2008D0788 — DA — 01.01.2010 — 000.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 3. oktober 2008

om fastsættelse af de nettobeløb, der fremkommer ved anvendelsen af frivillig graduering i Portugal for kalenderårene 2009-2012

(meddelt under nummer K(2008) 5533)

(Kun den portugisiske udgave er autentisk)

(2008/788/EF)

(EFT L 271, 11.10.2008, p.44)

ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato