23.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 278/51


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. október 16.)

a Grönlandról származó elkészített vagy konzervált homoki garnélarákra és fűrészes garnélarákra vonatkozó származási szabályok tekintetében a 2001/822/EK tanácsi határozattól való eltérésről

(az értesítés a C(2009) 7813. számú dokumentummal történt)

(2009/776/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2001. november 27-i 2001/822/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak III. melléklete 37. cikkére,

mivel:

(1)

Figyelembe véve Grönlandnak a Pandalus borealis nembe tartozó homoki garnélarák és fűrészes garnélarák tekintetében fennálló különleges helyzetét, a Bizottság 2001. december 28-án elfogadta a „származó termék” fogalmának meghatározásától való eltérésre vonatkozó, 2001/936/EK határozatot (2). Ez az eltérés 2006. december 31-én lejárt.

(2)

2009. június 26-i keltezésű és 2009. július 6-án beérkezett levelében Grönland új kérelmet nyújtott be a 2001/822/EK határozat III. mellékletének 37. cikkében megállapított származási szabályoktól való eltérésre, 2 500 tonna éves mennyiségű Pandalus borealis nembe tartozó elkészített vagy konzervált homoki garnélarák és fűrészes garnélarák Grönlandról történő exportálása tekintetében.

(3)

Grönland arra a tényre alapozta kérelmét, hogy az év bizonyos időszakaiban a származó homoki garnélarák és fűrészes garnélarák tekintetében ellátási hiány lép fel.

(4)

A 2001/822/EK határozat III. mellékletének 37. cikke a „származó termék” fogalmának meghatározása és a közigazgatási együttműködés módszere vonatkozásában úgy rendelkezik, hogy a származási szabályoktól el lehet térni, amennyiben egy adott országban vagy területen a már meglévő iparágak fejlődése vagy új iparágak létesítése ezt indokolja.

(5)

A kért eltérés a 2001/822/EK határozat III. melléklete 37. cikkének (1) és (7) bekezdése értelmében a Grönlandon meglévő iparág fejlődése tekintetében indokolt. Az eltérés különösen azért fog hozzájárulni a meglévő iparág fejlődéséhez, mert olyan termékekre vonatkozik, amelyek ténylegesen feldolgozási műveletek révén készülnek és amelyek esetében a nem származó nyers rákfélékhez hozzáadott helyi érték legalább 45 %-a a késztermék értékének. Az eltérés az iparág egy gyárának fennmaradásához nélkülözhetetlen. A 2001-ben megadott eltérés felhasználása nagyon alacsony szinten maradt (402 tonna 2002-ben, és nulla tonna 2003. januártól 2006. decemberig). Az eltérést ugyanarra az éves összmennyiségre kell megadni, mint amelyet a 2001-ben megadott eltérés tartalmazott, azaz 2 100 tonnára.

(6)

A mennyiségekre, felügyeletre és időtartamra vonatkozó meghatározott feltételeknek való megfelelést szem előtt tartva az eltérés nem vezethet a Közösség vagy egy, illetve több tagállam valamely gazdasági ágazatának vagy meglévő iparágának súlyos károsodásához.

(7)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) megállapítja a vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályokat. E szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni azon mennyiségek kezelése tekintetében, amelyekre e határozat az eltérést engedélyezi.

(8)

Mivel a kérelmező az eltérés engedélyezését 2009. augusztus 1-jétől kezdődő időtartamra kérte, az eltérésnek e naptól indokolt hatályosnak lennie. 2009. június 26-án kelt levelükben a görög hatóságok javasolták, hogy az engedélyezett időszak akkor járjon le, amikor a 2001/822/EK határozat hatályát veszti, azaz 2013. december 31-én.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2001/822/EK határozat III. mellékletétől eltérve a Grönlandon feldolgozott, nem származó homoki garnélarákból és fűrészes garnélarákból készült, ex 1605 20 KN-kód szerinti, Pandalus borealis nembe tartozó elkészített vagy konzervált homoki garnélarákot és fűrészes garnélarákot grönlandi származó terméknek kell tekinteni az ebben a határozatban megállapított feltételek szerint.

2. cikk

Az 1. cikkben előírt eltérés a mellékletben megállapított mennyiségekre vonatkozik, amelyeket Grönlandról importálnak a Közösségbe 2009. augusztus 1. és 2013. december 31. között.

3. cikk

A vámkontingensek kezelésével kapcsolatos 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikke értelemszerűen vonatkozik az ezen határozat mellékletében szereplő mennyiségek kezelésére.

4. cikk

A grönlandi vámhatóságok megteszik az 1. cikkben meghatározott termékek kivitelének mennyiségi ellenőrzése érdekében szükséges intézkedéseket.

Ebből a célból a szóban forgó termékekre vonatkozóan kibocsátott valamennyi EUR.1 szállítási bizonyítványon kötelesek utalni erre a határozatra.

Grönland illetékes hatóságai negyedévenként kimutatást nyújtanak be a Bizottságnak azokról a mennyiségekről, amelyekre e határozat alapján EUR.1 szállítási bizonyítványt bocsátottak ki, továbbá megadják e bizonyítványok sorszámát.

5. cikk

Az e határozat értelmében kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványok 7. rovatában az alábbi bejegyzések egyike szerepel:

„Derogation — Decision 2009/776/EC”,

„Dérogation — Décision 2009/776/CE”.

6. cikk

E határozat 2009. augusztus 1-jétől2013. december 31-ig alkalmazandó.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 16-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 314., 2001.11.30., 1. o.

(2)  HL L 345., 2001.12.29., 91. o.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.


MELLÉKLET

Tételszám

KN-kód

Árumegnevezés

Időszak

Mennyiség

(tonna)

09.0691

ex 1605 20

Pandalus borealis nembe tartozó elkészített vagy konzervált homoki garnélarák és fűrészes garnélarák

2009.8.1–2010.7.31.

2 100

2010.8.1–2011.7.31.

2 100

2011.8.1–2012.7.31.

2 100

2012.8.1–2013.7.31.

2 100

2013.8.1–2013.12.31.

875