - poprawki kompromisowe — głosowanie odrębne

83

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE i GUE/NGL

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Głosowanie łączne 2 - Poprawki komisji przedmiotowo-właściwej

1-16

18-54

komisja

 

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

gi

+

577, 16, 31

Ponieważ poprawka 17 nie dotyczy wszystkich wersji językowych, nie została poddana pod głosowanie (art. 151 ust. 1 lit. d) Regulaminu).

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE-DE:

popr. 83

pierwsza część: ust. 1

druga część: ust. 2 i 3

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe

2.   Elektrownia jądrowa Bohunice VI na Słowacji *

Spraw.: Rebecca HARMS (A6-0282/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie łączne

4

6

9

15

komisja

 

+

 

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie odrębne

2

komisja

go

+

 

3

komisja

go

+

 

5

komisja

gi

+

441, 184, 22

7

komisja

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

8

komisja

go

+

 

10

komisja

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

11

komisja

go

+

 

13

komisja

go

+

 

14

komisja

go

+

 

art. 3 ust. 1

18

PPE-DE

 

w

 

12

komisja

gi

+

436, 190, 25

po pu 3

17

PPE-DE

 

w

 

1

komisja

 

+

 

po pu 5

16

PSE

 

+

 

głosowanie: projekt z poprawkami

ge

+

377, 222, 59

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

Wnioski o głosowanie odrębne

ALDE: popr. 5, 12

Verts/ALE: popr. 2, 3, 8, 11, 13 i 14

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: popr. 5 i 12

Wnioski o głosowanie podzielone

Verts/ALE

popr. 7

pierwsza część:„Środki z budżetu ... w Unii Europejskiej”

druga część:„Środki te... energii elektrycznej”

popr. 10

pierwsza część: całość tekstu z wyłączeniem słów: „na stworzenie nowych zdolności produkcyjnych oraz”

druga część: te słowa

Różne

Grupa PPE-DE wycofała swoje poprawki 17 i 18.

3.   Nordycki wymiar Unii

Projekty rezolucji: B6-0584/2005, 0586/2005, 0587/2005, 0588/2005, 0589/2005 i 0590/2005

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0584/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL i UEN)

po ust. 7

1

UEN

 

+

 

pu H

ust.

tekst oryginału

 

+

poprawka ustna

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

+

634, 17, 18

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0584/2005

 

ALDE

 

 

B6-0586/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0587/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0588/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0589/2005

 

PSE

 

 

B6-0590/2005

 

UEN

 

 

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE głosowanie końcowe

Różne

Henrik Lax zaproponował poprawkę ustną do punktu uzasadnienia H.

H.

podkreśla w szczególności wartość i wpływ polityki środowiskowej Wymiaru Północnego w regionie, jak pokazuje przykład zakładu uzdatniania wody w Petersburgu, podkreślając jednakże przyszłą potrzebę wzmocnienia współpracy między Państwami Członkowskimi, w szczególności w celu ograniczenia eutrofizacji, oraz między UE i Rosją w celu zmniejszenia ryzyka wypadków tankowców, ryzyka związanego z wydobyciem ropy oraz poprawy bezpieczeństwa jądrowego i zarządzania odpadami nuklearnymi; mając na uwadze, że Morze Bałtyckie jest już bardzo zanieczyszczone, i że jego śródlądowe położenie czyni je szczególnie zagrożonym,

4.   Przejście na nadawanie cyfrowe

Projekt rezolucji: B6-0583/2005

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Projekt rezolucji B6-0583/2005 Komisji ITRE

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

5.   Wykorzystywanie zasobów finansowych przeznaczonych na likwidację elektrowni jądrowych *

Spraw.: Rebecca HARMS (A6-0279/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

po ust. 4

1

Verts/ALE

 

+

 

2

Verts/ALE

gp

 

 

1

+

 

2/ge

+

375, 253, 23

ust. 5

5

PPE-DE

 

-

 

3

Verts/ALE

gp

 

 

1

+

 

2/ge

+

336, 305, 19

ust. 6

6

PPE-DE

 

-

 

ust. 9

7

PPE-DE

ge

-

316, 344, 5

ust. 16

4s

Verts/ALE

ge

-

172, 478, 9

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Poprawka 8 została anulowana.

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE-DE

popr. 2

pierwsza część: całość tekstu z wyłączeniem słów: „oraz inicjatyw legislacyjnych”

druga część: te słowa

popr. 3

pierwsza część: całość tekstu z wyłączeniem słów: „oraz unikania odwoływania się do pomocy państwa”

druga część: te słowa

6.   Powstrzymywanie globalnych zmian klimatycznych *

Spraw.: Anders WIJKMAN (A6-0312/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

ust. 1 tiret drugie

14/rev

PPE-DE

 

+

 

po ust. 1

6

Verts/ALE

gp

 

 

1

+

 

2

-

 

po ust. 4

7

Verts/ALE

ge

+

339, 302, 12

ust. 5

3

REUL ea

 

-

 

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 6

4

REUL ea

 

-

 

ust.

tekst oryginału

go

+

 

po ust. 7

13

GUE/NGL

 

+

 

ust. 8

1

VIDAL-QUADRAS ea

ge

+

453, 204, 12

ust.

tekst oryginału

 

 

ust. 11

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

ust. 13

2

PSE

 

-

 

po ust. 16

18

ALDE

 

+

 

ust. 18

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 21

5s

REUL ea

ge

-

306, 340, 15

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1/ge

+

349, 304, 7

2

+

 

ust. 24

ust.

tekst oryginału

 

+

poprawka ustna

po ust. 27

15

PPE-DE

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

16

PPE-DE

 

+

 

ust. 28

17

PPE-DE

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 41

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

po pu C

9

GUE/NGL

 

-

 

10

GUE/NGL

 

-

 

po pu E

8

GUE/NGL

gp

 

 

1

-

 

2

 

po pu I

11

GUE/NGL

 

-

 

12

GUE/NGL

 

+

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

+

450, 66, 143

Wnioski o głosowanie podzielone

IND/DEM

ust. 18

pierwsza część: całość tekstu z wyłączeniem słów: „ogólnoeuropejskie ograniczenie prędkości”

druga część: te słowa

ust. 21

pierwsza część:„popiera wprowadzenie ... ograniczania poziomu zanieczyszczeń”

druga część:„wzywa Komisję ... w terminie do 2009 r.;”

popr. 17

pierwsza część:„uważa, że jednym z priorytetów musi być szybki rozwój ... planu działania w zakresie biomasy”

druga część:„i wzywa Komisję ... projektu prawnie wiążących środków”

Verts/ALE

popr. 6

pierwsza część: całość tekstu z wyłączeniem słów: „formalnego mandatu i”

druga część: te słowa

popr. 8

pierwsza część: całość tekstu z wyłączeniem słów: „z jednej strony” oraz „jest tzw. ”czystą„ energią, ponieważ nie wytwarza żadnych gazów cieplarnianych, z drugiej zaś”

druga część: te słowa

popr. 15

pierwsza część:„podkreśla, że ... zwiększenie produkcji”

druga część:„zauważa, że ... w dostępie do rynku”

PPE-DE

ust. 11

pierwsza część: całość tekstu z wyłączeniem słów: „a zwłaszcza bodźce przeciwdziałające stosowaniu tych technologii, takich jak dopłaty do paliw kopalnych” oraz „do przedstawienia projektu przepisów mających na celu zniesienie takich dopłat oraz” oraz „w ich miejsce”

druga część:„a zwłaszcza bodźce przeciwdziałające stosowaniu tych technologii, takich jak dopłaty do paliw kopalnych”

trzecia część:„do przedstawienia projektu przepisów mających na celu zniesienie takich dopłat oraz” oraz „w ich miejsce”

ust. 41

pierwsza część: całość tekstu z wyłączeniem słów: „powtórnym rozpatrzeniem dwóch miejsc pracy PE”

druga część: te słowa

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE ust. 5, 6

Różne

Anders Wijkman (PPE-DE) zaproponował poprawkę ustną do ust. 24,

24.

w celu wyraźnego zademonstrowania przywództwa UE w związku z negocjacjami dotyczącymi okresu po 2012 r. wzywa Komisję do przedstawienia konkretnych projektów prawodawczych rozszerzających zakres dyrektywy dotyczącej budynków oraz do zaktualizowania dyrektywy dotyczącej biopaliw w sposób uwzględniający najnowsze technologie z zakresu łączenia paliw tradycyjnych i biopaliw (takie jak metyltetrahydrofolian -MTHF, lewulinian etylu itd.) w celu wprowadzenia w całej UE obowiązkowych standardów dotyczących tych nowych paliw, utworzenia zachęt dla flot samochodowych przystosowanych do zasilania biopaliwem oraz wprowadzenia minimalnych proporcji w mieszaninach, takich jak minimalne normy 10% biopaliw w benzynie, w ramach przeglądu europejskiego programu w zakresie zmian klimatycznych;


ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.   Sprawozdanie: De Veyrac A6-0310/2005

rezolucja

Za: 577

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 16

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PPE-DE: Purvis

Verts/ALE: Hammerstein Mintz

Wstrzymujący się: 31

GUE/NGL: Guidoni

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zahradil

Korekty do głosowania

Za: Gérard Onesta

2.   Sprawozdanie: Harms A6-0282/2005

popr. 5

Za: 441

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Procacci, Ries, Schuth

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bourzai, Bozkurt, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Libicki, Pavilionis

Przeciw: 184

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Coelho, Gklavakis, Hatzidakis, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Mavrommatis, Rack, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Varvitsiotis, Wuermeling

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Bono, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Leichtfried, Lienemann, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Thomsen, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 22

ALDE: Starkevičiūtė

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Mote

PPE-DE: Stubb

PSE: Bullmann, Mann Erika

UEN: Aylward, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Korekty do głosowania

Przeciw: Ursula Stenzel, Ville Itälä

3.   Sprawozdanie: Harms A6-0282/2005

popr. 12

Za: 436

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Ries, Schuth, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Krupa, Pęk, Piotrowski, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Purvis, Queiró, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Hänsch, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Pavilionis

Przeciw: 190

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Lundgren, Nattrass, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Coelho, Deß, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, Hatzidakis, Itälä, Jarzembowski, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Liese, Matsis, Mavrommatis, Posselt, Rack, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Thyssen, Varvitsiotis

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Obiols i Germà, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Segelström, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 25

ALDE: Toia

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Speroni

NI: Mote

PSE: Bullmann, Leichtfried

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Korekty do głosowania

Za: Inés Ayala Sender

Przeciw: Ursula Stenzel, Britta Thomsen

4.   RC B6-0584/2005 — Wymiar nordycki

rezolucja

Za: 634

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Przeciw: 17

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Mote

Wstrzymujący się: 18

IND/DEM: Coûteaux, de Villiers, Železný

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Goepel, Landsbergis, Pieper

Verts/ALE: van Buitenen, Ždanoka

5.   Sprawozdanie: Wijkman A6-0312/2005

rezolucja

Za: 450

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Meijer, Ransdorf, Remek, Strož, Verges, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Salvini, Sinnott, de Villiers

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Braghetto, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Demetriou, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Queiró, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Spautz, Šťastný, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Smith

Przeciw: 66

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Helmer, Mote, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Berend, Böge, Deß, Ehler, Fajmon, Gomolka, Gräßle, Hoppenstedt, Jarzembowski, Karas, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Lauk, Lechner, Lulling, Ouzký, Pieper, Posselt, Rack, Reul, Rübig, Schierhuber, Schnellhardt, Seeber, Škottová, Sommer, Stenzel, Strejček, Ulmer, Zahradil

UEN: Kamiński, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Voggenhuber

Wstrzymujący się: 143

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Coveney, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Duchoň, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fontaine, Friedrich, Grossetête, Guellec, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Jeggle, Kamall, Kasoulides, Kirkhope, Lamassoure, Lehne, Maat, McMillan-Scott, Martens, Mathieu, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Podkański, Purvis, Radwan, Saïfi, Sonik, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zvěřina

PSE: Rothe

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Korekty do głosowania

Za: Elisabeth Schroedter, Bart Staes, Heide Rühle, Caroline Lucas, Margrete Auken, Eva Lichtenberger, Johannes Voggenhuber, Satu Hassi, Hans-Peter Martin, Alain Lipietz, Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Elly de Groen-Kouwenhoven, Claude Turmes, Gisela Kallenbach, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Pierre Jonckheer, Michael Cramer, Rebecca Harms, Sepp Kusstatscher, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Mechtild Rothe

Przeciw: Antonio Masip Hidalgo

Wstrzymujący się: Jacques Toubon, Cristina Gutiérrez-Cortines


TEKSTY PRZYJĘTE

 

P6_TA(2005)0428

Informacje dla pasażerów korzystających z transportu lotniczego ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości obsługującego przewoźnika i przekazywania przez Państwa Członkowskie informacji dotyczących bezpieczeństwa (COM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005) 0048) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 80 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0046/2005),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6-0310/2005),

1.

zatwierdza projekt Komisji po poprawkach;

2.

zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2005)0008

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 listopada 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych objętych zakazem prowadzenia działalności w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości obsługującego przewoźnika lotniczego oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomicznego-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Działanie Wspólnoty w dziedzinie transportu lotniczego powinno mieć na celu w pierwszej kolejności zapewnienie wysokiego poziomu ochrony pasażerów przed ryzykiem związanym z bezpieczeństwem. Ponadto, należy w pełni uwzględnić ogólne wymagania ochrony konsumentów.

(2)

W celu zapewnienia jak największej przejrzystości, pasażerom powinien być udostępniany wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych, którzy nie spełniają odpowiednich wymagań bezpieczeństwa. Ten wspólnotowy wykaz powinien być sporządzany w oparciu o wspólne kryteria ustanowione na poziomie Wspólnoty.

(3)

Przewoźnicy lotniczy wpisani do wspólnotowego wykazu powinni podlegać zakazowi prowadzenia działalności. Zakaz prowadzenia działalności objęty wpisem do wspólnotowego wykazu powinien mieć zastosowanie do całości terytorium Państw Członkowskich, do którego stosuje się Traktat.

(4)

Przewoźnicy lotniczy, którzy nie posiadają praw ruchu lotniczego w jednym lub więcej Państwach Członkowskich, mogą mimo to wykonywać loty do i ze Wspólnoty, gdy ich statek powietrzny, z załogą lub bez załogi, jest wydzierżawiony przez przedsiębiorstwa posiadające takie prawa. Należy przewidzieć stosowanie zakazu prowadzenia działalności objętego wpisem do wspólnotowego wykazu również do takich przewoźników lotniczych, gdyż w przeciwnym wypadku przewoźnicy ci mogliby działać we Wspólnocie nawet wtedy, gdyby nie spełniali odpowiednich norm bezpieczeństwa.

(5)

Przewoźnik lotniczy podlegający zakazowi prowadzenia działalności mógłby otrzymać pozwolenie na korzystanie z praw ruchu lotniczego w drodze wykorzystania statku powietrznego będącego przedmiotem dzierżawy załogowej („wet lease”) przewoźnika lotniczego nie podlegającego zakazowi prowadzenia działalności, pod warunkiem, że spełnione są odpowiednie normy bezpieczeństwa.

(6)

Procedura uaktualniania wspólnotowego wykazu powinna umożliwiać szybkie podejmowanie decyzji tak, aby pasażerowie w transporcie lotniczym otrzymywali odpowiednie i aktualne informacje w zakresie bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia, że przewoźnicy lotniczy, którzy skorygują niedociągnięcia w zakresie bezpieczeństwa, zostaną jak najszybciej wykreśleni ze wspólnotowego wykazu. Równocześnie, procedury powinny uwzględniać poszanowanie prawa przewoźników lotniczych do obrony i nie naruszać umów i konwencji międzynarodowych, których stronami są Państwa Członkowskie lub Wspólnota, w szczególności Konwencji z Chicago o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 1944 r. Środki wykonawcze w sprawach proceduralnych, które zostaną przyjęte przez Komisję, powinny szczególnie zaspokajać te wymogi.

(7)

Jeżeli na przewoźnika lotniczego został nałożony zakaz prowadzenia działalności, powinno zostać podjęte odpowiednie działanie zmierzające do udzielenia mu wsparcia w korygowaniu niedociągnięć, które były powodem nałożenia tego zakazu.

(8)

W wyjątkowych przypadkach, Państwa Członkowskie powinny być upoważnione do podejmowania środków jednostronnych. W nagłych przypadkach i w obliczu nieprzewidzianego problemu w zakresie bezpieczeństwa, Państwa Członkowskie powinny mieć możliwość natychmiastowego nałożenia zakazu prowadzenia działalności w odniesieniu do ich własnego terytorium. Ponadto, w przypadku, gdy Komisja postanowiła nie uwzględnić przewoźnika lotniczego we wspólnotowym wykazie, Państwa Członkowskie powinny mieć także możliwość nałożenia lub utrzymania zakazu prowadzenia działalności w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa, które nie występuje w innych Państwach Członkowskich. Państwa Członkowskie powinny korzystać z tych możliwości w ograniczonym zakresie, uwzględniając przy tym interes wspólnotowy i dążąc do osiągnięcia wspólnego stanowiska w zakresie bezpieczeństwa lotniczego. Ograniczenie to powinno pozostawać bez uszczerbku dla art. 8 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (3) oraz art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (4).

(9)

Informacje dotyczące bezpieczeństwa przewoźników lotniczych powinny zostać opublikowane w sposób zapewniający skuteczność przekazu, na przykład za pośrednictwem Internetu.

(10)

Aby konkurencyjna struktura w transporcie lotniczym przyniosła możliwie największe korzyści przedsiębiorstwom i pasażerom, ważne jest, aby konsumenci otrzymywali niezbędne informacje umożliwiające im dokonywanie świadomych wyborów.

(11)

Tożsamość przewoźnika lotniczego lub przewoźników lotniczych faktycznie obsługujących lot jest informacją o zasadniczym znaczeniu. Jednakże konsumenci zawierający umowę przewozu, która mogłaby dotyczyć zarówno transportu w jedną stronę, jak i w obie strony, nie zawsze są informowani o tożsamości przewoźnika lotniczego lub przewoźników lotniczych faktycznie obsługujących danych lot lub loty.

(12)

Dyrektywa Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (5) wymaga udostępnienia konsumentom niektórych informacji, jednak informacje te nie obejmują tożsamości obsługującego przewoźnika lotniczego.

(13)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2299/89 z dnia 24 lipca 1989 r. w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji (KSR) (6) uprawnia konsumentów rezerwujących lot za pomocą komputerowego systemu rezerwacji do otrzymywania informacji o tożsamości obsługującego przewoźnika lotniczego. Jednak, nawet w regularnym przewozie lotniczym występują praktyki branżowe, takie jak dzierżawa załogowa lub stosowanie wspólnej rezerwacji miejsc przez różnych przewoźników lotniczych („code sharing”) w przypadku rezerwacji bez użycia KSR, w przypadku których przewoźnik lotniczy, który sprzedał lot pod własną nazwą, nie zajmuje się jego faktyczną obsługą i w przypadku których obecnie nie istnieje prawo pasażera do otrzymania informacji o tożsamości przewoźnika lotniczego faktycznie świadczącego usługę.

(14)

Praktyki te zwiększają elastyczność i pozwalają na lepsze świadczenie usług dla pasażerów. Ponadto, nie da się uniknąć pewnej ilości zmian w ostatniej chwili, w szczególności spowodowanych przyczynami technicznymi, które przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa transportu lotniczego. Elastyczność ta powinna być jednak równoważona sprawdzeniem, że przedsiębiorstwa faktycznie obsługujące dane loty spełniają wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa oraz przejrzystością dla konsumentów w celu zagwarantowania im prawa do dokonania świadomego wyboru. Należy dążyć do osiągnięcia sprawiedliwej równowagi pomiędzy interesem handlowym przewoźników lotniczych a dostępem pasażerów do informacji.

(15)

Przewoźnicy lotniczy powinni prowadzić w odniesieniu do pasażerów politykę przejrzystości w zakresie informacji związanych z bezpieczeństwem. Publikowanie tego rodzaju informacji powinno przyczynić się do zwiększenia świadomości pasażerów na temat rzetelności przewoźników lotniczych w zakresie bezpieczeństwa.

(16)

Przewoźnicy lotniczy są odpowiedzialni za przekazywanie informacji w sprawie niedoborów bezpieczeństwa krajowym władzom do spraw bezpieczeństwa lotniczego, jak również za niezwłoczne zajęcie się takimi niedoborami. Oczekuje się podjęcia właściwych kroków przez personel pokładowy i naziemny w przypadku stwierdzenia przez niego niedoborów bezpieczeństwa. Jak wynika z art. 8 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/42/WE z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym (7), karanie personelu za podjęcie tego typu działań byłoby sprzeczne z interesem bezpieczeństwa lotniczego.

(17)

Poza sytuacjami objętymi rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (8), pasażerom powinno zaoferować się prawo do uzyskania zwrotu kosztów lub zmiany trasy podróży w niektórych innych szczególnych sytuacjach objętych niniejszym rozporządzeniem, jeżeli istnieje wystarczająco bliskie połączenie ze Wspólnotą.

(18)

Poza zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, następstwa zmiany tożsamości obsługującego przewoźnika w odniesieniu do wykonania umowy przewozu powinny podlegać przepisom Państw Członkowskich mającym zastosowanie do umów oraz odpowiednim przepisom prawa wspólnotowego, w szczególności dyrektywom Rady 90/314/EWG oraz 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (9).

(19)

Niniejsze rozporządzenie stanowi część procesu legislacyjnego zmierzającego do stworzenia skutecznego i spójnego podejścia w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa lotniczego we Wspólnocie, w którym ważna rola przypada Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Po rozszerzeniu kompetencji tej Agencji, na przykład w odniesieniu do statków powietrznych państwa trzeciego, mogłoby dojść do dalszego zwiększenia jej roli na mocy niniejszego rozporządzenia. Szczególną uwagę powinno poświęcić się dalszej poprawie jakości i ilości inspekcji statków powietrznych pod kątem bezpieczeństwa oraz harmonizowaniu tych inspekcji.

(20)

W przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa, któremu nie sprostało(-y) dane Państwo(-a) Członkowskie, Komisja powinna mieć możliwość podjęcia natychmiastowych środków tymczasowych. W takich przypadkach komitet wspierający Komisję w jej pracach na mocy niniejszego rozporządzenia powinien działać zgodnie z procedurą doradczą, przewidzianą w art. 3 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (10).

(21)

We wszystkich pozostałych przypadkach, komitet wspierający Komisję Europejską w jej pracach na mocy niniejszego rozporządzenia powinien działać zgodnie z procedurą regulacyjną, przewidzianą w art. 5 decyzji 1999/468/WE.

(22)

W związku z tym, że związek pomiędzy niniejszym rozporządzeniem i art. 9 dyrektywy 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa statków powietrznych państwa trzeciego korzystających z portów lotniczych Wspólnoty