2008D0788 — RO — 01.01.2010 — 000.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DECIZIA COMISIEI

din 3 octombrie 2008

de stabilire a sumelor nete care rezultă din aplicarea modulării voluntare în Portugalia pentru anii calendaristici 2009-2012

[notificată cu numărul C(2008) 5533]

(Numai textul în limba portugheză este autentic)

(2008/788/CE)

(JO L 271, 11.10.2008, p.44)

abrogat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

NR.

Pagina

Data