7.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/1


ROZHODNUTIE RADY

z 28. januára 2014

o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Kiribatskou republikou na strane druhej

(2014/60/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Rada prijala 23. júla 2007 nariadenie (ES) č. 893/2007 o uzavretí Dohody o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Kiribatskou republikou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“). Platnosť protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody, uplynula 15. septembra 2012.

(2)

Únia prerokovala s Kiribatskou republikou nový protokol, ktorým sa plavidlám EÚ udeľujú rybolovné možnosti vo vodách podliehajúcich zvrchovanosti alebo súdnej právomoci Kiribatskej republiky (ďalej len „protokol“).

(3)

Protokol bol podpísaný v súlade s rozhodnutím Rady 2012/669/EÚ (2) a predbežne sa vykonáva od 16. septembra 2012.

(4)

Protokol by sa mal schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Kiribatskou republikou na strane druhej (ďalej len „protokol“) (3).

Článok 2

Predseda Rady vykoná v mene Únie oznámenie podľa článku 16 protokolu (4).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. januára 2014

Za Radu

predseda

G. STOURNARAS


(1)  Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Rady 2012/669/EÚ z 9. októbra 2012 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Kiribatskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 300, 30.10.2012, s. 2).

(3)  Protokol vyšiel v Ú. v. EÚ L 300, 30.10.2012, s. 3, spolu s rozhodnutím o podpise.

(4)  Dátum nadobudnutia platnosti protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.