7.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 55/20


Жалба, подадена на 9 януари 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

(Дело C-10/09)

(2009/C 55/33)

Език на производството: португалски

Страни

Жалбоподател: Комисия на Европейските общности (представители: C. Cattabriga и M. Teles Romão)

Ответник: Португалска република

Искания на жалбоподателя

Да се обяви, че като не е приела законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяването с Директива 2006/86/ЕО на Комисията от 24 октомври 2006 година за прилагане на Директива 2004/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно установяването на изисквания за проследимост, съобщаване на сериозни нежелани реакции и събития и определени технически изисквания по отношение на кодиране, преработване, съхраняване, съхранение и предоставяне на човешки тъкани и клетки (1), или във всеки случай, като не е уведомила Комисията за такива мерки, Португалската република не е изпълнила задълженията си по тази директива.

да се осъди Португалската република да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Срокът за транспониране на директивата във вътрешното право е изтекъл на 1 септември 2007 г.


(1)  ОВ L 294, стр. 32; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 17, стр. 150.