7.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 55/20


Kanne 9.1.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta

(Asia C-10/09)

(2009/C 55/33)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Cattabriga ja Teles Romão)

Vastaaja: Portugalin tasavalta

Vaatimukset

Todetaan, että Poretugalin tasavalta ei ole noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/23/EY täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse jäljitettävyysvaatimuksista, vakavista haittavaikutuksista ja vaaratilanteista ilmoittamisesta sekä ihmiskudosten ja -solujen koodaukseen, käsittelyyn, säilömiseen, säilytykseen ja jakeluun liittyvistä tietyistä teknisistä vaatimuksista 24.10.2006 annetun komission direktiivin 2006/86/EY (1) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai ainakaan ilmoittanut niistä

Portugalin tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin täytäntöönpanoa koskeva määräaika on päättynyt 1.9.2007.


(1)  EUVL L 294, s. 32.