23.10.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 278/51


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 16 oktober 2009

betreffende een afwijking van de oorsprongsregels in Besluit 2001/822/EG van de Raad voor bereidingen en conserven van garnaal uit Groenland

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 7813)

(2009/776/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Gemeenschap (1), en met name op artikel 37 van bijlage III,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 28 december 2001 heeft de Commissie Beschikking 2001/936/EG (2) vastgesteld houdende een afwijking van de definitie van het begrip „producten van oorsprong” om rekening te houden met de bijzondere situatie van Groenland wat betreft garnalen van de soort Pandalus borealis. De geldigheidsduur van deze afwijking is op 31 december 2006 verstreken.

(2)

Bij schrijven van 26 juni 2009, ontvangen op 6 juli 2009, heeft Groenland een verzoek ingediend om te mogen afwijken van de oorsprongsregels in artikel 37 van bijlage III bij Besluit 2001/822/EG van de Raad voor uit Groenland uit te voeren bereidingen en conserven van garnaal van de soort Pandalus borealis, voor een hoeveelheid van 2 500 t per jaar.

(3)

Groenland heeft zijn verzoek gebaseerd op tekorten in het aanbod van garnaal die als van oorsprong kan worden beschouwd in bepaalde jaargetijden.

(4)

Ingevolge artikel 37 van bijlage III bij Besluit 2001/822/EG betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en de methoden van administratieve samenwerking mag van de oorsprongsregels worden afgeweken indien dit gerechtvaardigd is vanwege de ontwikkeling van bestaande industrieën of de vestiging van nieuwe industrieën in een land of gebied.

(5)

De gevraagde afwijking is gerechtvaardigd op grond van artikel 37, leden 1 en 7, van bijlage III bij Besluit 2001/822/EG vanwege de ontwikkeling van een bestaande industrie in Groenland. Daar de afwijking verleend wordt voor producten die daadwerkelijk worden bewerkt en de waarde die ter plaatse aan de niet van oorsprong zijnde schaaldieren wordt toegevoegd ten minste 45 % is van de waarde van het eindproduct, draagt deze bij tot de ontwikkeling van een bestaande industrie. Het is voor het voortbestaan van een Groenlandse fabriek essentieel dat de afwijking wordt toegestaan. Van de in 2001 toegestane afwijking is slechts zeer gering gebruikgemaakt (402 t in 2002 en nul ton van januari 2003 tot en met december 2006). De afwijking moet daarom worden toegestaan voor dezelfde totale hoeveelheid per jaar als in 2001, namelijk voor 2 100 t.

(6)

Een economische sector of een gevestigde industrie van de Europese Gemeenschap of van één of meer lidstaten kan geen ernstige schade lijden door deze afwijking, mits aan bepaalde voorwaarden inzake hoeveelheden, toezicht en duur wordt voldaan.

(7)

Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (3) bevat voorschriften voor het beheer van tariefcontingenten. Deze voorschriften dienen van overeenkomstige toepassing te zijn op het beheer van de hoeveelheden waarvoor bij deze beschikking een afwijking wordt toegestaan.

(8)

Daar de afwijking wordt gevraagd voor een periode die op 1 augustus 2009 aanvangt, moet de afwijking vanaf die datum worden toegestaan. In hun schrijven van 26 juni 2009 hebben de Groenlandse autoriteiten voorgesteld dat de toegestane periode afloopt wanneer Besluit 2001/822/EG niet langer van toepassing is, namelijk op 31 december 2013.

(9)

De bepalingen van deze beschikking zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In afwijking van het bepaalde in bijlage III bij Besluit 2001/822/EG worden bereidingen en conserven van garnaal van de soort Pandalus borealis, ingedeeld onder GN-code ex 1605 20, die in Groenland worden verkregen uit garnaal die niet van oorsprong is, als van oorsprong uit Groenland beschouwd overeenkomstig de voorwaarden van deze beschikking.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde afwijking geldt voor de in de bijlage vermelde hoeveelheden die in de periode van 1 augustus 2009 tot en met 31 december 2013 uit Groenland in de Gemeenschap worden ingevoerd.

Artikel 3

De artikelen 308 bis, 308 ter en 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93 betreffende het beheer van tariefcontingenten zijn van overeenkomstige toepassing op het beheer van de in de bijlage bij deze beschikking vermelde hoeveelheden.

Artikel 4

De douane van Groenland neemt de nodige maatregelen om de kwantitatieve controles te kunnen verrichten bij de uitvoer van de in artikel 1 bedoelde producten.

Zij verwijst naar deze beschikking in alle certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 die zij voor deze producten afgeeft.

De bevoegde autoriteiten van Groenland doen de Commissie elk kwartaal opgave van de hoeveelheden waarvoor op grond van deze beschikking certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 zijn afgegeven en van de volgnummers van die certificaten.

Artikel 5

In vak 7 van de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 die ingevolge deze beschikking worden afgegeven, wordt een van de volgende vermeldingen aangebracht:

„Derogation — Decision 2009/776/EC”;

„Dérogation — Décision 2009/776/CE”.

Artikel 6

Deze beschikking is van toepassing van 1 augustus 2009 tot en met 31 december 2013.

Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 16 oktober 2009.

Voor de Commissie

László KOVÁCS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1.

(2)  PB L 345 van 29.12.2001, blz. 91.

(3)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.


BIJLAGE

Volgnummer

GN-code

Omschrijving

Periode

Hoeveelheid

(in t)

09.0691

ex 1605 20

Bereidingen en conserven van garnaal van de soort Pandalus borealis

1.8.2009 t/m 31.7.2010

2 100

1.8.2010 t/m 31.7.2011

2 100

1.8.2011 t/m 31.7.2012

2 100

1.8.2012 t/m 31.7.2013

2 100

1.8.2013 t/m 31.12.2013

875