19.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 340/19


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. októbra 2011 — Industrias Francisco Ivars/ÚHVT — Motive (Mechanický redukčný prevod)

(Vec T-246/10) (1)

(Dizajn Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci mechanický redukčný prevod - Skorší dizajn Spoločenstva - Dôvod neplatnosti - Neexistencia osobitnej povahy - Neexistencia odlišného celkového dojmu - Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002)

2011/C 340/37

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Industrias Francisco Ivars, SL (Xeraco, Španielsko) (v zastúpení: E. Caballero Oliver a A. Sanz-Bermell y Martínez, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Motive Srl (Montirone, Taliansko) (v zastúpení: I. Valdelomar Serrano a J. Mora Granell, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu ÚHVT zo 16. marca 2010 (vec R 1337/2008-3) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Motive Srl a Industrias Francisco Ivars, SL

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Industrias Francisco Ivars, SL je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 195, 17.7.2010.