2008D0788 — LT — 01.01.2010 — 000.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. spalio 3 d.

kuriuo nustatomos savanorišką moduliavimą Portugalijoje taikant gaunamos grynosios sumos 2009–2012 kalendoriniais metais

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5533)

(Tekstas autentiškas tik portugalų kalba)

(2008/788/EB)

(OL L 271, 11.10.2008, p.44)

panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data