18.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 111/1


Maanantai 16. tammikuuta 2012
16. TAMMIKUUTA 2012 PIDETYN ISTUNNON PÖYTÄKIRJA

2012/C 111 E/01

Sisältö

1.

Istuntokauden uudelleen avaaminen

2.

Puhemiehen julkilausumat

3.

Parlamentin kokoonpano

4.

Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

5.

Vastaanotetut asiakirjat

6.

Vetoomukset

7.

Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

8.

Ilmoitus ehdokkaista puhemiehen vaaleissa

9.

Seuraavan istunnon esityslista

10.

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

16. TAMMIKUUTA 2012 PIDETYN ISTUNNON PÖYTÄKIRJA

Puhetta johti Jerzy BUZEK

puhemies

1.   Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 18.05.

2.   Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi seuraavat julkilausumat.

Puhemies totesi, että ranskalainen toimittaja Gilles Jacquier sai surmansa kranaattitulituksessa Homsissa (Syyriassa) 11. tammikuuta. Hän muistutti, että viime vuonna menehtyi yli 100 toimittajaa ammattiaan harjoittaessaan.

Puhemies viittasi Italian rannikolla 13. tammikuuta tapahtuneeseen Costa Concordia -risteilyaluksen haaksirikkoon, jossa kuoli ainakin kuusi henkilöä, ja ilmaisi osanottonsa uhrien perheille.

Puhemies kunnioitti 15. tammikuuta menehtyneen Euroopan parlamentin entisen jäsenen Manuel Fraga Iribarnen muistoa ja ilmaisi osanottonsa hänen perheelleen.

Lopuksi puhemies kunnioitti 18. joulukuuta 2011 menehtyneen Václav Havelin muistoa.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.

3.   Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että José Manuel García-Margallo y Marfil on nimitetty Espanjan hallituksen jäseneksi 21. joulukuuta 2011 alkaen.

Tämä tehtävä on jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien kanssa, minkä johdosta parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 21. joulukuuta 2011 alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Toimivaltaiset Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Íñigo Méndez de Vigo on nimitetty Espanjan hallituksen jäseneksi 23. joulukuuta 2011 alkaen.

Tämä tehtävä on jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien kanssa, minkä johdosta parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 23. joulukuuta 2011 alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Toimivaltaiset Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Maria Auxiliadora Correa Zamora on nimitetty parlamentin jäseneksi José Manuel García-Margallo y Marfilin tilalle 13. tammikuuta 2012 alkaen.

Toimivaltaiset Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Juan Naranjo Escobar on nimitetty parlamentin jäseneksi Íñigo Méndez de Vigon tilalle 13. tammikuuta 2012 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Maria Auxiliadora Correa Zamora ja Juan Naranjo Escobar osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

*

* *

Ilda Figueiredo on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 18. tammikuuta 2012 alkaen.

Michail Tremopoulos on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 2. helmikuuta 2012 alkaen.

Elizabeth Lynne on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 4. helmikuuta 2012 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti totesi edustajantoimien vapautuneen kyseisistä päivämääristä alkaen ja ilmoitti asiasta asianomaisille jäsenvaltioille.

*

* *

Siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan N:o 36 muuttamisesta Euroopan parlamentin kokoonpanon osalta vaalikauden 2009–2014 loppuun asti voimaantulon myötä Alankomaiden viranomaiset ovat nimittäneet Daniël van der Stoepin Alankomaille kuuluvaan edustajantoimeen 15. joulukuuta 2011 alkaen.

Toimivaltaiset Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Ana Miranda on nimitetty parlamentin jäseneksi Oriol Junqueras Viesin tilalle 1. tammikuuta 2012 alkaen.

Toimivaltaiset Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Younous Omarjee on nimitetty parlamentin jäseneksi Elie Hoaraun tilalle 4. tammikuuta 2012 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Daniël van der Stoep, Ana Miranda ja Younous Omarjee osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

4.   Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä

1)

suulliset kysymykset (työjärjestyksen 115 artikla):

(O-000239/2011) Maria do Céu Patrão Neves PPE-ryhmän puolesta, Luis Manuel Capoulas Santos S&D-ryhmän puolesta ja James Nicholson ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Epätasapaino elintarvikeketjussa (B7-0675/2011)

(O-000302/2011) Bairbre de Brún GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Elintarvikeketjun avoimuus ja oikeudenmukaisuus (B7-0676/2011)

(O-000001/2012) Rolandas Paksas ja Juozas Imbrasas EFD-ryhmän puolesta komissiolle: Elintarvikeketjun epätasapaino (B7-0021/2012).

2)

kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 123 artikla):

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda ja Marc Tarabella polykloorattujen bifenyylien (PCB-yhdisteiden) saastuttamien jokien ja rannikkoalueiden puhdistamista koskevaan eurooppalaiseen ohjelmaan (0001/2012)

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes ja Rui Tavares miehittämättömien lentokoneiden käyttämiseen kohdennettuun tappamiseen (0002/2012)

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Pașcu, Niccolò Rinaldi ja David-Maria Sassoli eurooppalaisen oikeamielisten muistopäivän perustamisen tukemiseen (0003/2012).

5.   Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1)

parlamentin valiokunnilta, mietinnöt

*Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin kannasta jalankulkijoiden turvallisuutta koskevaan Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöluonnokseen sekä valodiodivalonlähteitä (LED-valonlähteitä) koskevaan Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöluonnokseen (13895/2011 - C7-0302/2011 - 2011/0188(NLE)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Vital Moreira (A7-0004/2012)

*Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi unionin liittymisestä Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön nro 29, joka koskee ajoneuvojen hyväksyntää koskevia yhdenmukaisia vaatimuksia hyötyajoneuvon ohjaamossa matkustavien suojaamisen osalta (13894/2011 - C7-0303/2011 - 2011/0191(NLE)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Vital Moreira (A7-0005/2012)

***Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön välisen tiiviimpää yhteistyötä koskevasta kehyksestä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan tekemisestä ja siihen liittyvien menettelytapojen vahvistamisesta (09138/2011 - C7-0163/2011 - 2011/0050(NLE)) - TRAN -valiokunta - Esittelijä: Brian Simpson (A7-0391/2011)

Mietintö valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan muuttamisesta (2011/2168(REG)) - AFCO -valiokunta - Esittelijä: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

Mietintö maatilojen tuotantopanosten toimitusketjusta: rakenne ja vaikutukset (2011/2114(INI)) - AGRI -valiokunta - Esittelijä: José Bové (A7-0421/2011)

Mietintö naisten tilanteesta sodissa (2011/2198(INI)) - FEMM -valiokunta - Esittelijä: Norica Nicolai (A7-0429/2011)

Mietintö aiheesta ”Kohti kansalaisia hyödyttävää Euroopan unionin avaruusstrategiaa” 2011/2148(INI)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Aldo Patriciello (A7-0431/2011)

***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 muuttamisesta (COM(2011)0516 - C7-0226/2011 - 2011/0223(COD)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Louis Michel (A7-0441/2011)

Mietintö EU:n kehitysyhteistyöstä energian yleistä saatavuutta vuoteen 2030 mennessä koskevan tavoitteen tukemiseksi (2011/2112(INI)) - DEVE -valiokunta - Esittelijä: Norbert Neuser (A7-0442/2011)

***Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE)) - TRAN -valiokunta - Esittelijä: Brian Simpson (A7-0448/2011)

***Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Georgian välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan sopimuksen tekemisestä (09737/2011 - C7-0202/2011 - 2011/0090(NLE)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Vital Moreira (A7-0450/2011)

2)

jäseniltä, päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 120 artikla)

Sandra Kalniete ja Vytautas Landsbergis. Päätöslauselmaesitys: Neuvostoliiton hajoamisen 20-vuotispäivästä (B7-0733/2011)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

lausuntoa varten: LIBE

6.   Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 201 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

 

9. tammikuuta 2012

Manfred Sachse (2 allekirjoittanutta) (nro 1301/2011); Jean MORTES (nro 1302/2011); Ioannis Chatzisavvas (nro 1303/2011); Leszek Surowiec (nro 1304/2011); Christopher Hargreaves (nro 1305/2011); Stanisław Nienaltowski (nro 1306/2011); Rudolf Walke (nro 1307/2011); Przemysaw Przemysław (nro 1308/2011); Dieter Krapp (nro 1309/2011); Silke Scheutzow (nro 1310/2011); Brigitte Michels (nro 1311/2011); Kazimierz Zwolicki (Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu) (nro 1312/2011); Zbigniew Durkalec (21 allekirjoittanutta) (nro 1313/2011); Jean-Marie Taga Fosso (nro 1314/2011); Wojciech Zaglewski (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (nro 1315/2011); Stanisław Habdas (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (nro 1316/2011); Lesław Hardziej (Społeczny Komitet Obrony Bezrobotnych) (6 allekirjoittanutta) (nro 1317/2011); Muller Halina Nalewajk (nro 1318/2011); Peter Haase (Deutsches Institut fur antibiotika-, gentechnik- und giftfreie krebspräventive Selbstversorgung) (nro 1319/2011); Zygmunt Cąkała (nro 1320/2011); Massimo Pradella (Organisation internationale pour la protection des animaux) (112 683 allekirjoittanutta) (nro 1321/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1322/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1323/2011); Izsák-Bács Jeremias (Magyarországi Anabaptista Misszió, Magyar Keresztény Mennonita Egyház) (nro 1324/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1325/2011); Moritz Diehl (KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN - FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING (ESAT-SCD) (60 allekirjoittanutta) (nro 1326/2011); Trevor Mayes (nro 1327/2011); Eduardo José Rodríguez Trujillo (nro 1328/2011); Vasil Kadrinov (132 allekirjoittanutta) (nro 1329/2011); Agyeman Badu (GHANA NATIONALS ASSOCIATION PORDENONE BRANCH) (nro 1330/2011); Giovanni Passerini (Circolo Legambiente ”IL PLATANO”) (2 allekirjoittanutta) (nro 1331/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1332/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1333/2011); Bogusław Berliński (nro 1334/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1335/2011); Rudolf Karlberger (nro 1336/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1337/2011); Katja Braas (nro 1338/2011); Martin Jais (nro 1339/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1340/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1341/2011); Rosemarie Hennecke-Gramatzki (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra) (nro 1342/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1343/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1344/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1345/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1346/2011); Anselma Guillermina Gómez Angulo (nro 1347/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1348/2011); Alexandru Măgurean (177 allekirjoittanutta) (nro 1349/2011); Thomas Bartl (nro 1350/2011); Christian Frener (nro 1351/2011); Georg Pichler (nro 1352/2011); Dimitar Dimitrov (nro 1353/2011); Günter Dillikrath (nro 1354/2011); Stefan Juranek (nro 1355/2011); Markus Tilli (nro 1356/2011); Klaus Jager (nro 1357/2011); Annemarie Grosshans (nro 1358/2011); Andreas Piechotta (nro 1359/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1360/2011); Roswitha Jost (nro 1361/2011); Jurgen Bauschmann (PRO SCHNEEBERG) (nro 1362/2011); Karin Waringo (nro 1363/2011); Maria Megna (Comitato ”Cittadini contro l'Amianto”) (nro 1364/2011); Jiří Focht (ZA ROZVOJ KRUŽBERKA) (2 allekirjoittanutta) (nro 1365/2011).

 

13. tammikuuta 2012

Simon Schutz (Amnesty International Maastricht Students - Group 560) (101 allekirjoittanutta) (nro 1366/2011); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nro 1367/2011); Klaus Krapoll (nro 1368/2011); Manfred Gehl (nro 1369/2011); Anna Martišková (45 allekirjoittanutta) (nro 1370/2011); Béla György (nro 1371/2011).

7.   Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin syyskuun I ja syyskuun II istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Séance en direct -sivustolla.

8.   Ilmoitus ehdokkaista puhemiehen vaaleissa

Puhemies ilmoitti, että parlamentti on vastaanottanut työjärjestyksessä säädettyjen ehtojen mukaisesti seuraavien jäsenten ehdokkuuden: Nirj Deva, Martin Schulz ja Diana Wallis.

9.   Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 477.709/PDOJ).

10.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 18.15.

Klaus Welle

pääsihteeri

Martin Schulz

puhemies


Maanantai 16. tammikuuta 2012
LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Batten, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Boștinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Caronna, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Crocetta, Cutaș, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ertug, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Foster, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Göncz, Gräßle, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hökmark, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, Ludford, Ludvigsson, Lulling, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Merkies, Louis Michel, Milana, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Ries, Riquet, Roatta, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Søndergaard, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thyssen, Țicău, Toia, Tőkés, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Vlasák, Vlasto, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Zver, Zwiefka