ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 280E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
18. marraskuuta 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   (Tiedonantoja)

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

ISTUNTOKAUSI 2005-2006

 

Maanantai 14. marraskuuta 2005

2006/C 280E/1

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Puhemiehen julkilausuma

Vastaanotetut asiakirjat

Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Parlamentin kokoonpano

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Vetoomukset

Käsittelyjärjestys

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Globalisaation sosiaalinen ulottuvuus (keskustelu)

Digitaalisiin lähetyksiin siirtyminen (keskustelu)

Salaiset pidätyskeskukset Euroopassa (keskustelu)

Banaanien tuontijärjestelmä (keskustelu)

Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavista laitoksista annettu direktiivi (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

11

 

Tiistai 15. marraskuuta 2005

2006/C 280E/2

PÖYTÄKIRJA

13

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Määrärahojen siirrot

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Pohjoinen ulottuvuus (päätöslauselmaesitysten jättäminen)

Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen esittely — 2004 (keskustelu)

Lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2006 (keskustelu)

Puhemiehen ilmoitus

Äänestykset

Hyvien toimintatapojen levittämisen ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton seurannan ohjelma *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Yleiseurooppalainen maanpäällinen yleinen kaukohakujärjestelmä *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Siemenalan yhteinen markkinajärjestely * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Humala-alan yhteinen markkinajärjestely * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Viinin yhteinen markkinajärjestely * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttaminen Mongoliassa toteutettavien toimenpiteiden rahoittamiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Viisumit Torinossa talvella 2006 pidettäviin olympiakisoihin ja/tai vammaisten olympiakisoihin *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Sosiaaliturvajärjestelmien soveltaminen yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Eurooppalainen ankeriaskanta (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan mahdollinen rikkominen yhden jäsenvaltion toimesta (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Globalisaation sosiaalinen ulottuvuus (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Parlamentin kokoonpano

Euroopan kemikaalivirasto, pysyvät orgaaniset yhdisteet (REACH) *** I — (Vaarallisista aineista annetun direktiivin 67/548/ETY muuttaminen (REACH)) *** I (keskustelu)

Euroopan unionin sääntelyvirastot (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

2005 — Laajentuminen II (keskustelu)

Matkustajille tiedottaminen varsinaisen lentoliikenteen harjoittajan identiteetistä *** I (keskustelu)

Slovakiassa sijaitseva Bohunice V1 -ydinvoimalaitos * — Ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon tarkoitetut varat (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

27

LIITE I

29

LIITE II

34

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

41

P6_TA(2005)0417Hyvien toimintapojen levittämisen ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton seurannan ohjelma *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi päätöksen N:o 2256/2003/EY muuttamisesta hyvien toimintatapojen levittämistä ja tietoja viestintätekniikan käyttöönoton seurantaa koskevan ohjelman pidentämiseksi vuoteen 2006 (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 - 2005/0144(COD))

41

LIITE IEUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

41

LIITE II

45

P6_TA(2005)0418Yleiseurooppalainen maanpäällinen yleinen kaukohakujärjestelmä *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi taajuusalueista, jotka on tarkoitettu yleiseurooppalaisen maanpäällisen yleisen kaukohakujärjestelmän yhteen sovitettua käyttöönottoa varten yhteisössä, annetun neuvoston direktiivin 90/544/ETY kumoamisesta (KOM(2005)0361 - C6-0248/2005 - 2005/0147(COD))

45

LIITEEUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/.../EY annettu ... taajuusalueista, jotka on tarkoitettu yleiseurooppalaisen maanpäällisen yleisen kaukohakujärjestelmän yhteen sovitettua käyttöönottoa varten yhteisössä, annetun neuvoston direktiivin 90/544/ETY kumoamisesta

46

P6_TA(2005)0419Siemenalan yhteinen markkinajärjestely *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

47

P6_TA(2005)0420Humala-alan yhteinen markkinajärjestely *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

48

P6_TA(2005)0421Viinin yhteinen markkinajärjestely *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

48

P6_TA(2005)0422Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttaminen Mongoliassa toteutettavien toimenpiteiden rahoittamiseksi *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta, jotta pankki voi rahoittaa Mongoliassa toteutettavia toimenpiteitä (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

49

P6_TA(2005)0423Viisumit Torinossa talvella 2006 pidettäviin olympiakisoihin ja/tai vammaisten olympiakisoihin *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Torinossa vuonna 2006 pidettävien olympia- ja paralympiakisojen osanottajien viisumihakemuksia ja viisumin myöntämistä koskevien menettelyjen helpottamisesta (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

50

LIITEEUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS N:o .../2005 annettu ... toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on helpottaa Torinossa vuonna 2006 pidettävien olympia- ja paralympiakisojen osanottajien viisumin hakemis- ja myöntämismenettelyjä

50

P6_TA(2005)0424Sosiaaliturvajärjestelmien soveltaminen yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

56

P6_TC1-COD(2004)0284Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. marraskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2006 antamiseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

57

LIITE

58

P6_TA(2005)0425Eurooppalainen ankeriaskantaEuroopan parlamentin päätöslauselma yhteisön toimintasuunnitelman kehittämisestä ankeriaskannan elvyttämiseksi (2005/2032(INI))

63

P6_TA(2005)0426Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan mahdollinen rikkominen yhden jäsenvaltion toimestaEuroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan mahdollisesta rikkomisesta yhden jäsenvaltion toimesta (2005/2187(INI))

64

P6_TA(2005)0427Globalisaation sosiaalinen ulottuvuusEuroopan parlamentin päätöslauselma globalisaation sosiaalisesta ulottuvuudesta (2005/2061(INI))

65

 

Keskiviikko 16. marraskuuta 2005

2006/C 280E/3

PÖYTÄKIRJA

71

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Irakin tilanne perustuslaista järjestetyn kansanäänestyksen jälkeen (keskustelu)

Ilmastonmuutos — Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjuminen (keskustelu)

Äänestykset

Matkustajille tiedottaminen varsinaisen lentoliikenteen harjoittajan identiteetistä *** I (äänestys)

Slovakiassa sijaitseva Bohunice V1 -ydinvoimalaitos * (äänestys)

Pohjoinen ulottuvuus (äänestys)

Digitaalisiin lähetyksiin siirtyminen (äänestys)

Ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon tarkoitetut varat (äänestys)

Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjuminen (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Poliittisten ryhmien kokoonpano

Epävirallinen Eurooppa-neuvoston kokous (keskustelu)

Iranin presidentin Mahmoud Ahmadinejadin viimeaikaiset lausunnot (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Puhemiehen julkilausuma

Kivutonta ansastusta koskevat standardit *** I (keskustelu)

Aseiden vienti — Joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen — Puolustusalan julkiset hankinnat (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

80

LIITE I

82

LIITE II

89

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

98

P6_TA(2005)0428Matkustajille tiedottaminen varsinaisen lentoliikenteen harjoittajan identiteetistä *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille ja jäsenvaltioiden suorittamasta turvallisuustietojen toimittamisesta (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

98

P6_TC1-COD(2005)0008Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. marraskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta

98

LIITEYhteiset perusteet harkittaessa toimintakieltoon asettamista turvallisuussyistä yhteisön tasolla

107

P6_TA(2005)0429Slovakiassa sijaitseva Bohunice V1 -ydinvoimalaitos *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisehdoista tehtyyn asiakirjaan liitetyn Slovakiassa sijaitsevaa Bohunice V1 -ydinvoimalaitosta koskevan pöytäkirjan N:o 9 täytäntöönpanosta (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

108

P6_TA(2005)0430Pohjoinen ulottuvuusEuroopan parlamentin päätöslauselma pohjoisen ulottuvuuden tulevaisuudesta

113

P6_TA(2005)0431Digitaalisiin lähetyksiin siirtyminenEuroopan parlamentin päätöslauselma analogisista digitaalisiin radio- ja televisiolähetyksiin siirtymisen nopeuttamisesta

115

P6_TA(2005)0432Ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon tarkoitetut varatEuroopan parlamentin päätöslauselma ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon tarkoitettujen varojen käytöstä (2005/2027(INI))

117

P6_TA(2005)0433Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjuminenEuroopan parlamentin päätöslauselma maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjumisesta (2005/2049(INI))

120

 

Torstai 17. marraskuuta 2005

2006/C 280E/4

PÖYTÄKIRJA

128

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Äänestykset

Euroopan kemikaalivirasto, pysyvät orgaaniset yhdisteet (REACH) *** I (äänestys)

Vaarallisista aineista annetun direktiivin 67/548/ETY muuttaminen (REACH) *** I (äänestys)

Kivutonta ansastusta koskevat standardit *** I (äänestys)

Aseiden vienti (äänestys)

Solidaarisuusrahaston käyttöönotto: myrsky Pohjois-Euroopassa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Lisätalousarvioesitys nro 7/2005 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen (äänestys)

Puolustusalan julkiset hankinnat (äänestys)

Iranin presidentin Mahmoud Ahmadinejadin viimeaikaiset lausunnot (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Puhemiehen ilmoitus

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Afrikan kehitysstrategia (keskustelu)

Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikka Eurooppalainen konsensus (keskustelu)

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

Humanitaarisen avun saanti Kashmirissa (keskustelu)

Filippiinit (Euroopan kansalaisen Francisco Larrañagan kuolemantuomio) (keskustelu)

Burma/Myanmar (keskustelu)

Äänestykset

Humanitaarisen avun saanti Kashmirissa (äänestys)

Filippiinit (Euroopan kansalaisen Francisco Larrañagan kuolemantuomio) (äänestys)

Burma/Myanmar (äänestys)

Afrikan kehitysstrategia (äänestys)

Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikka Eurooppalainen konsensus (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Budjettiaikataulu

Seuraavan istuntojakson esityslista

Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

143

LIITE I

145

LIITE II

172

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

302

P6_TA(2005)0434Euroopan kemikaalivirasto, pysyvät orgaaniset yhdisteet (REACH) *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoittamisesta (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta ja direktiivin 1999/45/EY ja {pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan} asetuksen (EY) N:o .../... muuttamisesta (KOM(2003)0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD))

302

P6_TC1-COD(2003)0256Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. marraskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2006 antamiseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoittamisesta (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta ja direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta

303

LIITE IAINEIDEN ARVIOINTIA JA KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTTIEN LAATIMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖKSET

388

LIITE I AOPAS KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN LAATIMISEEN

398

LIITE I BVALMISTEIDEN KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI

408

LIITE I CPERUSTEET ASTEITTAIN REKISTERÖITÄVILLE AINEILLE, JOITA REKISTERÖIDÄÄN 1-10 TONNIA VUODESSA VALMISTAJAA TAI MAAHANTUOJAA KOHDEN JA JOISTA VAADITAAN KAIKKI LIITTEESSÄ V TÄSMENNETYT TIEDOT

409

LIITE IIVAPAUTUKSET 4 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN MUKAISESTA REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA

410

LIITE IIIVAPAUTUKSET 4 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHDAN MUKAISESTA REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA

415

LIITE IV

416

LIITE VVAKIOTIEDOT AINEISTA, JOITA VALMISTETAAN TAI TUODAAN MAAHAN VÄHINTÄÄN 1 TONNIN MÄÄRINÄ

420

LIITE VILISÄTIEDOT AINEISTA, JOITA VALMISTETAAN TAI TUODAAN MAAHAN VÄHINTÄÄN 10 TONNIN MÄÄRINÄ

424

LIITE VIILISÄTIEDOT AINEISTA, JOITA VALMISTETAAN TAI TUODAAN MAAHAN VÄHINTÄÄN 100 TONNIN MÄÄRINÄ

428

LIITE VIIILISÄTIEDOT AINEISTA, JOITA VALMISTETAAN TAI TUODAAN MAAHAN VÄHINTÄÄN 1000 TONNIN MÄÄRINÄ

432

LIITE IXYLEISET SÄÄNNÖT LIITTEISSÄ V-VIII VAHVISTETTUJEN VAKIOTESTAUSOHJELMIEN MUKAUTTAMISEKSI

435

LIITE X

438

LIITE XIYLEISET MÄÄRÄYKSET JATKOKÄYTTÄJILLE AINEIDEN ARVIOINTIA JA KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTTIEN LAATIMISTA VARTEN

438

LIITTEET XII-XVI

439

LIITE XVIIHITAASTI HAJOAVAT ORGAANISET YHDISTEET (POP-YHDISTEET)

439

P6_TA(2005)0435Vaarallisista aineista annetun direktiivin 67/548/ETY muuttaminen (REACH) *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoittamista koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) (KOM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD))

440

P6_TC1-COD(2003)0257Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. marraskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/.../EY antamiseksi neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o .../...

440

P6_TA(2005)0436Aseiden vientiEuroopan parlamentin päätöslauselma aseiden vientiä koskevien Euroopan unionin käytännesääntöjen toimintaohjeen 8 mukaisesta neuvoston kuudennesta vuosikertomuksesta (2005/2013(INI))

443

P6_TA(2005)0437Solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottaminenEuroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoittamisesta 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta täydentävän toimielinten sopimuksen 3 kohdan mukaisesti (KOM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI))

450

LIITEEUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

451

P6_TA(2005)0438Lisätalousarvioesitys nro 7/2005Euroopan parlamentin päätöslauselma esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2005 varainhoitovuodeksi 2005 (myrsky Pohjois-Euroopassa) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD))

452

P6_TA(2005)0439Joukkotuhoaseiden leviämisen estäminenEuroopan parlamentin päätöslauselma joukkotuhoaseiden leviämisen estämisestä: Euroopan parlamentin tehtävä (2005/2139(INI))

453

P6_TA(2005)0440Puolustusalan julkiset hankinnatEuroopan parlamentin päätöslauselma puolustusalan julkisia hankintoja koskevasta vihreästä kirjasta (2005/2030(INI))

463

P6_TA(2005)0441Iranin presidentin Mahmoud Ahmadinejadin viimeaikaiset lausunnotEuroopan parlamentin päätöslauselma Iranista

468

P6_TA(2005)0442Humanitaarisen avun saanti KashmirissaEuroopan parlamentin päätöslauselma Kashmirista

469

P6_TA(2005)0443Filippiinit (Euroopan kansalaisen Francisco Larrañagan kuolemantuomio)Euroopan parlamentin päätöslauselma Filippiinien tilanteesta

472

P6_TA(2005)0444Burma/MyanmarEuroopan parlamentin päätöslauselma Burmasta

473

P6_TA(2005)0445Afrikan kehitysstrategiaEuroopan parlamentin päätöslauselma Afrikan kehitysstrategiasta (2005/2142(INI))

475

P6_TA(2005)0446Euroopan yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikkaEuroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission yhteiseksi julistukseksi Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikasta Eurooppalainen konsensus (2004/2261(INI))

484

FI

 


I (Tiedonantoja)

EUROOPAN PARLAMENTTI

ISTUNTOKAUSI 2005-2006

Maanantai 14. marraskuuta 2005

18.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 280/1


PÖYTÄKIRJA

(2006/C 280 E/01)

ISTUNNON KULKU

Puhetta johti Josep BORRELL FONTELLES

Puhemies

1.   Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.05.

2.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

3.   Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman Ammanissa 9. marraskuuta 2005 tapahtuneista pommi-iskuista. Hän totesi ilmaisseensa parlamentin puolesta surunvalittelut Jordanian viranomaisille sekä uhrien omaisille.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden uhrien muistoksi.

4.   Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1)

parlamentin valiokunnilta:

1.1)

mietinnöt:

Mietintö ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon tarkoitettujen varojen käytöstä (2005/2027(INI)) — Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Harms Rebecca (A6-0279/2005)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisehdoista tehtyyn asiakirjaan liitetyn Slovakiassa sijaitsevaa Bohunice V1 -ydinvoimalaitosta koskevan pöytäkirjan N:o 9 täytäntöönpanosta (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)) — Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Harms Rebecca (A6-0282/2005)

Mietintö yhteisön toimintasuunnitelman kehittämisestä ankeriaskannan elvyttämiseksi (2005/2032(INI)) — Kalatalousvaliokunta.

Esittelijä: Maat Albert Jan (A6-0284/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoittamista koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (KOM(2003)0644 [02] — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)) — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Sacconi Guido (A6-0285/2005)

Mietintö puolustusalan julkisia hankintoja koskevasta vihreästä kirjasta (2005/2030(INI)) — Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta.

Esittelijä: Wuermeling Joachim (A6-0288/2005)

Mietintö aseiden vientiä koskevien Euroopan unionin käytännesääntöjen toimintaohjeen 8 mukaisesta neuvoston kuudennesta vuosikertomuksesta (2005/2013(INI)) — Ulkoasiainvaliokunta.

Esittelijä: Romeva i Rueda Raül (A6-0292/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)) — Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta.

Esittelijä: Toia Patrizia (A6-0293/2005)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)) — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta.

Esittelijä: Daul Joseph (A6-0295/2005)

Mietintö joukkotuhoaseiden leviämisen estämisestä: Euroopan parlamentin rooli (2005/2139(INI)) — Ulkoasiainvaliokunta.

Esittelijä: Kristovskis Ģirts Valdis (A6-0297/2005)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta, jotta pankki voi rahoittaa Mongoliassa toteutettavia toimenpiteitä (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139 (CNS)) — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Berès Pervenche (A6-0298/2005)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)) — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta.

Esittelijä: Daul Joseph (A6-0299/2005)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)) — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta.

Esittelijä: Daul Joseph (A6-0300/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi päätöksen N:o 2256/2003/EY muuttamisesta hyvien toimintatapojen levittämistä ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton seurantaa koskevan ohjelman pidentämiseksi vuoteen 2006 (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)) — Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Chichester Giles (A6-0302/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi taajuusalueista, jotka on tarkoitettu yleiseurooppalaisen maanpäällisen yleisen kaukohakujärjestelmän yhteen sovitettua käyttöönottoa varten yhteisössä, annetun neuvoston direktiivin 90/544/ETY kumoamisesta (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)) — Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Chichester Giles (A6-0303/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kivutonta ansastusta koskevien standardien käyttöön ottamisesta eräiden eläinlajien osalta (KOM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)) — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Scheele Karin (A6-0304/2005)

Mietintö Euroopan sähköisen viestinnän sääntelystä ja markkinoista vuonna 2004 (2005/2052(INI)) — Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Toia Patrizia (A6-0305/2005)

Mietintö globalisaation sosiaalisesta ulottuvuudesta (2005/2061(INI)) — Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta.

Esittelijä: Brejc Mihael (A6-0308/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille ja jäsenvaltioiden suorittamasta turvallisuustietojen toimittamisesta (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)) — Liikenne- ja matkailuvaliokunta.

Esittelijä: De Veyrac Christine (A6-0310/2005)

Mietintö Euroregions-alueiden merkityksestä aluepolitiikan kehittämisessä (2004/2257(INI)) — Aluekehitysvaliokunta.

Esittelijä: Triantaphyllides Kyriacos (A6-0311/2005)

Mietintö maailmanlaajuisesta ilmastonmuutoksen torjumisesta (2005/2049(INI)) — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Wijkman Anders (A6-0312/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Torinossa vuonna 2006 pidettävien olympia- ja paralympiakisojen osanottajien viisumihakemuksia ja viisumin myöntämistä koskevien menettelyjen helpottamisesta (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)) — Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta.

Esittelijä: Zappalà Stefano (A6-0313/2005)

Mietintö EU:n kilpailusääntöjen soveltamisesta meriliikenteeseen (2005/2033(INI)) — Liikenne- ja matkailuvaliokunta.

Esittelijä: Kratsa-Tsagaropoulou Rodi (A6-0314/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoittamisesta (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta ja direktiivin 1999/45/EY ja pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan asetuksen (EY) N:o .../... muuttamisesta (KOM(2003)0644 [01] — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)) — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Sacconi Guido (A6-0315/2005)

Mietintö Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan mahdollisesta rikkomisesta yhden jäsenvaltion toimesta (2005/2187(INI)) — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Gargani Giuseppe (A6-0316/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä (KOM(2005)0047 — C6-0045/2005 — 2005/0007(COD)) — Liikenne- ja matkailuvaliokunta.

Esittelijä: Evans Robert (A6-0317/2005)

Mietintö Afrikan kehitysstrategiasta (2005/2142(INI)) — Kehitysyhteistyövaliokunta.

Esittelijä: Martens Maria (A6-0318/2005)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission yhteiseksi julistukseksi Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikasta ”Eurooppalainen konsensus” (2004/2261(INI)) — Kehitysyhteistyövaliokunta.

Esittelijä: Wijkman Anders (A6-0319/2005)

2)

jäseniltä:

2.1)

suulliset kysymykset (työjärjestyksen 108 artikla):

(O-0083/2005) Giles Chichester ja Etelka Barsi-Pataky ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Digitaalisiin lähetyksiin siirtyminen (B6-0333/2005)

(O-0084/2005) Nikolaos Sifunakis CULT-valiokunnan puolesta neuvostolle: Olympiarauha (B6-0335/2005)

(O-0085/2005/rev.2) Martine Roure ja Maria Berger PSE-ryhmän puolesta, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Diana Wallis ja Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Yhteisön oikeuden rikkomisesta aiheutuvat rikosoikeudelliset seuraamukset (B6-0336/2005)

(O-0093/2005) Jo Leinen AFCO-valiokunnan puolesta ja Janusz Lewandowski BUDG-valiokunnan puolesta neuvostolle: Luonnos toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä (KOM(2005)0059 — 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005)

(O-0094/2005) Ieke van den Burg ja Othmar Karas ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Syyt ammattieläkedirektiivin heikkoon täytäntöönpanoon EU:n jäsenvaltioissa (B6-0338/2005)

(O-0078/2005) Maria Martens DEVE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Kehitysyhteistyö ja urheilu (B6-0340/2005)

(O-0079/2005) Maria Martens DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Kehitysyhteistyö ja urheilu (B6-0341/2005)

2.2)

suulliset kysymykset kyselytunnille (työjärjestyksen 109 artikla) (B6-0339/2005):

Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Purvis John, Attwooll Elspeth, Vanhecke Frank, Ashworth Richard James, Corbett Richard, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Papadimoulis Dimitrios, Lundgren Nils, Davies Chris, Sjöstedt Jonas, Moraes Claude, Seppänen Esko, Figueiredo Ilda, Olajos Péter, Hutchinson Alain, McGuinness Mairead, Stihler Catherine, Mitchell Gay, Bowis John, Parish Neil, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, Tannock Charles, Kirkhope Timothy, Posselt Bernd, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Dimitrakopoulos Giorgos, Staes Bart, Karas Othmar, Aubert Marie-Hélène, Aylward Liam, Rocard Michel, Deva Nirj, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Figueiredo Ilda, Kinnock Glenys, Désir Harlem, Stihler Catherine, Arif Kader, Ryan Eoin, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Wuermeling Joachim, Papadimoulis Dimitrios, Moraes Claude, Bushill-Matthews Philip, Karatzaferis Georgios, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Paleckis Justas Vincas, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Batzeli Katerina, de Grandes Pascual Luis, Sjöstedt Jonas, Olajos Péter, Martin David, Ford Glyn, Tajani Antonio, Iturgaiz Angulo Carlos José, Seppänen Esko, McAvan Linda, McGuinness Mairead, Hutchinson Alain, Bowis John, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Montoro Romero Cristobal, Ayala Sender Inés, Evans Robert, Westlund Åsa, Hedh Anna, Herranz García María Esther, Fjellner Christofer, Isler Béguin Marie Anne, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi.

2.3)

ehdotukset työjärjestyksen muuttamiseksi (työjärjestyksen 202 artikla):

Corbett Richard — Ehdotus Euroopan parlamentin työjärjestyksen 80 artiklan muuttamiseksi (B6-0582/2005)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO

2.4)

kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 116 artikla):

Sylwester Chruszcz ja Andrzej Tomasz Zapałowski verkkovierailupalvelujen korkeisiin hintoihin Euroopan unionissa (64/2005)

Bruno Gollnisch Tariq Azizin vankeusoloihin (65/2005)

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen ja Carl Lang Ranskassa ja muualla Euroopassa esiintyviin etnisiin mellakoihin (66/2005).

5.   Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies on ilmoittanut, että hän allekirjoittaa keskiviikkona parlamentin työjärjestyksen 68 artiklan mukaisesti yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksytyt säädökset:

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus elokuvaperinnöstä ja siihen liittyvän teollisen toiminnan kilpailukyvystä (3625/2/2005 — C6-0377/2005 — 2004/0066(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jälleenvakuutuksesta ja neuvoston direktiivien 73/239/ETY ja 92/49/ETY sekä direktiivien 98/78/EY ja 2002/83/EY muuttamisesta (3639/5/2005 — C6-0379/2005 — 2004/0097(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenseitsemännen kerran (polysykliset aromaattiset hiilivedyt pehmittimissä ja renkaissa) (3641/1/2005 — C6-0378/2005 — 2004/0036(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2004/18/EY oikaisemisesta (3655/1/2005 — C6-0387/2005 — 2005/0100(COD)).

6.   Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Saksan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Roland Gewalt on nimitetty parlamentin jäseneksi Ingo Schmittin tilalle 27.10.2005 alkaen.

Josep Borrell Fontelles (puhemies) muistutti työjärjestyksen 3 artiklan 5 kohdan määräyksistä.

7.   Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PPE-DE-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimitykset:

TRAN: Roland Gewalt

Suhteista Etelä-Afrikkaan vastaava valtuuskunta: Roland Gewalt.

Parlamentti vahvisti PSE-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimitykset:

ENVI: Norbert Glanten tilalle Matthias Groote

ITRE: Norbert Glante

Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta: Matthias Groote.

Parlamentti vahvisti IND/DEM-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimitykset:

AFCO: Bernard Piotr Wojciechowski

Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta: Bernard Piotr Wojciechowski.

8.   Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin kesäkuun I ja heinäkuun 2005 istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on jaettu.

9.   Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista tehtyyn Euro-Välimeri-sopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi.

10.   Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä, on työjärjestyksen 191 artiklan 5 kohdan mukaisesti lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

7.11.2005

Angelos Psifis (nro 818/2005)

Pereidis (Association Constructive Macédoine ”L'Aristote”) (nro 819/2005)

Konstantinos Dolkas (nro 820/2005)

Apostolos Kondylis (nro 821/2005)

Spiridon Nasopoulos (nro 822/2005)

Giorgios Papagiannakopoulos (nro 823/2005)

Dimitrios Terzis (nro 824/2005)

Panagiotis Georgiadis (nro 825/2005)

Stefanos Tanimanidis (World Council of Pontian Hellenism) (ja kaksi allekirjoittanutta) (nro 826/2005)

Mark Bookham (Independent Light Dues Forum) (nro 827/2005)

Vasilios Tsetsos (nro 828/2005)

André Geminet (nro 829/2005)

Marc Abrahamovski (Association d'intérêt public Vie Verte ”Ticoulet”) (ja 323 allekirjoittanutta) (nro 830/2005)

Elisabeth Balland (nro 831/2005)

Isabelle Plessis (Collectif ”une réglementation pour les camping-cars”) (ja 186 allekirjoittanutta) (nro 832/2005)

Miguel Amorós Amorós (nro 833/2005)

José Luis Fernández Muñiz (Asociación de Piloñeses por Soto-Penagos y otros tendidos) (PASPOT) (ja 300 allekirjoittanutta) (nro 834/2005)

Adolfo Bosch Lería (nro 835/2005)

Giampaolo Carollo (Verdi per la Pace) (ja 10 allekirjoittanutta) (nro 836/2005)

Abílio Adelino do Vale Gonçalves Lima (nro 837/2005)

Samuel Martin-Sosa Rodriguez (nro 838/2005)

Johannes Tollmann (nro 839/2005)

Gerda Glebe Visconti (nro 840/2005)

Siegfried Berthge (nro 841/2005)

Clare M.B. Symes (nro 842/2005)

Brian Eastoe (nro 843/2005)

Angela Mason (nro 844/2005)

Agnieszka Morzyk (ja kaksi allekirjoittanutta) (nro 845/2005)

Maria E. J. A. C Sultains-Bours (nro 846/2005)

J. Rens (nro 847/2005)

Miroslav Novotný (nro 848/2005)

Sean Hussey (nro 849/2005)

Giuseppe Papadia (Associazione Papà Separati ONLUS (ja 10 524 allekirjoittanutta) (nro 850/2005)

Sarah Ludford (ja 237 allekirjoittanutta) (nro 851/2005)

Gábor Nagy (Budapest Trade Union of Firefighters) (ja 276 allekirjoittanutta) (nro 852/2005)

Monks (ja 25 allekirjoittanutta) (nro 853/2005)

Pentti Ilkka Olavi Kurkela (nro 854/2005)

Edgard Krebs (nro 855/2005)

Sagrario Heres Sedeño (Plataforma Pro Santamaría) (nro 856/2005).

11.   Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Marraskuun I ja II istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 364.133/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 132 artikla):

Istunnot 14.11.2005-17.11.2005

Maanantai

ei muutoksia

Tiistai

ei muutoksia

Keskiviikko

Neuvosto on pyytänyt, että ilmastonmuutoksesta käytävä keskustelu (PDOJ, kohdat 28 ja 29) käydään Irakista käytävän keskustelun (PDOJ, kohta 30) jälkeen eikä sitä ennen.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Torstai

ei muutoksia

Istunnot 30.11.2005 ja 1.12.2005

ei muutoksia

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

12.   Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 144 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Nikolaos Sifunakis, Eugenijus Gentvilas, Ilda Figueiredo, Bruno Gollnisch, Georgios Karatzaferis, Hélène Flautre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Catherine Stihler, Ashley Mote, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Vytautas Landsbergis, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Katalin Lévai, Proinsias De Rossa, Milan Gaľa, Mojca Drčar Murko, Richard Corbett, Koenraad Dillen, Ana Maria Gomes, Carl Schlyter, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Catherine Guy-Quint, Marios Matsakis, James Hugh Allister ja Justas Vincas Paleckis.

13.   Globalisaation sosiaalinen ulottuvuus (keskustelu)

Mietintö: Globalisaation sosiaalinen ulottuvuus [2005/2061(INI)] — Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta.

Esittelijä: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

Puheenvuorot: Vladimír Špidla (komission jäsen) ja Poul Nyrup Rasmussen (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puhetta johti Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Varapuhemies

Puheenvuorot: Anna Záborská PPE-DE-ryhmän puolesta, Ole Christensen PSE-ryhmän puolesta, Jan Jerzy Kułakowski ALDE-ryhmän puolesta, Sepp Kusstatscher Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Georgios Karatzaferis IND/DEM-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Carl Lang.

Mihael Brejc esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Thomas Mann, Harald Ettl, Alfonso Andria, Georgios Toussas, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Gunnar Hökmark, Kader Arif, Helmuth Markov, Seán Ó Neachtain, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Joseph Muscat ja Vladimír Špidla.

Puhetta johti Pierre MOSCOVICI

Varapuhemies

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.11.2005, kohta 9.11.

14.   Digitaalisiin lähetyksiin siirtyminen (keskustelu)

Suullinen kysymys: Giles Chichester ja Etelka Barsi-Pataky ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle (O-0083/2005): Digitaalisiin lähetyksiin siirtyminen (B6-0333/2005)

Etelka Barsi-Pataky esitteli suullisen kysymyksen.

Vladimír Špidla (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Ivo Belet PPE-DE-ryhmän puolesta, Norbert Glante PSE-ryhmän puolesta, Nikolaos Vakalis, Reino Paasilinna, Ruth Hieronymi, Francisca Pleguezuelos Aguilar, John Purvis, Nikolaos Sifunakis, Malcolm Harbour ja Vladimír Špidla.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

Etelka Barsi-Pataky ITRE-valiokunnan puolesta analogisista digitaalisiin radio- ja televisiolähetyksiin siirtymisen nopeuttamisesta (B6-0583/2005).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.11.2005, kohta 5.4.

15.   ”Salaiset pidätyskeskukset” Euroopassa (keskustelu)

Komission julkilausuma: ”Salaiset pidätyskeskukset” Euroopassa

Franco Frattini (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Carlos Coelho PPE-DE-ryhmän puolesta, Martine Roure PSE-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Edward McMILLAN-SCOTT

Varapuhemies

Puheenvuorot: sitoutumaton Ryszard Czarnecki, Stefano Zappalà, Stavros Lambrinidis, Ignasi Guardans Cambó, Kathalijne Maria Buitenweg, Erik Meijer, Barbara Kudrycka, Giovanni Claudio Fava, Johannes Voggenhuber, Claude Moraes, Bernat Joan i Marí, Panagiotis Beglitis, Józef Pinior ja Franco Frattini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

16.   Banaanien tuontijärjestelmä (keskustelu)

Komission julkilausuma: Banaanien tuontijärjestelmä

Mariann Fischer Boel (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Fernando Fernández Martín PPE-DE-ryhmän puolesta, Erika Mann PSE-ryhmän puolesta, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Derek Roland Clark IND/DEM-ryhmän puolesta ja María Esther Herranz García.

Puhetta johti Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Varapuhemies

Puheenvuorot: Glenys Kinnock, Manuel Medina Ortega ja Mariann Fischer Boel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

17.   Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavista laitoksista annettu direktiivi (keskustelu)

Suullinen kysymys: Ieke van den Burg ja Othmar Karas ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Syyt ammattieläkedirektiivin heikkoon täytäntöönpanoon EU:n jäsenvaltioissa (B6-0338/2005) (O-0094/2005)

Ieke van den Burg ja Othmar Karas esittelivät suullisen kysymyksen.

Charlie McCreevy (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Harald Ettl PSE-ryhmän puolesta, Sharon Bowles ALDE-ryhmän puolesta, Graham Booth IND/DEM-ryhmän puolesta ja Katerina Batzeli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

18.   Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 364.133/OJMA).

19.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 21.45.

Julian Priestley

Pääsihteeri

Josep Borrell Fontelles

Puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fourtou, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hamon, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka.

Tarkkailijat:

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan.


Tiistai 15. marraskuuta 2005

18.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 280/13


PÖYTÄKIRJA

(2006/C 280 E/02)

ISTUNNON KULKU

Puhetta johti Ingo FRIEDRICH

varapuhemies

1.   Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.

Michael Gahler käytti puheenvuoron, jossa hän viittasi strasbourgilaisten taksien eiliseen lakkoon ja vastusti saksalaisille takseille määrättyä kieltoa saapua parlamentin etupihalle, koska se on hänen mielestään syrjintää (puhemies vastasi, että parlamentti ei ole ryhtynyt tällaisiin toimiin ja että toimivaltaisille tahoille tiedotetaan asiasta).

2.   Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1)

neuvostolta ja komissiolta:

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yleisten sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta (KOM(2005)0438 — C6-0293/2005 — 2005/0182(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

 

lausuntoa varten: ITRE, IMCO

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuodesta (2008) (KOM(2005)0467 — C6-0311/2005 — 2005/0203(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT

 

lausuntoa varten: AFET, DEVE, BUDG, EMPL, LIBE, FEMM

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (KOM(2005)0505 — C6-0346/2005 — 2005/0211(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

 

lausuntoa varten: TRAN, PECH

Määrärahasiirtoesitys DEC 55/2005 — Pääluokka III — Komissio (SEC(2005)1378 — C6-0347/2005 — 2005/2200(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

Määrärahasiirtoesitys DEC 57/2005 — Pääluokka III — Komissio (SEC(2005)1377 — C6-0348/2005 — 2005/2201(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

Ehdotus neuvoston päätökseksi maaseudun kehittämistä koskevista yhteisön strategisista suuntaviivoista (Ohjelmakausi 2007-2013) (KOM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

 

lausuntoa varten: ENVI, REGI

Ehdotus neuvoston päätökseksi lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan väliseen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevaan sopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta (12075/2005 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: DEVE

 

lausuntoa varten: INTA

Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös — Varainhoitovuosi 2004 — Nide I — Osat I ja II (SEC(2005)1159 — C6-0351/2005 — 2005/2090(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: CONT

 

lausuntoa varten: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös — Varainhoitovuosi 2004 — Nide I — Konsolidoitu selvitys talousarvion toteuttamisesta ja konsolidoitu tilinpäätös (SEC(2005)1158 — C6-0352/2005 — 2005/2090(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: CONT

 

lausuntoa varten: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Mikronesian liittovaltion välisen Mikronesian liittovaltion alueella harjoitettavaa kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2005)0502 — C6-0353/2005 — 2005/0206(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

 

lausuntoa varten: DEVE, BUDG

Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön järjestelmän perustamisesta kalastuslisensseihin sisällytettäviä vähimmäistietoja koskevien sääntöjen vahvistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3690/93 kumoamisesta (KOM(2005)0499 — C6-0354/2005 — 2005/0205(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

 

lausuntoa varten: JURI

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta Euroopassa (KOM(2005)0447 — C6-0356/2005 — 2005/0183(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

 

lausuntoa varten: ITRE, JURI

Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös — Varainhoitovuosi 2004 — Nide III — Euroopan parlementti (N6-0027/2005 [01] — C6-0357/2005 — 2005/2091(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: CONT

 

lausuntoa varten: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Esitys lisätalousarvioksi nro 7 varainhoitovuodeksi 2005 — Yleinen tulo- ja menotaulukko — Pääluokka ΙΙΙ — Komissio (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

 

lausuntoa varten: REGI

Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös — Varainhoitovuosi 2004 — Nide III — Neuvosto (N6-0027/2005 [02] — C6-0359/2005 — 2005/2092(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: CONT

 

lausuntoa varten: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös — Varainhoitovuosi 2004 — Nide III — Tuomioistuin (N6-0027/2005 [03] — C6-0360/2005 — 2005/2093(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: CONT

 

lausuntoa varten: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös — Varainhoitovuosi 2004 — Nide III — Tilintarkastustuomioistuin (N6-0027/2005 [04] — C6-0361/2005 — 2005/2094(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: CONT

 

lausuntoa varten: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös — Varainhoitovuosi 2004 — Nide III — Talous- ja sosiaalikomitea (N6-0027/2005 [05] — C6-0362/2005 — 2005/2095(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: CONT

 

lausuntoa varten: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös — Varainhoitovuosi 2004 — Nide III — Alueiden komitea (N6-0027/2005 [06] — C6-0363/2005 — 2005/2096(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: CONT

 

lausuntoa varten: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös — Varainhoitovuosi 2004 — Nide III — European oikeusasiamies (N6-0027/2005 [07] — C6-0364/2005 — 2005/2042(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: CONT

 

lausuntoa varten: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös — Varainhoitovuosi 2004 — Nide III — Euroopan tietosuojavaltuutettu (N6-0027/2005 [08] — C6-0365/2005 — 2005/2208(DEC)).

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: CONT

 

lausuntoa varten: JURI, LIBE

3.   Määrärahojen siirrot

Budjettivaliokunta käsitteli komission määrärahasiirtoesitystä DEC 33/2005 (C6-0307/2005 — SEC(2005)1187 lopull.).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron kokonaisuudessaan.

*

* *

Budjettivaliokunta käsitteli komission määrärahasiirtoesitystä DEC36/2005 (C6-0316/2005 — SEC(2005)1190 lopull.).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron kokonaisuudessaan.

*

* *

Budjettivaliokunta käsitteli komission määrärahasiirtoesitystä DEC 37/2005 (C6-0313/2005 — SEC(2005)1191 lopull.).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron kokonaisuudessaan.

*

* *

Budjettivaliokunta käsitteli komission määrärahasiirtoesitystä DEC 55/2005 (C6-0347/2005 — SEC(2005)1378 lopull.).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron kokonaisuudessaan edellyttäen, että budjettivallan käyttäjät pääsevät asiasta yhteisymmärrykseen 26. lokakuuta 2005 pidettävässä neuvottelukokouksessa.

*

* *

Budjettivaliokunta käsitteli komission määrärahasiirtoesitystä DEC 57/2005 (C6-0348/2005 — SEC(2005)1377 lopull.).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron kokonaisuudessaan.

4.   Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.

HUMANITAARISEN AVUN SAANTI KASHMIRISSA

Elizabeth Lynne, Cecilia Malmström ja Nicholson of Winterbourne ALDE-ryhmän puolesta Kashmirin humanitaarisesta tilanteesta (B6-0591/2005)

Pasqualina Napoletano ja Emilio Menéndez del Valle PSE-ryhmän puolesta humanitaarisen avun saannista Kashmirissa (B6-0594/2005)

James Elles, Simon Coveney ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta humanitaarisen avun saannista Kashmirissa(B6-0597/2005)

Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis ja Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta Kashmirin humanitaarisesta tilanteesta (B6-0600/2005)

Cem Özdemir, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Gérard Onesta ja Hélène Flautre Verts/ALEryhmän puolesta humanitaarisen avun saannista Kashmirissa (B6-0603/2005)

Eoin Ryan UEN-ryhmän puolesta humanitaarisen avun saannista Kashmirissa (B6-0607/2005)

II.

FILIPPIINIT (EUROOPAN UNIONIN KANSALAISEN FRANCISCO LARRAÑAGAN KUOLEMANTUOMIO)

Pasqualina Napoletano ja María Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE-ryhmän puolesta EU:n kansalaisen Francisco Larrañagan kuolemantuomiosta Filippiineillä (B6-0595/2005)

Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta kuolemantuomiosta Filippiineillä (B6-0598/2005)

Willy Meyer Pleite GUE/NGL-ryhmän puolesta Espanjan kansalaisen Francisco Larrañagan kuolemantuomiosta Filippiineillä (B6-0601/2005)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda ja Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta Filippiineistä (B6-0604/2005)

Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta EU:n kansalaisen kuolemantuomiosta Filippiineillä (B6-0605/2005)

III.

BURMA/MYANMAR

Cecilia Malmström ja Frédérique Ries alde-ryhmän puolesta Burmasta/Myanmarista (B6-0592/2005)

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock ja Marc Tarabella PSE-ryhmän puolesta ihmisoikeuksista Burmassa (B6-0593/2005)

Simon Coveney, Charles Tannock ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta ihmisoikeuksista Burmassa/Myanmarissa (B6-0596/2005)

Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta Burman tilanteesta (B6-0599/2005)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda ja Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta Burmasta (B6-0602/2005)

Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta Burmasta/Myanmarista (B6-0606/2005).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 142 artiklan mukaisesti.

5.   Pohjoinen ulottuvuus (päätöslauselmaesitysten jättäminen)

Keskustelu käytiin 8.9.2005(istunnon pöytäkirja 8.9.2005, kohta 4).

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Diana Wallis ja Paavo Väyrynen ALDE-ryhmän puolesta pohjoisesta ulottuvuudesta ja 21. marraskuuta 2005 pidettävästä ministerikokouksesta (B6-0584/2005)

Alexander Stubb PPE-DE-ryhmän puolesta pohjoisen ulottuvuuden tulevaisuudesta (B6-0586/2005)

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka ja Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta pohjoisesta ulottuvuudesta ja 21. marraskuuta 2005 pidettävästä ministerikokouksesta (B6-0587/2005)

Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson ja André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta pohjoisesta ulottuvuudesta ja 21. marraskuuta 2005 pidettävästä ministerikokouksesta (B6-0588/2005)

Jan Marinus Wiersma, Riitta Myller ja Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta pohjoisen ulottuvuuden tulevaisuudesta (B6-0589/2005)

Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas ja Anna Elzbieta Fotyga UEN-ryhmän puolesta pohjoisesta ulottuvuudesta (B6-0590/2005).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.11.2005, kohta 5.3.

6.   Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen esittely — 2004 (keskustelu)

Tilintarkastustuomioistuimen presidentti Hubert Weber esitteli edustamansa toimielimen vuosikertomuksen.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Javier Pomés Ruiz PPE-DE-ryhmän puolesta, Dan Jørgensen PSE-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jeffrey Titford IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Alexander Stubb, Szabolcs Fazakas, Margarita Starkevičiūtė, Nils Lundgren, Simon Busuttil, Herbert Bösch, Markus Ferber, Terence Wynn ja Hubert Weber.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 10.05 komission puheenjohtajaa odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 10.15.)

Puhetta johti Josep BORRELL FONTELLES

puhemies

7.   Lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2006 (keskustelu)

Komission julkilausuma: Lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2006

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-DE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta, Silvana Koch-Mehrin ALDE-ryhmän puolesta, Pierre Jonckheer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Roberto Musacchio GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage IND/DEM-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Jean-Claude Martinez.

Puhetta johti Gérard ONESTA

varapuhemies

Puheenvuorot: Ingeborg Gräßle, Jan Andersson, Diana Wallis, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Toussas, Frank Vanhecke, John Bowis, Poul Nyrup Rasmussen, joka puheenvuoronsa aluksi pahoitteli istuntosalissa läsnä olevien jäsenten pientä määrää (puhemies vastasi, että hän välittää tämän huomion asiasta vastaaville tahoille), Sophia in 't Veld, Maria Berger, Elizabeth Lynne, Amalia Sartori, Richard Corbett, Joseph Daul, Genowefa Grabowska, Csaba Őry, Markus Pieper, Alexander Radwan ja José Manuel Barroso.

Koska jätetyt päätöslauselmaesitykset eivät olleet vielä saatavissa, niistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: 14.12.2005.

(Istunto keskeytettiin klo 12.10 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.15.)

Puhetta johti Luigi COCILOVO

varapuhemies

8.   Puhemiehen ilmoitus

Budjettivaliokunta hyväksyi eilen pidetyssä kokouksessaan seuraavat mietinnöt:

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoittamisesta 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta täydentävän toimielinten sopimuksen 3 kohdan mukaisesti [KOM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)] (esittelijä: Reimer Böge) (A6-0320/2005)

ja

Mietintö: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2005 varainhoitovuodeksi 2005 (myrsky Pohjois-Euroopassa) [13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)] (esittelijä: Salvador Garriga Polledo) (A6-0321/2005).

Näistä mietinnöistä äänestetään 17.11.2005 työjärjestyksen 131 artiklan mukaisesti.

*

* *

Puheenvuorot: Lissy Gröner, joka pyysi parlamentissa parhaillaan esillä olevan näyttelyn keskeyttämistä, koska hän piti sitä naisia halventavana (puhemies vastasi, että kvestoreille ilmoitetaan tästä pyynnöstä), Geoffrey Van Orden, joka pyysi neuvostoa ja komissiota painostamaan Libyan viranomaisia Libyassa vangittuina olevien bulgarialaisten sairaanhoitajien ja palestiinalaisen lääkärin vapauttamiseksi, Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta, joka kannatti Geoffrey Van Ordenin pyyntöä, ja Bernd Posselt Lissy Grönerin pyynnöstä (puhemies vakuutti hänelle, että kvestorit käsittelevät asiaa täysin puolueettomasti).

9.   Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä I.

9.1   Hyvien toimintatapojen levittämisen ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton seurannan ohjelma *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi päätöksen N:o 2256/2003/EY muuttamisesta hyvien toimintatapojen levittämistä ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton seurantaa koskevan ohjelman pidentämiseksi vuoteen 2006 [KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)] — Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Giles Chichester (A6-0302/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0417)

9.2.   Yleiseurooppalainen maanpäällinen yleinen kaukohakujärjestelmä *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi taajuusalueista, jotka on tarkoitettu yleiseurooppalaisen maanpäällisen yleisen kaukohakujärjestelmän yhteen sovitettua käyttöönottoa varten yhteisössä, annetun neuvoston direktiivin 90/544/ETY kumoamisesta [KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)] — Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Giles Chichester (A6-0303/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0418)

9.3.   Siemenalan yhteinen markkinajärjestely * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä [KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)] — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta.

Esittelijä: Joseph Daul (A6-0295/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0419)

9.4.   Humala-alan yhteinen markkinajärjestely * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä [KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)] — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta.

Esittelijä: Joseph Daul (A6-0299/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0420)

9.5.   Viinin yhteinen markkinajärjestely * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta [KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)] — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta.

Esittelijä: Joseph Daul (A6-0300/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0421)

9.6.   Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttaminen Mongoliassa toteutettavien toimenpiteiden rahoittamiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta, jotta pankki voi rahoittaa Mongoliassa toteutettavia toimenpiteitä [KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)] — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Pervenche Berès (A6-0298/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0422)

9.7.   Viisumit Torinossa talvella 2006 pidettäviin olympiakisoihin ja/tai vammaisten olympiakisoihin *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Torinossa vuonna 2006 pidettävien olympia- ja paralympiakisojen osanottajien viisumihakemuksia ja viisumin myöntämistä koskevien menettelyjen helpottamisesta [KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)] — Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta.

Esittelijä: Stefano Zappalà (A6-0313/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0423)

9.8.   Sosiaaliturvajärjestelmien soveltaminen yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta [KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)] — Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta.

Esittelijä: Patrizia Toia (A6-0293/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Patrizia Toia (esittelijä) käytti työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0424)

9.9.   Eurooppalainen ankeriaskanta (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Eurooppalaisen ankeriaskannan hoito: yhteisön toimintasuunnitelman laatiminen [2005/2032(INI)] — Kalatalousvaliokunta.

Esittelijä: Albert Jan Maat (A6-0284/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Albert Jan Maat (esittelijä) käytti työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0425)

9.10.   Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan mahdollinen rikkominen yhden jäsenvaltion toimesta (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan mahdollinen rikkominen yhden jäsenvaltion toimesta [2005/2187(INI)] — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Giuseppe Gargani (A6-0316/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0426)

9.11.   Globalisaation sosiaalinen ulottuvuus (äänestys)

Mietintö: Globalisaation sosiaalinen ulottuvuus [2005/2061(INI)] — Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta.

Esittelijä: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0427)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Philip Bushill-Matthews esitti tarkistukseen 5 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

10.   Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Giuseppe Gargani — A6-0316/2005

Bruno Gollnisch

Mietintö: Mihael Brejc — A6-0308/2005

Andreas Mölzer, Frank Vanhecke ja Mairead McGuinness

11.   Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen 2 ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 12.50 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti Josep BORRELL FONTELLES

puhemies

12.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Manuel Medina Ortega on ilmoittanut olleensa läsnä, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

*

* *

Bernard Piotr Wojciechowski käytti puheenvuoron antaakseen henkilökohtaisen lausuman Ana Maria Gomesin tekemästä ehdotuksesta, joka käsitteli parlamentin tiloissa parhaillaan esillä olevaa näyttelyä.

13.   Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Giovanni Procacci on nimitetty parlamentin jäseneksi Michele Santoron tilalle 15.11.2005 alkaen.

Puhemies muistutti työjärjestyksen 3 artiklan 5 kohdan määräyksistä.

Euroopan parlamentin edustajainvaalista annetun säädöksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti parlamentti merkitsi tämän nimityksen tiedoksi.

14.   Euroopan kemikaalivirasto, pysyvät orgaaniset yhdisteet (REACH) *** I — (Vaarallisista aineista annetun direktiivin 67/548/ETY muuttaminen (REACH)) *** I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoittamisesta (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta ja direktiivin 1999/45/EY ja (pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan) asetuksen (EY) N:o .../... muuttamisesta [KOM(2003)0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)] — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Guido Sacconi (A6-0315/2005)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) [KOM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)] — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

Puheenvuorot: Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja), Stavros Dimas (komission jäsen) ja Lord Bach (neuvoston puheenjohtaja).

Guido Sacconi esitteli mietintönsä (A6-0315/2005 ja A6-0285/2005).

Hiltrud Breyer käytti puheenvuoron esittelijän esityksestä.

Puheenvuorot: Christofer Fjellner (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elisa Ferreira (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Thomas Mann (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lena Ek (ITREvaliokunnan lausunnon valmistelija), Hartmut Nassauer (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kurt Lechner (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Hiltrud Breyer (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puhetta johti Mario MAURO

varapuhemies

Puheenvuorot: David Hammerstein Mintz (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Satu Hassi (ECONvaliokunnan lausunnon valmistelija), Ria Oomen-Ruijten PPE-DE-ryhmän puolesta, Werner Langen Satu Hassin puheenvuorosta, Robert Goebbels PSE-ryhmän puolesta, Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonas Sjöstedt GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Liam Aylward UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka ja Hélène Goudin.

Puhetta johti Miroslav OUZKÝ

varapuhemies

Puheenvuorot: Mogens N. J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas ja Paul Rübig.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.11.2005, kohta 4.1 ja istunnon pöytäkirja 17.11.2005, kohta 4.2.

15.   Euroopan unionin sääntelyvirastot (keskustelu)

Suullinen kysymys: Jo Leinen ja Janusz Lewandowski AFCO-valiokunnan puolesta neuvostolle (O-0093/2005): Luonnos toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä (KOM(2005)0059 — 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005)

Georgios Papastamkos (laatijan sijainen) ja Janusz Lewandowski esittelivät suullisen kysymyksen.

Lord Bach (neuvoston puheenjohtaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Maria da Assunção Esteves PPE-DE-ryhmän puolesta, Richard Corbett PSE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Lord Bach ja Louis Michel (komission jäsen).

Koska jätetyt päätöslauselmaesitykset eivät olleet vielä saatavissa, niistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.12.2005, kohta 6.15.

Puhetta johti Sylvia-Yvonne KAUFMANN

varapuhemies

16.   Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0339/2005).

Puheenvuorot: David Martin ja Mairead McGuinness kysymysten luokittelusta.

Ensimmäinen osa

Kysymys 37 (Manuel Medina Ortega): Matkustajalentoliikenteen verotus.

Peter Mandelson (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Manuel Medina Ortega, Josu Ortuondo Larrea ja Agnes Schierhuber.

Kysymys 38 (Sarah Ludford): Euroopan unionin tietokantojen suojelu.

Olli Rehn (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Sarah Ludford.

Kysymys 39 (Giorgos Dimitrakopoulos): Kosovo.

Olli Rehn vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Giorgos Dimitrakopoulos ja Bart Staes.

Toinen osa

Kysymys 40 (Bart Staes): FLEGTin vaikutukset sosiaalisten oikeuksien ja elinympäristön suojeluun kehitysmaissa.

Louis Michel (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Bart Staes, John Bowis ja Agnes Schierhuber.

Kysymys 41 (Othmar Karas): Kehitysyhteistyö.

Louis Michel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Othmar Karas.

Kysymys 42 (Marie-Hélène Aubert): Kongon demokraattisen tasavallan vaalit.

Louis Michel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Marie-Hélène Aubert.

Kysymyksiin 43-45 vastataan kirjallisesti.

Kysymys 46 (Sajjad Karim): Suurempi avoimuus ja vastuullisuus WTO:n neuvotteluissa.

Peter Mandelson vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät David Martin, James Hugh Allister ja Paul Rübig.

Kysymys 47 (Hélène Goudin): Thaimaalaisten katkarapujen tullinalennukset.

Peter Mandelson vastasi kysymykseen.

Kysymys 48 (Ilda Figueiredo): Kenkäteollisuuden vaikeudet.

Peter Mandelson vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Ilda Figueiredo, David Martin ja Anne E. Jensen.

Kysymys 54 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Rakenneuudistusten ennustaminen.

Vladimír Špidla (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Kysymys 55 (Joachim Wuermeling): Työntekijöiden vapaa liikkuvuus.

Vladimír Špidla vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Manfred Weber ja Claude Moraes.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti.

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 20.15 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

varapuhemies

17.   2005 — Laajentuminen II (keskustelu)

Komission julkilausuma: 2005 — Laajentuminen II

Olli Rehn (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta, István Szent-Iványi ALDE-ryhmän puolesta, Joost Lagendijk Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Sarah Ludford, Gisela Kallenbach, Georgios Papastamkos, Borut Pahor, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Doris Pack, Guido Podestà, Bernd Posselt ja Olli Rehn.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

18.   Matkustajille tiedottaminen varsinaisen lentoliikenteen harjoittajan identiteetistä *** I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille ja jäsenvaltioiden suorittamasta turvallisuustietojen toimittamisesta [KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] — Liikenne- ja matkailuvaliokunta.

Esittelijä: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

Puheenvuorot: Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) ja Derek Twigg (neuvoston puheenjohtaja).

Christine De Veyrac esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Jörg Leichtfried PSE-ryhmän puolesta, Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bernard Piotr Wojciechowski IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fernand Le Rachinel, Corien Wortmann-Kool, Ulrich Stockmann, Alyn Smith, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Zsolt László Becsey, Robert Evans, Gilles Savary, Jacques Barrot ja Derek Twigg.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.11.2005, kohta 5.1.

19.   Slovakiassa sijaitseva Bohunice V1 -ydinvoimalaitos * — Ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon tarkoitetut varat (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisehdoista tehtyyn asiakirjaan liitetyn Slovakiassa sijaitsevaa Bohunice V1 -ydinvoimalaitosta koskevan pöytäkirjan N:o 9 täytäntöönpanosta [KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] — Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Rebecca Harms (A6-0282/2005)

Mietintö: Ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon tarkoitetut varat [2005/2027(INI)] — Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Rebecca Harms (A6-0279/2005)

Andris Piebalgs (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Rebecca Harms esitteli mietintönsä (A6-0282/2005 ja A6-0279/2005).

Puheenvuorot: Ján Hudacký PPE-DE-ryhmän puolesta, Edit Herczog PSE-ryhmän puolesta, Fiona Hall ALDEryhmän puolesta, Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta, Umberto Pirilli UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sergej Kozlík, Romana Jordan Cizelj, Reino Paasilinna, Šarūnas Birutis, Vladimír Remek, Kathy Sinnott, Paul Rübig, Hannes Swoboda, Marios Matsakis, Erik Meijer, Peter Baco, Zita Pleštinská, Miloš Koterec ja Andris Piebalgs.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.11.2005, kohta 5.2.

20.   Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 364.133/OJME).

21.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 00.10.

Julian Priestley

Pääsihteeri

Josep Borrell Fontelles

Puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, van den Burg, Bushill- Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot- Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl- Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez- Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.

Tarkkailijat:

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan.


LIITE I

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

+

hyväksytty

-

hylätty

rauennut

per.

peruutettu

NHÄ (..., ..., ...)

nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

KÄ (..., ..., ...)

koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

osat

kohta kohdalta -äänestys

erillinen äänestys

tark.

tarkistus

KT

kompromissitarkistus

vo

vastaava osa

P

tekstiä poistava tarkistus

=

identtiset tarkistukset

§

kohta

art.

artikla

kappale

johdanto-osan kappale

PR

päätöslauselmaesitys

PRC

yhteinen päätöslauselmaesitys

SEC

salainen äänestys

1.   Hyvien toimintatapojen levittämistä ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton seurantaa koskevan ohjelman pidentäminen vuoteen 2006 *** I

Mietintö: Gilles CHICHESTER (A6-0302/2005)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

2.   Yleiseurooppalainen maanpäällinen yleinen kaukohakujärjestelmä *** I

Mietintö: Gilles CHICHESTER (A6-0303/2005)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

3.   Siemenalan yhteinen markkinajärjestely *

Mietintö: Joseph DAUL (A6-0295/2005)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

4.   Humala-alan yhteinen markkinajärjestely *

Mietintö: Joseph DAUL (A6-0299/2005)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

NHÄ

+

600, 20, 14

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE-DE: lopullinen äänestys

5.   Viinin yhteinen markkinajärjestely *

Mietintö: Joseph DAUL (A6-0300/2005)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

6.   Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttaminen Mongoliassa toteutettavien toimenpiteiden rahoittamiseksi *

Mietintö: Pervenche BERÈS (A6-0298/2005)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

7.   Viisumit Torinossa talvella 2006 pidettäviin olympiakisoihin ja/tai vammaisten olympiakisoihin *** I

Mietintö: Stefano ZAPPALÀ (A6-0313/2005)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

8.   Sosiaaliturvajärjestelmien soveltaminen yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä *** I

Mietintö: Patrizia TOIA (A6-0293/2005)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

9.   Eurooppalainen ankeriaskanta

Mietintö: Albert Jan MAAT (A6-0284/2005)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

10.   Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan mahdollinen rikkominen yhden jäsenvaltion toimesta

Mietintö: Giuseppe GARGANI (A6-0316/2005)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

11.   Globalisaation sosiaalinen ulottuvuus

Mietintö: Mihael BREJC (A6-0308/2005)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

§ 2

2

PPE-DE

 

-

 

§ 4 jälkeen

8

GUE/NGL

 

-

 

§ 5

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2/NHÄ

+

323, 264, 56

3/NHÄ

-

112, 483, 47

§ 6

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2/KÄ

+

347, 287, 8

3

+

 

§ 7

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 9

9

GUE/NGL

 

-

 

§ 10 jälkeen

10

GUE/NGL

osat

 

 

1/KÄ

+

322, 305, 16

2

-

 

3/KÄ

+

318, 315, 12

§ 15 jälkeen

13

Verts/ALE

-

205, 407, 27

§ 16

3

PPE-DE

 

-

 

§ 19 jälkeen

12

PSE

 

+

 

§ 20

§

alkuper. teksti

eä/KÄ

+

341, 289, 14

§ 22

4

PPE-DE

 

-

 

§ 23 jälkeen

14

Verts/ALE

 

-

 

15

Verts/ALE

 

+

 

§ 24 jälkeen

11

GUE/NGL

 

-

 

§ 31 jälkeen

16

Verts/ALE

-

264, 375, 7

§ 32

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 33 jälkeen

17

Verts/ALE

 

+

 

§ 34

5

PPE-DE

NHÄ

+

357, 266, 17

suullisesti muutettuna

§ 34 jälkeen

18

Verts/ALE

 

+

 

19

Verts/ALE

 

+

 

§ 37

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

-

 

A kappale

6

GUE/NGL

osat

 

 

1

-

 

2

-

 

1

PPE-DE

 

-

 

B kappale

7

GUE/NGL

 

-

 

äänestys: päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

 

+

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE-DE: tark. 5, § 5 - 2. osa, §5 - 3. osa

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

ALDE, PPE-DE

§ 5

1. osa:”katsoo globalisaation merkitsevän ... ja sosiaalista osallisuutta;”

2. osa:”huomauttaa, että yhteistä ... kampanja voisi onnistua;” ilman sanaa ”radikaalisti”

3. osa: sana ”radikaalisti”

PPE-DE

§ 6

1. osa:”kehottaa neuvostoa ja komissiota varmistamaan, että EU:n”

2. osa:”kauppa-, maatalous- ja ulko”

3. osa:”politiikka on perustamissopimuksen ... kehitystavoitteiden mukaista;”

§ 7

1. osa:”katsoo, että EU:n olisi toteutettava ... köyhyyden torjumiseksi”

2. osa:”noudattamalla yhdessä velkojen ... maatalouden ja kaupan alalla;”

§ 32

1. osa:”katsoo, että pieniä ja keskisuuria ... verkostojen luomista;”

2. osa:”kehottaa lisäksi mukauttamaan ... globaalissa talouselämässä;”

§ 37

1. osa:”korostaa, että on tärkeää varmistaa, ... ja tiedotusvälineiden merkitystä;”

2. osa:”katsoo, että globalisaatioon ... demokraattisia osallistumismahdollisuuksia;”

Verts/ALE

tark. 6

1. osa:”katsoo, että (poistetaan)”

2. osa:”globalisaatioprosessin tulokset ... kaikkialla maailmassa,”

tark. 10

1. osa:”kehottaa komissiota ja neuvostoa ... syrjinnän muotojen torjuminen;”

2. osa:”vaurauden jakaminen kaikkien ... ovat kaikkien ulottuvilla;”

3. osa:”sosiaalipolitiikka, ... työllisyyspoliittisia toimia;”

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE-DE: § 20

Muuta

Philip Bushill-Matthews esitti tarkistukseen 5 seuraavan suullisen tarkistuksen:

34.

tukee komission ponnisteluja, joilla pyritään lisäämään monenvälisten yritysten tietoisuutta niiden sosiaalisesta vastuusta ja jotka ovat tähän mennessä johtaneet vain vähäisiin tuloksiin;


LIITE II

NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET

1.   Mietintö: Daul A6-0299/2005

Puolesta: 600

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 20

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Allister, Mote

PPE-DE: Deva

Tyhjää: 14

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Rogalski, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

PPE-DE: Kuźmiuk, Ouzký, Podkański

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

2.   Mietintö: Brejc A6-0308/2005

Puolesta: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Vastaan: 264

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Laperrouze, Lehideux, Ortuondo Larrea, Ries, Väyrynen

GUE/NGL: Henin, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Tyhjää: 56

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote

PPE-DE: Brepoels, Papastamkos

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Mietintö: Brejc A6-0308/2005

Puolesta: 112

ALDE: Busk, in 't Veld, Jensen, Malmström, Neyts-Uyttebroeck, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Falbr, Fava, Jørgensen, Koterec, Kristensen, Rasmussen, Tabajdi, Thomsen

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 483

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Meijer, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Tyhjää: 47

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

PPE-DE: Beazley

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Mietintö: Brejc A6-0308/2005

Puolesta: 357

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, de Villiers

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Leichtfried, Peillon, Pinior

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Vastaan: 266

ALDE: Chiesa, Samuelsen, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Schenardi

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tyhjää: 17

ALDE: Resetarits

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PSE: Kósáné Kovács

Verts/ALE: van Buitenen

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Vastaan: Jörg Leichtfried


HYVÄKSYTYT TEKSTIT

 

P6_TA(2005)0417

Hyvien toimintapojen levittämisen ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton seurannan ohjelma *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi päätöksen N:o 2256/2003/EY muuttamisesta hyvien toimintatapojen levittämistä ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton seurantaa koskevan ohjelman pidentämiseksi vuoteen 2006 (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 - 2005/0144(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0347) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 157 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0247/2005),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A6-0302/2005),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

LIITE I

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

N:o.../2005 tehty ... päätöksen N:o 2256/2003/EY muuttamisesta hyvien toimintatapojen levittämistä ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton seurantaa koskevan ohjelman pidentämiseksi vuoteen 2006

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 157 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Päätöksellä N:o 2256/2003/EY (3) hyväksyttiin eEurope 2005 -toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskeva MODINIS-ohjelma 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2005 väliseksi ajaksi.

(2)

Päätöstä N:o 2256/2003/EY on muutettu päätöksellä N:o 787/2004 rahoitusohjeiden mukauttamiseksi Euroopan unionin laajentumisen johdosta.

(3)

Tieto- ja viestintätekniikan tulevaisuudennäkymistä 9 päivänä joulukuuta 2004 antamassaan päätöslauselmassa (4) neuvosto kehotti komissiota aloittamaan eEurope 2005 -toimintasuunnitelman jatkotoimien valmistelutyöt tärkeänä osana uutta vuoden 2005 jälkeistä tietoyhteiskuntaa koskevaa toimintaohjelmaa.

(4)

Komission 19 päivänä marraskuuta 2004 antamassa tiedonannossa ”Eurooppalaisen tietoyhteiskunnan haasteet vuoden 2005 jälkeen” analysoidaan haasteita, joihin eurooppalaisen tietoyhteiskuntastrategian on vastattava vuoteen 2010 mennessä. Siinä esitetään perusteita tieto- ja viestintätekniikan käytön laajentamiselle sekä jatkuvan poliittisen huomion kiinnittämiselle tieto- ja viestintätekniikkaa koskeviin kysymyksiin, mikä edellyttää seurantaa ja hyvien toimintatapojen vaihtoa. Tiedonanto tarjosi lähtökohdan pohdinnalle, joka johti vuonna 2005 hyväksyttyyn uuteen tietoyhteiskunta-aloitteeseen, joka käynnistyy vuonna 2006.

(5)

Uusi aloite ”i2010: eurooppalainen tietoyhteiskunta” esiteltiin kevään Eurooppa-neuvostolle annetussa komission 2 päivänä helmikuuta 2005 päivätyssä tiedonannossa ”Kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi - Uusi alku Lissabonin strategialle”, ja sen tavoitteena on edistää tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa.

(6)

Komission 1 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa tiedonannossa ”i2010 - kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta” määritellään keskeiset poliittiset painopisteet viisivuotisstrategiassa, jonka pyrkimyksenä on edistää avointa ja kilpailuun perustuvaa digitaalista taloutta. Hyvien toimintatapojen vaihdon edistäminen sekä tieto- ja viestintätekniikan mahdollistamien palvelujen käyttöönoton seuranta tukee jatkossakin sidosryhmien ja jäsenvaltioiden välistä vuoropuhelua nimenomaan avoimen koordinointimenetelmän kautta.

(7)

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007-2013) perustamista koskevassa ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tehdään esitys kilpailukykyä ja innovointia tukevien yhteisön toimien puiteohjelmasta vuosiksi 2007-2013. Puiteohjelman piiriin kuuluvat erityiset yhteisön toimenpiteet, joilla tuetaan yrittäjyyttä, pk-yrityksiä, teollisuuden kilpailukykyä, innovointia, tieto- ja viestintätekniikkaa, ympäristöteknologiaa ja älykästä energiahuoltoa, mukaan luettuina päätöksessä N:o 2256/2003/EY vahvistetut toimenpiteet.

(8)

Tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 808/2004 (5) luodaan yhteinen kehys tietoyhteiskuntaa koskevien yhteisön tilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle. Nämä tilastot sisältävät eEurope-vertailuanalyyseihin tarvittavia tietoja, ja ne ovat merkityksellisiä jäsenvaltioiden edistymisen seurantaan käytettävien rakenteellisten indikaattorien kannalta ja välttämättömiä yhtenäisen perustan luomiseksi tietoyhteiskunnan analysointia varten.

(9)

eEurope 2005 -toimintasuunnitelman päättymisen ja puiteohjelman vuoden 2007 alussa tapahtuvaksi suunnitellun käynnistämisen väliin jäävien 12 kuukauden aikana on tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa taloudessa seurattava ja tuettava jatkamalla vertailu- ja tilastoanalyysejä rakenteellisten indikaattorien pohjalta ja vaihtamalla hyviä toimintatapoja. Ohjelman mukaisesti vuonna 2006 toteutettavilla vertailuanalyysejä, hyviä toimintatapoja ja politiikan yhteensovittamista koskevilla toimilla tuetaan yllä mainitun 2 päivänä helmikuuta 2005 annetun komission tiedonannon mukaisia tavoitteita.

(10)

Seurantaa, kokemusten vaihtoa, vertailuanalyysejä, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä talouteen ja yhteiskuntaan kohdistuvien tietoyhteiskunnan vaikutusten analyysiä olisi jatkettava vuonna 2006, jotta saavutetaan 2 helmikuuta 2005 annetun komission tiedonannon mukaiset tavoitteet, jotka tähtäävät tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton edistämiseen eEurope-toimintasuunnitelman jatkotoimina, sekä ne, jotka on asetettu komission 1 päivänä kesäkuuta 2005 antamassa tiedonannossa.

(11)

Päätös N:o 2256/2003/EY olisi siten muutettava,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös N:o 2256/2003/EY seuraavasti:

1)

Lisätään artikla seuraavasti:

”1 a artikla

1.   Ohjelmassa jatketaan vuodeksi 2006 tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton ja käytön seurantaa taloudessa sekä hyvien toimintatapojen levittämistä seuraavin tavoittein:

a)

eri jäsenvaltioissa ja niiden toimesta tapahtuvan edistymisen seuranta ja vertaaminen maailman parhaisiin käyttämällä virallisia tilastoja, mikäli mahdollista;

b)

jäsenvaltioiden kansallisesti, alueellisesti tai paikallisesti toteuttamien, tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoon tähtäävien pyrkimysten tukeminen analysoimalla hyviä toimintatapoja ja kehittämällä mekanismeja kokemusten vaihtoa varten keskinäisesti täydentävän kanssakäymisen puitteissa;

c)

talouteen ja yhteiskuntaan kohdistuvien tietoyhteiskunnan vaikutusten analysointi poliittisten keskustelujen helpottamiseksi erityisesti kilpailukyvyn, kasvun ja työllisyyden sekä sosiaalisen osallisuuden kannalta.

2.   Ohjelman toimet ovat alojen rajat ylittäviä, ja ne täydentävät muilla aloilla toteutettavia yhteisön toimia. Toimet eivät saa olla päällekkäisiä kyseisillä aloilla muissa yhteisön ohjelmissa toteutettavien toimien kanssa. Ohjelman mukaisesti toteutetuilla vertailevaa arviointia, hyviä toimintatapoja ja politiikan koordinointia koskevilla toimilla on pyrittävä saavuttamaan 2 päivänä helmikuuta 2005 kokoontuneelle kevään Eurooppa-neuvostolle annetussa komission tiedonannossa ”Kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi - Uusi alku Lissabonin strategialle” asetetut tavoitteet, jotka tähtäävät tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton edistämiseen eEurope-toimintasuunnitelman jatkotoimina sekä erityisesti laajakaistan käytön lisäämiseen ja sähköisen hallinnon, verkkoliiketoiminnan, sähköisen terveydenhuollon ja tietotekniikkaa hyödyntävän opiskelun edistämiseen, sekä komission 1 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa tiedonannossa ”i2010 - kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta” asetetut tavoitteet, jotka tähtäävät avoimen ja kilpailuun perustuvan digitaalisen talouden edistämiseen.

3.   Ohjelmalla luodaan myös yhteinen kehys kansallisten, alueellisten ja paikallisten tasojen Euroopan laajuiselle keskinäisesti täydentävälle kanssakäymiselle.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”2 a artikla

Edellä 1 a artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan seuraavanlaisia toimia:

(a)

Toimi 1:

Toiminnan seuranta ja vertailu

tietojen keruu ja analysointi eEurope 2005 -toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta 18 päivänä helmikuuta 2003 annetussa neuvoston päätöslauselmassa määriteltyjen vertailuindikaattorien, tarvittaessa myös alueellisten indikaattorien perusteella, ja tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 (6) mukaisesti.

(b)

Toimi 2:

Hyvien toimintatapojen levittäminen

suoritetaan tutkimuksia, joilla yksilöidään kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla tieto- ja viestintätekniikan menestyksekästä käyttöönottoa taloudessa edistävät hyvät toimintatavat,

tuetaan kohdennettuja konferensseja, seminaareja tai työryhmätapaamisia sekä levitys-, tiedotus- ja viestintätoimia, joilla edistetään 2 päivänä helmikuuta 2005 kokoontuneelle kevään Eurooppaneuvostolle annetussa komission tiedonannossa ”Kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi - Uusi alku Lissabonin strategialle” asetettuja tavoitteita, jotka tähtäävät tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton edistämiseen eEurope-toimintasuunnitelman jatkotoimina, ja 1 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission tiedonannossa ”i2010 - kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta” asetettuja avoimen ja kilpailuun perustuvan digitaalisen talouden edistämiseen tähtääviä tavoitteita yhteistyön edistämiseksi sekä kokemusten vaihtamiseksi ja hyvien toimintatapojen levittämiseksi 1 a artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(c)

Toimi 3:

Analyysi ja strateginen keskustelu

tuetaan yhteiskunnan ja talouden asiantuntijoiden työtä, jotta komissiolle voidaan tarjota tietoja politiikan tulevaisuutta koskevaa analyysia varten.

3)

Korvataan 4 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Ohjelma alkaa 1 päivänä tammikuuta 2003 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2006.

Rahoituspuitteet tämän ohjelman toteuttamiseksi ovat 30 160 000 euroa.”

4)

Korvataan liite tämän päätöksen liitteenä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


(1)  Lausunto annettu 27. lokakuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. marraskuuta 2005.

(3)  EUVL L 336, 23.12.2003, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 787/2004/EY (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 12).

(4)  EUVL C 62, 12.3.2005, s. 1.

(5)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 49.

(6)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 49.”

LIITE II

LIITE

eEurope-toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvallisuuden parantamista koskeva monivuotinen ohjelma (MODINIS)

Rahoituksen ohjeellinen jakautuminen 2003-2005

Prosentuaaliset osuudet kokonaistalousarviosta tointa ja vuotta kohden

 

2003

2004

2005

Yhteensä 2003-2005

Toimi 1 — toiminnan seuranta ja vertailu

12 %

14 %

14 %

40 %

Toimi 2 — hyvien toimintatapojen levittäminen

8 %

10 %

12 %

30 %

Toimi 3 — analyysi ja strateginen keskustelu

2 %

3 %

3 %

8 %

Toimi 4 — verkko- ja tietoturvallisuuden parantaminen

17 %

5 %

0 %

22 %

Prosentuaalinen osuus kokonaismäärästä

39 %

32 %

29%

100 %


Rahoituksen ohjeellinen jakautuminen 2006

Prosentuaaliset osuudet kokonaistalousarviosta tointa ja vuotta kohden

 

2006

Toimi 1 — toiminnan seuranta ja vertailu

55 %

Toimi 2 — hyvien toimintatapojen levittäminen

30 %

Toimi 3 — analyysi ja strateginen keskustelu

15 %

Toimi 4 — verkko- ja tietoturvallisuuden parantaminen

0 %

Prosentuaalinen osuus kokonaismäärästä

100 %

P6_TA(2005)0418

Yleiseurooppalainen maanpäällinen yleinen kaukohakujärjestelmä *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi taajuusalueista, jotka on tarkoitettu yleiseurooppalaisen maanpäällisen yleisen kaukohakujärjestelmän yhteen sovitettua käyttöönottoa varten yhteisössä, annetun neuvoston direktiivin 90/544/ETY kumoamisesta (KOM(2005)0361 - C6-0248/2005 - 2005/0147(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0361) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0248/2005),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A6-0303/2005),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/.../EY

annettu ... taajuusalueista, jotka on tarkoitettu yleiseurooppalaisen maanpäällisen yleisen kaukohakujärjestelmän yhteen sovitettua käyttöönottoa varten yhteisössä, annetun neuvoston direktiivin 90/544/ETY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 90/544/ETY (4) edellytettiin jäsenvaltioiden osoittavan 31 päivään joulukuuta 1992 mennessä 169,4-169,8 MHz:n taajuusalueella neljä kanavaa yleiseurooppalaiselle maanpäälliselle yleiselle kaukohakujärjestelmälle, jäljempänä ”ERMES”, ja valmistelevan mahdollisimman nopeasti suunnitelmat, jotka mahdollistavat, että yleiseurooppalainen maanpäällinen yleinen kaukohakujärjestelmä voi käyttää koko 169,4-169,8 MHz:n taajuusaluetta kaupallisen kysynnän mukaisesti.

(2)

169,4-169,8 MHz:n taajuusalueen käyttö ERMESiin yhteisössä on vähentynyt tai jopa lakannut kokonaan, joten tätä taajuusaluetta ei tällä hetkellä käytetä tehokkaasti, ja sitä voitaisiin käyttää paremmin palvelemaan muita yhteisön poliittisia tavoitteita.

(3)

Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 676/2002/EY (5) (radiotaajuuspäätös) vahvistettiin yhteisön politiikka ja lainsäädäntökehys, joiden tarkoituksena on varmistaa poliittisten lähestymistapojen yhteensovittaminen ja tarvittaessa yhdenmukaiset edellytykset taajuusalueen saatavuudelle ja tehokkaalle käytölle sisämarkkinoiden luomiseksi ja niiden toimimisen varmistamiseksi. Mainittu päätös antaa komissiolle mahdollisuuden laatia teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla varmistetaan yhdenmukaiset edellytykset taajuusalueen saatavuudelle ja tehokkaalle käytölle.

(4)

Koska 169,4-169,8 MHz:n taajuusalue soveltuu vammaisia hyödyttäville sovelluksille ja koska tällaisten sovellusten edistäminen on yhteisön poliittisena tavoitteena yleisen sisämarkkinoiden toiminnan varmistamistavoitteen ohella, komissio antoi radiotaajuuspäätöksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan posti- ja telehallintojen konferenssille, jäljempänä ”CEPT”, toimeksiannon tarkastella muun muassa vammaisten auttamiseen liittyviä sovelluksia.

(5)

Toimeksiannon mukaisesti CEPT laati uuden taajuussuunnitelman ja kanavajärjestelyn, jonka mukaan kuusi sovellustyyppiä jakaa taajuusalueen useiden yhteisön poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

(6)

Näistä syistä ja radiotaajuuspäätöksen tavoitteiden mukaisesti direktiivi 90/544/ETY olisi kumottava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kumotaan direktiivi 90/544/ETY ...päivästä ...kuuta ... (6).

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


(1)  Lausunto annettu 27. lokakuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu muun kuin pakollisen kuulemisen johdosta 17. marraskuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. marraskuuta 2005.

(4)  EUVL L 310, 9.11.1990, s. 28.

(5)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1.

(6)  Virallinen lehti: päivä, jona tämä direktiivi julkaistaan virallisessa lehdessä.

P6_TA(2005)0419

Siemenalan yhteinen markkinajärjestely *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0384) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan ja 37 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0285/2005),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6-0295/2005),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P6_TA(2005)0420

Humala-alan yhteinen markkinajärjestely *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0386) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan ja 37 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0287/2005),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6-0299/2005),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P6_TA(2005)0421

Viinin yhteinen markkinajärjestely *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0395) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0286/2005),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6-0300/2005);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P6_TA(2005)0422

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttaminen Mongoliassa toteutettavien toimenpiteiden rahoittamiseksi *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta, jotta pankki voi rahoittaa Mongoliassa toteutettavia toimenpiteitä (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2005)0342) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 181 a artiklan,

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0280/2005),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 83 artiklan 7 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0298/2005);

1.

hyväksyy sopimuksen muuttamisen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Mongolian hallituksille ja parlamenteille.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P6_TA(2005)0423

Viisumit Torinossa talvella 2006 pidettäviin olympiakisoihin ja/tai vammaisten olympiakisoihin *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Torinossa vuonna 2006 pidettävien olympia- ja paralympiakisojen osanottajien viisumihakemuksia ja viisumin myöntämistä koskevien menettelyjen helpottamisesta (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0412) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 62 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja b alakohdan ii alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0275/2005),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0313/2005),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS N:o .../2005 annettu ... toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on helpottaa Torinossa vuonna 2006 pidettävien olympia- ja paralympiakisojen osanottajien viisumin hakemis- ja myöntämismenettelyjä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja b alakohdan ii alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Ateenassa vuonna 2004 pidettävien olympia- ja paralympiakisojen osanottajien viisumihakemuksia ja viisumin myöntämistä koskevien menettelyjen helpottamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2003 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1295/2003 (2) otettiin käyttöön tilapäinen erityisjärjestely, jolla poikettiin tavanomaisista viisumin myöntämismenettelyistä vuoden 2004 Ateenan olympia- ja paralympiakisojen osanottajille jotta Kreikka pystyi järjestämään olympia- ja paralympiakisat ensimmäisenä Schengen-alueeseen kuuluvana jäsenvaltiona noudattaen olympialaisen peruskirjan mukaisia velvoitteitaan.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1295/2003 erityissäännöksillä pyrittiin helpottamaan olympia- ja paralympiakisojen osanottajien yhtenäistä viisumia koskevien hakemusten tekemistä ja viisumien myöntämistä sekä yksinkertaistamaan näille henkilöille tehtäviä ulkorajatarkastuksia. Asetukseen sisältyi säännös sen toimivuutta koskevan komission laatiman arviointikertomuksen toimittamisesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

(3)

Komissio totesi arvioinnissaan, että asetuksen (EY) N:o 1295/2003 täytäntöönpanossa oli onnistuttu ja että poikkeusjärjestelyä on pidetty tehokkaana, joustavana ja riittävänä keinona kisaosanottajien maahantulon ja lyhytaikaisen oleskelun sääntelemiseksi Schengen-alueella, jolla ei ole sisärajoja.

(4)

Sen vuoksi Euroopan unionin olisi otettava käyttöön samanlainen poikkeusjärjestely vuoden 2006 talviolympia- ja -paralympiakisoissa, jotta järjestäjämaa Italia voi täyttää olympialaisen peruskirjan mukaiset velvoitteensa ja samalla varmistaa korkean turvallisuuden tason Schengen-alueella, jolla ei ole sisärajoja.

(5)

Vaikka viisumia koskeva vaatimus pidetään voimassa niiden olympia- ja paralympiakisojen osanottajien osalta, jotka ovat sellaisen kolmannen maan kansalaisia, joilla luettelon laatimisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, 15 päivänä maaliskuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 (3) mukaan on oltava viisumi, olisi vuoden 2006 talviolympia- ja -paralympiakisojen ajaksi säädettävä tilapäisestä poikkeuksesta.

(6)

Tämän poikkeuksen soveltamisala olisi rajoitettava niihin yhteisön säännöksiin ja määräyksiin, jotka koskevat viisumihakemuksen tekemistä, viisumin myöntämistä ja viisumin kaavaa. Myös ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia koskevia menetelmiä olisi mukautettava siinä määrin kuin on tarpeen viisumijärjestelmään tehtävien muutosten huomioon ottamiseksi.

(7)

Vuoden 2006 talviolympia- ja -paralympiakisojen osanottajien viisumeja koskevat hakemukset olisi jätettävä vastuuorganisaatioiden välityksellä vuoden 2006 talviolympia- ja -paralympiakisojen järjestelytoimikunnalle samanaikaisesti kuin akkreditointia koskevat hakemukset. Akkreditointihakemuslomakkeen olisi käsitettävä osanottajien perushenkilötiedot, kuten koko nimi, sukupuoli, syntymäaika ja -paikka sekä passin numero, laji ja voimassaoloaika. Lisäksi siinä olisi mainittava Schengen-valtion myöntämä oleskelulupa sekä kyseisen asiakirjan laji ja voimassaoloaika. Hakemukset olisi toimitettava viisumien myöntämisestä vastaaville Italian viranomaisille.

(8)

Vuoden 2006 talviolympia- ja -paralympiakisojen järjestelytoimikunta myöntää akkreditointikortit kisaosanottajille Italian laissa säädettyjen erityissäännösten mukaisesti. Koska kisat voivat olla terroriiskujen kohde, akkreditointikortti on korkeat turvavaatimukset täyttävä asiakirja, jonka haltijalla on pääsy tietyille kisapaikoille ja muihin vuoden 2006 olympia- ja paralympiakisojen aikana pidettäviksi suunniteltuihin tilaisuuksiin. Viisumi liitetään akkreditointikorttiin merkitsemällä korttiin viisumin numero.

(9)

Tämän asetuksen säännökset eivät estä kisojen osanottajia tekemästä asianomaisen Schengen-säännöstön mukaista henkilökohtaista viisumihakemusta.

(10)

Jollei tässä asetuksessa erityisesti toisin säädetä, olisi sovellettava viisumeja tai ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia koskevia asian kannalta merkityksellisiä Schengenin säännöstön määräyksiä. Tätä asetusta ei sovelleta olympia- ja paralympiakisojen osanottajiin, jotka ovat sellaisista kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi Schengen-alueelle tullessaan, mutta joilla on jonkin Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavan jäsenvaltion myöntämä oleskelulupa tai lupa tilapäiseen oleskeluun. Olympia- tai paralympiakisojen osanottajalle, jonka oleskelun Schengen-alueella, jolla ei ole sisärajoja, on tarkoitus kestää yli 90 päivää, voidaan myöntää Italian lain mukainen lupa tilapäiseen oleskeluun.

(11)

Olisi säädettävä, että tässä asetuksessa säädettyjen poikkeusjärjestelyjen toteuttamista arvioidaan vuoden 2006 talviparalympiakisojen päätyttyä.

(12)

Jotta voidaan saavuttaa pääasiallinen tavoite eli helpottaa viisumin myöntämistä olympia- ja paralympiakisojen osanottajille, on tarpeen ja aiheellista säätää tästä eräisiin Schengenin säännöstön määräyksiin sovellettavasta tilapäisestä poikkeuksesta. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklan kolmannessa kohdassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen asetetun tavoitteen saavuttamiseksi.

(13)

Islannin ja Norjan osalta tämä asetus merkitsee Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa (4) tarkoitetun Schengenin säännöstön niiden määräysten kehittämistä, jotka kuuluvat mainitun sopimuksen tietyistä yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (5) 1 artiklan B kohdassa tarkoitettuun alaan.

(14)

Tanskan asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen, asetus ei sido sitä eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska asetuksella kehitetään Schengenin säännöstöä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten mukaisesti, Tanska päättää kuitenkin edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on antanut tämän asetuksen, saattaako se asetuksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(15)

Tällä asetuksella kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (6) mukaisesti. Sen vuoksi Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu tämän asetuksen antamiseen, asetus ei sido sitä eikä asetusta sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

(16)

Tällä asetuksella kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (7) mukaisesti. Sen vuoksi Irlanti ei osallistu tämän asetuksen antamiseen, asetus ei sido sitä eikä asetusta sovelleta Irlantiin.

(17)

Sveitsin osalta tämä asetus merkitsee Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen allekirjoitetussa sopimuksessa tarkoitettujen Schengenin säännöstön niiden määräysten kehittämistä, jotka kuuluvat tämän sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta sekä sopimuksen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta 25 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/860/EY (8) 4 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

(18)

Tämä asetus on kokonaisuudessaan 9 artiklaa lukuun ottamatta vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I luku

Tarkoitus ja määritelmät

1 artikla

Tarkoitus

Tällä asetuksella annetaan erityssäännökset, joilla otetaan vuoden 2006 talviolympia- ja -paralympiakisojen keston ajaksi käyttöön tilapäinen poikkeus tiettyihin Schengenin säännöstön määräyksiin, jotka koskevat kisojen osanottajien viisumien hakemis- ja myöntämismenettelyjä sekä yhtenäistä viisumin kaavaa.

Näitä erityissäännöksiä lukuun ottamatta sovelletaan Schengenin säännöstön asiaan liittyviä määräyksiä, jotka koskevat yhtenäisen viisumin hakemis- ja myöntämismenettelyjä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

”vastuuorganisaatioilla” vuonna 2006 pidettävien talviolympia- ja -paralympiakisojen osanottajien viisumien hakemis- ja myöntämismenettelyjen helpottamiseksi toteutettavien toimenpiteiden osalta niitä virallisia organisaatioita, joilla on olympialaisen peruskirjan mukaisesti oikeus esittää vuoden 2006 talviolympia- ja -paralympiakisojen järjestelytoimikunnalle luettelo kisoihin valituista osanottajista kisojen akkreditointikortin myöntämistä varten;

2)

”kisojen osanottajilla” kaikkia Kansainvälisen olympiakomitean, Kansainvälisen paralympiakomitean, kansainvälisten liittojen, kansallisten olympia- ja paralympiakomiteoiden, olympiakisojen järjestelytoimikuntien sekä kansallisten yhdistysten jäseniä, kuten urheilijoita, arvostelutuomareita ja erotuomareita, valmentajia sekä muita urheilualan toimitsijoita, joukkueiden tai yksittäisten urheilijoiden lääkintähenkilöstöä, akkreditoituja tiedotusvälineiden edustajia, johtohenkilöitä, lahjoittajia, sponsoreita ja muita kutsuvieraita, jotka sitoutuvat noudattamaan olympialaista peruskirjaa ja toimimaan Kansainvälisen olympiakomitean valvonnassa ja johdolla ja jotka ovat vastuuorganisaatioiden osanottajaluetteloissa ja jotka vuoden 2006 olympia- ja paralympiakisojen järjestelytoimikunta on akkreditoinut osallistumaan vuoden 2006 olympia- ja/tai paralympiakisoihin;

3)

”akkreditointikorteilla”, jotka vuoden 2006 talviolympia- ja -paralympiakisojen järjestelytoimikunta on myöntänyt 9 päivänä syyskuuta 2005 annetun Italian säädöksen Ordinanza n. 3463 del Presidente del Consiglio dei Ministri (GU n. 219, 20.9.2005) nojalla, kahta erilaista turvaominaisuuksin varustettua valokuvallista henkilökorttia, joista toinen myönnetään olympiakisojen ja toinen paralympiakisojen osanottajille ja joiden haltijoilla on pääsy kilpailupaikoille sekä muihin kisojen aikana järjestettäviin tapahtumiin;

4)

”olympia- ja paralympiakisojen kestolla” vuoden 2006 talviolympiakisojen osalta ajanjaksoa, joka alkaa 10 päivänä tammikuuta 2006 ja päättyy 26 päivänä maaliskuuta 2006, ja vuoden 2006 talviparalympiakisojen osalta ajanjaksoa, joka alkaa 10 päivänä helmikuuta 2006 ja päättyy 19 päivänä huhtikuuta 2006;

5)

”vuoden 2006 talviolympia- ja -paralympiakisojen järjestelytoimikunnalla” toimikuntaa, joka on perustettu 27 päivänä joulukuuta 1999 Italian siviililain (RD 16/3/1942 n. 262) 12 artiklan mukaisesti vuoden 2006 talviolympia- ja -paralympiakisojen järjestämiseksi Torinossa ja joka päättää näiden kisojen osanottajien akkreditoinnista;

6)

”viisumien myöntämisestä vastaavilla viranomaisilla” Italian nimeämiä viranomaisia, jotka käsittelevät viisumihakemukset ja myöntävät viisumit kisojen osanottajille.

II luku

VIISUMIN MYÖNTÄMINEN

3 artikla

Edellytykset

Jotta viisumi voidaan myöntää tämän asetuksen nojalla, hakijan on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

jokin vastuuorganisaatio on nimennyt hänet ja vuoden 2006 talviolympia- ja -paralympiakisojen järjestelytoimikunta on akkreditoinut hänet osallistumaan vuoden 2006 olympia- ja/tai paralympiakisoihin;

b)

hänellä on voimassa oleva matkustusasiakirja, joka oikeuttaa ylittämään tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen (9), jäljempänä ”Schengenin yleissopimus”, 5 artiklassa tarkoitetut ulkorajat;

c)

häntä ei ole määrätty maahantulokieltoon;

d)

hänen ei katsota vaarantavan minkään jäsenvaltion yleistä järjestystä, kansallista turvallisuutta tai kansainvälisiä suhteita.

4 artikla

Viisumihakemuksen tekeminen

1.   Laatiessaan luetteloa vuoden 2006 talviolympia- ja -paralympiakisoihin valituista osanottajista vastuuorganisaatio voi tehdä näille myönnettäviä akkreditointikortteja koskevan hakemuksen yhteydessä yhteisen viisumihakemuksen, joka koskee niitä osanottajia, joilla on asetuksen (EY) N:o 539/2001 mukaisesti oltava viisumi, paitsi jos heillä on jonkin Schengen-jäsenvaltion myöntämä oleskelulupa.

2.   Asianomaisia henkilöitä koskeva yhteinen viisumihakemus on toimitettava yhdessä olympiakisojen akkreditointikorttia koskevien hakemusten kanssa vuoden 2006 talviolympia- ja -paralympiakisojen järjestelytoimikunnalle sen määräämän menettelyn mukaisesti.

3.   Samalle vuoden 2006 talviolympia- ja -paralympiakisojen osanottajalle voidaan hakea viisumia vain kerran.

4.   Vuoden 2006 talviolympia- ja -paralympiakisojen järjestelytoimikunnan on toimitettava viisumien myöntämisestä vastaaville viranomaisille mahdollisimman nopeasti yhteiset viisumihakemukset ja jäljennökset olympiakisojen akkreditointikorttia koskevista hakemuksista, joista ilmenevät asianomaisten perushenkilötiedot eli koko nimi, kansalaisuus, sukupuoli, syntymäaika ja -paikka sekä passin numero, laji ja voimassaolon päättymispäivä.

5 artikla

Yhteisen viisumihakemuksen käsittely ja myönnettävä viisumityyppi

1.   Viisumin myöntävät viisumien myöntämisestä vastaavat viranomaiset tarkistettuaan, että kaikki 3 artiklassa luetellut edellytykset täyttyvät.

2.   Viisumi myönnetään yhtenäisenä viisumina lyhytaikaista oleskelua ja useita maahantulokertoja varten, ja se oikeuttaa haltijansa enintään yhdeksänkymmenen (90) päivän oleskeluun vuoden 2006 talviolympiaja/tai -paralympiakisojen keston aikana.

3.   Jos olympiakisojen osanottaja ei täytä 3 artiklan c tai d kohdassa säädettyjä edellytyksiä, viisumien myöntämisestä vastaavat viranomaiset voivat myöntää hänelle kelpoisuusalueeltaan rajoitetun viisumin Schengenin yleissopimuksen 16 artiklan mukaisesti.

6 artikla

Viisumin muoto

1.   Viisumi myönnetään merkitsemällä olympiakisojen akkreditointikorttiin kaksi numeroa. Ensimmäinen näistä on viisumin numero. Yhtenäisen viisumin numerossa on seitsemän (7) merkkiä siten, että se alkaa C-kirjaimella, jota seuraa kuusi (6) numeromerkkiä. Kelpoisuusalueeltaan rajoitetussa viisumissa on kahdeksan (8) merkkiä siten, että se alkaa kirjaimilla ”IT”, joita seuraa kuusi (6) numeromerkkiä. Toinen akkreditointikorttiin merkittävä numero on kortinhaltijan passin numero.

2.   Viisumien myöntämisestä vastaavat viranomaiset toimittavat viisumien numerot vuoden 2006 talviolympia- ja -paralympiakisojen järjestelytoimikunnalle akkreditointikorttien myöntämistä varten.

7 artikla

Viisumin maksuttomuus

Viisumien myöntämisestä vastaavat viranomaiset eivät peri maksua viisumihakemusten käsittelystä tai viisumien myöntämisestä.

III luku

Yleiset ja loppusäännökset

8 artikla

Viisumin peruuttaminen

Jos vuoden 2006 talviolympia- ja/tai -paralympiakisojen osanottajiksi valittujen henkilöiden luetteloa muutetaan ennen kisojen alkua, vastuuorganisaatioiden on ilmoitettava asiasta vuoden 2006 talviolympiaja -paralympiakisojen järjestelytoimikunnalle, jotta luettelosta poistettujen henkilöiden akkreditointikortit voidaan peruuttaa. Olympiakisojen järjestelytoimikunta ilmoittaa asianomaisten viisumien numerot viisumien myöntämisestä vastaaville viranomaisille.

Viisumien myöntämisestä vastaavat viranomaiset peruuttavat asianomaisten henkilöiden viisumit ja tiedottavat asiasta rajalla tehtävistä tarkastuksista vastaaville viranomaisille, jotka puolestaan välittävät tiedon edelleen muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

9 artikla

Ulkorajoilla tehtävät tarkastukset

1.   Kisojen osanottajille, joille on myönnetty tämän asetuksen mukaisesti viisumit, jäsenvaltioiden ulkorajojen ylittämisen yhteydessä tehtävissä tarkastuksissa rajoitutaan tarkastamaan, että 3 artiklassa luetellut edellytykset täyttyvät.

2.   Talviolympia- ja/tai -paralympiakisojen keston ajaksi:

a)

tulo- ja lähtöleimat merkitään niiden olympia- ja paralympiakisojen osanottajien passin ensimmäiselle tyhjälle sivulle, jotka tarvitsevat tällaiset leimat jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudesta leimata järjestelmällisesti kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat heidän ylittäessään jäsenvaltioiden ulkorajat 13 päivänä joulukuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2133/2004 nojalla (10). Ensimmäisen maahantulon yhteydessä viisuminumero on merkittävä samalle sivulle;

b)

Schengenin yleissopimuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määrätyt maahantulolle asetetut edellytykset katsotaan täytetyiksi, kun kisojen osanottaja on asianmukaisesti akkreditoitu.

3.   Tämän artiklan 2 kohtaa sovelletaan niihin olympia- ja paralympiakisojen osanottajiin, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, riippumatta siitä, onko heillä asetuksen (EY) N:o 539/2001 mukaisesti oltava viisumi.

10 artikla

Tiedottaminen Euroopan parlamentille ja neuvostolle

Italia toimittaa komissiolle neljän kuukauden kuluessa vuoden 2006 talviparalympiakisojen päättymisestä kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien näkökohtien toteutumisesta.

Komissio laatii tämän kertomuksen sekä muiden jäsenvaltioiden samaan määräaikaan mennessä toimittamien tietojen perusteella arvion tässä asetuksessa säädettyjen, viisumin myöntämistä kisojen osanottajille koskevien poikkeusjärjestelyjen toimivuudesta, ja antaa sen tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. marraskuuta 2005.

(2)  EUVL L 183, 22.7.2003, s. 1.

(3)  EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 851/2005 (EUVL L 141, 4.6.2005, s. 3).

(4)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(6)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(7)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(8)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 78.

(9)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19, yleissopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1160/2005 (EUVL L 191, 22.7.2005, s. 18).

(10)  EUVL L 369, 16.12.2004, s. 5.

P6_TA(2005)0424

Sosiaaliturvajärjestelmien soveltaminen yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2004)0830) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan sekä 42 ja 308 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0002/2005),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0293/2005),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P6_TC1-COD(2004)0284

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. marraskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2006 antamiseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 42 ja 308 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 631/2004 (3) tultua voimaan on yksinkertaistettu sairausvakuutuksista annettavien luontoisetuuksien saamista oleskeltaessa tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa . Olisi asianmukaista laajentaa yksinkertaistetut menettelyt koskemaan asetuksiin (ETY) N:o 1408/71 (4) ja (ETY) N:o 574/72 (5) sisältyviä säännöksiä työtapaturmien ja ammattitautien perusteella myönnettävistä etuuksista.

(2)

Jotta otetaan huomioon eräiden jäsenvaltioiden lainsäädännön muutokset ja etenkin ne, jotka on tehty uusien jäsenvaltioiden lainsäädäntöön liittymisneuvottelujen päättymisen jälkeen, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteitä on muutettava .

(3)

Asetukset (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(4)

Oikeusvarmuuden turvaamiseksi ja asianomaisten henkilöiden perusteltujen odotusten suojaamiseksi on säädettävä, että tietyt asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteen III muutokset tulevat voimaan takautuvasti 1 päivästä toukokuuta 2004.

(5)

Muiden henkilöiden kuin palkattujen työntekijöiden sosiaaliturvaan liittyvien asianmukaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvittavista valtuuksista ei perustamissopimuksessa ole muita määräyksiä kuin 308 artiklan määräykset,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteet I, II, II a, III, IV ja VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 574/72 seuraavasti:

1)

Poistetaan 60 artiklan 5 ja 6 kohta.

2)

Korvataan 62 artikla seuraavasti:

”62 artikla

Luontoisetuudet oleskeltaessa muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa

1.   Saadakseen luontoisetuuksia asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti palkatun työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan on toimitettava hoidon tarjoajalle toimivaltaisen laitoksen antama asiakirja, jossa todistetaan, että hänellä on oikeus luontoisetuuksiin. Asiakirja on laadittava 2 artiklan mukaisesti. Jos asianomainen henkilö ei pysty toimittamaan kyseistä asiakirjaa, hänen on otettava yhteyttä oleskelupaikan laitokseen, joka pyytää toimivaltaiselta laitokselta asiakirjan, jossa todistetaan, että kyseisellä henkilöllä on oikeus luontoisetuuksiin.

Toimivaltaisen laitoksen etuusoikeutta varten asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti kussakin yksittäisessä tapauksessa antama asiakirja sitoo hoidon tarjoajaa samalla tavoin kuin kansallinen näyttö oleskelupaikan laitoksessa vakuutettujen henkilöiden oikeuksista.

2.   Täytäntöönpanoasetuksen 60 artiklan 9 kohtaa sovelletaan vastaavasti.”

3)

Korvataan 63 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Täytäntöönpanoasetuksen 60 artiklan 9 kohtaa sovelletaan vastaavasti.”

4)

Korvataan 66 artiklan 1 kohdassa oleva ilmaisu ”20 ja 21 artiklassa” ilmaisulla ”21 artiklassa”.

5)

Poistetaan 93 artiklan 1 kohdasta viittaukset 22 b ja 34 b artiklaan .

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan [...] päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liitteessä olevan 5 kohdan a alakohdan ii-ix alakohtaa sekä 5 kohdan b alakohdan ii-iv alakohtaa sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...ssa/ssä ... päivänä ...kuuta ...

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


(1)  Lausunto annettu 28. syyskuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. marraskuuta 2005.

(3)  EYVL L 100, 6.4.2004, s. 1.

(4)  EYVL L 149, 5.7.1971, s. 1, muutettu viimeksi asetuksella (EY) N:o 631/2004 ja kumottu täytäntöönpanoasetuksen voimaantulopäivästä alkaen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 883/2004 (EUVL L 200, 7.6.2004, s. 1).

(5)  EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 631/2004.

LIITE

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteet seuraavasti:

1.

Korvataan liitteessä I olevassa II jaksossa kohta ”V. SLOVAKIA” seuraavasti:

”V. SLOVAKIA

Määrättäessä oikeudesta luontoisetuuksiin asetuksen III osaston 1 luvun säännösten nojalla ”perheenjäsenellä” tarkoitetaan puolisoa ja/tai huollettavana olevaa lasta siten kuin lapsilisiä koskevassa laissa on määritelty.”

2.

Korvataan liitteessä II olevassa I jaksossa kohta ”H. RANSKA” seuraavasti:

”H. RANSKA

1.

Käsityö-, teollisuuden tai kaupan alalla työskentelevien tai vapaita ammatteja harjoittavien itsenäisten ammatinharjoittajien lisäetuusjärjestelmät, vapaita ammatteja harjoittavien itsenäisten ammatinharjoittajien vanhuusvakuutuksen lisäetuusjärjestelmät, jotka kattavat työkyvyttömyyden tai kuoleman, sekä lääkärien ja muun hoitohenkilöstön vanhuusvakuutuksen lisäetuusjärjestelmät, joista on säädetty sosiaaliturvalain (Code de la sécurité sociale) L.615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 ja L.723-14 artiklassa.

2.

Maatalouslain (Code rural) L.727-1 artiklassa tarkoitetut maatalousalan itsenäisten ammatinharjoittajien sairaus- ja äitiysvakuutuksen lisäjärjestelmät.”

3.

Muutetaan liitteessä II oleva II jakso seuraavasti:

a)

Korvataan kohta ”E. VIRO” seuraavasti:

”E. VIRO

a)

Synnytysavustus

b)

Adoptioavustus.”

b)

Korvataan kohta ”L. LATVIA” seuraavasti:

”L. LATVIA

a)

Syntymälisä

b)

Adoptioavustus.

c)

Korvataan kohta ”S. PUOLA” seuraavasti:

”S. PUOLA

Syntymälisä (28 päivänä marraskuuta 2003 annettu laki perhe-etuuksista).”

4.

Muutetaan liite II a seuraavasti:

a)

Korvataan kohdassa ”D. SAKSA” oleva maininta ”Ei mitään” seuraavasti:

”Työnhakijoiden perusturvaan liittyvät toimeentuloetuudet, ellei henkilö ole oikeutettu kyseisten etuuksien väliaikaiseen lisäosaan työttömyysetuuden jälkeen (sosiaaliturvalain toisen osan 24 artiklan 1 kohta).”

b)

Korvataan kohta ”L. LATVIA” seuraavasti:

”L. LATVIA

a)

Valtion sosiaaliturvaetuus (1 päivänä tammikuuta 2003 annettu laki valtion sosiaalietuuksista)

b)

Avustus liikuntarajoitteisten vammaisten kuljetuksista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi (1 päivänä tammikuuta 2003 annettu laki valtion sosiaalietuuksista).”

c)

Korvataan kohta ”S. PUOLA” seuraavasti:

”S. PUOLA

Sosiaalieläke (27 päivänä kesäkuuta 2003 annettu laki sosiaalieläkkeestä).”

d)

Korvataan kohta ”V. SLOVAKIA” seuraavasti:

”V. SLOVAKIA

Ainoana tulolähteenä olevien eläkkeiden tarkistukset, jotka on tunnustettu ennen 1 päivää tammikuuta 2004.

5.

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Muutetaan A osa seuraavasti:

i)

Poistetaan seuraavat kohdat:

Kohta 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296 ja 297.

ii)

Muutetaan seuraavat numeroinnit:

kohdan BELGIA-SAKSA numero ”3” muutetaan numeroksi ”1” ,

kohdan TŠEKIN TASAVALTA-SAKSA numero ”26” muutetaan numeroksi ”2” ,

kohdan TŠEKIN TASAVALTA-KYPROS numero ”33” muutetaan numeroksi ”3” ,

kohdan TŠEKIN TASAVALTA-LUXEMBURG numero ”36” muutetaan numeroksi ”4” ,

kohdan TŠEKIN TASAVALTA-ITÄVALTA numero ”40” muutetaan numeroksi ”5”,

kohdan TŠEKIN TASAVALTA-SLOVAKIA numero ”44” muutetaan numeroksi ”6” ,

kohdan TANSKA-SUOMI numero ”67” muutetaan numeroksi ”7” ,

kohdan TANSKA-RUOTSI numero ”68” muutetaan numeroksi ”8” ,

kohdan SAKSA-KREIKKA numero ”71” muutetaan numeroksi ”9” ,

kohdan SAKSA-ESPANJA numero ”72” muutetaan numeroksi ”10” ,

kohdan SAKSA-RANSKA numero ”73” muutetaan numeroksi ”11” ,

kohdan SAKSA-LUXEMBURG numero ”79” muutetaan numeroksi ”12” ,

kohdan SAKSA-UNKARI numero ”80” muutetaan numeroksi ”13” ,

kohdan SAKSA-ALANKOMAAT numero ”82” muutetaan numeroksi ”14” ,

kohdan SAKSA-ITÄVALTA numero ”83” muutetaan numeroksi ”15” ,

kohdan SAKSA-PUOLA numero ”84” muutetaan numeroksi ”16” ,

kohdan SAKSA-SLOVENIA numero ”86” muutetaan numeroksi ”17” ,

kohdan SAKSA-SLOVAKIA numero ”87” muutetaan numeroksi ”18” ,

kohdan SAKSA-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA numero ”90” muutetaan numeroksi ”19” ,

kohdan ESPANJA-PORTUGALI numero ”142” muutetaan numeroksi ”20” ,

kohdan IRLANTI-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA numero ”180” muutetaan numeroksi ”21” ,

kohdan ITALIA-SLOVENIA numero ”191” muutetaan numeroksi ”22” ,

kohdan LUXEMBURG-SLOVAKIA numero ”242” muutetaan numeroksi ”23” ,

kohdan UNKARI-ITÄVALTA numero ”248” muutetaan numeroksi ”24” ,

kohdan UNKARI-SLOVENIA numero ”251” muutetaan numeroksi ”25” ,

kohdan ALANKOMAAT-PORTUGALI numero ”267” muutetaan numeroksi ”26” ,

kohdan ITÄVALTA-PUOLA numero ”273” muutetaan numeroksi ”27” ,

kohdan ITÄVALTA-SLOVENIA numero ”275” muutetaan numeroksi ”28” ,

kohdan ITÄVALTA-SLOVAKIA numero ”276” muutetaan numeroksi ”29” ,

kohdan PORTUGALI-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA numero ”290” muutetaan numeroksi ”30” ,

kohdan SUOMI-RUOTSI numero ”298” muutetaan numeroksi ”31” .

iii)

Korvataan kohdassa ”2. TŠEKIN TASAVALTA-SAKSA” oleva ilmaisu ”Ei sopimusta” seuraavasti:

”Sosiaaliturvasta 27 päivänä heinäkuuta 2001 tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta;

Sosiaaliturvasta 27 päivänä heinäkuuta 2001 tehtyyn sopimukseen liitetyn päätöspöytäkirjan 14 kohta.”

iv)

Korvataan kohdassa ”3. TŠEKIN TASAVALTA-KYPROS” oleva ilmaisu ”Ei mitään” seuraavasti:

Sosiaaliturvasta 19 päivänä tammikuuta 1999 tehdyn sopimuksen 32 artiklan 4 kohta.

v)

Korvataan kohdassa ”4. TŠEKIN TASAVALTA-LUXEMBURG” oleva ilmaisu ”Ei mitään” seuraavasti:

17 päivänä marraskuuta tehdyn sopimuksen 52 artiklan 8 kohta.

vi)

Korvataan kohta ”6. TŠEKIN TASAVALTA-SLOVAKIA” seuraavasti:

”TŠEKIN TASAVALTA-SLOVAKIA

Sosiaaliturvasta 29 päivänä lokakuuta 1992 tehdyn sopimuksen 12, 20 ja 33 artikla.”

vii)

Korvataan kohdassa ”18. SAKSA-SLOVAKIA” oleva ilmaisu ”Ei sopimusta” seuraavasti:

”12 päivänä syyskuuta 2002 tehdyn sopimuksen 29 artiklan 1 kohdan 2 ja 3 alakohta

12 päivänä syyskuuta 2002 tehtyyn sopimukseen liitetyn päätöspöytäkirjan 9 kohta.”

viii)

Korvataan kohdassa ”23. LUXEMBURG-SLOVAKIA” oleva ilmaisu ”Ei sopimusta” seuraavasti:

Sosiaaliturvasta 23 päivänä toukokuuta 2002 tehdyn sopimuksen 50 artiklan 5 kohta.

ix)

Korvataan kohdassa ”29. ITÄVALTA-SLOVAKIA” oleva ilmaisu ”Ei sopimusta” seuraavasti:

Sosiaaliturvasta 21 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn sopimuksen 34 artiklan 3 kohta.

b)

Muutetaan B osa seuraavasti:

i)

Poistetaan seuraavat kohdat:

Kohta 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296 ja 297.

ii)

Muutetaan seuraavat numeroinnit:

kohdan TŠEKIN TASAVALTA-KYPROS numero ”33” muutetaan numeroksi ”1”,

kohdan TŠEKIN TASAVALTA-ITÄVALTA numero ”40” muutetaan numeroksi ”2”,

kohdan SAKSA-UNKARI numero ”80” muutetaan numeroksi ”3”,

kohdan SAKSA-SLOVENIA numero ”86” muutetaan numeroksi ”4”,

kohdan ITALIA-SLOVENIA numero ”191” muutetaan numeroksi ”5”,

kohdan UNKARI-ITÄVALTA numero ”248” muutetaan numeroksi ”6”,

kohdan UNKARI-SLOVENIA numero ”251” muutetaan numeroksi ”7”,

kohdan ITÄVALTA-PUOLA numero ”273” muutetaan numeroksi ”8”,

kohdan ITÄVALTA-SLOVENIA numero ”275” muutetaan numeroksi ”9”,

kohdan ITÄVALTA-SLOVAKIA numero ”276” muutetaan numeroksi ”10”.

iii)

Korvataan kohdassa ”1. TŠEKIN TASAVALTA-KYPROS” oleva ilmaisu ”Ei mitään” seuraavasti:

Sosiaaliturvasta 19 päivänä tammikuuta 1999 tehdyn sopimuksen 32 artiklan 4 kohta.

iv)

Korvataan kohdassa ”10. ITÄVALTA-SLOVAKIA” oleva ilmaisu ”Ei sopimusta” seuraavasti:

Sosiaaliturvasta 21 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn sopimuksen 34 artiklan 3 kohta.

6.

Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)

Muutetaan A jakso seuraavasti:

i)

korvataan kohdassa”B. TŠEKIN TASAVALTA” ilmaisu ”Ei mitään” seuraavasti:

Täysi työkyvyttömyyseläke henkilöille, joiden työkyvyttömyys ilmeni ennen 18. ikävuotta ja jotka eivät ole olleet vakuutettuina vaadittua aikaa (eläkevakuutuslain N:o 155/1995 Kok. 42 pykälä).

ii)

korvataan kohdassa ”X. RUOTSI” ilmaisu ”Ei mitään” seuraavasti:

Lainsäädäntö, joka koskee pitkäaikaisesta työkyvyttömyydestä johtuvia ansioperusteisia etuuksia (yleisistä vakuutuksista annetun lain (1962:381) 8 luku, sellaisena kuin se on muutettuna)

b)

Muutetaan C jakso seuraavasti:

i)

Korvataan kohta ”B. TŠEKIN TASAVALTA” seuraavasti:

”B. TŠEKIN TASAVALTA

Työkyvyttömyyseläkkeet (täysimääräiset ja osittaiset) ja perhe-eläkkeet (lesken- ja orvoneläkkeet) siinä tapauksessa, että niitä ei johdeta vanhuuseläkkeestä, johon kuollut henkilö olisi kuolinhetkellään ollut oikeutettu.”

ii)

Korvataan kohdassa ”E. VIRO” oleva ilmaisu ”Ei mitään” seuraavasti:

”Kaikki työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkehakemukset, joiden osalta

vakuutuskaudet Virossa ovat täyttyneet 31 päivään joulukuuta 1998 mennessä

Viron lainsäädännön mukaisesti maksettu hakijan henkilökohtainen sosiaalivero on asianomaisena vakuutusvuotena vähintään keskimääräisen sosiaaliveron suuruinen.”

c)

Korvataan D jakson 2 kohdan g alakohta seuraavasti:

”g)

Slovakian työkyvyttömyyseläkkeet sekä niistä johdetut perhe-eläkkeet;”

7.

Muutetaan liite VI seuraavasti:

a)

Korvataan kohdan ”Q. ALANKOMAAT” 4 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Jos tämän kohdan a alakohtaa sovellettaessa asianomaisella henkilöllä on oikeus Alankomaiden työkyvyttömyysetuuteen, etuus määräytyy asetuksen 46 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti:

i)

työkyvyttömyysvakuutuslain (WAO) säännösten mukaisesti, jos henkilö viimeksi ennen työkyvyttömyyden ilmenemistä työskenteli asetuksen 1 artiklan a alakohdan mukaisena palkattuna työntekijänä;

ii)

itsenäisten ammatinharjoittajien työkyvyttömyysvakuutusta koskevan lain (WAZ) säännösten mukaisesti, jos henkilö viimeksi ennen työkyvyttömyyden ilmenemistä työskenteli muuna kuin asetuksen 1 artiklan a alakohdan mukaisena palkattuna työntekijänä.”

b)

Korvataan kohdan ”Q. ALANKOMAAT” 7 kohta seuraavasti:

”7.

Henkilön, jota pidetään vuoden 1964 tuloverolain tarkoittamassa mielessä työntekijänä ja joka on tämän vuoksi vakuutettu kansallisessa vakuutusjärjestelmässä, katsotaan asetuksen II osaston säännöksiä sovellettaessa työskentelevän palkattuna työntekijänä.”

P6_TA(2005)0425

Eurooppalainen ankeriaskanta

Euroopan parlamentin päätöslauselma yhteisön toimintasuunnitelman kehittämisestä ankeriaskannan elvyttämiseksi (2005/2032(INI))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille antaman tiedonannon ”Yhteisön toimintasuunnitelman kehittäminen ankeriaskannan hoitamiseksi” (KOM(2003)0573),

ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6-0284/2005),

1.

pyytää komissiota kehottamaan jäsenvaltioita laatimaan pian kansallisia hoitosuunnitelmia, joihin olisi sisällyttävä

a)

teknisiä toimenpiteitä vesireiteille muodostuvien esteiden varalta, jotta ankeriaiden ylävirran asuttamista ja alavirtaan vaellusta voitaisiin helpottaa mahdollisimman paljon;

b)

ammatti- ja urheilukalastusta koskevan tiedon kerääminen sekä niiden valvonta ja ammatti- ja urheilukalastuksen rajoittaminen empiirisen ja tieteellisen tiedon perusteella tilapäisin kalastuskielloin ja pyyntimäärään kohdistuvin rajoituksin kansallisten kalastuskäytäntöjen väliset erot ja asianmukainen itsesääntely huomioon ottaen;

c)

lasiankeriaiden ja lihotettujen ja kasvatettujen ankeriaiden istutusalueiden laajentaminen eurooppalaisilla sisävesillä;

d)

sen varmistaminen, että ankeriaan kasvatus ei laajuudellaan haittaa luonnonvaraisen ankeriaan kalastusta vähentämällä runsaita lasiankeriassaaliita tai estämällä sukukypsän hopea-ankeriaan luonnonvaraisen kudun;

e)

merimetsokantojen hoitotoimenpiteitä ankeriaiden kuolleisuuden vähentämiseksi;

2.

pyytää komissiota teettämään perusteellisemman tutkimuksen ilmastonmuutoksen roolista ankeriaskannan pienenemisessä;

3.

pyytää komissiota tutkimaan tarkemmin ankeriaiden Sargassomereen suuntautuvan luonnollisen vaelluksen mahdollisia esteitä valtamerissä;

4.

ottaa huomioon kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) asiaa käsittelevät tieteelliset raportit;

5.

pyytää komissiota tutkimaan ankeriaiden terveyttä sekä sitä, kuinka ulkoiset tekijät kuten polyklooratun bifenyylin pitoisuudet ja kalataudit voivat haitata ankeriaiden vaellusten ja kudun onnistumista;

6.

pyytää komissiota tutkimaan kyseisen ankeriaslajin eliömaantieteellistä levinneisyyttä;

7.

pyytää komissiota tutkimaan, mikä osuus saasteilla on arvioitaessa makean veden vesistöreittien ankeriaskantojen kuolleisuuden mahdollisia syitä;

8.

kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuuksia tukea muutosprosessia muun muassa Euroopan kalatalousrahastosta;

9.

kehottaa komissiota muuttamaan ankeriaiden kalastus- ja vientipolitiikkaansa niin, että luonnolliseen kutuvaellukseen jää jäljelle riittävästi lasiankeriaita ja että lasiankeriaiden hinnat pysyvät kohtuullisina, jotta niitä voidaan istuttaa luonnolliseen elinympäristöönsä Euroopassa, ja että kalastusta hallinnoidaan kestävällä tavalla;

10.

kehottaa komissiota ehdottamaan toimenpiteitä kalastuksen ja myynnin hallinnoimiseksi ja myyntiin tarkoitettujen lasiankeriaiden määrien valvomiseksi saalismäärien rekisteröintijärjestelmällä, jotta voidaan tehokkaammin torjua laitonta kalastusta, joka on syynä nuorten ja aikuisten ankeriaiden kantojen merkittävään vähenemiseen;

11.

pyytää komissiota laatimaan ehdotuksia siitä, kuinka ankeriaan pyynnin ja viennin rajoittamisen sosiaalis-taloudellisia seurauksia voitaisiin kompensoida;

12.

pyytää komissiota laatimaan kalastuspolitiikalle mahdollisimman pian oman budjettikohdan Euroopan sisävesikalastuksen rakennemuutoksen yhteisrahoittamiseksi ja lasiankeriaita koskevan politiikan seurausten kompensoimiseksi;

13.

pyytää komissiota tiedottamaan toimintasuunnitelman täytäntöönpanon jälkeen Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain edistymisestä ja yksittäisissä jäsenvaltioissa saavutetuista tuloksista;

14.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

P6_TA(2005)0426

Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan mahdollinen rikkominen yhden jäsenvaltion toimesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan mahdollisesta rikkomisesta yhden jäsenvaltion toimesta (2005/2187(INI))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 10 artiklan sekä edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964 ja 10. heinäkuuta 1986 antamat tuomiot (1),

ottaa huomioon Jean-Charles Marchianin esittämät pyynnöt hänen koskemattomuutensa puolustamiseksi ranskalaisissa tuomioistuimissa,

ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2005 tekemänsä päätöksen (2) Jean-Charles Marchianin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä,

ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0316/2005),

A.

katsoo, että väittäessään 16. maaliskuuta 2005 asiassa 1784 antamassaan tuomiossa, ettei se voi minkään lainsäädäntötekstin tai sopimuksen tai minkään perustuslaillisen periaatteen nojalla todeta, että Ranskan rikoslain 100 pykälän 7 momentin ensimmäistä alamomenttia voitaisiin soveltaa Euroopan parlamentin jäseniin, Ranskan korkein oikeus ei ole soveltanut edellä mainitun pöytäkirjan 10 artiklaa, jolloin se on evännyt Euroopan parlamentin eräältä ranskalaiselta jäseneltä Ranskan rikoslain 100 pykälän 7 momentin ensimmäisestä alamomentista johtuvat edut, joista kansallisten parlamenttien jäsenet nauttivat,

B.

ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti pyysi 5. heinäkuuta 2005 tekemässään päätöksessä, että edellä mainittu 16. maaliskuuta 2005 annettu tuomio peruutetaan tai kumotaan ja että kaikki siitä johtuvat aineelliset ja oikeudelliset vaikutukset poistetaan,

C.

ottaa huomioon, että Ranskan tasavallan oikeusministeri ilmoitti Euroopan parlamentin tiedonantojen johdosta, joissa pyydettiin kiinnittämään huomiota 5. heinäkuuta 2005 tehtyyn päätökseen, että koska Ranskan korkeimman oikeuden antama tuomio on tullut lainvoimaiseksi, mikään oikeussuojakeino ei mahdollista sen peruuttamista tai kumoamista, kuten edellä mainitussa päätöksessä vaadittiin,

D.

ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehty pöytäkirja on osa yhteisön primäärioikeutta,

E.

katsoo, että toimivaltainen ranskalainen tuomioistuin on rikkonut yhteisön primäärioikeutta kieltäytyessään soveltamasta Ranskan rikoslain 100 pykälän 7 momentin ensimmäistä alamomenttia Euroopan parlamentin jäseneen, joka on Ranskan kansalainen,

F.

ottaa huomioon, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan jäsenvaltio voidaan katsoa vahingonkorvausvastuulliseksi kansallisen tuomioistuimen päätöksen johdosta (3),

G.

ottaa huomioon, että komission tehtävänä on perustamissopimusten valvojana käynnistää EY:n perustamissopimuksen 226 artiklassa tarkoitettu menettely,

1.

päättää pyytää komissiota käynnistämään Ranskan tasavaltaa vastaan EY:n perustamissopimuksen 226 artiklassa tarkoitetun menettelyn yhteisön primäärioikeuden rikkomisesta;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman viipymättä komissiolle ja Ranskan tasavallan toimivaltaisille viranomaisille.


(1)  Ks. asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964, s. 383, Kok. Ep. I, s. 203 ja asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok 1986, s. 2391, Kok. Ep. VIII, s. 729.

(2)  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0269.

(3)  Asia C-224/01, Köbler, Kok. 2003, s. I-10239.

P6_TA(2005)0427

Globalisaation sosiaalinen ulottuvuus

Euroopan parlamentin päätöslauselma globalisaation sosiaalisesta ulottuvuudesta (2005/2061(INI))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon ”Globalisaation sosiaalinen ulottuvuus - etujen laajempaa jakautumista edistävät EU:n poliittiset linjaukset” (KOM(2004)0383),

ottaa huomioon globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomission (WCSDG) 24. helmikuuta 2004 julkaiseman kertomuksen globalisaatiosta ja tasapuolisista mahdollisuuksista (”A fair globalisation: creating opportunities for all”),

ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä ulkoasianvaliokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnot (A6-0308/2005),

A.

katsoo, että vaikka globalisaatioon liittyykin monia myönteisiä tekijöitä ja vaikka maailmanlaajuinen tieteellisen tiedon kehittymiseen perustuva talous on osoittanut merkittävän tuotantokapasiteettinsa, globalisaatioprosessin tulokset jakautuvat taloudellisesti ja sosiaalisesti erittäin epätasaisesti niin maiden sisällä kuin niiden välillä, mikä tuo esiin huomattavia sosiaalisia huolenaiheita, jotka liittyvät suureen työttömyyteen ja köyhyyteen, joista kärsivät suuret väestöryhmät kaikkialla maailmassa,

B.

katsoo, että globalisaatio syventää köyhien ja rikkaiden välistä kuilua ja että on tehtävä suuria investointeja kaiken ikäisiin ihmisiin kaikissa yhteiskuntaluokissa, jotta voidaan ehkäistä globalisaation kielteisiä vaikutuksia,

C.

katsoo, että talous globalisoituu ja politisoituu yhä enemmän ja että sääntelyä harjoittavat instituutiot pysyvät laajalti kansallisina tai alueellisina, sekä katsoo, että yksikään olemassa olevista instituutioista ei huolehdi maailmanlaajuisten markkinoiden demokraattisesta seurannasta eikä puutu perustavanlaatuiseen eriarvoisuuteen maiden välillä;

1.

suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon, joka mahdollistaa pohjustavan keskustelun aloittamisen maailmankomission kertomuksesta, jotta voitaisiin vakiinnuttaa unionin politiikka, mutta odottaa samalla komissiolta konkreettisempia ehdotuksia EU:n sisä- ja ulkopoliittisiksi toimiksi tällä alalla;

2.

yhtyy maailmankomission näkemykseen siitä, että globalisaation on oltava prosessi, jolla on yleismaailmallisiin arvoihin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja jokaisen henkilökohtaiseen ihmisarvoon perustuva vahva sosiaalinen ulottuvuus, joka on oikeudenmukainen, osallisuutta edistävä, demokraattisesti ohjattu ja tuottaa mahdollisuuksia ja konkreettista hyötyä kaikille maille ja ihmisille ja joka on kytketty vuosituhannen kehitystavoitteisiin;

3.

uskoo, että EU voi antaa merkittävän panoksen tähän prosessiin sekä sisäisten että ulkoisten politiikkojensa avulla, niin sosiaalisen mallinsa ja sen kansainvälisen edistämisen avulla kuin sellaisen maailmanlaajuisen yhteistyön avulla, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen, rakentavaan vuoropuheluun ja yhteisen päämäärän tunnustamiseen;

4.

panee merkille, että maailmankomission kertomuksen mukaan globalisaatiosta saatava hyöty ja siitä koituva rasitus jakaantuvat epätasaisesti valtioiden välillä ja niiden sisällä ja että tilanne on kohentunut 1990-luvusta ainoastaan Aasiassa;

5.

katsoo globalisaation merkitsevän sitä, että toisaalta EU voi myydä enemmän Euroopan ulkopuolelle ja toisaalta erityisesti kehitysmaat voivat myydä enemmän EU:hun ja vahvistaa siten kasvuaan, työllisyyttään ja sosiaalista osallisuuttaan; huomauttaa, että yhteistä maatalouspolitiikkaa on uudistettava, jotta voidaan toteuttaa tämä globalisaation näkökohta ja jotta ”Tehdään köyhyydestä historiaa” kampanja voisi onnistua;

6.

kehottaa neuvostoa ja komissiota varmistamaan, että EU:n kauppa-, maatalous- ja ulkopolitiikka on perustamissopimuksen 178 artiklassa vahvistetun kehityspolitiikan sekä vuosituhannen kehitystavoitteiden mukaista;

7.

katsoo, että EU:n olisi toteutettava käytännön toimenpiteitä köyhyyden torjumiseksi noudattamalla yhdessä velkojen anteeksiantamisen ja kehitysavun kanssa paljon johdonmukaisempaa toimintalinjaa maatalouden ja kaupan alalla;

8.

painottaa, että köyhyys ja ympäristötuhot ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa: ympäristöongelmat kuten biologisen monimuotoisuuden heikkeneminen ja ilmastonmuutos kohdistuvat erityisesti köyhimpiin väestönosiin ja pahentavat niiden tilannetta; toteaa, että köyhyys johtaa edelleen suurempiin ympäristötuhoihin, kun luonnonvarojen riistolle ei ole vaihtoehtoja; katsoo, että globalisaation sosiaalista ulottuvuutta on siksi tarkasteltava yhdessä ekologisen ulottuvuuden kanssa;

9.

suhtautuu myönteisesti Lissabonin strategian väliarviointia koskevaan kertomukseen ja painottaa, että tarkistettu Lissabonin strategia voisi olla käyttökelpoinen väline moniin globalisaation tuomiin haasteisiin vastaamiseksi; toteaa uudelleen tukevansa Lissabonin strategiaa, jossa korostetaan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöulottuvuuden keskinäistä yhteyttä; katsoo, että uusien ja parempien työpaikkojen luominen on keskeinen tekijä, jos halutaan kehittyä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden suuntaan; toteaa, että jotkut jäsenvaltioiden hyvien käytäntöjen näkökohdat voivat toimia mallina muulle maailmalle; katsoo kuitenkin tämän olevan mahdollista vain silloin, kun jäsenvaltiot onnistuvat toteuttamaan tarvittavat rakenneuudistukset vahvistamalla vastavuoroisesti taloudellista kehitystään, työllisyyttään ja sosiaalipolitiikkaansa; korostaa, kuinka tärkeää tehokas hallinto on näiden uudistusten toteuttamisen kannalta, ja kehottaa jäsenvaltioita ja niiden hallituksia ottamaan vastuuta tarkistetun Lissabonin strategian onnistumisesta; korostaa lisäksi jäsenvaltioiden yhteistyön merkitystä, jotta voidaan lisätä investointeja inhimillisiin voimavaroihin, tutkimukseen ja innovointiin; katsoo, että Lissabonin strategian tavoitteet ovat vähimmäistavoitteita, joiden saavuttamiseen jäsenvaltioiden olisi sitouduttava;

10.

pitää myönteisenä komission kantaa, jonka mukaan EU:n kilpailukyvyn ylläpitämiseksi tarvitaan mittavia investointeja inhimillisiin voimavaroihin ja kaiken ikäisiin ihmisiin, jotta voidaan turvata kaikkien sosiaalinen hyvinvointi; odottaa konkreettisia toimia ja ehdotuksia tällaisten investointien varmistamiseksi ja kehottaa EU:ta keskittymään kaikkien ihmisten, varsinkin ammattitaidottomien ihmisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen, jotta työntekijät voivat hyödyntää globalisaation tarjoamia mahdollisuuksia, ja tukemaan yrityksiä, jotka huolehtivat työntekijöidensä ammatillisesta koulutuksesta;

11.

kehottaa neuvostoa ja komissiota edistämään sosiaalipoliittista ohjelmaa, jolla on seuraavat tavoitteet:

osallisuuteen ja yhteenkuuluvuuteen perustuvan yhteiskunnan kehittäminen, mikä edellyttää toimia vakaan työllisyyden puolesta ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittamista;

sukupuolten tasa-arvoon perustuvan yhteiskunnan edistäminen ja kaikkien syrjinnän muotojen torjuminen;

sosiaalipolitiikka, jossa otetaan huomioon kaikki yhteiskuntaryhmät;

osallistuva demokratia osana sosiaali- ja työllisyyspoliittisia toimia;

12.

korostaa, että hallitukset eivät yksin voi luoda toimivia työmarkkinasääntöjä ja sosiaaliturvajärjestelmiä vaan mukaan on otettava työmarkkinaosapuolet, joilla on oikeus osallistua päätöksentekoon sekä kansallisella että yhteisön tasolla; katsoo, että on lisättävä työnantajajärjestöjen ja ammattiliittojen mahdollisuuksia ja valmiuksia käydä rakentavaa sosiaalista vuoropuhelua, koska se on tärkeää, jos halutaan lieventää ja torjua rakenneuudistuksen mahdollisia kielteisiä sosiaalisia seurauksia, ja koska se on myös ehdoton edellytys sille, että EU kykenee ennakoimaan globalisaation kielteiset vaikutukset ja myönteiset mahdollisuudet;

13.

korostaa, että on tärkeää noudattaa ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta; korostaa lisäksi kaikkien ihmisoikeuksien, taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöoikeuksien keskinäistä riippuvuutta ja erottamattomuutta sekä ILO:n määrittelemien työelämän perusnormien - syrjinnän kielto työelämässä, pakkotyön kielto, yhdistymisvapaus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin, lapsityön kielto - merkitystä; kiinnittää huomiota siihen, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja työelämän perusnormeissa määriteltyjä periaatteita ei ole pantu asianmukaisesti täytäntöön;

14.

panee merkille maailmankomission näkemyksen, jonka mukaan työelämän perusnormien osalta käytäntö on usein ristiriidassa päätösten ja poliittisten käytäntöjen kanssa; kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita edistämään työelämän perusnormeja kaikin keinoin niin sisäisissä kuin ulkoisissakin menettelytavoissaan ja varmistamaan, että mikään näissä menettelytavoissa ei vaaranna näiden normien noudattamista; toteaa, että EU:lla on oiva tilaisuus edistää työelämän perusnormeja kahdenvälisten ja alueellisten sopimusten, kehitysyhteistyön ja ulkoisen yhteistyön sekä kehitysmaille markkinoille pääsyn antavan kauppapolitiikan välityksellä ja sosiaalista kehitystä koskevien yksityisten aloitteiden sekä maailmanlaajuisella tasolla toteutettavan hyvän hallintotavan avulla;

15.

vaatii kiinnittämään EU:n ulkosuhteiden ohjelmissa enemmän huomiota sosiaalisiin oikeuksiin ja työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja oikeusvaltion periaatteeseen sekä lasten oikeuksien suojeluun ja varsinkin lasten oikeuteen käydä koulua; näin etusijalle asetetaan demokratiakehitys ja oikeusvaltion periaatteen toteutuminen kehitysmaissa, joita ilman ei saada aikaan kestävää kehitystä;

16.

vaatii komissiota varmistamaan kahdenvälisten sopimusten avulla, että ainakin työelämän perusnormeja noudatetaan, jotta voidaan turvata inhimilliset työskentelyolosuhteet ja välttyä naisten ja lasten hyväksikäytöltä kulloinkin kyseessä olevissa maissa;

17.

suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, jonka mukaan kahdenvälisiin suhteisiin voitaisiin sisällyttää myönteisiä kannustimia tietyt sosiaaliset normit täyttäville tuotteille; pitää myönteisenä komission ehdotusta ”yhteisten kahdenvälisten seurantakeskusten” perustamisesta, jotta globalisaation sosiaalisesta ulottuvuudesta voitaisiin keskustella ja sitä voitaisiin seurata kahdenvälisissä sopimuksissa; katsoo myös, että EU:n pitäisi hyödyntää kahdenvälisiä suhteitaan edistääkseen maailmankomission suosituksia, jotta EU:sta pois siirretyistä työpaikoista ei tulisi kehitysmaissa työpaikkoja, joissa työntekijöitä riistetään, vaan luotaisiin laadukkaita työpaikkoja, jotka auttavat parantamaan työntekijöiden ja heidän perheidensä elämää kyseisissä maissa;

18.

kehottaa komissiota tässä yhteydessä tarkistamaan kaikki olemassa olevat kahdenväliset sopimukset, erityisesti taloudellista kumppanuutta koskevat sopimukset ja kalatalousalan kumppanuussopimukset, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat täysin vuosituhannen kehitystavoitteiden ja kestävän kehityksen periaatteen mukaisia;

19.

suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, jonka mukaan komissio, neuvosto ja jäsenvaltiot pyrkisivät saamaan ILO:lle tarkkailijan aseman WTO:ssa näiden kahden instituution välisen vuoropuhelun laadun parantamiseksi; toteaa Euroopan parlamentin kehottaneen jo 4. heinäkuuta 2002 antamassaan päätöslauselmassa perustyönormeista, työmarkkina- ja sosiaalipolitiikasta ja maailmanlaajuistumisesta (1) toimielimiä ja jäsenvaltioita pyrkimään tähän ja vetoaa niihin nyt, jotta asiassa edistyttäisiin; kehottaa lisäksi komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita työskentelemään sen hyväksi, että ILO:n normeista tehdään WTO:n jäseniä sitovia;

20.

uskoo, että ihmisarvoista työtä koskevan ILO:n ohjelman (Decent Work Agenda) mukainen ihmisarvoinen työ olisi asetettava ensisijaiseksi tavoitteeksi niin kansallisesti, unionin tasolla kuin maailmanlaajuisestikin; korostaa, että ihmisarvoinen työ, joka käsittää työntekijöiden oikeudet, sosiaalisen suojelun sekä miesten ja naisten tasa-arvon, on välttämätön edellytys tehokkaalle köyhyyden torjunnalle; korostaa kuitenkin, että EU:n ulkopolitiikasta, kansainvälisestä kauppapolitiikasta sekä finanssi- ja rahapolitiikasta puuttuu tällainen tavoite;

21.

viittaa Seattlessa pidettyä WTO:n ministerikokousta varten vuonna 1999 saatuihin neuvotteluvaltuuksiin, joiden mukaisesti EU:n oli määrä pitää kauppaa, työllisyyttä ja työelämän perusnormeja koskeva ministeritason konferenssi; toteaa, että Euroopan unioni sitoutui tuolloin pitämään tämän konferenssin vuoteen 2001 mennessä; kehottaa komissiota nyt täyttämään tämän sitoumuksensa viimeistään kesäkuuhun 2006 mennessä; katsoo, että ennen kaikkea niiden WTO:n jäsenmaiden kanssa, jotka ovat kehitysmaita, olisi ensisijaisesti käytävä vuoropuhelua kaupan, työllisyyden ja työelämän vähimmäisnormien välisistä yhteyksistä;

22.

katsoo, että Euroopan unionin pitäisi globaalina toimijana edistää voimakkaasti ”ihmisarvoinen työ ja ihmisarvoinen eläke kaikille” -tavoitetta; korostaa, että olisi vahvistettava tietyt työnormeja ja sosiaalista suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset ja tunnustettava ne sosiaalis-taloudelliseksi perustaksi, joka luo pitkällä aikavälillä hyvinvointia kaikissa maailman maissa, ja että työpaikat, työllisyys ja ”ihmisarvoinen työ” olisi ihannetapauksessa vahvistettava keskeiseksi osaksi yhdeksättä vuosituhannen kehitystavoitetta, joka olisi hyväksyttävä mahdollisimman pian;

23.

yhtyy maailmankomission näkemykseen, jonka mukaan vuosituhannen kehitystavoitteet ovat ensimmäinen askel luotaessa sosiaalis-taloudellista perustaa maailmanlaajuiselle taloudelle, ja on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että EU:n on johdonmukaistettava alan politiikkaansa; odottaa komission esittävän konkreettisia ehdotuksia tämän saavuttamiseksi; painottaa, että ei ole syytä supistaa EU:n sosiaalialan säännöstöä maailmanlaajuisen kilpailun ylläpitämiseksi vaan pikemminkin pitäisi parantaa tuottavuutta ja koulutusta korkeamman tulotason säilyttämiseksi EU:ssa;

24.

muistuttaa, että juuri alueiden tasolla on hyvät mahdollisuudet parantaa sosiaalisia malleja ja vastata globalisaation tuomiin haasteisiin; huomauttaa, että muissa osissa maailmaa voidaan ottaa oppia EU:n jäsenvaltioiden välisestä solidaarisuudesta ja Euroopan naapuruuspolitiikan kautta toteutettavista tehostetuista suhteista EU:n ja sen naapurialueiden välillä; katsoo, että EU:n kumppanuuksiin on sisällytettävä sosiaalinen ulottuvuus, muun muassa työnormit;

25.

odottaa, että komissio käyttää EU:n varoja negatiivisten vaikutusten torjumiseen ja uusien näkökulmien avaamiseen herkemmille alueille ja teollisuuden aloille sekä heikommassa asemassa oleville työntekijäryhmille; odottaa komissiolta asianmukaisia toimenpiteitä, jotta yritysten siirtyminen vain siitä syystä, että ne saisivat rakenne- tai muita määrärahoja, loppuisi, ja pyytää tarkistamaan järjestelmällisesti, onko pitkän aikavälin tavoitteet näiden määrärahojen jakamisessa saavutettu;

26.

korostaa, että nykyinen taloudellinen malli on erittäin tiiviisti sidoksissa öljyvaroihin ja että tällainen riippuvuus voi paitsi vaikuttaa haitallisesti hintoihin energiahyödykepulan takia niin myös etenkin pahentaa eteläisten tuottajamaiden konflikteja ja poliittista epävakautta, millä on huomattavat sosiaaliset vaikutukset;

27.

korostaa reilun kaupan merkitystä maaseutualueiden köyhyyden kitkennässä ja kehottaa komissiota vastaamaan konkreettisesti pyyntöihin reilun kaupan tuotteiden tuottajille ja EU-maissa toimiville jakelijoille annettavan teknisen avun ja talousarviotuen lisäämisestä;

28.

korostaa, että vähiten kehittyneiden maiden kehittyminen edellyttää jatkuvaa epäsymmetristä kohtelua WTO:ssa, jotta voidaan ottaa huomioon niiden suhteellisen heikko asema kansainvälisessä kauppajärjestelmässä;

29.

painottaa, että globalisaation sosiaalinen ulottuvuus edellyttää WTO-järjestelmän uudistamista; korostaa myös, että WTO-sopimukset on arvioitava niiden taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöllisten vaikutusten valossa ja että tarpeellisuusperuste kaupan teknisissä esteissä ja muissa sopimuksissa on korvattava kestävyysperusteella;

30.

korostaa, että on otettava käyttöön WTO:n järkevä demokraattinen valvonta, joka merkitsee valittujen edustajien tai parlamenttien harjoittamaa aitoa lainsäädännöllistä valvontaa;

31.

korostaa, että on tärkeää on noudattaa johdonmukaista politiikkaa, ja yhtyy komission näkemykseen, jonka mukaan EU:n olisi pyrittävä esiintymään yhtenäisemmin Yhdistyneissä Kansakunnissa, ILO:ssa, Bretton Woodsin instituutioissa ja muissa kansainvälisissä organisaatioissa; kehottaa lisäksi komissiota pyrkimään varmistamaan, että myös muut ILO:n jäsenvaltiot muissa kansainvälisissä järjestöissä, erityisesti WTO:ssa, huolehtivat tarvittavasta poliittisesta johdonmukaisuudesta; katsoo, että maailmanlaajuisesti tunnustetut työelämän vähimmäisnormit on otettava painopisteiksi näissä järjestöissä; uskoo, että yhtenäinen esiintyminen monenväliseen hallintoon perustuvissa instituutioissa lisäisi EU:n vaikutusvaltaa sellaisen kehitysmallin edistämisessä, johon sosiaalinen ulottuvuus ja erityisesti työelämän perusnormit kuuluvat erottamattomana osana;

32.

korostaa, että kehitysmaiden sosiaalisen kehityksen voimistamiseksi on välttämätöntä vahvistaa Yhdistyneitä Kansakuntia; rohkaisee siksi jäsenvaltioita tukemaan käynnissä olevaa työtä YK:n uudistamiseksi; korostaa, että on uudistettava ja vahvistettava YK:n talous- ja sosiaalineuvostoa (ECOSOC), joka voisi toimia inhimillisen kehityksen neuvostona ja koordinoida IMF:n, Maailmanpankin, WTO:n, ILO:n sekä YK:n kehitysohjelman (UNDP) ja YK:n ympäristöohjelman (UNEP) työtä, jotta voidaan aikaansaada vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava poliittinen yhdenmukaisuus ja varmistaa, että globalisaatio toimii sosiaalisen kehityksen kiihdyttäjänä;

33.

yhtyy maailmankomission näkemykseen, jonka mukaan monenvälisen järjestelmän parlamentaarista valvontaa olisi asteittain laajennettava; suhtautuu myönteisesti ehdotukseen maailmanlaajuisen talous-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikan johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä seuraavan parlamentaarisen ryhmän perustamisesta, jotta saadaan yhdennetty yleiskuva keskeisistä kansainvälisistä järjestöistä; katsoo Euroopan parlamentilla olevan oiva tilaisuus osallistua parlamentaarisen ryhmän toimintaan ja siten edesauttaa globalisaatiosta koituvan hyödyn mahdollisimman suurta jakautumista kaikille sosiaaliryhmille;

34.

yhtyy komission näkemykseen, jonka mukaan sekä yksityissektorilla ja yksityisillä aloitteilla että kansalaisyhteiskunnan luomisella ja toiminnalla sekä eri yhteiskunnallisten järjestöjen (kuten valtioista riippumattomien järjestöjen) maailmanlaajuisella toiminnalla voi olla merkittävä rooli hyvän sosiaalihallinnon edistämisessä; pitää myönteisenä, että komissio tukee monikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n suuntaviivoja, joissa asetetaan vastuullisen yritystoiminnan vertailukohtia; kannattaa komission ehdotusta, jonka mukaan suuntaviivojen täytäntöönpanoa parannettaisiin luomalla viittauksia kahdenvälisiin sopimuksiin; yhtyy komission näkemykseen, jonka mukaan suuntaviivat on pantava täytäntöön kunnianhimoisemmin ja johdonmukaisemmin; kehottaa komissiota jatkamaan tiedottamista hyvistä toimintatavoista sekä olemassa olevista välineistä kuten OECD:n suuntaviivoista;

35.

katsoo, että pieniä ja keskisuuria yrityksiä ei saa estää osallistumasta aktiivisesti globaaliin talouselämään, ja kehottaa komissiota edistämään pk-yritysten verkostojen luomista; kehottaa lisäksi mukauttamaan eurooppayhtiön ja eurooppaosuuskunnan perussääntöjä niin, että myös kyseiset yritysmuodot voivat olla yhdenvertaisia toimijoita globaalissa talouselämässä;

36.

toteaa maailmankomission suosittelevan, että ILO kutsuisi koolle yritysten sosiaalista vastuuta käsittelevän sidosryhmien monenkeskisen foorumin; toteaa maailmankomission tunnustavan, että yritysten sosiaalista vastuuta koskevien ohjelmien todellisiin vaikutuksiin suhtaudutaan paikoin epäillen; ehdottaa, että komissio lisäisi tiedotustoimintaansa yritysten sosiaalisen vastuun edistämiseksi liike-elämässä;

37.

katsoo, että monikansallisten yritysten sosiaalinen ja ekologinen vastuu on määriteltävä selkeästi, ja että EU:n toimia tällä alalla on tehostettava; katsoo, että yritysten sosiaalista vastuuta käsittelevän sidosryhmien välisen foorumin jatkotoimet ovat pahasti myöhässä, ja kehottaa komissiota julkistamaan tiedonantonsa alkusyksystä;

38.

tukee komission ponnisteluja, joilla pyritään lisäämään monenvälisten yritysten tietoisuutta niiden sosiaalisesta vastuusta ja jotka ovat tähän mennessä johtaneet vain vähäisiin tuloksiin;

39.

kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia sosiaalisesta tuotemerkinnästä, joka perustuu seuraaviin kriteereihin: ihmis- ja ammattiyhdistysoikeuksien kunnioittaminen, työympäristö, työntekijöiden koulutus ja kehittäminen, yhtäläinen kohtelu ja työntekijöiden ja ympäröivän yhteisön asukkaiden sosiaalinen ja eettinen huomioonottaminen;

40.

panee merkille, että kansalliset maahanmuuttopolitiikat on yhä useammin suunniteltu täyttämään kotimaan työvoimamarkkinoiden tarpeet; vaatii, että maahanmuuttopolitiikkojen on perustuttava siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojelua koskevaan kansanväliseen yleissopimukseen;

41.

korostaa, että on tärkeää luoda kyseisen yleissopimuksen mukaista maahanmuuttopolitiikkaa, jonka yhteydessä toisaalta otetaan huomioon työmarkkinoiden tarpeet ja toisaalta suojellaan riittävästi siirtotyöläisten ja heidän perheidensä oikeuksia;

42.

toteaa, että maahanmuutto on globalisaatiosta käytävässä keskustelussa tärkeä mutta arkaluontoinen kysymys, joka voidaan ratkaista vain, jos jäsenvaltiot pääsevät sopimukseen yhteisestä menettelystä maahanmuuttajien tunnustamiseksi ja kotouttamiseksi;

43.

korostaa, että on tärkeää varmistaa, että ihmiset ovat paremmin selvillä globalisaation eduista ja haasteista, ja painottaa tässä suhteessa oppilaitosten ja tiedotusvälineiden merkitystä;

44.

kehottaa painokkaasti neuvostoa ja komissiota varaamaan tarvittavat voimavarat ja investoinnit yllä mainittujen prosessien edistämiseen;

45.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden, tulevien jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


(1)  EUVL C 271 E, 12.11.2003, s. 598.


Keskiviikko 16. marraskuuta 2005

18.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 280/71


PÖYTÄKIRJA

(2006/C 280 E/03)

ISTUNNON KULKU

Puhetta johti Gérard ONESTA

varapuhemies

1.   Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.

Véronique De Keyser käytti puheenvuoron tapauksesta, johon hän joutui eilen osalliseksi Ana Maria Gomesin kanssa abortin vastaisessa näyttelyssä (puhemies vastasi ilmoittavansa asiasta puhemiehistölle).

2.   Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu parlamentin valiokunnilta:

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoittamisesta 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta täydentävän toimielinten sopimuksen 3 kohdan mukaisesti (KOM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)) — Budjettivaliokunta.

Esittelijä: Böge Reimer (A6-0320/2005)

Mietintö esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2005 varainhoitovuodeksi 2005 (myrsky Pohjois-Euroopassa) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)) — Budjettivaliokunta.

Esittelijä: Garriga Polledo Salvador (A6-0321/2005).

3.   Irakin tilanne perustuslaista järjestetyn kansanäänestyksen jälkeen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Irakin tilanne perustuslaista järjestetyn kansanäänestyksen jälkeen

Lord Bach (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Giorgos Dimitrakopoulos PPE-DE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Alessandro Battilocchio, Antonio Tajani, Lilli Gruber, James Hugh Allister, Béatrice Patrie, Józef Pinior, Panagiotis Beglitis, Lord Bach ja Benita Ferrero-Waldner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 10.00 Margaret Beckettiä (neuvoston puheenjohtaja) odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 10.10.)

Puhetta johti Dagmar ROTH-BEHRENDT

varapuhemies

4.   Ilmastonmuutos — Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjuminen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Viimeaikaisten hurrikaanien aiheuttamat vahingot sekä EU:n, Kiinan ja Intian huippukokousten tulokset

Mietintö: Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjuminen [2005/2049(INI)] — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

Margaret Beckett (neuvoston puheenjohtaja) ja Stavros Dimas (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Anders Wijkman esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Paul Verges (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristina Gutiérrez-Cortines PPE-DEryhmän puolesta, Gyula Hegyi PSE-ryhmän puolesta, Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta ja Liam Aylward UEN-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Janusz ONYSZKIEWICZ

varapuhemies

Puheenvuorot: Irena Belohorská, Peter Liese, Dorette Corbey, Alyn Smith, Roberto Musacchio, Urszula Krupa, Bruno Gollnisch, Avril Doyle, Anne Ferreira, Lena Ek, Bairbre de Brún, Georgios Karatzaferis, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Gunnar Hökmark, Justas Vincas Paleckis, Bogusław Sonik, Edite Estrela, Richard Seeber, Rebecca Harms (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Margaret Beckett ja Stavros Dimas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.11.2005, kohta 5.6.

(Istunto keskeytettiin klo 11.55 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.05.)

Puhetta johti Antonios TRAKATELLIS

varapuhemies

5.   Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä I.

Puheenvuorot:

Hannes Swoboda työn järjestämisestä;

Philip Bushill-Matthews kyselytunnin etenemisestä;

Edith Mastenbroek tiedonvälityksen vapaudesta Tunisiassa ja Tunisissa 16.-18.11.2005 järjestettävästä YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksesta.

5.1.   Matkustajille tiedottaminen varsinaisen lentoliikenteen harjoittajan identiteetistä *** I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille ja jäsenvaltioiden suorittamasta turvallisuustietojen toimittamisesta [KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] — Liikenne- ja matkailuvaliokunta.

Esittelijä: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0428)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0428)

5.2.   Slovakiassa sijaitseva Bohunice V1 -ydinvoimalaitos * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisehdoista tehtyyn asiakirjaan liitetyn Slovakiassa sijaitsevaa Bohunice V1 -ydinvoimalaitosta koskevan pöytäkirjan N:o 9 täytäntöönpanosta [KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] — Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Rebecca Harms (A6-0282/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0429)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0429)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Herbert Bösch tarkistusta 12 koskevasta äänestyksestä;

Rebecca Harms (esittelijä) ilmoitti, että hän halusi poistaa allekirjoituksensa mietinnöstä ja kehotti jäseniä äänestämään mietintöä vastaan.

5.3.   Pohjoinen ulottuvuus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 ja B6-0590/2005

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0584/2005

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 ja B6-0590/2005):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Alexander Stubb PPE-DE-ryhmän puolesta,

Riitta Myller PSE-ryhmän puolesta,

Diana Wallis ja Paavo Väyrynen ALDE-ryhmän puolesta,

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka ja Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta,

Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Gintaras Didžiokas ja Rolandas Pavilionis UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0430)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Henrik Lax esitti johdanto-osan H kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

5.4.   Digitaalisiin lähetyksiin siirtyminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0583/2005

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0431)

5.5.   Ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon tarkoitetut varat (äänestys)

Mietintö: Ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon tarkoitetut varat [2005/2027(INI)] — Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Rebecca Harms (A6-0279/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0432)

5.6.   Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjuminen (äänestys)

Mietintö: Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjuminen [2005/2049(INI)] — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite I, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0433)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Anders Wijkman (esittelijä) esitti 24 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Bernd Posselt totesi, että 41 kohdan saksankielinen ja englanninkielinen versio eroavat toisistaan.

6.   Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Rebecca Harms — A6-0282/2005

Milan Gaľa, Árpád Duka-Zólyomi ja Andreas Mölzer

Mietintö: Anders Wijkman — A6-0312/2005

Richard Seeber ja Luca Romagnoli

7.   Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen 2 ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 12.45 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti Josep BORRELL FONTELLES

puhemies

8.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Jan Marinus Wiersma ilmoitti allekirjoittaneensa läsnäololistan, mutta hänen nimensä ei ole siinä.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

*

* *

Bernd Posselt käytti puheenvuoron parlamentin tiloissa järjestetyistä näyttelyistä.

9.   Poliittisten ryhmien kokoonpano

Giovanni Procacci on liittynyt ALDE-ryhmän jäseneksi.

10.   Epävirallinen Eurooppa-neuvoston kokous (keskustelu)

Eurooppa-neuvoston selonteko ja komission julkilausuma: Epävirallinen Eurooppa-neuvoston kokous

Jack Straw (neuvoston puheenjohtaja) esitteli Eurooppa-neuvoston selonteon.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta, Robert Goebbels PSE-ryhmän puolesta, Karin Riis-Jørgensen ALDE-ryhmän puolesta, Pierre Jonckheer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michael Henry Nattrass IND/DEM-ryhmän puolesta, Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton James Hugh Allister, Timothy Kirkhope, Gary Titley, Marielle De Sarnez, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Armando Dionisi, Bernard Poignant, Jack Straw ja Lapo Pistelli.

Puhetta johti Pierre MOSCOVICI

varapuhemies

Puheenvuorot: Ian Hudghton, Jana Bobošíková, Margie Sudre, Christopher Beazley puheajan jaosta, Nicola Zingaretti, Chris Davies, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Bogusław Sonik, Libor Rouček, Geoffrey Van Orden, Ana Maria Gomes, Douglas Alexander (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

11.   Iranin presidentin Mahmoud Ahmadinejadin viimeaikaiset lausunnot (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Iranin presidentin Mahmoud Ahmadinejadin viimeaikaiset lausunnot

Douglas Alexander (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puhetta johti Manuel António dos SANTOS

varapuhemies

Puheenvuorot: Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta, Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten IND/DEM-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta ja Douglas Alexander.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Lambsdorff, István Szent-Iványi, Jelko Kacin, Elizabeth Lynne, Frédérique Ries, Sophia in 't Veld, Margarita Starkevičiūtė, Philippe Morillon ja Janusz Onyszkiewicz ALDE-ryhmän puolesta Iranista (B6-0585/2005)

André Brie, Vittorio Agnoletto ja Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta Iranista (B6-0608/2005)

Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta Iranin presidentin äskettäisistä lausunnoista (B6-0609/2005)

Cristiana Muscardini, Mogens N. J. Camre ja Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta Iranin presidentin Mahmud Ahmadinejadin äskettäisistä lausunnoista (B6-0610/2005)

Angelika Beer, Monica Frassoni, Joost Lagendijk ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Iranista (B6-0611/2005)

Hans-Gert Poettering, Charles Tannock, Michael Gahler ja Elmar Brok PPE-DE-ryhmän puolesta Iranin presidentin Mahmud Ahmadinejadin äskettäisistä lausunnoista (B6-0612/2005).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.11.2005, kohta 4.9.

12.   Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0339/2005).

Kysymys 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Rakenneuudistusten ennustaminen.

Douglas Alexander (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Kysymys 2 (Manuel Medina Ortega): Matkustajalentoliikenteen verotus.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat ja Philip Bradbourn.

Kysymys 3 (Sarah Ludford): Ihmiskaupan vastainen Euroopan neuvoston yleissopimus.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Sarah Ludford ja Elizabeth Lynne.

Kysymys 4 (John Purvis): Tupakan ja alkoholin valmisteverot.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät John Purvis ja David Martin.

Kysymys 5 (Elspeth Attwooll): Kansainväliset avioliitot.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Elspeth Attwooll ja Sarah Ludford.

Kysymys 6 (Frank Vanhecke): Internetsivujen sensuroiminen Kiinassa.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Frank Vanhecke.

Kysymys 7 (Richard James Ashworth): Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Philip Bushill-Matthews (laatijan sijainen), David Martin ja Christopher Beazley.

Kysymys 8 (Richard Corbett): Komitologia.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Richard Corbett.

Kysymys 9 (Sajjad Karim): Epäjohdonmukaisuus ministerien lähestymistavoissa turvallisuuden ja ihmisoikeuksien väliseen tasapainoon.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Sajjad Karim.

Kysymys 10 (Hélène Goudin): EU:n jäsenvaltioiden puolustusbudjetit.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen.

Kysymys 11 (Dimitrios Papadimoulis): Vuosien 2007-2013 rahoitusnäkymiä koskevaan sopimukseen pääseminen.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Dimitrios Papadimoulis ja Esko Seppänen.

Kysymys 12 (Nils Lundgren): Oikeusturva EU:ssa.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen.

Kysymys 13 (Chris Davies): Avoimuus ja läpinäkyvyys.

Kysymys 14 (Timothy Kirkhope): Neuvoston avoimuus.

Douglas Alexander vastasi kysymyksiin sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Chris Davies, James Hugh Allister, Richard Corbett ja Timothy Kirkhope.

Kysymys 15 (Jonas Sjöstedt): EU:n ja Marokon välinen kalastussopimus ja neuvoston tuki YK:n prosessille.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Jonas Sjöstedt ja Bernd Posselt.

Kysymyksiin 16-36 vastataan kirjallisesti.

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.

13.   Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman ihmisoikeusrikkomuksista Tunisiassa YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen aikana.

(Istunto keskeytettiin klo 19.15 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti Miroslav OUZKÝ

varapuhemies

14.   Kivutonta ansastusta koskevat standardit *** I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kivutonta ansastusta koskevien standardien käyttöön ottamisesta eräiden eläinlajien osalta [KOM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)] — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Karin Scheele (A6-0304/2005)

Stavros Dimas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Karin Scheele esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Horst Schnellhardt PPE-DE-ryhmän puolesta, Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta, Jules Maaten ALDE-ryhmän puolesta, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonas Sjöstedt GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jean-Claude Martinez, Richard Seeber, Linda McAvan, Mojca Drčar Murko, Jillian Evans, Hélène Goudin, Christofer Fjellner, Robert Evans, Margrete Auken, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer ja Stavros Dimas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.11.2005, kohta 4.3.

15.   Aseiden vienti — Joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen — Puolustusalan julkiset hankinnat (keskustelu)

Mietintö: Aseiden vientiä koskevien Euroopan unionin käytännesääntöjen toimintaohjeen 8 mukainen neuvoston kuudes vuosikertomus [2005/2013(INI)] — Ulkoasiainvaliokunta.

Esittelijä: Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005)

Mietintö: Joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen: Euroopan parlamentin tehtävä [2005/2139(INI)] — Ulkoasiainvaliokunta.

Esittelijä: Ģirts Valdis Kristovskis (A6-0297/2005)

Mietintö: Puolustusalan julkisia hankintoja koskeva vihreä kirja [2005/2030(INI)] — Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta.

Esittelijä: Joachim Wuermeling (A6-0288/2005)

Raül Romeva i Rueda esitteli laatimansa mietinnön (A6-0292/2005).

Ģirts Valdis Kristovskis esitteli laatimansa mietinnön (A6-0297/2005).

Joachim Wuermeling esitteli laatimansa mietinnön (A6-0288/2005).

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Gunnar Hökmark (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ģirts Valdis Kristovskis (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jas Gawronski PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta, Alexander Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten IND/DEM-ryhmän puolesta, joka päätti puheenvuoronsa täysistunnolle osoitetulla loukkauksella, Marios Matsakis, joka ilmoitti olevansa syvästi loukkaantunut Gerard Battenin lausumasta ja pyysi puhemiestä ryhtymään toimiin asian johdosta (puhemies vastasi ilmoittavansa asiasta puhemiehistölle), sitoutumaton Ryszard Czarnecki, Gitte Seeberg, Ana Maria Gomes, Marios Matsakis, Eva-Britt Svensson, Andreas Mölzer, Karl von Wogau, Manuel Medina Ortega, joka viittasi aluksi Gerard Battenin puheenvuoroon, Luca Romagnoli, Elmar Brok, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Helmut Kuhne, joka viittasi aluksi Gerard Battenin puheenvuoroon, Othmar Karas, Joel Hasse Ferreira, Zuzana Roithová, Proinsias De Rossa, joka viittasi aluksi Gerard Battenin puheenvuoroon, Andreas Schwab, Simon Coveney, Ģirts Valdis Kristovskis (esittelijä), joka esitti täsmennyksiä, ja Benita Ferrero-Waldner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.11.2005, kohta 4.4.

16.   Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 364.133/OJJE).

17.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.45.

Julian Priestley

Pääsihteeri

Gérard Onesta

Varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.

Tarkkailijat:

Abadjiev Dimitar, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan.


LIITE I

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

+

hyväksytty

-

hylätty

rauennut

per.

peruutettu

NHÄ (..., ..., ...)

nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

KÄ (..., ..., ...)

koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

osat

kohta kohdalta -äänestys

erillinen äänestys

tark.

tarkistus

KT

kompromissitarkistus

vo

vastaava osa

P

tekstiä poistava tarkistus

=

identtiset tarkistukset

§

kohta

art.

artikla

kappale

johdanto-osan kappale

PR

päätöslauselmaesitys

PRC

yhteinen päätöslauselmaesitys

SEC

salainen äänestys

1.   Matkustajille tiedottaminen varsinaisen lentoliikenteen harjoittajan identiteetistä *** I

Mietintö: Christine DE VEYRAC (A6-0310/2005)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

Ryhmä 1 kompromissitarkistukset

55-82

84-117

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE ja GUE/NGL

 

+

 

Ryhmä 1 kompromissitarkistukset - erilliset äänestykset

83

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE ja GUE/NGL

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

Ryhmä 2 asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset

1-16

18-54

valiokunta

 

 

äänestys: muutettu ehdotus

 

+

 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

NHÄ

+

577, 16, 31

Tarkistus 17 ei koske kaikkia kieliversioita, joten siitä ei äänestetty (työjärjestyksen 151 artiklan 1 kohdan d alakohta).

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE-DE

tark. 83

1. osa: § 1

2. osa: §§ 2 ja 3

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE-DE: lopullinen äänestys

2.   Slovakiassa sijaitseva Bohunice V1 -ydinvoimalaitos *

Mietintö: Rebecca HARMS (A6-0282/2005)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset - yhtenä ryhmänä

4

6

9

15

valiokunta

 

+

 

asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset - erilliset äänestykset

2

valiokunta

+

 

3

valiokunta

+

 

5

valiokunta

NHÄ

+

441, 184, 22

7

valiokunta

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

8

valiokunta

+

 

10

valiokunta

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

11

valiokunta

+

 

13

valiokunta

+

 

14

valiokunta

+

 

art. 3, § 1

18

PPE-DE

 

per.

 

12

valiokunta

NHÄ

+

436, 190, 25

3 kappaleen jälkeen

17

PPE-DE

 

per.

 

1

valiokunta

 

+

 

5 kappaleen jälkeen

16

PSE

 

+

 

äänestys: muutettu ehdotus

+

377, 222, 59

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

 

+

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt

ALDE tark. 5, 12

Verts/ALE tark. 2, 3, 8, 11, 13 ja 14

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

Verts/ALE tark. 5 ja 12

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

Verts/ALE

tark. 7

1. osa:”Yhteisön talousarviomäärärahat ... energiayhtiöihin nähden.”

2. osa:”Yhteisön talousarviosta ... energiantarjonnan turvallisuus.”

tark. 10

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja ”uuden tuotantokapasiteetin luomiseksi ja”

2. osa: nämä sanat

Muuta

PPE-DE-ryhmä peruutti tarkistuksensa 17 ja 18.

3.   Pohjoinen ulottuvuus

Päätöslauselmaesitykset B6-0584/2005, 0586/2005, 0587/2005, 0588/2005, 0589/2005 ja 0590/2005

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0584/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL ja UEN)

§ 7 jälkeen

1

UEN

 

+

 

H kappale

§

alkuper. teksti

 

+

suullisesti muutettuna

äänestys: päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

NHÄ

+

634, 17, 18

poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B6-0584/2005

 

ALDE

 

 

B6-0586/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0587/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0588/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0589/2005

 

PSE

 

 

B6-0590/2005

 

UEN

 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE-DE lopullinen äänestys

Muuta

Henrik Lax esitti johdanto-osan H kappaleeseen seuraavan suullisen tarkistuksen:

H.

korostaa pohjoisen ulottuvuuden ympäristöpolitiikan merkitystä ja vaikutusta koko alueella, mistä esimerkkinä on Pietarin jäteveden käsittelylaitos, mutta korostaa edelleen, että on tarpeen tehostaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä erityisesti rehevöitymisen vähentämiseksi sekä EU:n ja Venäjän välistä yhteistyötä öljysäiliöalusten onnettomuusriskien vähentämiseksi, öljykenttien hyödyntämiseen liittyvien riskien vähentämiseksi sekä ydinturvallisuuden ja ydinjätehuollon parantamiseksi; ottaa huomioon, että Itämeri on jo entisestään pahoin pilaantunut ja että se on murtovesialtaana erittäin haavoittuvainen,

4.   Digitaalisiin lähetyksiin siirtyminen

Päätöslauselmaesitys B6-0583/2005

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

ITRE-valiokunnan päätöslauselmaesitys B6-0583/2005

äänestys: päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

 

+

 

5.   Ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon tarkoitetut varat *

Mietintö: Rebecca HARMS (A6-0279/2005)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

§ 4 jälkeen

1

Verts/ALE

 

+

 

2

Verts/ALE

osat

 

 

1

+

 

2/KÄ

+

375, 253, 23

§ 5

5

PPE-DE

 

-

 

3

Verts/ALE

osat

 

 

1

+

 

2/KÄ

+

336, 305, 19

§ 6

6

PPE-DE

 

-

 

§ 9

7

PPE-DE

-

316, 344, 5

§ 16

4P

Verts/ALE

-

172, 478, 9

äänestys: päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

 

+

 

Tarkistus 8 peruutettiin.

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE-DE

tark. 2

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja ”ja lainsäädäntöaloitteiden laatimista”

2. osa: nämä sanat

tark. 3

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja ”ja vältetään turvautumasta valtiontukeen”

2. osa: nämä sanat

6.   Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjuminen *

Mietintö: Anders WIJKMAN (A6-0312/2005)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

§ 1, 2 luetelmakohta

14/rev.

PPE-DE

 

+

 

§ 1 jälkeen

6

Verts/ALE

osat

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 4 jälkeen

7

Verts/ALE

+

339, 302, 12

§ 5

3

REUL ja muut

 

-

 

§

alkuper. teksti

+

 

§ 6

4

REUL ja muut

 

-

 

§

alkuper. teksti

+

 

§ 7 jälkeen

13

GUE/NGL

 

+

 

§ 8

1

VIDAL-QUADRAS ja muut

+

453, 204, 12

§

alkuper. teksti

 

 

§ 11

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 13

2

PSE

 

-

 

§ 16 jälkeen

18

ALDE

 

+

 

§ 18

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 21

5S

REUL ja muut

-

306, 340, 15

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1/KÄ

+

349, 304, 7

2

+

 

§ 24

§

alkuper. teksti

 

+

suullisesti muutettuna

§ 27 jälkeen

15

PPE-DE

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

16

PPE-DE

 

+

 

§ 28

17

PPE-DE

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 41

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

C kappaleen jälkeen

9

GUE/NGL

 

-

 

10

GUE/NGL

 

-

 

E kappaleen jälkeen

8

GUE/NGL

osat

 

 

1

-

 

2

 

I kappaleen jälkeen

11

GUE/NGL

 

-

 

12

GUE/NGL

 

+

 

äänestys: päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

NHÄ

+

450, 66, 143

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

IND/DEM

§ 18

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja ”EU:n laajuisilla nopeusrajoituksilla”

2. osa: nämä sanat

§ 21

1. osa:”puoltaa ympäristöveron ... politiikan kannalta;”

2. osa:”pyytää komissiota ... vuonna 2009;”

tark. 17

1. osa:”katsoo, että biomassan ... biomassaa koskevaksi toimintasuunnitelmaksi”

2. osa:”ja pyytää komissiota ... sitovia toimia;”

Verts/ALE

tark. 6

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja ”virallisista valtuuksista ja”

2. osa: nämä sanat

tark. 8

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja ”vaikka yhtäältä kasvihuonekaasuja tuottamaton” ja ”on ’puhdas’ energiamuoto, se toisaalta”

2. osa: nämä sanat

tark. 15

1. osa:”korostaa, että toisin ... tuotantoa kasvattamalla;”

2. osa:”toteaa tässä yhteydessä ... rajoitettuihin kannustimiin;”

PPE-DE

§ 11

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja ”kuten fossiilisten polttoaineiden tukien kaltaisia vääristäviä kannustimia” ja ”antamaan ehdotuksia lainsäädännöksi, jolla lopetetaan kaikki tällaiset tuet, ja sen sijaan”

2. osa:”kuten fossiilisten polttoaineiden tukien kaltaisia vääristäviä kannustimia”

3. osa:”antamaan ehdotuksia lainsäädännöksi, jolla lopetetaan kaikki tällaiset tuet, ja sen sijaan”

§ 41

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja ”parlamentin kahden toimipaikan oikeutuksesta sekä”

2. osa: nämä sanat

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

Verts/ALE lopullinen äänestys

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE-DE §§ 5, 6

Muuta

Anders Wijkman (PPE-DE) esitti 24 kohtaan seuraavan suullisen tarkistuksen:

24.

kehottaa komissiota ilmentämään ... vähimmäisvaatimukset tarkastelemalla kulkuneuvoissa käytettävien polttoaineiden ja biopolttoaineiden kymmenen prosentin sekoitussuhdetta koskevan vaatimuksen ympäristötehokkuutta;


LIITE II

NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET

1.   Mietintö: De Veyrac A6-0310/2005

Puolesta: 577

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastaan: 16

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PPE-DE: Purvis

Verts/ALE: Hammerstein Mintz

Tyhjää: 31

GUE/NGL: Guidoni

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zahradil

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Puolesta: Gérard Onesta

2.   Mietintö: Harms A6-0282/2005

Puolesta: 441

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Procacci, Ries, Schuth

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bourzai, Bozkurt, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Libicki, Pavilionis

Vastaan: 184

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Coelho, Gklavakis, Hatzidakis, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Mavrommatis, Rack, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Varvitsiotis, Wuermeling

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Bono, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Leichtfried, Lienemann, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Thomsen, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tyhjää: 22

ALDE: Starkevičiūtė

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Mote

PPE-DE: Stubb

PSE: Bullmann, Mann Erika

UEN: Aylward, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Vastaan: Ursula Stenzel, Ville Itälä

3.   Mietintö: Harms A6-0282/2005

Puolesta: 436

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Ries, Schuth, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Krupa, Pęk, Piotrowski, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Purvis, Queiró, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Hänsch, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Pavilionis

Vastaan: 190

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Lundgren, Nattrass, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Coelho, Deß, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, Hatzidakis, Itälä, Jarzembowski, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Liese, Matsis, Mavrommatis, Posselt, Rack, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Thyssen, Varvitsiotis

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Obiols i Germà, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Segelström, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tyhjää: 25

ALDE: Toia

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Speroni

NI: Mote

PSE: Bullmann, Leichtfried

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Puolesta: Inés Ayala Sender

Vastaan: Ursula Stenzel, Britta Thomsen

4.   Yhteinen päätöslauselmaesitys B6-0584/2005 — Pohjoinen ulottuvuus

Puolesta: 634

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Vastaan: 17

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Mote

Tyhjää: 18

IND/DEM: Coûteaux, de Villiers, Železný

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Goepel, Landsbergis, Pieper

Verts/ALE: van Buitenen, Ždanoka

5.   Mietintö: Wijkman A6-0312/2005

Puolesta: 450

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Meijer, Ransdorf, Remek, Strož, Verges, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Salvini, Sinnott, de Villiers

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Braghetto, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Demetriou, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Queiró, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Spautz, Šťastný, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Smith

Vastaan: 66

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Helmer, Mote, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Berend, Böge, Deß, Ehler, Fajmon, Gomolka, Gräßle, Hoppenstedt, Jarzembowski, Karas, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Lauk, Lechner, Lulling, Ouzký, Pieper, Posselt, Rack, Reul, Rübig, Schierhuber, Schnellhardt, Seeber, Škottová, Sommer, Stenzel, Strejček, Ulmer, Zahradil

UEN: Kamiński, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Voggenhuber

Tyhjää: 143

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Coveney, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Duchoň, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fontaine, Friedrich, Grossetête, Guellec, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Jeggle, Kamall, Kasoulides, Kirkhope, Lamassoure, Lehne, Maat, McMillan-Scott, Martens, Mathieu, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Podkański, Purvis, Radwan, Saïfi, Sonik, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zvěřina

PSE: Rothe

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Puolesta: Elisabeth Schroedter, Bart Staes, Heide Rühle, Caroline Lucas, Margrete Auken, Eva Lichtenberger, Johannes Voggenhuber, Satu Hassi, Hans-Peter Martin, Alain Lipietz, Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Elly de Groen-Kouwenhoven, Claude Turmes, Gisela Kallenbach, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Pierre Jonckheer, Michael Cramer, Rebecca Harms, Sepp Kusstatscher, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Mechtild Rothe

Vastaan: Antonio Masip Hidalgo

Tyhjää: Jacques Toubon, Cristina Gutiérrez-Cortines


HYVÄKSYTYT TEKSTIT

 

P6_TA(2005)0428

Matkustajille tiedottaminen varsinaisen lentoliikenteen harjoittajan identiteetistä *** I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille ja jäsenvaltioiden suorittamasta turvallisuustietojen toimittamisesta (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0048) (1),

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 80 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0046/2005),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6-0310/2005);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P6_TC1-COD(2005)0008

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. marraskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Lentoliikenteen alalla toteutettavalla yhteisön toiminnalla olisi ensi sijassa pyrittävä varmistamaan matkustajien tehokas suojaaminen turvallisuusriskeiltä. Lisäksi olisi otettava kaikilta osin huomioon kuluttajansuojelun yleiset vaatimukset.

(2)

Lentoliikenteen harjoittajien, jotka eivät täytä turvallisuusvaatimuksia, luettelo olisi parhaan mahdollisen avoimuuden varmistamiseksi ilmoitettava matkustajille. Tämän yhteisön luettelon tulisi perustua yhteisön tasolla laadittuihin yhteisiin perusteisiin.

(3)

Yhteisön luetteloon sisällytetyt lentoliikenteen harjoittajat olisi asetettava toimintakieltoon. Yhteisön luetteloon merkittyä toimintakieltoa olisi sovellettava kaikkialla perustamissopimuksen piiriin kuuluvalla jäsenvaltioiden alueella.

(4)

Lentoliikenteen harjoittajat, joilla ei ole liikennöintioikeuksia yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, voivat kuitenkin lentää yhteisön alueelle ja yhteisön alueelta, jos ne vuokraavat ilma-aluksiaan miehistöineen tai ilman miehistöä yhtiöille, joilla on liikennöintioikeudet. Olisi säädettävä, että yhteisön luetteloon merkityn toimintakiellon olisi koskettava myös tällaisia lentoliikenteen harjoittajia, sillä muutoin ne voisivat toimia yhteisön alueella, vaikka ne eivät noudata asianmukaisia turvallisuusnormeja.

(5)

Toimintakieltoon asetetulle lentoliikenteen harjoittajalle voitaisiin sallia liikennöintioikeuksien käyttäminen käyttämällä sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta vuokrattua konetta miehistöineen, jota ei ole asetettu toimintakieltoon, edellyttäen, että asianmukaisia turvallisuusnormeja noudatetaan.

(6)

Yhteisön luettelon ajan tasalle saattamista koskevassa menettelyssä olisi kyettävä ripeään päätöksentekoon, jotta lentomatkustajille voidaan antaa asianmukaisia ja ajan tasalla olevia turvallisuustietoja ja jotta varmistetaan, että turvallisuuspuutteet korjanneet lentoliikenteen harjoittajat poistetaan luettelosta mahdollisimman pian. Menettelyissä olisi lisäksi otettava huomioon lentoliikenteen harjoittajan oikeus tulla kuulluksi, eikä menettelyjen tulisi vaikuttaa sellaisten sopimusten ja yleissopimusten soveltamiseen, joissa jäsenvaltiot tai yhteisö ovat osapuolina, eikä etenkään Chicagossa vuonna 1944 tehdyn kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen soveltamiseen. Menettelyn osalta komission toteuttamien täytäntöönpanotoimien tulisi erityisesti ottaa huomioon nämä vaatimukset.

(7)

Kun lentoliikenteen harjoittaja on asetettu toimintakieltoon, olisi toteutettava asianmukaisia toimia, joilla autetaan kyseistä lentoliikenteen harjoittajaa korjaamaan toimintakieltoon johtaneet puutteet.

(8)

Jäsenvaltioiden olisi voitava toteuttaa poikkeuksellisissa tapauksissa yksipuolisia toimia. Jäsenvaltioiden olisi kiireellisissä ja yllättäviä turvallisuusongelmia koskevissa tapauksissa voitava saattaa toimintakielto välittömästi voimaan omalla alueellaan. Ja vaikka komissio olisi päättänyt, että jotakin lentoliikenteen harjoittajaa ei sisällytetä yhteisön luetteloon, jäsenvaltioiden olisi voitava asettaa kyseinen lentoliikenteen harjoittaja toimintakieltoon tai pitää voimassa toimintakielto sellaisen turvallisuusongelman perusteella, joka ei ilmene muissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden olisi sovellettava näitä mahdollisuuksia rajoitetusti, ottaen huomioon yhteisön edut ja jotta lentoliikenteen turvallisuuteen sovelletaan yhteistä lähestymistapaa. Tämä ei saisi vaikuttaa teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 (3) 8 artiklan eikä yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 (4) 10 artiklan soveltamiseen.

(9)

Lentoliikenteen harjoittajien turvallisuutta koskevat tiedot olisi julkaistava tehokkaasti esimerkiksi Internetin avulla.

(10)

Jotta lentoliikenteen alan kilpailusta koituisi yrityksille ja matkustajille mahdollisimman paljon hyötyä, on tärkeää, että kuluttajat saavat tarvittavat tiedot pystyäkseen tekemään tietoon perustuvia valintoja.

(11)

On olennaista tietää, mikä lentoliikenteen harjoittaja varsinaisesti suorittaa kunkin lennon. Tehdessään sopimusta mahdollisesti sekä meno- että paluulennon käsittävästä ilmakuljetuksesta kuluttajat eivät saa kuitenkaan aina tietää, mikä lentoliikenteen harjoittaja varsinaisesti suorittaa kunkin lennon.

(12)

Matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 13 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/314/ETY (5) edellytetään kuluttajille annettavan tiettyjä tietoja, mutta niihin ei sisälly tietoa siitä, mikä lentoliikenteen harjoittaja suorittaa lennon.

(13)

Tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien käyttöä koskevista käyttäytymissäännöistä 24 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2299/89 (6) säädetään, että kuluttajilla, jotka varaavat lennon tietokonepohjaisen paikanvarausjärjestelmän kautta, on oikeus saada tietoonsa, mikä lentoliikenteen harjoittaja suorittaa lennon. Säännöllisessäkin lentoliikenteessä sovelletaan kuitenkin sellaisia alan käytänteitä, joissa lennon omalla nimellään myynyt lentoyhtiö ei varsinaisesti suorita lentoa ja joissa matkustajalla ei ole tällä hetkellä lakisääteistä oikeutta saada tietää, mikä lentoliikenteen harjoittaja palvelun varsinaisesti suorittaa; tällaisia ovat koneen vuokraaminen miehistöineen tai yhteistunnuksen käyttö tapauksissa, joissa varaus tehdään ilman tietokonepohjaista varausjärjestelmää.

(14)

Nämä käytänteet lisäävät joustavuutta ja mahdollistavat palvelujen paremman tarjonnan matkustajille. Ei voida myöskään välttyä etenkään teknisistä syistä johtuvista viime hetken muutoksista, jotka vaikuttavat lentoturvallisuuteen. Tätä joustavuutta olisi kuitenkin tasapainotettava todentamalla, että lennon todella suorittavat yhtiöt täyttävät turvallisuusvaatimukset, ja tiedottamalla kuluttajille avoimesti, jotta he varmasti voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja. Olisi löydettävä kohtuullinen tasapaino matkustajien tiedonsaantioikeuden ja sen välillä, mikä on lentoliikenteen harjoittajien toteutettavissa kaupalliselta kannalta.

(15)

Lentoliikenteen harjoittajien olisi tiedotettava matkustajille avoimesti turvallisuutta koskevista seikoista. Tällaisten tietojen julkaisemisen olisi edistettävä matkustajien tietoisuutta lentoliikenteen harjoittajien luotettavuudesta turvallisuuskysymyksissä.

(16)

Lentoliikenteen harjoittajat ovat velvollisia ilmoittamaan turvallisuutta koskevista puutteista lentoturvallisuudesta vastaaville kansallisille viranomaisille ja puuttumaan tällaisiin puutteisiin viipymättä. Ilmaaluksen miehistön ja lentoasemahenkilöstön edellytetään toteuttavan asianmukaisia toimia havaittuaan puutteita turvallisuudessa. Henkilöstön rankaiseminen tällaisten toimien toteuttamisen perusteella olisi vastoin lentoturvallisuuden etuja, kuten poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY (7) 8 artiklan 4 kohdan nojalla voidaan päätellä.

(17)

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä 11 päivänä helmikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (8) piiriin kuuluvien tilanteiden lisäksi matkustajilla olisi oltava oikeus korvaukseen tai mahdollisuus reitin vaihtoon tietyissä muissa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa erityisissä tilanteissa, jos yhteisöön on riittävän läheinen yhteys.

(18)

Tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen lisäksi kuljetussopimuksen täytäntöönpanevan lentoliikenteen harjoittajan vaihtumisen vaikutuksia olisi säänneltävä jäsenvaltioiden sopimuslainsäädännöllä sekä asianmukaisilla yhteisön säännöksillä, erityisesti neuvoston direktiivillä 90/314/ETY sekä kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetulla neuvoston direktiivillä 93/13/ETY (9).

(19)

Tämä asetus on osa lainsäädäntöprosessia, jolla pyritään kehittämään tehokas ja johdonmukainen lähestymistapa yhteisön lentoturvallisuuden parantamiseksi, missä Euroopan lentoturvallisuusvirastolla on tärkeä tehtävä. Kyseisen viraston toimivaltuuksia laajentamalla - esimerkiksi suhteessa kolmansien maiden ilma-aluksiin - sen asemaa tämän asetuksen yhteydessä voitaisiin vahvistaa entisestään. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä ilma-alusten turvatarkastusten jatkuvaan laadun parantamiseen ja määrän lisäämiseen sekä näiden tarkastusten yhdenmukaistamiseen.

(20)

Kun on olemassa turvallisuusriski, jota asianomainen jäsenvaltio ei ole ratkaissut tai asianomaiset jäsenvaltiot eivät ole ratkaisseet, komission olisi voitava toteuttaa välittömiä väliaikaisia toimenpiteitä. Tällaisessa tapauksessa komissiota tämän asetuksen täytäntöönpanossa avustavan komitean olisi toimittava menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston päätöksen 1999/468/EY (10) 3 artiklassa säädettyä neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

(21)

Kaikissa muissa tapauksissa komissiota tämän asetuksen täytäntöönpanossa avustavan komitean olisi toimittava päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä noudattaen.

(22)

Koska tämän asetuksen ja yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/36/EY (11) 9 artiklan välinen suhde olisi muutoin epäselvä, kyseinen artikla olisi kumottava oikeusvarmuuden turvaamiseksi.

(23)

Jäsenvaltioiden olisi annettava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen III luvun säännösten rikkomisiin, ja varmistettava, että kyseisiä seuraamuksia sovelletaan. Seuraamusten, jotka voivat olla luonteeltaan siviilioikeudellisia tai hallinnollisia, olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(24)

Komission olisi tarkasteltava tämän asetuksen soveltamista ja laadittava riittävän ajan kuluttua kertomus sen säännösten tehokkuudesta.

(25)

Mikä tahansa toimivaltainen siviili-ilmailuviranomainen yhteisössä voi päättää, että lentoliikenteen harjoittajat - mukaan luettuina ne, jotka eivät toimi perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla jäsenvaltioiden alueella - voisivat esittää kyseiselle viranomaiselle pyynnön kohdistaa pyynnön esittävään lentoliikenteen harjoittajaan järjestelmällisiä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että se todennäköisesti noudattaa asianmukaisia turvallisuusnormeja.

(26)

Tämän asetuksen ei tulisi estää jäsenvaltioita ottamassa käyttöön lentoliikenteen harjoittajia koskevaa kansallista laatumerkintäjärjestelmää, johon saattaa sisältyä muitakin kuin vähimmäisturvallisuusvaatimuksia koskevia arviointiperusteita, yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

(27)

Espanjan kuningaskunta ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat Lontoossa 2 päivänä joulukuuta 1987 sopineet ulkoministereidensä yhteisellä julkilausumalla Gibraltarin lentoaseman käyttöä koskevista tiiviimmän yhteistyön järjestelyistä. Näitä järjestelyjä ei ole vielä otettu käyttöön,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

LUKU I

Yleiset määräykset

1 artikla

Aihe

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan säännöt, jotka koskevat

a)

yhteisiin arviointiperusteisiin perustuvan yhteisön luettelon laatimista ja julkaisemista lentoliikenteen harjoittajista, joita on turvallisuussyistä kielletty harjoittamasta lentoliikennettä yhteisön alueella, ja

b)

lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamista lentomatkustajille.

2.   Tämän asetuksen soveltamisen Gibraltarin lentoasemaan ei katsota rajoittavan Espanjan kuningaskunnan tai Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudellista asemaa, kun on kyse erimielisyydestä sen alueen suvereeniudesta, jolla lentoasema sijaitsee.

3.   Tämän asetuksen soveltamista Gibraltarin lentoasemaan lykätään, kunnes Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministereiden 2 päivänä joulukuuta 1987 esittämän yhteisen julkilausuman mukaiset järjestelyt on otettu käyttöön. Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ilmoittavat neuvostolle järjestelyjen käyttöönottopäivästä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

”lentoliikenteen harjoittajalla” lentoliikenneyritystä, jolla on voimassa oleva liikennelupa tai vastaava,

b)

”kuljetussopimuksella” sopimusta lentoliikennepalveluista tai sopimusta, johon sisältyy lentoliikennepalveluja, myös silloin, kun kuljetus koostuu kahdesta tai useammasta saman tai eri lentoliikenteen harjoittajan suorittamasta lennosta,

c)

”lentokuljetuksesta vastaavalla sopimuspuolella” lentoliikenteen harjoittajaa, joka on tehnyt matkustajan kanssa kuljetussopimuksen, tai matkanjärjestäjää, jos sopimus käsittää valmismatkan. Myös lipun myyjä katsotaan lentokuljetuksesta vastaavaksi sopimuspuoleksi,

d)

”lipun myyjällä” tarkoitetaan lentolipun myyjää, joka järjestää kuljetussopimuksen matkustajan kanssa joko pelkkää lentoa varten tai osana valmismatkaa ja joka ei ole lentoliikenteen harjoittaja eikä matkanjärjestäjä,

e)

”lennon suorittavalla lentoliikenteen harjoittajalla” lentoliikenteen harjoittajaa, joka suorittaa tai aikoo suorittaa lennon joko matkustajan kanssa tekemänsä kuljetussopimuksen mukaisesti tai sellaisen toisen oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön puolesta, joka on tehnyt matkustajan kanssa kuljetussopimuksen,

f)

”toimiluvalla tai teknisellä luvalla” tarkoitetaan jonkin jäsenvaltion antamaa säädöstä tai hallinnollista määräystä, joka edellyttää, että lentoliikenteen harjoittaja voi liikennöidä sen lentoasemille tai sen lentoasemilta tai että lentoliikenteen harjoittaja voi liikennöidä sen ilmatilassa tai että lentoliikenteen harjoittaja voi käyttää liikennöintioikeuksia,

g)

”toimintakiellolla” tarkoitetaan lentoliikenteen harjoittajan toimiluvan tai teknisen luvan epäämistä, lykkäämistä, peruuttamista tai rajoittamista turvallisuussyistä tai muita vastaavia turvallisuustoimenpiteitä lentoliikenteen harjoittajaan nähden, jolla ei ole liikennöintioikeuksia yhteisössä mutta jonka ilma-alukset voisivat muussa tapauksessa liikennöidä yhteisössä vuokrasopimuksen nojalla,

h)

”valmismatkalla” direktiivin 90/314/ETY 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä palveluja,

i)

”varauksella” sitä, että matkustajalla on lippu tai muu todiste, joka osoittaa, että lentokuljetuksesta vastaava sopimuspuoli on hyväksynyt ja rekisteröinyt varauksen,

j)

”asianmukaisilla turvallisuusnormeilla” tarkoitetaan Chicagon yleissopimukseen ja sen liitteisiin sekä soveltuvin osin asiaa koskevaan yhteisön lainsäädäntöön sisältyviä kansainvälisiä turvallisuusmääräyksiä.

LUKU II

Yhteisön luettelo

3 artikla

Yhteisön luettelon laatiminen

1.   Lentoliikenteen turvallisuuden parantamiseksi laaditaan luettelo lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu yhteisössä toimintakieltoon (jäljempänä ”yhteisön luettelo”). Kunkin jäsenvaltion on saatettava alueellaan voimaan yhteisön luetteloon sisältyvät toimintakiellot kyseisten toimintakieltojen kohteena olevien lentoliikenteen harjoittajien osalta.

2.   Lentoliikenteen harjoittajien asettamista toimintakieltoon koskevat yhteiset perusteet, jotka perustuvat asianmukaisiin turvallisuusnormeihin, luetellaan liitteessä (jäljempänä ”yhteiset perusteet”). Komissio voi muuttaa liitettä varsinkin tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

3.   Yhteisön luettelon laatimiseksi ensimmäisen kerran kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle viimeistään ... (12), mitkä lentoliikenteen harjoittajat on asetettu toimintakieltoon sen alueella, sekä ilmoitettava myös toimintakieltoihin johtaneet syyt sekä muut tarvittavat tiedot. Komissio ilmoittaa kyseisistä toimintakielloista muille jäsenvaltioille.

4.   Komissio päättää yhden kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, yhteisten perusteiden nojalla kyseessä olevien lentoliikenteen harjoittajien asettamisesta toimintakieltoon ja laatii yhteisön luettelon lentoliikenteen harjoittajista, jotka se on asettanut toimintakieltoon, 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

4 artikla

Yhteisön luettelon ajantasaistaminen

1.   Yhteisön luettelo ajantasaistetaan

a)

jonkin lentoliikenteen harjoittajan asettamiseksi toimintakieltoon ja kyseisen lentoliikenteen harjoittajan sisällyttämiseksi yhteisön luetteloon yhteisten perusteiden nojalla,

b)

jonkin lentoliikenteen harjoittajan poistamiseksi yhteisön luettelosta, jos kyseisen lentoliikenteen harjoittajan sisällyttämiseen yhteisön luetteloon johtanut turvallisuuspuute tai johtaneet turvallisuuspuutteet on korjattu ja jos yhteisten perusteiden nojalla ei ole muuta syytä pitää kyseinen lentoliikenteen harjoittaja yhteisön luettelossa,

c)

muuttaa yhteisön luetteloon sisällytetylle lentoliikenteen harjoittajalle asetetun toimintakiellon ehtoja.

2.   Komissio päättää omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion pyynnöstä ajantasaistaa yhteisön luetteloa heti, kun se on 1 kohdan nojalla välttämätöntä, 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti ja yhteisten perusteiden nojalla. Komissio tarkistaa vähintään joka kolmas kuukausi, onko yhteisön luettelon ajantasaistaminen tarpeen.

3.   Kunkin jäsenvaltion ja Euroopan lentoturvallisuusviraston on toimitettava komissiolle kaikki tiedot, jotka voivat olla olennaisia yhteisön luettelon ajantasaistamiseksi. Komissio toimittaa kaikki olennaiset tiedot eteenpäin muille jäsenvaltioille.

5 artikla

Tilapäistoimenpiteet yhteisön luettelon ajantasaistamiseksi

1.   Jos on selvää, että jonkin lentoliikenteen harjoittajan liikennöinnin jatkuminen yhteisössä saattaa todennäköisesti aiheuttaa vakavan turvallisuusriskin ja että kyseistä riskiä ei ole ratkaistu tyydyttävällä tavalla asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti toteuttamin kiireellisin toimenpitein, komissio voi ottaa tilapäisesti käyttöön 4 artiklan 1 kohdan a tai c alakohdassa tarkoitetut toimet 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

2.   Komissio toimittaa heti, kun se on mahdollista, ja enintään kymmenen työpäivän kuluessa asian 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean käsiteltäväksi ja päättää tämän artiklan 1 kohdan nojalla toteuttamansa toimenpiteen vahvistamisesta, muuttamisesta, peruuttamisesta tai laajentamisesta 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

6 artikla

Poikkeustoimenpiteet

1.   Kiireellisissä tapauksissa tämä asetus ei estä jäsenvaltiota reagoimasta odottamattomaan turvallisuusongelmaan asettamalla sen omaa aluetta koskevan välittömän toimintakiellon yhteiset perusteet huomioon ottaen.

2.   Komission päätös olla sisällyttämättä jotakin lentoliikenteen harjoittajaa yhteisön luetteloon 3 artiklan 4 kohdassa tai 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti ei estä jäsenvaltiota asettamasta kyseistä lentoliikenteen harjoittajaa toimintakieltoon tai pitämästä toimintakielto voimassa kyseistä jäsenvaltiota erityisesti koskettavan turvallisuusongelman takia.

3.   Sekä 1 että 2 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa kyseisen jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava asiasta komissiolle, joka ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa kyseisen jäsenvaltion on viipymättä esitettävä komissiolle pyyntö ajantasaistaa yhteisön luettelo 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

7 artikla

Oikeus tulla kuulluksi

Komissio varmistaa, että kun se tekee 3 artiklan 4 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa ja 5 artiklassa tarkoitettuja päätöksiä, kyseiselle lentoliikenteen harjoittajalle suodaan mahdollisuus tulla kuulluksi, ottaen huomioon, että joissakin tapauksissa tarvitaan kiireellistä menettelyä.

8 artikla

Täytäntöönpanotoimet

1.   Komissio toteuttaa 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tarvittaessa täytäntöönpanotoimia yksityiskohtaisten sääntöjen laatimiseksi tässä luvussa tarkoitettuja menettelyjä varten.

2.   Päättäessään näistä toimista komissio ottaa asianmukaisesti huomioon tarpeen tehdä ripeästi päätöksiä yhteisön luetteloa ajantasaistettaessa ja mahdollistaa tarvittaessa kiireellisen menettelyn.

9 artikla

Julkistaminen

1.   Yhteisön luettelo ja muutokset siihen julkaistaan välittömästi Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen yleisön tutustumista yhteisön luettelon viimeisimpään ajantasaistettuun versioon erityisesti Internetin käytön avulla.

3.   Lentokuljetuksesta vastaavien sopimuspuolten, kansallisten siviili-ilmailuviranomaisten, Euroopan lentoturvallisuusviraston ja jäsenvaltioiden alueella sijaitsevien lentoasemien on saatettava yhteisön luettelo matkustajien tutustuttavaksi sekä verkkosivustoillaan että tarvittaessa toimitiloissaan.

LUKU III

Matkustajille tiedottaminen

10 artikla

Soveltamisala

1.   Tämän luvun säännöksiä sovelletaan matkustajien lentokuljetukseen silloin, kun lento on osa kuljetussopimusta ja kuljetus alkoi yhteisössä ja kun

a)

lento lähtee perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentoasemalta, tai

b)

lento lähtee kolmannessa maassa sijaitsevalta lentoasemalta ja saapuu perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla jäsenvaltion alueella sijaitsevalle lentoasemalle, tai

c)

lento lähtee kolmannessa maassa sijaitsevalta lentoasemalta ja saapuu toiselle tällaiselle lentoasemalle.

2.   Tämän luvun säännöksiä sovelletaan riippumatta siitä, onko kyseessä reittilento vai tilauslento, ja siitä, onko lento osa valmismatkaa vai ei.

3.   Tämän luvun säännökset eivät vaikuta direktiivin 90/314/ETY ja asetuksen (ETY) N:o 2299/89 mukaisiin matkustajien oikeuksiin.

11 artikla

Tieto suorittavasta lentoliikenteen harjoittajasta

1.   Varauksen tekemisen yhteydessä lentokuljetuksesta vastaavan sopimuspuolen on ilmoitettava matkustajalle, mikä lentoliikenteen harjoittaja suorittaa lennon tai mitkä lentoliikenteen harjoittajat suorittavat lennot, riippumatta siitä, miten varaus tehdään.

2.   Kun varausta tehtäessä ei vielä tiedetä täsmällisesti lennon suorittavaa lentoliikenteen harjoittajaa tai lennot suorittavia lentoliikenteen harjoittajia, on lentokuljetuksesta vastaavan sopimuspuolen varmistettava, että matkustajalle ilmoitetaan, minkä lentoliikenteen harjoittajan tai lentoliikenteen harjoittajien on määrä suorittaa kyseinen lento tai kyseiset lennot. Tällaisessa tapauksessa lentokuljetuksesta vastaavan sopimuspuolen on varmistettava, että matkustajalle ilmoitetaan lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja heti kun se on tiedossa.

3.   Kun lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja vaihtuu varauksen tekemisen jälkeen, on lentokuljetuksesta vastaavan sopimuspuolen vaihtumisen syystä riippumatta ryhdyttävä välittömästi kaikkiin aiheellisiin toimiin varmistaakseen, että matkustaja saa tiedon vaihtumisesta mahdollisimman pian. Matkustajille on kaikissa tapauksessa ilmoitettava asiasta lähtöselvityksessä tai, mikäli jatkolentoa varten ei tarvita uutta lähtöselvitystä, noustessa lentokoneeseen.

4.   Tapauksesta riippuen lentoliikenteen harjoittajan tai matkanjärjestäjän on varmistettava, että asianomaiselle lentokuljetuksesta vastaavalle sopimuspuolelle ilmoitetaan lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja heti kun se on tiedossa ja erityisesti jos se vaihtuu.

5.   Jos lennon suorittavaa lentoliikenteen harjoittajaa ei ole ilmoitettu lipun myyjälle, tämä ei ole vastuussa tässä artiklassa säädettyjen velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä.

6.   Lentokuljetuksesta vastaavan sopimuspuolen velvollisuus ilmoittaa matkustajille lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja on määritettävä kuljetussopimukseen sovellettavissa yleisissä myyntiehdoissa.

12 artikla

Oikeus korvaukseen tai uudelleenreititykseen

1.   Tällä asetuksella ei ole vaikutusta asetuksessa (EY) N:o 261/2004 edellytettyyn oikeuteen saada korvausta tai uudelleenreititys.

2.   Tapauksissa, joissa asetusta (EY) N:o 261/2004 ei sovelleta ja joissa

a)

matkustajalle ilmoitettu lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja on mainittu yhteisön luettelossa ja asetettu toimintakieltoon, mikä on johtanut kyseisen lennon peruuttamiseen, tai mikä olisi johtanut lennon peruuttamiseen, jos kyseinen lento olisi suoritettu yhteisössä; tai joissa

b)

matkustajalle ilmoitettu lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja on vaihtunut toiseen lennon suorittavaan lentoliikenteen harjoittajaan, joka on mainittu yhteisön luettelossa ja asetettu toimintakieltoon, mikä on johtanut kyseisen lennon peruuttamiseen, tai mikä olisi johtanut lennon peruuttamiseen, jos kyseinen lento olisi suoritettu yhteisössä,

lentokuljetuksesta vastaavan sopimuspuolen on annettava matkustajalle oikeus korvaukseen tai uudelleenreititykseen asetuksen (EY) N:o 261/2004 8 artiklan mukaisesti edellyttäen, että kun lentoa ei ole peruutettu, matkustaja on päättänyt olla lentämättä kyseisellä lennolla.

3.   Tämän artiklan 2 kohdan soveltaminen ei vaikuta asetuksen (EY) N:o 261/2004 13 artiklan soveltamiseen.

13 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava tämän luvun mukaisten sääntöjen noudattaminen, ja niiden on säädettävä seuraamukset näiden sääntöjen rikkomisesta. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

LUKU IV

Loppusäännökset

14 artikla

Tiedottaminen ja muuttaminen

Komissio esittää viimeistään ... (13) Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa asetuksen muuttamista koskevia ehdotuksia.

15 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 3922/91 12 artiklassa tarkoitettu komitea (jäljempänä ”komitea”).

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdan mukaiseksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

4.   Komissio voi kuulla komiteaa kaikissa muissa tämän asetuksen soveltamista koskevissa kysymyksissä.

5.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

16 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivin 2004/36/EY 9 artikla.

17 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 10, 11 ja 12 artiklaa sovelletaan ... (14) ja 13 artiklaa ... (15) alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


(1)  Lausunto annettu 28. syyskuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. marraskuuta 2005.

(3)  EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2871/2000 (EYVL L 333, 29.12.2000, s. 47).

(4)  EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1701/2003 (EUVL L 243, 27.9.2003, s. 5).

(5)  EYVL L 158, 23.6.1990, s. 59.

(6)  EYVL L 220, 29.7.1989, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 323/1999 (EYVL L 40, 13.2.1999, s. 1).

(7)  EUVL L 167, 4.7.2003, s. 23.

(8)  EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1.

(9)  EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29.

(10)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 76.

(12)  Yhden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

(13)  Kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

(14)  Kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

(15)  Yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

LIITE

Yhteiset perusteet harkittaessa toimintakieltoon asettamista turvallisuussyistä yhteisön tasolla

Yhteisön tason toimia koskevat päätökset on tehtävä kuhunkin tapaukseen liittyvät näkökohdat huomioon ottaen. Tapaukseen liittyvistä näkökohdista riippuen voidaan lentoliikenteen harjoittajaan tai kaikkiin samassa valtiossa luvan saaneisiin lentoliikenteen harjoittajiin kohdistaa yhteisön tason toimia.

Harkittaessa, olisiko lentoliikenteen harjoittaja asetettava täydelliseen tai osittaiseen toimintakieltoon, on arvioitava, täyttääkö kyseinen lentoliikenteen harjoittaja asianmukaiset turvallisuusnormit, ottaen huomioon seuraavat seikat:

1.

Todennettu näyttö lentoliikenteen harjoittajaa koskevista vakavista turvallisuuspuutteista:

vakavia puutteita turvallisuudessa osoittavat raportit, tai lentoliikenteen harjoittaja lyö jatkuvasti laimin sellaisten puutteiden korjaamisen, jotka on havaittu Safa-ohjelman mukaisissa asematasotarkistuksissa ja jotka on ilmoitettu aiemmin lentoliikenteen harjoittajalle.

kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/36/EY 3 artiklassa vahvistettujen tiedonkeruuta koskevien säännösten puitteissa havaitut vakavat puutteet turvallisuudessa.

kansainvälisiä turvallisuusmääräyksiä koskevien toteennäytettyjen puutteiden vuoksi kolmannessa maassa lentoliikenteen harjoittajalle asetettu toimintakielto.

toteennäytetyt onnettomuutta tai vakavaa välikohtausta koskevat tiedot, jotka viittaavat piileviin ja järjestelmällisiin puutteisiin turvallisuudessa.

2.

Lentoliikenteen harjoittajan kyvyttömyys ja/tai haluttomuus korjata turvallisuutta koskevat puutteet, mikä ilmenee:

avoimuuden tai asianmukaisen ja oikea-aikaisen tiedottamisen puutteena lentoliikenteen harjoittajan vastauksessa jäsenvaltion siviili-ilmailuviranomaisen lähettämään tiedusteluun, joka koskee lentoliikenteen harjoittajan toiminnan turvallisuusnäkökohtia;

epäasianmukaisena tai puutteellisena korjaussuunnitelmana, joka on esitetty todetun vakavan turvallisuuspuutteen vuoksi.

3.

Lentoliikenteen harjoittajan valvonnasta vastaavien viranomaisten kyvyttömyys ja/tai haluttomuus puuttua turvallisuutta koskeviin puutteisiin, mikä ilmenee:

toisen valtion toimivaltaisten viranomaisten haluttomuutena tehdä yhteistyötä jäsenvaltion siviiliilmailuviranomaisten kanssa, kun kyseisessä maassa luvan saaneen tai kelpuutetun lentoliikenteen harjoittajan toiminnan turvallisuus on kyseenalaistettu;

lentoliikenteen harjoittajan lakisääteisestä valvonnasta toimivaltaisten viranomaisten kyvyttömyytenä panna täytäntöön asianmukaiset turvallisuusnormit ja valvoa niiden noudattamista. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä seuraaviin seikkoihin:

a)

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) yleisen turvallisuusvalvonnan arviointiohjelman tai sovellettavan yhteisön oikeuden mukaiset tarkastukset ja niihin liittyvät korjaussuunnitelmat;

b)

onko kyseisen valtion valvonnan alaisuuteen kuuluvan lentoliikenteen harjoittajan toimilupa tai tekninen lupa evätty tai peruutettu aiemmin toisessa valtiossa;

c)

lentotoiminnan harjoittajan lupa ei ole sen valtion toimivaltaisen viranomaisen myöntämä, jossa lentotoiminnan harjoittajan pääasiallinen liikepaikka sijaitsee.

sen valtion, jossa lentoliikenteen harjoittajan käyttämä ilma-alus on rekisteröity, toimivaltaisten viranomaisten kyvyttömyytenä valvoa lentoliikenteen harjoittajan käyttämää ilma-alusta niille Chicagon yleissopimuksen perusteella kuuluvien velvollisuuksien mukaisesti.

P6_TA(2005)0429

Slovakiassa sijaitseva Bohunice V1 -ydinvoimalaitos *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisehdoista tehtyyn asiakirjaan liitetyn Slovakiassa sijaitsevaa Bohunice V1-ydinvoimalaitosta koskevan pöytäkirjan N:o 9 täytäntöönpanosta (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2004)0624) (1),

ottaa huomioon Euratomin perustamissopimuksen 203 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0205/2004),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A6-0282/2005);

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

täsmentää, että asetusehdotuksessa esitetyt määrärahat ovat täysin ohjeellisia, kunnes vuoden 2007 ja sitä seuraavien vuosien rahoitusnäkymistä on päästy sopimukseen;

3.

pyytää komissiota vahvistamaan seuraavien rahoitusnäkymien hyväksymisen jälkeen asetusehdotuksessa esitetyt määrärahat tai tarvittaessa antamaan mukautetut määrärahat Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi, millä varmistetaan niiden yhteensopivuus enimmäismäärien kanssa;

4.

pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euratomin perustamissopimuksen 119 artiklan toisen kohdan mukaisesti;

5.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

6.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

7.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

KOMISSION TEKSTI

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

Tarkistus 1

Johdanto-osan 3 kappale

(3) Euroopan unioni myös toteaa pöytäkirjassa, että Bohunice V1 -ydinvoimalaitoksen käytöstä poistamista on jatkettava nykyisten rahoitusnäkymien jälkeen ja että Slovakialle aiheutuu tästä toiminnasta merkittävä taloudellinen taakka. Päätöksissä EU:n tuen jatkamisesta tällä alalla vuoden 2006 jälkeen otetaan huomioon kyseinen tilanne.

(3) Euroopan unioni myös toteaa pöytäkirjassa, että Bohunice V1 -ydinvoimalaitoksen käytöstä poistamista on jatkettava nykyisten rahoitusnäkymien jälkeen ja että Slovakialle aiheutuu tästä toiminnasta merkittävä taloudellinen taakka. Euroopan unioni on edelleen selvillä, että käytöstä poistamisen luonteesta ja laajuudesta johtuen toimet jatkuvat useita vuosia seuraavien rahoitusnäkymien (2007-2013) jälkeen. Päätöksissä EU:n tuen jatkamisesta tällä alalla vuoden 2006 jälkeen otetaan huomioon kyseinen tilanne.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

 

(4 a) Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio tunnustavat Slovakian toteuttamat toimet Bohunice V1 -ydinvoimalan turvallisuuden parantamiseksi ennen EU:n jäseneksi liittymistä sekä Slovakian investoimat noin 250 miljoonaa euroa turvatoimiin vuosien 1993 ja 2000 välillä ja ottavat tämän huomioon Slovakialle myönnettävän tuen tasosta päätettäessä.

Tarkistus 3

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

 

(4 b) Unionin tuen jatkuvuuden varmistamiseksi lisärahoitusta yhteisön talousarviosta olisi myönnettävä myös 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen.

Tarkistus 4

Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

 

(4 c) Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio tunnustavat ja ottavat huomioon myös sen, että Bohunice V1 -ydinvoimalan ennenaikaisen sulkemisen tuloksena Slovakia ei kykene saamaan kaikkia käytöstä poistamiseen tarvittavia varoja, jotka oli tarkoitus hankkia voimalan alkuperäisen elinkaaren mukaisesti.

Tarkistus 5

Johdanto-osan 5 kappale

(5) Siksi on syytä osoittaa yhteisön talousarviosta 237 miljoonan euron summa Bohunice V1 -ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston rahoittamiseen vuosina 2007-2013.

(5) Siksi on syytä osoittaa yhteisön talousarviosta 400 miljoonan euron summa Bohunice V1 -ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston rahoittamiseen vuosina 2007-2013.

Tarkistus 6

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

 

(5 a) Slovakian viranomaisten viimeaikaiset ehdotukset maan ydinsektorille suunnattujen valtion tukien lisäämisestä kansallisen käytöstäpoistamisrahaston avulla pitäisi tutkia komissiossa yhteisön oikeuden mukaisesti.

Tarkistus 7

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

 

(5 b) Yhteisön talousarviomäärärahat käytöstä poistamiseen eivät saisi johtaa kilpailun vääristymiin Euroopan unionin energiamarkkinoilla toimiviin energiayhtiöihin nähden. Yhteisön talousarviosta pitäisi rahoittaa yhteisön säännöstön mukaisesti ennen kaikkea toimenpiteitä, joilla kompensoidaan energiantuotantokapasiteetin vähenemistä seuraavien tekijöiden osalta:

(i)

uusiutuvat energialähteet;

(ii)

energian loppukäytön tehokkuus;

(iii)

energiantarjonnan turvallisuus.

Tarkistus 16

Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

 

(5 c) Euroopan unionin ja varsinkin niiden jäsenvaltioiden, jotka hyötyvät Bohunice V1 -ydinvoimalaitoksen sulkemisesta, olisi varattava 163 miljoonan euron lisämääräraha vuosittaisen talousarvomenettelyn yhteydessä.

Tarkistus 8

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

 

(8 a) Ennenaikaisen sulkemisen kompensoimiseksi Bohunice V1 -ydinvoimalaitoksen käytöstä poistamisen pitäisi tapahtua tavalla, joka parhaiten ottaa huomioon Slovakian kehityksen ja kasvun kestävyyden Lissabonin strategian mukaisesti.

Tarkistus 9

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

 

(8 b) Tehokkuuden viemiseksi huippuunsa, Bohunice V1 -ydinvoimalankäytöstä poistaminen pitäisi toteuttaa parasta mahdollista teknistä asiantuntemusta käyttäen ja suljettavien yksiköiden luonteen ja teknisten erityispiirteiden mukaisesti.

Tarkistus 10

2 artikla

Tämän asetuksen mukaisesti ohjelmaan osoitettavalla yhteisön rahoituksella tuetaan Bohunice V1 -ydinvoimalaitoksen käytöstä poistoon liittyviä toimenpiteitä, toimenpiteitä yhteisön säännöstön mukaisia ympäristöuudistuksia varten ja Bohunice V1-ydinvoimalaitoksen kahden reaktorin tuotantokapasiteetin korvaamiseksi tarvittavan perinteisen tuotantokapasiteetin uudistamiseksi sekä muita kyseisen ydinvoimalaitoksen sulkemisesta ja käytöstä poistamisesta tehdystä päätöksestä johtuvia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat Slovakian energiantuotannon, -siirron ja -jakelun tarvittavaan rakenneuudistukseen, ympäristöuudistukseen ja uudenaikaistamiseen sekä Slovakian energiatoimitusten varmuuden lisäämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Tämän asetuksen mukaisesti ohjelmaan osoitettavalla yhteisön rahoituksella tuetaan Bohunice V1 -ydinvoimalaitoksen käytöstä poistoon liittyviä toimenpiteitä, esimerkiksi:

 

(i)

toimenpiteitä yhteisön säännöstön mukaisia ympäristöuudistuksia varten ;

(ii)

toimenpiteitä uuden tuotantokapasiteetin luomiseksi ja Bohunice V1 -ydinvoimalaitoksen kahden reaktorin tuotantokapasiteetin korvaamiseksi tarvittavan nykyisen tuotantokapasiteetin uudistamiseksi;

(iii)

muita kyseisen ydinvoimalaitoksen sulkemisesta ja käytöstä poistamisesta tehdystä päätöksestä johtuvia toimenpiteitä, jotka yhteisön säännöstön mukaisesti ja sitä noudattaen vaikuttavat Slovakian energiantuotannon, -siirron ja -jakelun tarvittavaan rakenneuudistukseen, ympäristöuudistukseen ja uudenaikaistamiseen sekä Slovakian energiatoimitusten varmuuden lisäämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Tarkistus 11

2 artiklan 1 a kohta (uusi)

 

Yhteisön talousarvion mukaisesti rahoitettavat toimet määritellään tarkemmin komissiossa vuonna 2006, kunhan komissio on saanut käytöstä poistamista koskevan suunnitelman, joka sisältää kaikki Slovakian viranomaisten antamat tiedot, jotka liittyvät käytöstä poistamiseen. Tämän suunnitelman mukaisesti komissio päättää vuosittain hyväksyykö se rahoitettavat toimet.

Tarkistus 12

3 artiklan 1 kohta

Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamiseksi 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona tarvittava rahoitus on 237 miljoonaa euroa .

Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamiseksi 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona tarvittava rahoitus on 400 miljoonaa euroa .

Tarkistus 13

3 artiklan 3 kohta

Ohjelmaan osoitettujen määrärahojen suuruutta voidaan tarkistaa 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona, jotta voidaan ottaa huomioon ohjelman toteutuksen edistyminen ja varmistaa, että varojen ohjelmointi ja jakaminen perustuu todellisiin maksutarpeisiin ja vastaanottokapasiteettiin.

Ohjelmaan osoitettujen vuosittaisten määrärahojen suuruutta voidaan vaihdella 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona, jotta voidaan ottaa huomioon ohjelman toteutuksen edistyminen ja varmistaa, että varojen ohjelmointi ja jakaminen perustuu todellisiin maksutarpeisiin ja vastaanottokapasiteettiin.

Tarkistus 14

3 artiklan 3 a kohta (uusi)

 

Yhteisön talousarviosta myönnettävä rahoitus tämän asetuksen 2 artiklan mukaisiin tarkoituksiin jatkuu myös 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen.

Tarkistus 15

4 artikla

Maksettava rahoitus voi joidenkin toimenpiteiden osalta olla 100 prosenttia kokonaiskustannuksista. On pyrittävä kaikin tavoin jatkamaan liittymistä valmistelevan tuen ja ajanjakson 2004-2006 aikana annetun tuen yhteydessä vakiintunutta käytäntöä, joka perustuu yhteisrahoitukseen Slovakian toteuttamissa käytöstäpoistotoimissa, sekä tarvittaessa houkuttelemaan rahoitusta muista lähteistä.

Maksettava yhteisön rahoitus voi joidenkin toimenpiteiden osalta olla 100 prosenttia kokonaiskustannuksista. On pyrittävä kaikin tavoin jatkamaan liittymistä valmistelevan tuen ja ajanjakson 2004-2006 aikana annetun tuen yhteydessä vakiintunutta käytäntöä, joka perustuu yhteisrahoitukseen Slovakian toteuttamissa käytöstäpoistotoimissa, sekä tarvittaessa houkuttelemaan rahoitusta muista lähteistä.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P6_TA(2005)0430

Pohjoinen ulottuvuus

Euroopan parlamentin päätöslauselma pohjoisen ulottuvuuden tulevaisuudesta

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Brysselissä 16. ja 17. lokakuuta 2003 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa hyväksytyn pohjoista ulottuvuutta koskevan toisen toimintasuunnitelman,

ottaa huomioon komission 11. maaliskuuta 2003 antaman tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille ”Laajempi Eurooppa ja naapuruus: uusi kehys suhteille EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihin” (KOM(2003)0104),

ottaa huomioon pohjoisen ulottuvuuden merkityksen, kun EU:n ja Venäjän neljän yhteisen alueen (yhteinen talousalue, yhteinen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, yhteinen ulkoisen turvallisuuden alue, yhteinen tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuurin alue) muodostamisesta laadittuja, 10. toukokuuta 2005 pidetyssä 15. EU:n ja Venäjän huippukokouksessa hyväksyttyjä etenemissuunnitelmia toteutetaan,

ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa pohjoisesta ulottuvuudesta, erityisesti 16. tammikuuta 2003 (1) ja 20. marraskuuta 2003 (2) antamansa pohjoista ulottuvuutta koskevat päätöslauselmat,

ottaa huomioon 20. toukokuuta 2005 hyväksytyn pohjoisen ulottuvuuden toimintasuunnitelman edistymistä koskevan komission vuosittaisen kertomuksen ja Euroopan parlamentin 8. syyskuuta 2005 käymän keskustelun,

ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.

ottaa huomioon, että puheenjohtajavaltio järjestää Brysselissä 21. marraskuuta 2005 pohjoista ulottuvuutta käsittelevän ministerikokouksen, jossa suunnitellaan pohjoisen ulottuvuuden tulevaisuutta sen jälkeen kun nykyinen toimintasuunnitelma päättyy vuonna 2006,

B.

ottaa huomioon, että komissio laatii parhaillaan pohjoisen ulottuvuuden tulevaisuutta koskevia ehdotuksia, jotka on tarkoitus hyväksyä vuonna 2006 ja jotka tulevat voimaan vuonna 2007,

C.

ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto on toistuvasti korostanut pohjoisen ulottuvuuden merkitystä Euroopan unionin sisäpolitiikalle sekä ulkosuhteille, ja katsoo, että Euroopan unionin on kehitettävä naapuruus- ja kumppanuuspolitiikkaansa ja niiden välineitä, jotta se voisi yhdistää unionin eri ulottuvuudet yhtenäisellä tavalla,

D.

katsoo, että EU:n laajentuminen on muuttanut Pohjois-Euroopan geopolitiikkaa ja siirtänyt EU:n maantieteellistä painopistettä koilliseen; katsoo, että pohjoinen ulottuvuus tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia ja haasteita etenkin pyrittäessä estämään uusien muurien syntymistä EU:n ja sen pohjoisten naapureiden välille; katsoo, että laajentuminen on lisännyt Itämeren alueen yhteistyön merkitystä, sillä kaikki Itämeren alueen valtiot Venäjää lukuun ottamatta ovat Euroopan unionin jäseniä, mikä edellyttää erillisen Itämeren strategian luomista osaksi pohjoista ulottuvuutta,

E.

ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin aikaisemmat pohjoista ulottuvuutta koskevat poliittiset tavoitteet on saavutettu ainoastaan osittain; ottaa huomioon, että muun muassa sen pyyntöä perustaa pohjoisen ulottuvuuden foorumi lisäämään vaaleilla valittujen parlamentaarikkojen ja muiden edustajien osallistumista ei ole täytetty eikä pohjoista ulottuvuutta koskevilla politiikoilla ole vieläkään riittävästi näkyvyyttä ja ne kärsivät eri toimijoiden välisen koordinoinnin puutteesta; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti tukee Itämeren aluetta käsittelevän yhteistyöryhmänsä työtä yhteisten ohjeiden laatimiseksi Itämeren alueen integraation syventämistä varten sekä aloitetta Itämeren aluetta koskevan Eurooppa-strategian laatimiseksi ennen kaikkea pohjoiseen ulottuvuuteen kuuluvana pilarina,

F.

ottaa huomioon, että pohjoista ulottuvuutta koskevan politiikan tärkeimmät tavoitteet tulevaisuudessa ovat yhteisen kehyksen luominen vuoropuhelun ja yhteistyön edistämiselle, jotta tuetaan vakautta, hyvinvointia ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa ja arktisella alueella, stimuloidaan kauppaa, investointeja ja infrastruktuureja, hyödynnetään energianlähteitä ja helpotetaan ihmisten ja tavaroiden rajatylittävää liikkumista; samalla on tarkoitus tehdä tiivistä yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi ja edistää tuottavaa työllisyyttä ja sosiaalista ja kulttuurista vaihtoa,

G.

ottaa huomioon, että vuonna 1999 tapahtuneesta perustamisestaan lähtien pohjoinen ulottuvuus on osoittautunut hyvin arvokkaaksi poliittiseksi, taloudelliseksi ja sosiaaliseksi tekijäksi ja että pohjoisen ulottuvuuden piirissä olevat alueet ovat Euroopan haasteellisimpia alueita, joilla on valtava potentiaali, kun tarkastellaan tulevaisuuden yhteistyötä Venäjän, Islannin ja Norjan kanssa,

H.

korostaa pohjoisen ulottuvuuden ympäristöpolitiikan merkitystä ja vaikutusta koko alueella, mistä esimerkkinä on Pietarin jäteveden käsittelylaitos, mutta korostaa edelleen, että on tarpeen tehostaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä erityisesti rehevöitymisen vähentämiseksi sekä EU:n ja Venäjän välistä yhteistyötä öljysäiliöalusten onnettomuusriskien vähentämiseksi, öljykenttien hyödyntämiseen liittyvien riskien vähentämiseksi sekä ydinturvallisuuden ja ydinjätehuollon parantamiseksi; ottaa huomioon, että Itämeri on jo entisestään pahoin pilaantunut ja että se on murtovesialtaana erittäin haavoittuvainen;