18.4.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 111/1


Понеделник, 16 януари 2012 г.
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ОТ 16 ЯНУАРИ 2012 Г.

2012/C 111 E/01

Съдържание

1.

Възобновяване на сесията

2.

Изявления на председателството

3.

Състав на Парламента

4.

Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

5.

Внесени документи

6.

Петиции

7.

Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

8.

Обявяване на кандидатите за поста на председател

9.

Дневен ред на следващото заседание

10.

Закриване на заседанието

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ОТ 16 ЯНУАРИ 2012 Г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK

Председател

1.   Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 18.05 ч.

2.   Изявления на председателството

Председателят направи следните изявления.

Той се спира на смъртта на френския журналист Gilles Jacquier, убит от снаряд в град Хомс (Сирия), на 11 януари. Той припомня, че над100 журналиста са загинали през изминалата година при упражняване на своята професия.

Във връзка с корабокрушението на круизния кораб „Коста Конкордия“ край италианските брегове на 13 януари, при което са загинали най-малко шест души, той изразява съболезнованията си на семействата на загиналите.

Отддава почит към паметта на Manuel Fraga Iribarne, бивш член на Европейския парламент, починал на 15 януари, и представя съболезнованията си на неговото семейство.

Накрая, почитта паметта на Вацлав Хавел, починал на 18 декември 2011 г.

Парламентът запазва едноминутно мълчание.

3.   Състав на Парламента

Компетентните органи на Испания уведомяват за назначаването като член на испанското правителство на José Manuel García-Margallo y Marfil, считано от 21 декември 2011 г.

Тъй като съгласно член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, тази длъжност е несъвместима с положението на член на Европейския парламент, Парламентът, въз основа на член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността, обявява мястото за свободно, считано от 21 декември 2011 г., и уведомява заинтересованата държава-членка.

Компетентите органи на Испания уведомяват за назначаването като член на испанското правителство на Íñigo Méndez de Vigo, считано от 23 декември 2011 г.

Тъй като съгласно член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, тази длъжност е несъвместима с положението на член на Европейския парламент, Парламентът, въз основа на член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността, обявява мястото за свободно, считано от 23 декември 2011 г., и уведомява заинтересованата държава членка.

Компетентните органи на Испания уведомяват за назначаването на Maria Auxiliadora Correa Zamora като член на Европейския парламент на мястото на José Manuel García-Margallo y Marfil, считано от 13 януари 2012 г.

Компетентните органи на Испания уведомяват за назначаването на Juan Naranjo Escobar като член на Европейския парламент на мястото на Íñigo Méndez de Vigo, считано от 13 януари 2012 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Maria Auxiliadora Correa Zamora и Juan Naranjo Escobar заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.

*

* *

Ilda Figueiredo е уведомила писмено за своята оставка като член на Парламента, считано от 18 януари 2012 г.

Michail Tremopoulos е уведомил писмено за своята оставка като член на Парламента, считано от 2 февруари 2012 г.

Elizabeth Lynne е уведомила писмено за своята оставка като член на Парламента, считано от 4 февруари 2012 г.

В съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността Парламентът обявява техните места за свободни, считано от горепосочените дати и уведомява за това заинтересованите държави-членки.

*

* *

Вследствие влизането в сила на Протокола за изменение на Протокол 36 относно преходните разпоредби относно състава на Европейския парламент до края на парламентарния мандат 2009-2014 г., компетентите органи на Нидерландия са определили Daniël van der Stoep да заеме мястото, което се полага на Нидерландия, считано от 15 декември 2011 г.

Компетентните органи на Испания уведомяват за назначаването на Ana Miranda като член на Европейския парламент на мястото на Oriol Junqueras Vies, считано от 1 януари 2012 г.

Компетентните органи на Франция уведомяват за назначаването на Younous Omarjee като член на Европейския парламент на мястото на Elie Hoarau, считано от 4 януари 2012 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Daniël van der Stoep, Ana Miranda и Younous Omarjee заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.

4.   Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1)

въпроси, изискващи устен отговор (член 115 от Правилника за дейността)

(O-000239/2011), зададен от Maria do Céu Patrão Neves, от името на групата PPE, Luis Manuel Capoulas Santos, от името на групата S&D, и James Nicholson, от името на групата ECR, към Комисията: Дисбаланси във веригата на предлагането на храни (B7-0675/2011);

(O-000302/2011), зададен от Bairbre de Brún, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Прозрачност и справедливост по веригата на хранителни доставки (B7-0676/2011);

(O-000001/2012), зададен от Rolandas Paksas и Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, към Комисията: Дисбаланси по веригата на предлагането на храни (B7-0021/2012).

2)

писмени декларации за вписване в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda и Marc Tarabella, относно европейска програма за отстраняване на последиците от замърсяването на реките и крайбрежните зони, замърсени с полихлорирани бифенили (ПХБ) (0001/2012);

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes и Rui Tavares, относно използването на безпилотни самолети за целенасочени убийства (0002/2012);

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Pașcu, Niccolò Rinaldi и David-Maria Sassoli, относно подкрепа за Европейски ден в памет на праведниците (0003/2012).

5.   Внесени документи

Внесени са следните документи

1)

от парламентарни комисии - доклади:

*Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно позицията на Европейския съюз по отношение на проекта на правило на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно безопасността на пешеходците и проекта на правило на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно светодиодните (LED) светлинни източници (13895/2011 - C7-0302/2011 - 2011/0188(NLE)) – комисия INTA - Докладчик: Vital Moreira (A7-0004/2012)

*Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно присъединяването на Съюза към Правило № 29 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни разпоредби за одобрение на типа на превозни средства по отношение на защитата на пътниците в кабината на товарните превозни средства (13894/2011 - C7-0303/2011 - 2011/0191(NLE)) – комисия INTA - Докладчик: Vital Moreira (A7-0005/2012)

***Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключването на Меморандум за сътрудничество между Европейския съюз и Международната организация за гражданско въздухоплаване за осигуряване на рамка за засилено сътрудничество и за определяне на процедурните механизми свързани с него (09138/2011 - C7-0163/2011 - 2011/0050(NLE)) - комисия TRAN - Докладчик: Brian Simpson (A7-0391/2011)

Доклад за изменение на член 48, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно докладите по собствена инициатива (2011/2168(REG)) – комисия AFCO - Докладчик: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

Доклад относно веригата за доставкa на материали за земеделските стопанства: структура и последици (2011/2114(INI)) – комисия AGRI - Докладчик: José Bové (A7-0421/2011)

Доклад относно положението на жените по време на военни конфликти (2011/2198(INI)) – комисия FEMM - Докладчик: Norica Nicolai (A7-0429/2011)

Доклад относно „Към космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите“ (2011/2148(INI)) – комисия ITRE - Докладчик: Aldo Patriciello (A7-0431/2011)

***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (COM(2011)0516 - C7-0226/2011 - 2011/0223(COD)) – комисия LIBE - Докладчик: Louis Michel (A7-0441/2011)

Доклад относно сътрудничеството за развитие на ЕС в подкрепа на целта за универсален достъп до енергия до 2030 г. (2011/2112(INI)) - комисия DEVE - Докладчик: Norbert Neuser (A7-0442/2011)

***Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Индонезия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE)) – комисия TRAN - Докладчик: Brian Simpson (A7-0448/2011)

***Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Грузия относно защитата на географските означения на селскостопанските продукти и храни (09737/2011 - C7-0202/2011 - 2011/0090(NLE)) – комисия INTA - Докладчик: Vital Moreira (A7-0450/2011)

2)

от членове на Парламента - предложение за резолюция (член 120 от Правилника за дейността):

Sandra Kalniete Vytautas Landsbergis. Предложение за резолюция относно 20-тата годишнина от краха на Съветския съюз (B7-0733/2011)

Разглеждане в комисия

:

водеща: AFET

подпомагаща: LIBE

6.   Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 201, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

 

9 януари 2012 г.

Manfred Sachse (2 подписа) (№ 1301/2011); Jean MORTES (№ 1302/2011); Ioannis Chatzisavvas (№ 1303/2011); Leszek Surowiec (№ 1304/2011); Christopher Hargreaves (№ 1305/2011); Stanisław Nienaltowski (№ 1306/2011); Rudolf Walke (№ 1307/2011); Przemysaw Kosowski (№ 1308/2011); Dieter Krapp (№ 1309/2011); Silke Scheutzow (№ 1310/2011); Brigitte Michels (№ 1311/2011); Kazimierz Zwolicki (Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu) (№ 1312/2011); Zbigniew Durkalec (21 подписа) (№ 1313/2011); Jean-Marie Taga Fosso (№ 1314/2011); Wojciech Zaglewski (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (№ 1315/2011); Stanisław Habdas (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (№ 1316/2011); Lesław Hardziej (Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych) (6 подписа) (№ 1317/2011); Muller Halina Nalewajk (№ 1318/2011); Peter Haase (Deutsches Institut fur antibiotika-, gentechnik- und giftfreie krebspräventive Selbstversorgung) (№ 1319/2011); Zygmunt Cakala (№ 1320/2011); Massimo Pradella (Organisation internationale pour la protection des animaux) (112 683 подписа) (№ 1321/2011); (името е поверително) (№ 1322/2011); (името е поверително) (№ 1323/2011); Izsák-Bács Jeremias (Magyarországi Anabaptista Misszió, Magyar Keresztény Mennonita Egyház) (№ 1324/2011); (името е поверително) (№ 1325/2011); Moritz Diehl (KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN - FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING (ESAT-SCD) (60 подписа) (№ 1326/2011); Trevor Mayes (№ 1327/2011); Eduardo José Rodríguez Trujillo (№ 1328/2011); Vasil Kadrinov (132 подписа) (№ 1329/2011); Agyeman Badu (GHANA NATIONALS ASSOCIATION PORDENONE BRANCH) (№ 1330/2011); Giovanni Passerini (Circolo Legambiente „IL PLATANO“) (2 подписа) (№ 1331/2011); (името е поверително) (№ 1332/2011); (името е поверително) (№ 1333/2011); Bogusław Berliński (№ 1334/2011); (името е поверително) (№ 1335/2011); Rudolf Karlberger (№ 1336/2011); (името е поверително) (№ 1337/2011); Katja Braas (№ 1338/2011); Martin Jais (№ 1339/2011); (името е поверително) (№ 1340/2011); (името е поверително) (№ 1341/2011); Rosemarie Hennecke-Gramatzki (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra) (№ 1342/2011); (името е поверително) (№ 1343/2011); (името е поверително) (№ 1344/2011); (името е поверително) (№ 1345/2011); (името е поверително) (№ 1346/2011); Anselma Guillermina Gómez Angulo (№ 1347/2011); (името е поверително) (№ 1348/2011); Alexandru Măgurean (177 подписа) (№ 1349/2011); Thomas Bartl (№ 1350/2011); Christian Frener (№ 1351/2011); Georg Pichler (№ 1352/2011); Dimitar Dimitrov (№ 1353/2011); Günter Dillikrath (№ 1354/2011); Stefan Juranek (№ 1355/2011); Markus Tilli (№ 1356/2011); Klaus Jager (№ 1357/2011); Annemarie Grosshans (№ 1358/2011); Andreas Piechotta (№ 1359/2011); (името е поверително) (№ 1360/2011); Roswitha Jost (№ 1361/2011); Jurgen Bauschmann (PRO SCHNEEBERG) (№ 1362/2011); Karin Waringo (№ 1363/2011); Maria Megna (Comitato „Cittadini contro l'Amianto“) (№ 1364/2011); Jiří Focht (ZA ROZVOJ KRUŽBERKA) (2 подписа) (№ 1365/2011).

 

13 януари 2012 г.

Simon Schutz (Amnesty International Maastricht Students - Group 560) (101 подписа) (№ 1366/2011); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (№ 1367/2011); Klaus Krapoll (№ 1368/2011); Manfred Gehl (№ 1369/2011); Anna Martišková (45 подписа) (№ 1370/2011); Béla György (№ 1371/2011).

7.   Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно действията, предприети вследствие на позициите и резолюциите на Парламента, приети по време на първата и втората месечна сесия през септември, е на разположение на сайта Séance en direct.

8.   Обявяване на кандидатите за поста на председател

Председателят информира Парламента, че е получил при условията, предвидени от Правилника за дейността, кандидатурите на следните членове на Парламента: Nirj Deva, Martin Schulz и Diana Wallis.

9.   Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 477.709/PDOJ).

10.   Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 18.15 ч.

Klaus Welle

Генерален секретар

Martin Schulz

Председател


Понеделник, 16 януари 2012 г.
ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Batten, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Boștinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Caronna, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora , Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Crocetta, Cutaș, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ertug, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Foster, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Göncz, Gräßle, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hökmark, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kiil-Nielsen, Кирилов, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Ковачев, Kowal, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, Ludford, Ludvigsson, Lulling, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Малинов, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič , Meissner, Merkies, Louis Michel, Milana, Miranda , Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pirillo, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Ries, Riquet, Roatta, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Søndergaard, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thyssen, Țicău, Toia, Tőkés, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Vlasák, Vlasto, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Zver, Zwiefka