19.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 340/19


Rettens dom af 6. oktober 2011 — Industrias Francisco Ivars mod KHIM — Motive (Mekanisk reduktionsgear)

(Sag T-246/10) (1)

(EF-design - ugyldighedssag - registreret EF-design, som forestiller et mekanisk reduktionsgear - tidligere EF-design - ugyldighedsgrund - manglende individuel karakter - andet helhedsindtryk foreligger ikke - artikel 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002)

2011/C 340/37

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Industrias Francisco Ivars, SL (Xeraco, Spanien) (ved advokaterne E. Caballero Oliver og A. Sanz-Bermell y Martínez)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved J. Crespo Carrillo, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Motive Srl (Montirone, Italien) (ved advokaterne I. Valdelomar Serrano og J. Mora Granell)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 16. marts 2010 af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1337/2008-3) vedrørende en ugyldighedssag mellem Motive Srl og Industrias Francisco Ivars, SL.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Industrias Francisco Ivars, SL betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 195 af 17.7.2010.