28.1.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/70


Žaloba podaná dne 11. listopadu 2011 — ZZ v. Evropská komise

(Věc F-118/11)

2012/C 25/137

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení implicitního rozhodnutí, kterým Komise odmítla přijmout rozhodnutí o tom, že je žalobce postižen nemocí z povolání

Návrhová žádání žalobce

zrušit zamítavé rozhodnutí Komise nebo za něž je Komise odpovědná, bez ohledu na způsob, jakým bylo uvedené zamítnutí bodů žádosti žalobce ze dne 30. června 2011, zaslané právnímu zástupci Komise pro tempore a orgánu Komise oprávněnému ke jmenování, vydáno a či bylo částečné či úplné;

určit, že Komise protiprávně nepřijala rozhodnutí ve smyslu a podle článku 78 služebního řádu úředníků Evropské unie, týkající se nemoci z povolání, která způsobila odchod žalobce do důchodu stanovený rozhodnutím ze dne 30. května 2005, nebo přinejmenším provést změnu předmětného rozhodnutí, které by přijala — což není jisté — v okamžiku, kdy přijala rozhodnutí ze dne 30. května 2005;

uložit Komisi, aby žalobci uhradila částku 4 250 eur, a sice částku, která pokud nebude žalobci uhrazena, založí pro něj úroky z prodlení ve výši 10 % ročně a s roční kapitalizací od zítřejšího dne do dne, kdy k uvedené úhradě dojde;

uložit Komisi, aby žalobci uhradila částku 50 eur denně od zítřejšího dne do 180. dne následujícího po 1. červenci 2011, a to za každý den, během něhož bude trvat předmětná nečinnost, přičemž tato částka 50 eur musí být uhrazena samotný den, a pokud uhrazena nebude, založí úroky z prodlení ve prospěch žalobce ve výši 10 % ročně a s roční kapitalizací, a to ode dne následujícího po dni, kdy mělo k uvedené úhradě dojít, až do dne, kdy bude provedena;

uložit Komisi, aby žalobci uhradila částku 60 eur denně za každý dodatečný den, během něhož bude trvat předmětná nečinnost, a to od 181. dne následujícího po 1. červenci 2011 do 270. dne následujícího po tomto datu, přičemž tato částka 60 eur musí být uhrazena samotný den, a pokud uhrazena nebude, založí úroky z prodlení ve prospěch žalobce ve výši 10 % ročně a s roční kapitalizací, a to ode dne následujícího po dni, kdy mělo k uvedené úhradě dojít, až do dne, kdy bude provedena;

uložit Komisi, aby žalobci uhradila částku 75 eur denně za každý dodatečný den, během něhož bude trvat předmětná nečinnost, a to od 271. dne následujícího po 1. červenci 2011 do 360. dne následujícího po tomto datu, přičemž tato částka 75 eur musí být uhrazena samotný den, a pokud nebude uhrazena, založí úroky z prodlení ve prospěch žalobce ve výši 10 % ročně a s roční kapitalizací, a to ode dne následujícího po dni, kdy mělo k uvedené úhradě dojít, až do dne, kdy bude provedena;

uložit Komisi, aby žalobci uhradila částku 100 eur denně za každý dodatečný den, během něhož bude trvat předmětná nečinnost, a to od 361. dne následujícího po 1. červenci 2011 po dobu, kdy bude trvat předmětná nečinnost, přičemž tato částka 100 eur musí být uhrazena samotný den, a pokud nebude uhrazena, založí úroky z prodlení ve prospěch žalobce ve výši 10 % ročně a s roční kapitalizací, a to ode dne následujícího po dni, kdy mělo k uvedené úhradě dojít, až do dne, kdy bude provedena;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.