23.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 278/51


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 16. októbra 2009

o ustanovení výnimky z rozhodnutia Rady 2001/822/ES, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu pre spracované a konzervované krevety a garnáty z Grónska

[oznámené pod číslom K(2009) 7813]

(2009/776/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (1), a najmä na článok 37 jeho prílohy III,

keďže:

(1)

Komisia 28. decembra 2001 prijala rozhodnutie 2001/936/ES (2), ktorým sa deroguje z rozhodnutia Rady 2001/822/ES, čo sa týka pravidiel pôvodu pre upravené a konzervované krevety a garnáty z Grónska. Platnosť tejto výnimky sa skončila 31. decembra 2006.

(2)

Listom z 26. júna 2009, doručeným 6. júla 2009, Grónsko požiadalo o ďalšiu odchýlku od pravidiel pôvodu ustanovených v článku 37 prílohy III k rozhodnutiu Rady 2001/822/ES týkajúcu sa ročného množstva 2 500 ton spracovaných a konzervovaných kreviet a garnátov druhu Pandalus borealis, ktoré sa má vyviezť z Grónska.

(3)

Grónsko založilo svoju požiadavku na skutočnosti, že počas roku je v určitých obdobiach nedostatok v zásobovaní pôvodnými krevetami a garnátmi.

(4)

V článku 37 prílohy III k rozhodnutiu 2001/822/ES týkajúcej sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce sa ustanovuje, že výnimku z pravidiel pôvodu možno udeliť vtedy, ak ju opodstatňuje rozvoj existujúcich odvetví alebo vytvorenie nových odvetví v krajine alebo na území.

(5)

Žiadosť o výnimku je opodstatnená podľa článku 37 ods. 1 a ods. 7 prílohy III k rozhodnutiu 2001/822/ES vzhľadom na rozvoj existujúceho odvetvia v Grónsku. Keďže výnimka sa povoľuje pre výrobky, ktoré sa skutočne spracúvajú, pričom miestna pridaná hodnota surových kôrovcov bez pôvodu je minimálne 45 % hodnoty konečného výrobku, prispieva sa ňou k rozvoju existujúceho odvetvia. Výnimka je nevyhnutná na prežitie jednej z miestnych tovární. Výnimka udelená v roku 2001 sa využívala veľmi málo (402 ton v roku 2002 a nula ton od januára 2003 do decembra 2006). Táto výnimka by sa preto mala udeliť na rovnaké celkové ročné množstvo, na aké sa vzťahuje výnimka udelená v roku 2001, teda 2 100 ton.

(6)

Pokiaľ budú dodržané určité podmienky týkajúce sa množstiev, dozoru a trvania, táto výnimka by nemala spôsobiť vážnu ujmu v hospodárskom sektore alebo v ustálenom odvetví v Spoločenstve ani v jednom či viacerých členských štátoch.

(7)

Nariadením Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3), sa ustanovujú pravidlá spravovania colných kvót. Tieto pravidlá by sa mali uplatňovať mutatis mutandis na spravovanie množstva, na ktoré sa týmto rozhodnutím udeľuje výnimka.

(8)

Keďže sa o túto výnimku žiada na obdobie začínajúce 1. augusta 2009, mala by sa udeliť s účinnosťou od uvedeného dátumu. Listom z 26. júna 2009 grónske orgány navrhli, aby výnimka prestala platiť vtedy, keď sa prestane uplatňovať rozhodnutie 2001/822/ES, teda 31. decembra 2013.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od prílohy III k rozhodnutiu 2001/822/ES sa spracované a konzervované krevety a garnáty druhu Pandalus borealis, patriace pod číselný znak KN ex 1605 20, spracované v Grónsku z kreviet a garnátov bez pôvodu, považujú za výrobky s pôvodom v Grónsku v súlade s týmto rozhodnutím.

Článok 2

Odchýlka ustanovená v článku 1 sa uplatňuje na množstvá uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu dovážané do Spoločenstva z Grónska počas obdobia od 1. augusta 2009 do 31. decembra 2013.

Článok 3

Články 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93, ktoré sa vzťahujú na spravovanie colných kvót, sa uplatňujú mutatis mutandis na spravovanie množstiev uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Colné orgány Grónska podniknú všetky nevyhnutné kroky na kontrolovanie množstiev vyvážaných produktov uvedených v článku 1.

Všetky sprievodné osvedčenia EUR.1, ktoré tieto orgány vydajú v súvislosti s týmito výrobkami, obsahujú odkaz na toto rozhodnutie.

Príslušné orgány Grónska poskytnú Komisii každé tri mesiace výkaz množstiev, na ktoré sa vydali sprievodné osvedčenia EUR.1 podľa tohto rozhodnutia, a sériové čísla uvedených osvedčení.

Článok 5

V kolónke 7 sprievodného osvedčenia EUR.1, ktoré sa vydalo na základe tohto rozhodnutia, sa uvedie jedna z týchto poznámok:

„Derogation — Decision 2009/776/EC“,

„Dérogation — Décision 2009/776/CE“.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. augusta 2009 do 31. decembra 2013.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 16. októbra 2009

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 345, 29.12.2001, s. 91.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru

Obdobie

Množstvá

(v tonách)

09.0691

ex 1605 20

Spracované alebo konzervované krevety druhu Pandalus borealis

1.8.2009 do 31.7.2010

2 100

1.8.2010 do 31.7.2011

2 100

1.8.2011 do 31.7.2012

2 100

1.8.2012 do 31.7.2013

2 100

1.8.2013 do 31.12.2013

875