23.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 278/51


DECIZIA COMISIEI

din 16 octombrie 2009

privind o derogare de la regulile de origine prevăzute de Decizia 2001/822/CE a Consiliului în ceea ce privește creveții preparați și conservați din Groenlanda

[notificată cu numărul C(2009) 7813]

(2009/776/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană (1), în special articolul 37 din anexa III,

întrucât:

(1)

La 28 decembrie 2001, Comisia a adoptat Decizia 2001/936/CE (2) de derogare de la definiția conceptului de „produse originare” pentru a ține seama de situația specială din Groenlanda în ceea ce privește creveții din specia Pandalus borealis. Această derogare a expirat la 31 decembrie 2006.

(2)

Prin scrisoarea din 26 iunie 2009, primită la 6 iulie 2009, Groenlanda a solicitat o nouă derogare de la regulile de origine prevăzute la articolul 37 din anexa III la Decizia 2001/822/CE în ceea ce privește o cantitate anuală de 2 500 de tone de creveți preparați sau conservați din specia Pandalus borealis, destinată exportului din Groenlanda.

(3)

Groenlanda și-a justificat cererea pe baza insuficienței, în anumite perioade ale anului, a resurselor de aprovizionare cu creveți originari.

(4)

Articolul 37 din anexa III la Decizia 2001/822/CE privind definiția conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă prevede că se pot acorda derogări de la regulile de origine atunci când dezvoltarea industriilor existente sau crearea unor industrii noi într-o țară sau teritoriu justifică acest lucru.

(5)

Derogarea solicitată se justifică în temeiul articolului 37 alineatele (1) și (7) din anexa III la Decizia 2001/822/CE, în ceea ce privește dezvoltarea unei industrii existente în Groenlanda. Având în vedere că derogarea se acordă pentru produse care presupun activități efective de prelucrare și că valoarea adăugată local la crustaceele crude neoriginare utilizate este de cel puțin 45 % din valoarea produsului finit, acest fapt va contribui la dezvoltarea industriei existente. Derogarea are un rol esențial în supraviețuirea uneia dintre fabricile din Groenlanda. Derogarea acordată în 2001 a fost utilizată extrem de puțin (402 tone în 2002 și zero tone din ianuarie 2003 până în decembrie 2006). Prin urmare, această derogare trebuie acordată pentru aceeași cantitate totală anuală ca cea care făcea obiectul derogării acordate în 2001, și anume 2 100 de tone.

(6)

Sub rezerva respectării anumitor condiții referitoare la cantități, supraveghere și durată, derogarea nu poate cauza prejudicii grave unui sector economic sau unei industrii a Comunității ori unuia sau mai multor state membre ale acesteia.

(7)

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (3) stabilește reguli de gestionare a contingentelor tarifare. Aceste dispoziții trebuie aplicate mutatis mutandis gestionării cantității pentru care se acordă o derogare prin prezenta decizie.

(8)

Având în vedere că se solicită acordarea unei derogări pentru o perioadă începând cu 1 august 2009, ea trebuie acordată începând cu acea dată. În scrisoarea din 26 iunie 2009, autoritățile din Groenlanda au sugerat că perioada acordată va expira în momentul în care Decizia 2001/822/CE nu se mai aplică, și anume la 31 decembrie 2013.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la anexa III la Decizia 2001/822/CE, creveții preparați și conservați din specia Pandalus borealis care se încadrează la codul NC ex 1605 20, prelucrați în Groenlanda și provenind din creveți neoriginari, se consideră a fi originari din Groenlanda, în condițiile prevăzute de prezenta directivă.

Articolul 2

Derogarea prevăzută la articolul 1 se aplică pentru cantitățile stabilite în anexă care sunt importate pe teritoriul Comunității din Groenlanda în perioada 1 august 2009-31 decembrie 2013.

Articolul 3

Articolele 308a, 308b și 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 privind gestionarea contingentelor tarifare se aplică mutatis mutandis gestionării cantităților menționate în anexa la prezenta decizie.

Articolul 4

Autoritățile vamale din Groenlanda iau măsurile necesare pentru a efectua controale cantitative asupra exporturilor produselor menționate la articolul 1.

Toate certificatele de circulație EUR.1 eliberate de aceste autorități pentru produsele respective trebuie să conțină o trimitere la prezenta decizie.

Autoritățile competente din Groenlanda transmit Comisiei, în fiecare trimestru, o declarație a cantităților pentru care au fost eliberate certificate de circulație EUR.1, în conformitate cu prezenta decizie, precum și numerele de serie ale certificatelor respective.

Articolul 5

Rubrica 7 a certificatelor de circulație EUR. 1 eliberate în temeiul prezentei decizii conține una dintre următoarele indicații:

„Derogation — Decision 2009/776/EC”;

„Dérogation — Décision 2009/776/CE”.

Articolul 6

Prezenta decizie se aplică de la 1 august 2009 până la 31 decembrie 2013.

Articolul 7

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 octombrie 2009.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 314, 30.11.2001, p. 1.

(2)  JO L 345, 29.12.2001, p. 91.

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.


ANEXĂ

Nr. de ordine

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Perioada

Cantități

(în tone)

09.0691

ex 1605 20

Creveți preparați sau conservați din specia Pandalus borealis

1.8.2009 până la 31.7.2010

2 100

1.8.2010 până la 31.7.2011

2 100

1.8.2011 până la 31.7.2012

2 100

1.8.2012 până la 31.7.2013

2 100

1.8.2013 până la 31.12.2013

875