26.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/1


Informacje dotyczące daty wejścia w życie Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych podpisanej w Lugano w dniu 30 października 2007 r.

Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (1), podpisana w Lugano w dniu 30 października 2007 r., weszła w życie między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dniu 1 stycznia 2011 r., a między Unią Europejską a Islandią w dniu 1 maja 2011 r. w myśl art. 69 ust. 5 przedmiotowej konwencji.


(1)  Dz.U. L 147 z 10.6.2009, s. 5. Sprawozdanie objaśniające konwencję zostało zamieszczone w Dz.U. C 319 z 23.12.2009, s. 1.