7.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 55/20


2009. január 9-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

(C-10/09. sz. ügy)

(2009/C 55/33)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Cattabriga és M. Teles Romão, meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyomonkövethetőségi követelmények, a súlyos szövődmények és káros események bejelentése, valamint az emberi szövetek és sejtek kódolására, feldolgozására, konzerválására, tárolására és elosztására vonatkozó egyes technikai követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2006. október 24-i 2006/86/EK bizottsági irányelvnek (1), vagy legalábbis azokról nem értesítette a Bizottságot – nem teljesítette az említett irányelvből eredő kötelezettségeit;

kötelezze a Portugál Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelvnek a nemzeti jogba való átültetésére előírt határidő 2007. szeptember 1-jén lejárt.


(1)  HL L 294., 32. o.