26.9.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 233/3


Prasība, kas celta 2009. gada 24. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Polijas Republika

(Lieta C-228/09)

2009/C 233/04

Tiesvedības valoda — poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — D. Triantafyllou un A. Stobiecka-Kuik)

Atbildētāja: Polijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka pievienotās vērtības nodokļa, ar ko Polijā apliek vieglo automašīnu piegādi, iegādi Kopienā vai ievešanu, apliekamajā bāzē iekļaudama “opłata rejestracyjna” (reģistrācijas nodeva) summu, Polijas Republika nav izpildījusi 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) 78., 79., 83. un 86. pantā notiktos pienākumus;

piespriest Polijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar šo prasību tiek pausti pārmetumi saistībā ar to, ka Polijas Republika minētajā dalībvalstī nereģistrētu transportlīdzekļu piegādes, iegādes Kopienā vai ievešanas gadījumā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajā bāzē iekļauj reģistrācijas nodevas summu.

Komisijas skatījumā pastāv būtiska līdzība starp Polijas nodokli/nodevu, par kuru šajā lietā ir strīds, un Dānijas nodokli/nodevu lietā C-98/05 De Danske Bilimportører. Minētajā lietā Tiesa esot nolēmusi, ka atbilstošo nodokli/reģistrācijas nodevu nevarēja iekļaut ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajā bāzē.

Komisija uzskata, ka Polijas reģistrācijas nodevas piemērošanas mehānisms vairāku secīgu darbību gadījumā, kas attiecas uz vienu un to pašu transportlīdzekli pirms tā reģistrācijas, liecina par to, ka pēc savas būtības tas ir nodoklis/reģistrācijas nodeva nevis ar pārdošanu saistīts nodoklis, kā to apgalvo Polijas Republika. Nodokļu maksātājs reģistrācijas nodevu varot atskaitīt no maksājamā nodokļa summas. Tas nozīmējot, ka nodoklis/nodeva priekšnodokļa atskaitīšanas sistēmas ietvaros galu galā tiek piemērots tikai vienreiz.

Komisija iebilst pret Polijas Republikas argumentu par to, ka par reģistrācijas nodevas maksājumu ir atbildīgs tas pārdevējs, kurš veic iegādi Kopienā, vai arī transportlīdzekļa importētājs nevis persona, uz kuras vārda transportlīdzeklis tiek reģistrēts.


(1)  OV L 347, 1. lpp.