28.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 379/23


Нотификация от правителството на Белгия съгласно член 10, параграф 2 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета („Директива за природния газ“) относно общите правила за вътрешноевропейския пазар на природен газ във връзка с определянето на N.V. Fluxys Belgium за оператор на електропреносна система в Белгия

(2013/C 379/13)

След окончателното решение на регулаторния орган на Белгия от 27 септември 2012 г. относно сертифицирането на N.V. Fluxys Belgium като оператор на преносна система с отделена собственост (член 9 от Директивата за природния газ), Белгия нотифицира Комисията относно официалното одобрение и определяне на това дружество за оператор на преносна система, извършващ дейност в Белгия в съответствие с член 10 от Директивата за природния газ.

За допълнителна информация:

Maarten NOENINCKX

Directorate-General for Energy

Boulevard du Roi Albert II/Koning Albert II-laan 16

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Тел. +32 22779583

Електронна поща: Maarten.noeninckx@economie.fgov.be

http://economie.fgov.be