1975L0106 — SV — 11.04.2009 — 003.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV

av den 19 december 1974

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa vätskor efter volym

(75/106/EEG)

(EGT L 042, 15.2.1975, p.1)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/45/EG av den 5 september 2007

L 247

17

21.9.2007