3.9.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 228/13


EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) nr 883/2011,

25. august 2011,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 25/2009 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2008/32)

(EKP/2011/12)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklit 5,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt, (1) eelkõige selle artikli 5 lõiget 1 ja artikli 6 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni arvamust (2),

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/110/EÜ (mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ) (3) kohaselt võivad juriidilised isikud emiteerida e-raha, olemata krediidiasutused.

(2)

Seetõttu ja rahaloomeasutuste sektori statistika kogumise jätkamiseks e-raha asutuste kohta, kes e-raha emiteerides sisuliselt tegelevad finantsvahendusega, tuleb käesoleva määrusega kohandada rahaloomeasutuse mõistet ja ajakohastada e-raha asutuse ja e-raha mõistet. Rahaloomeasutuste sektori e-raha asutused tuleb liigitada muude rahaloomeasutuste alla.

(3)

E-raha asutuste mõiste ja nende suhtes kohaldatavate nõuete muutmine direktiiviga 2009/110/EÜ kõrvaldas e-raha asutustele aruandlusnõuetest erandite andmise vajaduse ja seetõttu tuleb need sätted Euroopa Keskpanga määrusest (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) (4) välja jätta.

(4)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee (CESR), kes on Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse eelkäija, andis 19. mail 2010 välja juhised Euroopa rahaturufondide ühise mõiste kohta eesmärgiga suurendada investorite kaitset, sätestades kõikide ennast rahaturufondina turustavate fondide suhtes kohaldatavad kriteeriumid, mis oleks soovituslik ka Euroopa riikide seadusandjatele järelevalve osas. Seda arvestades on kohane sätestada määruses (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) rahaturufondide vastavad kriteeriumid Euroopa Keskpankade Süsteemi statistika jaoks, et rahaturufondide kogum oleks kooskõlas eespool osutatud CESRi juhistel põhinevate tuvastamiskriteeriumidega, mida kohaldatakse järelevalve eesmärgil. Samas on selle muutuse eesmärk ka turu läbipaistvuse suurendamine ja fondide aruandluse juhtimise lihtsustamine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)

esimene taane asendatakse järgmisega:

„—

„rahaloomeasutus” – residendist ettevõtja, kes kuulub mis tahes järgmisse sektorisse:

i)

keskpangad;

ii)

direktiivi 2006/48/EÜ artikli 4 lõikes 1 sätestatud krediidiasutused;

iii)

muud rahaloomeasutused, s.t 1) muud finantseerimisasutused, mille tegevus on i) vastu võtta hoiuseid ja/või nende lähedasi asendajaid üksustelt, mis ei ole rahaloomeasutused, ja ii) anda laene ja/või investeerida väärtpaberitesse majanduslikus mõttes oma arvel, või 2) e-raha asutused, kes e-raha emiteerides sisuliselt tegelevad finantsvahendusega;

iv)

artiklis 1a määratletud rahaturufondid.

Punkti iii alapunkti 1 alajaotises i sätestatud kriteeriumi osas määrab rahaloomeasutusena liigitamise rahaloomeasutuste emiteeritud instrumentide ja krediidiasutuste paigutatud hoiuste asendatavuse aste tingimusel, et nad täidavad punkti iii alapunkti 1 alajaotises ii sätestatud kriteeriumi,”;

b)

kaheksas taane asendatakse järgmisega:

„—

„e-raha asutus” ja „e-raha” – e-raha asutus ja e-raha vastavalt määratlusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/110/EÜ (5) artikli 2 lõigetes 1 ja 2,

2)

Lisatakse järgmine artikkel 1a:

„Artikkel 1a

Rahaturufondide identifitseerimine

Käesolevas õigusaktis käsitletakse rahaturufondidena kõikidele järgmistele kriteeriumidele vastavaid investeerimisfonde, kui:

a)

nende investeerimiseesmärk on fondi põhisumma säilitamine ja kasu teenimine rahaturuinstrumentide intressimääradelt;

b)

nad investeerivad rahaturuinstrumentidesse, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 2009/65/EÜ (vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) (6) kriteeriumidele, või hoiustesse krediidiasutustes või kelle investeerimine tagab nende poolt investeeritava portfelli likviidsuse ja hinnatavuse samaväärsel alusel;

c)

nad tagavad rahaturuinstrumentide, millesse nad investeerivad, kõrge kvaliteedi, mida hindab fondivalitseja. Rahaturuinstrumentide kvaliteeti hinnatakse muu hulgas järgmiste faktorite põhjal:

rahaturuinstrumendi krediidikvaliteet;

rahaturuinstrumendi poolt esindatud varaliigi olemus;

struktureeritud finantsinstrumentide osas – struktureeritud finantstehinguga kaasnev tegevusrisk ja tehingupoole risk;

likviidsusprofiil;

d)

nad tagavad, et nende portfelli kaalutud keskmine tähtaeg (weighted average maturity, WAM) ei ületa kuut kuud ja kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg (weighted average life, WAL) ei ületa 12 kuud;

e)

nad esitavad igapäevaselt oma aktsiate/osakute puhasväärtuse (net asset value, NAV) ja hinna arvutuse, samuti pakuvad igapäevaselt aktsiate/osakute ostmist ja lunastamist;

f)

nende piirang väärtpaberitesse investeerimise lunastamise kuupäevani jäänud tähtaja osas on kaks aastat või vähem tingimusel, et järgmise intressimäära muutmise kuupäevani jäänud tähtaeg on 397 päeva või vähem, kusjuures ujuva intressimääraga väärtpaberid peavad põhinema rahaturu intressimääral või indeksil;

g)

nad piirduvad investeerimisel teistesse fondidesse rahaturufondi mõistele vastavate fondidega;

h)

nad ei võta ei otseselt ega kaudselt positsioone aktsiakapitalis või kaupades, sh tuletisinstrumentide kaudu, ning kasutavad tuletisinstrumente ainult kooskõlas fondi rahaturu investeerimisstrateegiaga. Välisvaluutaga seotud tuletisinstrumente võib kasutada ainult riski maandamiseks. Emitendi vääringus (non-base) väärtpaberitesse võib investeerida ainult valuutariski täieliku maandamise korral;

i)

nende puhasväärtus NAV on püsiv või kõikuv.

3)

Artiklist 8 jäetakse lõige 4 välja.

4)

Ilma et see mõjutaks käesoleva määruse artiklit 2, asendatakse I lisa 1. osa 2. jagu järgmisega:

2. jagu:     Rahaturufondide identifitseerimise põhimõtted

Käesoleva määruse artikli 1a eesmärgil kohaldatakse järgmist:

a)

rahaturuinstrumendi krediidikvaliteet loetakse kõrgeks, kui iga seda instrumenti hinnanud tunnustatud reitinguagentuur on sellele andnud ühe kahest kõrgeimast lühiajalisest krediidireitingust; või, kui instrumenti ei ole hinnatud, selle kvaliteet on hinnatud samaväärseks fondivalitseja reitingu sisemenetluses. Kui tunnustatud reitinguagentuur jagab oma kõrgeima lühiajalise reitingu kahte kategooriasse, loetakse need reitingud üheks kategooriaks ja kõrgeimaks võimalikuks reitinguks;

b)

erandina punktist a võib rahaturufondil olla suverääni emissioon, millel on vähemalt investeerimiskvaliteedi hinnang. Suverääni emissioon tähendab kesk-, regionaalse või kohaliku valitsuse või liikmesriigi keskpanga, EKP, Euroopa Liidu või Euroopa Investeerimispanga poolt emiteeritud või tagatud rahaturuinstrumenti;

c)

väärtpaberite, sh struktureeritud finantsinstrumentide WALi arvutamisel on tähtaja arvutamise aluseks instrumendi lunastamiseni järelejäänud tähtaeg. Samas, kui finantsinstrumendil on müügioptsioon, võib müügioptsiooni teostamise kuupäeva lugeda seaduslikuks järelejäänud tähtajaks, kui järgmised tingimused on täidetud:

teostamise kuupäeval võib fondivalitseja müügioptsiooni vabalt kasutada;

müügioptsiooni tehinguhind on lähedane instrumendi eeldatava väärtusega järgmisel teostamise kuupäeval;

rahaturufondi investeerimisstrateegiast tuleneb, et optsiooni kasutamine järgmisel teostamise kuupäeval on väga tõenäoline;

d)

WALi ja WAMi arvutamisel võetakse arvesse finantstuletisinstrumentide, hoiuste ja tõhusa portfellihalduse meetodite mõju;

e)

kaalutud keskmine tähtaeg (WAM) tähendab keskmist ajavahemikku fondis olevate alusväärtpaberite tähtaja lõpuni, mida kaalutakse iga instrumendi suhtelise osa kajastamiseks, eeldusega, et ujuva intressimääraga instrumendi tähtaeg on ajavahemik, mis jääb järgmise rahaturu intressimäära muutmiseni, mitte ajavahemik väärtpaberi põhisumma tagasimaksmiseni. WAMi kasutatakse praktikas rahaturufondi tundlikkuse mõõtmiseks rahaturu intressimäärade suhtes;

f)

Järelejäänud tähtaeg (WAL) tähendab kaalutud keskmist ajavahemikku iga fondis oleva väärtpaberi tähtaja lõpuni, s.t ajavahemik kuni põhisumma täieliku tagasimaksmiseni, olenemata intressist ja allahindlusteta. Erinevalt WAMi arvestusest ei võimalda WALi arvutamine ujuva intressimääraga väärtpaberite ja struktureeritud finantsinstrumentide kohta kasutada intressimäära muutmise kuupäevi ja seetõttu kasutatakse ainult väärtpaberi osas kehtivat lõpptähtaega. WALi kasutatakse krediidiriski mõõtmiseks, kuna pikemaajalisem põhisumma lunastamise edasilükkamine tähendab suuremat krediidiriski. WALi kasutatakse ka likviidsusriski piiramiseks;

g)

rahaturuinstrumendid on rahaturul tavaliselt kaubeldavad instrumendid, mis on likviidsed ja mille väärtust saab täpselt mõõta mis tahes ajahetkel;

h)

fondivalitseja on ettevõtja, kelle igapäevane tegevus on rahaturufondi portfelli haldus.”

Artikkel 2

Üleminekusäte

Riikide keskpangad (RKPd) võivad jätkata statistilise teabe kogumist määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) alusel nende liikmesriigis residentideks olevatelt rahaturufondidelt, mis on identifitseeritud kooskõlas määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) I lisa 1. osa 2. jaoga kuni hiljemalt 31. jaanuarini 2012. Nad teatavad rahaturufondidele oma otsusest käesolevat üleminekusätet kohaldada. RKPd alustavad rahaturufondidelt statistilise teabe kogumist kooskõlas määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) artikliga 1a hiljemalt 1. veebruaril 2012.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 25. august 2011

EKP nõukogu nimel

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 318, 27.11.1998, lk 8.

(2)  K(2011) 5090 (lõplik).

(3)  ELT L 267, 10.10.2009, lk 7.

(4)  ELT L 15, 20.1.2009, lk 14.

(5)  ELT L 267, 10.10.2009, lk 7.”

(6)  ELT L 302, 17.11.2009, lk 32.”