26.9.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 233/3


Kanne 24.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Puolan tasavalta

(Asia C-228/09)

2009/C 233/04

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: D. Triantafyllou ja A. Stobiecka-Kuik)

Vastaaja: Puolan tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Puolan tasavalta ei ole noudattanut yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 78, 79, 83 ja 86 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se sisällyttää rekisteröintimaksun (opłata rejestracyjna) määrän Puolassa henkilöauton luovutuksesta, yhteisöhankinnasta tai maahantuonnista määritettävän arvonlisäveron perusteeseen

Puolan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kyseessä oleva kanne koskee sitä, että Puolan tasavalta sisällyttää arvonlisäveron perusteeseen rekisteröintimaksun tilanteessa, jossa rekisteröimättömien henkilöautojen luovutus, yhteisöhankinta tai maahantuonti tapahtuu tämän jäsenvaltion alueella.

Komission mukaan puolalainen vero/maksu ja asiassa C-98/05, De Danske Bilimportører, kyseessä ollut tanskalainen vero/maksu ovat perustavanlaatuisella tavalla samankaltaiset. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi kyseisessä asiassa, ettei kyseessä ollut vero/rekisteröintimaksu kuulunut arvonlisäveron perusteeseen.

Komissio katsoo, että puolalaisen rekisteröintimaksun mekanismi usean peräkkäisen samaa ajoneuvoa koskevan luovutuksen tapauksessa ennen rekisteröintiä osoittaa, että tämä on veron aiheuttava tapahtuma eikä kyseessä ole myynnistä kannettava vero, kuten Puola väittää. Verovelvollinen voi nimittäin vähentää rekisteröintimaksun maksettavan veron määrästä. Tämä merkitsee sitä, että aikaisemmassa vaiheessa maksetun veron vähentämistä koskevan järjestelmän ansiosta vero/maksu peritään lopulta vain kerran.

Komissio ei hyväksy Puolan tasavallan väitettä, jonka mukaan rekisteröintimaksun suorittamisesta vastuussa oleva henkilö on ajoneuvon myyjä, yhteisöhankinnan suorittaja tai maahantuoja eikä se, jonka nimiin ajoneuvo rekisteröidään.