28.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 25/70


Talan väckt den 11 november 2011 — ZZ mot kommissionen

(Mål F-118/11)

2012/C 25/137

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens tysta beslut att inte fatta något beslut i frågan om sökandens sjukdom är en yrkessjukdom.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet, vilket härrör från kommissionen eller för vilket kommissionen i vart fall är ansvarig, om avslag på sökandens begäran av den 30 juni 2011 som sändes till kommissionens legala ställföreträdare och till kommissionens tillsättningsmyndighet, oavsett formen på detta avslag och oavsett om det avser begäran i dess helhet eller en del därav,

konstatera att kommissionen rättsstridigt har underlåtit att anta ett beslut, i den mening som avses i artikel 78 i tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, om att sökandens åkomma som medfört att han pensionerats i enlighet med vad som föreskrivits i beslutet av den 30 maj 2005 har samband med tjänsteutövningen, eller att kommissionen har underlåtit att åtminstone göra en granskning av det aktuella beslutet, vilket (eventuellt) antogs då kommissionen antog beslutet av den 30 maj 2005,

förplikta kommissionen att betala sökanden ett belopp på 4 250 euro, på vilket ränta ska utgå — för det fall beloppet inte utbetalas — med 10 procent per år med årlig kapitalisering med verkan från i morgon till den dag då betalning sker,

förplikta kommissionen att betala sökanden ett belopp på 50 euro per dag, från i morgon och fram till den etthundraåttionde dagen efter den 1 juli 2011, för varje dag som den aktuella underlåtenheten består, varvid detta belopp på 50 euro ska betalas i slutet av samma dag och om, eller i den mån, så inte har skett ska sökanden ha rätt till ränta med 10 procent per år med årlig kapitalisering från dagen efter det att nämnda utbetalning skulle ha skett till den dag då betalning sker,

förplikta kommissionen att betala sökanden ett belopp på 60 euro per dag för varje ytterligare dag som underlåtenheten fortgår, från den etthundraåttioförsta dagen efter den 1 juli 2011 fram till den tvåhundrasjuttionde dagen efter detta datum, varvid detta belopp på 60 euro ska betalas i slutet av denna dag och om, eller i den mån, så inte har skett ska sökanden ha rätt till ränta med 10 procent per år med årlig kapitalisering från dagen efter det att nämnda utbetalning skulle ha skett till den dag då betalning sker,

förplikta kommissionen att betala sökanden ett belopp på 75 euro per dag för varje ytterligare dag som underlåtenheten fortgår, från den tvåhundrasjuttioförsta dagen efter den 1 juli 2011 fram till den trehundrasextionde dagen efter detta datum, varvid detta belopp på 75 euro ska betalas i slutet av denna dag och om, eller i den mån, så inte har skett ska sökanden ha rätt till ränta med 10 procent per år med årlig kapitalisering från dagen efter det att nämnda utbetalning skulle ha skett till den dag då betalning sker,

förplikta kommissionen att betala sökanden ett belopp på 100 euro per dag för varje ytterligare dag som underlåtenheten fortgår, från den trehundrasextioförsta dagen efter den 1 juli 2011 och så länge som underlåtenheten fortgår, varvid detta belopp på 100 euro ska betalas i slutet av denna dag och om, eller i den mån, så inte har skett ska sökanden ha rätt till ränta med 10 procent per år med årlig kapitalisering från dagen efter det att nämnda utbetalning skulle ha skett till den dag då betalning sker,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.