26.9.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 233/3


Talan väckt den 24 juni 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Polen

(Mål C-228/09)

2009/C 233/04

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: D. Triantafyllou och A. Stobiecka-Kuik)

Svarande: Republiken Polen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 78, 79, 83 och 86 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1) genom att inkludera en registreringsavgift (opłata rejestracyjna) i beskattningsunderlaget för mervärdesskatt som uttas i Polen vid leverans, förvärv mellan medlemsstater eller import av en personbil,

förplikta Republiken Polen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Talan i förevarande fall rör det förhållandet att Republiken Polen inkluderar registreringsavgiften i beskattningsunderlaget för mervärdesskatt när leverans, förvärv mellan medlemsstater eller import av ej registrerade personbilar äger rum i denna medlemsstat.

Kommissionen anser att det föreligger grundläggande likheter mellan den polska skatten/avgiften i förevarande fall och den danska skatten/avgiften i mål C-98/05, De Danske Bilimportører. I det fallet fastslog domstolen att den aktuella skatten/avgiften inte ingick i beskattningsunderlaget för mervärdesskatt.

Kommissionen anser att tillämpningen av den polska registreringsavgiften i samband med flera på varandra följande transaktioner avseende samma fordon innan det registrerats visar att det i huvudsak är fråga om en registreringsskatt/-avgift och inte en skatt på försäljningen som Republiken Polen har hävdat. En beskattningsbar person kan dra av registreringsavgiften från det fastställda skattebeloppet. Detta innebär att tack vare systemet med avdrag för den tidigare betalda skatten uttas skatten/avgiften slutligen endast en gång.

Kommissionen delar inte Republiken Polens argument att det är säljaren, den som gör ett förvärv mellan medlemsstater eller importören av fordonet som är skyldig att betala registreringsavgiften och inte den person i vars namn fordonet är registrerat.


(1)  EUT L 347, s. 1