2008D0788 — ET — 01.01.2010 — 000.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI OTSUS,

3. oktoober 2008,

milles sätestatakse Portugali suhtes vabatahtliku ümbersuunamise kohaldamisest tulenevad netosummad aastateks 2009–2012

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 5533 all)

(Ainult portugalikeelne tekst on autentne)

(2008/788/EÜ)

(EÜT L 271, 11.10.2008, p.44)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev