ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 280E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 18. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   (Paziņojums)

 

EIROPAS PARLAMENTS

 

2005. - 2006. GADA SESIJA

 

Pirmdiena, 2005. gada 14. novembris

2006/C 280E/1

PROTOKOLS

1

SĒDES NORISE

Sesijas atsākšana

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Priekšsēdētāja paziņojums

Dokumentu iesniegšana

Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Parlamenta sastāvs

Komiteju un delegāciju sastāvs

Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Lūgumraksti

Darba kārtība

Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Globalizācijas sociālie aspekti (debates)

Digitālā pārslēgšanās (debates)

Slepenie ieslodzījuma centri Eiropā (debates)

Banānu ievešanas kārtība (debates)

Papildpensijas kapitāla uzkrāšanas direktīva (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

11

 

Otrdiena, 2005. gada 15. novembris

2006/C 280E/2

PROTOKOLS

13

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Dokumentu iesniegšana

Apropriāciju pārvietojumi

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)

Ziemeļu dimensija (rezolūcijas priekšlikumu iesniegšana)

Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2004. gada pārskatu (debates)

Likumdošanas un darba programma 2006. gadam (debates)

Priekšsēdētāja paziņojums

Balsošanas laiks

Ieteicamu paņēmienu izplatīšana un IKT ieviešanas uzraudzības programmas turpināšana ***I (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Viseiropas zemes radiopeidžeru sabiedriskā sistēma (RMU) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Sēklu tirgus kopīgā organizācija * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Apiņu tirgus kopīgā organizācija * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Vīna tirgus kopīgā organizācija * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

ERAB dibināšanas līguma grozījums, kas ļauj bankai finansēt darbību Mongolijā * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Vīzas 2006. gada Turīnas ziemas olimpisko un/vai paralimpisko spēļu dalībniekiem ***I (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošana darba ņēmējiem un to ģimenēm, kas pārvietojas Kopienas teritorijā ***I (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Eiropas zušu krājumi (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās pārkāpšana dalībvalstī (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Globalizācijas sociālie aspekti (balsojums)

Balsojuma skaidrojumi

Balsojuma labojumi

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Parlamenta sastāvs

Eiropas Ķimikāliju aģentūra, noturīgie organiskie piesārņotāji (REACH) ***I — Direktīvas 67/548/EEK par bīstamām vielām grozīšana (REACH) ***I (debates)

Eiropas regulatīvās aģentūras (debates)

Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

2005. gada pakete Paplašināšanās otrais posms (II) (debates)

Aviopārvadātāja identifikācijas informācija aviotransporta pasažieriem ***I (debates)

Bohunices V1 atomelektrostacija Slovākijā * — Atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanai paredzētie finanšu līdzekļi (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

27

I PIELIKUMS

29

II PIELIKUMS

34

PIEŅEMTIE TEKSTI

41

P6_TA(2005)0417Programma, lai izplatītu ieteicamus paņēmienus un IKT ieviešanas uzraudzību ***IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 2256/2003/EK, ņemot vērā programmas pagarināšanu līdz 2006. gadam, lai izplatītu ieteicamus paņēmienus un IKT ieviešanas uzraudzību (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

41

I PIELIKUMSEIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS Nr. .../2005/EK (.... gada .... ...)

41

II PIELIKUMS

45

P6_TA(2005)0418Radiopeidžeru sabiedriskās sistēmas ***IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 90/544/EEK par frekvenču joslām Viseiropas zemes radiopeidžeru sabiedriskās sistēmas saskaņotai ieviešanai Kopienā (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

45

PIELIKUMSEIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2005/.../EK (.... gada .... ...), ar ko atceļ Padomes Direktīvu 90/544/EEK par frekvenču joslām Viseiropas zemes radiopeidžeru sabiedriskās sistēmas saskaņotai ieviešanai Kopienā

46

P6_TA(2005)0419Sēklu tirgus kopīgā organizācija *Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par sēklu tirgus kopīgo organizāciju (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

47

P6_TA(2005)0420Apiņu tirgus kopīgā organizācija *Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par apiņu tirgus kopīgo organizāciju (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

48

P6_TA(2005)0421Vīna tirgus kopīgā organizācija *Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

48

P6_TA(2005)0422ERAB dibināšanas līguma grozījums, kas ļauj bankai finansēt darbību Mongolijā *Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) dibināšanas līguma grozījumu, kas ļauj bankai finansēt darbību Mongolijā (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139 (CNS))

49

P6_TA(2005)0423Vīzu pieprasīšanas un izsniegšanas procedūras olimpiskās delegācijas locekļiem, kuri piedalās 2006. gada ziemas olimpiskajās un/vai paralimpiskajās spēlēs Turīnā ***IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai saistībā ar pasākumiem, kas iecerēti, lai atvieglotu vīzu pieprasīšanas un izsniegšanas procedūras olimpiskās delegācijas locekļiem, kuri piedalās 2006. gada ziemas olimpiskajās un/vai paralimpiskajās spēlēs Turīnā (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

50

PIELIKUMSEIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. .../2005 (.... gada .... ...) saistībā ar pasākumiem, kas iecerēti, lai atvieglotu vīzu pieprasīšanas un izsniegšanas procedūras olimpiskās delegācijas locekļiem, kuri piedalās 2006. gada ziemas olimpiskajās un/vai paralimpiskajās spēlēs Turīnā

50

P6_TA(2005)0424Sociālā nodrošinājuma shēma ***IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darba ņēmējiem un to ģimenēm, kas pārvietojas Kopienas teritorijā, un Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka izpildes kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

56

P6_TC1-COD(2004)0284Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 15. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2006, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā, un Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka Regulas (EEK) Nr. 1408/71 īstenošanas kārtību

57

PIELIKUMS

58

P6_TA(2005)0425Eiropas zušiEiropas Parlamenta rezolūcija par Kopienas rīcības plāna izstrādi Eiropas zušu krājumu atjaunošanā (2005/2032(INI))

63

P6_TA(2005)0426Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās iespējama pārkāpšana dalībvalstīEiropas Parlamenta rezolūcija par Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās iespējamu pārkāpšanu dalībvalstī (2005/2187(INI))

64

P6_TA(2005)0427Globalizācijas sociālie aspektiEiropas Parlamenta rezolūcija par globalizācijas sociālajiem aspektiem (2005/2061(INI))

65

 

Trešdiena, 2005. gada 16. novembris

2006/C 280E/3

PROTOKOLS

71

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Dokumentu iesniegšana

Situācija Irākā pēc referenduma par konstitūciju (debates)

Klimata pārmaiņas — Uzveikt globālās klimata pārmaiņas (debates)

Balsošanas laiks

Aviopārvadātāja identifikācijas informācija aviotransporta pasažieriem ***I (balsojums)

Bohunices V1 atomelektrostacija Slovākijā * (balsojums)

Ziemeļu dimensija (balsojums)

Digitālā pārslēgšanās (balsojums)

Atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanai paredzētie finanšu līdzekļi (balsojums)

Uzveikt globālās klimata pārmaiņas (balsojums)

Balsojuma skaidrojumi

Balsojuma labojumi

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Politisko grupu sastāvs

Neformālā Eiropadomes sanāksme (debates)

Irānas prezidenta Mahmoud Ahmadinejad nesenie paziņojumi (debates)

Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Priekšsēdētāja paziņojums

Humānas slazdošanas standarti konkrētām dzīvnieku sugām ***I (debates)

Ieroču eksports — Masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšana — Zaļā grāmata par iepirkumu aizsardzības jomā (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

80

I PIELIKUMS

82

II PIELIKUMS

89

PIEŅEMTIE TEKSTI

98

P6_TA(2005)0428Drošības informācijas sniegšana ***IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par aviopārvadātāja identifikācijas informāciju aviotransporta pasažieriem un par drošības informācijas sniegšanu dalībvalstīm (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

98

P6_TC1-COD(2005)0008Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 16. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr..../2005 par darbības aizliegumam kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu

98

PIELIKUMSKOPĒJIE KRITĒRIJI DARBĪBAS AIZLIEGUMAM KOPIENAS LĪMENĪ DROŠĪBAS IEMESLU DĒĻ

107

P6_TA(2005)0429Bohunice V1 *Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par Protokola Nr. 9 īstenošanu attiecībā uz Bohunices V1 atomelektrostaciju Slovākijā, kas pievienots Aktam par Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanās nosacījumiem Eiropas Savienībai (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

108

P6_TA(2005)0430Ziemeļu dimensijaEiropas Parlamenta rezolūcija par Ziemeļu dimensijas nākotni

113

P6_TA(2005)0431Ciparu apraideEiropas Parlamenta rezolūcija par pārejas paātrināšanu no analogās uz ciparu apraidi

115

P6_TA(2005)0432Kodolelektrostaciju nojaukšanaEiropas Parlamenta rezolūcija par kodolelektrostaciju nojaukšanai paredzēto finanšu resursu izmantošanu (2005/2027(INI))

117

P6_TA(2005)0433Cīņa ar klimata pārmaiņām pasaulēEiropas Parlamenta rezolūcija par stratēģiju cīņai ar klimata pārmaiņām pasaulē (2005/2049(INI))

120

 

Ceturtdiena, 2005. gada 17. novembris

2006/C 280E/4

PROTOKOLS

128

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Dokumentu iesniegšana

Deputāta neaizskaramības aizstāvēšana

Balsošanas laiks

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (REACH) ***I (balsojums)

Direktīvas 67/548/EEK par bīstamām vielām grozīšana (REACH) ***I (balsojums)

Humānas slazdošanas standarti konkrētām dzīvnieku sugām ***I (balsojums)

Ieroču eksports (balsojums)

Solidaritātes fonda mobilizācija sakarā ar vētru Eiropas ziemeļos (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Budžeta grozījuma Nr. 7/2005 projekts (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšana (balsojums)

Zaļā grāmata par iepirkumu aizsardzības jomā (balsojums)

Irānas prezidenta Mahmoud Ahmadinejad nesenie paziņojumi (balsojums)

Balsojuma skaidrojumi

Balsojuma labojumi

Priekšsēdētāja paziņojums

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Āfrikas attīstības stratēģija (debates)

Eiropas Savienības attīstības politika Eiropas konsenss (debates)

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

Humānās palīdzības pieejamība Kašmirā (debates)

Filipīnas (nāves soda piespriešana ES pilsonim Francisco Larrañaga) (debates)

Birma/Mjanma (debates)

Balsošanas laiks

Humānās palīdzības pieejamība Kašmirā (balsojums)

Filipīnas (nāves soda piespriešana ES pilsonim Francisco Larraňaga) (balsojums)

Birma/Mjanma (balsojums)

Āfrikas attīstības stratēģija (balsojums)

Eiropas Savienības attīstības politika Eiropas konsenss (balsojums)

Balsojuma skaidrojumi

Balsojuma labojumi

Budžeta kalendārs

Nākamās sesijas darba kārtība

Padomes kopējo nostāju paziņošana

Komiteju un delegāciju sastāvs

Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)

Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Nākamo sēžu datumi

Sesijas pārtraukšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

143

I PIELIKUMS

145

II PIELIKUMS

172

PIEŅEMTIE TEKSTI

302

P6_TA(2005)0434REACH ***IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ar ko nodibina Eiropas Ķimikāliju aģentūru un groza Direktīvu 1999/45/EK un Regulu (EK) Nr. .../... (par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem) (KOM(2003)0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD))

302

P6_TC1-COD(2003)0256Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 17. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2006 attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ar ko nodibina Eiropas Ķimikāliju aģentūru un groza Direktīvu 1999/45/EK

303

I PIELIKUMSVISPĀRĪGI VIELU NOVĒRTĒŠANAS UN ĶĪMISKĀ NEKAITĪGUMA PĀRSKATU SAGATAVOŠANAS NOTEIKUMI

388

IA PIELIKUMSNORĀDĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠĪBAS DATU LAPU SASTĀDĪŠANU

398

IB PIELIKUMSPREPARĀTU ĶĪMISKĀS DROŠĪBAS NOVĒRTĒJUMS

408

IC PIELIKUMSKRITĒRIJS TĀM PAKĀPENISKI IEVIEŠAMĀM VIELĀM, KO REĢISTRĒ APJOMĀ NO 1 LĪDZ 10 TONNĀM GADĀ UZ KATRU RAŽOTĀJU VAI IMPORTĒTĀJU UN PAR KURĀM VAJADZĪGA PILNĪGA V PIELIKUMĀ NOTEIKTĀ INFORMĀCIJA

409

II PIELIKUMSATBRĪVOJUMI NO REĢISTRĒŠANAS PIENĀKUMA SASKAŅĀ AR 4. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTU

410

III PIELIKUMSATBRĪVOJUMI NO REĢISTRĒŠANAS PIENĀKUMA SASKAŅĀ AR 4. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTU

415

IV PIELIKUMS

416

V PIELIKUMSSTANDARTA PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ INFORMĀCIJU PAR VIELĀM, KAS RAŽOTAS VAI IMPORTĒTAS 1 TONNAS VAI LIELĀKĀ DAUDZUMĀ

420

VI PIELIKUMSSTANDARTA PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ INFORMĀCIJU PAR VIELĀM, KAS RAŽOTAS VAI IMPORTĒTAS 10 TONNU VAI LIELĀKĀ DAUDZUMĀ

424

VII PIELIKUMSSTANDARTA PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ INFORMĀCIJU PAR VIELĀM, KAS RAŽOTAS VAI IMPORTĒTAS 100 TONNU VAI LIELĀKĀ DAUDZUMĀ

428

VIII PIELIKUMSSTANDARTA PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ INFORMĀCIJU PAR VIELĀM, KAS RAŽOTAS VAI IMPORTĒTAS 1000 TONNU VAI LIELĀKĀ DAUDZUMĀ

432

IX PIELIKUMSVISPĀRĪGI NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ V - VIII PIELIKUMĀ NOTEIKTĀ STANDARTA TESTĒŠANAS REŽĪMA PIEMĒROŠANU

435

X PIELIKUMS

438

XI PIELIKUMSVISPĀRĒJI NOTEIKUMI PAKĀRTOTAJIEM LIETOTĀJIEM ATTIECĪBĀ UZ VIELU NOVĒRTĒŠANU UN ĶĪMISKĀS DROŠĪBAS ZIŅOJUMU SAGATAVOŠANU

438

XII LĪDZ XIV PIELIKUMS

439

XVII PIELIKUMSNOTURĪGIE ORGANISKIE PIESĀRŅOTĀJI (POP)

439

P6_TA(2005)0435REACH piemērošana ***IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK, lai to piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (KOM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD))

440

P6_TC1-COD(2003)0257Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 17. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/.../EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK, lai to piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes [...] Regulai (EK) Nr. .../... [attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu]

440

P6_TA(2005)0436Ieroču eksportsEiropas Parlamenta rezolūcija par Padomes Sesto ikgadējo ziņojumu par 8. operatīvo noteikumu Eiropas Savienības Rīcības kodeksā par ieroču eksportu (2005/2013(INI))

443

P6_TA(2005)0437Solidaritātes fonda mobilizēšanaEiropas Parlamenta lemums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda mobilizēšanu saskaņā ar 3. punktu starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju noslēgtajā 2002. gada 7. novembra Iestāžu nolīgumā par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda finansēšanu, ar ko papildina 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu (KOM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI))

450

PIELIKUMSEIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

451

P6_TA(2005)0438Budžeta grozījuma Nr. 7/2005 projektsEiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Savienības 2005. gada budžeta grozījuma Nr. 7/2005 projektu (vētra Ziemeļeiropā) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD))

452

P6_TA(2005)0439Masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanaEiropas Parlamenta rezolūcija par masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanu — Eiropas Parlamenta loma (2005/2139(INI))

453

P6_TA(2005)0440Iepirkumi aizsardzības jomāEiropas Parlamenta rezolūcija par Zaļo grāmatu par iepirkumiem aizsardzības jomā (2005/2030(INI))

463

P6_TA(2005)0441IrānaEiropas Parlamenta rezolūcija par Irānu

468

P6_TA(2005)0442Pieeja humanitārajai palīdzībai KašmirāEiropas Parlamenta rezolūcija par Kašmiru

469

P6_TA(2005)0443Filipīnas (nāves soda piespriešana Francisco Larrañaga, ES pilsonim)Eiropas Parlamenta rezolūcija par Filipīnām

472

P6_TA(2005)0444Birma/MjanmaEiropas Parlamenta rezolūcija par Birmu

473

P6_TA(2005)0445Āfrikas attīstības stratēģijaEiropas Parlamenta rezolūcija par Āfrikas attīstības stratēģiju (2005/2142(INI))

475

P6_TA(2005)0446Kopienas attīstības politikaEiropas Parlamenta rezolūcija par priekšlikumu Padomes, Eiropas Parlamenta un Komisijas kopīgajai deklarācijai par Eiropas Savienības attīstības politiku Eiropas konsenss (2004/2261(INI))

484

LV

 


I (Paziņojums)

EIROPAS PARLAMENTS

2005. - 2006. GADA SESIJA

Pirmdiena, 2005. gada 14. novembris

18.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 280/1


PROTOKOLS

(2006/C 280 E/01)

SĒDES NORISE

SĒDI VADA: Josep BORRELL FONTELLES

Priekšsēdētājs

1.   Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst.17.05.

2.   Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

3.   Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu par atentātiem, kas 2005. gada 9. novembrī notika Ammanā. Viņš norādīja, ka ir nosūtījis Parlamenta līdzjūtības apliecinājumus Jordānijas varasiestādēm un cietušo ģimenēm.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi upuru piemiņai.

4.   Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1.

Parlamenta komitejas:

1.1.

Ziņojumi:

Ziņojums par kodolelektrostaciju nojaukšanai paredzēto finanšu resursu izmantošanu (2005/2027(INI)) — Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja.

Referente: Harms Rebecca (A6-0279/2005).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Protokola Nr. 9 īstenošanu attiecībā uz Bohunices V1 atomelektrostaciju Slovākijā, kas pievienots Aktam par Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanās nosacījumiem Eiropas Savienībai (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)) — Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja.

Referente: Harms Rebecca (A6-0282/2005).

Ziņojums par Kopienas rīcības plāna izstrādi zušu krājumu atjaunošanai (2005/2032(INI)) — Zivsaimniecības komiteja.

Referents: Maat Albert Jan (A6-0284/2005).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK, lai to piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (KOM(2003)0644 [02] — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)) — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referents: Sacconi Guido (A6-0285/2005).

Ziņojums par Zaļo grāmatu par iepirkumu aizsardzības jomā (2005/2030(INI)) — Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja.

Referents: Wuermeling Joachim (A6-0288/2005).

Ziņojums par Padomes Sesto ikgadējo ziņojumu par Eiropas Savienības Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču eksportu 8. operatīvo noteikumu (2005/2013(INI)) — Ārlietu komiteja.

Referents: Romeva i Rueda Raül (A6-0292/2005).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darba ņēmējiem un to ģimenēm, kas pārvietojas Kopienas teritorijā, un Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka izpildes kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)) — Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja.

Referents: Toia Patrizia (A6-0293/2005).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par sēklu tirgus kopīgo organizāciju (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)) — Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja.

Referents: Daul Joseph (A6-0295/2005).

Ziņojums par masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanu — Eiropas Parlamenta loma (2005/2139(INI)) — Ārlietu komiteja.

Referents: Kristovskis Ģirts Valdis (A6-0297/2005).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) dibināšanas līguma grozījumu, kas ļauj bankai finansēt darbību Mongolijā (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)) — Ekonomikas un monetārā komiteja.

Referente: Berès Pervenche (A6-0298/2005).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par apiņu tirgus kopīgo organizāciju (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)) — Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja.

Referents: Daul Joseph (A6-0299/2005).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)) — Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja.

Referents: Daul Joseph (A6-0300/2005).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 2256/2003/EK, ņemot vērā programmas pagarināšanu līdz 2006. gadam, lai izplatītu ieteicamus paņēmienus un IKT ieviešanas uzraudzību (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)) — Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja.

Referents: Chichester Giles (A6-0302/2005).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 90/544/EEK par frekvenču joslām Viseiropas zemes radiopeidžeru sabiedriskās sistēmas saskaņotai ieviešanai Kopienā (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)) — Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja.

Referents: Chichester Giles (A6-0303/2005).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par humānas slazdošanas standartu ieviešanu konkrētām dzīvnieku sugām (KOM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)) — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referente: Scheele Karin (A6-0304/2005).

Ziņojums par Eiropas elektronisko komunikāciju regulu un tirgiem 2004. gadā (2005/2052(INI)) — Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja.

Referente: Toia Patrizia (A6-0305/2005).

Ziņojums par globalizācijas sociālajiem aspektiem (2005/2061(INI)) — Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja.

Referents: Brejc Mihael (A6-0308/2005).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aviopārvadātāja identifikācijas informāciju aviotransporta pasažieriem un par drošības informācijas sniegšanu dalībvalstīm (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)) — Transporta un tūrisma komiteja.

Referente: De Veyrac Christine (A6-0310/2005).

Ziņojums par “eiroreģionu” lomu reģionālās politikas attīstībā (2004/2257(INI)) — Reģionālās attīstības komiteja.

Referents: Triantaphyllides Kyriacos (A6-0311/2005).

Ziņojums par stratēģiju cīņai ar klimata pārmaiņām pasaulē (2005/2049(INI)) — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referents: Wijkman Anders (A6-0312/2005).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai saistībā ar pasākumiem, kas iecerēti, lai atvieglotu vīzu pieprasīšanas un izsniegšanas procedūras olimpiskās delegācijas locekļiem, kuri piedalās 2006. gada ziemas olimpiskajās un/vai paralimpiskajās spēlēs Turīnā (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)) — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Zappalà Stefano (A6-0313/2005).

Ziņojums par ES konkurences noteikumu piemērošanu jūras transportam (2005/2033(INI)) — Transporta un tūrisma komiteja.

Referents: Kratsa-Tsagaropoulou Rodi (A6-0314/2005).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ar ko nodibina Eiropas Ķimikāliju aģentūru un groza Direktīvu 1999/45/EK un Regulu (EK) Nr. .../... (par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem} (KOM(2003)0644 [01] — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)) — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referents: Sacconi Guido (A6-0315/2005).

Ziņojums par Protokola par privilēģijām un neaizskaramību Eiropas Kopienās iespējamu pārkāpšanu dalībvalstī (2005/2187(INI)) — Juridiskā komiteja.

Referents: Gargani Giuseppe (A6-0316/2005).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa satiksmi (KOM(2005)0047 — C6-0045/2005 — 2005/0007(COD)) — Transporta un tūrisma komiteja.

Referents: Evans Robert (A6-0317/2005).

Ziņojums par Āfrikas attīstības stratēģiju (2005/2142(INI)) — Attīstības komiteja.

Referente: Martens Maria (A6-0318/2005).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes, Eiropas Parlamenta un Komisijas kopīgajai deklarācijai par Eiropas Savienības attīstības politiku “Eiropas konsenss” (2004/2261(INI)) — Attīstības komiteja.

Referents: Wijkman Anders (A6-0319/2005).

2.

Deputāti:

2.1.

Mutiski jautājumi (Reglamenta 108. pants):

(O-0083/2005) Giles Chichester un Etelka Barsi-Pataky ITRE komitejas vārdā Komisijai: Digitālā pārslēgšanās (B6-0333/2005);

(O-0084/2005) Nikolaos Sifunakis CULT komitejas vārdā Padomei: Olimpiskais pamiers (B6-0335/2005);

(O-0085/2005/rév.2) Martine Roure un Maria Berger PSE grupas vārdā, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE grupas vārdā, Diana Wallis un Sarah Ludford ALDE grupas vārdā Komisijai: Kriminālsodu noteikšana, ja tiek pārkāptas Kopienas tiesības (B6-0336/2005);

(O-0093/2005) Jo Leinen AFCO komitejas vārdā un Janusz Lewandowski BUDG komitejas vārdā Padomei: Iestāžu nolīguma projekts par Eiropas regulatīvo aģentūru darbības principiem (KOM(2005)0059 — 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005);

(O-0094/2005) Ieke van den Burg un Othmar Karas ECON komitejas vārdā Komisijai: Iemesli ES dalībvalstu darba pensiju direktīvas nepilnīgai īstenošanai (B6-0338/2005);

(O-0078/2005) Maria Martens DEVE komitejas vārdā Padomei: Attīstība un sports (B6-0340/2005);

(O-0079/2005) Maria Martens DEVE komitejas vārdā Komisijai: Attīstība un sports (B6-0341/2005).

2.2.

Mutiski jautājumi jautājumu laikam (Reglamenta 109. pants) (B6-0339/2005):

Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Purvis John, Attwooll Elspeth, Vanhecke Frank, Ashworth Richard James, Corbett Richard, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Papadimoulis Dimitrios, Lundgren Nils, Davies Chris, Sjöstedt Jonas, Moraes Claude, Seppänen Esko, Figueiredo Ilda, Olajos Péter, Hutchinson Alain, McGuinness Mairead, Stihler Catherine, Mitchell Gay, Bowis John, Parish Neil, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, Tannock Charles, Kirkhope Timothy, Posselt Bernd, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi— Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Dimitrakopoulos Giorgos, Staes Bart, Karas Othmar, Aubert Marie-Hélène, Aylward Liam, Rocard Michel, Deva Nirj, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Figueiredo Ilda, Kinnock Glenys, Désir Harlem, Stihler Catherine, Arif Kader, Ryan Eoin, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Wuermeling Joachim, Papadimoulis Dimitrios, Moraes Claude, Bushill-Matthews Philip, Karatzaferis Georgios, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Paleckis Justas Vincas, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Batzeli Katerina, de Grandes Pascual Luis, Sjöstedt Jonas, Olajos Péter, Martin David, Ford Glyn, Tajani Antonio, Iturgaiz Angulo Carlos José, Seppänen Esko, McAvan Linda, McGuinness Mairead, Hutchinson Alain, Bowis John, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Montoro Romero Cristobal, Ayala Sender Inés, Evans Robert, Westlund Åsa, Hedh Anna, Herranz García María Esther, Fjellner Christofer, Isler Béguin Marie Anne, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi

2.3.

Ierosinātie Reglamenta grozījumi (202. pants):

Corbett Richard — Reglamenta grozījuma priekšlikums — 80. panta grozīšana (B6-0582/2005).

nodots

atbildīgajai komitejai: AFCO

2.4.

Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 116. pants):

Sylwester Chruszcz un Andrzej Tomasz Zapałowski par pārmērīgi augsto mobilo telekomunikāciju pakalpojumu viesabonēšanas maksu Eiropas Savienībā (64/2005);

Bruno Gollnisch par Tarek Aziz apcietinājuma apstākļiem (65/2005);

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen un Carl Lang par etniskajiem nemieriem Francijā un citur Eiropā (66/2005).

5.    Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Priekšsēdētājs ir paziņojis, ka saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 68. pantu kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs šādus koplēmuma procedūrā pieņemtos dokumentus:

Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumu par filmu mantojumu un ar to saistīto industriālo darbību konkurētspēju (3625/2/2005 — C6-0377/2005 — 2004/0066(COD));

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par pārapdrošināšanu un Padomes Direktīvu 73/239/EEK un 92/49/EEK grozījumiem, kā arī Direktīvu 98/78/EK un 2002/83/EK grozījumiem (3639/5/2005 — C6-0379/2005 — 2004/0097(COD));

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko divdesmit septīto reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži pildeļļās un riepās) (3641/1/2005 — C6-0378/2005 — 2004/0036(COD));

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par labojumiem Direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (3655/1/2005 — C6-0387/2005 — 2005/0100(COD)).

6.   Parlamenta sastāvs

Vācijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Roland Gewalt ir iecelts par Parlamenta deputātu Ingo Schmitt vietā, sākot no 2005. gada 27. oktobra.

Priekšsēdētājs Josep Borrell Fontelles vērsa uzmanību uz Reglamenta 3. panta 5. punkta noteikumiem.

7.   Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PPE-DE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā.

TRAN komiteja: Roland Gewalt

Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku: Roland Gewalt

Pēc PSE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā.

ENVI komiteja: Matthias Groote vietā Norbert Glante

ITRE komiteja: Norbert Glante

Delegācija attiecībām ar Japānu: Matthias Groote

Pēc IND/DEM grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā.

AFCO komiteja: Bernard Piotr Wojciechowski

Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju: Bernard Piotr Wojciechowski

8.   Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Tika izplatīti Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2005. gada jūnija pirmajā sesijā un jūlija sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām.

9.   Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātas kopijas šādiem dokumentiem:

protokolam Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai.

10.   Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 191. panta 5. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā minētajos datumos:

2005. gada 7. novembris

Angelos Psifis (Nr. 818/2005);

Pereidis (Association Constructive Macédoine “L'Aristote”) (Nr. 819/2005);

Konstantinos Dolkas (Nr. 820/2005);

Apostolos Kondylis (Nr. 821/2005);

Spiridon Nasopoulos (Nr. 822/2005);

Giorgios Papagiannakopoulos (Nr. 823/2005);

Dimitrios Terzis (Nr. 824/2005);

Panagiotis Georgiadis (Nr. 825/2005);

Stefanos Tanimanidis (World Council of Pontian Hellenism) (un vēl 2 paraksti) (Nr. 826/2005);

Mark Bookham (Independent Light Dues Forum) (Nr. 827/2005);

Vasilios Tsetsos (Nr. 828/2005);

André Geminet (Nr. 829/2005);

Marc Abrahamovski (Association d'intérêt public Vie Verte “Ticoulet”) (un vēl 323 paraksti) (Nr. 830/2005);

Elisabeth Balland (Nr. 831/2005);

Isabelle Plessis (Collectif “une réglementation pour les camping-cars”) (un vēl 186 paraksti) (Nr. 832/2005);

Miguel Amorós Amorós (Nr. 833/2005);

José Luis Fernández Muñiz (Asociación de Piloñeses por Soto-Penagos y otros tendidos) (PASPOT) (un vēl 300 paraksti) (Nr. 834/2005);

Adolfo Bosch Lería (Nr. 835/2005);

Giampaolo Carollo (Verdi per la Pace) (un vēl 10 paraksti) (Nr. 836/2005);

Abílio Adelino do Vale Gonçalves Lima (Nr. 837/2005);

Samuel Martin-Sosa Rodriguez (Nr. 838/2005);

Johannes Tollmann (Nr. 839/2005);

Gerda Glebe Visconti (Nr. 840/2005);

Siegfried Berthge (Nr. 841/2005);

Clare M.B. Symes (Nr. 842/2005);

Brian Eastoe (Nr. 843/2005);

Angela Mason (Nr. 844/2005);

Agnieszka Morzyk (un vēl 2 paraksti) (Nr. 845/2005);

Maria E.J.A.C Sultains-Bours (Nr. 846/2005);

J. Rens (Nr. 847/2005);

Miroslav Novotný (Nr. 848/2005);

Sean Hussey (Nr. 849/2005);

Giuseppe Papadia (Associazione Papà Separati ONLUS (un vēl 10 524 paraksti) (Nr. 850/2005);

Sarah Ludford (ar 237 parakstiem) (Nr. 851/2005);

Gábor Nagy (Budapest Trade Union of Firefighters) (un vēl 276 paraksti) (Nr. 852/2005);

Monks (un vēl 25 paraksti) (Nr. 853/2005);

Pentti Likka Olavi Kurkela (Nr. 854/2005);

Edgard Krebs (Nr. 855/2005);

Sagrario Heres Sedeño (Plataforma Pro Santamaría) (Nr. 856/2005).

11.   Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtība.

Izdalīja novembra pirmās un otrās plenārsēdes darba kārtības galīgo projektu, kurā ierosināja turpmāk minētās izmaiņas (Reglamenta 132. pants).

2005. gada 14. - 17. novembra sēdes

Pirmdiena

bez izmaiņām

Otrdiena

bez izmaiņām

Trešdiena

Padomes pieprasījums, lai debates par klimata pārmaiņām (galīgā darba kārtības projekta 28. un 29. punkts) notiktu pēc, nevis pirms debatēm par Irāku (galīgā darba kārtības projekta 30. punkts).

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Ceturtdiena

bez izmaiņām

2005. gada 30. novembra un 1. decembra sēdes

bez izmaiņām

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.

12.   Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Nikolaos Sifunakis, Eugenijus Gentvilas, Ilda Figueiredo, Bruno Gollnisch, Georgios Karatzaferis, Hélène Flautre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Catherine Stihler, Ashley Mote, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Vytautas Landsbergis, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Katalin Lévai, Proinsias De Rossa, Milan Gaľa, Mojca Drčar Murko, Richard Corbett, Koenraad Dillen, Ana Maria Gomes, Carl Schlyter, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Catherine Guy-Quint, Marios Matsakis, James Hugh Allister un Justas Vincas Paleckis.

13.   Globalizācijas sociālie aspekti (debates)

Ziņojums par globalizācijas sociālajiem aspektiem [2005/2061(INI)] — Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja.

Referents: Mihael Brejc (A6-0308/2005).

Uzstājās: Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) un Poul Nyrup Rasmussen (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: Anna Záborská PPE-DE grupas vārdā, Ole Christensen PSE grupas vārdā, Jan Jerzy Kułakowski ALDE grupas vārdā, Sepp Kusstatscher Verts/ALE grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Georgios Karatzaferis IND/DEM grupas vārdā, Brian Crowley UEN grupas vārdā un Carl Lang, pie grupām nepiederošs deputāts.

Mihael Brejc iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Thomas Mann, Harald Ettl, Alfonso Andria, Georgios Toussas, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Gunnar Hökmark, Kader Arif, Helmuth Markov, Seán Ó Neachtain, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Joseph Muscat un Vladimír Špidla.

SĒDI VADA: Pierre MOSCOVICI

Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 15. novembra protokola 9.11. punkts.

14.   Digitālā pārslēgšanās (debates)

Mutisks jautājums, ko uzdeva Giles Chichester un Etelka Barsi-Pataky ITRE komitejas vārdā Komisijai (O-0083/2005): Digitālā pārslēgšanās (B6-0333/2005)

Etelka Barsi-Pataky izvērsa mutisko jautājumu.

Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās: Ivo Belet PPE-DE grupas vārdā, Norbert Glante PSE grupas vārdā, Nikolaos Vakalis, Reino Paasilinna, Ruth Hieronymi, Francisca Pleguezuelos Aguilar, John Purvis, Nikolaos Sifunakis, Malcolm Harbour un Vladimír Špidla.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

Etelka Barsi-Pataky ITRE komitejas vārdā par pārejas paātrināšanu no analogās uz ciparu apraidi (B6-0583/2005).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 16. novembra protokola 5.4. punkts.

15.   “Slepenie ieslodzījuma centri” Eiropā (debates)

Komisijas paziņojums: “Slepenie ieslodzījuma centri” Eiropā

Franco Frattini (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Carlos Coelho PPE-DE grupas vārdā, Martine Roure PSE grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā un Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Ryszard Czarnecki, pie grupām nepiederošs deputāts, Stefano Zappalà, Stavros Lambrinidis, Ignasi Guardans Cambó, Kathalijne Maria Buitenweg, Erik Meijer, Barbara Kudrycka, Giovanni Claudio Fava, Johannes Voggenhuber, Claude Moraes, Bernat Joan i Marí, Panagiotis Beglitis, Józef Pinior un Franco Frattini.

Debates tika slēgtas.

16.   Banānu ievešanas kārtība (debates)

Komisijas paziņojums: Banānu ievešanas kārtība

Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Fernando Fernández Martín PPE-DE grupas vārdā, Erika Mann PSE grupas vārdā, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Derek Roland Clark IND/DEM grupas vārdā un María Esther Herranz García.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Glenys Kinnock, Manuel Medina Ortega un Mariann Fischer Boel.

Debates tika slēgtas.

17.   Papildpensijas kapitāla uzkrāšanas direktīva (debates)

Mutisks jautājums, ko uzdeva Ieke van den Burg un Othmar Karas ECON komitejas vārdā Komisijai (O-0094/2005): Iemesli papildpensijas kapitāla uzkrāšanas direktīvas nepilnīgai īstenošanai ES dalībvalstīs (B6-0338/2005).

Ieke van den Burg un Othmar Karas izvērsa mutisko jautājumu.

Charlie McCreevy (Komisijas loceklis) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās: Harald Ettl PSE grupas vārdā, Sharon Bowles ALDE grupas vārdā, Graham Booth IND/DEM grupas vārdā un Katerina Batzeli.

Debates tika slēgtas.

18.   Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments “Darba kārtība” PE 364.133/OJMA).

19.   Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.45.

Julian Priestley

Ģenerālsekretārs

Josep Borrell Fontelles

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fourtou, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hamon, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka.

Novērotāji:

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan.


Otrdiena, 2005. gada 15. novembris

18.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 280/13


PROTOKOLS

(2006/C 280 E/02)

SĒDES NORISE

SĒDI VADA: Ingo FRIEDRICH

Priekšsēdētāja vietnieks

1.   Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.

Uzstājās Michael Gahler, kurš saistībā ar Strasbūras taksometru vadītāju streiku iepriekšējā dienā izteicās pret aizliegumu vācu taksometriem iebraukt Parlamenta teritorijā, kas uzskatāms par diskriminējošu (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka Parlaments šādu lēmumu nav pieņēmis un ka jautājumu nosūtīs izskatīšanai kompetentajās iestādēs).

2.   Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1.

Padome un Komisija:

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par datu saglabāšanu, kuri apstrādāti saistībā ar publisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ar ko labo Direktīvu 2002/58/EK (KOM(2005)0438 — C6-0293/2005 — 2005/0182(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: LIBE

 

atzinums: ITRE, IMCO

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas starpkultūru dialoga gadu (2008) (KOM(2005)0467 — C6-0311/2005 — 2005/0203(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: CULT

 

atzinums: AFET, DEVE, BUDG, EMPL, LIBE, FEMM

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras vides stratēģijas direktīva) (KOM(2005)0505 — C6-0346/2005 — 2005/0211(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: ENVI

 

atzinums: TRAN, PECH

Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 55/2005 — III iedaļa — Komisija (SEK(2005)1378 — C6-0347/2005 — 2005/2200(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: BUDG

Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 57/2005 — III iedaļa — Komisija (SEK(2005)1377 — C6-0348/2005 — 2005/2201(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: BUDG

Priekšlikums Padomes lēmumam par Kopienas stratēģiskajām vadlīnijām lauku attīstībai (Plānošanas periods 2007. - 2013.) (KOM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai: AGRI

 

atzinums: ENVI, REGI

Priekšlikums Padomes lēmumam par papildprotokola noslēgšanu Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (12075/2005 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC)).

nodots

atbildīgajai komitejai: DEVE

 

atzinums: INTA

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume II — Parts I and II (SEC(2005)1159 — C6-0351/2005 — 2005/2090(DEC)) (1).

nodots

atbildīgajai komitejai: CONT

 

atzinums: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume I — Consolidated reports on implementation of the budget and consolidated financial statements (SEC(2005)1158 — C6-0352/2005 — 2005/2090(DEC)) (1).

nodots

atbildīgajai komitejai: CONT

 

atzinums: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Priekšlikums Padomes regulai saistībā ar Partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm par zveju Mikronēzijas Federatīvajās Valstīs (KOM(2005)0502 — C6-0353/2005 — 2005/0206(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai: PECH

 

atzinums: DEVE, BUDG

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 3690/93, ar ko izveido Kopienas sistēmu, kura paredz noteikumus par informācijas minimumu, kas iekļaujama zvejas licencēs (KOM(2005)0499 — C6-0354/2005 — 2005/0205(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai: PECH

 

atzinums: JURI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (KOM(2005)0447 — C6-0356/2005 — 2005/0183(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: ENVI

 

atzinums: ITRE, JURI

Commission européenne: Comptes annuels définitifs des autres institutions — exercice 2004 — Volume III — Parlement européen (N6-0027/2005 [01] — C6-0357/2005 — 2005/2091(DEC)) (1).

nodots

atbildīgajai komitejai: CONT

 

atzinums: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Budžeta grozījuma projekts Nr. 7 2005. finanšu gadam — vispārējs ieņēmumu un izdevumu pārskats — ΙΙΙ iedaļa — Κomisija (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: BUDG

 

atzinums: REGI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Council (N6-0027/2005 [02] — C6-0359/2005 — 2005/2092(DEC)) (1).

nodots

atbildīgajai komitejai: CONT

 

atzinums: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Court of Justice (N6-0027/2005 [03] — C6-0360/2005 — 2005/2093(DEC)) (1).

nodots

atbildīgajai komitejai: CONT

 

atzinums: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Court of Auditors (N6-0027/2005 [04] — C6-0361/2005 — 2005/2094(DEC)) (2).

nodots

atbildīgajai komitejai: CONT

 

atzinums: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Economic and Social Committee (N6-0027/2005 [05] — C6-0362/2005 — 2005/2095(DEC)) (2).

nodots

atbildīgajai komitejai: CONT

 

atzinums: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Committee of the Regions (N6-0027/2005 [06] — C6-0363/2005 — 2005/2096(DEC)) (2).

nodots

atbildīgajai komitejai: CONT

 

atzinums: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — European Ombudsman (N6-0027/2005 [07] — C6-0364/2005 — 2005/2042(DEC)) (2).

nodots

atbildīgajai komitejai: CONT

 

atzinums: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — European Data Protection Supervisor (N6-0027/2005 [08] — C6-0365/2005 — 2005/2208(DEC)) (2).

nodots

atbildīgajai komitejai: CONT

 

atzinums: JURI, LIBE

3.   Apropriāciju pārvietojumi

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0307/2005 — SEK(2005)1187 galīgā redakcija) par apropriāciju pārvietojumu DEC 33/2005.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

*

* *

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0316/2005 — SEK(2005)1190 galīgā redakcija) par apropriāciju pārvietojumu DEC 36/2005.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

*

* *

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0313/2005 — SEK(2005)1191 galīgā redakcija) par apropriāciju pārvietojumu DEC 37/2005.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

*

* *

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0347/2005 — SEK(2005)1378 galīgā redakcija) par apropriāciju pārvietojumu DEC 55/2005.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā ar noteikumu, ka abas budžeta lēmējiestādes par to vienojas 2005. gada 26. oktobra trialogā.

*

* *

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0348/2005 — SEK(2005)1377 galīgā redakcija) par apropriāciju pārvietojumu DEC 57/2005.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

4.   Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)

Saskaņā ar Reglamenta 115. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas iesniedza pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.

HUMĀNĀS PALĪDZĪBAS PIEEJAMĪBA KAŠMIRĀ

Elizabeth Lynne, Cecilia Malmström un Nicholson of Winterbourne ALDE grupas vārdā par humanitāro situāciju Kašmirā (B6-0591/2005),

Pasqualina Napoletano un Emilio Menéndez del Valle PSE grupas vārdā par Kašmiru: humānās palīdzības pieejamība (B6-0594/2005),

James Elles, Simon Coveney un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā par humānās palīdzības pieejamību Kašmirā (B6-0597/2005),

Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis un Esko Seppänen GUE/NGL grupas vārdā par humanitāro situāciju Kašmirā (B6-0600/2005),

Cem Özdemir, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Gérard Onesta un Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā par humānās palīdzības pieejamību (B6-0603/2005),

Eoin Ryan UEN grupas vārdā par humānās palīdzības pieejamību Kašmirā (B6-0607/2005).

II.

FILIPĪNAS (NĀVES SODA PIESPRIEŠANA EIROPAS SAVIENĪBAS PILSONIM FRANCISCO LARRAÑAGA)

Pasqualina Napoletano un María Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE grupas vārdā par Filipīnām: Filipīnās uz nāvi notiesātais ES pilsonis Francisco Larrañaga (B6-0595/2005),

Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā par nāves sodu Filipīnās (B6-0598/2005),

Willy Meyer Pleite GUE/NGL grupas vārdā par Spānijas pilsoņa Francisco Larrañaga notiesāšanu uz nāvi Filipīnās (B6-0601/2005),

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda un Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā par Filipīnām (B6-0604/2005),

Sarah Ludford ALDE grupas vārdā par nāves soda piespriešanu Eiropas Savienības pilsonim Filipīnās (B6-0605/2005).

III.

BIRMA/MJANMA

Cecilia Malmström un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā par Birmu/Mjanmu (B6-0592/2005),

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock un Marc Tarabella PSE grupas vārdā par cilvēktiesībām Birmā (B6-0593/2005),

Simon Coveney, Charles Tannock un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā par cilvēktiesībām Birmā/Mjanmā (B6-0596/2005),

Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā par situāciju Birmā (B6-0599/2005),

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda un Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā par Birmu (B6-0602/2005),

Konrad Szymański UEN grupas vārdā par Birmu/Mjanmu (B6-0606/2005).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 142. pantu.

5.   Ziemeļu dimensija (rezolūcijas priekšlikumu iesniegšana)

Debates notika 2005. gada 8. septembrī(2005. gada 8. septembra protokola 4. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

Diana Wallis un Paavo Väyrynen ALDE grupas vārdā par Ziemeļu dimensiju, ņemot vērā Ministru sanāksmi 2005. gada 21. novembrī (B6-0584/2005),

Alexander Stubb PPE-DE grupas vārdā par Ziemeļu dimensijas nākotni (B6-0586/2005),

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka un Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā par Ziemeļu dimensiju, ņemot vērā Ministru sanāksmi 2005. gada 21. novembrī (B6-0587/2005),

Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson un André Brie GUE/NGL grupas vārdā par Ziemeļu dimensiju, ņemot vērā Ministru sanāksmi 2005. gada 21. novembrī (B6-0588/2005),

Jan Marinus Wiersma, Riitta Myller un Reino Paasilinna PSE grupas vārdā par Ziemeļu dimensijas nākotni (B6-0589/2005),

Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas un Anna Elzbieta Fotyga UEN grupas vārdā par Ziemeļu dimensiju (B6-0590/2005).

Balsojums: 2005. gada 16. novembra protokola 5.3. punkts.

6.   Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2004. gada pārskatu (debates)

Revīzijas palātas priekšsēdētājs Hubert Weber iepazīstināja ar savas iestādes gada pārskatu.

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās: José Javier Pomés Ruiz PPE-DE grupas vārdā, Dan Jørgensen PSE grupas vārdā, Jan Mulder ALDE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Jeffrey Titford IND/DEM grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Alexander Stubb, Szabolcs Fazakas, Margarita Starkevičiūtė, Nils Lundgren, Simon Busuttil, Herbert Bösch, Markus Ferber, Terence Wynn un Hubert Weber.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.05, gaidot Komisijas priekšsēdētāja ierašanos, un atsākta plkst. 10.15.)

SĒDI VADA: Josep BORRELL FONTELLES

Priekšsēdētājs

7.   Likumdošanas un darba programma 2006. gadam (debates)

Komisijas paziņojums: Likumdošanas un darba programma 2006. gadam

José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Françoise Grossetête PPE-DE grupas vārdā, Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, Silvana Koch-Mehrin ALDE grupas vārdā, Pierre Jonckheer Verts/ALE grupas vārdā, Roberto Musacchio GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage IND/DEM grupas vārdā, Brian Crowley UEN grupas vārdā un Jean-Claude Martinez, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Gérard ONESTA

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Ingeborg Gräßle, Jan Andersson, Diana Wallis, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Toussas, Frank Vanhecke, John Bowis, Poul Nyrup Rasmussen, kurš uzstāšanās sākumā pauda nožēlu par nelielo deputātu skaitu zālē (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka šo piezīmi nosūtīs kompetentajām iestādēm), Sophia in 't Veld, Maria Berger, Elizabeth Lynne, Amalia Sartori, Richard Corbett, Joseph Daul, Genowefa Grabowska, Csaba Őry, Markus Pieper, Alexander Radwan un José Manuel Barroso.

Tā kā ierosinātie rezolūcijas priekšlikumi vēl nav pieejami, tos paziņos vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 14. decembris.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.10 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.15.)

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO

Priekšsēdētāja vietnieks

8.   Priekšsēdētāja paziņojums

Vakardienas sanāksmē Budžeta komiteja pieņēma divus šādus ziņojumus:

ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda mobilizēšanu saskaņā ar 3. punktu starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju noslēgtajā 2002. gada 7. novembra Iestāžu nolīgumā par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda finansēšanu, ar ko papildina 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu [KOM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)] (referents: Reimer Böge) (A6-0320/2005)

un

ziņojums par Eiropas Savienības 2005. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 7/2005 projektu (vētra Eiropas ziemeļos) [13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)] (referents: Salvador Garriga Polledo) (A6-0321/2005).

Par šiem ziņojumiem balsos 2005. gada 17. novembrī, pamatojoties uz Reglamenta 31. pantu.

*

* *

Uzstājās: Lissy Gröner, kura pieprasīja pārtraukt Parlamentā pašlaik notiekošo izstādi, kas, viņasprāt, pazemo sievietes (sēdes vadītājs viņai atbildēja, ka šo pieprasījumu nosūtīs izskatīšanai kvestoriem), Geoffrey Van Orden, kurš pieprasīja, lai Padome un Komisija izdara spiedienu uz Lībijas varasiestādēm, lai panāktu pašlaik Lībijā apcietināto bulgāru medicīnas māsu un palestīniešu ārsta atbrīvošanu, Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, kurš izteica atbalstu Geoffrey Van Orden pieprasījumam, un Bernd Posselt par Lissy Gröner pieprasījumu (sēdes vadītājs viņam apliecināja, ka kvestori pilnīgi objektīvi izskatīs šo jautājumu).

9.   Balsošanas laiks

Sīkāka informācija par balsojumiem (grozījumi, atsevišķi balsojumi un balsojumi pa daļām) ir sniegta protokola I pielikumā.

9.1.   Ieteicamu paņēmienu izplatīšana un IKT ieviešanas uzraudzības programmas turpināšana ***I (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 2256/2003/EK, ņemot vērā programmas pagarināšanu līdz 2006. gadam, lai izplatītu ieteicamus paņēmienus un IKT ieviešanas uzraudzību [KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)] — Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja.

Referents: Giles Chichester (A6-0302/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0417).

9.2   Viseiropas zemes radiopeidžeru sabiedriskā sistēma (RMU) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 90/544/EEK par frekvenču joslām Viseiropas zemes radiopeidžeru sabiedriskās sistēmas saskaņotai ieviešanai Kopienā [KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)] — Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja.

Referents: Giles Chichester (A6-0303/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0418).

9.3.   Sēklu tirgus kopīgā organizācija * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par sēklu tirgus kopīgo organizāciju [KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)] — Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja.

Referents: Joseph Daul (A6-0295/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0419).

9.4.   Apiņu tirgus kopīgā organizācija * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par apiņu tirgus kopīgo organizāciju [KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)] — Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja.

Referents: Joseph Daul (A6-0299/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0420).

9.5.   Vīna tirgus kopīgā organizācija * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju [KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)] — Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja.

Referents: Joseph Daul (A6-0300/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0421).

9.6.   ERAB dibināšanas līguma grozījums, kas ļauj bankai finansēt darbību Mongolijā * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) dibināšanas līguma grozījumu, kas ļauj bankai finansēt darbību Mongolijā [KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)] — Ekonomikas un monetārā komiteja.

Referente: Pervenche Berès (A6-0298/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0422).

9.7.   Vīzas 2006. gada Turīnas ziemas olimpisko un/vai paralimpisko spēļu dalībniekiem ***I (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai saistībā ar pasākumiem, kas iecerēti, lai atvieglotu vīzu pieprasīšanas un izsniegšanas procedūras olimpiskās delegācijas locekļiem, kuri piedalās 2006. gada ziemas olimpiskajās un/vai paralimpiskajās spēlēs Turīnā [KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Stefano Zappalà (A6-0313/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0423).

9.8.   Sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošana darba ņēmējiem un to ģimenēm, kas pārvietojas Kopienas teritorijā ***I (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darba ņēmējiem un to ģimenēm, kas pārvietojas Kopienas teritorijā, un Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka izpildes kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 [KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)] — Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja.

Referente: Patrizia Toia (A6-0293/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Patrizia Toia (referente) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 131. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0424).

9.9.   Eiropas zušu krājumi (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par Kopienas rīcības plāna izstrādi attiecībā uz Eiropas zušu krājumu atjaunošanu [2005/2032(INI)] — Zivsaimniecības komiteja.

Referents: Albert Jan Maat (A6-0284/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Albert Jan Maat (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 131. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0425).

9.10.   Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās pārkāpšana dalībvalstī (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās iespējamu pārkāpšanu dalībvalstī [2005/2187(INI)] — Juridiskā komiteja.

Referents: Giuseppe Gargani (A6-0316/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0426).

9.11.   Globalizācijas sociālie aspekti (balsojums)

Ziņojums par globalizācijas sociālajiem aspektiem [2005/2061(INI)] — Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja.

Referents: Mihael Brejc (A6-0308/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0427).

Par balsojumu uzstājās:

Philip Bushill-Matthews ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 5, un to iekļāva.

10.   Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Giuseppe Gargani ziņojums — A6-0316/2005

Bruno Gollnisch

Mihael Brejc ziņojums — A6-0308/2005

Andreas Mölzer, Frank Vanhecke un Mairead McGuinness

11.   Balsojuma labojumi

Balsojuma labojumus varat skatīt vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)”, kā arī protokola II pielikuma “Rezultāti balsojumiem pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.50 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Josep BORRELL FONTELLES

Priekšsēdētājs

12.   Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Manuel Medina Ortega informēja par to, ka viņš bija klāt, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

*

* *

Uzstājās Bernard Piotr Wojciechowski, kas izteica personisku paziņojumu, atbildot uz Ana Maria Gomes uzstāšanos, attiecībā uz vienā no Parlamenta ēkām notiekošo izstādi.

13.   Parlamenta sastāvs

Itālijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Giovanni Procacci ir iecelts par Parlamenta deputātu Michele Santoro vietā, sākot no 2005. gada 15. novembra.

Sēdes vadītājs atgādināja Reglamenta 3. panta 5. punkta noteikumus.

Saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 13. panta 3. punktu Parlaments šo iecelšanu ņēma vērā.

14.   Eiropas Ķimikāliju aģentūra, noturīgie organiskie piesārņotāji (REACH) ***I — Direktīvas 67/548/EEK par bīstamām vielām grozīšana (REACH) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ar ko nodibina Eiropas Ķimikāliju aģentūru un groza Direktīvu 1999/45/EK un Regulu (EK) Nr. .../... (par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem) [KOM(2003)0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)] — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referents: Guido Sacconi (A6-0315/2005).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK, lai to piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu [KOM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)] — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referents: Guido Sacconi (A6-0285/2005).

Uzstājās: Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks), Stavros Dimas (Komisijas loceklis) un Lord Bach (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs).

Guido Sacconi iepazīstināja ar šiem ziņojumiem (A6-0315/2005 un A6-0285/2005).

Uzstājās Hiltrud Breyer par referenta uzstāšanos.

Uzstājās: Christofer Fjellner (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Elisa Ferreira (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Thomas Mann (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Lena Ek (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Hartmut Nassauer (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Kurt Lechner (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs) un Hiltrud Breyer (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja).

SĒDI VADA: Mario MAURO

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: David Hammerstein Mintz (PETI komitejas atzinuma sagatavotājs), Satu Hassi (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Ria Oomen-Ruijten PPE-DE grupas vārdā, Werner Langen par Satu Hassi uzstāšanos, Robert Goebbels PSE grupas vārdā, Lena Ek ALDE grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Jonas Sjöstedt GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Liam Aylward UEN grupas vārdā, Irena Belohorská pie grupām nepiederoša deputāte, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka un Hélène Goudin.

SĒDI VADA: Miroslav OUZKÝ

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Mogens N.J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas un Paul Rübig.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 17. novembra protokola 4.1. punkts un 2005. gada 17. novembra protokola 4.2. punkts.

15.   Eiropas regulatīvās aģentūras (debates)

Mutisks jautājums, ko uzdeva Jo Leinen un Janusz Lewandowski AFCO komitejas vārdā Padomei (O-0093/2005) par Iestāžu nolīguma projektu par Eiropas regulatīvo aģentūru darbības principiem (KOM(2005)0059 galīgā redakcija) — 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005)

Georgios Papastamkos (aizstājot autoru) un Janusz Lewandowski izvērsa mutisko jautājumu.

Lord Bach (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās: Maria da Assunção Esteves PPE-DE grupas vārdā, Richard Corbett PSE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Lord Bach un Louis Michel (Komisijas loceklis).

Tā kā ierosinātie rezolūcijas priekšlikumi vēl nav pieejami, tos paziņos vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 1. decembra protokola 6.15. punkts.

SĒDI VADA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Priekšsēdētāja vietniece

16.   Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B6-0339/2005).

Uzstājās: David Martin un Mairead McGuinness par jautājumu klasifikāciju.

Pirmā daļa

Jautājums Nr. 37 (Manuel Medina Ortega): Pasažieru aviopārvadājumu aplikšana ar nodokli.

Peter Mandelson (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Manuel Medina Ortega, Josu Ortuondo Larrea un Agnes Schierhuber.

Jautājums Nr. 38 (Sarah Ludford): Datu aizsardzība un ES datu bāzes.

Olli Rehn (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Sarah Ludford.

Jautājums Nr. 39 (Giorgos Dimitrakopoulos): Kosova.

Olli Rehn atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Giorgos Dimitrakopoulos un Bart Staes.

Otrā daļa

Jautājums Nr. 40 (Bart Staes): FLEGT ietekme uz sociālo tiesību un vides aizsardzību jaunattīstības valstīs.

Louis Michel (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Bart Staes, John Bowis un Agnes Schierhuber.

Jautājums Nr. 41 (Othmar Karas): Sadarbība attīstības jomā.

Louis Michel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Othmar Karas.

Jautājums Nr. 42 (Marie-Hélène Aubert): Vēlēšanas Kongo Demokrātiskajā Republikā.

Louis Michel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marie-Hélène Aubert.

Uz jautājumiem Nr. 43 līdz 45 sniegs rakstiskas atbildes.

Jautājums Nr. 46 (Sajjad Karim): Lielāka PTO sarunu pārredzamība un politiskā atbildība.

Peter Mandelson atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva David Martin, James Hugh Allister un Paul Rübig.

Jautājums Nr. 47 (Hélène Goudin): Samazināti tarifi Taizemes garnelēm.

Peter Mandelson atbildēja uz šo jautājumu.

Jautājums Nr. 48 (Ilda Figueiredo): Problēmas apavu ražošanas nozarē.

Peter Mandelson atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Ilda Figueiredo, David Martin un Anne E. Jensen.

Jautājums Nr. 54 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Prognozes attiecībā uz pārstrukturēšanos.

Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Jautājums Nr. 55 (Joachim Wuermeling): Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība.

Vladimír Špidla atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Manfred Weber un Claude Moraes.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes.

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.15 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Priekšsēdētāja vietnieks

17.   2005. gada pakete “Paplašināšanās otrais posms (II)”(debates)

Komisijas paziņojums: 2005. gada pakete “Paplašināšanās otrais posms (II)”

Olli Rehn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Elmar Brok PPE-DE grupas vārdā, Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā, István Szent-Iványi ALDE grupas vārdā, Joost Lagendijk Verts/ALE grupas vārdā, Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Sarah Ludford, Gisela Kallenbach, Georgios Papastamkos, Borut Pahor, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Doris Pack, Guido Podestà, Bernd Posselt un Olli Rehn.

Debates tika slēgtas.

18.   Aviopārvadātāja identifikācijas informācija aviotransporta pasažieriem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aviopārvadātāja identifikācijas informāciju aviotransporta pasažieriem un par drošības informācijas sniegšanu dalībvalstīm [KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] — Transporta un tūrisma komiteja.

Referente: Christine De Veyrac (A6-0310/2005).

Uzstājās: Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Derek Twigg (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs).

Christine De Veyrac iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Georg Jarzembowski PPE-DE grupas vārdā, Jörg Leichtfried PSE grupas vārdā, Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Bernard Piotr Wojciechowski IND/DEM grupas vārdā, Fernand Le Rachinel, pie grupām nepiederošs deputāts, Corien Wortmann-Kool, Ulrich Stockmann, Alyn Smith, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Zsolt László Becsey, Robert Evans, Gilles Savary, Jacques Barrot un Derek Twigg.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 16. novembra protokola 5.1. punkts.

19.   Bohunices V1 atomelektrostacija Slovākijā * — Atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanai paredzētie finanšu līdzekļi (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Protokola Nr. 9 īstenošanu attiecībā uz Bohunices V1 atomelektrostaciju Slovākijā, kas ir pievienots Aktam par Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanās nosacījumiem Eiropas Savienībai [KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] — Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja.

Referente: Rebecca Harms (A6-0282/2005).

Ziņojums par atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanai paredzētajiem finanšu līdzekļiem [2005/2027(INI)] — Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja.

Referente: Rebecca Harms (A6-0279/2005).

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Rebecca Harms iepazīstināja ar saviem ziņojumiem (A6-0282/2005 un A6-0279/2005).

Uzstājās: Ján Hudacký PPE-DE grupas vārdā, Edit Herczog PSE grupas vārdā, Fiona Hall ALDE grupas vārdā, Esko Seppänen GUE/NGL grupas vārdā, Nils Lundgren IND/DEM grupas vārdā, Umberto Pirilli UEN grupas vārdā, Sergej Kozlík, pie grupām nepiederošs deputāts, Romana Jordan Cizelj, Reino Paasilinna, Šarūnas Birutis, Vladimír Remek, Kathy Sinnott, Paul Rübig, Hannes Swoboda, Marios Matsakis, Erik Meijer, Peter Baco, Zita Pleštinská, Miloš Koterec un Andris Piebalgs.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 16. novembra protokola 5.2. punkts.

20.   Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments “Darba kārtība” PE 364.133/OJME).

21.   Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 00.10.

Julian Priestley

Ģenerālsekretārs

Josep Borrell Fontelles

Priekšsēdētājs


(1)  Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams.

(2)  Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams.


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.

Novērotāji:

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan.


I PIELIKUMS

BALSOŠANAS REZULTĀTI

Saīsinājumu un simbolu saraksts

+

pieņemts

-

noraidīts

zaudējis spēku

A

atsaukts

PS (..., ..., ...)

balsošana pēc saraksta (par, pret, atturas)

EB (..., ..., ...)

elektroniskā balsošana (par, pret, atturas)

bd

balsošana pa daļām

ats.

atsevišķa balsošana

groz.

grozījums

KG

kompromisa grozījums

AD

attiecīgā daļa

S

svītrojošs grozījums

=

identiski grozījumi

§

punkts

pants

pants

apsv.

apsvērums

RP

rezolūcijas priekšlikums

KRP

kopīgs rezolūcijas priekšlikums

AIZKL

aizklāta balsošana

1.   Ieteicamu paņēmienu izplatīšanas un IKT ieviešanas uzraudzības programmas pagarināšana līdz 2006. gadam ***I

Ziņojums: Gilles CHICHESTER (A6-0302/2005)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Viens balsojums

 

+

 

2.   Viseiropas zemes radiopeidžeru sabiedriskā sistēma (RMU) ***I

Ziņojums: Gilles CHICHESTER (A6-0303/2005)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Viens balsojums

 

+

 

3.   Sēklu tirgus kopīgā organizācija *

Ziņojums: Joseph DAUL (A6-0295/2005)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Viens balsojums

 

+

 

4.   Apiņu tirgus kopīgā organizācija *

Ziņojums: Joseph DAUL (A6-0299/2005)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Viens balsojums

PS

+

600, 20, 14

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

PPE-DE: galīgais balsojums

5.   Vīna tirgus kopīgā organizācija *

Ziņojums: Joseph DAUL (A6-0300/2005)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Viens balsojums

 

+

 

6.   ERAB dibināšanas līguma grozīšana, lai bankai ļautu finansēt darbības Mongolijā *

Ziņojums: Pervenche BERÈS (A6-0298/2005)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Viens balsojums

 

+

 

7.   Vīzas 2006. gada Turīnas ziemas olimpisko un/vai paralimpisko spēļu dalībniekiem ***I

Ziņojums: Stefano ZAPPALÀ (A6-0313/2005)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Viens balsojums

 

+

 

8.   Sociālās drošības shēmu piemērošana darba ņēmējiem un to ģimenēm, kas pārvietojas Kopienas teritorijā ***I

Ziņojums: Patrizia TOIA (A6-0293/2005)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Viens balsojums

 

+

 

9.   Eiropas zušu krājumi

Ziņojums: Albert Jan MAAT (A6-0284/2005)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Viens balsojums

 

+

 

10.   Protokola par privilēģijām un neaizskaramību Eiropas Kopienās pārkāpšana dalībvalstī

Ziņojums: Giuseppe GARGANI (A6-0316/2005)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Viens balsojums

 

+

 

11.   Globalizācijas sociālie aspekti

Ziņojums: Mihael BREJC (A6-0308/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Iesniedzējs

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

2. §

2

PPE-DE

 

-

 

Aiz 4. §

8

GUE/NGL

 

-

 

5. §

§

sākotnējais teksts

bd

 

 

1

+

 

2/PS

+

323, 264, 56

3/PS

-

112, 483, 47

6. §

§

sākotnējais teksts

bd

 

 

1

+

 

2/EB

+

347, 287, 8

3

+

 

7. §

§

sākotnējais teksts

bd

 

 

1

+

 

2

+

 

9. §

9

GUE/NGL

 

-

 

Aiz 10. §

10

GUE/NGL

bd

 

 

1/EB

+

322, 305, 16

2

-

 

3/EB

+

318, 315, 12

Aiz 15. §

13

Verts/ALE

EB

-

205, 407, 27

16. §

3

PPE-DE

 

-

 

Aiz 19. §

12

PSE

 

+

 

20. §

§

sākotnējais teksts

ats./EB

+

341, 289, 14

22. §

4

PPE-DE

 

-

 

Aiz 23. §

14

Verts/ALE

 

-

 

15

Verts/ALE

 

+

 

Aiz 24. §

11

GUE/NGL

 

-

 

Aiz 31. §

16

Verts/ALE

EB

-

264, 375, 7

32. §

§

sākotnējais teksts

bd

 

 

1

+

 

2

+

 

Aiz 33. §

17

Verts/ALE

 

+

 

34. §

5

PPE-DE

PS

+

357, 266, 17

grozīts mutiski

Aiz 34. §

18

Verts/ALE

 

+

 

19

Verts/ALE

 

+

 

37. §

§

sākotnējais teksts

bd

 

 

1

+

 

2

-

 

A apsvērums

6

GUE/NGL

bd

 

 

1

-

 

2

-

 

1

PPE-DE

 

-

 

B apsvērums

7

GUE/NGL

 

-

 

Balsojums: rezolūcija (kopumā)

 

+

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

PPE-DE: 5. groz., 5. § — 2. daļa, 5. § — 3. daļa

Pieprasījumi balsot pa daļām

ALDE, PPE-DE

5. §

1. daļa: “uzskata, ka globalizācijai ... sociālo integrāciju šajās valstīs;”

2. daļa: “atzīst, ka kopējā lauksaimniecības politika ... kampaņa “Padarīt nabadzību par vēsturi” vainagotos panākumiem”

3. daļa: vārds “radikāli”

PPE-DE

6. §

1. daļa: “aicina Padomi un Komisiju nodrošināt to, lai ES”

2. daļa: “tirdzniecības, lauksaimniecības politika un ārpolitika”

3. daļa: “atbilstu attīstības politikai ... un lai tās atbilstu arī TAM;”

7. §

1. daļa: “uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu jāveic praktiski ... cīņā pret nabadzību”

2. daļa: “izstrādājot atbilstošākus ... parādu atlaišanu un palīdzību”

32. §

1. daļa: “uzskata, ka mazos ... tīklu izveidi”

2. daļa: “kā arī aicina pielāgot Eiropas uzņēmumu ... globalizētās ekonomikas dalībnieki;”

37. §

1. daļa: “uzsver, ka ir jānodrošina ... līdzekļu nozīmi”

2. daļa: “uzskata, ka globalizācijas radītais demokrātijas ... pilsoņu demokrātisku līdzdalību;”

Verts/ALE

Groz. Nr. 6

1. daļa: “tā kā (svītrojums)”

2. daļa: “globalizācijas process ... visā pasaulē;”

Groz. Nr. 10

1. daļa: “aicina Komisiju ... veidu diskrimināciju;”

2. daļa: “radītās labklājības sadale ... izglītības un mājokļu nodrošināšanas sektorā;”

3. daļa: “sociālā politika ... nodarbinātības politiku sastāvdaļa;”

Pieprasījumi balsot atsevišķi

PPE-DE: 20. §

Dažādi

Philip Bushill-Matthews ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 5.

Mutiskais grozījums neskar tekstu latviešu valodā.


II PIELIKUMS

REZULTĀTI BALSOJUMIEM PĒC SARAKSTA

1.   Daul ziņojums A6-0299/2005

Par: 600

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 20

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Allister, Mote

PPE-DE: Deva

Atturas: 14

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Rogalski, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

PPE-DE: Kuźmiuk, Ouzký, Podkański

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

2.   Brejc ziņojums A6-0308/2005

Par: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Pret: 264

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Laperrouze, Lehideux, Ortuondo Larrea, Ries, Väyrynen

GUE/NGL: Henin, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Atturas: 56

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote

PPE-DE: Brepoels, Papastamkos

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Brejc ziņojums A6-0308/2005

Par: 112

ALDE: Busk, in 't Veld, Jensen, Malmström, Neyts-Uyttebroeck, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Falbr, Fava, Jørgensen, Koterec, Kristensen, Rasmussen, Tabajdi, Thomsen

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 483

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Meijer, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Atturas: 47

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

PPE-DE: Beazley

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Brejc ziņojums A6-0308/2005

Par: 357

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, de Villiers

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Leichtfried, Peillon, Pinior

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Pret: 266

ALDE: Chiesa, Samuelsen, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Schenardi

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Atturas: 17

ALDE: Resetarits

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PSE: Kósáné Kovács

Verts/ALE: van Buitenen

Balsojuma labojumi

Pret: Jörg Leichtfried


PIEŅEMTIE TEKSTI

 

P6_TA(2005)0417

Programma, lai izplatītu ieteicamus paņēmienus un IKT ieviešanas uzraudzību ***I

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 2256/2003/EK, ņemot vērā programmas pagarināšanu līdz 2006. gadam, lai izplatītu ieteicamus paņēmienus un IKT ieviešanas uzraudzību (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2005)0347) (1),

ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 157. panta 3. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0247/2005),

ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 43. panta 1. punktu,

ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A6-0302/2005),

1.

apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.

prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.

uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


(1)  OVvēl nav publicēts.

I PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS Nr. .../2005/EK (.... gada .... ...),

ar kuru groza Lēmumu Nr. 2256/2003/EK, ņemot vērā programmas pagarināšanu līdz 2006. gadam, lai izplatītu labu praksi un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanas uzraudzību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 157. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā izklāstīto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu Nr. 2256/2003/EK (3) izveidoja MODINIS programmu “e-Eiropas 2005” rīcības plāna uzraudzībai, labas prakses izplatīšanai, informācijas un tīklu drošības uzlabošanai laikposmam no 2003. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim.

(2)

Lēmumu Nr. 2256/2003/EK grozīja ar Lēmumu Nr. 787/2004/EK, lai pielāgotu atskaites summas, ņemot vērā Eiropas Savienības paplašināšanos.

(3)

Padome savā 2004. gada 9. decembra Rezolūcijā par ieskatu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nākotnē (4) aicināja Komisiju sākt “e-Eiropas 2005” rīcības plāna turpinājumpasākumu sagatavošanās darbus, jo pēc 2005. gada šis plāns ir svarīga informācijas sabiedrības jaunās programmas sastāvdaļa.

(4)

Komisijas 2004. gada 19. novembra paziņojumā “Par informācijas sabiedrības izaicinājumiem pēc 2005. gada” analizēti izaicinājumi, kuri jāpārvar Eiropas informācijas sabiedrības stratēģijai līdz 2010. gadam. Tajā ir runāts par plašāku IKT izmantojumu un par to, ka jāturpina pievērst uzmanību ar IKT saistītiem jautājumiem, kuri ietver uzraudzības un labas prakses apmaiņas nepieciešamību. Šis paziņojums bija sākums pārdomu procesam, kas beidzās ar jaunas informācijas sabiedrības iniciatīvas pieņemšanu 2005. gadā, kurai jāsākas 2006. gadā.

(5)

Komisijas 2005. gada 2. februāra paziņojumā Eiropadomes pavasara sanāksmei “Sadarbība izaugsmei un darba vietām — Lisabonas stratēģijas jauns sākums”, kuras mērķis ir veicināt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izplatīšanu, tika pasludināta jauna iniciatīva “i2010: Eiropas informācijas sabiedrība”.

(6)

Komisijas 2005. gada 1. jūnija paziņojumā „i2010 — Eiropas informācijas sabiedrība izaugsmei un nodarbinātībai” ir ieskicētas piecgadu stratēģijas politikas pamatprioritātes, lai veicinātu atklātu un konkurētspējīgu digitālo ekonomiku. Labas prakses apmaiņa un ar IKT izmantošanu saistītu pakalpojumu izplatīšanas uzraudzība turpinās rūpēties par dialogu ar ieinteresētajām pusēm un dalībvalstīm jo īpaši attiecībā uz atklātās koordinācijas metodi.

(7)

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma priekšlikumā, ar kuru izveido konkurētspējas un inovācijas pamatprogrammu (2007. - 2013.), Kopienas rīcības pamatprogrammu konkurētspējas un inovācijas jomā laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam, ir ierosināts savienot īpašus Kopienas pasākumus, lai veicinātu uzņēmējdarbību, mazos un vidējos uzņēmumus, rūpniecisko konkurētspēju, inovāciju, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, vides tehnoloģijas un saprātīgas enerģijas izmantošanu, tostarp arī Lēmumā Nr. 2256/2003/EK paredzētos pasākumus.

(8)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (5) izveido kopēju struktūru sistemātiskai Kopienas statistikas datu vākšanai par informācijas sabiedrību. Šajā statistikā ir ietverta e-Eiropas salīdzinošajai novērtēšanai vajadzīgā informācija, kas ir būtiska strukturālajiem rādītājiem dalībvalstu veikuma uzraudzībai un ir nepieciešama, lai iegūtu vienotu sistēmu informācijas sabiedrības analīzei.

(9)

Divpadsmit mēnešos starp “e-Eiropas 2005” rīcības plāna termiņa izbeigšanos un ieplānoto 2007. gada pamatprogrammas uzsākšanu IKT ieviešana visā tautsaimniecībā ir jāuzrauga un jāatbalsta, turpinot salīdzinošo novērtēšanu un statistisko analīzi, pamatojoties uz strukturāliem rādītājiem un apmainoties ar labu praksi. Pasākumi, kas veikti saskaņā ar salīdzinošās novērtēšanas programmu, labu praksi un politikas koordināciju 2006. gadā, palīdzēs sasniegt mērķus, kuri minēti iepriekšminētos Komisijas 2005. gada 2. februāra un 2005. gada 1. jūnija paziņojumos.

(10)

Uzraudzības un pieredzes apmaiņas pasākumi, salīdzinošā novērtēšana, labas prakses izplatīšana un informācijas sabiedrības ekonomisko un sabiedrisko seku analīze ir jāturpina 2006. gadā, lai sasniegtu mērķus, kuri minēti Komisijas 2005. gada 2. februāra paziņojumā un kuri paredzēja veicināt IK tehnoloģiju ieviešanu, turpinot e-Eiropas programmu, kā arī lai sasniegtu Komisijas 2005. gada 1. jūnija paziņojumā.

(11)

Tāpēc būtu jāgroza Lēmums 2256/2003/EK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu Nr. 2256/2003/EK ar šo groza šādi:

1)

Iekļauj šādu pantu:

“1.a pants

1.   2006. gada programma turpinās uzraudzīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) ieviešanu un izmantošanu visā tautsaimniecībā un labas prakses izplatīšanu, un tai ir šādi mērķi:

a)

uzraudzīt dalībvalstu sniegumu un salīdzināt to ar labākajiem pasaules sasniegumiem, ja iespējams, izmantojot oficiālo statistiku;

b)

atbalstīt dalībvalstu centienus veicināt IKT izmantošanu valsts, reģionālā un vietējā līmenī, analizējot labu praksi un veicot papildu savstarpējas darbības, izstrādājot līdzekļus pieredzes apmaiņai;

c)

analizēt informācijas sabiedrības ekonomiskās un sabiedriskās sekas, lai atvieglotu politiskās diskusijas jo īpaši par konkurētspēju, izaugsmi un nodarbinātību, kā arī par sociālo integrāciju;

2.   Programmā paredzētie pasākumi ir starpnozaru pasākumi un tie papildina Kopienas citu jomu pasākumus. Neviens no šiem pasākumiem nedublē darbu, ko šajā jomā veic saskaņā ar citām Kopienas programmām. Pasākumi saistībā ar salīdzinošās novērtēšanas, labu praksi un politikas koordinācijas programmu dod ieguldījumu to mērķu sasniegšanā, kas minēti Komisijas 2005. gada 2. februāra paziņojumā Eiropadomes pavasara sanāksmei “Sadarbība izaugsmei un darba vietām — Lisabonas stratēģijas jauns sākums” un kuri, turpinot e-Eiropas programmu, paredzēti, lai veicinātu IKT ieviešanu, jo īpaši plašaptveri, e-pārvaldi, e-biznesu, e-veselību un e-mācīšanos, un to mērķu sasniegšanā, kas minēti Komisijas 2005. gada 1. jūnija paziņojumā “i2010 — Eiropas informācijas sabiedrība izaugsmei un nodarbinātībai”, lai veicinātu atklātu un konkurētspējīgu digitālo ekonomiku.

3.   Turklāt programma piedāvā arī kopēju struktūru papildus dažādu valsts, reģionālā un vietējā līmeņa savstarpējai sadarbībai Eiropas līmenī.”

2)

Iekļauj šādu pantu:

“2.a pants

Lai sasniegtu 1.a pantā minētos mērķus, veic šāda veida pasākumus:

a)

1. pasākums

Veikuma uzraudzība un salīdzināšana:

datu savākšana un analīze, pamatojoties uz salīdzinošās novērtēšanas rādītājiem, kas noteikti Padomes 2003. gada 18. februāra rezolūcijā par e-Eiropas rīcības plānu, vajadzības gadījumā ieskaitot reģionālos rādītājus, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 808/2004 (2004. gada 21. aprīlis) par Kopienas statistiku informācijas sabiedrības jomā (6).

b)

2. pasākums

Labas prakses izplatīšana:

valsts, reģionāla un vietēja līmeņa pētījumi, lai precizētu atzītus paņēmienus, kas veicinātu sekmīgu IKT ieviešanu visā tautsaimniecībā;

atbalsts speciālām konferencēm, semināriem vai mācību nodarbībām, ar izplatīšanu, informāciju un komunikāciju saistītiem pasākumiem, lai veicinātu Komisijas 2005. gada 2. februāra paziņojumā Eiropadomes pavasara sanāksmei “Sadarbība izaugsmei un darba vietām — Lisabonas stratēģijas jauns sākums” minētos mērķus, kas paredzēti IKT ieviešanas rosināšanai, turpinot e-Eiropas programmu, un Komisijas 2005. gada 1. jūnija paziņojumam “i2010 — Eiropas informācijas sabiedrība izaugsmei un nodarbinātībai”, lai veicinātu 1.a panta 1. punkta b) apakšpunktā noteikto sadarbību, pieredzes un atzītu paņēmienu apmaiņu.

c)

3. pasākums

Analīze un stratēģiskas debates:

Sociālo lietu un ekonomikas ekspertu darba atbalsts, lai sniegtu Komisijai informāciju par paredzamās politikas analīzi.

3)

4. panta pirmo daļu aizstāj šādi:

“Programma aptver laikposmu no 2003. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim.

Finanšu shēma šīs programmas īstenošanai ar šo ir noteikta EUR 30 160 000.”

4)

Pielikumu aizstāj ar tekstu šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā

Priekšsēdētājs

Padomes vārdā

Priekšsēdētājs


(1)  Atzinums sniegts 2005. gada 27. oktobrī (“Oficiālajā Vēstnesī” vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 15. novembra Nostāja.

(3)  OV L 336, 23.12.2003., 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 787/2004/EK (OV L 138, 30.4.2004., 12. lpp.).

(4)  OV C 62, 12.3.2005., 1. lpp.

(5)  OV L 143, 30.4.2004., 49. lpp.

(6)  OV L 143, 30.4.2004., 49. lpp.

II PIELIKUMS

PIELIKUMS

Daudzgadu e-Eiropas, labas prakses izplatīšanas, tīkla uzlabošanas un informācijas drošības uzraudzības programma (MODINIS)

Indikatīvais izdevumu sadalījums 2003. - 2005. gadam

Kopējā budžeta procentuālais sadalījums pēc kategorijas un gada

 

2003

2004

2005

Kopā laika posmā no 2003. gada līdz 2005. gadam

1. pasākums — veikuma uzraudzība un salīdzināšana

12 %

14 %

14 %

40 %

2. pasākums — labas prakses izplatīšana

8 %

10 %

12 %

30 %

3. pasākums — analīze un stratēģiskas debates

2 %

3 %

3 %

8 %

4. pasākums — tīkla un informācijas drošības uzlabošana

17 %

5 %

0 %

22 %

Procenti no kopējā

39 %

32 %

29 %

100 %


Indikatīvais izdevumu sadalījums 2006. gadā

Kopējā budžeta procentuālais sadalījums pēc kategorijas un gada

 

2006

1. pasākums — veikuma uzraudzība un salīdzināšana

55 %

2. pasākums — labas prakses izplatīšana

30 %

3. pasākums — analīze un stratēģiskas debates

15 %

4. pasākums — tīkla un informācijas drošības uzlabošana

0 %

Procenti no kopējā

100 %

P6_TA(2005)0418

Radiopeidžeru sabiedriskās sistēmas ***I

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 90/544/EEK par frekvenču joslām Viseiropas zemes radiopeidžeru sabiedriskās sistēmas saskaņotai ieviešanai Kopienā (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2005)0361) (1),

ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0248/2005),

ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 43. panta 1. punktu,

ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A6-0303/2005),

1.

apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.

prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.

uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


(1)  OVvēl nav publicēts.

PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2005/.../EK

(.... gada .... ...),

ar ko atceļ Padomes Direktīvu 90/544/EEK par frekvenču joslām Viseiropas zemes radiopeidžeru sabiedriskās sistēmas saskaņotai ieviešanai Kopienā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (3),

tā kā:

(1)

Direktīvā 90/544/EEK (4) bija noteikts, ka dalībvalstīm līdz 1992. gada 31. decembrim 169,4 līdz 169,8 MHz radiofrekvenču spektra joslā jānorāda četri kanāli Viseiropas zemes radiopeidžeru sabiedrisko pakalpojumu sistēmai (turpmāk tekstā — “ERMES”) un iespējami ātri jāsagatavo plāni, kas dotu iespēju Viseiropas radiopeidžeru sabiedriskās pakalpojumu sistēmai darboties visā 169,4 līdz 169,8 MHz joslā atbilstīgi komercpieprasījumam.

(2)

169,4 līdz 169,8 MHz spektra joslas lietošana ERMES pakalpojumiem Kopienā ir samazinājusies vai pat pārtraukta, tādējādi ERMES pašreiz efektīvi neizmanto šo joslu, un to varētu labāk izmantot citu Kopienas politikas vajadzību īstenošanai.

(3)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 676/2002/EK (2002. gada 7. marts) par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums) (5) noteica Kopienas politiku un juridisko pamatojumu, lai nodrošinātu politikas virzienu koordinēšanu un, vajadzības gadījumā, saskaņotus nosacījumus attiecībā uz spektra joslas pieejamību un efektīvu lietošanu, kuri vajadzīgi iekšējā tirgus izveidei un darbībai. Minētais lēmums ļauj Komisijai pieņemt tehniskus īstenošanas pasākumus, lai nodrošinātu saskaņotus nosacījumus spektra joslas pieejamībai un efektīvai lietošanai.

(4)

Ņemot vērā to, ka 169,4 līdz 169,8 MHz josla atbilst lietojumiem, kas piemēroti cilvēkiem ar veselības traucējumiem vai īpašām vajadzībām, un to, ka šādu lietojumu veicināšana ir Kopienas politikas mērķis, kas atbilst vispārīgajam mērķim nodrošināt iekšējā tirgus darbību, Komisija saskaņā ar Radiofrekvenču spektra lēmuma 4. panta 2. punktu pilnvaroja Eiropas Pasta un telekomunikāciju administrāciju konferenci (turpmāk tekstā — “EPTK”) īpaši izvērtēt tos lietojuma veidus, kas saistīti ar palīdzības sniegšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

(5)

Saskaņā ar minētajām pilnvarām EPTK izstrādāja jaunu frekvenču plānu un kanālu lietošanas nosacījumus, dodot iespēju šo joslu izmantot sešiem vēlamajiem lietojumiem, lai nodrošinātu dažas Kopienas politikas vajadzības.

(6)

Minēto iemeslu dēļ un saskaņā ar Radiofrekvenču spektra lēmumu būtu jāatceļ Direktīva 90/544/EEK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 90/544/EEK atceļ no ... (6).

2. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā

Priekšsēdētājs

Padomes vārdā

Priekšsēdētājs


(1)  Atzinums sniegts 2005. gada 27. oktobrī (“Oficiālajā Vēstnesī” vēl nav publicēts).

(2)  Pēc apspriešanās, kas nav obligāta, atzinums sniegts 2005. gada 17. novembrī (“Oficiālajā Vēstnesī” vēl nav publicēts).

(3)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 15. novembra Nostāja.

(4)  OV L 310, 9.11.1990., 28. lpp.

(5)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(6)  OV: ievietot datumu, kad šī direktīva publicēta “Oficiālajā Vēstnesī”.

P6_TA(2005)0419

Sēklu tirgus kopīgā organizācija *

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par sēklu tirgus kopīgo organizāciju (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0384) (1),

ņemot vērā EK līguma 36. pantu un 37. panta 2. punkta trešo daļu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C6-0285/2005),

ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 43. panta 1. punktu,

ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6-0295/2005),

1.

apstiprina Komisijas priekšlikumu,

2.

aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

3.

prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

4.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


(1)  OVvēl nav publicēts.

P6_TA(2005)0420

Apiņu tirgus kopīgā organizācija *

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par apiņu tirgus kopīgo organizāciju (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0386) (1),

ņemot vērā EK līguma 36. pantu un 37. panta 2. punkta trešo daļu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C6-0287/2005),

ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 43. panta 1. punktu,

ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6-0299/2005),

1.

apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.

aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

3.

lūdz Padomi vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

4.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


(1)  OVvēl nav publicēts.

P6_TA(2005)0421

Vīna tirgus kopīgā organizācija *

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0395) (1),

ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0286/2005),

ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 43. panta 1. punktu,

ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6-0300/2005),

1.

apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.

aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

3.

prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

4.

uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


(1)  OVvēl nav publicēts.

P6_TA(2005)0422

ERAB dibināšanas līguma grozījums, kas ļauj bankai finansēt darbību Mongolijā *

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) dibināšanas līguma grozījumu, kas ļauj bankai finansēt darbību Mongolijā (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139 (CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (KOM(2005)0342) (1),

ņemot vērā EK līguma 181.A pantu,

ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0280/2005),

ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 83. panta 7. punktu un 43. panta 1. punktu,

ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A6-0298/2005),

1.

apstiprina līguma grozījumu;

2.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un Mongolijas valdībām un parlamentiem.


(1)  OV vēl nav publicēts.

P6_TA(2005)0423

Vīzu pieprasīšanas un izsniegšanas procedūras olimpiskās delegācijas locekļiem, kuri piedalās 2006. gada ziemas olimpiskajās un/vai paralimpiskajās spēlēs Turīnā ***I

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai saistībā ar pasākumiem, kas iecerēti, lai atvieglotu vīzu pieprasīšanas un izsniegšanas procedūras olimpiskās delegācijas locekļiem, kuri piedalās 2006. gada ziemas olimpiskajās un/vai paralimpiskajās spēlēs Turīnā (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2005)0412) (1),

ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 62. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0275/2005),

ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tiesību un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0313/2005),

1.

apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.

prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.

uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


(1)  OV vēl nav publicēts.

PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. .../2005 (.... gada .... ...) saistībā ar pasākumiem, kas iecerēti, lai atvieglotu vīzu pieprasīšanas un izsniegšanas procedūras olimpiskās delegācijas locekļiem, kuri piedalās 2006. gada ziemas olimpiskajās un/vai paralimpiskajās spēlēs Turīnā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta a) apakšpunktu un b) apakšpunkta ii) daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (1),

tā kā:

(1)

Ar Padomes 2003. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1295/2003 par pasākumiem, kas iecerēti, lai atvieglotu vīzu pieprasīšanas un izsniegšanas procedūras olimpiskās delegācijas locekļiem, kuri piedalās 2004. gada olimpiskajās vai paralimpiskajās spēlēs Atēnās (2), tika izveidota īpaša pagaidu noteikumu sistēma atkāpei no parastajām vīzu izsniegšanas procedūrām olimpiskās delegācijas locekļiem, kuri piedalās 2004. gada Atēnu olimpiskajās un/vai paralimpiskajās spēlēs, lai Grieķijā kā Šengenas zonas daļā bez iekšējām robežām varētu notikt pirmās dalībvalstu organizētās olimpiskās un paralimpiskās spēles, tai ievērojot Olimpiskajā hartā noteiktos pienākumus.

(2)

Regulā (EK) Nr. 1295/2003 tika paredzēti īpaši noteikumi, lai atvieglotu vienotu vīzu pieprasīšanas procedūras un vīzu izsniegšanas veidu olimpiskās delegācijas locekļiem, kā arī lai attiecībā uz šīs kategorijas personām vienkāršotu pārbaudes pie ārējām robežām. Turklāt tajā tika paredzēts novērtējuma ziņojums par regulas darbību, kas ir jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.

(3)

Novērtējumā Komisija secināja, ka Regulas (EK) Nr. 1295/2003 īstenošana bija sekmīga un atkāpes sistēma ir vērtējama kā efektīva, elastīga un piemērota ieceļošanas un īslaicīgas uzturēšanās reglamentēšanā olimpiskās delegācijas locekļiem, kuri piedalās olimpiskajās spēlēs, Šengenas zonā bez iekšējām robežām.

(4)

Tāpēc Eiropas Savienībai būtu jāpieņem līdzīga atkāpes sistēma 2006. gada ziemas olimpiskajām un paralimpiskajām spēlēm, lai ļautu Itālijai kā spēļu norises valstij pildīt Olimpiskajā hartā noteiktos pienākumus, nodrošinot augsta līmeņa drošību Šengenas zonā bez iekšējām robežām.

(5)

Lai arī attiecībā uz olimpiskās delegācijas locekļiem, kuri ir trešo valstu pilsoņi, tiek saglabāts vīzu režīms saskaņā ar Padomes 2001. gada 15.marta Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (3), būtu jāparedz pagaidu atkāpe uz 2006. gada ziemas olimpisko un paralimpisko spēļu norises laiku.

(6)

Šīs atkāpes darbības joma būtu jāattiecina tikai uz acquis noteikumiem attiecībā uz vīzu pieteikumu iesniegšanu, vīzu izsniegšanu un to formu. Tāpat pārbaužu pie ārējām robežām metodes būtu jāpielāgo, ciktāl tas vajadzīgs, lai ņemtu vērā izmaiņas vīzu sistēmā.

(7)

To olimpiskās delegācijas locekļu vīzu pieteikumi, kas piedalās 2006. gada ziemas olimpiskajās un/vai paralimpiskajās spēlēs, ar atbildīgās organizācijas starpniecību būtu jāiesniedz olimpisko spēļu rīcības komitejai kopā ar akreditācijas pieteikumu. Akreditācijas pieteikuma veidlapā būtu jāietver tādus pamatdatus par attiecīgajām personām kā pilnu vārdu, dzimumu, dzimšanas datumu un vietu un pases numuru, veidu un derīguma termiņu, kā arī būtu jānorāda, ka personai ir izsniegta Šengenas valsts uzturēšanās atļauja un šī dokumenta veids un derīguma termiņš. Šādus pieteikumus būtu jānosūta Itālijas dienestiem, kas atbildīgi par vīzu izsniegšanu.

(8)

Atbilstīgi Itālijas tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem 2006. gada ziemas olimpisko un paralimpisko spēļu rīcības komiteja izdod olimpiskās delegācijas locekļiem akreditācijas kartes. Akreditācijas karte ir dokuments ar īpašiem drošības elementiem, kas nodrošina pieeju konkrētām vietām, kurās notiek sacensības, un citiem pasākumiem, kuri paredzēti 2006. gada olimpisko un paralimpisko spēļu laikā, ņemot vērā to, ka spēles var būt terora aktu mērķis. Izdoto vīzu noformē, ievadot numuru akreditācijas kartē.

(9)

Neatkarīgi no šīs regulas noteikumiem olimpiskās delegācijas locekļi var arī iesniegt individuālus vīzu pieteikumus saskaņā ar attiecīgajiem Šengenas acquis noteikumiem.

(10)

Ja šajā regulā nav paredzēti īpaši noteikumi, būtu jāpiemēro attiecīgie Šengenas acquis noteikumi attiecībā uz vīzām un pārbaudēm pie dalībvalstu ārējām robežām. Šīs regulas noteikumi, kas saistīti ar vīzu izsniegšanu, neattiecas uz olimpiskās delegācijas locekļiem, kas ir trešo valstu valstspiederīgie, uz kuriem attiecas vīzu režīms, bet kam ir uzturēšanās atļauja vai pagaidu uzturēšanās atļauja, kuru izsniegusi kāda dalībvalsts, kur ir spēkā visi Šengenas acquis noteikumi. Par uzturēšanos Šengenas zonas daļā bez iekšējām robežām, kas paredzēta ilgāka par 90 dienām, olimpiskās delegācijas loceklim saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem var izsniegt termiņatļauju.

(11)

Tādēļ pēc 2006. gada ziemas paralimpiskajām spēlēm būtu jāparedz ar šo regulu noteikto atkāpes pasākumu izvērtēšana.

(12)

Pagaidu atkāpes no konkrētiem Šengenas acquis noteikumiem pieņemšana ir nepieciešama un lietderīga, lai sasniegtu galveno mērķi — veicināt vīzu izsniegšanu olimpiskās delegācijas locekļiem. Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 5. panta trešajā daļā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(13)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju šī regula pilnveido Šengenas acquis noteikumus tādā nozīmē, kā paredzēts Eiropas Savienības Padomes, Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumā minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē (4), kuri attiecas uz jomu, kas minēta 1. panta B punktā Padomes 1999. gada 17.maija Lēmumā 1999/437/EK (5) par dažiem pasākumiem šī nolīguma piemērošanai.

(14)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, kā arī šī regula nav tai saistoša un nav jāpiemēro. Tomēr, tā kā ka šī regula papildina Šengenas acquis atbilstīgi Eiropas Kopienas dibināšanas līguma trešās daļas IV sadaļas noteikumiem, saskaņā ar iepriekšminētā protokola 5. pantu, sešos mēnešos pēc šīs regulas pieņemšanas dienas Dānija izlemj, vai ieviest vai neieviest to savos tiesību aktos.

(15)

Šī regula ir Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kurā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (6). Tādējādi Apvienotā Karaliste nepiedalās tās pieņemšanā, kā arī šī regula tai nav saistoša un nav jāpiemēro.

(16)

Šī regula ir Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kurā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (7). Tādējādi Īrija nepiedalās tās pieņemšanā, kā arī šī regula tai nav saistoša un nav jāpiemēro.

(17)

Attiecībā uz Šveici šī regula pilnveido Šengenas acquis noteikumus tādā nozīmē, kā paredzēts Eiropas Savienības, Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas parakstītajā nolīgumā par Šveices Konfederācijas iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē, kuri attiecas uz jomu, kas minēta 4. panta 1. punktā Padomes 2004. gada 25. oktobra Lēmumā 2004/860/EK (8) par minētā nolīguma parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā un par dažu tā noteikumu provizorisku piemērošanu.

(18)

Visi šīs regulas noteikumi, izņemot 9. pantu, izstrādāti, pamatojoties uz Šengenas acquis, vai kā citādi ar to saistīti 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 2. punkta nozīmē,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I nodaļa

MĒRĶIS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Mērķis

Ar šo regulu tiek izveidoti īpaši noteikumi, ar kuriem ievieš pagaidu atkāpi no dažiem Šengenas acquis noteikumiem attiecībā uz vīzu pieprasīšanas un izsniegšanas procedūrām, kā arī procedūrām, kuras saistītas ar vienotas formas olimpiskās delegācijas locekļu vīzām uz 2006. gada ziemas olimpisko un paralimpisko spēļu norises laiku.

Papildus šiem īpašajiem noteikumiem spēkā saglabājas attiecīgie Šengenas acquis noteikumi attiecībā uz vienotu vīzu pieprasīšanas un izsniegšanas procedūrām.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1)

“atbildīgās organizācijas” saistībā ar pasākumiem, kas iecerēti, lai atvieglotu vīzu pieprasīšanas un izsniegšanas procedūras olimpiskās delegācijas locekļiem, kuri piedalās 2006. gada ziemas olimpiskajās un/vai paralimpiskajās spēlēs, atbilstīgi Olimpiskajai hartai ir oficiālas organizācijas, kas ir tiesīgas iesniegt olimpiskās delegācijas locekļu sarakstus 2006. gada olimpisko spēļu rīcības komitejai, lai tiktu izsniegtas akreditācijas kartes uz spēlēm;

2)

“olimpiskās delegācijas loceklis” ir jebkura persona, kas ir Starptautiskās olimpiskās komitejas, Starptautiskās paralimpiskās komitejas, starptautiskās federācijas, nacionālās olimpiskās un paralimpiskās komitejas, olimpisko spēļu rīcības komitejas vai nacionālās asociācijas loceklis, piemēram, sportisti, tiesneši/arbitri, treneri un citi sporta speciālisti, medicīniskais personāls, kurš piesaistīts komandām vai atsevišķiem sportistiem/sportistēm, un akreditētie plašsaziņas līdzekļu žurnālisti, augstākā līmeņa vadošie darbinieki, sponsori, mecenāti vai citi oficiālie viesi, kas piekrīt rīkoties atbilstīgi Olimpiskajai hartai, kas rīkojas Starptautiskās olimpiskās komitejas kontrolē un ievēro tās augstāko pārvaldi, kas ir iekļauti atbildīgo organizāciju sarakstos, un ko 2006. gada olimpisko spēļu rīcības komiteja akreditējusi kā 2006. gada olimpisko un/vai paralimpisko spēļu dalībniekus;

3)

“olimpiskās akreditācijas kartes”, ko saskaņā ar 2005. gada 9. septembraOrdinanza n. 3463 del Presidente del Consiglio dei Ministri ( GU n. 219, 20.9.2005.) izsniegusi 2006. gada olimpisko spēļu rīcības komiteja, ir viens no diviem dokumentiem ar īpašiem drošības elementiem, viens — olimpiskajām spēlēm un otrs — paralimpiskajām spēlēm, uz katra no minētajiem dokumentiem ir tā turētāja fotogrāfija, kas pierāda olimpiskās delegācijas locekļa identitāti un atļauj pieeju objektiem, kuros notiek sacensības, un citiem pasākumiem, kuri ir ieplānoti spēļu norises laikā;

4)

“olimpisko spēļu un paralimpisko spēļu norises laiks” ir laika posms no 2006. gada 10. janvāra līdz 2006. gada 26. martam attiecībā uz 2006. gada ziemas olimpiskajām spēlēm un laika posms no 2006. gada 10.februāra līdz 2006. gada 19. aprīlim attiecībā uz 2006. gada ziemas paralimpiskajām spēlēm;

5)

“2006. gada ziemas olimpisko un paralimpisko spēļu rīcības komiteja” ir komiteja, kas tika izveidota 1999. gada 27. decembrī saskaņā ar Itālijas civilkodeksa 12. pantu (RD16/3/1942n. 262), lai Turīnā rīkotu 2006. gada ziemas olimpiskās un paralimpiskās spēles, un kas lemj par to olimpiskās delegācijas locekļu akreditāciju, kuri piedalās šajās spēlēs;

6)

“par vīzu izsniegšanu atbildīgie dienesti” ir dienesti, kas Itālijā ir izraudzīti, lai izskatītu vīzu pieteikumus un izsniegtu vīzas olimpiskās delegācijas locekļiem.

II nodaļa

VĪZU IZSNIEGŠANA

3. pants

Nosacījumi

Vīzu atbilstoši šai regulai var izsniegt tikai tad, ja:

a)

attiecīgo personu ir izraudzījusies atbildīgā organizācijas un ir akreditējusi 2006. gada olimpisko spēļu rīcības komiteja kā 2006. gada ziemas olimpisko un/vai paralimpisko spēļu dalībnieku;

b)

attiecīgai personai ir derīgs ceļošanas dokuments, kurš ļauj šķērsot ārējās robežas un kurš minēts 5. pantā 1990. gada 19. jūnija Konvencijā, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Nolīgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (9) (turpmāk — “Šengenas Konvencija”);

c)

par attiecīgo personu nav ziņots nolūkā liegt ieceļošanu;

d)

attiecīgā persona nav uzskatāma par draudu nevienas dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai, valsts drošībai vai starptautiskajām attiecībām.

4. pants

Pieteikuma iesniegšana

1.   Ja atbildīgā organizācija izveido to personu sarakstu, kas izraudzītas piedalīties 2006. gada olimpiskajās un/vai paralimpiskajās spēlēs, tā var kopā ar pieteikumu olimpiskām akreditācijas kartēm izraudzītajām personām iesniegt kolektīvu vīzu pieteikumu par minētajām izraudzītajām personām, kurām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 539/2001 ir vajadzīga vīza, izņemot gadījumus, kad attiecīgajām personām ir uzturēšanās atļauja, ko izsniegusi kāda no Šengenas valstīm.

2.   Kolektīvus vīzu pieteikumus par attiecīgajām personām kopā ar pieteikumiem olimpisko akreditācijas karšu izsniegšanai nosūta 2006. gada ziemas olimpisko un paralimpisko spēļu rīcības komitejai atbilstīgi tās noteiktajai procedūrai.

3.   Attiecībā uz personām, kas piedalās 2006. gada ziemas olimpiskajās un/vai paralimpiskajās spēlēs, iesniedz vienu vīzas pieteikumu par katru personu.

4.   Kolektīvos vīzu pieteikumus kopā ar pieteikumu kopijām olimpisko akreditācijas karšu izsniegšanai attiecīgajām personām, kurās ir norādīti šo personu pilni vārdi, pilsonība, dzimums, dzimšanas datums un vieta un pases numurs, veids un derīguma termiņš, 2006. gada olimpisko spēļu rīcības komiteja pēc iespējas ātrāk nosūta par vīzu izsniegšanu atbildīgajiem dienestiem.

5. pants

Kolektīva vīzu pieteikuma izskatīšana un izsniegtās vīzas veids

1.   Vīzu izsniedz dienesti, kas atbildīgi par vīzu izsniegšanu, pēc izskatīšanas, kas paredzēta, lai nodrošinātu, ka 3. panta nosacījumi ir izpildīti.

2.   Izsniegtā vīza ir vienota īstermiņa daudzkārtējās ieceļošanas vīza, kas atļauj uzturēšanos uz laiku ne ilgāku par deviņdesmit (90) dienām attiecībā uz 2006. gada ziemas olimpisko spēļu un/vai paralimpisko spēļu norises laiku.

3.   Ja attiecīgais olimpiskās delegācijas loceklis neatbilst 3. panta c) vai d) punktā norādītajiem nosacījumiem, par vīzu izsniegšanu atbildīgie dienesti var izsniegt vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu saskaņā ar Šengenas Konvencijas 16. pantu.

6. pants

Vīzas forma

1.   Izdoto vīzu noformē, ievadot divus numurus akreditācijas kartē. Pirmais numurs ir vīzas numurs. Vienotas vīzas gadījumā šis numurs sastāv no septiņām (7) rakstu zīmēm, kas ir seši (6) cipari ar “C” burtu priekšā. Ierobežota teritoriālā derīguma vīzas gadījumā šis numurs sastāv no astoņām (8) rakstu zīmēm, kas ir seši (6) cipari ar “IT” burtiem priekšā. Otrs numurs ir attiecīgās personas pases numurs.

2.   Par vīzu izsniegšanu atbildīgie dienesti akreditācijas karšu izsniegšanas nolūkā vīzu numurus nosūta 2006. gada ziemas olimpisko un paralimpisko spēļu rīcības komitejai.

7. pants

Atbrīvojums no maksājumiem

Par vīzu pieteikumu apstrādi un vīzu izsniegšanu nav jāmaksā maksājumi, ko uzliek par vīzu izsniegšanu atbildīgie dienesti.

III nodaļa

VISPĀRĒJIE UN GALĪGIE NOTEIKUMI

8. pants

Vīzas anulēšana

Ja to personu saraksts, kas izvirzītas kā 2006. gada ziemas olimpisko un/vai paralimpisko spēļu dalībnieki, tiek grozīts pirms spēļu sākuma, atbildīgā organizācija bez jebkādas kavēšanās informē par to 2006. gada ziemas olimpisko un paralimpisko spēļu rīcības komiteju, lai varētu anulēt no saraksta svītroto personu akreditācijas kartes. Rīcības komiteja par to paziņo dienestiem, kas atbildīgi par vīzu izsniegšanu, un dara tiem zināmus attiecīgo vīzu numurus.

Par vīzu izsniegšanu atbildīgie dienesti anulē attiecīgo personu vīzas. Dienesti tūlīt par to informē iestādes, kas atbildīgas par pārbaudēm pie robežas, un minētās iestādes bez jebkādas kavēšanās nosūta šo informāciju citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

9. pants

Pārbaudes pie ārējās robežas

1.   Šķērsojot dalībvalstu ārējo robežu, ieceļošanas pārbaudēs, ko veic olimpiskās delegācijas locekļiem, kuriem ir izsniegtas vīzas atbilstoši šai regulai, tiek pārbaudīta tikai atbilstība 3. pantā norādītajiem nosacījumiem.

2.   Ziemas olimpisko spēļu un/vai paralimpisko spēļu norises laikā:

a)

ieceļošanas un izceļošanas zīmogus iespiež pirmajā brīvajā lapā tā olimpiskās delegācijas locekļa pasē, attiecībā uz kuru šādi zīmogi ir jāspiež saskaņā ar Padomes 2004. gada 13. decembra Regulu (EK) Nr. 2133/2004 par prasību dalībvalstu kompetentām iestādēm sistemātiski apzīmogot trešo valstu pilsoņu ceļošanas dokumentus, kad viņi šķērso dalībvalstu ārējās robežas (10). Pirmo reizi ieceļojot, vīzas numuru norāda tajā pašā lapā;

b)

nosacījumus, kas attiecībā uz ieceļošanu paredzēti Šengenas Konvencijas 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā, uzskata par izpildītiem, ja olimpiskās delegācijas loceklis ir pienācīgi akreditēts.

3.   Panta 2. punkts attiecas uz olimpiskās delegācijas locekļiem, kas ir trešo valstu valstspiederīgie, neatkarīgi no tā, vai uz tiem attiecas vai neattiecas Regulā (EK) Nr. 539/2001 paredzētā vīzas prasība.

10. pants

Eiropas Parlamenta un Padomes informēšana

Ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc 2006. gada ziemas paralimpisko spēļu noslēgšanas Itālija nosūta Komisijai ziņojumu par dažādiem šīs regulas īstenošanas aspektiem.

Pamatojoties uz šo ziņojumu un informāciju, ko tajā pašā termiņā sniegušas dalībvalstis, Komisija sagatavo novērtējumu par atkāpes darbību attiecībā uz šajā regulā paredzēto vīzu izsniegšanu olimpiskās delegācijas locekļiem un informē par to Eiropas Parlamentu un Padomi.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.”

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā

Priekšsēdētājs

Padomes vārdā

Priekšsēdētājs


(1)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 15. novembra Nostāja.

(2)  OV L 183, 22.7.2003., 1. lpp.

(3)  OV L 81, 21.3.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 851/2005 (OV L 141, 4.6.2005., 3. lpp.).

(4)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(5)  OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

(6)  OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

(7)  OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.

(8)  OV L 370, 17.12.2004., 78. lpp.

(9)  OV L 239, 22.9.2000., 19. lpp. Konvencijā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1160/2005 (OV L 191, 22.7.2005., 18. lpp.).

(10)  OV L 369, 16.12.2004., 5. lpp.

P6_TA(2005)0424

Sociālā nodrošinājuma shēma ***I

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darba ņēmējiem un to ģimenēm, kas pārvietojas Kopienas teritorijā, un Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka izpildes kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2004)0830) (1),

ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, kā arī 42. un 308. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0002/2005),

ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A6-0293/2005),

1.

apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.

prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


(1)  OV vēl nav publicēts.

P6_TC1-COD(2004)0284

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 15. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. ... /2006 , ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā, un Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka Regulas (EEK) Nr. 1408/71 īstenošanas kārtību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 42. un 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

rīkojoties saskaņā ar līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Stājoties spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 631/2004 (3), ir vienkāršota procedūra, lai īslaicīgas uzturēšanās laikā citā dalībvalstī saņemtu slimības pabalstu materiālā izteiksmē. Ir piemēroti izvērst vienkāršotas procedūras attiecībā uz Regulās (EEK) Nr. 1408/71 (4) un (EEK) Nr. 574/72 (5) minētajiem noteikumiem par pabalstiem saistībā ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām.

(2)

Lai ņemtu vērā izmaiņas noteiktu dalībvalstu tiesību aktos, jo īpaši jaunajās dalībvalstīs pēc iestāšanās sarunu pabeigšanas, Regulas (EEK) Nr. 1408/71 pielikumus nepieciešams sakārtot.

(3)

Tāpēc Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un (EEK) Nr. 574/72 attiecīgi jāgroza.

(4)

Lai nodrošinātu tiesisku noteiktību un aizsargātu to personu, kuras tas skar, likumīgās izredzes, nepieciešams nodrošināt to, lai zināmi noteikumi, kas izmaina Regulas (EEK) Nr. 1408/71 III pielikumu, stātos spēkā ar atpakaļejošu datumu, sākot no 2004. gada 1. maija.

(5)

Līgums neparedz citas pilnvaras, kā vien 308. pantā noteiktās, veikt piemērotus pasākumus sociālās nodrošināšanas jomā attiecībā uz citām personām, kas nav darba ņēmēji,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 1408/71 I, II, IIa, III, IV un VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Regulu (EEK) Nr. 574/72 groza šādi:

1.

Regulas 60. pantā 5. un 6. punktu svītro;

2.

Regulas 62. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“62. pants

Pabalsti materiālā izteiksmē uzturēšanās gadījumā dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts

1.   Lai saņemtu pabalstus materiālā izteiksmē saskaņā ar Regulas 55. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu, darba ņēmējs vai pašnodarbinātā persona iesniedz aprūpes sniedzējam kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apstiprina, ka personai ir tiesības saņemt pabalstus materiālā izteiksmē. Šo dokumentu sastāda saskaņā ar 2. pantu. Ja attiecīgā persona šādu dokumentu nevar iesniegt, viņam/viņai jāsazinās ar uzturēšanās vietas iestādi, kas no kompetentās institūcijas pieprasa apstiprinātu paziņojumu, kurš apliecina, ka attiecīgajai personai ir tiesības uz pabalstiem materiālā izteiksmē.

Dokumentam, ko izdevusi kompetentā institūcija saskaņā ar Regulas 55. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu, apstiprinot tiesības saņemt pabalstu, katrā atsevišķajā gadījumā ir tāds pats spēks attiecībā uz aprūpes sniedzēju, kā valsts apliecinājumam par to personu tiesībām, kas apdrošinātas uzturēšanās vietas institūcijā.

2.   Īstenošanas regulas 60. panta 9. punktu piemēro pēc analoģijas.”

3.

63. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Īstenošanas regulas 60. panta 9. punktu piemēro pēc analoģijas.”

4)

66. panta 1. punktā vārdus “20. un 21. pantā” nomaina vārdi “21. pantā”.

5)

Regulas 93. panta 1. punktā tiek svītrotas atsauces uz 22.b un 34.b pantu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

Pielikuma 5. punkta a) apakšpunkta ii) līdz ix) punktus un 5. punkta b) apakšpunkta ii) un iv) punktus piemēro no 2004. gada 1. maijā.

Šī regula ir saistoša kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

..., ...

Eiropas Parlamenta vārdā

Priekšsēdētājs

Padomes vārdā

Priekšsēdētājs


(1)  Atzinums sniegts 2005. gada 28. septembrī (“Oficiālajā Vēstnesī” vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 15. novembra Nostāja.

(3)  OV L 100, 6.4.2004., 1. lpp.

(4)  OV L 149, 5.7.1971., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 631/2004, un kura ir atcelta, sākot no Eiropas Parlamenta un Padomes Īstenošanas Regulas (EK) Nr. 883/2004 spēkā stāšanās dienas (OV L 200, 7.6.2004., 1. lpp.).

(5)  OV L 74, 27.3.1972., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 631/2004.

PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 1408/71 pielikumus groza šādi:

1.

I pielikuma II iedaļā punktu“V. SLOVĀKIJA” aizstāj ar šādu:

“V. SLOVĀKIJA

Tiesību uz pabalstiem materiālā izteiksmē noteikšanas nolūkā saskaņā ar regulas III sadaļas 1. nodaļas noteikumiem “ģimenes loceklis” nozīmē dzīves biedru un/vai apgādājamu bērnu, kā nosaka Likums par bērnu pabalstiem.”

2.

II pielikuma I iedaļā punktu“H. FRANCIJA” aizstāj ar šādu:

“H. FRANCIJA

1.

Papildu pabalsta programmas pašnodarbinātām personām amatniecības, rūpniecības vai tirdzniecības arodos vai brīvajās profesijās, papildu vecuma pensijas apdrošināšanas programmas pašnodarbinātām personām brīvajās profesijās, papildu apdrošināšanas programmas pašnodarbinātām personām liberālajās profesijās, kas attiecas uz invaliditāti vai nāvi, un papildu vecuma pensiju apdrošināšanas programmas līgumdarbā esošiem praktizējošiem mediķiem un medicīniskajam palīgpersonālam, kā noteikts Sociālās nodrošināšanas kodeksa attiecīgi L.615-20., L.644-1., L.644-2., L.645-1. un L.723-14. pantā.

2.

Papildu slimības un bērna kopšanas apdrošināšanas programmas pašnodarbinātām personām lauksaimniecībā, kā noteikts Lauku kodeksa L.727-1. pantā.”

3.

II pielikuma II iedaļu groza šādi:

a)

punktu“E. IGAUNIJA” aizstāj ar šādu:

“E. IGAUNIJA

a)

Bērna piedzimšanas pabalsts

b)

Adopcijas pabalsts”

b)

punktu“L. LATVIJA” aizstāj ar šādu:

“L. LATVIJA

a)

Bērna piedzimšanas pabalsts

b)

Bērna adopcijas pabalsts

c)

punktu “S. POLIJA” aizstāj ar šādu:

“S. POLIJA

Bērna piedzimšanas pabalsta piemaksa (2003. gada 28. novembra likums par ģimenes pabalstiem)”

4.

IIa pielikumu groza šādi:

a)

punktā“D. VĀCIJA” vārdu “nav” aizstāj ar šādu:

“Pabalsti iztikas izmaksu segšanai saskaņā ar pamata noteikumu attiecībā uz darba meklētājiem, ja vien attiecībā uz šiem pabalstiem ievērotas prasības, kas izvirzītas saistībā ar pagaidu piemaksas piešķiršanu pēc bezdarbnieka pabalsta saņemšanas (Sociālā kodeksa II grāmatas 24. panta 1. punkts”

b)

punktu“L. LATVIJA” aizstāj ar šādu:

“L. LATVIJA

a)

Valsts sociālās nodrošinājuma pabalsts (2003. gada 1. janvāra Valsts sociālo pabalstu likums)

b)

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās (2003. gada 1. janvāra Valsts sociālo pabalstu likums)”

c)

punktu“S. POLIJA” aizstāj ar šādu:

“S. POLIJA

Sociālā pensija (2003. gada 27. jūnija likums par sociālajām pensijām)”

d)

punktu“V. SLOVĀKIJA” aizstāj ar šādu:

“V. SLOVĀKIJA

To pensiju, kas ir vienīgais ienākumu avots, pielāgojumi, kuri ir piešķirti pirms 2004. gada 1. janvāra.

5.

III pielikumu groza šādi:

a)

A daļu groza šādi:

i)

svītro šādus punktus:

1., 4., 10., 11., 12., 14., 15., 18., 20., 21., 25., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 34., 35., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 45., 46., 47., 49., 55., 56., 57., 59., 60., 63., 65., 66., 70., 76., 77., 78., 81., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 115., 116., 117., 119., 120., 123., 125., 126., 133., 134., 135., 137., 138., 141., 143., 144., 150., 151., 152., 154., 155., 158., 160., 161., 166., 167., 168., 170., 171., 174., 176., 177., 181., 182., 183., 185., 186., 187., 189., 192., 196., 197., 198., 199., 200., 201., 202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 213., 214., 215., 216., 217., 218., 219., 220., 221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., 232., 233., 234., 235., 236., 239., 241., 246., 247., 249., 250., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 260., 261., 262., 263., 264., 266., 268., 269., 280., 281., 282., 283., 284., 285., 286., 287., 291., 292., 293., 294., 295., 296., 297. punkts;

ii)

numerāciju maina šādi :

punkts BEĻĢIJA-VĀCIJA — no “3” uz “ 1 ”,

punkts ČEHIJA-VĀCIJA — no “26” uz “ 2 ”,

punkts ČEHIJA-KIPRA — no “33” uz “ 3 ”,

punkts ČEHIJA-LUKSEMBURGA — no “36” uz “ 4 ”,

punkts ČEHIJA-AUSTRIJA — no “40” uz “ 5 ”,

punkts ČEHIJA-SLOVĀKIJA — no “44” uz “ 6 ”,

punkts DĀNIJA-SOMIJA — no “67” uz “ 7 ”,

punkts DĀNIJA-ZVIEDRIJA — no “68” uz “ 8 ”,

punkts VĀCIJA-GRIEĶIJA — no “71” uz “ 9 ”,

punkts VĀCIJA-SPĀNIJA — no “72” uz “ 10 ”,

punkts VĀCIJA-FRANCIJA — no “73” uz “ 11 ”,

punkts VĀCIJA-LUKSEMBURGA — no “79” uz “ 12 ”,

punkts VĀCIJA-UNGĀRIJA — no “80” uz “ 13 ”,

punkts VĀCIJA-NĪDERLANDE — no “82” uz “ 14 ,

punkts VĀCIJA-AUSTRIJA — no “83” uz “ 15 ”,

punkts VĀCIJA-POLIJA — no “84” uz “ 16 ”,

punkts VĀCIJA-SLOVĒNIJA — no “86” uz “ 17 ”,

punkts VĀCIJA-SLOVĀKIJA — no “87” uz “ 18 ”,

punkts VĀCIJA-APVIENOTĀ KARALISTE — no “90” uz “ 19 ”,

punkts SPĀNIJA-PORTUGĀLE — no “142” uz “ 20 ”,

punkts ĪRIJA-APVIENOTĀ KARALISTE — no “180” uz “ 21 ”,

punkts ITĀLIJA-SLOVĒNIJA — no “191” uz “ 22 ”,

punkts LUKSEMBURGA-SLOVĀKIJA — no “242” uz “ 23 ”,

punkts UNGĀRIJA-AUSTRIJA — no “248” uz “ 24 ”,

punkts UNGĀRIJA-SLOVĒNIJA — no “251” uz “ 25 ”,

punkts NĪDERLANDE-PORTUGĀLE — no “267” uz “ 26 ”,

punkts AUSTRIJA-POLIJA — no “273” uz “ 27 ”,

punkts AUSTRIJA-SLOVĒNIJA — no “275” uz “ 28 ”,

punkts AUSTRIJA-SLOVĀKIJA — no “276” uz “ 29 ”,

punkts PORTUGĀLE-APVIENOTĀ KARALISTE — no “290” uz “30” un

punkts SOMIJA-ZVIEDRIJA — no “298” uz “ 31 ”;

iii)

punktā2. ČEHIJA-VĀCIJA” vārdus “konvencijas nav” aizstāj ar šādiem vārdiem:

“2001. gada 27. jūlija Nolīguma par sociālo nodrošināšanu 39. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts;

2001. gada 27. jūlija Nolīguma par sociālo nodrošināšanu nobeiguma protokola 14. punkts;”

iv)

punktā3. ČEHIJA-KIPRA” vārdu “nav” aizstāj ar šādu:

“1999. gada 19. janvāra Nolīguma par sociālo nodrošināšanu 32. panta 4. punkts”;

v)

punktā4. ČEHIJA-LUKSEMBURGA” vārdu “nav” aizstāj ar šādu:

“2000. gada 17. novembra Konvencijas 52. panta 8. punkts”;

vi)

punktu6. ČEHIJA-SLOVĀKIJA” aizstāj ar šādu:

6. ČEHIJA-SLOVĀKIJA

1992. gada 29. oktobra Konvencijas par sociālo nodrošināšanu 12., 20. un 33. pants;”

vii)

punktā18. VĀCIJA-SLOVĀKIJA” vārdus “konvencijas nav” aizstāj ar šādu:

“2002. gada 12. septembra Nolīguma 29. panta 1. punkta 2) un 3) apakšpunkts;

2002. gada 12. septembra Nolīguma nobeiguma protokola 9. punkts;”

viii)

punktā23. LUKSEMBURGA-SLOVĀKIJA” vārdus “konvencijas nav” aizstāj ar šādu:

“2002. gada 23. maija Nolīguma par sociālo nodrošināšanu 50. panta 5. punkts”;

ix)

punktā29. AUSTRIJA-SLOVĀKIJA” vārdus “konvencijas nav” aizstāj ar šādu:

“2001. gada 21. decembra Nolīguma par sociālo nodrošināšanu 34. panta 3. punkts”.

b)

B daļu groza šādi:

i)

svītro šādus punktus:

1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 , 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297;

ii)

maina šādu numerāciju:

punkts ČEHIJA-KIPRA — no “33” uz “1”,

punkts ČEHIJA-LUKSEMBURGA — no “40” uz “2”,

punkts VĀCIJA-UNGĀRIJA — no “80” uz “3”,

punkts VĀCIJA-SLOVĒNIJA — no “86” uz “4”,

punkts ITĀLIJA-SLOVĒNIJA — no “191” uz “5”,

punkts UNGĀRIJA-LUKSEMBURGA — no “248” uz “6”,

punkts UNGĀRIJA-SLOVĒNIJA — no “251” uz “7”,

punkts AUSTRIJA-POLIJA — no “273” uz “8”,

punkts AUSTRIJA-SLOVĒNIJA — no “275” uz “9” un

punkts AUSTRIJA-SLOVĀKIJA — no “276” uz “10”;

iii)

punktā“1. ČEHIJA-KIPRA” vārdu “nav” aizstāj ar šādu:

“1999. gada 19. janvāra Nolīguma par sociālo nodrošināšanu 32. panta 4. punkts”;

iv)

punktā“10. AUSTRIJA-SLOVĀKIJA” vārdu “konvencijas nav” aizstāj ar šādu:

“2001. gada 21. decembra Nolīguma par sociālo nodrošināšanu 34. panta 3. punkts”;

6.

IV pielikumu groza šādi:

a)

A iedaļu groza šādi:

i)

punktā“B. ČEHIJAS REPUBLIKA” vārdu “nav” aizstāj ar šādu:

“Pilna apmēra invaliditātes pensija personām, kuru pilnīgā invaliditāte radusies pirms astoņpadsmit gadu sasniegšanas un kuras nav bijušas apdrošinātas uz attiecīgo periodu (Pensiju apdrošināšanas likuma Nr. 155/1995 likumkrāj. 42. iedaļa)”;

ii)

punktā “X. ZVIEDRIJA” vārdu “nav” aizstāj ar šādu:

Tiesību akti par ilgtermiņa invaliditātes pabalstu, kas atkarīgs no ienākumiem (1962. gada valsts apdrošināšanas likums Nr. 381, 8. nodaļa ar grozījumiem).

b)

C iedaļu groza šādi:

i)

punktu“B. ČEHIJA” aizstāj ar šādu:

“B. ČEHIJA

Invaliditātes (pilnīgas un daļējas) pensijas un pensijas apgādnieka nāves gadījumā (atraitņiem, atraitnēm un bāreņiem) gadījumā, ja tās netiek aprēķinātas, balstoties uz vecuma pensiju, kas būtu piešķirta nomirušajai personai tās nāves brīdī.”

ii)

punktā“E. IGAUNIJA” vārdu “nav” aizstāj ar šādu:

“Visi pieteikumi uz invaliditātes pensiju, vecuma pensiju un pensiju apgādnieka nāves gadījumā, attiecībā uz kurām:

apdrošināšanas periodi Igaunijā noslēgti līdz 1998. gada 31. decembrim;

pretendenta saskaņā ar Igaunijas tiesību aktiem maksātais personālais sociālais nodoklis ir vismaz vidējais sociālais nodoklis attiecīgajā apdrošināšanas gadā.”

c)

D iedaļā 2. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

Slovākijas invaliditātes pensija un no tās izrietošā apgādnieka zaudējuma pensija;”

7.

VI pielikuma punktuQ. NĪDERLANDE” groza šādi:

a)

punkta“Q. NĪDERLANDE” 4. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

ja saskaņā ar a) apakšpunktu attiecīgajai personai ir tiesības uz Nīderlandes invaliditātes pabalstu, Regulas 46. panta 2. punktā minētos pabalstus aprēķina:

i)

ja saskaņā ar WAO noteiktajiem nosacījumiem attiecīgā persona laikā pirms darba nespējas iestāšanās kā darba ņēmējs bijusi iesaistīta darbā Regulas 1. panta a) apakšpunkta izpratnē;

ii)

ja saskaņā ar Invaliditātes apdrošināšanas (attiecībā uz pašnodarbinātajām personām) likumā (WAZ) noteiktajiem nosacījumiem, ja attiecīgā persona laikā pirms darba nespējas iestāšanās bijusi iesaistīta darbā nevis kā darba ņēmējs Regulas 1. panta a) apakšpunkta izpratnē, bet citā statusā.”

b)

punkta“Q. NĪDERLANDE” 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.

Lai piemērotu Regulas II sadaļu, personu, kas uzskatāma par darba ņēmēju 1964. gada Algu nodokļa likuma izpratnē un kura, pamatojoties uz to, ir apdrošināta valsts apdrošināšanas programmā, uzskata par nodarbinātu apmaksātā darbā.”

P6_TA(2005)0425

Eiropas zuši

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Kopienas rīcības plāna izstrādi Eiropas zušu krājumu atjaunošanā (2005/2032(INI))

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Kopienas rīcības plāna izstrāde Eiropas zušu apsaimniekošanā” (KOM(2003)0573) Eiropas Parlamentam un Padomei,

ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A6-0284/2005),

1.

aicina Komisiju lūgt dalībvalstīm pēc iespējas drīz izstrādāt apsaimniekošanas plānus, kuriem būtu jāietver šādi punkti:

a)

tehniski pasākumi, kas īstenojami šķēršļu novēršanai uz ūdens ceļiem, lai atvieglotu zušu migrāciju, t.i., pretrstraumes kolonizācija un kustība pa straumi uz jūru;

b)

pamatojoties uz vēsturiskiem un zinātniskiem datiem, zvejas intensitātes datu vākšana, uzraudzība un ierobežojumi attiecībā uz rūpniecisko zveju, kā arī amatierzveju, izmantojot zvejas aizliegumus uz noteiktu laiku un/vai ierobežojot zvejas jaudu, ņemot vērā katras valsts zvejniecības īpatnības un uzticamu pašregulāciju;

c)

“stikla zušu” un rūpnieciski audzēto zušu krājumu palielināšana Eiropas iekšējo ūdeņu apsaimniekotos apgabalos;

d)

novērst zušu audzēšanas pārāk lielu izplatīšanos, kas negatīvi ietekmē savvaļas zušu zvejas pastāvēšanu, vai nu izķerot “stikla zušus”, kas atjauno krājumus dabiskā veidā, vai nespējot nodrošināt pieaugušo “sudraba zušu” pārvietošanos uz dabiskajām nārstošanas vietām;

e)

pasākumi jūraskraukļu populācijas regulēšanai, lai samazinātu zušu mirstību;

2.

aicina Komisiju veikt papildus izpēti par klimata maiņas ietekmi uz zušu krājumu samazināšanos;

3.

aicina Komisiju veikt sīkāku izpēti par zušu dabiskās migrācijas visiem iespējamiem šķēršļiem okeānos ceļā uz Sargasu jūru;

4.

ņem vērā attiecīgos Jūras Izpētes starptautiskās padomes zinātniskos ziņojumus šajā jomā;

5.

aicina Komisiju veikt izpēti par zušu veselību un to veiksmīgas migrācijas un vairošanās škēršļiem, kurus izraisa tādi ārējie faktori kā polihlorēts bifenils un zivju slimības;

6.

aicina Komisiju veikt pētījumu par šīs zušu sugas krājumu bioģeogrāfisko izplatību;

7.

aicina Komisiju veikt pētījumu par to, vai ūdensceļu piesārņojums upēs var būt zušu mirstības cēlonis;

8.

aicina Komisiju veikt izpēti par pārmaiņu procesa atbalsta iespējām, cita starpā ņemot vērā Eiropas Zivsaimniecības fonda resursus;

9.

aicina Komisiju pielāgot zušu nozvejas un eksporta politiku tā, lai ar zvejniecības ilgtspējīgas regulēšanas palīdzību saglabātu pietiekamu skaitu zušu dabiskai migrācijai un nodrošinātu, ka pietiekams skaits “stikla zušu” ir pieejams par saprātīgu cenu to atjaunošanai dabiskajās zušu dzīvotnēs Eiropā;

10.

aicina Komisiju ierosināt pasākumus zvejas un tirdzniecības regulēšanai un ar nozvejas dokumentēšanas sistēmas palīdzību pārraudzīt pārdošanā nonākušo “stikla zušu” apjomus, lai efektīvāk cīnītos pret nelegālo zveju, kuras iespaidā jauno un pieaugušo zušu skaits ievērojami samazinās;

11.

aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumus, lai novērstu sociālekonomiskās sekas, ko izraisa “stikla zušu” zvejas un eksporta ierobežojumi;

12.

aicina Komisiju pēc iespējas drīz ieviest atsevišķu budžeta pozīciju zivsaimniecības jomā, lai nodrošinātu Eiropas iekšējās zivsaimniecības pārstrukturēšanas līdzfinansējumu un kompensētu sekas, kas radušās “stikla zušu” zvejas politikas izmaiņu rezultātā;

13.

aicina Komisiju pēc rīcības plāna ieviešanas katru gadu informēt Eiropas Parlamentu un Padomi par plāna īstenošanu un katrā dalībvalstī sasniegtajiem rezultātiem;

14.

uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

P6_TA(2005)0426

Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās iespējama pārkāpšana dalībvalstī

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās iespējamu pārkāpšanu dalībvalstī (2005/2187(INI))

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā 1965. gada 8. aprīļa Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās 10. pantu un 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas 1964. gada 12.maija un 1986. gada 10. jūlija spriedumus (1),

ņemot vērā Jean-Charles Marchiani iesniegtās prasības Francijas tiesās savas imunitātes aizstāvēšanai,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2005. gada 5. jūlija lēmumu (2), kurā tas nolēma aizstāvēt Jean-Charles Marchiani imunitāti,

ņemot vērā Reglamenta 121. panta 2. punktu,

ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6-0316/2005),

A.

tā kā Francijas Kasācijas tiesa savā 2005. gada 16.marta spriedumā Nr. 1784 apgalvo, ka neviens likums vai konvencija, ne konstitucionālo tiesību princips tai neļāva izdarīt secinājumu par to, ka Francijas Kriminālprocesa kodeksa 100-7. panta pirmā daļa būtu piemērojama Eiropas Parlamenta deputātiem, Francijas Kasācijas tiesa nepiemēroja iepriekšminētā Protokola 10. pantu, tādējādi Eiropas Parlamenta deputātam no Francijas liedzot priekšrocības, kas noteiktas Francijas Kriminālprocesa kodeksa 100-7. panta pirmajā punktā un kuras izmanto Francijas nacionālā parlamenta deputāti;

B.

tā kā 2005. gada 5. jūlija lēmumā Parlaments pieprasīja, lai iepriekšminētais 2005. gada 16.marta lēmums tiktu anulēts vai atsaukts, kā arī jebkurā gadījumā tiktu pārtrauktas no šī sprieduma izrietošās faktiskās vai tiesiskās sekas;

C.

tā kā pēc Parlamenta paziņojumiem, kuros tika vērsta uzmanība uz iepriekšminēto 2005. gada 5. jūlija lēmumu, Francijas Republikas Tieslietu ministrs paziņoja, ka, tā kā Kasācijas tiesas spriedums ir stājies spēkā, to nekādi tiesiskā ceļā nevar anulēt vai atsaukt, kā tas prasīts iepriekšminētajā rezolūcijā;

D.

tā kā Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās ir Kopienas primāro tiesību daļa;

E.

tā kā, atsakoties piemērot Francijas Kriminālprocesa kodeksa 100-7. panta pirmo punktu attiecībā uz Eiropas Parlamenta deputātu no Francijas, Francijas kompetentā tiesu iestāde ir pārkāpusi Kopienas primārās tiesības;

F.

tā kā no Tiesas judikatūras izriet, ka dalībvalsts ir atbildīga par nacionālās tiesu iestādes lēmumu (3);

G.

tā kā Komisijai kā līgumu sargātājai ir jāuzsāk šī Līguma 226. pantā paredzētā procedūra,

1.

nolemj prasīt Komisijai uzsākt EK līgumā paredzēto procedūru pret Francijas Republiku par Kopienu primāro tiesību pārkāpšanu;

2.

uzdod tā priekšsēdētājam nekavējoties nosūtīt šo rezolūciju Komisijai un Francijas Republikas kompetentajām iestādēm.


(1)  Lieta 101/63, Wagner/Fohrmann un Krier, 1964. g. krājums, 383. lpp., kā arī lieta 149/85, Wybot/Faure un citi, 1986. g. krājums, 2391. lpp.

(2)  Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0269.

(3)  Lieta C-224/01 Köbler pret Austrijas Republiku, 2003. g. krājums, I-10239. lpp.

P6_TA(2005)0427

Globalizācijas sociālie aspekti

Eiropas Parlamenta rezolūcija par globalizācijas sociālajiem aspektiem (2005/2061(INI))

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Globalizācijas sociālie aspekti — ES politikas ieguldījums, lai labumu varētu gūt visi” (KOM(2004)0383),

ņemot vērā 2004. gada 24. februāra ziņojumu, ko sagatavoja Pasaules Komisija par globalizācijas sociālajiem aspektiem (PKGSA), kura nosaukums ir “Godīga globalizācija: veidojot iespējas visiem”,

ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu, kā arī Ārlietu komitejas un Attīstības komitejas atzinumus (A6-0308/2005),

A.

tā kā, lai arī globalizācijai ir daudz pozitīvu aspektu un globālā tirgus ekonomika, pateicoties zinātnes sasniegumiem, izteikti veicina produktivitāti, tomēr globalizācijas process ir būtiski izjaucis līdzsvaru ekonomikas un sociālajās jomās gan valstu iekšienē, gan starp tām un rada sabiedrībā nopietnas bažas, ņemot vērā augsto bezdarba un nabadzības līmeni, kas ietekmē lielu daļu iedzīvotāju visā pasaulē;

B.

tā kā globalizācija padziļina plaisu starp bagātiem un nabagiem, un cīnoties pret tās negatīvo ietekmi, ir jāiegulda milzu līdzekļi dažādu vecuma grupu cilvēkos no visiem sabiedrības slāņiem;

C.

tā kā ekonomika kļūst aizvien globālāka un politizētāka, bet reglamentējošās institūcijas lielākoties ir un paliek vietējas vai reģionālas, un tā kā neviena no esošajām institūcijām nenodrošina globālo tirgu demokrātisku pārraudzību vai principiālo nevienlīdzību novēršanu starp valstīm,

1.

atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, kurš piedāvā iespēju sākt diskusiju par PKGSA ziņojumu ar mērķi izstrādāt atbilstošu ES politikas virzienu, bet tajā pašā laikā sagaida no Komisijas konkrētākus priekšlikumus par ES iekšpolitikas un ārpolitikas virzieniem šajā jomā;

2.

ir vienisprātis ar PKGSA, ka globalizācijas procesā ļoti nozīmīgi ir sociālie aspekti, kuru pamatā ir vispārējas kopīgas vērtības, cilvēktiesību un cilvēka cieņas ievērošana, ka globalizācijai jābūt taisnīgai, iesaistošai, demokrātiski vadītai un jānodrošina iespējas un reāls labums visām valstīm un cilvēkiem, un jāatbilst Tūkstošgades attīstības mērķiem (TAM);

3.

uzskata, ka ES iekšpolitikas un ārpolitikas virzieni, kā arī tās sociālais modelis un attīstība starptautiskā līmenī var sniegt nozīmīgu ieguldījumu šajā procesā, veicinot tādu globālo sadarbību, kas būtu balstīta uz savstarpēju cieņu un norisinātos konstruktīvu sarunu ceļā, apzinoties to, ka mums visiem ir kopīgs liktenis;

4.

atzīmē PKGSA ziņojuma norādi uz to, ka globalizācijas nodrošinātie labumi un radītās problēmas ir nevienlīdzīgi sadalītas gan valstu starpā, gan to iekšienē, un atzīmē, ka kopš 1990. gadiem šī situācija ir uzlabojusies vienīgi Āzijā;

5.

uzskata, ka globalizācijai nav jānozīmē tikai tas, ka ES var pārdot vairāk ārpus Eiropas, bet tai jānozīmē tas, ka jo īpaši trešās pasaules valstis var vairāk pārdot ES, lai tādējādi veicinātu izaugsmi, nodarbinātību un sociālo integrāciju šajās valstīs; atzīst, ka kopējā lauksaimniecības politika ir jāreformē, lai attīstītu šo globalizācijas aspektu un lai kampaņa “Padarīt nabadzību par vēsturi” vainagotos panākumiem;

6.

aicina Padomi un Komisiju nodrošināt to, lai ES tirdzniecības, lauksaimniecības politika un ārpolitika atbilstu attīstības politikai, kā noteikts Līguma 178. pantā, un lai tās atbilstu arī TAM;

7.

uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu jāveic praktiski pasākumi cīņā pret nabadzību, izstrādājot atbilstošākus lauksaimniecības un tirdzniecības politikas virzienus, kas būtu saistīti ar parādu atlaišanu un palīdzību;

8.

uzsver, ka nabadzība un vides postījumi ir savstarpēji cieši saistīti — vides problēmas, piemēram, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās vai klimata pārmaiņas, bieži ietekmē sabiedrības visnabadzīgākos slāņus, liekot tiem grimt vēl lielākā nabadzībā, savukārt nabadzība izraisa vēl lielākus kaitējumus videi, jo nav nekādas citas alternatīvas, kā vien izlaupīt dabas resursus; līdz ar to globalizācijas sociālie aspekti ir jāanalizē saistībā ar vides aspektiem;

9.

atzinīgi vērtē Lisabonas vidusposma pārskata ziņojumu un uzsver to, ka pārskatītā Lisabonas stratēģija var būt noderīgs līdzeklis daudzu globalizācijas problēmu risināšanā; atkārtoti pauž savu atbalstu Lisabonas stratēģijai, kurā uzsvērta ekonomisko, sociālo un vides aspektu savstarpējā saistība; uzskata, ka vairāk un labāku darbvietu radīšana ir būtisks priekšnosacījums tam, lai pasaules attīstība būtu vērsta sociālā taisnīguma virzienā; norāda uz to, ka daži labas prakses piemēri dalībvalstīs var būt par paraugu citām pasaules daļām; tomēr atzīmē, ka tas var notikt tikai tad, ja dalībvalstis veiksmīgi ievieš nepieciešamās strukturālās reformas, savstarpēji veicinot un saskaņojot ekonomisko attīstību, nodarbinātību un sociālo politiku; uzsver efektīvas pārvaldības nepieciešamību, lai ieviestu šīs reformas, un mudina dalībvalstis un to valdības uzņemties atbildību par to, lai pārskatītā Lisabonas stratēģija tiktu veiksmīgi realizēta; turklāt uzsver, ka dalībvalstu savstarpējā sadarbība ir nozīmīga, lai vairāk ieguldītu cilvēkresursos, pētniecībā un jauninājumos; uzskata, ka Lisabonas stratēģijas mērķi ir minimums, kas dalībvalstīm būtu jācenšas sasniegt;

10.

atzinīgi vērtē Komisijas secinājumu par to, ka konkurētspējas saglabāšanai ES iekšienē ir vajadzīgi lieli ieguldījumi cilvēkresursos visās vecuma grupās, lai visiem garantētu augstu sociālās labklājības līmeni; tādēļ sagaida konkrētus pasākumus un priekšlikumus šādu ieguldījumu nodrošināšanai un aicina ES koncentrēt centienus uz to, lai uzlabotu kvalifikāciju paaugstināšanu visos līmeņos, īpaši attiecībā uz nekvalificētu darbaspēku, tādējādi nodrošinot iespēju darbiniekiem izmantot iespējas, ko piedāvā globalizācija, un atbalstot uzņēmumus, kas uzņemas atbildību par savu strādnieku profesionālo izglītību;

11.

aicina Komisiju un Padomi veicināt sociālas politikas darba kārtības īstenošanu, kuras mērķi ir:

iesaistošas un viendabīgas sabiedrības attīstība, kas jau iepriekš nosaka, ka ir nepieciešami pasākumi, kuri veicinātu stabilu nodarbinātību un strādājošo tiesību ievērošanu,

tādas sabiedrības izveide, kas balstītos uz dzimumu vienlīdzību un cīņu pret visu veidu diskrimināciju,

sociālā politika, kura aptvertu visas sabiedrības grupas,

visu pušu iesaistīšana kā dažādu sociālo un nodarbinātības politiku sastāvdaļa;

12.

uzsver, ka valdības vienas pašas nevar nodrošināt efektīvus darba tirgus noteikumus un sociālās drošības sistēmas, ir jāiesaista sociālie partneri, kuriem ir tiesības līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesā gan valsts, gan Eiropas līmenī; uzskata, ka vēl vairāk jāpaplašina darba devēju organizāciju un arodbiedrību iespējas un spēja risināt konstruktīvu sociālo dialogu, jo tas ir būtiski, lai atvieglotu un novērstu restrukturizācijas iespējamās negatīvās sekas, kā arī tas ir priekšnosacījums, lai ES varētu paredzēt globalizācijas negatīvās sekas un pozitīvās iespējas;

13.

uzsver, ka ir nozīmīgi respektēt un ievērot Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, uzsver visu cilvēktiesību, tostarp ekonomisko, sociālo tiesību un tiesību vides jomā savstarpējo atkarību un nedalāmību, un SDO Pamata darba standartu (PDS) nozīmību, izskaužot diskrimināciju darba vietās un cīņā pret piespiedu un obligāto darbu, kā arī nodrošinot tiesības apvienoties un rīkot kolektīvas sarunas un likvidējot bērnu darbu; atzīmē, ka šobrīd Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas principi un PDS netiek pienācīgi piemēroti;

14.

atzīmē PKGSA viedokli, ka attiecībā uz Pamata darba standartiem reālais stāvoklis bieži vien neatbilst pieņemtajiem lēmumiem un politiskajai praksei; aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai veicinātu PDS ieviešanu gan iekšpolitikas, gan ārpolitikas virzienos un nodrošinātu, lai neviens politikas virzienu aspekts nekavētu šo standartu īstenošanu; atzīmē ES iespēju veicināt PDS ar divpusēju un reģionālu līgumu, attīstības un ārējās sadarbības un tādas tirdzniecības politikas palīdzību, kas ļauj jaunattīstības valstīm piekļūt tirgiem, sekmējot privātās iniciatīvas sociālās attīstības jomā un labu pārvaldību globālā līmenī;

15.

aicina ES dažādās ārējās programmās lielāku nozīmi piešķirt sociālajām tiesībām un sociālajam dialogam, cilvēktiesībām un likumu prioritātei, bērnu tiesību, jo īpaši tiesību uz izglītību aizsardzībai, par galveno uzskatot demokratizāciju, tiesiskuma nostiprināšanu jaunattīstības valstīs, bez kā nav iespējama ilgtspējīga attīstība;

16.

pieprasa, lai Komisija ar divpusējiem līgumiem garantē vismaz PDS ievērošanu, lai nodrošinātu cilvēcīgus darba apstākļus un novērstu sieviešu un bērnu ļaunprātīgu izmantošanu šajās valstīs;

17.

atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par to, ka divpusējās attiecībās var paredzēt atvieglojumus produktiem, kuri atbilst noteiktiem sociāliem standartiem; atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par “kopīgiem divpusējiem novērošanas centriem”, kas apspriestu un pārraudzītu globalizācijas sociālos aspektus divpusējos līgumos; lūdz Komisiju izstrādāt priekšlikumu par sociālo marķējumu; uzskata arī, ka Eiropas Savienībai, pildot PKGSA ieteikumus, jāizmanto divpusējās attiecības, lai darba vietas, kuras pārvieto uz ārzonas teritorijām vai izvieto ārpus ES, nekļūtu par mazapmaksāta darba centriem trešās pasaules valstīs, bet radītu augstas kvalitātes darba vietas, kas uzlabotu attiecīgo valstu strādnieku un viņu ģimeņu dzīves apstākļus;

18.

šajā sakarā aicina Komisiju pārskatīt visus esošos divpusējos līgumus, jo īpaši ekonomiskās partnerības līgumus un zivsaimniecības partnerības līgumus, lai nodrošinātu to pilnīgu atbilstību Tūkstošgades attīstības mērķiem un ilgtspējīgas attīstības principam;

19.

atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu Komisijai, Padomei un dalībvalstīm censties panākt, lai Starptautiskā darba organizācija iegūtu novērotāja statusu PTO, tādējādi perspektīvā uzlabojot iestāžu dialogu; atzīmē, ka Parlaments 2002. gada 4. jūlija rezolūcijā par darbaspēku, sociālo pārvaldību un globalizāciju (1) jau ir aicinājis iestādes un dalībvalstis sasniegt šo mērķi un tagad aicina straujāk virzīties uz to; turklāt aicina Komisiju, Padomi un dalībvalstis censties panākt, lai SDO standarti būtu saistoši PTO dalībvalstīm;

20.

uzskata, ka pienācīgam darbam saskaņā ar SDO Pienācīga darba programmu ir jāpiešķir prioritāte valsts, ES un pasaules līmenī; uzsver, ka pienācīga darba garantēšana, tostarp darba likumdošanas, sociālās aizsardzības, kā arī vīriešu un sieviešu vienlīdzības ievērošana, ir vienīgais ceļš kā efektīvi izskaust nabadzību; tomēr uzsver, ka ES ārpolitikā un Eiropas Savienības starptautiskajā tirdzniecības, kā arī finanšu un monetārajā politikā šāds mērķis nav izvirzīts;

21.

atzīmē, ka 1999. gadā Sietlā PTO Ministru konferences sarunu mandātā bija paredzēts, ka ES organizēs ministru konferenci par tirdzniecības, nodarbinātības un PDS jautājumiem; atzīmē, ka Eiropas Savienība apņēmās to izdarīt līdz 2001. gadam; tagad aicina Komisiju beidzot izdarīt nokavēto vēlākais līdz 2006. gada jūnijam; gatavojoties konferencei, ir jāuzsāk dialogs ar PTO jaunattīstības valstīm par tirdzniecības, nodarbinātības un minimālo darba standartu savstarpējo saistību;

22.

uzskata, ka ES kā nozīmīgai starptautiskai partnerei vajadzētu būt programmas “Pienācīgu darbu un pienācīgu pensiju ikvienam” galvenajai veicinātājai; uzsver, ka ir jāpieņem konkrēti obligātie darba un sociālās aizsardzības standarti un tie ir jāatzīst par sociāli ekonomisko minimumu, kas nestu ilgstošu labklājību visām pasaules valstīm, un ka būtu vēlams pēc iespējas drīzāk pieņemt kā devīto Tūkstošgades attīstības mērķi darba vietu, nodarbinātības un pienācīga darba nodrošināšanu;

23.

piekrīt PKGSA, ka Tūkstošgades attīstības mērķi ir pirmais solis ceļā uz sociālekonomisku pamatu globālajai ekonomikai; piekrīt Komisijai, ka ir jāstiprina ES politikas virzienu saskaņotība šajā jomā; sagaida no Komisijas konkrētus priekšlikumus šī mērķa sasniegšanai; uzsver, ka ir bezjēdzīgi ierobežot ES sociālo acquis, lai saglabātu konkurētspēju globālā mērogā, drīzāk būtu jāuzlabo produktivitāte un izglītība, lai Eiropas Savienībā saglabātu augstu ienākumu līmeni;

24.

vērš uzmanību uz to, ka reģioni ir piemēroti sociālo modeļu pilnveidošanai un globalizācijas problēmu risināšanai; norāda uz to, ka ES dalībvalstu solidaritāte un ES ciešās attiecības ar kaimiņvalstīm saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku var būt piemērs citām pasaules daļām; uzskata, ka ES partnerībai jābūt attiecināmai arī uz sociālajiem jautājumiem, cita starpā arī uz jautājumu par darba standartiem;

25.

sagaida, ka Komisija izmantos ES līdzekļus negatīvo rezultātu novēršanai un atvērs jaunas perspektīvas jutīgākajiem reģioniem un rūpniecības nozarēm un vājākām darba ņēmēju grupām; sagaida no Komisijas atbilstošu rīcību, lai novērstu to, ka uzņēmumi tiek pārvietoti tikai ar mērķi saņemt strukturālo vai citu fondu finansējumu un pieprasa sistemātiski pārbaudīt to, vai šo līdzekļu sadale atbilst ilgtermiņa mērķiem;

26.

uzsver, ka pašreizējais ekonomikas modelis ir ļoti atkarīgs no naftas resursiem un ka šī atkarība var negatīvi ietekmēt ne tikai cenas enerģijas deficīta gadījumos, bet arī, un galvenokārt, izraisīt konfliktus un politisku nestabilitāti dienvidu puslodes ražotājvalstīs, un tam ir ārkārtīgi nopietnas sociālas sekas;

27.

uzsver godīgas tirdzniecības nozīmību cīņā pret nabadzību lauku reģionos, un mudina Komisiju konkrētāk pildīt savus solījumus — sniegt ražotājiem, kas īsteno godīgu tirdzniecību, un viņu produkcijas izplatītājiem ES valstīs lielāku tehnisku atbalstu, kā arī atbalstu no budžeta līdzekļiem;

28.

uzsver, ka attieksmei pret jaunattīstības valstīm un vismazāk attīstītajām valstīm Pasaules tirdzniecības organizācijā jābūt īpašai, ņemot vērā viņu relatīvi vājo pozīciju starptautiskās tirdzniecības sistēmā;

29.

uzsver, ka globalizācijas sociālo aspektu dēļ ir nepieciešamas reformas PTO darbā; turklāt uzsver, ka PTO līgumi ir jāvērtē, ņemot vērā to ekonomisko, sociālo ietekmi un ietekmi uz vidi, un ka “nepieciešamības” pārbaude saistībā ar Tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībai un citiem līgumiem, būtu jāizstāj ar “ilgtspējības” pārbaudi;

30.

uzsver, ka ir jāizveido saturīga demokrātiskas kontroles sistēma attiecībā uz Pasaules tirdzniecības organizāciju, kas nozīmē vēlētu pārstāvju vai parlamentu īstenotu rūpīgu tiesību aktu pārbaudi;

31.

uzsver politikas saskaņotības nozīmību un piekrīt Komisijas viedoklim, ka ES būtu jācenšas panākt konsekventu nostāju ANO, SDO, SVF, Pasaules bankā un citās starptautiskās iestādēs; tāpat aicina Komisiju veltīt pūles, lai nodrošinātu, ka citas SDO dalībvalstis panāktu savu politikas virzienu saskaņotību citās starptautiskās organizācijās, jo īpaši PTO; uzskata, ka vispārēji atzītajiem obligātajiem darba standartiem ir jāpiešķir prioritāte šajās organizācijās; uzskata, ka ES spēja veicināt tādu attīstības modeli, kurš pilnībā integrētu sociālos aspektus, jo īpaši obligātos darba standartus, palielināsies, kad tā būs vienoti pārstāvēta daudzpusējas pārvaldības iestādēs;

32.

uzsver, ka sociālā progresa veicināšanai trešās pasaules valstīs ir nepieciešama Apvienoto Nāciju Organizācijas nostiprināšana; tādēļ rosina dalībvalstis atbalstīt ANO notiekošās reformas; uzsver, ka jauna un spēcīga ANO Ekonomikas un sociālā padome, ideālā variantā pārveidota par Cilvēces attīstības padomi ar pilnvarām koordinēt Starptautiskā valūtas fonda, Pasaules bankas, PTO un SDO darbu, tāpat arī ANO Attīstības programmu un ANO Vides programmu, ir nepieciešama, lai panāktu politikas saskaņošanu Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanai, un kopumā nodrošinot, lai globalizācija kalpotu par līdzekli sociālā progresa veicināšanai;

33.

piekrīt PKGSA, ka pakāpeniski jāpaplašina Parlamenta veiktā daudzpusējo sistēmu pārraudzība; atzinīgi vērtē parlamentārās grupas priekšlikumu par saskaņotību un konsekvenci starp globālajiem politikas virzieniem ekonomikas, sociālajā un vides jomā, kuriem būtu jāizveido integrēta lielāko starptautisko organizāciju pārraudzība; uzskata, ka šī ir iespēja Eiropas Parlamentam iesaistīties parlamentārajā grupā un dot savu ieguldījumu procesos, kas nodrošinātu to, lai no globalizācijas maksimālu labumu gūtu visas sociālās grupas;

34.

piekrīt Komisijai, ka privātais sektors un privātās iniciatīvas, kopīgo interešu grupu veidošana un mobilizēšana un dažādu sociālo organizāciju (piemēram NVO) globāla rīcība var sniegt nozīmīgu ieguldījumu, veicinot labu sociālo pārvaldību; atzinīgi vērtē Komisijas atbalstu ESAO pamatnostādnēm starptautiskajiem uzņēmumiem, kuras sniedz pamatkritērijus atbildīgai komercdarbībai; atbalsta Komisijas priekšlikumu veicināt šo pamatnostādņu īstenošanu, atsaucoties uz tām divpusējos līgumos; piekrīt Komisijai, ka pamatnostādnes jāievieš stingrāk un konsekventāk; aicina Komisiju arī turpmāk veicināt informētību par labu praksi, kā arī esošajām iespējām un veidiem, tādiem kā ESAO Pamatnostādnes;

35.

uzskata, ka mazos un vidējos uzņēmumus nevar atstumt no aktīvas līdzdalības globālajā ekonomikā, un līdz ar to mudina Komisiju stimulēt šādu uzņēmumu sadarbības tīklu izveidi; kā arī aicina pielāgot Eiropas uzņēmumu un kooperatīvo sabiedrību statūtus, lai šāda veida uzņēmumi varētu būt pilnvērtīgi globalizētās ekonomikas dalībnieki;

36.

atzīmē, ka PKGSA iesaka Starptautiskajai darba organizācijai sasaukt starptautisku ieinteresēto pušu forumu par korporatīvo sociālo atbildību (KSA); atzīmē, ka PKGSA atzīst sastopamo skeptisko attieksmi pret KSA shēmu praktisko ietekmi; iesaka Komisijai turpināt informēšanas pasākumus, lai veicinātu KSA pielietojumu uzņēmējdarbībā;

37.

uzskata, ka daudznacionālo uzņēmumu sociālajai un vides atbildībai jābūt skaidri izstrādātai un ka ir jāpaplašina ES rīcība šajā jomā; uzskata, ka konkrēts izvērtējums paveiktajam saistībā ar Ieinteresēto pušu forumu par KSA ļoti kavējas un aicina Komisiju publicēt ziņojumu;

38.

atbalsta Komisijas centienus veicināt starptautisko sabiedrību izpratni par sociālo atbildību, kas pagaidām neko daudz nav devuši;

39.

aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumu par sociālo marķējumu, kas būtu balstīts uz tādiem kritērijiem kā cilvēktiesību un arodbiedrību tiesību ievērošana, darba vides stāvoklis, darbinieku apmācība un attīstība, vienlīdzīga attieksme, kā arī sociālo un ētisko aspektu respektēšana attiecībā uz darbiniekiem un apkārtējās kopienas iedzīvotājiem;

40.

atzīmē, ka valstu migrācijas politikas virzieni arvien vairāk ir izstrādāti tā, lai atbilstu vietējā darba tirgus vajadzībām; uzstāj, ka migrācijas politikai jāatbilst Starptautiskajai konvencijai par visu viesstrādnieku un viņu ģimeņu tiesību aizsardzību;

41.

uzsver nepieciešamību noteikt tādu migrācijas politiku, kuras pamatā būtu Starptautiskā konvencija par visu viesstrādnieku un viņu ģimeņu tiesību aizsardzību un kura atbilstu gan darba tirgus vajadzībām, gan arī nodrošinātu atbilstīgu viesstrādnieku un viņu ģimeņu tiesību aizsardzību;

42.

atzīmē, ka migrācija ir nozīmīgs, bet vienlaikus arī ļoti jutīgs jautājums diskusijās par globalizāciju, kuru atrisināt var tikai tad, ja dalībvalstis vienojas par kopīgu atzīšanas un integrācijas procedūru;

43.

uzsver, ka ir jānodrošina, lai cilvēki būtu labāk informēti gan par globalizācijas priekšrocībām, gan problēmām, un šajā sakarā īpaši izceļ izglītības iestāžu un plašsaziņas līdzekļu nozīmi;

44.

mudina Padomi un Komisiju ieguldīt nepieciešamos resursus un līdzekļus minētā procesa veicināšanā;

45.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu, pievienošanās sarunvalstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem.


(1)  OV C 271 E, 12.11.2003., 598. lpp.


Trešdiena, 2005. gada 16. novembris

18.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 280/71


PROTOKOLS

(2006/C 280 E/03)

SĒDES NORISE

SĒDI VADA: Gérard ONESTA

Priekšsēdētāja vietnieks

1.   Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.

Uzstājās Véronique De Keyser par starpgadījumu, kas notika ar viņu un Ana Maria Gomes iepriekšēja dienā saistībā ar izstādi, kura vērsta pret abortiem (sēdes vadītājs viņai atbildēja, ka viņš par to informēs Prezidiju).

2.   Dokumentu iesniegšana

Parlamenta komitejas iesniedza turpmāk minētos ziņojumus.

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda mobilizēšanu saskaņā ar 3. punktu starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju noslēgtajā 2002. gada 7. novembra Iestāžu nolīgumā par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda finansēšanu, ar ko papildina 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu (KOM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)) — Budžeta komiteja.

Referents: Böge Reimer (A6-0320/2005).

Ziņojums par Eiropas Savienības 2005. gada budžeta grozījuma Nr. 7/2005 projektu (vētra Ziemeļeiropā) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)) — Budžeta komiteja.

Referents: Garriga Polledo Salvador (A6-0321/2005).

3.   Situācija Irākā pēc referenduma par konstitūciju (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Situācija Irākā pēc referenduma par konstitūciju

Lord Bach (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Giorgos Dimitrakopoulos PPE-DE grupas vārdā, Véronique De Keyser PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Angelika Beer Verts/ALE grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Alessandro Battilocchio, pie grupām nepiederošs deputāts, Antonio Tajani, Lilli Gruber, James Hugh Allister, Béatrice Patrie, Józef Pinior, Panagiotis Beglitis, Lord Bach un Benita Ferrero-Waldner.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.00., gaidot Margaret Beckett (amatā esošās Padomes priekšsēdētājas) ierašanos, un atsākta plkst. 10.10.)

SĒDI VADA: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Priekšsēdētāja vietniece

4.   Klimata pārmaiņas — Uzveikt globālās klimata pārmaiņas (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Neseno viesuļvētru radīto postījumu un Eiropas Savienības, Ķīnas un Indijas augstākā līmeņa tikšanās rezultātu gaismā

Ziņojums par “Uzveikt globālās klimata pārmaiņas” [2005/2049(INI)] — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referents: Anders Wijkman (A6-0312/2005).

Margaret Beckett (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Stavros Dimas (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Anders Wijkman iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Paul Verges (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Cristina Gutiérrez-Cortines PPE-DE grupas vārdā, Gyula Hegyi PSE grupas vārdā, Caroline Lucas Verts/ALE grupas vārdā, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā un Liam Aylward UEN grupas vārdā.

SĒDI VADA: Janusz ONYSZKIEWICZ

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Irena Belohorská, Peter Liese, Dorette Corbey, Alyn Smith, Roberto Musacchio, Urszula Krupa, Bruno Gollnisch, Avril Doyle, Anne Ferreira, Lena Ek, Bairbre de Brún, Georgios Karatzaferis, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Gunnar Hökmark, Justas Vincas Paleckis, Bogusław Sonik, Edite Estrela, Richard Seeber, Rebecca Harms (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Margaret Beckett un Stavros Dimas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 16. novembra protokola 5.6. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.55 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.05.)

SĒDI VADA: Antonios TRAKATELLIS

Priekšsēdētāja vietnieks

5.   Balsošanas laiks

Sīkāka informācija par balsojumiem (grozījumi, atsevišķi balsojumi un balsojumi pa daļām) ir sniegta protokola I pielikumā.

Uzstājās:

Hannes Swoboda par debašu norisi;

Philip Bushill-Matthews par jautājumu laika norisi;

Edith Mastenbroek par informācijas brīvību Tunisijā un par ANO organizēto samitu par informācijas sabiedrību Tunisijā 2005. gada 16. - 18. novembrī.

5.1.   Aviopārvadātāja identifikācijas informācija aviotransporta pasažieriem ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aviopārvadātāja identifikācijas informāciju aviotransporta pasažieriem un par drošības informācijas sniegšanu dalībvalstīm [KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] — Transporta un tūrisma komiteja.

Referente: Christine De Veyrac (A6-0310/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0428).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0428).

5.2.   Bohunices V1 atomelektrostacija Slovākijā * (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Protokola Nr. 9 īstenošanu attiecībā uz Bohunices V1 atomelektrostaciju Slovākijā, kas ir pievienots Aktam par Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanās nosacījumiem Eiropas Savienībai [KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] — Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja.

Referente: Rebecca Harms (A6-0282/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0429).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0429).

Par balsojumu uzstājās:

Herbert Bösch par balsojumu par grozījumu Nr. 12;

Rebecca Harms (referente) darīja zināmu, ka viņa vēlas atsaukt savu parakstu no ziņojuma, un mudināja deputātus balsot pret šo ziņojumu.

5.3.   Ziemeļu dimensija (balsojums)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 un B6-0590/2005.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0584/2005

(aizstāj B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 un B6-0590/2005)

Iesnieguši šādi deputāti:

Alexander Stubb PPE-DE grupas vārdā,

Riitta Myller PSE grupas vārdā,

Diana Wallis un Paavo Väyrynen ALDE grupas vārdā,

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka un Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā,

Esko Seppänen GUE/NGL grupas vārdā,

Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Gintaras Didžiokas un Rolandas Pavilionis UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2005)0430).

Par balsojumu uzstājās:

Henrik Lax ierosināja mutisku grozījumu H apsvērumam, un to iekļāva.

5.4.   Digitālā pārslēgšanās (balsojums)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0583/2005

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0431).

5.5.   Atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanai paredzētie finanšu līdzekļi (balsojums)

Ziņojums par atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanai paredzētajiem finanšu līdzekļiem [2005/2027(INI)] — Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja.

Referente: Rebecca Harms (A6-0279/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0432).

5.6.   Uzveikt globālās klimata pārmaiņas (balsojums)

Ziņojums par “Uzveikt globālās klimata pārmaiņas” [2005/2049(INI)] — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referents: Anders Wijkman (A6-0312/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0433).

Par balsojumu uzstājās:

Anders Wijkman (referents) ierosināja mutisku grozījumu 24. punktam, un to iekļāva;

Bernd Posselt darīja zināmu, ka pastāv atšķirības starp 41. punkta tekstu angļu un vācu valodā.

6.   Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Rebecca Harms ziņojums — A6-0282/2005

Milan Gaľa, Árpád Duka-Zólyomi un Andreas Mölzer

Anders Wijkman ziņojums — A6-0312/2005

Richard Seeber un Luca Romagnoli

7.   Balsojuma labojumi

Balsojuma labojumus varat skatīt vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, kā arī protokola II pielikuma “Rezultāti balsojumiem pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.45 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Josep BORRELL FONTELLES

Priekšsēdētājs

8.   Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Jan Marinus Wiersma ir parakstījis apmeklējuma reģistru, bet viņa vārda tur nav.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

*

* *

Uzstājās Bernd Posselt par Parlamenta telpās rīkotajām izstādēm.

9.   Politisko grupu sastāvs

Giovanni Procacci ir kļuvis par ALDE grupas locekli.

10.   Neformālā Eiropadomes sanāksme (debates)

Eiropadomes ziņojums un Komisijas paziņojums: Neformālā Eiropadomes sanāksme

Jack Straw (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) iepazīstināja ar Eiropadomes ziņojumu.

José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Hans-Gert Poettering PPE-DE grupas vārdā, Robert Goebbels PSE grupas vārdā, Karin Riis-Jørgensen ALDE grupas vārdā, Pierre Jonckheer Verts/ALE grupas vārdā, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā, Michael Henry Nattrass IND/DEM grupas vārdā, Roberta Angelilli UEN grupas vārdā, James Hugh Allister, pie grupām nepiederošs deputāts, Timothy Kirkhope, Gary Titley, Marielle De Sarnez, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Armando Dionisi, Bernard Poignant, Jack Straw un Lapo Pistelli.

SĒDI VADA: Pierre MOSCOVICI

Priekšsēdētāja vietniekst

Uzstājās: Ian Hudghton, Jana Bobošíková, Margie Sudre, Christopher Beazley par uzstāšanās laika sadali, Nicola Zingaretti, Chris Davies, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Bogusław Sonik, Libor Rouček, Geoffrey Van Orden, Ana Maria Gomes, Douglas Alexander (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso.

Debates tika slēgtas.

11.   Irānas prezidenta Mahmoud Ahmadinejad nesenie paziņojumi (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Irānas prezidenta Mahmoud Ahmadinejad nesenie paziņojumi

Douglas Alexander (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Hans-Gert Poettering PPE-DE grupas vārdā, Pasqualina Napoletano PSE grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā, Angelika Beer Verts/ALE grupas vārdā, Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten IND/DEM grupas vārdā, Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā un Douglas Alexander.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Lambsdorff, István Szent-Iványi, Jelko Kacin, Elizabeth Lynne, Frédérique Ries, Sophia in 't Veld, Margarita Starkevičiūtė, Philippe Morillon un Janusz Onyszkiewicz ALDE grupas vārdā par Irānu (B6-0585/2005);

André Brie, Vittorio Agnoletto un Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā par Irānu (B6-0608/2005);

Pasqualina Napoletano PSE grupas vārdā par Irānas prezidenta nesenajiem paziņojumiem (B6-0609/2005);

Cristiana Muscardini, Mogens N.J. Camre un Ģirts Valdis Kristovskis UEN grupas vārdā par Irānas prezidenta Mahmoud Ahmadinejad nesenajiem paziņojumiem (B6-0610/2005);

Angelika Beer, Monica Frassoni, Joost Lagendijk un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā par Irānu (B6-0611/2005);

Hans-Gert Poettering, Charles Tannock, Michael Gahler un Elmar Brok PPE-DE grupas vārdā par Irānas prezidenta Mahmoud Ahmadinejad nesenajiem paziņojumiem (B6-0612/2005).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 17. novembra protokola 4.9. punkts.

12.   Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Padomei (B6-0339/2005).

Jautājums Nr. 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Prognozes attiecībā uz pārstrukturēšanos.

Douglas Alexander (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Jautājums Nr. 2 (Manuel Medina Ortega): Pasažieru aviopārvadājumu aplikšana ar nodokli.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat un Philip Bradbourn.

Jautājums Nr. 3 (Sarah Ludford): Eiropas Padomes Konvencija par cilvēku tirdzniecību.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Sarah Ludford un Elizabeth Lynne.

Jautājums Nr. 4 (John Purvis): Tabakas un alkohola akcīzes nodokļi.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva John Purvis un David Martin.

Jautājums Nr. 5 (Elspeth Attwooll): “Līgavas bez robežām”.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Elspeth Attwooll un Sarah Ludford.

Jautājums Nr. 6 (Frank Vanhecke): Interneta cenzūra Ķīnā.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Frank Vanhecke.

Jautājums Nr. 7 (Richard James Ashworth): Revīzijas palātas gada pārskats.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Philip Bushill-Matthews (aizstājot autoru), David Martin un Christopher Beazley.

Jautājums Nr. 8 (Richard Corbett): Komitoloģija.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Richard Corbett.

Jautājums Nr. 9 (Sajjad Karim): Nekonsekvence ministru rīcībā attiecībā uz līdzsvaru starp drošību un cilvēktiesībām.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Sajjad Karim.

Jautājums Nr. 10 (Hélène Goudin): Dalībvalstu aizsardzības budžeti.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu.

Jautājums Nr. 11 (Dimitrios Papadimoulis): Vienošanās par finanšu plānu 2007. - 2013. gadam.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Dimitrios Papadimoulis un Esko Seppänen.

Jautājums Nr. 12 (Nils Lundgren): Atbilstīga tiesvedība ES.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu.

Jautājums Nr. 13 (Chris Davies): Pārredzamība un atklātība.

Jautājums Nr. 14 (Timothy Kirkhope): Pārredzamība Padomē.

Douglas Alexander atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Chris Davies, James Hugh Allister, Richard Corbett un Timothy Kirkhope.

Jautājums Nr. 15 (Jonas Sjöstedt): Zvejniecības nolīgums ar Maroku un Padomes atbalsts ANO.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Jonas Sjöstedt un Bernd Posselt.

Uz jautājumiem Nr. 16 līdz 36 sniegs rakstiskas atbildes.

Padomei atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.

13.   Priekšsēdētāja paziņojums

Sēdes vadītājs sniedza paziņojumu par cilvēktiesību pārkāpumiem Tunisijā saistībā ar ANO pasaules samitu par informācijas sabiedrību.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.15 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Miroslav OUZKÝ

Priekšsēdētāja vietnieks

14.   Humānas slazdošanas standarti konkrētām dzīvnieku sugām ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par humānas slazdošanas standartu ieviešanu konkrētām dzīvnieku sugām [KOM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)] — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referente: Karin Scheele (A6-0304/2005).

Uzstājās Stavros Dimas (Komisijas loceklis).

Karin Scheele iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Horst Schnellhardt PPE-DE grupas vārdā, Dorette Corbey PSE grupas vārdā, Jules Maaten ALDE grupas vārdā, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE grupas vārdā, Jonas Sjöstedt GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Jean-Claude Martinez, pie grupām nepiederošs deputāts, Richard Seeber, Linda McAvan, Mojca Drčar Murko, Jillian Evans, Hélène Goudin, Christofer Fjellner, Robert Evans, Margrete Auken, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer un Stavros Dimas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 17. novembra protokola 4.3. punkts.

15.   Ieroču eksports — Masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšana — Zaļā grāmata par iepirkumu aizsardzības jomā (debates)

Ziņojums par Padomes Sesto ikgadējo ziņojumu par Eiropas Savienības Rīcības kodeksa attiecībā uz ieroču eksportu 8. operatīvo noteikumu [2005/2013(INI)] — Ārlietu komiteja.

Referents: Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005).

Ziņojums par masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanu — Eiropas Parlamenta loma [2005/2139(INI)] — Ārlietu komiteja.

Referents: Ģirts Valdis Kristovskis (A6-0297/2005).

Ziņojums par Zaļo grāmatu par iepirkumu aizsardzības jomā [2005/2030(INI)] — Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja.

Referents: Joachim Wuermeling (A6-0288/2005).

Raül Romeva i Rueda iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0292/2005).

Ģirts Valdis Kristovskis iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0297/2005).

Joachim Wuermeling iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0288/2005).

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Uzstājās: Gunnar Hökmark (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Ģirts Valdis Kristovskis (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Jas Gawronski PPE-DE grupas vārdā, Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā, Alexander Lambsdorff ALDE grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Tobias Pflüger GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten IND/DEM grupas vārdā, kas savas uzstāšanās noslēgumā izteica Parlamentam adresētu apvainojumu, Marios Matsakis, kas paziņoja, ka Gerard Batten izteikumi viņu ir dziļi aizskāruši, un pieprasīja, lai sēdes vadītājs attiecīgi rīkotos (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka viņš par šo jautājumu informēs Prezidiju), Ryszard Czarnecki pie grupām nepiederošs deputāts, Gitte Seeberg, Ana Maria Gomes, Marios Matsakis, Eva-Britt Svensson, Andreas Mölzer, Karl von Wogau, Manuel Medina Ortega vispirms par Gerard Batten uzstāšanos, Luca Romagnoli, Elmar Brok, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Helmut Kuhne vispirms par Gerard Batten uzstāšanos, Othmar Karas, Joel Hasse Ferreira, Zuzana Roithová, Proinsias De Rossa vispirms par Gerard Batten uzstāšanos, Andreas Schwab, Simon Coveney, Ģirts Valdis Kristovskis (referents), lai sniegtu precizējumus, un Benita Ferrero-Waldner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 17. novembra protokola 4.4. punkts.

16.   Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments “Darba kārtība” PE 364.133/OJJE).

17.   Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.45.

Julian Priestley

Ģenerālsekretārs

Gérard Onesta

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.

Novērotāji:

Abadjiev Dimitar, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan.


I PIELIKUMS

BALSOŠANAS REZULTĀTI

Saīsinājumu un simbolu saraksts

+

pieņemts

-

noraidīts

zaudējis spēku

A

atsaukts

PS (..., ..., ...)

balsošana pēc saraksta (par, pret, atturas)

EB (..., ..., ...)

elektroniskā balsošana (par, pret, atturas)

bd

balsošana pa daļām

ats.

atsevišķa balsošana

groz.

grozījums

KG

kompromisa grozījums

AD

attiecīgā daļa

S

svītrojošs grozījums

=

identiski grozījumi

§

punkts

pants

pants

apsv.

apsvērums

RP

rezolūcijas priekšlikums

KRP

kopīgs rezolūcijas priekšlikums

AIZKL

aizklāta balsošana

1.   Aviopārvadātāja identifikācijas informācija aviotransporta pasažieriem ***I

Ziņojums: Christine DE VEYRAC (A6-0310/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Iesniedzējs

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

1. bloks Kompromisa grozījumi

55-82

84-117

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE un GUE/NGL

 

+

 

1. bloks Kompromisa grozījumi — atsevišķi balsojumi

83

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE un GUE/NGL

bd

 

 

1

+

 

2

+

 

2. bloks Atbildīgās komitejas grozījumi

1-16

18-54

komiteja

 

 

Balsojums: grozītais priekšlikums

 

+

 

Balsojums: normatīvā rezolūcija

PS

+

577, 16, 31

Grozījums Nr. 17 neattiecas uz visām valodu versijām, un tādēļ par to nebalsoja (sk. Reglamenta 151. panta 1. punkta d) apakšpunktu).

Pieprasījumi balsot pa daļām

PPE-DE

Groz. Nr. 83

1. daļa: 1. §

2. daļa: 2. § un 3. §

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

PPE-DE: galīgais balsojums

2.   Bohunices V1 atomelektrostacija Slovākijā *

Ziņojums: Rebecca HARMS (A6-0282/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Iesniedzējs

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Atbildīgās komitejas grozījumi — balsojums kopumā

4

6

9

15

komiteja

 

+

 

Atbildīgās komitejas grozījumi — atsevišķi balsojumi

2

komiteja

ats.

+

 

3

komiteja

ats.

+

 

5

komiteja

PS

+

441, 184, 22

7

komiteja

bd

 

 

1

+

 

2

+

 

8

komiteja

ats.

+

 

10

komiteja

bd

 

 

1

+

 

2

+

 

11

komiteja

ats.

+

 

13

komiteja

ats.

+

 

14

komiteja

ats.

+

 

3. pants, 1. §

18

PPE-DE

 

A

 

12

komiteja

PS

+

436, 190, 25

Aiz 3. apsvēruma

17

PPE-DE

 

A

 

1

komiteja

 

+

 

Aiz 5. apsvēruma

16

PSE

 

+

 

Balsojums: grozītais priekšlikums

EB

+

377, 222, 59

Balsojums: normatīvā rezolūcija

 

+

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi

ALDE: groz. Nr. 5 un Nr. 12

Verts/ALE: groz. Nr. 2, 3, 8, 11, 13 un 14

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

Verts/ALE: groz. Nr. 5 un 12

Pieprasījumi balsot pa daļām

Verts/ALE

Groz. Nr. 7

1. daļa:“Kopienas budžetā likvidācijai paredzētās apropriācijas ... neradītu konkurences traucējumus”

2. daļa:“Šīs apropriācijas ... piegādes drošību”

Groz. Nr. 10

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “jaunu ražošanas jaudu radīšanai un”

2. daļa: šie vārdi

Dažādi

PPE-DE grupa atsauca savus grozījumus Nr. 17 un 18.

3.   Ziemeļu dimensija

Rezolūcijas priekšlikumi: B6-0584/2005, 0586/2005, 0587/2005, 0588/2005, 0589/2005 un 0590/2005

Priekšmets

Groz. Nr.

Iesniedzējs

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums RC-B6-0584/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL un UEN)

Aiz 7. §

1

UEN

 

+

 

H apsv.

§

sākotnējais teksts

 

+

grozīts mutiski

Balsojums: rezolūcija (kopumā)

PS

+

634, 17, 18

Politisko grupu rezolūcijas priekšlikum i

B6-0584/2005

 

ALDE

 

 

B6-0586/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0587/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0588/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0589/2005

 

PSE

 

 

B6-0590/2005

 

UEN

 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

PPE-DE: galīgais balsojums

Dažādi

Henrik Lax ierosināja mutisku grozījumu H apsvērumam:

H.

uzsver Ziemeļu dimensijas vides politikas vērtību un ietekmi visā reģionā, kas redzama, piemēram, Sanktpēterburgas ūdens attīrīšanas iekārtā, taču uzsver vajadzību arī turpmāk pastiprināt sadarbību starp ES dalībvalstīm, jo sevišķi mazināt eitrofikāciju, un ES un Krievijas starpā, lai samazinātu naftas tankkuģu avāriju risku un risku, kas saistīts ar naftas ieguvi, kā arī uzlabotu kodoldrošību un kodolatkritumu apsaimniekošanu, norāda, ka Baltijas jūra jau ir ievērojami piesārņota un tās iekšzemes jūras stāvoklis to padara īpaši apdraudētu;

4.   Digitālā pārslēgšanās

Rezolūcijas priekšlikums: B6-0583/2005

Priekšmets

Groz. Nr.

Iesniedzējs

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

ITRE komitejas rezolūcijas priekšlikums B6-0583/2005

Balsojums: rezolūcija (kopumā)

 

+

 

5.   Atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanai paredzētie finanšu līdzekļi *

Ziņojums: Rebecca HARMS (A6-0279/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Iesniedzējs

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Aiz 4. §

1

Verts/ALE

 

+

 

2

Verts/ALE

bd

 

 

1

+

 

2/EB

+

375, 253, 23

5. §

5

PPE-DE

 

-

 

3

Verts/ALE

bd

 

 

1

+

 

2/EB

+

336, 305, 19

6. §

6

PPE-DE

 

-

 

9. §

7

PPE-DE

EB

-

316, 344, 5

16. §

4S

Verts/ALE

EB

-

172, 478, 9

Balsojums: rezolūcija (kopumā)

 

+

 

Grozījumu Nr. 8 atcēla.

Pieprasījumi balsot pa daļām

PPE-DE

Groz. Nr. 2

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un likumdošanas iniciatīvu”

2. daļa: šie vārdi

Groz. Nr. 3

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un izvairītos no valsts atbalsta izmantošanas”

2. daļa: šie vārdi

6.   Uzveikt globālās klimata pārmaiņas *

Ziņojums: Anders WIJKMAN (A6-0312/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Iesniedzējs

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

1. §, 2. ievilkums

14/rév

PPE-DE

 

+

 

Aiz 1. §

6

Verts/ALE

bd

 

 

1

+

 

2

-

 

Aiz 4. §

7

Verts/ALE

EB

+

339, 302, 12

5. §

3

REUL u.c.

 

-

 

§

sākotnējais teksts

ats.

+

 

6. §

4

REUL u.c.

 

-

 

§

sākotnējais teksts

ats.

+

 

Aiz 7. §

13

GUE/NGL

 

+

 

8. §

1

VIDAL-QUADRAS u.c.

EB

+

453, 204, 12

§

sākotnējais teksts

 

 

11. §

§

sākotnējais teksts

bd

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

13. §

2

PSE

 

-

 

Aiz 16. §

18

ALDE

 

+

 

18. §

§

sākotnējais teksts

bd

 

 

1

+

 

2

+

 

21. §

5S

REUL u.c.

EB

-

306, 340, 15

§

sākotnējais teksts

bd

 

 

1/EB

+

349, 304, 7

2

+

 

24. §

§

sākotnējais teksts

 

+

grozīts mutiski

Aiz 27. §

15

PPE-DE

bd

 

 

1

+

 

2

+

 

16

PPE-DE

 

+

 

28. §

17

PPE-DE

bd

 

 

1

+

 

2

+

 

41. §

§

sākotnējais teksts

bd

 

 

1

+

 

2

+

 

Aiz C apsv.

9

GUE/NGL

 

-

 

10

GUE/NGL

 

-

 

Aiz E apsv.

8

GUE/NGL

bd

 

 

1

-

 

2

 

Aiz I apsv.

11

GUE/NGL

 

-

 

12

GUE/NGL

 

+

 

Balsojums: rezolūcija (kopumā)

PS

+

450, 66, 143

Pieprasījumi balsot pa daļām

IND/DEM

18. §

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ātruma ierobežojumus ES mērogā”

2. daļa: šie vārdi

21. §

1. daļa:“atbalsta ekoloģijas nodokļu ieviešanu ... piesārņojuma samazināšanas politiku”

2. daļa:“aicina Komisiju ... vēlākais 2009. gadā”

Groz. Nr. 17

1. daļa:“uzskata, ka straujai ... rīcības plānu attiecībā uz biomasu”

2. daļa:“un prasa Komisijai ... saistošus pasākumus”

Verts/ALE

Groz. Nr. 6

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “oficiālu mandātu un”

2. daļa: šie vārdi

Groz. Nr. 8

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “no vienas puses ir “tīra” enerģija, jo tā nerada nekādas siltumnīcefekta gāzu emisijas, bet no otras puses tā”

2. daļa: šie vārdi

Groz. Nr. 15

1. daļa:“uzsver, ka ... kļūtu konkurētspējīgas”

2. daļa:“Šajā ziņā uzskata ... tirgus pieejamības veicināšanai;”

PPE-DE

11. §

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un nesaprātīgi stimulēšanas paņēmieni, tādi kā fosilā kurināmā subsidēšana” un “iesniegt tiesību aktu priekšlikumus, lai aizliegtu šādu subsidēšanu, un tā vietā”

2. daļa:“un nesaprātīgi stimulēšanas paņēmieni, tādi kā fosilā kurināmā subsidēšana”

3. daļa:“iesniegt tiesību aktu priekšlikumus, lai aizliegtu šādu subsidēšanu, un tā vietā”

41. §

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “EP divu mītņu lietderības pārskatīšanu”

2. daļa: šie vārdi

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

Verts/ALE: galīgais balsojums

Pieprasījumi balsot atsevišķi

PPE-DE: 5. § un 6. §

Dažādi

Anders Wijkman (PPE-DE) ierosināja mutisku grozījumu 24. punktam:

24.

lai apliecinātu nepārprotamu ES vadību pirms 2012. gada sarunām, aicina Komisiju iesniegt īpašus tiesību aktu projektus, lai paplašinātu Celtniecības direktīvas jomu, un aktualizēt Biodegvielas direktīvu, iekļaujot jaunākās tehnoloģijas biodegvielas un fosilās degvielas sajaukuma veidus (tādus kā MTHF, etillevulināts utt.), šiem jaunajiem degvielas veidiem nosakot obligātus kopējos standartus ES mērogā, veicinot ar biodegvielu darbināmu transporta veidu attīstību, kā arī Komisijas pārskatā par EKPP iekļaujot sajaukuma zemākos pieļaujamos koeficientus, tādus kā minimālos standartus par 10% biodegvielas benzīnā;


II PIELIKUMS

REZULTĀTI BALSOJUMIEM PĒC SARAKSTA

1.   De Veyrac ziņojums A6-0310/2005

Par: 577

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 16

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PPE-DE: Purvis

Verts/ALE: Hammerstein Mintz

Atturas: 31

GUE/NGL: Guidoni

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zahradil

Balsojuma labojumi

Par: Gérard Onesta

2.   Harms ziņojums A6-0282/2005

Par: 441

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Procacci, Ries, Schuth

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bourzai, Bozkurt, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Libicki, Pavilionis

Pret: 184

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Coelho, Gklavakis, Hatzidakis, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Mavrommatis, Rack, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Varvitsiotis, Wuermeling

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Bono, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Leichtfried, Lienemann, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Thomsen, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Atturas: 22

ALDE: Starkevičiūtė

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Mote

PPE-DE: Stubb

PSE: Bullmann, Mann Erika

UEN: Aylward, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Balsojuma labojumi

Pret: Ursula Stenzel, Ville Itälä

3.   Harms ziņojums A6-0282/2005

Par: 436

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Ries, Schuth, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Krupa, Pęk, Piotrowski, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Purvis, Queiró, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Hänsch, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Pavilionis

Pret: 190

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Lundgren, Nattrass, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Coelho, Deß, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, Hatzidakis, Itälä, Jarzembowski, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Liese, Matsis, Mavrommatis, Posselt, Rack, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Thyssen, Varvitsiotis

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Obiols i Germà, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Segelström, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Atturas: 25

ALDE: Toia

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Speroni

NI: Mote

PSE: Bullmann, Leichtfried

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Balsojuma labojumi

Par: Inés Ayala Sender

Pret: Ursula Stenzel, Britta Thomsen

4.   RC B6-0584/2005 — Ziemeļu dimensija

Par: 634

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Pret: 17

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Mote

Atturas: 18

IND/DEM: Coûteaux, de Villiers, Železný

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Goepel, Landsbergis, Pieper

Verts/ALE: van Buitenen, Ždanoka

5.   Wijkman ziņojums A6-0312/2005

Par: 450

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Meijer, Ransdorf, Remek, Strož, Verges, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Salvini, Sinnott, de Villiers

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Braghetto, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Demetriou, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Queiró, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Spautz, Šťastný, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Smith

Pret: 66

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Helmer, Mote, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Berend, Böge, Deß, Ehler, Fajmon, Gomolka, Gräßle, Hoppenstedt, Jarzembowski, Karas, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Lauk, Lechner, Lulling, Ouzký, Pieper, Posselt, Rack, Reul, Rübig, Schierhuber, Schnellhardt, Seeber, Škottová, Sommer, Stenzel, Strejček, Ulmer, Zahradil

UEN: Kamiński, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Voggenhuber

Atturas: 143

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Coveney, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Duchoň, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fontaine, Friedrich, Grossetête, Guellec, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Jeggle, Kamall, Kasoulides, Kirkhope, Lamassoure, Lehne, Maat, McMillan-Scott, Martens, Mathieu, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Podkański, Purvis, Radwan, Saïfi, Sonik, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zvěřina

PSE: Rothe

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Balsojuma labojumi

Par: Elisabeth Schroedter, Bart Staes, Heide Rühle, Caroline Lucas, Margrete Auken, Eva Lichtenberger, Johannes Voggenhuber, Satu Hassi, Hans-Peter Martin, Alain Lipietz, Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Elly de Groen-Kouwenhoven, Claude Turmes, Gisela Kallenbach, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Pierre Jonckheer, Michael Cramer, Rebecca Harms, Sepp Kusstatscher, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Mechtild Rothe

Pret: Antonio Masip Hidalgo

Atturas: Jacques Toubon, Cristina Gutiérrez-Cortines


PIEŅEMTIE TEKSTI

 

P6_TA(2005)0428

Drošības informācijas sniegšana ***I

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aviopārvadātāja identifikācijas informāciju aviotransporta pasažieriem un par drošības informācijas sniegšanu dalībvalstīm (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2005)0048) (1),

ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 80. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0046/2005),

ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A6-0310/2005),

1.

apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.

prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.

uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


(1)  OVvēl nav publicēts.

P6_TC1-COD(2005)0008

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 16. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr..../2005 par darbības aizliegumam kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā paredzēto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Kopienas rīcībai gaisa transporta jomā vajadzētu būt vērstai galvenokārt uz to, lai nodrošinātu augstu drošības līmeni un aizsargātu pasažierus pret drošības riskiem. Turklāt būtu jāņem vērā vispārējās patērētāju aizsardzības prasības.

(2)

Lai nodrošinātu maksimālu pārredzamību, pasažieri būtu jāiepazīstina ar to gaisa pārvadātāju sarakstu, kuri neatbilst attiecīgajiem drošības kritērijiem. Šim Kopienas sarakstam būtu jābalstās uz kopējiem kritērijiem, ko izstrādā Kopienas līmenī.

(3)

Uz šajā Kopienas sarakstā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem būtu jāattiecas darbības aizliegumam. Kopienas sarakstā iekļautie darbības aizliegumi būtu jāpiemēro to dalībvalstu teritorijā, uz kurām attiecas Līgums.

(4)

Gaisa pārvadātāji, kam nav tiesību veikt pārvadājumus vienā vai vairākās dalībvalstīs, tomēr var apkalpot Kopienas teritoriju, ja to gaisa kuģus ar vai bez apkalpes fraktē sabiedrības, kam ir šādas tiesības. Būtu jāparedz noteikumi, lai Kopienas sarakstā iekļautais darbības aizliegums vienlīdz attiektos uz visiem šādiem gaisa pārvadātājiem, jo pretējā gadījumā šie gaisa pārvadātāji varētu darboties Kopienā, neatbilstot attiecīgajiem drošības standartiem.

(5)

Gaisa pārvadātājiem, uz kuriem attiecas darbības aizliegums, varētu ļaut īstenot satiksmes tiesības, ja tie nomā tāda gaisa pārvadātāja gaisa kuģi kopā ar tā apkalpi, uz kuru neattiecas darbības aizliegums un ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.

(6)

Lai gaisa transporta pasažieriem būtu iespējams saņemt adekvātu un aktuālu drošības informāciju un lai nodrošinātu, ka tos gaisa pārvadātājus, kas ir novērsuši trūkumus drošības jomā, svītro no saraksta tik ātri, cik vien iespējams, Kopienas saraksta atjaunināšanas procedūrai vajadzētu būt tādai, kas ļauj ātri pieņemt lēmumus. Tajā pašā laikā, nosakot procedūras, būtu jāņem vērā gaisa pārvadātāja tiesības uz aizstāvību un tām nebūtu jāskar starptautiskus nolīgumus un konvencijas, kuras ir parakstījušas Kopienas dalībvalstis, sevišķi 1944. gada Čikāgas Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju. Komisijai, pieņemot ar procedūru saistītos īstenošanas pasākumus, būtu jāņem vērā šīs prasības.

(7)

Ja gaisa pārvadātājam piemēro darbības aizliegumu, būtu jāveic attiecīgi pasākumi, lai palīdzētu šim gaisa pārvadātājam novērst trūkumus, kuru dēļ uz to attiecas šis aizliegums.

(8)

Izņēmuma gadījumos dalībvalstīm būtu jāļauj veikt vienpusējus pasākumus. Steidzamos gadījumos, kad radusies neparedzēta drošības problēma, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai nekavējoties noteikt darbības aizliegumu, kas ir spēkā to teritorijā. Turklāt, ja Komisija ir nolēmusi neiekļaut gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstā, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai piemērot vai saglabāt darbības aizliegumu tādas drošības problēmas dēļ, kas nepastāv citās dalībvalstīs. Dalībvalstīm šīs iespējas būtu jāizmanto tikai izņēmuma gadījumos, ņemot vērā Kopienas intereses un tā, lai tiktu nodrošināta vienāda pieeja attiecībā uz aviācijas drošību. Būtu jārīkojas, neskarot 8. pantu Padomes Regulā (EEK) Nr. 3922/91 (1991. gada 16. decembris) par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (3) un 10. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1592/2002 (2002. gada 15. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (4).

(9)

Informācija par gaisa pārvadātāju drošību ir jāpublicē efektīvā veidā, piemēram, izmantojot internetu.

(10)

Lai konkurence gaisa transporta jomā sniegtu vislielāko iespējamo labumu gan uzņēmējsabiedrībām, gan pasažieriem, ir būtiski nodrošināt, lai patērētāji saņemtu nepieciešamo informāciju, kas ļautu viņiem veikt apzinātu izvēli.

(11)

Gaisa pārvadātāja vai gaisa pārvadātāju, kas faktiski veic lidojumu, identitātes dati ir būtiska informācija. Tomēr patērētāji, kas slēdz līgumu par pārvadājumu, kurā var ietilpt gan lidojums turp, gan lidojums atpakaļ, ne vienmēr ir informēti par to, kurš gaisa pārvadātājs vai gaisa pārvadātāji faktiski veiks attiecīgo lidojumu vai lidojumus.

(12)

Padomes Direktīva 90/314/EEK (1990. gada 13. jūnijs) par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām ekskursijām (5) nosaka, kāda informācija jāsniedz patērētājiem, tomēr šajā informācijā neietilpst informācija par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti.

(13)

Padomes Regula (EEK) Nr. 2299/89 (1989. gada 24. jūlijs) par rīcības kodeksu attiecībā uz datorizētām rezervēšanas sistēmām (DRS) (6), patērētājiem, kas rezervē lidojumu ar datorizētas rezervēšanas sistēmas palīdzību, nodrošina tiesības tikt informētiem apkalpojošo gaisa pārvadātāju. Tomēr pat attiecībā uz nozīmētu gaisa transportu pastāv tāda pieņemtā prakse kā, piemēram, gaisa kuģa iznomāšana kopā ar tā apkalpes komandu citam gaisa pārvadātājam, kodu koplietošana ārpus DRS, gadījumos, kad gaisa pārvadātājs, kas pārdevis lidojumu savā vārdā, patiesībā lidojumu nenodrošina, un pašreiz pasažieriem nav juridisku tiesību saņemt informāciju par to, kāds gaisa pārvadātājs konkrēti sniegs pakalpojumu.

(14)

Šāda prakse nodrošina elastīgumu un ļauj sniegt pasažieriem labākus pakalpojumus. Turklāt ne vienmēr iespējams izvairīties no izmaiņām, kas notiek pēdējā brīdī jo īpaši tehnisku iemeslu dēļ un arī gaisa transporta drošības apsvērumu dēļ. Taču, šis elastīgums būtu jālīdzsvaro ar pārbaudēm, lai pārliecinātos, vai uzņēmumi, kas faktiski veic lidojumus, atbilst drošības prasībām, un ar pārredzamību pasažieriem, lai nodrošinātu viņu tiesības izdarīt apzinātu izvēli. Būtu jācenšas panākt līdzsvaru starp gaisa pārvadātāju spēju pastāvēt un pasažieru piekļuvi informācijai.

(15)

Sniedzot pasažieriem ar drošību saistītu informāciju, gaisa pārvadātājiem ir jāievēro pārredzamības principi. Šās informācijas publicēšana sekmēs pasažieru informētību par gaisa pārvadātāju uzticamību drošības ziņā.

(16)

Gaisa pārvadātāju pienākums ir paziņot dalībvalstu gaisa satiksmes drošības iestādēm par drošības problēmām, kā arī nekavējoties rīkoties, lai šīs problēmas novērstu. Gaisa kuģa apkalpei un lidostas personālam ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai novērstu viņiem zināmās drošības problēmas. Atbilstīgi 8. panta 4. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/42/EK (2003. gada 13. jūnijs) attiecībā uz ziņošanu par notikumiem civilajā aviācijā (7), personāla sodīšana par šādu rīcību būtu pretrunā aviācijas drošības interesēm.

(17)

Papildus gadījumiem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos (8), pasažieriem būtu jāpiedāvā iespēja saņemt kompensāciju vai noteiktos, specifiskos gadījumos, uz kuriem attiecas šī regula, — pārplānot maršrutu, ja savienojums ar Kopienu ir pietiekami tuvu.

(18)

Papildus šīs regulas noteikumiem, apkalpojošā pārvadātāja identitāti ietekmējošu izmaiņu sekas uz pārvadājuma līguma izpildi būtu jāreglamentē tiem dalībvalstu tiesību aktiem, kas attiecas uz līgumiem, kā arī attiecīgiem Kopienas tiesību aktiem, jo īpaši Padomes Direktīvai 90/314/EEK un Direktīvai 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (9).

(19)

Šī regula ir daļa no likumdošanas procesa, kura mērķis ir izveidot efektīvu un saskaņotu pieeju gaisa satiksmes drošības uzlabošanai Kopienā, kurā ievērojama loma ir Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai. Paplašinot šīs aģentūras pilnvaras, piemēram, attiecībā uz trešo valstu gaisa kuģiem, ar šo regulu ir iespējams vēl vairāk palielināt tās lomu. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš turpmākai gaisa kuģu drošības pārbaužu kvalitātes uzlabošanai, šādu pārbaužu skaita palielināšanai un to saskaņošanai.

(20)

Ja pastāv drošības risks, ko nav novērsusi attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis, Komisijai vajadzētu būt iespējai nekavējoties pieņemt pagaidu pasākumus. Šādā gadījumā komitejai, kas saskaņā ar šo regulu palīdz Komisijai, būtu jārīkojas saskaņā ar konsultēšanās procedūru, kas paredzēta 3. pantā Padomes Lēmumā 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (10).

(21)

Visos citos gadījumos komitejai, kas saskaņā ar šo regulu palīdz Komisijai, būtu jārīkojas saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5. pantā paredzēto regulatīvo procedūru.

(22)

Tā kā citādi būtu neskaidras attiecības starp šo regulu un 9. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/36/EK (2004. gada 21. aprīlis) par Kopienas lidostas izmantojošo trešo valstu gaisa kuģu drošību (11), lai ieviestu juridisku noteiktību, šis pants būtu jāatceļ.

(23)

Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sodiem, kas piemērojami šīs regulas III nodaļas noteikumu pārkāpšanas gadījumos, kā arī būtu jānodrošina šo sodu piemērošanu. Sodiem, kas var būt civiltiesiski un administratīvi sodi, vajadzētu būt efektīviem, samērīgiem un atturošiem.

(24)

Komisijai būtu jāanalizē šīs regulas piemērošana un pēc pietiekama laika posma jāsniedz ziņojums par tās noteikumu efektivitāti.

(25)

Jebkura kompetenta Kopienas civilās aviācijas iestāde var nolemt, ka gaisa pārvadātāji, tostarp tie gaisa pārvadātāji, kas neapkalpo dalībvalstis, uz kurām attiecas Līgums, var iesniegt šai iestādei pieprasījumu pakļaut šādu pieprasījumu iesniegušo gaisa pārvadātāju sistemātiskām pārbaudēm, lai pārbaudītu tā atbilstību attiecīgiem drošības standartiem.

(26)

Saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem šai regulai nebūtu jākavē dalībvalstu veiktas tādas gaisa pārvadātāju kvalitātes noteikšanas sistēmas ieviešanu valsts līmenī, kuras kritēriji bez obligātajām drošības prasībām var ietvert arī citus apsvērumus.

(27)

Spānijas Karaliste un Apvienotā Karaliste 1987. gada 2. decembrī Londonā abu valstu ārlietu ministru kopīgā deklarācijā vienojās par plašākas sadarbības pasākumiem attiecībā uz Gibraltāra lidostas izmantošanu. Šie pasākumi vēl netiek īstenoti,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

Vispārīgi noteikumi

1. pants

Priekšmets

1.   Ar šo regulu pieņem noteikumus:

a)

par tāda Kopienas saraksta izveidi un publicēšanu, kura pamatā ir kopēji kritēriji un kurā iekļauj tos gaisa pārvadātājus, uz kuriem drošības apsvērumu dēļ Kopienā attiecas darbības aizliegums, un

b)

par gaisa transporta pasažieru informēšanu par gaisa pārvadātāja, kas apkalpo viņu lidojumus, identitāti.

2.   Šīs regulas piemērošanu Gibraltāra lidostai saprot kā tādu, kas neskar attiecīgo Spānijas Karalistes un Apvienotās Karalistes tiesisko stāvokli attiecībā uz tās teritorijas, kurā lidosta atrodas, suverenitātes apstrīdēšanu.

3.   Šīs regulas piemērošanu Gibraltāra lidostai atliek līdz brīdim, kad sāk darboties Spānijas Karalistes un Apvienotās Karalistes ārlietu ministru 1987. gada 2. decembrī sastādītajā kopīgajā deklarācijā ietvertie pasākumi. Spānijas un Apvienotās Karalistes valdības informēs Padomi par šādu pasākumu darbības uzsākšanas datumu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

”gaisa pārvadātājs“ ir gaisa transporta uzņēmums ar derīgu darbības licenci vai tai līdzvērtīgu dokumentu;

b)

”pārvadājuma līgums“ ir līgums par gaisa transporta pakalpojumiem vai par šādu pakalpojumu izmantošanu, tostarp gadījumos, kad pārvadājums sastāv no diviem vai vairāk lidojumiem, ko veic viens un tas pats vai dažādi gaisa pārvadātāji;

c)

”gaisa pārvadājuma līgumslēdzējs“ ir pārvadātājs, kurš ar pasažieri slēdz līgumu par pārvadājuma veikšanu, vai ceļojuma organizētājs, ja līgums attiecas uz komplekso ceļojumu. Jebkurš biļešu pārdevējs arī tiek uzskatīts par gaisa pārvadājuma līgumslēdzēju;

d)

”biļešu pārdevējs“ ir gaisa transporta biļetes pārdevējs, kurš nav gaisa pārvadātājs vai ceļojuma organizētājs un kurš organizē pārvadājuma līguma slēgšanu ar pasažieri neatkarīgi no tā, vai tiek pārdota biļete tikai uz lidojumu vai arī uz lidojumu kā daļu no kompleksā ceļojuma;

e)

”apkalpojošais gaisa pārvadātājs“ ir gaisa pārvadātājs, kurš veic vai plāno veikt lidojumu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar pasažieri, vai citas personas vārdā, neatkarīgi no tā, vai šī persona ir juridiska vai fiziska persona, un kurai ir pārvadājuma līgums ar šo pasažieri;

f)

”darbības atļauja vai tehniskā atļauja“ ir jebkāds dalībvalsts normatīvs vai administratīvs akts, kas ļauj gaisa pārvadātājam sniegt gaisa pārvadājumu pakalpojumus dalībvalsts lidostās vai darboties tās gaisa telpā, vai īstenot satiksmes tiesības;

g)

”darbības aizliegums“ ir gaisa pārvadātāja darbības atļaujas vai tehniskās atļaujas atteikums, apturēšana, atsaukšana vai ierobežojums drošības apsvērumu dēļ vai jebkādi citi līdzvērtīgi drošības pasākumi attiecībā uz gaisa pārvadātāju, kuram nav satiksmes tiesības Kopienā, bet kura gaisa kuģi savādāk varētu tikt izmantoti Kopienā saskaņā ar frakta līgumu;

h)

”komplekss pakalpojums“ ir tāds pakalpojums, kas noteikts Direktīvas 90/314/EEK 2. panta 1. punktā.

i)

”rezervācija“ ir fakts, kad pasažierim ir biļete vai cita veida pierādījums, kurā norādīts, ka šo rezervāciju ir pieņēmis un reģistrējis gaisa pārvadājuma līgumslēdzējs;

j)

”attiecīgie drošības standarti“ ir starptautiskie drošības standarti, kas ietverti Čikāgas Konvencijā un tās pielikumos, kā arī vajadzības gadījumā — attiecīgos Kopienas tiesību aktos.

II NODAĻA

Kopienas saraksts

3. pants

Kopienas saraksta izveide

1.   Lai uzlabotu gaisa satiksmes drošību, izveido to gaisa pārvadātāju sarakstu, uz kuriem Kopienā attiecas darbības aizliegums (turpmāk — “Kopienas saraksts”). Katra dalībvalsts savā teritorijā piemēro Kopienas sarakstā iekļautos darbības aizliegumus attiecībā uz tiem gaisa pārvadātājiem, uz kuriem attiecas šie aizliegumi.

2.   Kopējie kritēriji, saskaņā ar kuriem gaisa pārvadātāju pakļauj darbības aizliegumam un kuriem jābūt balstītiem uz attiecīgiem drošības standartiem, ir iekļauti pielikumā (turpmāk — “kopējie kritēriji”). Komisija var grozīt pielikumu, jo īpaši, lai ņemtu vērā zinātnisko un tehnisko attīstību, saskaņā ar 15. panta 3. punktā noteikto kārtību.

3.   Lai izveidotu sākotnējo Kopienas sarakstu, katra dalībvalsts ne vēlāk kā ... (12) dara Komisijai zināmus tos gaisa pārvadātājus, uz kuriem tās teritorijā attiecas darbības aizliegums, minot šāda aizlieguma noteikšanas iemeslus un darot zināmu citu svarīgu informāciju. Komisija par šiem darbības aizliegumiem informē pārējās dalībvalstis.

4.   Mēneša laikā pēc tam, kad ir saņemta informācija no dalībvalstīm, Komisija, balstoties uz kopējiem kritērijiem, pieņem lēmumu par darbības aizlieguma piemērošanu attiecīgajiem gaisa pārvadātājiem un saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto kārtību izveido to gaisa pārvadātāju sarakstu, kuriem tā ir noteikusi darbības aizliegumu.

4. pants

Kopienas saraksta atjaunināšana

1.   Kopienas sarakstu atjaunina:

a)

lai piemērotu darbības aizliegumu gaisa pārvadātājam un iekļautu šo gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstā, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem;

b)

lai svītrotu gaisa pārvadātāju no Kopienas saraksta, ja drošības problēmas, kas lika attiecīgo gaisa pārvadātāju iekļaut Kopienas sarakstā, ir novērstas un nepastāv citi kopējo kritēriju iemesli, lai saglabātu gaisa pārvadātāja atrašanos Kopienas sarakstā;

c)

lai mainītu nosacījumus attiecībā uz darbības aizlieguma piemērošanu gaisa pārvadātājam, kas ir iekļauts Kopienas sarakstā;

2.   Komisija, darbojoties pēc savas iniciatīvas vai dalībvalsts pieprasījuma, lemj par Kopienas saraksta atjaunināšanu tiklīdz to prasa 1. punkts saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto procedūru, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem. Vismaz reizi trīs mēnešos Komisija pārbauda, vai ir jāatjaunina Kopienas saraksts.

3.   Katra dalībvalsts un Eiropas Aviācijas drošības aģentūra paziņo Komisijai visu informāciju, kas var attiekties uz Kopienas saraksta atjaunināšanu. Komisija nosūta dalībvalstīm visu attiecīgo informāciju.

5. pants

Pagaidu pasākumi Kopienas saraksta atjaunināšanai

1.   Ja gaisa pārvadātāja turpmāka darbība var acīmredzami būtiski apdraudēt drošību, un attiecīgās dalībvalstis veiktie steidzamie pasākumi nav novērsuši šo risku atbilstīgi 6. panta 1. punktam, Komisija var uz laiku piemērot pasākumus, kas paredzēti 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā vai c) apakšpunktā, saskaņā ar 15. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

2.   Tiklīdz iespējams un vēlākais 10 darba dienu laikā Komisija iesniedz jautājumu Komitejai, kura minēta 15. panta 1. punktā, un nolemj apstiprināt, grozīt, atsaukt vai pastiprināt pasākumus, ko tā pieņēmusi atbilstīgi šā panta 1. punktam, saskaņā ar 15. panta 3. punktā paredzēto procedūru.

6. pants

Izņēmuma gadījumi

1.   Steidzamības gadījumā šī regula neliedz dalībvalstij reaģēt uz neparedzētu drošības problēmu, uzliekot tūlītēju darbības aizliegumu savā teritorijā, ņemot vērā kopējos kritērijus.

2.   Komisijas lēmums neiekļaut gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstā saskaņā ar 3. panta 4. punktā vai 4. panta 2. punktā noteikto procedūru nekavē dalībvalstis piemērot vai saglabāt darbības aizliegumu attiecīgajam gaisa pārvadātājam saistībā ar drošības problēmu, kas īpaši skar šo dalībvalsti.

3.   Jebkurā no 1. un 2. punktā paredzētajiem gadījumiem attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju, kas informē pārējās dalībvalstis. Gadījumā, kas paredzēts 1. punktā, attiecīgā dalībvalsts nekavējoties iesniedz Komisijai pieprasījumu atjaunināt Kopienas sarakstu saskaņā ar 4. panta 2. punktu.

7. pants

Tiesības uz aizstāvību

Komisija nodrošina, lai gadījumos, kad tā pieņem lēmumus atbilstīgi 3. panta 4. punktam, 4. panta 2. punktam un 5. pantam, attiecīgajam gaisa pārvadātājam tiek nodrošināta iespēja tikt uzklausītam, dažos gadījumos ņemot vērā nepieciešamību pēc steidzamības procedūras.

8. pants

Īstenošanas pasākumi

1.   1, Komisija, rīkojoties saskaņā ar 15. panta 3. punktā paredzēto procedūru, vajadzības gadījumā pieņem īstenošanas pasākumus, lai nodrošinātu sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz šajā nodaļā paredzētajām procedūrām.

2.   Lemjot par šiem pasākumiem, Komisija attiecīgi ņem vērā vajadzību pēc ātras lēmumu pieņemšanas saistībā ar Kopienas saraksta atjaunināšanu un vajadzības gadījumā nodrošina steidzamības procedūru.

9. pants

Publicēšana

1.   Kopienas sarakstu un jebkurus grozījumus tajā nekavējoties publicē “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

2.   Komisija un dalībvalstis veic pasākumus, kas ir nepieciešami, lai atvieglotu katra pēdējā atjauninātā Kopienas saraksta publisku pieejamību, jo īpaši izmantojot internetu.

3.   Gaisa pārvadājumu līgumslēdzēji, valstu civilās aviācijas iestādes, Eiropas Aviācijas drošības aģentūra un lidostas, kas atrodas dalībvalstu teritorijā, iepazīstina pasažierus ar Kopienas sarakstu gan tīmekļa vietnēs, gan, kur nepieciešams, savās telpās.

III NODAĻA

Informācija pasažieriem

10. pants

Darbības joma

1.   Šajā nodaļā paredzētos noteikumus piemēro attiecībā uz pasažieru pārvadāšanu gaisa transportā, ja lidojums ir pārvadājuma līguma sastāvdaļa un šis pārvadājums tiek uzsākts Kopienā, un

a)

izlidošana notiek no lidostas tādas dalībvalsts teritorijā, uz kuru attiecas Līgums, vai

b)

izlidošana notiek no lidostas trešā valstī un ielidošana notiek lidostā tādas dalībvalsts teritorijā, uz kuru attiecas Līgums, vai

c)

lidojums notiek no lidostas trešā valstī uz citu šādu lidostu.

2.   Šajā nodaļā paredzētos noteikumus piemēro gan tādiem lidojumiem, kas ir plānoti vai nav plānoti, gan lidojumiem, kas ietilpst kompleksajā ceļojumā.

3.   Šajā nodaļā paredzētie noteikumi neskar pasažieru tiesības atbilstīgi Direktīvai 90/314/EEK un atbilstīgi Regulai (EEK) Nr. 2299/89.

11. pants

Informācija par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti

1.   Veicot rezervāciju, neatkarīgi no rezervēšanas veida gaisa pārvadājuma līgumslēdzējs informē pasažieri par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti.

2.   Ja rezervācijas brīdī apkalpojošā gaisa pārvadātāja vai apkalpojošo gaisa pārvadātāju identitāte nav zināma, gaisa pārvadājuma līgumslēdzējs nodrošina, lai pasažieris tiktu informēts par tā vai to gaisa pārvadātāja nosaukumu, kas, iespējams, būs apkalpojošie gaisa pārvadātāji attiecīgajam lidojumam vai lidojumiem. Šādā gadījumā gaisa pārvadājuma līgumslēdzējs nodrošina, lai pasažieris tiktu informēts par apkalpojošā gaisa pārvadātāja vai apkalpojošo gaisa pārvadātāju identitāti, tiklīdz tā kļūst zināma.

3.   Neatkarīgi no tā, vai pēc rezervācijas tiek mainīts gaisa pārvadātājs vai gaisa pārvadātāji, gaisa pārvadājuma līgumslēdzējs, neatkarīgi no tā, kādi ir bijuši šīs maiņas iemesli, nekavējoties veic visus nepieciešamos pasākumus, lai informētu pasažierus par izmaiņām cik vien ātri iespējams. Pasažieri vienmēr jāinformē reģistrācijas laikā vai iekāpšanas laikā, ja savienotais lidojums neparedz reģistrāciju.

4.   Gaisa pārvadātājs vai ceļojuma rīkotājs vajadzības gadījumā nodrošina, lai attiecīgais gaisa pārvadājuma līgumslēdzējs tiktu informēts par apkalpojošā gaisa pārvadātāja vai gaisa pārvadātāju identitāti tiklīdz tā kļūst zināma, jo īpaši šādas identitātes izmaiņas gadījumā.

5.   Ja biļetes pārdevējs nav informēts par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti, tas nav atbildīgs par šajā pantā paredzēto saistību neizpildi.

6.   Gaisa pārvadājuma līgumslēdzēja pienākumu informēt pasažierus par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti konkretizē ceļojumam piemērojamajos vispārīgajos pārdošanas noteikumos.

12. pants

Tiesības uz kompensāciju vai maršruta pārplānošanu

1.   Šī regula neskar tiesības uz kompensāciju vai maršruta pārplānošanu, ko paredz Regula (EK) Nr. 261/2004.

2.   Gadījumos, uz kuriem neattiecas Regula (EK) Nr. 261/2004, un

a)

ja pasažierim norādītais gaisa pārvadātājs ir iekļauts Kopienas sarakstā un uz šo gaisa pārvadātāju attiecas darbības aizliegums, kura dēļ ir atcelts attiecīgais lidojums vai kura dēļ to varētu atcelt, ja attiecīgais lidojums notiek Kopienā, vai

b)

ja pasažierim norādītais gaisa pārvadātājs ir nomainīts uz citu gaisa pārvadātāju, kurš ir iekļauts Kopienas sarakstā un uz kuru attiecas darbības aizliegums, kā dēļ ir atcelts attiecīgais lidojums vai kā dēļ to varētu atcelt, ja attiecīgais lidojums notiek Kopienā,

gaisa pārvadājuma līgumslēdzējs, kas ir pārvadājuma līgumslēdzēja puse, pasažieriem piedāvā tiesības uz kompensāciju vai maršruta pārplānošanu, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 261/2004 8. pants, ar nosacījumu, ka lidojuma neatcelšanas gadījumā pasažieris ir izvēlējies neizmantot šo lidojumu.

3.   Šā panta 2. punktu piemēro, neskarot Regulas (EK) Nr. 261/2004 13. pantu.

13. pants

Sankcijas

Dalībvalstis nodrošina, lai tiktu nodrošināta atbilstība šajā nodaļā izklāstītajiem noteikumiem, un paredz sankcijas par šo noteikumu pārkāpšanu. Noteiktās sankcijas ir efektīvas, samērīgas un preventīvas.

IV NODAĻA

Nobeiguma noteikumi

14. pants

Informācija un grozījumi

Ne vēlāk kā ... (13) Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs regulas piemērošanu. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno priekšlikumus par regulas grozījumiem.

15. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz Regulas (EEK) Nr. 3922/91 12. pantā minētā komiteja (turpmāk — “komiteja”).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu. Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

Lēmuma1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais periods ir trīs mēneši.

4.   Komisija var apspriesties ar komiteju jebkādos jautājumos, kas ir saistīti ar šīs regulas piemērošanu.

5.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

16. pants

Atcelšana

Ar šo tiek atcelts Direktīvas 2004/36/EK 9. pants.

17. pants

Spēkā stāšanās

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

Regulas 10., 11. un 12. pantu piemēro no ... (14), un 13. pantu piemēro no... (15).

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

..., ...

Eiropas Parlamenta vārdā

Priekšsēdētājs

Padomes vārdā

Priekšsēdētājs


(1)  Atzinums iesniegts 2005. gada 28. septembrī (“Oficiālajā Vēstnesī” vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 16. novembra Nostāja.

(3)  OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2871/2000 (OV L 333, 29.12.2000., 47. lpp.).

(4)  OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1701/2003 (OV L 243, 27.9.2003., 5. lpp.).

(5)  OV L 158, 23.6.1990., 59. lpp.

(6)  OV L 220, 29.7.1989., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 323/1999 (OV L 40, 13.2.1999., 1. lpp.).

(7)  OV L 167, 4.7.2003., 23. lpp.

(8)  OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp.

(9)  OV L 95, 21.4.1993., 29. lpp.

(10)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(11)  OV L 143, 30.4.2004., 76. lpp.

(12)  Viens mēnesis pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(13)  Trīs gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(14)  Seši mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(15)  Viens gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

PIELIKUMS

KOPĒJIE KRITĒRIJI DARBĪBAS AIZLIEGUMAM KOPIENAS LĪMENĪ DROŠĪBAS IEMESLU DĒĻ

Lēmumus par rīcību Kopienas līmenī pieņem atbilstoši katras lietas būtībai. Atkarībā no katras lietas būtības, gaisa pārvadātājs vai visi gaisa pārvadātāji, kas ir sertificēti vienā valstī, var atbilstoši rīkoties Kopienas līmenī.

Lemjot par to, vai gaisa pārvadātāja darbība būtu pilnībā vai daļēji jāaizliedz, jāizvērtē gaisa pārvadātāja atbilsme attiecīgajiem drošības standartiem, ņemot vērā:

1.

Pārbaudītus pierādījumus par būtiskām gaisa pārvadātāja drošības problēmām:

ziņojumus par gaisa pārvadātāja būtiskām drošības problēmām vai ilgstoši neatrisinātām problēmām, kas atklātas saskaņā ar SAFA programmu veikto trapa pārbaužu laikā un iepriekš paziņotas gaisa pārvadātājam;

būtiskas drošības problēmas, kas atklātas saistībā ar noteikumiem attiecībā uz informācijas ieguvi, kas iekļauti 3. pantā Direktīvā 2004/36/EK par trešo valstu gaisa kuģu drošību;

darbības aizliegumus, kas piemēroti trešās valsts pārvadātājiem pamatotu problēmu dēļ attiecībā uz starptautiskajiem drošības standartiem;

pamatotu informāciju attiecībā uz nelaimes gadījumiem un par nopietniem starpgadījumiem, kas norāda uz slēptiem sistēmas drošības trūkumiem.

2.

Gaisa pārvadātāja spējas un/vai gatavības neesamību attiecībā uz drošības problēmu risināšanu, ko parāda:

gaisa pārvadātāja darbības pārredzamības trūkums un savlaicīga nereaģēšana uz dalībvalsts civilās aviācijas iestādes veiktu izmeklēšanu attiecībā uz šā gaisa pārvadātāja darbības drošības aspektiem;

būtiskas drošības problēmas atklāšanas gadījumā iesniegts neatbilstošs vai nepietiekams izlabošanas pasākumu plāns.

3.

Atbildīgo iestāžu spēju un/vai gatavības neesamību attiecībā uz gaisa pārvadātāju uzraudzīšanu, lai risinātu drošības problēmas, ko parāda:

citas valsts nesadarbošanās ar dalībvalsts civilās aviācijas iestādēm, ja rodas bažas par šajā valstī licencēta vai sertificēta pārvadātāja darbības drošību;

kompetento iestāžu nepietiekošā spēja pārraudzīt pārvadātāju, lai tas īstenotu un ieviestu atbilstošus drošības standartus. Īpaši jāņem vērā:

a)

pārbaudes un izlabošanas pasākumu plāni, kas ieviesti saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Universālās drošības pārraudzības revīzijas programmu vai jebkuriem piemērojamiem Kopienas tiesību aktiem;

b)

vai jebkura pārvadātāja, kas darbojas attiecīgās valsts pārraudzībā, darbības atļauja vai tehniskā atļauja ir agrāk noraidīta vai atsaukta citā valstī;

c)

gaisa pārvadātāja sertifikātu nav izdevusi tās vietas kompetentā iestāde, kurā pārvadātājs veic savu pamatdarbību;

attiecīgās valsts kompetentās iestādes, kurā ir reģistrēts gaisa pārvadātāja izmantotais gaisa kuģis, nepietiekošā spēja uzraudzīt šo gaisa kuģi saskaņā ar attiecīgās valsts saistībām attiecībā uz Čikāgas Konvenciju.

P6_TA(2005)0429

Bohunice V1 *

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par Protokola Nr. 9 īstenošanu attiecībā uz Bohunices V1 atomelektrostaciju Slovākijā, kas pievienots Aktam par Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanās nosacījumiem Eiropas Savienībai (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2004)0624) (1),

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 203. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0205/2004),

ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Ārlietu komitejas atzinumu (A6-0282/2005),

1.

apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.

atzīmē, ka regulas priekšlikumā norādītās apropriācijas ir tikai ieteikums, līdz tiks panākta vienošanās par finanšu plānu 2007. un turpmākajiem gadiem;

3.

aicina Komisiju pēc jaunā finanšu plāna pieņemšanas apstiprināt regulas priekšlikumā norādītās summas vai, ja nepieciešams, iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei apstiprināšanai precizētās summas, tādējādi nodrošinot to atbilstību maksimāli pieļaujamajiem apjomiem;

4.

aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar Euratom līguma 119. panta otro daļu;

5.

aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

6.

aicina Padomi vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

7.

uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

KOMISIJAS IEROSINĀTAIS TEKSTS

PARLAMENTA IZDARĪTIE GROZĪJUMI

Grozījums Nr. 1

3. apsvērums

(3) Eiropas Savienība Protokolā atzina, ka Bohunices V1 atomelektrostacijas likvidēšana turpināsies arī pēc pašreizējā finanšu plāna termiņa beigām, un ka šis pasākums Slovākijai ir ievērojams finansiālais apgrūtinājums. Šī situācija tiks ņemta vērā lēmumos, kas tiks pieņemti attiecībā uz Eiropas Savienības atbalsta turpināšanu šajā jomā pēc 2006. gada.

(3) Eiropas Savienība Protokolā atzina, ka Bohunices V1 atomelektrostacijas likvidēšana turpināsies arī pēc pašreizējā finanšu plāna termiņa beigām, un ka šis pasākums Slovākijai ir ievērojams finansiālais apgrūtinājums. Turklāt Eiropas Savienība apzinās, ka likvidācijas procesa būtības un nozīmīguma dēļ šis pasākums turpināsies vēl vairākus gadus arī pēc 2007. - 2013. gada finanšu plāna pieņemšanas. Šī situācija tiks ņemta vērā lēmumos, kas tiks pieņemti attiecībā uz Eiropas Savienības atbalsta turpināšanu šajā jomā pēc 2006. gada.

Grozījums Nr. 2

4.a apsvērums (jauns)

 

(4a) Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija atzīst par pamatotiem Slovākijas vēl pirms pievienošanās veiktos pasākumus Bohunices V1 atomelektrostacijas drošības uzlabošanā, un apzinās, ka laika posmā no 1993. līdz 2000. gadam šī valsts drošības pasākumos ir ieguldījusi apmēram EUR 250 miljonu, kā arī ņems to vērā, pieņemot lēmumu par Slovākijai piešķiramās finansiālās palīdzības apjomu.

Grozījums Nr. 3

4.b apsvērums (jauns)

 

(4b) Kopienas budžetā jāturpina paredzēt Eiropas Savienības palīdzība arī pēc 2013. gada 31. decembra.

Grozījums Nr. 4

4.c apsvērums (jauns)

 

(4c) Eiropas Parlaments, Padome un Komisija arī atzīst par pamatotu un ņem vērā faktu, ka Bohunices V1 atomelektrostacijas slēgšana pirms termiņa kavēs Slovākijai pilnībā apgūt visus likvidācijai paredzētos līdzekļus, kuru pakāpeniska izmantošana bija plānota saskaņā ar sākotnēji paredzēto atomelektrostacijas pastāvēšanas laiku.

Grozījums Nr. 5

5. apsvērums

(5) Tādējādi no Kopienas budžeta jāparedz 237 miljoni euro liels finansējums Bohunices V1 atomelektrostacijas likvidēšanai no 2007. līdz 2013. gadam.

(5) Tādējādi no Kopienas budžeta jāparedz EUR 400 miljonu liels finansējums Bohunices V1 atomelektrostacijas likvidēšanai no 2007. līdz 2013. gadam.

Grozījums Nr. 6

5.a apsvērums (jauns)

 

(5a) Komisijai jāizskata Slovākijas valdības pēdējie priekšlikumi palielināt valsts sniegtā atbalsta apjomu Slovākijas atomenerģijas nozarei no nacionālā likvidēšanas atbalsta fonda saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 7

5.b apsvērums (jauns)

 

(5b) Kopienas budžetā likvidācijai paredzētās apropriācijas jāizmanto tā, lai enerģijas piegādes uzņēmumiem Eiropas Savienības enerģijas tirgū neradītu konkurences traucējumus. Šīs apropriācijas jāizmanto arī finansiāliem pasākumiem, lai kompensētu ražošanas jaudas zudumus atbilstīgi attiecīgajam acquis communautaire attiecībā uz:

i)

atjaunīgiem enerģijas avotiem,

ii)

enerģijas gala patēriņa efektivitāti,

iii)

elektroenerģijas piegādes drošību.

Grozījums Nr. 16

5.c apsvērums (jauns)

 

(5c) Eiropas Savienībai, jo īpaši tām dalībvalstīm, kas gūs labumu no Bohunices V1 kodolspēkstacijas slēgšanas, saistībā ar gada budžeta procedūru jānodrošina papildu EUR 163 miljoni.

Grozījums Nr. 8

8.a apsvērums (jauns)

 

(8a) Lai kompensētu sekas, kas radīsies saistībā ar Bohunices V1 atomelektrostacijas slēgšanu pirms termiņa, tās likvidēšana jāveic tā, lai maksimāli sekmētu Slovākijas ilgtspējīgu attīstību un izaugsmi atbilstīgi Lisabonas stratēģijai.

Grozījums Nr. 9

8.b apsvērums (jauns)

 

(8b) Lai nodrošinātu maksimāli iespējamo efektivitāti, Bohunices V1 atomelektrostacijas likvidēšana jāveic saskaņā ar iespējami visatbilstošāko tehnisko ekspertīzi, stingri ievērojot slēdzamo iekārtu tehnoloģiju raksturu un tehniskos noteikumus.

Grozījums Nr. 10

2. pants

Kopienas ieguldījumu programmā saskaņā ar šo regulu piešķir, lai sniegtu finansiālu atbalstu pasākumiem, kas saistīti ar Bohunices V1 atomelektrostacijas likvidēšanu, vides atjaunošanai saskaņā ar acquis communautaire un atomelektrostacijas ražošanas modernizācijai, lai aizvietotu divu Buhonices V1 atomelektrostacijas reaktoru jaudu un citus pasākumus, kas izriet no lēmuma slēgt un likvidēt šo atomelektrostaciju un kas dotu ieguldījumu nepieciešamajā vides pārveidošanā un atjaunošanā, un Slovākijas enerģijas ražošanas, apgādes, sadales nozaru modernizācijā, kā arī apgādes nodrošinājuma un enerģijas efektivitātes uzlabošanā valstī.

Kopienas ieguldījumu programmā saskaņā ar šo regulu piešķir, lai sniegtu finansiālu atbalstu pasākumiem, kas saistīti ar Bohunices V1 atomelektrostacijas likvidēšanu, vides atjaunošanu saskaņā ar acquis communautaire, kā arī pasākumiem ražošanas modernizācijai, lai aizvietotu divu Buhonices V1 atomelektrostacijas jaudu, tai skaitā:

 

i)

vides atjaunošanai saskaņā ar acquis communautaire,

ii)

pasākumiem jaunu ražošanas jaudu radīšanai un esošo ražošanas jaudu modernizācijai, lai aizvietotu divu Buhonices V1 atomelektrostacijas reaktoru jaudu,

iii)

citiem pasākumiem, kas izriet no lēmuma slēgt un likvidēt šo atomelektrostaciju un kas saskaņā ar un ieviešot attiecīgo acquis communautaire, dotu ieguldījumu nepieciešamajā vides pārveidošanā un atjaunošanā, un Slovākijas enerģijas ražošanas, apgādes, sadales nozaru modernizācijā, kā arī apgādes nodrošinājuma un enerģijas efektivitātes uzlabošanā valstī.

Grozījums Nr. 11

2. panta 1.a punkts (jauns)

 

Pasākumus, kas jāatbalsta no Kopienas budžeta, Komisija sīkāk noteiks 2006. gadā, kad no Slovākijas valdības iestādēm būs saņēmusi likvidācijas plānu ar visu nepieciešamo informāciju par likvidācijas procesu. Pamatojoties uz šo plānu, Komisija pieņems gadskārtējo lēmumu par finansējamo pasākumu apstiprināšanu.

Grozījums Nr. 12

3. panta 1. punkts

Nepieciešamā finanšu kopsumma, lai īstenotu 2. pantā paredzētās darbības no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim, ir 237 miljoni euro.

Nepieciešamā finanšu kopsumma, lai īstenotu 2. pantā paredzētās darbības no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim, ir EUR 400 miljoni.

Grozījums Nr. 13

3. panta 3. punkts

Piešķirto apropriāciju apjomu atkārtoti varēs izskatīt no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim, ņemot vērā panāktos programmas īstenošanas uzlabojumus, un lai nodrošinātu, ka resursu sadales plānojums un piešķiršana tiešām balstās uz finansēšanas vajadzībām un reālo līdzekļu apgūšanas.

Piešķirto apropriāciju gada apjoms var mainīties laika posmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim, ņemot vērā panāktos programmas īstenošanas uzlabojumus, un lai nodrošinātu, ka resursu sadales plānojums un piešķiršana tiešām balstās uz finansēšanas vajadzībām un reālo līdzekļu apgūšanas.

Grozījums Nr. 14

3. panta 3.a punkts (jauns)

 

Finansiālā palīdzība no Kopienas budžeta, kas paredzēta šīs regulas 2. pantā noteiktajam nolūkam, turpināsies arī pēc 2013. gada 31. decembra.

Grozījums Nr. 15

4. punkts

Attiecībā uz dažiem pasākumiem paredzētais ieguldījums var palielināties līdz 100 % no kopējiem izdevumiem. No vienas puses, būtu jāturpina līdzfinansēšana, kas ir izveidota pirms pievienošanās atbalsta programmas un no 2004. gada līdz 2006. gadam piešķirtajā atbalsta programmā attiecībā uz Slovākijas veiktajām likvidēšanas pasākumiem un, no otras puses, būtu jāpiesaista citi līdzfinansēšanas avoti.

Attiecībā uz dažiem pasākumiem paredzētais Kopienas ieguldījums var palielināties līdz 100 % no kopējiem izdevumiem. No vienas puses, būtu jāturpina līdzfinansēšana, kas ir izveidota pirms pievienošanās atbalsta programmas un no 2004. gada līdz 2006. gadam piešķirtajā atbalsta programmā attiecībā uz Slovākijas veiktajām likvidēšanas pasākumiem un, no otras puses, būtu jāpiesaista citi līdzfinansēšanas avoti.


(1)  OV vēl nav publicēts.

P6_TA(2005)0430

Ziemeļu dimensija

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Ziemeļu dimensijas nākotni

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā otro Ziemeļu dimensijas rīcības plānu 2004. - 2006. gadam, kuru atbalstīja Briseles Eiropadomes 2003. gada 16. un 17. oktobra sanāksmē;

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 11.marta Paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam “Plašākas Eiropas kaimiņattiecības — jauns pamats attiecībām ar mūsu austrumu un dienvidu kaimiņiem” (KOM(2003)0104),

ņemot vērā Ziemeļu dimensijas nozīmi, īstenojot ES un Krievijas rīcības plānus par četrām kopējām telpām (kopējo ekonomikas telpu, kopējo brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kopējo ārējās drošības telpu, kopējo pētniecības, izglītības un kultūras telpu) par kurām vienojās piecpadsmitajā ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmē 2005. gada 10.maijā Maskavā,

ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ziemeļu dimensiju, jo īpaši tā 2003. gada 16. janvāra rezolūciju (1) un 2003. gada 20. novembra rezolūciju (2) par otro Ziemeļu dimensijas rīcības plānu,

ņemot vērā Komisijas 2005. gada 20. maija gada progresa ziņojumu par Ziemeļu dimensijas rīcības plāna īstenošanu, kā arī 2005. gada 8. septembra Eiropas Parlamenta debates,

ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.

tā kā pašreizējā prezidentvalsts aicina 2005. gada 21. novembrī Briselē organizēt ministru sanāksmi, lai izstrādātu plānu par Ziemeļu dimensijas nākotni pēc pašreizējā rīcības plāna termiņa beigām 2006. gadā;

B.

tā kā Komisija pašlaik sagatavo priekšlikumus Ziemeļu dimensijas nākotnes politikas virzieniem, kurus būs jāpieņem 2006. gadā, un kam jāstājas spēkā 2007. gadā;

C.

tā kā Eiropadome atkārtoti ir uzsvērusi Ziemeļu dimensijas nozīmi ES iekšpolitikā un tās ārējās attiecībās un tā kā Eiropas Savienībai ir jāattīsta kaimiņattiecību un partnerattiecību politika un to instrumenti, lai saskaņotā veidā sasaistītu Eiropas Savienības dažādās dimensijas;

D.

tā kā ES paplašināšanās ir izmainījusi Ziemeļeiropas ģeopolitisko karti un pārbīdījusi ES ģeogrāfisko centru uz ziemeļaustrumiem, tā kā Ziemeļu dimensijai ir radušās gan jaunas iespējas, gan uzdevumi, it īpaši, lai novērstu jaunu barjeru veidošanos starp ES un tās ziemeļu kaimiņiem, un tā kā paplašināšanās no jauna liek uzsvaru uz sadarbību ap Baltijas jūras krastiem, jo visas Baltijas jūras valstis, izņemot Krieviju, ir Eiropas Savienības dalībvalstis, tādēļ Ziemeļu dimensijā nepieciešams izstrādāt atsevišķu Baltijas jūras stratēģiju;

E.

tā kā Eiropas Parlamenta iepriekš noteiktie politikas mērķi saistībā ar Ziemeļu dimensiju ir tikai daļēji īstenoti; jo īpaši vēl nav izpildīta tā prasība īstenot lielāku parlamenta deputātu un citu ievēlētu pārstāvju iesaistīšanos, izveidojot Ziemeļu dimensijas forumu, un Ziemeļu dimensijas politikas virzieni joprojām nav atpazīstami un to dažādo dalībnieku starpā trūkst saskaņotības; tā kā Eiropas Parlaments atbalsta Baltijas sadarbības grupas darbu pamatnostādņu radīšanā par turpmāku Baltijas jūras reģiona integrāciju, kā arī iniciatīvu radīt Eiropas stratēģiju Baltijas jūras reģionam, galvenokārt kā Ziemeļu dimensijas iekšējo pīlāru;

F.

tā kā Ziemeļu dimensijas galvenie turpmākie mērķi ir nodrošināt kopēja dialoga un sadarbības veicināšanas sistēmu, lai veicinātu stabilitāti, labklājību un ilgspējīgu attīstību Ziemeļeiropā un Arktikā, kā arī veicinātu tirdzniecību, investīcijas un infrastruktūras attīstību, lai izmantotu enerģijas resursus, atvieglot cilvēku un preču plūsmu pāri robežām, vienlaikus cieši sadarbojoties organizētās noziedzības apkarošanā, nodarbinātības un sociālās un kultūras apmaiņas veicināšanā;

G.

tā kā kopš Ziemeļu dimensijas izveidošanas 1999. gadā tā ir pierādījusi savu efektivitāti un politisko, ekonomisko un sociālo vērtību un tā kā Ziemeļu dimensija aptver vienu no Eiropas reģioniem, kam ir visvairāk uzdevumu un kuram ir milzīgs potenciāls nākotnes sadarbībai ar Krieviju, Islandi un Norvēģiju;

H.