26.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 138/1


Informācija par Konvencijas par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, kas parakstīta Lugāno 2007. gada 30. oktobrī, spēkā stāšanās datumu

Konvencija par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (1), kas parakstīta Lugāno 2007. gada 30. oktobrī, stājās spēkā 2011. gada 1. janvārī starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju un 2011. gada 1. maijā starp Eiropas Savienību un Islandi atbilstīgi minētās konvencijas 69. panta 5. punktam.


(1)  OV L 147, 10.6.2009., 5. lpp. Konvencijai pievienotais izskaidrojošais ziņojums ir publicēts OV C 319, 23.12.2009., 1. lpp.