26.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 138/1


Информация относно датата на влизане в сила на Конвенцията относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, подписана в Лугано на 30 октомври 2007 г.

Конвенцията относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (1), подписана в Лугано на 30 октомври 2007 г., влезе в сила между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария на 1 януари 2011 г. и между Европейския съюз и Исландия на 1 май 2011 г. в съответствие с член 69, параграф 5 от Конвенцията.


(1)  ОВ L 147, 10.6.2009 г., стр. 5. Обяснителният доклад относно Конвенцията е публикуван в ОВ C 319, 23.12.2009 г., стр. 1.