19.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/34


DECYZJA KOMISJI

z dnia 15 marca 2013 r.

zmieniająca decyzje 2007/506/WE oraz 2007/742/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych na potrzeby przyznawania pewnym produktom oznakowania ekologicznego UE

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1411)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/135/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 lit. c),

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2007/506/WE z dnia 21 czerwca 2007 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego mydłom, szamponom i odżywkom do włosów (2) traci moc dnia 31 marca 2013 r.

(2)

Decyzja Komisji 2007/742/WE z dnia 9 listopada 2007 r. określająca kryteria ekologiczne dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła (3) traci moc dnia 31 marca 2013 r.

(3)

Aby określić adekwatność i właściwość obowiązujących kryteriów ekologicznych, jak również związanych z nimi wymogów w zakresie oceny i weryfikacji, które ustanowiono powyższymi decyzjami, przeprowadzono odpowiednią ocenę. Biorąc pod uwagę różny stopień zaawansowania przeglądu tych decyzji, należy przedłużyć okres ważności określonych w nich kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów w zakresie oceny i weryfikacji. Okres ważności kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów w zakresie oceny i weryfikacji określonych w decyzjach 2007/506/WE i 2007/742/WE należy przedłużyć do dnia 31 grudnia 2013 r.

(4)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić decyzje 2007/506/WE oraz 2007/742/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 66/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 4 decyzji 2007/506/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania w zakresie oceny i weryfikacji dotyczące grupy produktów »mydła, szampony i odżywki do włosów« obowiązują do dnia 31 grudnia 2013 r.”.

Artykuł 2

Artykuł 4 decyzji 2007/742/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »pompy ciepła zasilane elektrycznie, gazowo lub absorpcyjne pompy ciepła« oraz powiązane wymagania dotyczące oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 31 grudnia 2013 r.”.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 marca 2013 r.

W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 186 z 18.7.2007, s. 36.

(3)  Dz.U. L 301 z 20.11.2007, s. 14.