23.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 278/51


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. spalio 16 d.

kuriuo leidžiama nukrypti nuo Tarybos sprendimo 2001/822/EB nuostatų dėl paruoštų ir konservuotų krevečių iš Grenlandijos kilmės taisyklių

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7813)

(2009/776/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (1), ypač į jo III priedo 37 straipsnį,

kadangi:

(1)

2001 m. gruodžio 28 d. Komisija priėmė Sprendimą 2001/936/EB, kuriuo leidžiama nukrypti nuo sąvokos „kilmės produktai“ apibrėžties, siekiant atsižvelgti į ypatingą Grenlandijos padėtį, susijusią su Pandalus borealis rūšies krevetėmis (2). Minėta nukrypti leidžianti nuostata nustojo galioti 2006 m. gruodžio 31 d.

(2)

2009 m. birželio 26 d. laišku, gautu 2009 m. liepos 6 d., Grenlandija vėl paprašė leisti taikyti nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo Sprendimo 2001/822/EB III priedo 37 straipsnyje nustatytų kilmės taisyklių, taikomą kasmet 2 500 tonų paruoštų ir konservuotų Pandalus borealis rūšies krevečių, kurios turi būti eksportuojamos iš Grenlandijos.

(3)

Grenlandija prašymą grindė faktu, kad tam tikrais metų laikotarpiais trūksta jos kilmės krevečių.

(4)

Sprendimo 2001/822/EB III priedo 37 straipsnyje dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo būdų nustatyta, kad galima taikyti nuo kilmės taisyklių nukrypti leidžiančias nuostatas, jei tai pagrindžiama šalies arba teritorijos esamų pramonės šakų plėtra arba naujų pramonės šakų kūrimu.

(5)

Prašoma nukrypti leidžianti nuostata yra pagrįsta Sprendimo 2001/822/EB III priedo 37 straipsnio 1 ir 7 dalimis, siekiant vykdyti Grenlandijos esamos pramonės šakos plėtrą. Kadangi nukrypti leidžianti nuostata taikoma apdirtiems produktams ir naudotų kilmės statuso neturinčių žaliavinių vėžiagyvių vietos pridėtinė vertė sudaro bent 45 % galutinio produkto vertės, tai padės plėtoti esamą pramonę. Ši nukrypti leidžianti nuostata yra labai svarbi siekiant, kad išliktų viena šios pramonės įmonė. 2001 m. suteikta nukrypti leidžianti nuostata vis dar yra labai mažai naudojama (402 tonos 2002 m. ir nė vienos tonos nuo 2003 m. sausio mėn. iki 2006 m. gruodžio mėn.). Todėl nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma tokiam pačiam bendram metiniam kiekiui, koks nustatytas 2001 m. suteikta nukrypti leidžiančia nuostata, t. y. 2 100 tonų.

(6)

Šia nukrypti leidžiančia nuostata Bendrijos arba vienos ar kelių valstybių narių ekonomikos sektoriui ar esamai pramonei nebus padaryta rimtos žalos, jeigu bus laikomasi tam tikrų sąlygų, susijusių su kiekiu, priežiūra ir trukme.

(7)

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (3), nustatytos tarifinių kvotų administravimo taisyklės. Šios taisyklės turėtų būti taikomos mutatis mutandis kiekio, kuriam nustatyta leidžianti nukrypti nuostata, administravimui.

(8)

Nukrypti leidžiančią nuostatą prašoma taikyti nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d., todėl nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma nuo tos dienos. 2009 m. birželio 26 d. laiške Grenlandijos valdžios institucijos pasiūlė, kad taikymo laikotarpis galėtų pasibaigti tada, kai baigsis Sprendimo 2001/822/EB taikymas – 2013 m. gruodžio 31 d.

(9)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Sprendimo 2001/822/EB III priedo nuostatų paruoštos ir konservuotos Pandalus borealis rūšies krevetės, kurių KN kodas yra ex 1605 20, perdirbtos Grenlandijoje iš kilmės statuso neturinčių krevečių, pagal šio sprendimo sąlygas laikomos Grenlandijos kilmės.

2 straipsnis

1 straipsnyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma priede nurodytam kiekiui, kuris importuojamas į Bendriją iš Grenlandijos nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsniai dėl tarifinių kvotų administravimo taikomi mutatis mutandis šio sprendimo priede nurodyto kiekio administravimui.

4 straipsnis

Grenlandijos muitinė imasi 1 straipsnyje nurodytų eksportuojamų produktų kiekio patikrinimams atlikti būtinų priemonių.

Visuose jos išduodamuose šių produktų judėjimo sertifikatuose EUR.1 daroma nuoroda į šį sprendimą.

Grenlandijos kompetentingos institucijos kas ketvirtį Komisijai siunčia ataskaitą apie kiekį, kuriam pagal šį sprendimą buvo išduoti judėjimo sertifikatai EUR.1, ir tų sertifikatų serijos numerius.

5 straipsnis

Pagal šį sprendimą išduotų judėjimo sertifikatų EUR.1 7 langelyje daromas vienas iš šių įrašų:

„Derogation — Decision 2009/776/EC“,

„Dérogation — Décision 2009/776/CE“.

6 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 16 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 314, 2001 11 30, p. 1.

(2)  OL L 345, 2001 12 29, p. 91.

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.


PRIEDAS

Eilės Nr.

KN kodas

Prekių aprašymas

Laikotarpis

Kiekis

(tonomis)

09.0691

ex 1605 20

Paruoštos arba konservuotos Pandalus borealis rūšies krevetės

2009 8 1–2010 7 31

2 100

2010 8 1–2011 7 31

2 100

2011 8 1–2012 7 31

2 100

2012 8 1–2013 7 31

2 100

2013 8 1–2013 12 31

875