3.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 228/13


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) Nr. 883/2011

2011 m. rugpjūčio 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 25/2009 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (ECB/2008/32)

(ECB/2011/12)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 5 straipsnį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę (2),

kadangi:

(1)

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičianti direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 2000/46/EB (3), leido juridiniams asmenims leisti elektroninius pinigus ir neįgijus kredito įstaigos statuso;

(2)

todėl, siekiant pinigų finansinių institucijų (PFI) sektoriuje toliau rinkti statistiką apie elektroninių pinigų įstaigas, kurių pagrindinė veikla yra finansinis tarpininkavimas leidžiant elektroninius pinigus, šiame reglamente būtina pakoreguoti PFI apibrėžtį, taip pat atnaujinti „elektroninių pinigų įstaigos“ ir „elektroninių pinigų“ apibrėžtis. PFI sektoriuje elektroninių pinigų įstaigos turėtų būti klasifikuojamos „kitų PFI“ kategorijoje;

(3)

dėl Direktyva 2009/110/EB padarytų elektroninių pinigų įstaigų apibrėžties ir šioms įstaigoms keliamų reikalavimų pakeitimų Europos Centrinio Banko reglamento (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) (4) nuostatos dėl elektroninių pinigų įstaigų atleidimo nuo atskaitomybės reikalavimų paseno, todėl atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) nuostatos turėtų būti panaikintos;

(4)

2010 m. gegužės 19 d. Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto (CESR), Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pirmtako, išleistomis gairėmis dėl Europos pinigų rinkos fondų (PRF) bendros apibrėžties siekiama labiau apsaugoti investuotojus, nustatant kriterijus, kuriuos turėtų taikyti bet kuris fondas, norintis vadintis PRF; šios gairės laikytinos rekomendacija Europos nacionaliniams teisės aktų leidėjams priežiūros tikslais. Atsižvelgiant į tai, Reglamente (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) tikslinga nustatyti atitinkamus naujus PRF identifikavimo kriterijus Europos centrinių bankų sistemos statistikos tikslais, kad prie PRF priskirtinos institucijos būtų suderintos su tais identifikavimo kriterijais, kurie, atsižvelgiant į pirmiau minėtas CESR gaires, kaip tikimasi, bus taikomi priežiūros tikslais. Kartu šiuo pakeitimu siekiama padidinti rinkos skaidrumą ir palengvinti fondų valdymo atskaitomybę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pirma įtrauka pakeičiama taip:

„—

pinigų finansinė institucija (PFI) – subjektas rezidentas, priklausantis bet kuriam iš šių sektorių:

i)

centrinių bankų;

ii)

kredito įstaigų, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 1 dalyje;

iii)

kitų PFI, t.y. 1) kitų finansinių institucijų, kurios verčiasi: i) indėlių ir (arba) indėliams artimų pakaitų priėmimu iš subjektų, kurie nėra PFI; ir ii) paskolų teikimu ir (arba) investavimu į vertybinius popierius savo sąskaita bent ekonomine prasme; arba 2) tokių elektroninių pinigų įstaigų, kurių pagrindinė veikla yra finansinis tarpininkavimas leidžiant elektroninius pinigus;

iv)

pinigų rinkos fondų (PRF), kaip apibrėžta 1a straipsnyje.

Kalbant apie iii dalies 1 punkto i papunkčio kriterijų, jų kaip PFI klasifikaciją lemia kitų PFI išleistų priemonių ir kredito įstaigose padėtų indėlių pakeičiamumo laipsnis, jeigu jos atitinka iii dalies 1 punkto ii papunkčio kriterijų,“;

b)

aštunta įtrauka pakeičiama taip:

„—

elektroninių pinigų įstaiga ir elektroniniai pinigai – elektroninių pinigų įstaiga ir elektroniniai pinigai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/110/EB 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse (5).

2.

Įterpiamas šis 1a straipsnis:

„1a straipsnis

PRF identifikavimas

Šiame teisės akte kolektyvinio investavimo subjektai, atitinkantys visus toliau nurodytus kriterijus, laikomi PRF, kai jie:

a)

siekia investavimo tikslo – išlaikyti į fondą investuojamos sumos vertę ir teikti su pinigų rinkos priemonių palūkanų normomis palyginamą investicijų grąžą;

b)

investuoja į pinigų rinkos priemones, kurios atitinka 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (6) nustatytus pinigų rinkos priemonių kriterijus, arba į indėlius kredito įstaigose arba, priešingu atveju, užtikrina, kad portfelio, į kurį jie investuoja, likvidumas ir vertė yra vertinami lygiaverčiai;

c)

užtikrina, kad pinigų rinkos priemonės, į kurias jie investuoja, yra aukštos kokybės, kurią nustato valdymo įmonė. Pinigų rinkos priemonės kokybė vertinama, inter alia, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:

pinigų rinkos priemonės kredito kokybę,

turto klasės, prie kurios priskiriama pinigų rinkos priemonė, pobūdį,

struktūrizuotoms finansinėms priemonėms – su struktūrizuotu finansiniu sandoriu susijusią operacinę ir kitos sandorio šalies riziką,

likvidumo pobūdį;

d)

užtikrina, kad jų portfelio vidutinis svertinis terminas (weighted average maturity, WAM) yra ne ilgesnis kaip šeši mėnesiai, o vidutinė svertinė trukmė (weighted average life, WAL) – ne ilgesnė kaip 12 mėnesių;

e)

skelbia kiekvienos dienos grynojo turto vertę (net asset value, GTV) ir jų akcijų (vienetų) kainą, taip pat kiekvieną dieną išleidžia ir išperka akcijas (vienetus);

f)

investuoja tik į tuos vertybinius popierius, kurių likęs terminas iki (teisinės) išpirkimo dienos yra dveji metai arba mažiau, jeigu iki kitos palūkanų normos perskaičiavimo dienos liko 397 dienos arba mažiau, kai vertybinių popierių kintamos palūkanų normos turi būti perskaičiuotos atsižvelgiant į pinigų rinkos palūkanų normą arba indeksą;

g)

investuoja tik į tuos kitus kolektyvinio investavimo subjektus, kurie atitinka PRF apibrėžtį;

h)

neprisiima nei tiesioginės, nei netiesioginės rizikos dėl nuosavybės ar prekių, įskaitant per išvestines priemones, ir naudoja išvestines priemones tik vadovaudamiesi fondo investavimo į pinigų rinką strategija. Išvestinės priemonės, keliančios riziką dėl užsienio valiutos, gali būti naudojamos tik draudimo nuo rizikos tikslais. Investicijos į nebazinės valiutos vertybinius popierius leidžiamos, jeigu valiutos rizika yra visiškai apdrausta;

i)

turi pastovią arba kintamą GTV.

3.

8 straipsnio 4 dalis išbraukiama.

4.

Nepažeidžiant šio reglamento 2 straipsnio, I priedo 1 dalies 2 skirsnis pakeičiamas taip:

2 skirsnis.     PRF identifikavimo kriterijų apibūdinimas

Šio reglamento 1a straipsnyje:

a)

pinigų rinkos priemonė laikoma aukštos kredito kokybės priemone, jei kiekviena priemonę vertinusi pripažinta kredito reitingų agentūra jai suteikė vieną iš dviejų aukščiausių įmanomų trumpalaikių kredito reitingų arba, jei priemonė reitingo neturi, ji yra lygiavertės kokybės, kuri nustatoma valdymo įmonės vidaus reitingavimo procese. Jei pripažinta kredito reitingų agentūra savo aukščiausią trumpalaikį reitingą padalija į dvi kategorijas, šie du reitingai laikomi viena kategorija ir aukščiausiu įmanomu reitingu;

b)

kaip a punkte nustatyto reikalavimo išimtį, pinigų rinkos fondas gali laikyti ne mažesnės kaip investicinio reitingo kokybės vyriausybės emisijas, kai „vyriausybės emisija“ reiškia pinigų rinkos priemones, kurias išleido arba garantavo valstybės narės centrinės, regioninės arba vietos valdžios institucija arba centrinis bankas, ECB, Europos Sąjunga arba Europos investicijų bankas;

c)

apskaičiuojant vertybinių popierių, įskaitant struktūrizuotas finansines priemones, WAL, terminas apskaičiuojamas atsižvelgiant į likusį laiką iki (teisinio) priemonių išpirkimo. Tačiau jei į finansinę priemonę įterptas pasirenkamasis pardavimo sandoris (put option), vietoje (teisinio) likusio termino gali būti naudojama pasirenkamojo pardavimo sandorio vykdymo diena, tačiau tik jei bet kuriuo metu yra tenkinamos šios sąlygos:

pasirenkamojo pardavimo sandorio įvykdymo dieną valdymo įmonė gali laisvai įvykdyti pasirenkamojo pardavimo sandorį,

pasirenkamojo pardavimo sandorio iš anksto nustatyta kaina išlieka artima tikėtinai priemonės vertei atėjus kitai įvykdymo datai,

PRF investavimo strategija leidžia manyti, kad yra didelė tikimybė, jog atėjus kitai įvykdymo datai pasirenkamasis pardavimo sandoris bus įvykdytas;

d)

apskaičiuojant WAL ir WAM turi būti atsižvelgiama į išvestinių finansinių priemonių, indėlių ir efektyvaus portfelio valdymo būdų poveikį;

e)

vidutinis svertinis terminas (weighted average maturity, WAM) – visų fonde esančių pagrindinių vertybinių popierių vidutinės trukmės iki termino pabaigos matas, apskaičiuotas taikant kiekvienos priemonės santykinę dalį atspindinčius svorius, darant prielaidą, kad kintamųjų palūkanų normų priemonės terminas yra laikas, likęs iki kito palūkanų normos perskaičiavimo atsižvelgiant į pinigų rinkos palūkanų normą, o ne laikas, likęs iki vertybinio popieriaus pagrindinės sumos išpirkimo. Praktikoje WAM naudojama PRF jautrumui kintančioms pinigų rinkos palūkanų normoms matuoti;

f)

vidutinė svertinė trukmė (weighted average life, WAL) – kiekvieno fonde laikomo vertybinio popieriaus likusio termino svertinis vidurkis, reiškiantis laiką iki visiško pagrindinės sumos išpirkimo, nepaisant palūkanų ir nuolaidų. Priešingai nei apskaičiuojant WAM, apskaičiuojant WAL kintamųjų palūkanų normų vertybiniams popieriams ir struktūrizuotoms finansinėms priemonėms negalima naudoti palūkanų normos perskaičiavimo datų; vietoje jų naudojamas nurodytas vertybinio popieriaus galutinis terminas. WAL naudojama kredito rizikai įvertinti, nes kuo ilgiau atidedamas pagrindinės sumos išpirkimas, tuo didesnė kredito rizika. WAL taip pat naudojama likvidumo rizikai apriboti;

g)

pinigų rinkos priemonės – likvidžios priemonės, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje ir kurių vertę bet kuriuo metu galima tiksliai nustatyti;

h)

valdymo įmonė – įmonė, kurios įprasta veikla yra PRF portfelio valdymas.“

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Ne ilgiau kaip iki 2012 m. sausio 31 d. nacionaliniai centriniai bankai (NCB) gali toliau rinkti statistinę informaciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) iš jų valstybėse narėse reziduojančių PRF, kurie identifikuojami pagal buvusį Reglamento (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) I priedo 1 dalies 2 skirsnį. Visiems suinteresuotiems PRF jie praneša apie savo sprendimą taikyti šią pereinamojo laikotarpio nuostatą. Ne vėliau kaip 2012 m. vasario 1 d. NCB pradeda rinkti statistinę informaciją iš PRF, kurie identifikuojami vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) 1a straipsniu.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. rugpjūčio 25 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(2)  C(2011) 5090 galutinis.

(3)  OL L 267, 2009 10 10, p. 7.

(4)  OL L 15, 2009 1 20, p. 14.

(5)  OL L 267, 2009 10 10, p. 7.“

(6)  OL L 302, 2009 11 17, p. 32.“